Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Đề kiểm tra học kỳ I Lịch sử (2010-2011)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (62.23 KB, 1 trang )

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO QUẬN 3 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
TRƯỜNG THPT TƯ THỤC Á CHÂU NĂM HỌC : 2010 - 2011

ĐỀ CHÍNH THỨC
MÔN : LỊCH SỬ - KHỐI : 6
(Thời gian làm bài : 45 phút, không kể thời gian giao đề)
______________________________________________________________________
Họ và tên học sinh: ---------------------------------------------- Lớp:---------- Số báo danh: -------------
(Học sinh lưu ý làm bài trên giấy thi không làm bài trên đề)

Câu 1: Sự hình thành các quốc gia cổ đại phương Tây? (2 điểm)
Câu 2: Nhà nước Văn Lang ra đời trong hồn cảnh nào? (3 điểm)
Câu 3: Em hãy vẽ và so sánh sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang và sơ đồ tổ
chức bộ máy nhà nước Âu Lạc. (2,5 điểm)
Câu 4: Thời Văn Lang - Âu Lạc đã để lại cho chúng ta những gì?(2,5 điểm)
------------------------------------HẾT------------------------------------

×