Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Tài liệu ĐỀ HKI (2010-2011)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (87.65 KB, 2 trang )

PHÒNG GD&ĐT CAM LỘ ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2010-2011
MÔN SINH 6
Thời gian làm bài: 45 phút
Câu 1: (3 đ)
Có mấy loại thân? Nêu đặc điểm của các loại thân đó và mỗi loại thân cho một
ví dụ?
Câu 2: (2 đ)
Viết sơ đồ tóm tắt của quang hợp?
Câu 3: (3đ).
Hãy nêu tên, đặc điểm và chức năng những bộ phận chính của hoa.
Câu 4: ( 2đ).
Vì sao khi trồng cây ta phải bấm ngọn hoặc tỉa cành?
Cho ví dụ về những cây thường bấm ngọn và những cây thường tỉa cành?
…… Hết ……
ĐỀ CHÍNH THỨC
PHÒNG GIÁO DỤC CAM LỘ
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC KÌ I
NĂM HỌC : 2010 – 2011
MÔN SINH HỌC 6
Câu 1: (3 đ) ( HS phải lấy ví dụ đúng cho mỗi loại thân – nếu sai thì trừ 0,25 điểm)
- Thân đứng có 3 dạng: + Thân gỗ: cứng cao có cành.
+ Thân cột: cứng cao không cành.
+ Thân cỏ: mềm yếu, thấp.
- Thân leo: leo bằng nhiều cách như bằng thân quấn, tua cuốn…
- Thân bò: mềm yếu, bò lan sát đất
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
1,0 đ
0,5 đ


Câu 2: ( 2 đ) HS chỉ cần viết đúng sơ đồ quang hợp.( Thiếu 1 điều kiện , trừ: 0,25 đ )

Ánh sáng
Nước + Khí cacbonic Tinh bột + Khí Oxi

Chất diệp lục
2,0 đ
Câu 3: ( 3 đ) HS nêu đúng tên, đặc điểm và chức năng những bộ phận chính của hoa.
- Hoa gồm các bộ phận chính: Đài; tràng; nhị ; nhụy
- Đài và tràng : để bảo vệ nhị và nhụy
- Tràng hoa có nhiều cánh và có màu sắc khác nhau.
- Nhị có hạt phấn mang tế bào sinh dục đực
- Nhụy có bầu chứa noãn mang tế bào sinh dục cái
- Nhị và nhụy là bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa.
( HS có thể nêu gộp nhung có đủ các ý trên thì vẫn cho điểm tối đa )
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
Câu 4:(2 đ)
Khi trồng cây ta phải bấm ngọn để cây phát triển nhiều cành, chồi, hoa 
nhiều quả
VD: Cây đậu, cây bông, cây cà phê, cà chua,….

Khi trồng cây ta phải tỉa cành để tập trung chất dinh dưỡng nuôi thân giúp cây
phát triển về chiều cao
VD: Cây lấy gỗ: bạch đàn, lim; cây lấy sợi: gai, đay.
0,5 đ

0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
HS chỉ cần nêu được ý như phần in nghiêng
HS chỉ cần lấy 1 ví dụ là đạt yêu cầu .
…… Hết ……

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×