Tải bản đầy đủ (.doc) (31 trang)

Tài liệu Giao an lop 4 - Tuan 3 - Vien

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (211.6 KB, 31 trang )

Thiết kế bài giảng lớp 4 c
phòng gd-đt lục nam
Gv: Đỗ Văn Viên Trờng tiểu học Chu Điện2
-------------------------------------------------------------------------------------------***&***------------------------------------------------------------------------------------
Tiết3: Tập đọc
Th thăm bạn
I. Mục tiêu
- Biết đọc lá th lu loát, giọng đọc thể hiện sự thông cảm với ngời bạn rất bất hạnh bị trận lũ
lụt cớp mấp ba.
- Hiểu đợc tình cảm của ngời viết th : thơng bạn, muốn chia sẻ đau buồn cùng bạn.
- Nắm đợc tác dụng của phần mở đầu và phầ kết thúc bức th.
II. Đồ dùng dạy học
- GV: Tranh minh hoạ bài tập đọc, bảng phụ
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thày Hoạt động của trò
1. KTBC(5P)
2. H ớng dẫn HS luyện đọc và tìm hiểu bài(30P)
a) Luyện đọc
GV nx, chia đoạn
- Yêu cầu HS nôí tiếp nhau đọc bài trớc lớp( 2 lợt)
-GV sửa sai , hớng dẫn hs đọc từ , câu khó.
- GV đọc mẫu
b) Tìm hiểu bài
- Yêu cầu HS đọc thầm Đ1 và TLCH:
+Bạn Lơng viết th cho bạn Hồng để làm gì?
+ Em hiểu hi sinh có nghĩa là gì?
+ Đoạn 1 cho biết điều gì?
- GV ghi ý 1 và chuyển ý.
- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 2 và TLCH:
+ Những câu văn nào trong đoạn 2 cho thấy bạn Lơng rất
thông cảm với bạn Hồng?bạn Lơng an ủi bạn Hồng?


+ Nội dung đoạn 2 là gì?
- GV ghi ý 2
- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 3 và TLCH:
+ Nơi bạn Lơng ở mọi ngời đã làm gì?bạn Lơng đã làm
gì?+ Bỏ ống có nghĩa là gì?
+ Đoạn 3 ý nói gì?
+ Nội dung bài thơ thể hiện điều gì?
- GV ghi nội dung bài thơ.
c) Đọc diễn cảm
- Gọi 3 HS nối nhau đọc bức th.
- Yêu cầu HS theo nêu cách đọc. 3-4 hs thi đọc diễ cảm
3. Tổng kết dặn dò(3P)
+ Qua bức th, em hiểu bạn Lơng là ngời nhthế nào?
+ Em đã làm gì để giúp đỡ những ngời không may gặp
hoạn nạn, khó khăn?
- Nhận xét tiết học
- Giao BT VN.
3 hs đọc diễn cảm,TLND
1 HS kháđọc
HS đọc, kết hợp nêu chú
giải.
HS đọc thầm và TLCH
HS (khá) nêu ý 1
HS đọc và TLCH
HS(khá) nêu ý 2
HS đọc và TLCH
HS nêu ý 3
HS đọc và TL( hs khá)
HS nêu
HS nhắc lại

3 HS đọc
HS nêu
HS liên hệ và TL
Thiết kế bài giảng lớp 4 c
phòng gd-đt lục nam
Gv: Đỗ Văn Viên Trờng tiểu học Chu Điện2
-------------------------------------------------------------------------------------------***&***------------------------------------------------------------------------------------
Tuần 3: Thứ hai, ngày 6 tháng 9 năm 2010
Tiết1: Chào cờ
***********************
Tiết2: Toán
Triệu và lớp triệu (Tiếp theo)
I. Mục tiêu
Giúp HS :
- Biết đọc, viết các số đến lớp triệu.
- Củng cố về các hàng, lớp đã học.
- Củng cố bài toán về sử dụng bảng thống kê số liệu
II. Đồ dùng dạy học
- GV : Bảng các hàng, lớp.
- HS : bảng con
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thày Hoạt động của trò
1KTBC(5P)
-GV viết số: 123 405 987; 999 999 999.
2. H ớng dẫn đọc và viết số đến lớp triệu(12p)
- GV treo bảng các hàng, lớp lên bảng
- GV viết bảng và giới thiệu
- Gọi HS lên bảng viết số trên
- Gọi HS đọc số vừa viết.
- GV hớng dẫn lại cách đọc

-GV yêu cầu HS đọc lại số trên
- GV viết thêm vài số khác, yêu cầu HS đọc
3. Luyện tập( 18p)
Bài 1. GV kẻ bảng BT1
- Yêu cầu HS viết số mà BT yêu cầu.
- GV chỉ các số trên bảng và yêu cầu HS đọc số.
Bài 2.BT yêu cầu chúng ta làm gì?
- GV viết các số trong bài lên bảng, chỉ định HS đọc số.
- GV giúp HS yếu và chấm bài cho các em ( 5-6em)
Bài 3. GV đọc số, yêu cầu HS viết số theo đúng thứ tự .
Bài 4. ( hs khá) GV kẻ bảng thống kê và yêu cầu HS đọc
BT
- GV yêu cầu HS làm bài ,chữa bài
4. Tổng kết dặn dò( 3p)
- Gv nhận xét giờ học
- Giao BTVN.
2 HS (TB) đọc và nêu các
hàng, nx
1 HS ( khá) viết bảng, lớp
viết bảng con.
1 HS đọc và nêu cách đọc
2 HS( yếu) đọc
HS đọc yêu cầu
1 HS (TB) viết bảng lớp, cả
lớp viết bảng con.
HS đọc lại số
HS đọc số theo y/c của GV
3 HS lên bảng viết số, cả lớp
viết vào vở.
HS đọc bảng số liệu.

HS làm bài theo nhóm đôi
Thiết kế bài giảng lớp 4 c
phòng gd-đt lục nam
Gv: Đỗ Văn Viên Trờng tiểu học Chu Điện2
-------------------------------------------------------------------------------------------***&***------------------------------------------------------------------------------------
Thiết kế bài giảng lớp 4 c
phòng gd-đt lục nam
Gv: Đỗ Văn Viên Trờng tiểu học Chu Điện2
-------------------------------------------------------------------------------------------***&***------------------------------------------------------------------------------------
Buổi chiều:
Tiết1: Đạo đức
Vợt khó trong học tập
I. Mục tiêu
HS có khả năng: - Nhận thức đợc: Mỗi ngời đều có thể gặp khó khăn trong cuộc sống và
trong học tập. Cần phải có quyết tâm và tìm cách vợt qua khó khăn.
- Biết xác định những khó khăn trong học tập của bản thân và cách khắc phục.
+ Biết quan tâm chia sẻ, giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn.
- Quý trọng và học tập những tấm gơng biết vợt khó trong cuộc sống, trong học tập.
II.Đồ dùng dạy học
- GV : Các mẩu chuyện, tấm gơng vợt khó trong học tập.
- HS : Sgk
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thày Hoạt động của trò
1. KTBC:(5P)
2. Nội dung giờ học: :(25P)
* Hoạt động 1: Kể chuyện Một học sinh nghèo vợt khó.
- GV kể chuyện
- Gọi 2 HS kể tóm tắt câu chuyện.
* Hoạt động 2:Thảo luận nhóm ( câu hỏi 1 và 2, trang 6,
Sgk)

- GV chia nhóm
- GV ghi tóm tắt các ý lên bảng
- GV kết luận: Bạn Thảo đã gặp rất nhiều khó khăn trong học
tập và trong cuộc sống, song Thảo đã biết cách khắc phục, vợt
qua, vơn lên học giỏi. Chúng ta cần HT tinh thần vợt khó của
bạn.
* Hoạt động 3: Thảo luận theo nhóm đôi( câu hỏi 3, trang
6, Sgk)
-GV ghi tóm tắt lên bảng
-GV kết luận về cách giải quyết tốt nhất.
* Hoạt động4. Làm việc cá nhân ( BT1, Sgk)
- GV yêu cầu HS nêu cách sẽ chọn và giải thích lí do.
- GV kết luận: a, b, d là những cách giải quyết tích cực.
+ Qua bài học hôm nay, chúng ta có thể rút ra điều gì?
- GV gọi 2 HS đọc ghi nhớ
3. Tổng kết dặn dò:(5P)- GV nhận xét giờ học
- Dặn CB cho giờ sau.
-2 hs nêu ghi nhớ
2 HS( khá) kể
Các nhóm tiến hành thảo
luận
Đại diện các nhóm trình
bày,cả lớp nhận xét, bổ
sung
HS thảo luận theo nhóm
đôi
Đại diện nhóm trình bày
cách giải quyết.
Cả lớp trao đổi, bổ sung
HS làm BT 1

HS phát biểu.
2 HS đọc ghi nhớ
Tiết2: Ngoại ngữ
GV chuyên dạy
***********************************
Thiết kế bài giảng lớp 4 c
phòng gd-đt lục nam
Gv: Đỗ Văn Viên Trờng tiểu học Chu Điện2
-------------------------------------------------------------------------------------------***&***------------------------------------------------------------------------------------
Tiết3: Kĩ thuật
Khâu thờng
I. Mục tiêu
- HS biết cách cầm vải, cầm kim, xuống kim khi khâu và đặc điểm mũi khâu ,
- Biết cách khâu và khâu đợc các mũi khâu thờng theo đờng vạch dấu.
- Rèn luyện tính kiên trì, sự khéo léo của đôI tay.
II. Đồ dùng dạy học
-GV mẫu khâu thờng, Bộ đồ dùng cắt, khâu, thêu
- HS: Vải, kim, chỉ
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thày Hoạt động của trò
1. KTBC:( 3P) GV KT đồ dùng học tập
2. Nội dung bài dạy:( 30P)
* Hoạt động 1:GV hớng dẫn HS quan sát, nhận xét mẫu
- GV giới thiệu mẫu:
- Hớng dẫn HS quan sát H3a, 3b (Sgk)
+ Nêu nhận xét về mũi khâu thờng?
- GV bổ sung và kết luận đặc điểm của đờng khâu mũi thờng
+ Thế nào là khâu thờng?
- Gọi HS đọc mục 1 của phần ghi nhớ
* Hoạt động 2: GV hớng dẫn thao tác kĩ thuật

- GV yêu cầu HS quan sát H! ( Sgk)
+ Nêu cách cầm vải và cầm kim?
- Yêu cầu HS quan sát H2a, 2b ( Sgk)
+ nêu cách lên kim, xuống kim?
- GV lu ý HS 1 số điểm
- Gọi HS lên bảng thực hiện các thao tác vừa hớng dẫn.
- GV kết luận
- GV yêu cầu HS quan sát H4: Nêu cách vạch dấu đờng khâu th-
ờng?
- Gọi HS đọc đọc nội dung phầnb, mục 2 kết hợp quan sát H5a,
5b, 5c ( Sgk) TLCH:
+Nêu cách khâu mũi thờng theo đờng vach đấu?
- GV hớng dẫn thao tác kĩ thuật
+ Khâu đến cuối đờng vạch dấu ta cần làm gì?
- GV h/d HS thao tác khâu lại mũi và nút chỉ cuối đờng khâu
- Gọi HS đọc ghi nhớ
- GV yêu cầu HS tập khâu mũi khâu thờng trên giấy kẻ ô
3. Tổng kết dạn dò:( 2P)
- GV nhận xét giờ học - Dặn CB cho giờ sau.
HS quan sát
HS quan sát
HSTL
HS quan sát
HSTL
1 HS lên bảng thực
hiện
HSTL
! hS đọc
HS quan sát
HSTL

HS làm theo
2 HS đọc
HS thực hành.
Luyện từ và câu
Từ đơn và từ phức
I. Mục tiêu
Thiết kế bài giảng lớp 4 c
phòng gd-đt lục nam
Gv: Đỗ Văn Viên Trờng tiểu học Chu Điện2
-------------------------------------------------------------------------------------------***&***------------------------------------------------------------------------------------
- Hiểu đợc sự khác nhau giữa tiếng và từ : tiếng dùng để tạo nên từ, từ dùng để tạo nên
câu; từ bao giờ cũng có nghĩa, còn tiếng có thể có nghĩa có thể khống có nghĩa.
- Phân biệt đợc từ đon và từ phức.
- Biết dùng từ điển để tìm từ và nghĩa của từ.
II. Đồ dùng dạy học
- GV : chép sẵn VD, bảng phụ - HS: Từ điển
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thày Hoạt động của trò
1; KTBC : (3P)
2 Bài mới: (30P) 1. Giới thiệu bài
2. Tìm hiểu VD
- Yêu cầu HS đọc câu văn ; + Câu văn có bao nhiêu từ ?
+ Em có nhận xét gì về các từ trong những câu văn trên?
Bài1. Gọi HS đọc yêu cầu
- GV phát bảng phụ cho các nhóm
- Gọi 2 nhóm /các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV chốt lời giải đúng.
Bài 2. + Từ gồm mấy tiếng?
+ Tiếng dùng để làm gì? + Từ dung để làm gì?
+ Thế nào là từ đơn? thế nào là từ phức?

3. Ghi nhớ.
- Gọi HS đọc ghi nhớ
- HS lấy VD về từ đơn và từ phức.
4. Luyện tập
Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu - HS tự làm bài
- GV viết yêu cầu gọi 1 HS lên bảng làm bài.
- Gọi HS nhận xét, bổ sung.
+ Những từ nào là từ đơn?từ phức? (gạch chân từ phức.)
Bài 2.Gọi HS đọc yêu cầu
- Yêu cầu HS dùng từ điển và giải thích: Từ điển TV
- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm
- Các nhóm treo bảng phụ
- GV nhận xét kết luận
Bài 3. Gọi HS đọc yêu cầu và mẫu
- Yêu cầu HS tự đặt câu
- GV sửa từng câu
5. Tổng kết dặn dò : (3P)
+ Thế nào là từ đơn? cho VD?
+ Thế nào là từ phức? Cho VD?
- GV nhận xét tiết học, giao BTVN.
1 HS đọc
1 HS đọc
HS tiến hành thảo luận
HSTL
2 hS đọc ghi nhớ
HS lấy VD
1 HS đọc
HS làm bài
HS lên bảng
Lớp nhận xét bổ sung

1 HS đọc
HS giải thích
HS tiến hành thảo luận
Các nhóm trình bày
1 HS đọc
HS nối nhau đặt câu
Thiết kế bài giảng lớp 4 c
phòng gd-đt lục nam
Gv: Đỗ Văn Viên Trờng tiểu học Chu Điện2
-------------------------------------------------------------------------------------------***&***------------------------------------------------------------------------------------
Thứ ba, ngày 6 tháng 9 năm 2010
Buổi sáng:
Tiết 2: Toán
Luyện tập
I. Mục tiêu Giúp HS:
Thiết kế bài giảng lớp 4 c
phòng gd-đt lục nam
Gv: Đỗ Văn Viên Trờng tiểu học Chu Điện2
-------------------------------------------------------------------------------------------***&***------------------------------------------------------------------------------------
- Củng cố về đọc, viết đến lớp triệu.
- Củng cố kĩ năng nhận biết giá trị của từng chữ số theo hàng và lớp.
- Giáo dục ý thức chăm chỉ HT.
II. Đồ dùng dạy học
- GV : chép sẵn bảng BT 1, 3 - HS: Bảng , nháp
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thày Hoạt động của trò
1. KTBC: (3P)
2. Hớng dẫn HS luyện tập: (30P)
Bài2. GV viết bảng các số trong BT2, yêu cầu HS
đọc.

- GV kết hợp hỏi về cấu tạo hàng, lớp của các số.
+ Nêu chữ số từng hàng của từng số?
+ Phân tích số 8 500 658?
Bài3. GV đọc các số trong bài, yêu cầu HS viết số
- GV nhận xét và củng cố về cấu tạo của các số?
Bài4. GV viết bảng các số trong BT 4
+ Trong số 715 638, chữ số 5 thuộc hàng nào, lớp
nào?
+ Vậy giá tri của chữ số 5 trong số 715 638 là bao
nhiêu?Vì sao?
- GV hỏi thêm về giá trị của các chữ số khác.
3. Tổng kết dặn dò:(2P)
- GV nhận xét giờ học
- Giao BTVN.
HS đọc
HSTL
HS phân tích số.
HS viết bảng con
HSTL
Thiết kế bài giảng lớp 4 c
phòng gd-đt lục nam
Gv: Đỗ Văn Viên Trờng tiểu học Chu Điện2
-------------------------------------------------------------------------------------------***&***------------------------------------------------------------------------------------
Tiết 2: Tập đọc
Ngời ăn xin
I. Mục tiêu
- Đọc lu loát toàn bài, giọng đọc nhẹ nhàng, thơng cảm, thể hiện đợc cảm xúc, tâm trạng của các nhân
vật qua các cử chỉ, lời nói.
- Hiểu nội dung ý nghĩa câu truyện: Ca ngợi cậu bé có tấm lòng nhân hậu biết đồng cảm, thơng xót trớc
nỗi bất hạnh của ông lão ăn xin nghèo khổ.

- Giáo dục cho HS có tấm lòng nhân hậu
II. Đồ dùng dạy học
- GV: Tranh minh hoạ bài tập đọc, bảng phụ
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thày Hoạt động của trò
1. KTBC :(5P)
2. Luyện đọc và tìm hiểu bài: (28P)
a) Luyện đọc. Yêu cầu 1hs khá đọc bài, GV nx sau đó chia đoạn
-HS tiếp nối nhau đọc( 3 lợt) kết hợp nêu từ chú giải
- GV sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho HS
- GV đọc mẫu
b) Tìm hiểu bài
- Yêu cầu HS đọc Đ1 và TLCH:
+Cậu bé gặp ông lão ăn xin khi nào?
+ Hình ảnh ông lão ăn xin đáng thơng nh thế nào?
+ Điều gì khiến ông lão thảm thơng nh thế?
- Gọi HS đọc Đ1, cả lớp suy nghĩ, tìm ý chính
- GV ghi ý 1
- Yêu cầu HS đọc thầm Đ2 và TLCH:
+ Cậu bé đã làm gì để chứng tỏ tình cảm của cậu với ông lão ăn
xin?
+ Hành động và lời nói ân cần của cậu bé chứng tỏ tình cảm của
cậu bé với ông lão nh thế nào?
- Yêu cầu HS giải nghĩa từ: tài sản, lẩy bẩy
+ Đoạn 2 nói lên điều gì?
- GV ghi ý 2
-Yêu cầu HS đọc Đ3 và TLCH:
+ Cậu bé không có gì để cho ông lão, nhng ông lại nói với cậu
nh thế nào?
+ Em hiểu cậu bé đã cho ông lão cái gì?

+ NHững chi tiết nào nói lên điều đó?
+ Theo em, cậu bé đã nhận đợc gì ở ông lão ăn xin?
- GV ghi ý 3
- Gọi HS đọc cả bài, cả lớp theo dõi tìm nội dung chính của bài?
- GV ghi nội dung chính
c) Đọc diễn cảm
- Yêu cầu 1 HS đọc toàn bài, cả lớp theo dõi nêu cách đọc.
- GV đa đoạn văn cần luyện đọc
- GV đọc mẫu, yêu cầu HS nêu cách đọc và lên gạch chân từ cần
nhấn giọng.
- Tổ chức cho HS đọc phân vai
3. Tổng kết dặn dò(2P)
+ Câu chuyện giúp em hiểu thêm điều gì?
- GV nhận xét giờ học - Giao BT VN.
- 2 HS đọc bài nêu nội dung bài
3 HS đọc
! HS đọc TLCH
! HS đọc, cả lớp đọc thầm.
-hs Khá nêu ý chính
1 HS đọc, cả lớp đọc thầm, tìm ý
Đ1
HS nhắc lại
Cả lớp đọc thầm
-hs Khá nêu ý chính
HS giải thích
HS nêu ý 2
HS nhắc lại
HS đọc Đ3
HS Khá nêu ý HS nhắc lại


HS nhắc lại nội dung chính
1 HS đọc bài, nêu cách đọc.
HS theo dõi, nêu và gạch chân từ
cần nhấn giọng.
HS thi đọc phân vai theo 2 nhóm.
HS tự do phát biểu.
Thiết kế bài giảng lớp 4 c
phòng gd-đt lục nam
Gv: Đỗ Văn Viên Trờng tiểu học Chu Điện2
-------------------------------------------------------------------------------------------***&***------------------------------------------------------------------------------------
Tiết 4: Chính tả ( nghe- viết )
Cháu nghe câu chuyện của bà.
I. Mục tiêu
- Nghe- viết đúng, đẹp bài thơ lục bát Cháu nghe câu chuyện của bà.
- Làm đúng bài tập chính tả phân biệt ch/tr.
- Giáo dục ý thức giữ gìn vở sạch, viết chữ đep.
II. Đồ dùng dạy học
- GV: Chép BT 2a - HS: Vở, bút
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thày Hoạt động của trò
1. KTBC:( 3P) GV đọc cho HS viết các từ khó
2. Hớng dẫn HS viết chính tả: (15P)
- GV đọc bài thơ
+ Bạn nhỏ thấy bà có điều gì khác mọi ngày?
+ Bài thơ nói lên điều gì?
+ Em hãy cho biết cách trình bày bài thơ lục bát?
- Yêu cầu HS tìm và viết các từ khó dễ lẫn khi viết chính
tả.
- GV đọc, HS viết.
- GV đọc HS soát lỗi.

- GV chấm 5 bài ( học sinh yếu), n/x u, nhợc điểm.
3. Hớng dẫn làm BT chính tả: (15P)
Bài 2a. Gọi HS đọc yêu cầu
- Yêu cầu HS tự làm
- Gọi HS nhận xét, bổ sung.
- GV chốt lời giải đúng.
- Gọi HS đọc đoạn văn hoàn chỉnh.
+ Trúc dẫu cháy, đốt ngay vẫn thẳng em hiểu nghĩa là
gì?
+ Đoạn văn muốn nói với chúng ta điều gì?
4. Tổng kết dặn dò: (2P) - GV nhận xét giờ học
- VN làm BT vào vở.
-1 hs viết bảng, lớp nháp
HS TL
HS tìm và viét bảng con
HS viết bài vào vở.
HS đổi chéo vở. Soát lỗi.
2 HS đọc yêu cầu
HS tự làm ra nháp
2 HS lên bảng
1 HS đọc
HS (khá)TL
Thiết kế bài giảng lớp 4 c
phòng gd-đt lục nam
Gv: Đỗ Văn Viên Trờng tiểu học Chu Điện2
-------------------------------------------------------------------------------------------***&***------------------------------------------------------------------------------------
Tiết 5: Khoa học
Vai trò của chất đạm và chất béo
I. Mục tiêu
Giúp HS :

- Kể đợc tên các thức ăn có chứa nhiều chất đạm và chất béo.
- Nêu đợc vai trò của các thức ăn có chứa nhiều chất đạm và chất béo.
- Xác định nguồn gốc của nhóm thức ăn có chứa chất đạm và chất béo.
- Hiểu đợc sự cần thiết phảI ăn đủ thức ăn có chứa chất đạm và chất béo.
II. Đồ dùng dạy học
-GV: Hình minh hoạ tr 12, 13 Sgk, một số loai thức ăn có chứa chất đạm và chất béo.
- HS: CB bút màu.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thày Hoạt động của trò
1. Giới thiệu bài
2. Nội dung bài
* Hoạt động 1:Những thức ăn có chứa nhiều chất đạm
và chất béo.
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi
Quan sát các hình minh hoạ trang 12, 13 Sgk thảo luận
+ Những thức ăn nào chứa nhiều chất đạm, những thức ăn
nào chứa nhiều chất béo?
- GV nhận xét, bổ sung và ghi bảng.
+ Em hãy kẻ tên những loại thức ăn chứa nhiều chất đạm,
chất béo mà em biết?
- GV chuyển hoạt động
* Hoạt động 2: Vai trò của nhóm thức ăn chứa nhiều
chất đạm và chất béo?
+ Khi ăn cơm với thịt, cá, thịt gà, em cảm thấy nh thế nào?
+ Khi ăn cơm với rau xào em cảm thấy nh thế nào?
- GV giải thích: Thức ăn chứa nhiều chất đạm và chất béo
giúp chúng ta ăn ngon miệng và giúp cơ thể con ngời phát
triển.
- Yêu cầu HS đọc mục bạn cần biết Sgk- T. 13
- GV kết luận vai trò của chất đạm và chất béo

* Hoạt động 3:Trò chơi Đi tìm nguồn gốc của các loại
thức ăn
+Thịt gà có nguồn gốc từ đâu?
+ Đậu đũa có nguồn gốc từ đâu?
- GV chia nhóm, phổ biến cách chơi và luật chơi.
- Tổ chức cho HS chơi theo 2 nhóm - Yêu cầu nêu kết quả
3. Tổng kết dặn dò
- GV nhận xét tiết học
- Giao BT VN.
HS Hoạt động nhóm
Quan sát thảo luận và TL
HS nhắc lại
HS nối nhau kể
1 HS đọc
HS nhắc lại vai trò của
chất đạm và chất béo.
HS nhận đồ dùng
2 nhóm thi tìm thức ăn
chứa chất đạm và chất
béo.
HS nhắc lại nguồn gốc của
2 loại thức ăn.

Thiết kế bài giảng lớp 4 c
phòng gd-đt lục nam
Gv: Đỗ Văn Viên Trờng tiểu học Chu Điện2
-------------------------------------------------------------------------------------------***&***------------------------------------------------------------------------------------
Thứ t, ngày 8 tháng 9 năm 2010
Buổi sáng: Tiết 1: Toán
Luyện tập

I. Mục tiêu
Giúp HS: - Củng cố kĩ năng đọc, viết số, thứ tự các số đến lớp triệu.
- Làm quen các số đến lớp tỉ.
- Luyện tập về bài toán sử dụng bảng thống kê số liệu.
- Giáo dục ý thức chăm chỉ HT
II. Đồ dùng dạy học
-GV: Bảng phụ kẻ sẵn bảng thống kê BT 3, chép bảng BT 4, Bản đồ VN.
- HS: Bảng, nháp.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thày Hoạt động của trò
1. KTBC: (5P)
2. Hớng dẫn luyện tập:( 25P)
*Bài 1, 2 và 3: HS tự làm
- GV giúp HS yếu làm bài dới lớp
-Cho HS chữa bài, GV củng cố cách đọc và viết số TN
có nhiều chữ số.
*Bài 4: ( giới thiệu lớp tỉ)
-GV cho HS viết số 1 nghìn triệu
- NX và thống nhất cách viết: 1 000 000 000
-GV một nghìn triệu đợc gọi là 1 tỉ:
-HS nx số trên sau đó viết số từ 1tỉ đến 10 tỉ
-GV thống nhất cách viết đúng, HS đọc
GV 3 tỉ là mấy nghìn triệu, 10 tỉ..,
- Số 10tỉ có mấy chữ số?
- GV viết bảng: 315 000 000 000
* Bài 5: HS Khá làm bài
-GV giúp HS sau đó chữa bài
- GV củng số cho HS cách làn bài vớ lợc đồ.
3, Củng cố dặn dò( 3p)
- gv lu ý cho hs cách đọc viết số có nhiều chữ số.

- Dặn HS ôn bài chuản bị bài sau
-HS nêu cách đọc , viết số TN
-HS làm bài trong vở
- HS khá 1em viết bảng
- HS khá
-HS ( khá) đọc

×