Tải bản đầy đủ (.ppt) (8 trang)

Gián án TOẢN LỚP 3 T.21 BÀI 102

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (470.39 KB, 8 trang )Thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2011
Kiểm tra bài cũ :
Đặt tính rồi tính:
a) 2541 + 4238 5348 + 936
b) 4827 + 2634 805 + 6475
a) 2541
4238
6779
+
5348
93
6284
+
b) 4827
2634
7461
+
+
805
6475
7280
Toán

Thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2011
Toán
Phép trừ các số trong phạm vi 10 000
8652 – 3917 = ?
8652
3917


_
_
5
3
* 2 không trừ được 7, lấy 12 trừ 7 bằng 5, viết 5 nhớ 1.
7
4
* 1 thêm 1 bằng 2; 5 trừ 2 bằng 3, viết 3.
* 6 không trừ được 9, lấy 16 trừ 9 bằng 7, viết 7 nhớ 1.
* 3 thêm 1 bằng 4; 8 trừ 4 bằng 4, viết 4.
8652 – 3917 = 4735
“ Muốn trừ số có bốn chữ số cho số có đến bốn chữ số, ta viết số
bị trừ. rồi viết số trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng
đều thẳng cột với nhau ; chữ số hàng đơn vị thẳng cột với chữ số
hàng đơn vị, chữ số hàng chục thẳng cột với chữ số hàng chục,
…; rồi viết dấu trừ, kẻ vạch ngang và trừ từ phải sang trái”

Thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2011
Toán
Phép trừ các số trong phạm vi 10 000
Luyện tập :
1
Tính :
6385
2927
_
3561
924
_
8090

7131
_ 7563
4908
_
3458
2655 0959
2637
2
Đặt tính rồi tính:
b) 9996 – 6669 2340 - 512
9996
6669
3327
_
2340
512
1828
_

Thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2011
Toán
Phép trừ các số trong phạm vi 10 000
Luyện tập :
Một cửa hàng có 4283 m vải, đã bán được1635 m
vải. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêumét vải ?
3
Tóm tắc :
Có : 4283 m
Bán : 1635 m
Còn lại : ? m

Bài giải
Cửa hàng còn lại số mét vải là :
4283 - 1635 = 2648m
Đáp số : 2648m

×