Tải bản đầy đủ (.ppt) (11 trang)

Tài liệu chủ đề" Các con vật sống dưới nước"

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.68 MB, 11 trang )


SÖÏ TÍCH CAÙ BA ÑUOÂI
SÖÏ TÍCH CAÙ BA ÑUOÂI
Ở thủy cung, 1 ngày nọ, Long vương cho
Ở thủy cung, 1 ngày nọ, Long vương cho
mở hội thi “ Ai bơi đẹp nhất”. Tất cả
mở hội thi “ Ai bơi đẹp nhất”. Tất cả
thần dân của biển cả đều hồ hởi tham
thần dân của biển cả đều hồ hởi tham
gia. Cá, tôm, cua, mực, sứa…
gia. Cá, tôm, cua, mực, sứa…
M c thì phóng giật lùi, cua bò ngang, ự
M c thì phóng giật lùi, cua bò ngang, ự
tôm cong mình búng tanh tách
tôm cong mình búng tanh tách
Có 1 cô cá nhỏ vì mải mê suy nghó nên đâm
Có 1 cô cá nhỏ vì mải mê suy nghó nên đâm
sầm vào 1 đám rong vừa rộng bản vừa dài lướt
sầm vào 1 đám rong vừa rộng bản vừa dài lướt
thướt
thướt

×