Tải bản đầy đủ (.doc) (10 trang)

Bài giảng 2 đề tham khảo thi thử Đại học Môn Vật lý và đáp án số 15-16

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (258.48 KB, 10 trang )

Sở GD & ĐT Vĩnh Phúc
trờng thpt chuyên
Đề gồm 04 trang
đề thi khảo sát đại học lần 4 năm học 2008-2009
Môn vật lý lớp 12 (Khối a)
Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Mó : 557
Cõu 1. Chiu ln lt cỏc bc x cú tn s f, 3f, 5f vo catt ca t bo quang in thỡ vn tc ban u cc
i ca electron quang in ln lt l v, 3v, kv. Giỏ tr k l
A.
34
B.
5
C.
17
D.
15
Cõu 2.
Vi U
R
, U
C
, u
R
, u
C
l cỏc in ỏp hiu dng v tc thi ca in tr thun R v t in C, I v i l
cng dũng in hiu dng v tc thi qua cỏc phn t ú. Biu thc sau õy khụng ỳng l
A.
C
C


U
I
Z
=
B.
R
u
i
R
=
C.
R
U
I
R
=
D.
C
C
u
i
Z
=
Cõu 3.
Mt vt phỏt c tia hng ngoi vo mụi trng xung quanh phi cú nhit
A. Trờn 100
0
C B. Trờn 0
0
K C. Cao hn nhit mụi trng D. Trờn 0

0
C
Cõu 4.
Trong dao ng iu hũa nhng i lng dao ng cựng tn s vi ly l
A. ng nng, th nng v lc kộo v B. Vn tc, gia tc v lc kộo v
C.
Vn tc, ng nng v th nng
D.
Vn tc, gia tc v ng nng
Cõu 5. trng thỏi dng, nguyờn t
A.
khụng hp th, nhng cú th bc x nng lng
B. khụng bc x, nhng cú th hp th nng lng
C.
vn cú th bc x v hp th nng lng
D.
khụng bc x v khụng hp th nng lng
Cõu 6. Cỏc vch quang ph ca cỏc Thiờn h
A.
cú trng hp lch v phớa bc súng di, cú trng hp lch v phớa bc súng ngn
B. hon ton khụng b lch v phớa no c
C.
u b lch v phớa bc súng ngn
D.
u b lch v phớa bc súng di
Cõu 7. t in ỏp u=U
2
cos

t vo hai u on mch RLC ni tip cú

2
3 1LC

=
v
2 3
R
L

=
thỡ
A.
u nhanh pha
6

so vi i
B.
u nhanh pha
3

so vi i
C.
i nhanh pha
3

so vi u
D.
i nhanh pha
6


so vi u
Cõu 8. Mt mch dao ng LC cú L=2mH, C=8pF, ly

2
=10. Thi gian ngn nht t lỳc t bt u phúng
in n lỳc cú nng lng in trng bng ba ln nng lng t trng l
A.
6
10
15
s

B.
5
10
75
s

C.
10
-7
s
D.
2.10
-7
s
Cõu 9.
Chn cõu ỳng
A. Khi gia tc gúc õm v tc gúc dng thỡ vt quay nhanh dn
B.

Khi gia tc gúc õm v tc gúc õm thỡ vt quay chm dn
C. Khi gia tc gúc dng v vn tc gúc dng thỡ vt quay nhanh dn
D.
Khi gia tc gúc dng v tc gúc õm thỡ vt quay nhanh dn
Cõu 10. Sau 24 gi s nguyờn t Radon gim i 18,2% (do phúng x) so vi s nguyờn t ban u. Hng s
phúng x ca Radon l
A.

= 2,315.10
-6
(s
-1
) B.

= 2,315.10
-5
(s
-1
) C.

= 1,975.10
-5
(s
-1
) D.

= 1,975.10
-6
(s
-1

)
Cõu 11.
Trong on mch RLC ni tip ang xy ra cng hng. Thay i tn s ca dũng in v gi
nguyờn cỏc thụng s khỏc ca mch, kt lun sau õy khụng ỳng
A. in ỏp hiu dng trờn t in tng B. H s cụng sut ca on mch gim
C.
Cng hiu dng ca dũng in gim
D.
in ỏp hiu dng trờn in tr gim
Cõu 12. Phn ng sau õy khụng phi l phn ng ht nhõn nhõn to
A.
238 4 234
92 2 90
U He Th +
B.
27 30 1
13 15 0
Al P n

+ +
C.
4 14 17 1
2 7 8 1
He N O H+ +
D.
238 1 239
92 0 92
U n U+
1
Câu 13. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn AB cách nhau 14,5cm dao động ngược

pha. Điểm M trên AB gần trung điểm I của AB nhất, cách I là 0,5cm luôn dao động cực đại. Số điểm dao động
cực đại trên đường elíp thuộc mặt nước nhận A, B làm tiêu điểm là
A.
18 điểm
B.
30 điểm
C.
28 điểm
D.
14 điểm
Câu 14. Một đĩa phẳng đang quay quanh trục cố định đi qua tâm và vuông góc với mặt phẳng đĩa với tốc
độ góc không đổi. Một điểm bất kỳ nằm ở mép đĩa
A.
có cả gia tốc hướng tâm và gia tốc tiếp tuyến
B. chỉ có gia tốc tiếp tuyến mà không có gia tốc hướng tâm
C.
chỉ có gia tốc hướng tâm mà không có gia tốc tiếp tuyến
D. không có cả gia tốc hướng tâm và gia tốc tiếp tuyến
Câu 15.
Chọn kết quả đúng: Người quan sát ở mặt đất thấy chiều dài con tàu vũ trụ đang chuyển động ngắn
đi 1/4 so với khi tàu ở mặt đất. Tốc độ của tàu vũ trụ là
A.
c
15
4
B.
8c
4
C.
7c

4
D.
3c
4
Câu 16.
Một người dùng một tấm kính màu đỏ để đọc một dòng chữ màu vàng thì sẽ thấy dòng chữ màu
A. đen B. vàng C. đỏ D. cam
Câu 17. Chiếu chùm sáng trắng có bước sóng từ 0,40(
µ
m) đến 0,76(
µ
m) vào một tấm kim loại cô lập về
điện thì điện thế cực đại trên tấm kim loại là V = 0,625(V) .Giới hạn quang điện của kim loại này là
A. 0,75(
µ
m) B. 0,55(
µ
m) C. 0,40(
µ
m) D. 0,50(
µ
m)
Câu 18.
Con lắc lò xo treo thẳng đứng, gồm lò xo độ cứng k=100(N/m) và vật nặng khối lượng m=100(g).
Kéo vật theo phương thẳng đứng xuống dưới làm lò xo giãn 3(cm), rồi truyền cho nó vận tốc
20 3π (cm / s)
hướng lên. Lấy g=
π
2
=10(m/s

2
). Trong khoảng thời gian
1
4
chu kỳ quãng đường vật đi được kể từ lúc bắt đầu
chuyển động là
A.
4,00(cm)
B.
8,00(cm)
C.
2,54(cm)
D.
5,46(cm)
Câu 19. Đặt điện áp u=U
2
cos
ω
t vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Trong đó U,
ω
, R và C không đổi.
Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng trên L đạt cực đại. Chọn biểu thức sai
A.
2 2 2 2
R L C
U U U U= + +
B.
2 2
0
L C L

U U U U− − =
C.
2 2
L C C
Z Z R Z= +
D.
2 2
C
L
U R Z
U
R
+
=
Câu 20. Một pion trung hòa phân rã thành 2 tia gamma: π
0
→ γ + γ. Bước sóng của các tia gamma được
phát ra trong phân rã của pion đứng yên là
A.
h/(mc
2
)
B.
h/(mc)
C.
2h/(mc
2
)
D.
2h/(mc)

Câu 21. Một hệ cô lập gồm hai vật A và B có khối lượng nghỉ lần lượt là m
0A
và m
0B
, chuyển động với tốc
độ tương ứng là v
A
và v
B
tương đối lớn so với c. Biểu thức nào sau đây là đúng ?
A.
2 2
0A A 0B B
2 2
A B
m .v m v
const
v v
1 ( ) 1 ( )
c c
+ =
− −
B.
2 2
0A 0B
2 2
A B
m .c m c
const
v v

1 ( ) 1 ( )
c c
+ =
− −
C.
2 2
0A A 0B B
m v m v const+ =
D. (m
0A
+ m
0B
)c
2
= const
Câu 22. Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R, mắc nối tiếp với tụ điện. Biết
hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây lệch pha
2
π
so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. Mối liên hệ giữa
điện trở thuần R với cảm kháng Z
L
của cuộn dây và dung kháng Z
C
của tụ điện là
A.
R
2
= Z
C

(Z
L
- Z
C
)
B.
R
2
= Z
L
(Z
L
- Z
C
)
C.
R
2
= Z
L
(Z
C
- Z
L
)
D.
R
2
= Z
C

(Z
C
- Z
L
)
Câu 23.
Đoạn mạch RLC mắc vào mạng điện tần số f
1
thì cảm kháng là 36(

) và dung kháng là 144(

). Nếu
mạng điện có tần số f
2
= 120(Hz) thì cường độ dòng điện cùng pha với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. Giá
trị f
1

A. 30(Hz) B. 60(Hz) C. 480(Hz) D. 50(Hz)
Câu 24.
Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với tốc độ 120cm/s, tần số của sóng thay đổi từ 10Hz
đến 15Hz. Hai điểm cách nhau 12,5cm luôn dao động vuông pha. Bước sóng của sóng cơ đó là
A. 10,5 cm B. 12 cm C. 10 cm D. 8 cm
2
Câu 25. Một hạt sơ cấp có tốc độ v = 0,8c. Tỉ số giữa động lượng của hạt tính theo cơ học Niu-ton và động
lượng tương tối tính là bao nhiêu ?
A.
0,4
B.

0,8
C.
0,2
D.
0,6
Câu 26. Dòng điện trong mạch LC lí tưởng có L=4µH, có đồ thị như hình vẽ. Tụ có điện dung là
A.
C=5pF
B.
15nF
C. C=25nF D. C=5µF
Câu 27.
Dao động tổng hợp của ba dao động x
1
=4
2
sin4
π
t; x
2
=4sin(4
π
t +
3
4
π
) và x
3
=3sin(4
π

t +
4
π
) là
A.
7sin(4 )
4
x t
π
π
= +
B.
8sin(4 )
6
x t
π
π
= +
C.
8sin(4 )
4
x t
π
π
= +
D.
7sin(4 )
6
x t
π

π
= +
Câu 28.
Chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc
λ
1
=0,54
µ
m và
λ
2
vào hai khe của thí nghiệm Iâng thì thấy vị
trí vân sáng bậc 6 của
λ
1
trùng với vân tối thứ 5 của
λ
2
. Bước sóng
λ
2
bằng
A.
0,589
µ
m
B.
0,648
µ
m

C.
0,54
µ
m
D.
0,72
µ
m
Câu 29.
Chiếu đồng thời ba ánh sáng đơn sắc
λ
1
=0,4
µ
m;
λ
2
=0,6
µ
m;
λ
3
=0,64
µ
m vào hai khe của thí nghiệm
Iâng. Khoảng cách giữa hai khe a=0,5mm; khoảng cách từ hai khe tới màn quan sát D=1m. Khoảng cách ngắn
nhất giữa hai vị trí có màu cùng màu với vân sáng trung tâm là
A. 9,6mm B. 19,2mm C. 38,4mm D. 6,4mm
Câu 30.
Khi có sóng dừng trên một dây AB hai đầu cố định với tần số là 42Hz thì thấy trên dây có 7 nút.

Muốn trên dây AB có 5 nút thì tần số phải là
A. 58,8Hz B. 30Hz C. 63Hz D. 28Hz
Câu 31. Biết giới hạn quang điện ngoài của Bạc, Kẽm và Natri tương ứng là 0,26
µ
m; 0,35
µ
m và 0,50
µ
m.
Để không xẩy ra hiện tượng quang điện ngoài đối với hợp kim làm từ ba chất trên thì ánh sáng kích thích phải
có bước sóng
A.
λ≤
0,5
µ
m B.
λ≤
0,26
µ
m C.
λ≥
0,26
µ
m D.
λ≥
0,50
µ
m
Câu 32.
Một đoạn mạch xoay chiều có 2 phần tử mắc nối tiếp R, C hoặc cuộn dây thuần cảm. Điện áp giữa

hai đầu mạch điện và cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức:
100 2 s(100 )u co t
π
=
V,
2 s(100 )
4
i co t A
π
π
= −
. Đoạn mạch gồm
A. R và C có
50 , 50
C
R Z= Ω = Ω
B. R và L có
50 , 50
L
R Z= Ω = Ω
C. R và L có
40 , 30
L
R Z= Ω = Ω
D. L và C có
30 , 30
L C
Z Z= Ω = Ω
Câu 33.
Một con lắc lò xo thẳng đứng có k = 100N/m, m = 100g, lấy g =

π
2
= 10m/s
2
. Từ vị trí cân bằng kéo
vật xuống một đoạn 1cm rồi truyền cho vật vận tốc đầu
10 3 /cm s
π
hướng thẳng đứng. Tỉ số thời gian lò xo
nén và giãn trong một chu kỳ là
A. 5 B. 2 C. 0,5 D. 0,2
Câu 34.
Ta cần truyền một công suất điện 1(MW) đến nơi tiêu thụ bằng đường dây 1 pha, hiệu điện thế hiệu
dụng 10(kV). Mạch điện có hệ số công suất cos
ϕ
=0,85. Muốn cho tỉ lệ năng lượng mất mát trên đường dây
không quá 5% công suất truyền thì điện trở của đường dây phải có giá trị
A.
R

36,1(

)
B.
R

361(

)
C.

R

3,61(k

)
D.
R

3,61(

)
Câu 35. Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 3,8 ngày. Sau thời gian 11,4 ngày thì độ phóng xạ (hoạt độ
phóng xạ) của lượng chất phóng xạ còn lại bằng bao nhiêu phần trăm so với độ phóng xạ của lượng chất
phóng xạ ban đầu?
A.
25%
B.
75%
C.
87,5%
D.
12,5%
Câu 36. Hạt nhân
210
84
Po
đứng yên phóng xạ
α
và sinh ra hạt nhân con X. Biết rằng mỗi phản ứng giải phóng
một năng lượng 2,6MeV. Động năng của hạt

α

A.
2,75 MeV
B.
3,5eV
C.
2,15 MeV
D.
2,55 MeV
3
Câu 37.
Một mạch dao động LC có
ω
=10
7
rad/s, điện tích cực đại của tụ q
0
=4.10
-12
C. Khi điện tích của tụ
q=2.10
-12
C thì dòng điện trong mạch có giá trị
A.
5
2.10 A

B.
5

2 3.10 A

C.
5
2 2.10 A

D.
5
2.10 A

Câu 38.
Trong dao động điều hoà, lực kéo về có độ lớn cực đại khi
A. gia tốc triệt tiêu B. vật đổi chiều chuyển động
C.
vận tốc cực đại
D.
động năng bằng thế năng
Câu 39.
Treo con lắc đơn có độ dài l=100cm trong thang máy, lấy g=
π
2
=10m/s
2
. Cho thang máy chuyển
động nhanh dần đều đi lên với gia tốc a=2m/s
2
thì chu kỳ dao động của con lắc đơn
A. tăng 11,8% B. giảm 16,67% C. giảm 8,71% D. tăng 25%
Câu 40.
Giả sử một hành tinh có khối lượng cỡ Trái Đất của chúng ta (m=6.10

24
kg) va chạm và bị hủy với
một phản hành tinh, thì sẽ tạo ra một năng lượng
A. 1,08.10
42
J B. 0,54.10
42
J C. 2,16.10
42
J D. 0J
Câu 41. Khi một hạt nhân nguyên tử phóng xạ lần lượt một tia
α
rồi một tia
β
-
thì hạt nhân nguyên tử sẽ biến
đổi
A.
số prôtôn giảm 4, số nơtrôn giảm 1
B.
số prôtôn giảm 1, số nơtrôn giảm 3
C. số prôtôn giảm 1, số nơtrôn giảm 4 D. số prôtôn giảm 3, số nơtrôn giảm 1
Câu 42.
Chọn câu sai
A. Ngưỡng nghe của tai phụ thuộc vào tần số của âm
B.
Tốc độ truyền sóng âm phụ thuộc vào nhiệt độ
C. Sóng âm và sóng cơ có cùng bản chất vật lý D. Sóng âm truyền trên bề mặt vật rắn là sóng dọc
Câu 43.
Nếu định luật Hubble được ngoại suy cho những khoảng cách rất lớn thì vận tốc lùi ra xa trở nên

bằng vận tốc ánh sáng ở khoảng cách
A. 1,765.10
10
năm ánh sáng B. 5,295.10
18
năm ánh sáng
C.
1,765.10
7
năm ánh sáng
D.
5,295.10
15
năm ánh sáng
Câu 44. Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do hiện tượng nào sau đây ?
A.
Hiện tượng tự cảm
B.
Hiện tượng cộng hưởng điện
C. Hiện tượng từ hóa D. Hiện tượng cảm ứng điện từ
Câu 45.
Chọn câu sai trong các câu sau
A. Đối với tai con người, cường độ âm càng lớn thì âm càng to
B.
Cảm giác nghe âm to hay nhỏ chỉ phụ thuộc vào cường độ âm
C. Cùng một cường độ âm tai con người nghe âm cao to hơn nghe âm trầm
D.
Ngưỡng đau hầu thư không phụ thuộc vào tần số của âm
Câu 46. Một chất điểm đang dao động với phương trình:
6 os10 ( )x c t cm

π
=
. Tính tốc độ trung bình của chất
điểm sau 1/4 chu kì tính từ khi bắt đầu dao động và tốc độ trung bình sau nhiều chu kỳ dao động
A. 1,2m/s và 0 B. 2m/s và 1,2m/s C. 1,2m/s và 1,2m/s D. 2m/s và 0
Câu 47.
Chất lân quang không được sử dụng ở
A. đầu các cọc chỉ giới đường B. màn hình tivi
C.
áo bảo hộ lao động của công nhân vệ sinh đường phố
D.
các biển báo giao thông
Câu 48.
Biết khối lượng m
α
=4,0015u; m
p
=1,0073u; m
n
=1,0087u; 1u=931,5MeV. Năng lượng tối thiểu toả ra
khi tổng hợp được 22,4l khí Heli (ở đktc) từ các nuclôn là
A. 2,5.10
26
MeV B. 1,71.10
25
MeV C. 1,41.10
24
MeV D. 1,11.10
27
MeV

Câu 49.
Sự đảo vạch quang phổ có thể được giải thích dựa vào
A. Tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử B. các định luật quang điện
C.
thuyết lượng tử Plăng
D.
Tiên đề về trạng thái dừng
Câu 50. Một vật rắn đang quay chậm dần đều quanh một trục cố định xuyên qua vật thì
A.
vận tốc góc luôn có giá trị âm
B.
tích vận tốc góc và gia tốc góc là số âm
C. gia tốc góc luôn có giá trị âm D. tích vận tốc góc và gia tốc góc là số dương
 
--------------------hết--------------------
Ðáp án mã đề: 557
01. ­   ­   =   ­ 14. ­   ­   =   ­ 27. ;   ­   ­   ­ 40. ;   ­   ­   ­
02. ­   ­   ­   ~ 15. ­   ­   =   ­ 28. ­   ­   ­   ~ 41. ­   /   ­   ­
4
03. ­   ­   =   ­ 16. ;   ­   ­   ­ 29. ­   /   ­   ­ 42. ­   ­   ­   ~
04. ­   /   ­   ­ 17. ­   ­   ­   ~ 30. ­   ­   ­   ~ 43. ;   ­   ­   ­
05. ­   /   ­   ­ 18. ­   ­   ­   ~ 31. ­   ­   ­   ~ 44. ;   ­   ­   ­
06. ­   ­   ­   ~ 19. ;   ­   ­   ­ 32. ­   /   ­   ­ 45. ­   /   ­   ­
07. ­   ­   ­   ~ 20. ­   ­   ­   ~ 33. ­   ­   =   ­ 46. ­   ­   =   ­
08. ;   ­   ­   ­ 21. ­   /   ­   ­ 34. ­   ­   ­   ~ 47. ­   /   ­   ­
09. ­   ­   =   ­ 22. ­   ­   =   ­ 35. ­   ­   ­   ~ 48. ­   /   ­   ­
10. ;   ­   ­   ­ 23. ­   /   ­   ­ 36. ;   ­   ­   ­ 49. ;   ­   ­   ­
11. ;   ­   ­   ­ 24. ­   ­   =   ­ 37. ­   /   ­   ­ 50. ­   /   ­   ­
12. ;   ­   ­   ­ 25. ­   ­   ­   ~ 38. ­   /   ­   ­
13. ­   ­   =   ­ 26. ­   ­   =   ­ 39. ­   /   ­   ­

5

×