Tải bản đầy đủ (.doc) (11 trang)

Bài giảng Đề thi thử Đại học Môn Vật lý và đáp án số 5-6

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (174.36 KB, 11 trang )

đề thi thử đại học
môn vật lý
( Thi gian lm bi 90 phỳt)\
đề số 5
Câu 1 :
Hai nguồn âm nhỏ S
1
, S
2
giống nhau (đợc nối với một nguồn âm) phát ra âm thanh với
cùng một pha và cùng cờng độ mạnh. Một ngời đứng ở điểm N với S
1
N = 3m và S
2
N =
3,375m. Tốc độ truyền âm trong không khí là 330m/s. Tìm bớc sóng dài nhất để ngời đó
ở N không nghe đợc âm thanh từ hai nguồn S
1
, S
2
phát ra.
A.

= 0,5m; B.

= 0,75m; C.

= 0,4m; D.

= 1m;
Câu 2


Một nguồn sóng cơ học dao động theo phơng trình
)
3
5cos(


+=
tAx
. Khoảng cách
giữa hai điểm gần nhau nhất trên phơng truyền sóng mà độ lệch pha dao động bằng
4


là 1m. Vận tốc truyền sóng là:
A. 5 m/s. B. 10 m/s. C. 20 m/s. D. 2,5 m/s.
Câu 3 : Trong dao động điều hoà, vận tốc biến đổi
A. Ngợc pha với li độ. B. Cùng pha với li độ .
C.
Sớm pha
2

so với li độ.
D.
Trễ pha
2

so với li độ.
Câu 4 :
Kờt luõn nao sau õy la sai khi noi vờ dao ụng iờn t trong mach dao ụng LC
A.

o la qua trinh biờn ụi tuõn hoan cua iờn tich cua tu iờn.
B.
o la qua trinh biờn ụi tuõn hoan cua nng lng ca mch
C.
o la qua trinh biờn ụi tuõn hoan gia nng lng iờn trng va nng lng t trng .
D.
o la qua trinh biờn ụi tuõn hoan cua cng ụ dong iờn .
Câu 5 : Hai chất điểm m
1
và m
2
cùng bắt đầu chuyển động từ điểm A dọc theo vòng tròn bán
kính R lần lợt với các vận tốc góc
1
=
( / )
3
rad s


2
=
( / )
6
rad s

. Gọi P
1
và P
2

là hai
điểm chiếu của m
1
và m
2
trên trục Ox nằm ngang đi qua tâm vòng tròn. Khoảng thời
gian ngắn nhất mà hai điểm P
1
, P
2
gặp lại nhau sau đó bằng bao nhiêu?
A. 1 s. B. 2,5 s. C. 1,5 s. D. 2 s.
Câu 6 :
Một vật thực hiện đồng thời hai dao động cùng phơng:
( )
cmtx

10cos34
1
=

( )
cmtx

10sin4
1
=
. Vận tốc của vật tại thời điểm t = 2s là:
A.
v = 20cm/s.

B. v = 40cm/s.
C.
v = 40cm/s.
D. v = 20cm/s.
Câu 7 : Mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn cảm với độ tự
cảm biến thiên từ 0,3 àH đến 12 àH và một tụ điện với điện dung biến thiên từ 20 pF
đến 800 pF. Máy đó có thể bắt các sóng vô tuyến điện trong giải sóng nào?
A. Dải sóng từ 6,61 m đến 396,4 m. B. Dải sóng từ 14,5 m đến 936,4 m.
C. Dải sóng từ 4,61 m đến 184,6 m. D. Một kết quả khác.
Câu 8 : Dao động duy trì là dao động tắt dần mà con ngời đã:
A. Làm mất lực cản của môi trờng đối với vật chuyển động.
B. Kích thích lại dao động sau khi dao động đã tắt hẳn.
C. Tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chiều chuyển động trong một phần của
chu kì.
D. Tác dụng ngoại lực biến đổi điều hoà theo thời gian vào vật dao động.
Câu 9 :
Cho mt on mch RLC ni tip,
40 3 ,R =
L=0,8/(H), C=10
-3
/4(F). Dũng in qua
mch cú dng i = I
0
sin(100t /3)(A), thi im ban u hiu in th hai u on
mch cú giỏ tr u = -60(V). Tỡm I
0
?
A.
1,5(A). B. 1(A). C. 1,2(A). D. 2(A).
Câu 10 :

Cho mt on mch in gm in tr R = 50 mc ni tip vi mt cun thun cm L=
0,5/ (H). t vo hai u on mch mt hiu in th xoay chiu:

1
))(
4
100sin(2100 Vtu
AB


=
. Biu thc ca cng dũng in qua on mch l:
A.
))(2100sin(2 Ati

=
. B.
))(4100sin(22 Ati

=
.
C.
)(100sin22 Ati

=
.
D.
)(100sin2 Ati

=

.
Câu 11 :
Điểm M dao động theo phơng trình x = 2,5 cos 10t (cm). vào thời điểm nào thì pha dao
động đạt giá trị /3, lúc ấy ly độ x bằng bao nhiêu?
A.
1
; 1.5 .
30
t s x cm= =
B.
1
; 1.25 .
60
t s x cm= =
C.
1
; 2.25 .
30
t s x cm= =
D.
1
; 1.25 .
30
t s x cm= =
Câu 12 : Một sợi dây đàn hồi dài l = 120cm có hai đầu A, B cố định. Một sóng truyền với tần số
f = 50Hz, trên dây đếm đợc 5 nút sóng không kể hai nút A, B. Vận tốc truyền sóng trên
dây là:
A. 30 m/s. B. 12,5m/s.
C. 20m/s. D. 40m/s.
Câu 13 :

Trong mỏy phỏt in ba pha mc hỡnh tam giỏc:
A.
B v C u ỳng. B. U
d
=U
p
. C.
3
pd
II
=
. D.
3
pd
UU
=
.
Câu 14 : Cho mt on mch in xoay chiu gm R ni tip cun dõy (L, r) ni tip t C. Bit
hiu in th hiu dng gia hai u on mch l U=200V, tn s f = 50 Hz, in tr
R=50, U
R
=100V, U
r
=20V.Cụng sut tiờu th ca mch ú l:
A. 240W B. 480W. C. 60 W D. 120W
Câu 15 : Một con lắc đơn gồm một quả cầu kim loại nhỏ, khối lợng m = 1g, tích điện dơng
q = 5,66.10
-7
C, đợc treo vào một sợi dây mảnh dài l = 1,40m trong điện trờng đều có ph-
ơng nằm ngang, E = 10.000V/m, tại một nơi có gia tốc trọng trờng g = 9,79m/s

2
. Con
lắc ở vị trí cân bằng khi phơng của dây treo hợp với phơng thẳng đứng một góc
A.
= 10
0

B.
= 20
0

C.
= 30
0

D.
= 60
0
Câu 16 : Một vật thực hiện dao động điều hoà với biên độ A = 12cm và chu kỳ T = 1s. Chọn gốc
thời gian là lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dơng. tại thời điểm t = 0,25s kể từ
lúc vật bắt đầu dao động. Li độ của vật là:
A. -6cm. B. -12cm. C. 12cm . D. 6cm .
Câu 17 : Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phơng, cùng tần số x
1
, x
2
. Biết
phơng trình của dao động thứ nhất là:
)(
6

sin5
1
cmtx


+=


và phơng trình của dao động
tổng hợp là:
)(
6
7
sin3 cmtx


+=


phơng trình của x
2
là:

A.
2
2sin ( )
6
x t cm= +


B.
)(
6
sin8
2
cmtx


+=


C.
2
7
2sin ( )

6
x t cm= +


D.
)(
6
7
sin8
2
cmtx


+=


Câu 18 : Một ngời xách một xô nớc đi trên đờng, mỗi bớc đi dài 45cm thì nớc trong xô bị sóng
sánh mạnh nhất. Chu kỳ dao động riêng của nớc trong xô là 0,3s. Vận tốc của ngời đó
là:
A. 3,6 m/s. B. 4,2 km/h. C. 4,8 km/h. D. 5,4 km/h.
Câu 20 :
on mch RLC ni tip R=150, C=10

-4
/3(F). Bit hiu in th hai u cun dõy
(thun cm) lch pha 3/4 so vi hiu in th hai u on mch v hiu in th hai
u on mch cú dng u = U
0
sin100t(V). Tỡm L?
A. 1,5/(H). B. 2/(H). C. 1/(H). D. ẵ (H).
Câu 21 :
Hai cun dõy (R
1
,L
1
) v (R
2
,L
2
) mc ni tip nhau v t vo mt hiu in th xoay
chiu cú giỏ tr hiu dng U. Gi U
1
v U
2
l hiu in th hiu dng tng ng gia hai
cun (R
1
,L
1
) v (R
2
,L
2

). iu kin U = U
1
+ U
2
l:

2
A.
2
2
1
1
R
L
R
L
=
. B.
1
2
2
1
R
L
R
L
=
C. L
1
L

2
= R
1
R
2.
D. L
1
+L
2
= R
1
+R
2
.
Câu 22 : Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về việc sử dụng các loại sóng vô tuyến?
A. Sóng dài có năng lợng thấp và ít bị nớc hấp thụ. Đợc dùng để thông tin dới nớc.
B. Các sóng ngắn có thể dùng trong thông tin vũ trụ và trong vô tuyến truyền hình.
C. Sóng cực ngắn không bị phản xạ hoặc hấp thụ trên tầng điện li.
D. Sóng trung và sóng ngắn phản xạ đợc trên tầng điện li vào ban đêm.
Câu 23 : Mạch dao động có L = 1,5mH và tụ xoay có điện dung biến thiên từ 50pF đến 450pF
khi 2 bản tụ xoay từ 0
0
đến 180
0
. Để mạch thu đợc sóng có bớc sóng 1200m phải đặt
góc lệch giữa 2 bản tụ xoay là:
A. 88
0
B. 99
0

C. 108
0
D. 121
0

Câu 24 :
Trong mch in xoay chiu gm R, L, C mc ni tip. Cho L, C, khụng i. Thay i
R cho n khi R=R
0
thỡ Pmax . Khi ú:
A.
CL
ZZR
=
0
. B. R
0
= Z
L
-Z
C
. C. R
0
= Z
C
-Z
L
. D. R
0
= (Z

L
-Z
C
)
2
.
Câu 25 :
Cựng mt cụng sut in Pc ti i trờn cựng mt dõy dn. Cụng sut hao phớ khi dựng
hiu in th 400 kV so vi khi dựng hiu in th 200 kV l:
A.
Nh hn 4 ln.
B.
Nh hn 2 ln.
C.
Ln hn 4 ln.
D.
Ln hn 2 ln.
Câu 26 : Một con lắc lò xo gồm một vật khối lợng m = 100g treo vào đầu một lò xo có độ cứng
K = 100N/m. Kích thích cho vật dao động. Trong quá trình dao động, vật có vận tốc cực
đại bằng 62,8 cm/s. Xem nh
2
= 10. Vận tốc của vật khi qua vị trí cách vị trí cân bằng
1cm là:
A. 62,8cm/s. B. 50,25cm/s. C. 54,39 cm/s. D. 36cm/s.
Câu 27 : Mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến điện, điện có điện dung biến
thiên từ 50 pF đến 680 pF. Muốn cho máy thu bắt đợc các sóng từ 45m đến 3000 m, độ
tự cảm của cuộn dây phải nằm trong giới hạn nào? Chọn kết quả đúng trong các kết quả
sau:
A.
0,141.10

-4
H L 39,288.10
-4
H.
B.
0,1141.10
-4
H L 37,288.10
-4
H.
C.
0,411.10
-4
H L 32,788.10
-4
H.
D. Một kết quả khác.
Câu 28 : Trong mạch dao động lí tởng LC điện tích tụ điện biến thiên theo qui luật q=2.10
-
5
sin(3140t) (C) Năng lợng từ trờng trong cuộn dây sẽ biến thiên điều hoà với chu kì .
A. 2.10
-2
s B. 2.10
-3
s
C. 10
-3
s D. 10
-4

s
Câu 29 : Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng là
62,8 cm/s và gia tốc cực đại là 2 m/s
2
. lấy
2
= 10. Biên độ và chu kỳ dao động của vật
là:
A. A = 10cm, T = 1s. B. A = 2cm, T = 0,2s.
C. A = 20cm, T = 2s. D. A = 1cm, T = 0,1s.
Câu 30 : Một con lắc đơn gồm sợi dây dài l treo vật nặng có khối lợng m. Khi con lắc dao động
điều hoà thì động năng và thế năng của vật biến thiên với tần số góc:
A.
l
g
2
1
=

B.
g
l
2
=

C.
l
g
2
=


D.
l
g
=

Câu 31 :
Hiu in th gia hai u mt on mch in xoay chiu l:
))(6/100sin(2100 Vtu

=
v cng dũng in qua mch l:
))(2/100sin(24 Ati

=
. Cụng sut tiờu th ca on mch ú l:
A. 200W B. 800W. C. 600W. D. 400W.
Câu 32 : Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 18.000pF và một cuộn cảm có độ tự
cảm 6àH, điện trở không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại ở hai đầu tụ điện là U
0
= 2,4 V.
Cờng độ dòng điện trong mạch có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau đây?
A. I = 62.10
-3
A. B. I = 94.10
-3
A. C. I = 74.10
-3
A. D. I = 84.10
-3

A.
Câu 33 : Điều nào sau đây là sai khi nói về sự phát và thu sóng điện từ?
A. Để thu sóng điện từ phải mắc phối hợp một ăng ten với một mạch dao động LC.
B. ăng ten của máy thu chỉ thu đợc một sóng có tần số xác định.

3
C. Để phát sóng điện từ, phải mắc phối hợp một máy phát dao động điều hoà với một ăngten.
D. Nếu tần số của mạch dao động trong máy thu đợc điều chỉnh sao cho có giá trị bằng f, thì
máy thu sẽ bắt đợc sóng có tần số đúng bằng f.
Câu 34 :
Mt mỏy bin th cú s vũng dõy ca cun s cp l 1000 vũng, ca cun th cp l 100
vũng. Hiu in th v cng hiu dng mch th cp l 24V v 10A. Hiu in th
v cng hiu dng mch s cp l:
A. 240V; 1A. B. 2,4V; 1A. C. 2,4V; 100A. D. 240V; 100A.
Câu 35 :
Trờn cựng mt ng dõy ti in, nu dựng mỏy bin th tng hiu in th hai u
dõy dn lờn 100 ln thỡ cụng sut hao phớ vỡ to nhit trờn ng dõy s:
A.
Gim i 10
4
ln. B. Gim 100 ln. C. Tng lờn 10
4
ln. D. Tng 100 ln.
Câu 36 : Một sợi dây đàn một đầu đợc nối vào một nhánh của âm thoa, đầu kia giữ cố định. Khi
âm thoa dao động với tần số 600 Hz thì tạo ra sóng dừng trên đây có 4 điểm bụng và có
biên độ 2,0mm, tốc độ truyền sóng trên dây là 400m/s. Coi đầu nhánh âm thoa là một
điểm cố định. Viết phơng trình độ dời của dây theo toạ độ x và thời gian t.
A. u = 0,02 sin(2

x).cos 3786t (m). B. u = 0,2 sin(4


x).cos 6634t (m).
C. u = 0,002 sin(

x).cos 7368t (m). D. u = 0,002 sin(3

x).cos 3768t (m).
Câu 37 : Một đèn nêon đặt dới hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V và tần số 50
Hz. Biết đèn sáng khi hiệu điện thế giữa hai cực không nhỏ hơn 155V.
a) Trong một gây bao nhiêu lần đèn sáng, bao nhiêu lần đèn tắt?
b) Tính tỉ số giữa thời gian đèn sáng và thời gian đèn tắt trong một chu kỳ.
A. a) 200 lần; b) 2:1 B. a) 50 lần; b) 2:1
C. a) 200 lần; b) 4:1 D. a) 100 lần; b) 2:1
Câu 38 :
Mt cht im M dao ng iu ho quanh v trớ cõn bng O,
trờn qu o CD nh hỡnh v M i t O n D ht 0,5s.
Tỡm thi gian M i t O ti I, vi I l trung im ca OD.
A.
t
OI
= 1/12 s. B. t
OI
= 1/3 s. C. t
OI
= 2/3 s. D. t
OI
= 1/6 s.
Câu 39 :
Cho on mch RLC ni tip, R=40, C=10
-4

/0,3(F), L thay i c. Hiu in th
hai u on mch cú biu thc
)(100sin2120 Vtu

=
. iu chnh L hiu in th
hai u cun dõy cc i, giỏ tr cc i ú l:
A. 150V. B. 120V. C. 100(V). D. 200(V).
Câu 40 :
Mt mỏy phỏt in xoay chiu mt pha cú phn rụto l mt nam chõm in cú 10 cp
cc. phỏt ra dũng xoay chiu cú tn s 50 Hz thỡ vn tc gúc ca rụto phi bng:
A.
300 vũng/phỳt. B. 3000 vũng/phỳt. C. 500 vũng/phỳt. D. 1500 vũng/phỳt.
Câu 41 :
Mt cun dõy mc ni tip vi t in C, hiu in th hai u on mch
)(100sin2120 Vtu

=
, hiu in th hai u cun dõy cú giỏ tr hiu dng l 120(V) v
nhanh pha /2 so vi hiu in th hai u on mch. Tỡm h s cụng sut ca mch?
A.
ẵ. B.
2
2
. C.
2
3
. D. 0,8.
Câu 42 :
Cho on mch RL ni tip, hiu in th hai u on mch cú dng

)(100sin2100 Vtu

=
thỡ biu thc dũng in qua mch l
))(6100sin(22 Ati

=
.
Tỡm R,L?
A.
0,4
30( ), ( ).R L H

= =
B.
1
25 3( ), ( ).
4
R L H

= =
C.
3
25( ), ( ).
4
R L H

= =
D.
1

20( ), ( ).
4
R L H

= =
Câu 43 :
Cho on mch RLC ni tip L=1/2(H), R=50, f=50Hz, C thay i c. iu chnh
C U
Cmax
. Tỡm giỏ tr ca C khi ú?
A.
10
-4
/2(F).
B.
10
-4
/(F).
C.
1,5.10
-4
/(F).
D.
2.10
-4
/(F).
Câu 44 : Một con lắc đơn có chu kỳ dao động T = 2,5s tại nơi có g = 9,8m/s
2
. Treo con lắc vào
trần một thang máy đang chuyển động đi lên nhanh dần đều với gia tốc a = 4,9m/s

2
. Chu
kỳ dao động của con lắc trong thang máy là:
A. 1,77 s. B. 2,45 s. C. 3,54 s. D. 2,04 s.

4
x
O
I
D
C
Câu 45 :
Mụt mach dao ụng khi dung tu iờn C
1
thi tõn sụ riờng cua mach la f
1
= 30 kHz, khi
dung tu iờn C
2
thi tõn sụ riờng cua mach la f
2
= 40 kHz. Khi mach dao ụng dung hai tu
C
1
va C
2
ghep song song thi tõn sụ riờng cua mach la: A.35 KHz B.24 KHz .
C.50 KHz . D.48 KHz .
Câu 46 : Trong các nhạc, cụ hộp đàn có tác dụng:
A. Tránh đợc tạp âm và tiếng ồn làm cho tiếng đàn trong trẻo.

B. Giữ cho âm phát ra có tần số ổn định.
C. Làm tăng độ cao và độ to của âm. D.Vừa khuếch đại âm, vừa tạo ra âm sắc riêng của âm
do đàn phát ra.
Câu 47 : âm do hai nhạc cụ khác nhau phát ra luôn khác về ?
A. độ cao. B. độ to. C. độ cao và độ to D. âm sắc.
Câu 48 :
Cho A,M,B l 3 im liờn tip trờn mt on mch xoay chiu khụng phõn nhỏnh, bit
biu thc hiu in th trờn cỏc on AM, MB ln lt l: u
AM
= 40sin(t + /6)(V);
u
MB
= 50sin(t + /2)(V). Xỏc nh hiu in th cc i gia hai im A,B?
A. 60,23(V). B. 78,1(V). C. 72,5(V). D. 90(V).
Câu 49 : Một dây AB dài 90cm có đầu B thả tự do. Tạo ở đầu A một dao động điều hoà ngang có
tần số f = 100Hz ta có sóng dừng, trên dây có 4 múi. Vận tốc truyền sóng trên dây có
giá trị là bao nhiêu?
A.
60 m/s.
B. 50 m/s. C. 35 m/s. D. 40 m/s.
Câu 50 :
Cho on mch RLC ni tip, C thay i c. Khi C
1
=2.10
-4
/(F) hoc C
2
=10
-4
/1,5.(F)

thỡ cụng sut ca mch cú trỏ tr nh nhau. Hi vi trỏ tr no ca C thỡ cụng sut trong
mch cc i.
A.
10
-4
/2(F).
B. 10
-4
/(F). C. 2.10
-4
/3(F). D. 3.10
-4
/2(F).
Đáp án 5 : 1B 2C 3C 4B 5D 6C 7C 8C 9A 10A 11D 12C 13A 14A 15C 16C 17D 18D
19D 20A 21A 22B 23B 24A 25A 26C 27B 28C 29C 30C 31A 32B 33B 34A 35A 36D 37D
38D 39A 40A 41B 42B 43B 44D 45B 46D 47D 48B 49D 50B

5

×