Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Tài liệu Đề thi hóa học 8

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (21.02 KB, 1 trang )

Đề thi chọn học sinh giỏi khối 8
Năm học: 2009- 2010
Bài 1: Hoàn thành các phơng trình hoá học sau:
a, Al + HCl ----> AlCl
3
+ H
2
b, FeS
2
+ O
2
----> SO
2
+ Fe
2
O
3
c, C
n
H
2n
+ O
2
----> CO
2
+ H
2
O
d, Fe
x
O


y
+HCl ---> Muối + H
2
O
Bài 2:
Hãy tìm thể tích khí O
2
đủ để đốt cháy hết 11,2 lít khí A biết:
- Khí A có tỉ khối với H
2
là:15
- Thành phần theo khối lợng của A là: 80%C ; 20%H
( Các thể tích khí đo ở dktc)
Bài 3:
Cho 10 lít khí N
2
tác dụng với 10 lít khí H
2
ở nhiệt độ cao để tổng hợp
khí NH
3
. Sau phản ứng thu đợc 14 lít hỗn hợp khí gồm có: N
2;
; H
2
; NH
3
.
a, Tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp thu đợc.
b, Tính hiệu suất của phản ứng.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×