Tải bản đầy đủ (.ppt) (45 trang)

Tài liệu Ngoai khoa 2010

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.44 MB, 45 trang )


 






 


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KINH MÔN
HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
CHUYÊN ĐỀ
CHUYÊN ĐỀ
 



 

TRƯỜNG THCS THƯNG QUẬN
Thực Hiện:


phần thi này gồm có 10 câu hỏi trắc
nghiệm, có 4 phương án trả lời A,B,C,D,
các bạn thảo luận trong vòng 5giây để chọn
phương án đúng nhất để giơ bảng. Mỗi câu
chọn đúng các bạn sẻ được 10 điểm. Để có
phương án đúng nhất các thành viên trong
đội phải hết sức chú ý lắng nghe,Mỗi câu
hỏi tôi chỉ đọc 1 lần, mỗi câu đúng sẽ được
10 điểm sau phần chọn A,B,C,D, điểm cao
nhất của phần thi này là 100 điểm trong 10
câu hỏi
THỂ LỆ PHẦN THI
KHỞI ĐỘNG:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×