Tải bản đầy đủ (.ppt) (28 trang)

Tài liệu Bài:Mây từ đâu có? Mưa Từ đâu ra.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.17 MB, 28 trang )


Giáo viên: Đoa
̀
n Văn Chương
Trường :Tiểu Học Mỹ Xuân

Kiểm tra bài cũ:
Nước trong thiên nhiên tồn tại ở
những thể nào?
a) Lỏng.
b) Rắn.
c) Khí.
d) Cả ba điều kiện
trên

Sơ đồ sự chuyển thể của nước

MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ
THẾ NÀO? MƯA TƯ
̀
ĐÂU RA?
Thứ bảy, ngày 30 tháng 10 năm 2010

Môn KHOA HỌC
Bài 22

HOẠT ĐỘNG 1:
SỰ HÌNH THÀNH MÂY

1.Tôi là nước ở sông hồ, hồ, biển, …Tôi bay hơi vào không khí.
Thứ 7 ngày 30 tháng 10 năm 2010


Khoa học
MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?
MƯA TỪ ĐÂU RA?

2. Lên cao gặp lạnh, từ hơi nước tôi lại biến thành những
hạt nước nhỏ li ti.
MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ
NÀO?
MƯA TỪ ĐÂU RA?

3.Trên cao, nhiều hạt nước nhỏ li ti hợp lại với nhau thành những
đám mây.
Thứ 7 ngày 30 tháng 10 năm 2010
Khoa học
MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?
MƯA TỪ ĐÂU RA?

Nước ở
sông hồ..

i n
ướ
c
Hạt nước
nhỏ li ti
Mây
Thứ 7 ngày 30 tháng 10 năm 201 0
Khoa học
MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?
MƯA TỪ ĐÂU RA?

I) Sự hình thành mây

HOẠT ĐỘNG 1
SỰ HÌNH THÀNH MÂY

Nước ở sông, hồ, biển bay hơi vào không khí.
Càng lên cao, gặp không khí lạnh hơi nước
ngưng tụ thành những hạt nước nhỏ li ti. Nhiều
hạt nước nhỏ đó kết hợp với nhau tạo thành
mây.

HOẠT ĐỘNG 2:
MƯA TỪ ĐÂU RA?

×