Tải bản đầy đủ (.doc) (11 trang)

Gián án Đề thi Kế Toán Quản Trị 2009

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (187.28 KB, 11 trang )

Tên SV: STT: Lớp:
ĐỀ KIỂM TRA C1-3 THỐNG KÊ KINH DOANH .
Thời gian làm bài : 30 phút
HV được sử dụng tài liệu môn học.
Hướng dẫn làm bài : Mỗi câu chỉ có một phương án trả lời đúng.
Dữ liệu sau dùng cho câu 1 đến câu 2:
Doanh thu của 11 đại lý của Tổng công ty May Việt Tiến trong tháng 1 năm 2008 như sau (triệu đồng):
95 95 125 140 158 182 242 281 344 386 443
Câu 1: Hãy xác đònh 5 trò số sau : x
min
, tứ phân vò thứ nhất ( Q
1
), số trungvò (M
e
), tứ phân vò thứ ba (Q
3
) và
x
max :
a. 95, 125, 242, 344 và 443 b. 95, 100, 182, 386 và 443
c. 95, 125, 182, 344 và 443 d. a, b, c sai.
Câu 2: Dãy số có phân phối lệch phải :
a. đúng b.sai c. không xác đònh được.
Câu 3: . Hãy cho biết giá trị của các đặc trưng đo lường khuynh hướng tập trung (triệu đồng) :
CÂU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A A A A A A A A A A
B B B B B B B B B B
C C C C C C C C C C
D D D D D D D D D D
Descriptives


113.84 2.283
109.13
118.55
114.00
116.00
130.307
11.415
93
132
39
20.00
-.291 .464
-.856 .902
Mean
Lower Bound
Upper Bound
95% Confidence
Interval for Mean
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
DOANH SO HANG
THANG (trieu dong)

cua 25 doanh nghiep
Statistic Std. Error
a. 130,307 và 11,415 c. 130,307 11,415 39 và 20
b. 113,84 116 và 130,307 d. 113,84 và 116
Câu 4: Cả 3 mẫu số liệu dưới đây có kích thước mẫu bằng 5, có trung vị bằng 12, số trung bình bằng 10. Hãy
tìm một mẫu số liệu có khỏang biến thiên lớn nhất.
a. {4, 5, 12, 14, 15} c. {1, 2, 12, 17, 18}
b. {7, 7, 12, 12, 12} d. a, b, c sai
Dữ liệu sau dùng cho câu 5 đến câu 8
Tình hình của công ty thương mại Phúc Thònh trong q I/2008:
Giá trò hàng hóa tồn kho mỗi đầu tháng (tháng 1 đến 4/2008)
(triệu đồng)
2.000 2.600 2.200 2.800
Doanh số bán hàng mỗi tháng (tháng 1 đến 3/2008)
(triệu đồng)
10.000 12.000 14.000 /
Số nhân viên bán hàng trong danh sách (người): Ngày 1.1 có 150 ngày 15.1 tăng 10
ngày 10.2 giảm 5 ngày 1.3 chấm dứt hợp đồng lao động 20
Từ đó, số nhân viên này không thay đổi đến cuối q I (tháng 2 có 29 ngày).
Câu 5: Doanh số bán trung bình hàng tháng trong q I/2008 là (triệu đồng):
a. 13000 b. 8000 c. 12000 d. Khơng câu nào đúng
Câu 6: Giá trò hàng hàng tồn kho trung bình trong q I/2008 là (triệu đồng):
a. 2500 b. 2200 c. 2400 d. Khơng câu nào đúng
Câu 7: Số lao động trung bình của công ty trong q I/2008 là (người):
a. 150 b. 143 c. 165 d. Khơng câu nào đúng
Câu 8: Năng suất bán hàng trung bình 1 lao động của công ty trong q I/2008 là (triệu đồng/người):
a. 266.7 b. 241,9 c. 165,5 d. Khơng câu nào đúng
Câu 9: Tốc độ phát triển doanh thu của một công ty năm 2007 so với năm 2002 là 2,2 lần. Nhiệm vụ kế
hoạch năm 2011 so với năm 2002 phải phát triển chỉ tiêu này tăng 3,4 lần. Tốc độ phát triển trung
bình hàng năm từ 2007 đến năm 2011 phải là ___________(%) để hoàn thành kế hoạch đó:

a. 200,00 b. 154,45 c. 111,50 d.118,92
Câu 10: Năm 2007, thành phố ĐN có 40% trong tổng số 100.000 hộ gia đình có nắm giữ cổ phiếu ; tỉ lệ này ở
thành phố QN là 30% trong tổng số 50.000 hộ gia đình và thành phố BĐ chỉ có 2.000 hộ nắm giữ cổ
phiếu, chiếm tỉ trọng 10% tổng số hộ gia đình của thành phố.Vậy tỉ lệ này tính chung cho cả 3 tỉnh
là(%) :
a. 26,67 b. 37,90 c. 33,53 d. Một số khác.
1
Tên SV: STT: Lớp:
ĐỀ KIỂM TRA C1-3 THỐNG KÊ KINH DOANH .
Thời gian làm bài : 30 phút
HV được sử dụng tài liệu môn học.
Hướng dẫn làm bài : Mỗi câu chỉ có một phương án trả lời đúng.
Câu 1: Kết quả kinh doanh của khách sạn ABC tháng 3 và tháng 4 năm 2009 như sau:
Tháng 3: Tổng số ngày-phòng phục vụ: 2500 và doanh thu: 300.000 USD.
Tháng 4: Tổng số ngày-phòng phục vụ: 2800 và doanh thu: 403.200 USD.
Như vậy, mức thu trung bình một ngày-phòng tháng 4 so với tháng 3 tăng (%) :
a. 15,90 b. 19,52 c. 25,00 d. 20,00
CÂU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A A A A A A A A A A
B B B B B B B B B B
C C C C C C C C C C
D D D D D D D D D D
Câu 2: Điểm thi môn Nguyên lý thống kê kinh tế của SV 2 lớp QT và KT như sau :
Với: R: Khoảng biến thiên ;
x
: Trung bình; Mo : Mode. Chọn câu đúng:
a.
TM
x

=
DL
x
b. Mo
TM
> Mo
DL
c. R
TM
> R
DL
d. a,b,c đúng.
Câu 3: . Hãy cho biết giá trị của các đặc trưng đo lường độ phân tán (triệu đồng)
Descriptives
113.84 2.283
109.13
118.55
114.00
116.00
130.307
11.415
93
132
39
20.00
-.291 .464
-.856 .902
Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence
Interval for Mean
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
DOANH SO HANG
THANG (trieu dong)
cua 25 doanh nghiep
Statistic Std. Error
a. 130,307 và 11,415 c. 130,307 11,415 39 và 20
b. 113,84 116 và 130,307 d. 113,84 và 116
Câu 4: Vốn lưu động bình quân của siêu thị CASINO trong 6 tháng cuối năm tăng hay giảm bao nhiêu % so 6
tháng đầu năm (tăng: + : giảm: - ) theo tài liệu sau trong năm 2009 (tỉ đồng):
Vốn lưu động có ngày 1/1: 780 1/7: 980
1/4: 870 1/10: 710 31/12: 900
a. – 94,92 b. – 5,71 c. + 106,82 d. + 6,82
Câu 5: Cho hai mẫu dữ liệu như sau: Mẫu 1: { 5, 5, 10, 6, 9}, Mẫu 2 : { 6, 7, 10, 3, 9}.
Chọn kết luận đúng:
a. Mẫu 1 đồng đều hơn mẫu 2

b. Mức độ đồng đều của hai mẫu bằng nhau
c. Mẫu 2 đồng đều hơn mẫu 1


d. Không đủ thông tin để kết luận
Câu 6: Số cuộc gọi điện thoại than phiền đến phòng chăm sóc khách hàng của công ty điện lực thành phố
trong tuần lễ đầu tháng 6/2008 như sau:
Chọn câu đúng :
a. Thứ sáu là Mode b. Số than phiền trong ngày thứ sáu là cao nhất.
c. a , b sai d. a , b đúng
Câu 7: Hãy dự đoán lượng than đá xuất khẩu của VN năm 2008 theo tốc độ phát triển bình quân hàng năm
giai đoạn 1999-2005 về chỉ tiêu này như sau ( ĐVT : 1000 tấn ):
Mặt hàng
Đơn vị 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Than đá Nghìn tấn 3259,0 3251,2 4291,6 6047,3 7261,9 11636,1 17986,5
Điểm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cộng SV
Số SV lớp
TM (người)
1 3 5 5 12 13 6 2 2 1
50
Số SV lớp
DL (người)
/ 4 4 7 12 11 7 3 1 1
50
Thứ Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy
Số than phiền 15 25 12 28 32 10

a. 23910,59 b. 27611,23 c. 30210,14 d. 42 254,97
Câu 8: Thời gian chờ giải quyết tại Sở TNMT của 15 hồ sơ được chọn mẫu theo dõi sau đợt cải cách hành
chính của sở như sau ( ĐVT: ngày):

Hãy xác đònh 5 số sau: x
min

, tứ phân vò thứ nhất ( Q
1
), số trung vò (M
e)
, tứ phân vò thứ ba (Q
3
) vàx
max
a. 4, 6, 8, 9 , 22 c. 4, 5, 7, 9 , 22
b. 4, 6, 7, 16, 22 d. a, b,c sai.
Câu 9: Hãy tính tỉ lệ số CN (% ) đạt mức NSLĐ trong khoảng (
x
-
σ
) đến (
x
+
σ
) trong 30 công nhân thi
thợ giỏi có mức năng suất là (cái/người/g):
7 , 8 , 6 , 7 , 9 , 10 , 8 , 8 , 7 , 6 , 6 , 8 , 8 , 8 , 10
9 , 7 , 6 , 8, 7, 10 , 9 , 10, 8 , 7 , 8 , 9 , 10, 7, 9.
a. 50 b. 55 c. 70 d. Một số khác
Câu 10: Sản xuất nông nghiệp của trang trại Đồng Xoài gồm sản xuất trồng trọt và chăn nuôi. Năm 2006, giá
trò sản xuất nông nghiệp của trang trại tăng 8% so với năm 2005 tương ứng với tăng 2,4 tỉđ. Trong đó,
giá trò sản xuất trồng trọt tăng 1,38 tỉđ. Như vậy giá trò sản xuất trồng trọt tăng đã làm cho giá trò SX
nông nghiệp tăng bao nhiêu % ?
a. 4,6 b. 8 c. 5,3 d. 3,4
2
Tên SV: STT: Lớp:

ĐỀ KIỂM TRA C1-3 THỐNG KÊ KINH DOANH .
Thời gian làm bài : 30 phút
HV được sử dụng tài liệu môn học.
Hướng dẫn làm bài : Mỗi câu chỉ có một phương án trả lời đúng.
9 4 7 9 6 8 22 8
8 8 5 5 8 16 9
CÂU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A A A A A A A A A A
B B B B B B B B B B
C C C C C C C C C C
D D D D D D D D D D

×