Tải bản đầy đủ (.ppt) (31 trang)

Bài giảng văn 12 - minh họa

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (913.98 KB, 31 trang )


Chµo mõng ngµy héi
gi¶ng
tr­êng THPT Lª Ých méc


Lý B¹ch

§ç PhñLç TÊn
Gi¶ng v¨n TiÕt 80–
Thuèc
( Lç TÊn )

I. Giới thiệu chung về tác giả Lỗ
Tấn:
1.Tiểu sử:
Vì sao Chu Thụ Nhân lại lấy bút
danh là Lỗ Tấn?
- Lỗ Tấn ( 1881 1936)
- Tên thật: Chu Thụ Nhân
-
Quê quán : huyện Thiệu Hưng-tỉnh Chiết
Giang-Trung Quốc.
-
Xuất thân : gia đình quan lại sa sút
Trình bày ngắn gọn một số
nét về tiểu sử nhà văn Lỗ Tấn


?
- Bút danh: Lỗ Tấn là một kỉ niệm ấu thơ,bài học
cuộc đời của ông.

I.Giới thiệu chung về tác giả Lỗ
Tấn:
1.Tiểu sử:
Nguyên nhân nào dẫn đến Lỗ Tấn theo
nghề thuốc ?
A. ước mơ lúc còn ấu thơ
B. Bố qua đời vì không có thuốc chữa
C. Bị gia đình ép buộc
D. Theo thị hiếu của mọi người

I-Giới thiệu chung về tác giả Lỗ
Tấn:
1.Tiểu
sử:
Trước khi trở thành nhà văn, Lỗ Tấn đã
học qua những nghề gì ?
A. Hàng hải
B. Khai mỏ
C. Thuốc
D. Cả ba ý trên

I.Giới thiệu chung về tác giả Lỗ
Tấn:
1.Tiểu sử:
- Tên thật: Chu Thụ Nhân
-

Quê quán : huyện Thiệu Hưng-tỉnh
Chiết Giang-Trung Quốc.
- Xuất thân : gia đình quan lại sa sút
- 4 lần đổi nghề với mong muốn cứu nước cứu
dân
- Bút danh: Lỗ Tấn là một kỉ niệm
ấu thơ,bài học cuộc đời của ông.

×