Tải bản đầy đủ (.ppt) (27 trang)

VATLY 7 BAI 9 TIET 9

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (574.08 KB, 27 trang )

(1)

Biờn son 1


Vật lý 7Phòng GD&ĐT TP Bắc NinhTrngTHCSPhongKhờBiênưsoạn:ưNguyễnưVănưYênư.ư271B i 9 Tiết 9 Tổng kết ch ơng I: Quang họcPhần bài họcS2(2)

Biờn soạn 2


Bàiư9ư-ưTiếtư9:ưƠnưtậpưtổngưkếtưchươngưI:ưQuangưhọcI Tù kiĨm tra


1. Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi “Khi nào ta nhìn thấy một vật” .


A. Khi vật đ ợc chiếu sáng ;


B. Khi vËt ph¸t ra ¸nh s¸ng ;


C. Khi cã ¸nh s¸ng từ vật truyền vào mắt ta ;
D. Khi có ánh sáng từ mắt ta chiếu sáng vật ;(3)

Biên soạn 3


Bàiư9ư-ưTiếtư9:ưƠnưtậpưtổngưkếtưchươngưI:ưQuangưhọcI Tù kiĨm tra


2. Chọn câu phát biểu đúng cho các câu d ới đây nói về ảnh của một vật
tạo bởi g ơng phẳng :


A. ảnh ảo bé hơn vật và ở gần g ¬ng h¬n vËt ;


Kích vào đây ra câu trả lời đúng


B. ảnh ảo bằng vật và cách g ơng một khoảng bằng khoảng cách từ vật
đến g ơng ;


C. ảnh hứng đ ợc trên màn và lớn hơn vật ;(4)

Biên soạn 4


Bàiư9ư-ưTiếtư9:ưƠnưtậpưtổngưkếtưchươngưI:ưQuangưhọcI Tù kiĨm tra3. Định luật truyền thẳng của ánh sáng :Trong môi tr êng

…………

. vµ... ¸nh s¸ng trun ®i theo


………………Kích vào đây từ đúng bay đến


®­êng­th¼ng
(5)

Biên soạn 5


Bàiư9ư-ưTiếtư9:ưƠnưtậpưtổngưkếtưchươngưI:ưQuangưhọcI Tù kiĨm tra


4. Tia sáng khi gặp g ơng phẳng thì bị phản


xạ lại theo định luật phản xạ ánh sáng:a)Tia ph¶n xạ nằm trong cùng mặt phẳngvới

.và đ ờng

...b) Góc phản xạ b»ng

………Kích vào đây từ đúng hiện ragãc­tíi
(6)

Biên soạn 6


Bàiư9ư-ưTiếtư9:ưƠnưtậpưtổngưkếtưchươngưI:ưQuangưhọcI Tù kiĨm tra


5. ảnh của một vật tạo bởi g ơng phẳng là ảnh gì ? Độ lớn của ảnh và
khoảng cách từ ảnh đến g ơng thế nào so với độ lớn của vật và khoảng
cách từ vật đến g ơng ?


KÝch vào đây có câu trả lời(7)

Biờn son 7


Bi9-Tit9:ễntptngktchngI:QuanghcI Tự kiểm tra


6. ảnh của một vật tạo bởi g ơng cầu lồi có những tính chất gì giống và
khác với ảnh của một vật taoh bởi g ơng phẳng ?


Kích vào đây có câu trả lời
Trả lêi 6. Gièng: ¶nh ¶o.(8)

Biên soạn 8


Bàiư9ư-ưTiếtư9:ưƠnưtậpưtổngưkếtưchươngưI:ưQuangưhọc
I Tự kiểm tra


7. Khi một vật ở khoảng nào thì g ơng cầu lõm cho ảnh ảo ? ảnh này lớn
hơn hay nhỏ hơn vật ?


Kích vào đây có câu trả lời(9)

Biờn son 9


Bi9-Tit9:ễntptngktchngI:QuanghcI Tự kiểm tra


8. Viết ba câu có nghĩa, trong mỗi c©u cã bèn cơm tõ chän trong bèn cét
d ới đây.


Kích vào đây có câu trả lời
Trả lời 8.


g ơng cầu lõm hứng đ ợc trên màn chắn bé hơn vật ảnh ảo


g ơng phẳng g ơng cầu lõm bằng vật ảnh thật


g ơng cầu lồi không hứng đ ợc trên màn chắn lớn hơn vật


- ảnh ảo tạo bởi g ơng cầu lõm không hứng đ ợc trên màn chắn và lớn hơn
vật.


- ảnh ảo tạo bởi g ơng cầu lồi không hứng đ ợc trên màn chắn và bé hơn


vật.(10)

Bi9-Tit9:ễntptngktchngI:QuanghcI Tù kiÓm tra


9. Cho một g ơng phẳng và một g ơng cầu lồi có cùng kích th ớc. So sánh
vùng nhìn thấy của chúng khi đặt mắt cựng v trớ.


Kích vào đây có câu trả lời
Trả lêi 9.(11)

Biên soạn 11


Bàiư9ư-ưTiếtư9:ưƠnưtậpưtổngưkếtưchươngưI:ưQuangưhọcC1: Có hai điểm sáng S1 , S2 đặt tr ớc g ơng phẳng nh hình d ới.
a) Hãy vẽ ảnh của mỗi điểm tạo bởi g ơng.


b) VÏ hai chïm tia tíi lín nhÊt xt ph¸t tõ S1 , S2 và hai chùm tia phản
xạ t ơng ứng trên g ¬ng g ¬ng.


c) Để mắt trong vùng nào sẽ nhìn thấy đồng thời ảnh của hai điểm sáng
trong g ơng ? Gạch chéo vùng đó (có thể thay thế bằng tơ mầu khác)


S2


S1(12)

Bàiư9ư-ưTiếtư9:ưƠnưtậpưtổngưkếtưchươngưI:ưQuangưhọc
C1: Có hai điểm sáng S1 , S2 đặt tr ớc g ơng phẳng nh hình d ới.
a) Hãy vẽ ảnh của mỗi điểm tạo bởi g ơng.


S2


S1(13)

Biên soạn 13


Bàiư9ư-ưTiếtư9:ưƠnưtậpưtổngưkếtưchươngưI:ưQuangưhọcC1: Có hai điểm sáng S1 , S2 đặt tr ớc g ơng phẳng nh hình d ới.
a) Hãy vẽ ảnh của mỗi điểm tạo bởi g ơng.


S2(14)

Bàiư9ư-ưTiếtư9:ưƠnưtậpưtổngưkếtưchươngưI:ưQuangưhọcC1: Có hai điểm sáng S1 , S2 đặt tr ớc g ơng phẳng nh hình d ới.
a) Hãy vẽ ảnh của mỗi điểm tạo bởi g ơng.


S2(15)

Biên soạn 15


Bàiư9ư-ưTiếtư9:ưƠnưtậpưtổngưkếtưchươngưI:ưQuangưhọcC1: Có hai điểm sáng S1 , S2 đặt tr ớc g ơng phẳng nh hình d ới.
a) Hãy vẽ ảnh của mỗi điểm tạo bởi g ơng.S2(16)

Bàiư9ư-ưTiếtư9:ưÔnưtậpưtổngưkếtưchươngưI:ưQuangưhọcC1: Có hai điểm sáng S1 , S2 đặt tr ớc g ơng phẳng nh hình d ới.
a) Hãy vẽ ảnh của mỗi điểm tạo bởi g ơng.


S2(17)

Biên soạn 17


Bàiư9ư-ưTiếtư9:ưƠnưtậpưtổngưkếtưchươngưI:ưQuangưhọcC1: Có hai điểm sáng S1 , S2 đặt tr ớc g ơng phẳng nh hình d ới.
a) Hãy vẽ ảnh của mỗi điểm tạo bởi g ơng.


S2(18)

Bàiư9ư-ưTiếtư9:ưƠnưtậpưtổngưkếtưchươngưI:ưQuangưhọcC1: Có hai điểm sáng S1 , S2 đặt tr ớc g ơng phẳng nh hình d ới.


S2


S1


b) VÏ hai chïm tia tíi lớn nhất xuất phát từ S1 , S2 và hai chùm tia phản
xạ t ơng ứng trên g ơng g ¬ng.
(19)

Biên soạn 19


Bàiư9ư-ưTiếtư9:ưƠnưtậpưtổngưkếtưchươngưI:ưQuangưhọcC1: Có hai điểm sáng S1 , S2 đặt tr ớc g ơng phẳng nh hình d ới.


S2


S1(20)

Bàiư9ư-ưTiếtư9:ưƠnưtậpưtổngưkếtưchươngưI:ưQuangưhọcC1: Có hai điểm sáng S1 , S2 đặt tr ớc g ơng phẳng nh hình d ới.


S2


S1(21)

Biên soạn 21


Bàiư9ư-ưTiếtư9:ưƠnưtậpưtổngưkếtưchươngưI:ưQuangưhọcC1: Có hai điểm sáng S1 , S2 đặt tr ớc g ơng phẳng nh hình d ới.


S2


S1


c) Để mắt trong vùng nào sẽ nhìn thấy đồng thời ảnh của hai điểm sáng
trong g ơng ? Gạch chéo vùng đó (có thể thay thế bằng tơ mầu khác)
(22)

Bàiư9ư-ưTiếtư9:ưƠnưtậpưtổngưkếtưchươngưI:ưQuangưhọcC1: Có hai điểm sáng S1 , S2 đặt tr ớc g ơng phẳng nh hình d ới.


S2


S1


c) Để mắt trong vùng nào sẽ nhìn thấy đồng thời ảnh của hai điểm sáng
trong g ơng ? Gạch chéo vùng đó (có thể thay thế bằng tô mầu khác)(23)

Biên soạn 23


Bàiư9ư-ưTiếtư9:ưÔnưtậpưtổngưkếtưchươngưI:ưQuangưhọcC2: Một ng ời đứng tr ớc ba g ơng (g ơng phẳng, g ơng cầu lồi,g ơng cầu
lõm), các các g ơng một khoảng bằng nhau. Quan sát ảnh ảo của mình
trong ba g ơng sẽ thấy chúng có tính chất gì giống nhau. Khác nhau ?


Trả lời C2: ảnh quan sát đ ợc trong ba g ơng đều là ảnh ảo: ảnh nhìn thấy
trong g ơng cầu lồi nhỏ hơn trong g ơng phẳng, ảnh trong g ơng phẳng lại
nhỏ hơn trong g ơng cầu lõm.(24)

Bàiư9ư-ưTiếtư9:ưƠnưtậpưtổngưkếtưchươngưI:ưQuangưhọcC3: Có bốn HS đứng ở bốn vị trí quanh một cái tủ đứng (hình d ới). Hãy
chỉ ra những cặp HS có thể nhìn thấy nhau. Đánh dấu vào bảng sau đây
những cặp đó.KÝch vµo đây có câu trả lời


An

Hải
Thanh
An
An Thanh
Thanh
Hải
Hải
(25)

Biờn son 25


Bài học kết thúc tại đây.


Bài học kết thúc tại đây.


Các em nhớ ôn tập để tiết sau


Các em nhớ ôn tập để tiết sau
(26)

Bi9-Tit9:ễntptngktchngI:QuanghcIII.ưTròưchơiưôưchữư-ưTheoưhàngưngang


V

T

S

á

N

GG

U

N

S

áN

G

Ô

I

S

A

O
P

H

á

P

T

U

YG

Ư

Ơ

N

G

P

HĐ


GN


óBN

H

ON GN

G
(27)

Biên soạn 27


CHÚC CÁC EM HỌC TỐT


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×