Tải bản đầy đủ (.ppt) (5 trang)

dien tich tam giac

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (180.64 KB, 5 trang )

(1)

TOÁN 5THỰC HIỆN : MAI TÂM
(2)

QUAN SÁT, NHẬN XÉT- 2 Hình tam giác bằng
nhau.


1 2


1 2 - Cắt 1 hình tam giác


dưới thành 2 hình tam
giác 1 , 2 ( theo đường
cao )


- Ghép (1),(2) vào hình trên
ta được hình chữ nhật


ABCD


A B


D C


E


H


- Chiều dài (HCN) = chiều dài đáy DC (HTG), Chiều rộng


(HCN) = chiều cao EH (HTG)(3)

H


1 2


A B


D C


E


- Diện tích hình chữ nhật
ABCD = DC x AD . Mà


AD = EH ( hình bên)


DC x AD = DC x EH


- Vậy diện tích hình tam giác EDC là DC x EH2


Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài
đáy nhân với chiều cao ( cùng một đơn vị do )
rồi chia cho 2 .


S =

a x h

2(S là diện tích, a là độ dài đáy,(4)

(5)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×