Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

De kiem tra Hoc ki ILich su lop 51

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (97.63 KB, 4 trang )

(1)

Trường :………. ĐIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I


Họ và tên: ……….. MÔN LỊCH SỬ - KHỐI 5


Lớp :……… THỜI GIAN : 40 phút.
Điểm Lời phê của GV


Gv coi kiểm tra:………..
Gv chấm kiểm tra:………..
Câu 1. Hãy nối tên các nhân vật lịch sử ở cột A với tên các sự kiện lịch sử ở cột


B sao cho đúng.


A B


a) Trương Định 1. Phong trào Đông du


b) Tôn Thất Thuyết 2. Đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt
Nam Dân chủ Cộng Hồ


c) Nguyễn Ái Quốc 3. Khơng tn lệnh vua giải tán nghĩa binh, cùng nhân
dân chống quân xâm lược


d) Nguyễn Trường Tộ 4. Cuộc phản công ở kinh thành Huế


e) Phan Bội Châu 5. Chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt
Namg) Bác Hồ 6. Đề nghị canh tân đất nước


Câu 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng.


Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX thực dân Pháp mạnh tay khai thác
a/Khoáng sản, mở mang đường sá, xây dựng nhà máy, lập các đồn điền,... nhằm
mục đích:


A. Cướp tài ngun, khống sản, bóc lột nhân cơng rẻ mạt
B. Nâng cao đời sống cho nhân dân Việt Nam


C. Làm kinh tế cho Việt Nam phát triển
D. Hai bên (Pháp và Việt Nam) có lợi
b/Phong trào Cần Vương bắt đầu vào năm nào?


A.1883 B.1884 C.1885 D.1886


c/ Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào?
A. Ngày 5/6/1911 tại cảng Nhà Rồng


B. Ngày 6/5/1911 tại cảng Nhà Rồng
C. Ngày15/6/1911 tại cảng Nhà Rồng(2)

A. Phan Đình Phùng
B. Phan Chu Trinh
C. Phan Bội Châu


Câu 3. Em hãy điền những nội dung cần thiết vào chỗ chấm (...) cho phù hợp
khi nói về Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.a) Địa ®iĨm ...


b) Người chủ trì: ...
c) Kết quả của hội nghị: ...
...
Câu 4. Sau Cách mạng tháng Tám nhân dân ta đã làm gì để chống lại “giặc
đói” và “giặc dốt” ?


...
...
...
...
...
...
...(3)

Câu 1: (3 điểm). Mỗi ý đúng được 0,5 điểm
a - 3


b - 4
c - 5
d - 6
e - 1
g - 2


Câu 2: ( 2 điểm) Khoanh đúng mỗi ý được 0,5 điểm


a/ A.Cướp tài ngun, khống sản, bóc lột nhân công rẻ mạt


b/ C.1885


c/ A.Ngày 5/6/1911 tại cảng Nhà Rồng
d/ C. Phan Bội Châu


Câu 3: (3 điểm)


a/ Địa điểm: Hồng Kông(Trung Quốc) (0,5 điểm)
b/ Người chủ trì: Nguyễn Ái Quốc (0,5 điểm)
c/ Kết quả hội nghị:


- Hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một Đảng cộng sản duy nhất,
lấy tên là Đảng cộng sản Việt nam. (1 điểm)


- Đề ra đường lối cách mạng nước ta. (1 điểm)
Câu 4: (2 điểm) HS trả lời đúng mỗi ý được 1 điểm


Để chống lại “giặc đói”, “giặc dốt” nhân dân ta đã làm những việc sau:
- Cả nước lập “ hũ gạo cứu đói”, “ngày đồng tâm”, ... dành gạo cho


người nghèo và đẩy mạnh sản xuất.(1 điểm)(4)×