Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

van hoc lop 10

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (54.06 KB, 2 trang )

(1)

NỘI DUNG


A. TÀI NGUYÊN RỪNG VIỆT NAM MỘT SỐ THÀNH TỰU, TỒN
TẠI,


NGUYÊN NHÂN
I. THÀNH TỰU.


1. Bảo vệ và phát triển rừng.


Hiện nay, diện tích rừng được khơi phục nhanh chóng, về số lượng cũng
như


chất lượng rừng ngày càng tiếp tục được cải thiện tích cực.
a) Diện tích rừng.


Theo thống kê của các địa phương trong cả nước, đến năm 2008, tồn
quốc có trên 12,9 triệu ha (hécta) rừng, bao gồm: 10,3 triệu (ha) rừng tự
nhiên và trên 2,6 triệu (ha) rừng trồng; độ che phủ đạt 38,27%.


Từ năm 1991 đến nay (sau khi Luật bảo vệ và phát triển rừng được ban
hành), hoạt động bảo vệ rừng và thực thi pháp luật lâm nghiệp có chuyển
biến tích cực, diện tích rừng ngày càng được phục hồi, Việt Nam trở
thành quốc gia duy nhất trong khu vực có diện tích rừng ngày càng tăng.
Diện tích rừng tăng lên do khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh tự nhiên và
trồng mới những năm qua luôn cao hơn diện tích rừng bị giảm do những
nguyên nhân hợp pháp và bất hợp pháp.


Thống kê về diện tích rừng trên đây cho thấy, độ che phủ rừng toàn
quốc 5 năm qua (2002 – 2007) tăng bình quân gần 0,5% mỗi năm, kết
quả này là cố gắng rất lớn trong công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng


của Việt Nam, trong khi độ che phủ rừng các nước trong khu vực đang
suy giảm.


b) Chất lượng rừng.


- Chất lượng, trữ lượng và giá trị đa dạng sinh học được duy trì, bảo
tồn tốt hơn ở những khu rừng đặc dụng đã được thành lập và có ban
quản lý. Tuy nhiên, tình trạng phổ biến là rừng tự nhiên vẫn bị suy giảm
về chất lượng, những khu rừng nguyên sinh, rừng giàu chủ yếu chỉ còn ở
những khu rừng đặc dụng và phòng hộ thuộc vùng sâu, vùng xa, rừng tự
nhiên thuộc quy hoạch rừng sản xuất hiện có 3.105.647ha, trong đó rừng
giàu và trung bình chỉ cịn 652.645 ha chiếm 21%, rừng nghèo và rừng
non 2.453.002ha chiếm 79% đa số là rừng tự nhiên tái sinh và rừng phục
hồi sau khai thác, sau canh tác nương rẫy.(2)

2. Công tác quản lý và bảo vệ rừng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×