Tải bản đầy đủ (.doc) (17 trang)

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN, Lựa chọn và bồi dưỡng BCH Đội ở trường THCS

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.94 MB, 17 trang )

A. ĐẶT VẤN ĐỀ
I. LỜI MỞ ĐẦU:
Lịch sử vẻ vang 75 năm hình thành và phát triển của Đội TNTP Hồ Chí
Minh đã cho thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự dìu dắt của Đồn Thanh niên
cộng sản Hồ Chí Minh phong trào thiếu nhi Việt Nam ngày càng phát triển mạnh
mẽ cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Đội TNTP Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành nơi
hội tụ của thiếu niên nhi đồng, xứng đáng là lực lượng tích cực, góp phần rất lớn
vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Như chúng ta đã biết, trong nhà trường phổ thơng Giáo dục có vai trị vơ
cùng quan trọng trong việc hình thành nhân cách học sinh. Để giáo dục và phát
triển toàn diện nhân cách học sinh thì tất cả các mơn học, các hoạt động giáo dục
trong nhà trường đều có ý nghĩa và vai trò nhất định, nghĩa là phải giáo dục học
sinh trong một mơi trường đồng bộ, có sự kết hợp chặt chẽ giữa các lực lượng
giáo dục trong và ngồi nhà trường. Trong số đó cần đặc biệt chú ý đến tổ chức
Đội, cần có nhận thức đúng đắn về vai trị của hoạt động Đội để đặt nó đúng vị trí
và có sự quan tâm đúng mức.
Trong trường THCS để hoạt động Đội được triển khai thực sự có hiệu quả
thì ngồi vai trị chủ đạo là nhà trường; nòng cốt đi đầu của giáo viên tổng phụ
trách (TPT) Đội cịn có sự tham gia của các lực lượng giáo dục khác như: Đoàn
thanh niên, phụ trách chi đội, hội cha mẹ học sinh, đội viên. Trong số đó cần quan
tâm bồi dưỡng năng lực điều hành Đội cho đội ngũ BCH Đội từ cấp Chi đội đến
Liên đội, bởi đây là lực lượng đại diện cho số đông đội viên, trực tiếp chỉ huy và
điều hành các hoạt động của Đội, thực hiện tốt mục tiêu giáo dục đội viên trở
thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.
Bản thân là một giáo viên kiêm nhiệm làm tổng phụ trách ở trường THCS
tôi đã ln suy nghĩ, tìm tịi, tham khảo những cách làm hay để từng bước đưa
phong trào hoạt động đội ở đơn vị ngày một vững vàng và phát triển.
1/18


II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU:


1. Thực trạng:
Có thể nói rằng, hoạt động đội là một trong những hoạt động có ý nghĩa rất
lớn, là thành phần hỗ trợ tích cực cùng với nhà trường thực hiện nội dung, mục
đích giáo dục; là cầu nối giữa nhà trường, gia đình và xã hội, góp phần thực hiện
ngun lí giáo dục. Song trên thực tế thì khơng phải ở đâu và không phải cá nhân
nào cũng quan tâm đúng mức đến hoạt động Đội. Qua quá trình tìm hiểu, nghiên
cứu, quan sát hoạt động Đội ở một số đơn vị trường học trên địa bàn tơi thấy vẫn
cịn khơng ít vấn đề còn tồn tại như: Chưa thực sự hiểu rõ vai trị, ý nghĩa, tầm
quan trọng của cơng tác đội trong nhà trường mà chỉ coi công tác đội đơn giản chỉ
là hoạt động theo dõi, ổn định nề nếp. Hơn thế nữa, gần như giáo viên TPT Đội ở
rất nhiều Liên đội đều không phải là giáo viên chuyên trách mà chỉ là giáo viên
kiêm nhiệm nên việc điều hành cơng tác đội đơi khi cịn lúng túng, chưa thực sự
chủ động trong công việc. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng
giáo dục nói chung.
Qua thực tế cơng tác tơi đã tìm ra được những điều cốt lõi trong công tác
Đội, xác định được vai trò của ban chỉ huy Đội (bao gồm BCH các chi đội và
BCH Liên đội) trong hoạt động của đội, tôi đã đặc biệt chú trọng đến công tác bồi
dưỡng BCH Đội. Nếu không làm tốt công tác này thì cơng tác đội khó mà đi đến
thành cơng. Bởi vậy, làm tốt công tác bồi dưỡng BCH Đội góp phần xây dựng
phong trào hoạt động Đội trong nhà trường sôi nổi, chất lượng, hiệu quả là điều
mà tôi luôn hướng tới.
2. Kết quả của thực trạng:
Từ thực trạng trên, tôi đã tiến hành thực nghiệm trong năm học 2015 - 2016
về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng BCH Đội và hiệu quả của nó
đối với chất lượng hoạt động Đội.
Bước đầu tôi tiến hành khảo sát chất lượng BCH Đội sau khi tổ chức Đại
hội chi đội và Đại hội Liên đội về các nội dung sau: Lịch sử Đội TNTP Hồ Chí
Minh; nhận thức về tầm quan trọng của công tác thiếu nhi trong trường học;
phương pháp tổ chức hội họp; tổ chức điều khiển sinh hoạt đội; tác phong, kỹ
2/18năng chỉ huy; thực hiện các kỹ năng đội viên, công tác ghi chép hồ sơ, thông tin
báo cáo; kỹ năng xử lí các tình huống về cơng tác đội.
*Số lượng khảo sát: 30 em/10 chi đội.
*Kết quả ban đầu cho thấy:
Nội dung kết quả
Số lượng
%
Số em nắm chắc. thực hiện đúng chính xác các yêu cầu.
5
16,7
Số em thực hiện các nội dung ở mức khá
14
46,6
Số em thực hiện các nội dung đạt yêu cấu
6
20
Số em chưa đạt yêu cấu
5
16,7
Ngoài ra tơi cịn mở rộng khảo sát, kiểm tra xác xuất một bộ phận đội viên
về Lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh, nhận thức về tầm quan trọng của công tác
thiếu nhi trong trường học, đặc biệt là việc thực hiện các kỹ năng đội viên. Kết
quả cho thấy một bộ phận không nhỏ các em đội viên, khoảng gần 40% số đội
viên được khảo sát, chưa nắm vững được các nội dung trên. Kể cả kĩ năng tháo,
thắt khăn quàng mà các em thường xuyên phải thực hiện trước khi đến trường.

3.Trước tình hình đó tơi đã mạnh dạn nghiên cứu tình hình thực tế, sưu tầm
tài liệu, lên kế hoạch bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ BCH Đội và tổ chức

kịp thời. Trong khuôn khổ của đề tài này tơi xin trình bày đề tài “ lựa chọn và bồi
dưỡng BCH Đội ở trường THCS” mà tơi đã thực hiện để góp thêm một tiếng nói
tâm huyết cho cơng tác Đội ở trường THCS.

B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
Có thể nói BCH luôn là cánh tay đắc lực của Tổng phụ trách, là “linh hồn”
của mọi hoạt động và là người hướng dẫn chi đội thực hiện nghị quyết của Đại
hội Liên đội trong mọi hoạt động của trường. Như vậy BCH chi Đội có giỏi, có
năng lực thì cơng việc của Tổng phụ trách sẽ đỡ vất vả hơn, các em cũng sẽ
phát huy được tính sáng tạo, tính năng động, tự chủ của mình.
1. Muốn cho việc bồi dưỡng đạt hiệu quả cao, người TPT cần chú ý đến
khâu lựa chọn BCH Đội sao cho vừa mang tính định hướng vừa mang tính dân
chủ, tính tập thể.
3/18


2. Việc bồi dưỡng BCH chi Đội là việc vô cùng quan trọng và cấp thiết.
Nói cách khác, bồi dưỡng BCH chi Đội là nâng cao những phẩm chất, những
năng lực cần có của BCH chi Đội, phát huy được sở trường, tư chất của BCH chi
Đội. Bồi dưỡng chi Đội tốt thì hoạt động Đội ở trường sẽ diễn ra sôi nổi hơn, lôi
cuốn nhiều em Đội viên tham gia.
3. Hơn thế nữa, việc bồi dưỡng này phải diễn ra thường xuyên và liên tục
bởi tuổi các em còn nhỏ (từ 11 đến 15 tuổi) nên việc lĩnh hội có thể rất nhanh
nhưng cũng sẽ rất chóng quên nếu như không được thực hành thường xuyên.
4.Công tác bồi dưỡng BCH là một việc làm khoa học và sáng tạo, đòi hỏi
người phụ trách phải kiên nhẫn bền bỉ. Quá trình bồi dưỡng BCH địi hỏi phụ
trách vừa làm vừa trau dồi, tích lũy kinh nghiệm đóng góp cho khoa học công tác
Đội.
II. CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Giáo viên TPT Đội cần phải kết hợp chặt chẽ giữa nhận thức và hành động.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục là “Học để hành, hành để học”, “Học hành phải đi đôi với nhau”, “Học không hành thì vơ ích, hành khơng học thì
khơng trơi chảy” (Hồ Chí Minh - Vấn đề giáo dục - Nhà xuất bản Giáo dục
1990).
Trong công tác đội, bồi dưỡng BCH là việc làm thường xuyên, quan trọng
và không thể thiếu được của Tổng phụ trách. Đây là yếu tố quyết định sự thành
công của các phong trào Đội. Bồi dưỡng BCH Đội là nâng cao và phát huy những
mặt mạnh sẵn có của các em, đồng thời khơi dậy những tiềm năng còn tiềm ẩn
trong các em, giúp các em vươn tới những phẩm chất năng lực cần có của người
chỉ huy. Để đạt được mục tiêu đó trong q trình thực hiện tôi đã áp dụng một số
biện pháp sau:
1. Lựa chọn BCH Đội đạt một số tiêu chuẩn cần thiết của người
chỉ huy:
4/18


Việc lựa chọn BCH vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ của người đội viên
song cũng cần phải có hướng tiếp cận đúng và giúp các em lựa chọn chỉ huy sao
cho có chất lượng, vừa tạo khơng khí vui tươi vừa phát huy cao nhất nguyên tắc
dân chủ, tự quản của đội viên.
Có nhiều cách lựa chọn BCH Đội, nhưng cách phổ biến, khách quan và
khoa học nhất là thông qua Đại hội chi đội và đại hội Liên đội ở mỗi năm học.
*Một số căn cứ để lựa chọn BCH:
- Căn cứ vào điều lệ đội và các chỉ dẫn về công tác tổ chức của đội.
- Căn cứ vào yêu cầu chất lượng năng lực cần có của BCH:
+ Học lực đạt Khá, giỏi; hạnh kiểm tốt;
+ Có khả năng tổ chức điều hành các hoạt động của đội;
+ Có hiểu biêt về đội TNTP Hồ Chí Minh;
+ Tác phong nhanh nhẹn, tính tình hịa nhã, thân thiện, cởi mở;
+ Chủ động sáng tạo, yêu thích hoạt động đội.

Lựa chọn BCH không chỉ là sự tiếp nhận những cái đã có ở các em mà phải
thấy được khả năng phát triển hơn nữa ở các em để rút ngắn khoảng cách giữa cái
hiện có và cái cần có. Chính vì vậy người giáo viên tổng phụ trách phải xác định
rằng lựa chọn bao giờ cũng đi đôi với bồi dưỡng.
2. Xác định nội dung bồi dưỡng:
Đây là công việc rất quan trọng. Tùy theo điều kiện, đặc điểm sinh hoạt của
từng đơn vị mà Giáo viên tổng phụ trách xác định nội dung bồi dưỡng cho BCH
đội nhằm đạt hiệu quả công việc cao nhất.
Tại đơn vị tôi công tác hoạt động đội là một phần hữu cơ trong hoạt động
chung của nhà trường. Được sự quan tâm chỉ đạo và thống nhất của lãnh đạo nhà
trường và các lực lượng giáo dục trong nhà trường, Liên đội đã tổ chức triển khai
nhiều hoạt động bổ ích và lý thú để các em được tham gia. Đây là cơ hội để đội
ngũ BCH đội thể hiện năng lực tổ chức cũng như điều hành của mình và cũng là
dịp để giáo viên tổng phụ trách quan sát, rút kinh nghiệm và có hướng bồi dưỡng
những mặt còn yếu cho đội ngũ BCH.
5/18


Bám sát nội dung sinh hoạt tôi đã triển khai tổ chức các lớp bồi dưỡng
nghiệp vụ công tác đội cho đội ngũ BCH Đội nhằm: Bồi dưỡng nhận thức phương
pháp công tác đội; kỹ năng tổ chức điều hành của BCH; tác phong BCH; kỹ năng
nghiệp vụ Đội, …
2.1. Bồi dưỡng nhận thức và phương pháp công tác Đội của BCH:
- Cách ghi chép biên bản, thực hiện các sổ sách của Đội, dự thảo nghị
quyết, báo cáo thi đua, báo cáo tổng kết, thành tích, đăng ký thi đua, biên bản
nghị quyết Đại hội Đội, lời điều khiển của chương trình hoạt động Đội dựa vào kế
hoạch của Tổng phụ trách.
- Phương pháp tổ chức họp BCH Đội.
- Phương pháp xây dựng kế hoạch (theo chủ đề, kế hoạch tháng, kế hoạch
thi đua,…).

- Phương pháp tổ chức và điều khiển sinh hoạt Đội, các hoạt động tập thể.
- Phương pháp chỉ đạo và tổng kết rút kinh nghiệm.
2.2. Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức điều hành của BCH:
- Các thủ tục nghi lễ của Đội và phương pháp tổ chức (lễ trưởng thành
Đội, lễ phát động chủ đề, sinh hoạt Đội...).
- Sinh hoạt Đội: Bằng hình thức thi đua sôi nổi hấp dẫn giáo dục Đội viên
theo mục tiêu của Đội. Sinh hoạt Đội có nhiều hình thức như: sinh hoạt thường
kỳ, sinh hoạt truyền thống, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt vui chơi... có thể bồi
dưỡng các kỹ năng như:
+ Cách tập hợp điều khiển buổi sinh hoạt Đội.
+ Cách điều khiển, tổ chức và hướng dẫn sao cho chi đội, Liên đội thực
hiện tốt nội dung chương trình đề ra.
+ Cách hướng dẫn đơn vị hoạt động vui chơi, văn nghệ tập thể.
+ Cách nhận xét, đánh giá.
- Đại hội Đội: Là cuộc sinh hoạt Đội nhằm phát huy quyền dân chủ, tự
quản để lựa chọn BCH và xây dựng nghị quyết của Đội. Đại hội Đội tiến hành
6/18


mỗi năm một lần đối với Liên đội cũng như Chi đội. Cần bồi dưỡng về các nội
dung:
+ Điều khiển nghi lễ thủ tục: tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, chào cờ,
giới thiệu chủ tịch Đoàn điều khiển Đại hội.
+ Điều khiển Đại hội: (viết báo cáo tổng kết và phương hướng công tác
Đội, hướng dẫn Đội viên thảo luận, bầu BCH Đội, thông qua nghị quyết Đại hội).
+ Tổ chức các hoạt động chào mừng (Trống, văn nghệ,…)
- Hoạt động lớn của Đội: Là những nội dung sinh hoạt mang màu sắc của
Đội, được diễn ra trong thời gian dài như: Phát động chủ đề, hoạt động thi đua
xây dựng tập thể tự quản,...
Với mục đích tập hợp Đội viên, tạo phong trào thi đua cho Đội viên rèn

luyện theo chủ đề, có thể bồi dưỡng những nội dung sau:
+ Công tác chuẩn bị cho hoạt động: Họp BCH, định hướng nội dung và cơ
sở vật chất phục vụ hoạt động, phổ biến nội dung hoạt động, phân công nhiệm vụ
tới từng thành viên trong BCH.
+ Tổ chức hoạt động: Theo nội dung đã thống nhất, biết lựa chọn các hình
thức cho phù hợp với nội dung, biết huy động và phối hợp các Đội viên nòng cốt
để tổ chức tốt hoạt động. Trong hoạt động, có kiểm tra đánh giá.
+ Sơ kết, tổng kết nội dung hoạt động: Đánh giá rút kinh nghiệm việc tổ
chức điều hành các hoạt động, kết quả hoạt động...
2.3.Bồi dưỡng tác phong BCH:
- Bồi dưỡng theo nhiệm vụ chuyên môn được phân cơng: Giúp các em
thạo việc, có bản lĩnh trong giao tiếp và phối hợp hoạt động với những thành viên
khác.
- Bồi dưỡng khả năng tổ chức và quản lý một cách toàn diện, khoa học.
- Bồi dưỡng BCH trở thành những cán bộ Đội mẫu mực, có kỹ năng
nghiệp vụ, có uy tín trong tập thể.
2.4. Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ Đội:
- Bồi dưỡng những kĩ năng cần có của người đội viên: Hát quốc ca, đội ca,
hơ đáp khẩu hiệu đội, chào kiểu đội viên; các động tác cá nhân tại chỗ và di động;
7/18


Tháo thắt khăn quàng; cầm cờ, giương cờ, vác cờ; đánh trống đội, đội hình đội
ngũ,… Tập hát, múa một số bài hát truyền thống của Đội; Tổ chức trò chơi tập
thể.
- Nghi thức và phương pháp hướng dẫn nghi thức.
- Các phương pháp tổ chức trò chơi, dạy hát, dạy múa, tổ chức trại, hoạt
động xã hội, tham quan...
- Các bài hát, điệu múa, trò chơi
Khi bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ Đội cần chú ý các loại hình cho phù hợp

như:
- Tập luyện cho Đội nòng cốt.
- Thực hiện tập luyện chung.
- Tổ chức kiểm tra nghiệp vụ bằng hội thi...
2.5. Bồi dưỡng công tác kiểm tra, đánh giá:
Đây là công việc không kém phần quan trọng. Kiểm tra đánh giá chính xác,
khách quan, cơng bằng sẽ thúc đẩy, nâng cao chất lượng các đợt hoặc nội dung
sinh hoạt. Công tác này cần tiến hành sau mỗi đợt hoặc nội dung sinh hoạt như:
Kiểm tra phong trào xây dựng tập thể tự quản, công nhận cho các chi đội đạt tiêu
chuẩn; xếp loại đội viên (cuối tháng, học kỳ, năm học),…
2.6. Bồi dưỡng kĩ năng sống cho các em:
Phịng chống đuối nước, xử lí tai nạn thương tích thơng thường, băng bó
vết thương, thực hành trại,…
Tóm lại: Nội dung bồi dưỡng chỉ huy nhằm giúp các em thạo việc, biết tổ
chức hoạt động theo nhiệm vụ chuyên môn được phân cơng, có khả năng tổ chức
quản lý hoạt động Đội một cách tồn diện, khoa học và có bản lĩnh trong giao tiếp
để trở thành một cán bộ mẫu mực có năng lực, uy tín.
3. Xác định hình thức bồi dưỡng:
Trên thực tế có rất nhiều hình thức bồi dưỡng. Tổng phụ trách cần có kế
hoạch cụ thể để lựa chọn hình thức bồi dưỡng phù hợp với tình hình thực tế như:
Vào đầu học kì I và học kì II tiến hành bồi dưỡng định kì. Theo từng đợt, từng nội
dung sinh hoạt chủ điểm mà có kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên hay bồi dưỡng
8/18


thông qua việc tổ chức các hoạt động lớn như các buổi giao lưu, các cuộc thi chào
mừng các ngày lễ lớn trong năm.
4. Phương pháp bồi dưỡng Ban chỉ huy:
Việc bồi dưỡng BCH là rất quan trọng, song phương pháp bồi dưỡng càng
quan trọng hơn. Năm học 2015 – 2016 tôi đã tiến hành bồi dưỡng theo nhiều

phương pháp, đặc trưng là các phương pháp sau:
4.1. Phương pháp mở lớp (Học tập trung)
Bản thân tôi đã biên soạn các nội dung bồi dưỡng và mở lớp bồi dưỡng hai
tháng một lần. Tất cả nội dung bồi dưỡng đều được phê duyệt đầy đủ.
Qua các bài học các em được thực hành, luyện tập và được kiểm tra, đánh
giá. Bồi dưỡng theo hình thức mở lớp giúp các em tiếp thu kiến thức có hệ thống,
bài bản và sâu sắc, các em được trang bị những kiến thức cơ bản, những lý luận
chung cho thực tế hoạt động đội.
Mở lớp là phương pháp phổ biến và có tác dụng rất lớn. Khơng khí học tập
sơi nổi, thân thiện, các em làm việc tích cực dưới sự hướng dẫn của TPT Đội là
những ưu điểm mà phương pháp này mang lại. Đây là phương pháp thông dụng,
dễ thực hiện mà hiệu quả mang lại thật đáng bất ngờ.
4.2. Phương pháp bồi dưỡng qua thực tế:
Bồi dưỡng qua công tác thực tế đòi hỏi Tổng phụ trách phải giúp các em
biết vận dụng kiến thức đã được hướng dẫn vào thực tiễn hoạt động đội. Do vậy
cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Tổng phụ trách với phụ trách các chi Đội, kết
hợp giữa công tác bồi dưỡng của phụ trách với tự bồi dưỡng của BCH.
- Những buổi tổ chức điều hành sinh hoạt tại chi đội sẽ giúp cho các em tự
hoàn thiện và nâng cao kiến thức kĩ năng đã được học. Trong q trình đó các em
sẽ bộc lộ những ưu, nhược điểm từ đó bồi dưỡng thêm để các em khắc sâu hơn,
có kế hoạch làm việc tốt hơn.
- Một buổi đi dự đại hội chi đội mẫu cũng giúp các em học được cách tổ
chức một đại hội chi đội, biết được vai trò, nhiệm vụ của người cán bộ đội trong
việc điều hành đại hội.
9/18


- Thăm quan hay giao lưu nói chuyện cũng là hình thức bồi dưỡng và giáo
dục truyền thống một cách hiệu quả. Tại liên đội chúng tôi đã tổ chức được hoạt
động thăm quan doanh trại quân đội nhân dân Việt Nam, tổ chức giao lưu nói

chuyện với bộ đội, với cựu chiến binh, thăm khu di tích lịch sử Đền thờ Lê Hoàn,
hay đơn giản chỉ là những buổi chăm sóc và viếng nghĩa trang liệt sĩ… Qua đó
các em càng thêm gắn bó với nhau hơn, đồn kết hơn, yêu quê hương đất nước
hơn.

4.3. Bồi dưỡng qua các cuộc họp Ban chỉ huy:
Duy trì họp theo lịch quy định. Các cuộc họp phải đảm bảo việc kiểm tra,
đánh giá hoạt động, kế hoạch, nhiệm vụ thời gian tới; phân công nhiệm vụ cụ thể
cho từng thành viên BCH; lắng nghe các ý kiến đánh giá và ý kiến đóng góp của
các em. Qua đó giáo viên TPT có những bổ sung, điều chỉnh kịp thời.
Nói tóm lại, tất cả nội dung bồi dưỡng Ban chỉ huy nhằm giúp các em thạo
việc, biết tổ chức hoạt động theo nhiệm vụ chun mơn được phân cơng, có khả
năng tổ chức quản lý hoạt động Đội một cách toàn diện, khoa học và có bản lĩnh
trong giao tiếp để trở thành một cán bộ mẫu mực có năng lực, uy tín, là tấm
gương sáng cho các đội viên khác noi theo.

10/18


11/18


12/18


C. KẾT LUẬN
Hoạt động đội là hoạt động chính trị xã hội dành cho thiếu niên, nhi đồng.
Việc bồi dường BCH đội giúp các em thạo việc, biết tổ chức và quản lí các hoạt
động. Thực tế hoạt động đã một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của việc lựa
chọn và bồi dưỡng đội ngũ BCH đội. Cần thường xuyên chăm lo cho đội ngũ cán

bộ đội thì phong trào mới có chất lượng và đảm bảo tính bền vững.
I. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU:
Sau khi BCH chi Đội được bồi dưỡng về kỹ năng công tác Đội, qua những
hoạt động cụ thể, qua sự đánh giá kết quả của từng đợt được rút kinh nghiệm các
em đã từng bước nâng cao khả năng điều hành hoạt động Đội, nhanh nhẹn hơn,
chủ động hơn, có nhiều sáng tạo hơn, đặc biệt là có trách nhiệm, hồn thành tốt
cơng việc được giao giúp cho hoạt động của Liên Đội được nâng cao rõ rệt và
ngày một phát triển.
Sau một thời gian nghiên cứu, áp dụng một số phương pháp bồi dưỡng
BCH Đội tôi đã gặt hái được nhiều kết quả rất đáng khích lệ.
Vào thời điểm cuối năm học 2015 - 2016 tôi đã điều tra gần 700 Đội viên
của Liên Đội và thấy rằng:
- 100% đội viên đã có hiểu biết cơ bản về Đội TNTP Hồ Chí Minh, có ý
thức thực hiện tốt và tham gia đầy đủ, có chất lượng các hoạt động Đội qua sự
hướng dẫn, điều hành của BCH chi Đội.
- 100% thành viên BCH đã trang bị và rèn luyện được các kĩ năng cần thiết
của một người chỉ huy Đội. Các em đã tự tin hơn và có nhiều sáng tạo trong việc
thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
Cụ thể: Tôi đã tiến hành khảo sát lại những nội dung mà tôi đã tiến hành từ
đầu năm học. Kết quả cho thấy:
Nội dung kết quả
Số em nắm chắc. thực hiện đúng chính xác các yêu cầu
Số em thực hiện các nội dung ở mức khá
Số em thực hiện các nội dung đạt yêu cấu
Số em chưa đạt yêu cấu
13/18

Số lượng
15
13

2
0

%
50
43,3
6,7
0


Từ kết quả rèn luyện trên phong trào hoạt động đội của Liên đội đã trở
thành nề nếp, thu hút được đông đảo đội viên tham gia. Chất lượng các giờ sinh
hoạt đội từng bước được duy trì và ổn định. Trên nền tảng đó năm học 2015- 2016
Ban chỉ huy lên đội được đánh giá là xuất sắc nhất trong tồn quận với nhiều em
có những thành tích cá nhân về phong trào cấp thành phố và toàn quốc. Liên đội
được HĐĐ cấp trên đánh giá là Liên đội vững mạnh xuất sắc.
Phát huy những kết quả đạt được ở năm học trước, năm học 2015 – 2016
tôi đã tiếp tục tiến hành triển khai các nội dung hoạt động cho phù hợp với tình
hình thực tế. Kết quả bồi dưỡng BCH đội có nhiều tiến bộ vượt bậc:
- 100% thành viên BCH Đội biết cách làm việc, thực hiện tốt các kĩ năng
Đội (Kể cả kĩ năng đánh trống đội)
- 100% thí sinh tham gia hội thi “Hội thi nghi thức đội” cấp Liên đội đều
đạt kết quả xuất sắc trong việc tìm hiểu và thực hiện các yêu cầu đối với người
chỉ huy cả về hiểu biết công tác đội cũng như việc thực hành kĩ năng và năng
khiếu. Liên đội đạt giải Nhất hội thi “Nghi thức Đội” cấp quận, và đại diện cho
quận tham gia hội thi Nghi thức đội cấp thành phố với hơn 80 đội viên - đạt giải
ba. Liên đội đạt giải ba hội thi Em yêu Tây Hồ cấp quận.
- Các em trong BCH Liên đội ln nhiệt tình tham gia, điều khiển các
mảng hoạt động được phân công và vẫn đạt các giải cao trong các mơn thi văn
hóa cấp quận và cấp thành phố.

Những kết quả trên đã cho thấy hiệu quả của việc áp dụng các phương pháp
bồi dưỡng BCH Đội.
*Bài học kinh nghiệm:
Qua thực tế của việc bồi dưỡng BCH chi Đội và kết quả của hoạt động Đội
ở cơ sở, tôi đã rút ra được bài học kinh nghiệm là:
- Muốn có một BCH chi Đội có năng lực trước tiên phải lựa chọn thật tốt
đội ngũ BCH chi Đội. Có như vậy mới tìm ra được người tài giỏi, có năng lực
làm cánh tay đắc lực cho Tổng phụ trách, điều hành tốt các hoạt động của Đội.
- Công tác bồi dưỡng phải đi đôi với thực hành. Phải luôn luôn bồi dưỡng
thường xuyên kỹ năng công tác cho cán bộ Đội, phải theo dõi thường xuyên để
14/18


đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm phần làm được và chưa làm được để không
ngừng cải tiến đổi mới, làm cho phong trào Đội ngày càng phát triển hơn.
- Đây là một việc vô cùng cần thiết và quan trọng, giúp cho phong trào
Đội được nâng cao về mọi mặt.
- Người Tổng phụ trách ngay từ đầu năm học phải có một chương trình
thật cụ thể, chi tiết trong việc điều hành các hoạt động Đội. Với mỗi hoạt động
lớn phải có kế hoạch phân cơng cụ thể nhiệm vụ cho các BCH chi Đội. Nhiệm vụ
này phải phù hợp với khả năng để phát huy được các tố chất, tài năng tiềm ẩn của
các em.
Qua việc nhìn nhận đánh giá kết quả của các hoạt động trong nhà trường,
tôi nhận thấy rằng nhờ hoạt động Đội mà phong trào học tập ngày càng lên cao,
góp phần cùng nhà trường hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu giáo dục.
II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:
Qua thực tế hoạt động của liên Đội. Tơi xin có một số kiến nghị sau:
Hội đồng Đội các cấp cần phải phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, mở
lớp đào tạo và hướng dẫn BCH chi Đội có tính chất quy mơ, tạo điều kiện giúp
đỡ, nâng cao nghiệp vụ cho BCH Đội. Đồng thời nên tổ chức các cuộc giao lưu,

trao đổi kinh nghiệm giữa các Tổng phụ trách của các Quận để Tổng phụ trách có
điều kiện học hỏi và rút ra những kinh nghiệm cho bản thân.
Hội đồng đội cần tiếp tục duy trì việc tổ chức hội thi “Giáo viên tổng phụ
trách giỏi” để tổng phụ trách đội được cọ sát, học hỏi, giao lưu với nhau góp
phần đưa chất lượng hoạt động đội trong trường học lên một tầm cao mới.
Trên đây là một số phương pháp bồi dưỡng BCH Đội mà tôi đã thực
hiện.Tôi sẽ cố gắng hơn nữa trong việc bồi dưỡng để đạt được kết quả cao hơn.
Tơi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến q báu của các thầy cơ giáo, các bạn
đồng nghiệp để tơi có thể làm tốt hơn nữa cơng việc của một giáo viên TPT Đội,
góp phần thúc đẩy phong trào Đội ngày càng phát triển bền vững.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC
15/18


TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


Nội dung
Hệ thống các chữ viết tắt được sử dụng
A. Đặt vấn đề
I. Lời mở đầu
II. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu
1. Thực trạng
2. Kết quả thực trạng
B. Giải quyết vấn đề
I. Các giải pháp thực hiện
III. Các biện pháp tổ chức thực hiện
C. Kết luận
I. Kết quả nghiên cứu
II. Kiến nghị, đề xuất.

Trang
1
2
2
3
3
3
3
3
5
13
13
15

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Cẩm nang cho người phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh .

(Nhà xuất bản Giáo dục - 2006).
2. Hồ Chí Minh – Vấn đề giáo dục
(Nhà xuất bản giáo dục – 1990)
16/18


3. Phương pháp cơng tác Đội TNTP Hồ Chí Minh.
(Nhà xuất bản Giáo dục - 1998).
4. Người phụ trách thiếu nhi cần biết.
(Nhà xuất bản Thanh niên Hà Nội - 2001).

17/18×