Tải bản đầy đủ (.doc) (20 trang)

skkn sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp bồi dưỡng giáo viên thpt trần phú

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (191.1 KB, 20 trang )

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI
Trường THPT TRẦN PHÚ
Mã số:
(Do HĐKH Sở GD&ĐT ghi)
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN
TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
Người thực hiện: Hà Xuân Văn
Lĩnh vực nghiên cứu:
- Quản lý giáo dục 
- Phương pháp dạy học bộ môn: 
(Ghi rõ tên bộ môn)
- Lĩnh vực khác: 
(Ghi rõ tên lĩnh vực)
Có đính kèm: Các sản phẩm không thể hiện trong bản in SKKN
 Mô hình  Phần mềm  Phim ảnh  Hiện vật khác
Năm học: 2010-2011
BM 01-Bia SKKN
Công tác bồi dưỡng giáo viên ở trường THPT Trần Phú/ Hà Xuân Văn
SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN
1. Họ và tên: Hà Xuân Văn
2. Ngày tháng năm sinh: 17-8-1962
3. Nam, nữ: Nam
4. Địa chỉ: Xã Suối Tre, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
5. Điện thoại:0613726311 (CQ)/0613726632(NR); ĐTDĐ: 0988863905
6. Fax: E-mail:
7. Chức vụ: P.Hiệu trưởng
8. Đơn vị công tác: Trường THPT Trần Phú, TX Long Khánh, Đồng Nai
II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO
- Học vị (hoặc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) cao nhất: Đại học Sư phạm


- Năm nhận bằng: 1983
- Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Toán
III.KINH NGHIỆM KHOA HỌC
- Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Giảng dạy, quản lý chuyên môn
Số năm có kinh nghiệm: 28 năm
- Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong 5 năm gần đây:
+ Tìm tòi lời giải các bài toán về đường tròn trong hệ toạ độ Oxy.
+ Phân loại các bài toán cơ bản về tích phân.
+ Sử dụng phương pháp toạ độ để giải các bài toán hình học không gian.
+ Công tác vận động quỹ khuyến học của trường THPT Trần Phú.
+ Một số biện pháp phân công chuyên môn cho giáo viên trường THPT Trần Phú
2
BM02-LLKHSKKN
Công tác bồi dưỡng giáo viên ở trường THPT Trần Phú/ Hà Xuân Văn
MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN
Ở TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
A. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1. Lý do khách quan:
Trong suốt nhiều năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt
Nam, đất nước ta không ngừng phát triển và giành được những thành tựu to lớn
về kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật. Ngành giáo dục đã góp một phần quan
trọng trong những thành tựu đó. Tuy nhiên để thực hiện được mục tiêu nâng cao
dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước và hòa nhập với các nước trong khu vực và thế giới
thì ngành giáo dục cần phải có sự đổi mới một cách tích cực về nội dung,
chương trình, phương pháp đào tạo Đây là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn của
ngành giáo dục. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần quyết định sự
thành công của các mục tiêu trên chính là chất lượng đội ngũ giáo viên trong nhà
trường phổ thông.
Xác định được vai trò quan trọng của ngành Giáo dục trong sự nghiệp

xây dựng và phát triển đất nước, Đảng, Quốc hội, Chính phủ luôn luôn có sự
quan tâm chỉ đạo sâu sát đối với ngành:
- Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành ngày
15/6/2004 đã thể hiện quan điểm hết sức coi trọng vấn đề nâng cao chất lượng
đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục để thực hiện hiệu quả những yêu
cầu và nhiệm vụ của sự nghiệp đổi mới giáo dục đào tạo, đáp ứng sự nghiệp
phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
- Nghị quyết Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số
40/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 về đổi mới chương trình giáo dục
phổ thông.
- Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam về
Giáo dục – Đào tạo
- Luật Giáo dục 2007 và Pháp lệnh công chức năm 2010 đều nêu rõ công
chức được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ.
- Năm học 2010-2011 là năm thực hiện thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT
về chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông.
Để đáp ứng được các tiêu chuẩn và tiêu chí của quy định chuẩn nghề nghiệp
giáo viên thì công tác bồi dưỡng giáo viên lại càng phải được chú trọng.
2. Lý do chủ quan:
3
BM03-TMSKKN
Công tác bồi dưỡng giáo viên ở trường THPT Trần Phú/ Hà Xuân Văn
Trường THPT Trần Phú được thành lập từ năm học 2006-2007, đóng
chân trên địa bàn xã Suối Tre - một xã vùng ven của Thị xã Long Khánh. Dân
cư địa phương chủ yếu là công nhân cao su và nông dân làm rẫy, mật độ dân cư
khá thưa thớt. Mặc dù nằm ngay trên Quốc lộ 1A nhưng vị trí của trường không
thuận lợi cho việc giao thông, trên tuyến đường này thường xuyên xảy ra các tai
nạn giao thông.
Trường mới thành lập nên cơ sở vật chất, phòng ốc khá thoáng mát và
tương đối đầy đủ về các trang thiết bị phục vụ cho việc dạy - học. Tuy nhiên một

điều khó khăn là chất lượng học sinh đầu vào thấp; đội ngũ giáo viên thiếu và
không đồng bộ. Đặc biệt tỷ lệ giáo viên có tuổi đời và tuổi nghề trẻ còn rất cao.
Làm thế nào để nâng cao được chất lượng dạy - học, tạo dựng uy tín, thương
hiệu cho nhà trường? Trong rất nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy -
học thì cái nào làm trước, cái nào làm sau, cái nào trước mắt, cái nào lâu dài
Đây là một thách thức không nhỏ đối với người làm công tác quản lý chuyên
môn của nhà trường.
Sau đây là bảng thống kê tuổi đời, tuổi nghề của giáo viên nhà trường
năm học 2010-2011:
Stt Môn
Số
lượng
Nữ
Số năm công tác
Dưới 5
năm
Từ 5
đến 10
năm
Từ 11
đến 15
năm
Từ 16
đến 20
năm
Trên
20
năm
1 Toán 7 2 4 2 1
2 Vật lý 6 1 4 2

3 Hoá học 5 4 3 1 1
4 Sinh học 2 0 1 1
5 Công nghệ 1 1 1
6 Tin học 3 1 2
7 Ngữ Văn 6 6 2 4
8 Lịch sử 3 3 1 1 1
9 Địa lý 2 2 2
10 GDCD 2 2 1 1
11 Tiếng Anh 6 5 2 2 1 1
12 TD-QP 4 0 3 1
Tổng
cộng
45 23 27 11 7 1 3
Một thực trạng xảy ra hằng năm ở trường THPT Trần Phú là đội ngũ giáo
viên không những trẻ về tuổi đời, tuổi nghề mà còn không ổn định. Số giáo viên
sau một số năm giảng dạy đã có kinh nghiệm thì xin chuyển đi, thay vào đó là số
giáo viên trẻ, mới ra trường.
4
Công tác bồi dưỡng giáo viên ở trường THPT Trần Phú/ Hà Xuân Văn
Mặc dù nhà nước có quy định và chế độ cho những giáo viên đang tập sự
và giáo viên hướng dẫn tập sự nhưng giáo viên hướng dẫn tập sự chỉ làm cho có
lệ hoặc hoặc không thường xuyên. Sau một năm hết tập sự thì giáo viên trẻ đó tự
xoay sở, nếu có tâm huyết thì tiếp tục tìm tòi, tự bồi dưỡng, nếu không có tâm
huyết thì coi như đã xong thủ tục tập sự, tự bằng lòng với những gì mình đang
có.
Với kinh nghiệm tích luỹ được, tôi xác định rằng công tác bồi dưỡng đội
ngũ giáo viên trong nhà trường đóng một vai trò hết sức quan trọng, là giải pháp
chiến lược có tính đột phá. Chất lượng giáo viên có ảnh hưởng trực tiếp đến chất
lượng giáo dục của nhà trường. Với tình hình thực tế của nhà trường về đội ngũ
giáo viên, tình hình chất lượng học sinh. Với mong muốn sử dụng kiến thức lý

luận và thực tiễn, tôi muốn bản thân mình nhìn nhận một cách nghiêm túc, kỹ
lưỡng công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng (sau đây gọi chung là bồi dưỡng) nâng
cao chất lượng giáo viên ở trường THPT Trần Phú, qua đó tìm ra những ưu điểm
để phát huy, phát hiện ra những tồn tại để điều chỉnh, khắc phục nhằm xây dựng
nhà trường phát triển liên tục và bền vững. Đó là lý do tôi chọn đề tài: "Một số
biện pháp tổ chức bồi dưỡng giáo viên ở trường THPT Trần Phú"
B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
I. Cơ sở lý luận
Theo từ điển tiếng Việt: "Bồi dưỡng" tức là làm tăng thêm năng lực và
phẩm chất, vì vậy hoạt động bồi dưỡng giáo viên ở đề tài này không phải là hoạt
động đào tạo lại mà là sắp xếp, xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động học
tập để lảm tăng thêm về trình độ kiến thức, kỹ năng sư phạm, phẩm chất đạo đức
của nhà giáo nhằm giúp cho nhà giáo thực hiện nhiệm vụ dạy học, giáo dục một
cách có hiệu quả nhất.
Ngày nay, GD&ĐT được coi là động lực cho sự phát triển kinh tế- xã hội,
là con đường quan trọng nhất để phát huy nguồn lực con người. Đại hội
BCHTW Đảng khóa VIII đã khẳng định: "Giáo dục và Đào tạo là quốc sách
hàng đầu”; Chính vì vậy, luận điểm đi lên bằng giáo dục đã được khẳng định và
trở thành chân lý của thời đại chúng ta - thời đại mà trí tuệ con người trở thành
tài nguyên quý giá nhất của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Xuất phát từ đặc điểm
của thời đại và yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã khẳng định: “Phát triển Giáo
dục và Đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự phát huy
nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế
nhanh và bền vững”.
Chỉ thị 40 của BCHTW ngày 15/6/2004 về việc: "nâng cao chất lượng đội
ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục"
5
Công tác bồi dưỡng giáo viên ở trường THPT Trần Phú/ Hà Xuân Văn
Nghị quyết Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số

40/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 về đổi mới chương trình giáo dục
phổ thông.
Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam về Giáo
dục – Đào tạo và Thông báo số 242-TB/TW của Bộ Chính Trị ngày 15/4/2009
về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII), phương hướng phát
triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020
Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Nghị quyết chuyên đề
“Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện bậc Trung học phổ thông đến năm
2010”. UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và ban hành Quyết định
số 1792/QĐ-UBND ngày 22/6/2007 về việc tổ chức triển khai kế hoạch xây
dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Để đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện
đại hoá đất nước, cùng với sự hội nhập quốc tế của Việt Nam, chúng ta cần phải
có con người có tri thức, năng động, nhạy bén, tự chủ. Để có được những phẩm
chất này thì yêu cầu đặt ra đối với ngành giáo dục là phải đổi mới phương pháp
giảng dạy, lấy học sinh làm trung tâm. Muốn vậy người thầy giáo cần phải có
một nhận thức mới, một tầm cao mới, ngoài kiến thức còn phải là người hướng
dẫn, tổ chức, đạo diễn.
Cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật, đặc biệt sự bùng nổ
của công nghệ thông tin đã tạo cho học sinh có nhiều kênh thông tin để lĩnh hội
kiến thức, do đó người giáo viên nếu không bồi dưỡng để nâng cao trình độ của
bản thân sẽ trở thành người lạc hậu, thụ động trước học sinh.
Trong nhà trường, đội ngũ giáo viên là lực lượng cực kỳ quan trọng, không
có gì có thể thay thế được. Một nhà trường có thể được đầu tư trang thiết bị đầy
đủ, hiện đại nhưng không có sự đầu tư về yếu tố con người thì nhà trường đó
vẫn không thể phát triển được, dẫn đến lãng phí vô ích. Như vậy, giáo viên là
lực lương then chốt quyết định sự thành trong quá trình giáo dục cũng như chất
lượng giáo dục. Muốn nâng cao chất lượng giáo dục thì cần phải đặt công tác
bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ lên hàng đầu, xem đây là một hoạt
động quan trọng phải tiến hành thường xuyên, liên tục.

Thực tế ở nhà trường hiện nay cho thấy đa số giáo viên trẻ có kiến thức
chuyên môn tốt, nhạy bén, có kỹ năng tin học để hỗ trợ cho công tác soạn giảng
nhưng còn rất hạn chế về kinh nghiệm giảng dạy, quản lý học sinh. Tiết dạy của
những giáo viên này thường hay bị học sinh làm mất trật tự, thậm chí thầy trò
cãi nhau trên lớp dẫn đến học sinh xin đổi giáo viên dạy, phụ huynh xin chuyển
con em mình sang lớp học khác. Sự khó khăn trong công tác hoạt động chuyên
6
Công tác bồi dưỡng giáo viên ở trường THPT Trần Phú/ Hà Xuân Văn
môn, thực hiện nhiệm vụ dạy học và giáo dục học sinh đó làm cho họ có nhu cầu
bồi dưỡng.
Bên cạnh đó việc tự bồi dưỡng của giáo viên còn có nhiều hạn chế, một bộ
phận giáo viên tự bằng lòng với công việc của mình, một số giáo viên bận việc
nhà, con nhỏ không có thời gian bồi dưỡng hoặc tự bồi dưỡng, một số giáo viên
xác định được tầm quan trọng của việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhưng
cũng không biết phải bắt đầu như thế nào?
Một nguyên nhân khác nữa là đang xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý
việc cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho người học ngành khác để được tuyển
dụng làm giáo viên; công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, thực tập tốt nghiệp
của sinh viên sư phạm.
Sau đây là bảng phân loại giáo viên của trường năm học 2009-2010:
STT Môn
T.Số
GV
Trình độ tay nghề
Giỏi Khá Đạt
YC
Cấp tỉnh Cấp trường
1 Toán 6 2 1 1 2
2 Vật lý 6 1 2 2
3 Hoá học 5 1 1 1 2

4 Sinh học 2 1 1
5 Công nghệ 1 1
6 Tin học 2 1 1
7 Ngữ Văn 6 1 1 2 2
8 Lịch sử 3 1 2
9 Địa lý 2 2
10 GDCD 2 1 1
11 Tiếng Anh 6 1 1 3 2
12 TD-QP 4 1 1 2
Tổng 45 8 9 16 12
Như đã trình bày ở trên, trong những năm qua đội ngũ giáo viên của nhà
trường có tỷ lệ trẻ khá cao, luôn có sự chuyển đi, chuyển đến nên không có tính
ổn định, bên cạnh đó việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên chưa được nhà trường
quan tâm đúng mức, nhìn bề ngoài thì thấy đồng đều vì ai cũng được đào tạo từ
các trường đại học, có nghiệp vụ sư phạm nhưng thực chất bên trong còn nhiều
điều bất ổn: Đội ngũ giáo viên giỏi chiếm tỷ lệ thấp, công tác chủ nhiệm non
yếu, việc soạn, giảng còn nhiều lúng túng, số giáo viên có nguyện vọng học trên
đại học còn manh muốn, tự phát, thiếu kế hoạch.
7
Công tác bồi dưỡng giáo viên ở trường THPT Trần Phú/ Hà Xuân Văn
Nhu cầu bồi dưỡng đội ngũ giáo viên là một nhiệm vụ cấp bách và cũng
mang tính chiến lược lâu dài trước yêu cầu đổi mới giáo dục, đáp ứng yêu cầu
phát triển của xã hội và hội nhập Quốc tế. Trong quá trình đổi mới nội dung và
phương pháp bồi dưỡng giáo viên các cấp, qua nghiên cứu khoa học và thực
tiễn, các nhà chuyên môn đã đúc kết được một số nguyên tắc và coi như là sự
vận dụng nguyên lý giáo dục của Đảng trong nhà trường. Những nguyên tắc đó
là:
- Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa bồi dưỡng chính trị đạo đức với
chuyên môn nghiệp vụ vá các nhiệm vụ đạt ra từ thực tiễn.
- Trong thời đại của nền văn minh tri thức, hoạt động bồi dưỡng không bao

giờ kết thúc. Mỗi giáo viên phải là một người học tập thường xuyên và học tập
suốt đời.
- Những chương trình bồi dưỡng chung đều chưa thật hoàn hảo. Mỗi
trường cần phải xây dựng chương trình riêng phù hợp với tình hình thực tế của
trường mình.
- Bồi dưỡng tại trường mình sẽ thành công hơn khi gởi giáo viên đi bồi
dưỡng nơi khác. Càng nhiều giáo viên tham gia thì công tác bồi dưỡng càng hiệu
quả.
- Vì đội ngũ giáo viên đa dạng về tuổi đời, kinh nghiệm, nhu cầu hứng thú
học tập khác nhau nên nhà trường cần phân tích nhu cầu và các mối quan tâm
của giáo viên để đưa ra nội dung và cách thức bồi dưỡng phù hợp nhất.
- Công tác bồi dưỡng nên được triển khai liên tục và phải thiết thực để đem
lại sự cải thiện cụ thể, hiệu quả trong hoạt động giảng dạy của nhà trường.
Rõ ràng công tác bồi dưỡng giáo viên là một hoạt động với nội dung rộng
và sâu, phải chú trọng bồi dưỡng tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống
song song với bồi dưỡng năng lực chuyên môn. Trong phạm vi đề tài này, tôi
xin trình bày ba vấn đề chủ yếu về công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
cho giáo viên:
- Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề
- Công tác bồi dưỡng tin học cho giáo viên
- Xây dựng kế hoạch giáo viên học trên chuẩn.
II. Nội dung, biện pháp thực hiện các giải pháp của đề tài
1. Những thuận lợi và khó khăn khi tiến hành hoạt động bồi dưỡng giáo
viên.
Trước khi tiến hành chuyên đề này, tôi thăm dò, trao đổi với bạn bè, đồng
nghiệp, nhiều người ủng hộ (những giáo viên trẻ), một số khác thì cho rằng sau
thời gian giảng dạy thì trình độ chuyên môn của giáo viên sẽ tự khắc được nâng
8
Công tác bồi dưỡng giáo viên ở trường THPT Trần Phú/ Hà Xuân Văn
cao. Hơn nữa, trình độ của học sinh nhà trường yếu, vài ba kiến thức đơn giản

cũng "nhét không vô" cần gì phải "bồi" với "dưỡng". Một số khác hỏi họ có tự
bồi dưỡng hay không thì họ ậm ừ cho qua chuyện.
Khi nghiên cứu về công tác tự bồi dưỡng của giáo viên của Th.S Vũ Thị
Thu Hiền, giảng viên trường Cán bộ quản lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh,
tôi thấy những thuận lợi và khó khăn mà tác giả đưa ra cũng rất đúng với nhà
trường chúng tôi, đó là:
* Thuận lợi:
- Đa số CBQL và giáo viên đều nhận thức đúng đắn về hoạt động bồi
dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, có
tính tự giác của mỗi giáo viên
- Các cấp quản lý luôn quan tâm và nhà nước có những chính sách ưu đãi
cho công tác bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nhà giáo.
- Sự phát triển của khoa học công nghệ và Internet là phương tiện rút ngắn
thời gian bồi dưỡng của giáo viên.
* Khó khăn:
- Nội dung bồi dưỡng không rõ ràng, chưa có kế hoạch bồi dưỡng, thiếu
thông tin, tài, liệu tham khảo phục vụ cho bồi dưỡng.
- Nhiều giáo viên không sắp xếp được thời gian tham gia các hoạt động
bồi dưỡng
- Thiếu sự định hướng, dẫn dắt, giám sát của Ban giám hiệu nhà trường.
2. Các giải pháp tổ chức hoạt động bồi dưỡng giáo viên
Căn cứ vào cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn cùng với những nguyên tắc đã
nêu trên. Để công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên thực sự là
nhu cầu của mỗi cá nhân, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, qua đó
đem lại hiệu quả cụ thể, thiết thực tôi đã thực hiện theo các nội dung sau:
2.1 Các bước thực hiện
Bước 1: Tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng của giáo viên
Đầu năm học nhà trường phát phiếu tham khảo ý kiến của giáo viên về
nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên theo mẫu sau:
9

Công tác bồi dưỡng giáo viên ở trường THPT Trần Phú/ Hà Xuân Văn
PHIẾU THĂM DÒ NHU CẦU BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ
CỦA GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2010-2011
Họ và tên giáo viên:
Tổ chuyên môn:
Môn dạy:
Xin thầy (cô) ghi những nhu cầu bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của bản
thân trong năm học 2010-2011 trong bảng sau:
Stt Nội dung cần bồi dưỡng Bản thân tự bồi
dưỡng
Nhà trường bồi
dưỡng
1
2

Những đề xuất, góp ý khác:

Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)
Bước 2: Các tổ cho giáo viên đăng ký kế hoạch bồi dưỡng, tự bồi dưỡng
Bước 3: Thư ký hội đồng nhà trường tổng hợp các kết quả ở bước 1, bước 2
Bước 4: Căn cứ vào kết quả đã tổng hợp, nhà trường phân nhóm và thống nhất
nội dung, lập kế hoạch bồi dưỡng, kiểm tra hoạt động bồi dưỡng của giáo viên.
Bước 5: Quán triệt kế hoạch, nội dung bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho
giáo viên trong các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn
thanh niên CSHCM.
Kết quả thu được ở bước 2 như sau:
Stt
Nội dung (nhu cầu) bồi dưỡng của
giáo viên

Số giáo viên
đăng ký
Ghi chú
1
Bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ
(Soạn, giảng, ra đề kiểm tra, chủ nhiệm)
11
2 Bồi dưỡng thi giáo viên giỏi 15
3 Bồi dưỡng Tin học 6
4 Ôn thi Cao học 6
10
Công tác bồi dưỡng giáo viên ở trường THPT Trần Phú/ Hà Xuân Văn
TỔNG CỘNG 38
2.2 Lập bảng phân nhóm bồi dưỡng và tổ chức hoạt động
2.2.1 Nhóm 1: Giáo viên cần bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ.
Stt Họ tên Giáo viên Bộ môn Người phụ trách
1 Nguyễn Trung Kiên Toán Nguyễn Ngọc Duật
2 Lê Ngọc Phùng Toán
3 Đoàn Khắc Trung Ninh Toán
4 Lê Thị Nhung Tin Thái Huy Tâm
5 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên Tin
6 Đặng Khắc Hạnh Vật lý Trần Ngọc Nhơn
7 Trần Ngọc Hùng Vật lý
8 Trịnh Văn Đức Sinh Nguyễn Thị Phương Dung
9 Nguyễn Thị Hoài Tiếng Anh Nguyễn Thị Thuỳ Dung
10 Lê Thị Loan Tiếng Anh
11 Nguyễn Hoàng Thuận TD-QP Nguyễn Ngọc Ban
Nội dung bồi dưỡng của nhóm 1:
a) Soạn giáo án:
Giáo viên tự nghiên cứu cách thực hiện một giáo án, bao gồm: Hình thức,

cấu trúc, nội dung, các tài liệu dùng để biên soạn. Tham khảo các giáo án của
những giáo viên giỏi, giáo án trên mạng Internet
Phân theo từng nhỏ để trao đổi, bàn bạc và tranh thủ ý kiến của người phụ
trách để điều chỉnh, sửa chữa, bổ sung nếu cần.
Toàn thể nhóm chọn lựa thời gian hợp lý (thường thì vào các buổi sáng thứ
3 hàng tuần nhà trường dành thời gian cho hội họp) trao đổi, rút ra những điều
tâm đắc, những thủ thuật hay trong soạn giáo án để học tập lẫn nhau.
Nhà trường cử một lãnh đạo nhà trường tham gia buổi trao đổi này để lắng
nghe, tháo gỡ những khó khăn cho giáo viên và thống nhất những nội dung đã
đạt được qua thảo luận. Khẳng định lại những yêu cầu bắt buộc trong soạn bài là
đảm bảo nội dung, phù hợp với các đối tượng học sinh, đổi mới phương pháp
giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả
b) Dự giờ của giáo viên giỏi, giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy:
11
Công tác bồi dưỡng giáo viên ở trường THPT Trần Phú/ Hà Xuân Văn
Nhóm giáo viên này sẽ căn cứ vào thời khoá biểu, chủ động liên hệ với
giáo viên dạy để được dự giờ. Cần xác định rõ để quan sát (học được) những nội
dung cụ thể nào: Cách nói (diễn đạt) nhanh, chậm, cách trình bày bảng, cách đặt
câu hỏi, cách tổ chức cho học sinh hoạt động
c) Giảng bài: Đây là nội dung quan trọng để khẳng định trình độ tay nghề của
giáo viên.
Từ việc soạn giáo án, dự giờ của giáo viên giỏi cho đến tự mình giảng bài
là một chặng đường dài để đi đến thành công.
Giáo viên trẻ có ưu điểm là nhiệt tình "cháy hết mình" trong giảng dạy, có
kiến thức và kỹ năng tin học tốt nhưng có nhược điểm là tham lam kiến thức,
nói nhiều, nói nhanh và hay làm thay công việc của học sinh; ghi trên bảng
nhiều và cũng cho học sinh ghi nhiều, không cô đọng được kiến thức trọng tâm.
Để phát huy được những ưu điểm và khắc phục những tồn tại nêu trên nhà
trường tổ chức buổi toạ đàm, giao lưu giữa các thế hệ giáo viên với nhau, mỗi
giáo viên trẻ tự suy nghĩ, tìm tòi những giải pháp khắc phục nhược điểm, nêu ra

ý kiến của mình cho mọi người thảo luận. Qua đóng góp ý kiến của các giáo
viên giỏi đã đi đến một số thống nhất sau:
+ Nội dung giảng dạy phải bám sát chuẩn kiến thức, tuỳ vào đặc điểm học
sinh mỗi lớp mà giáo viên cân nhắc để phát triển kiến thức phù hợp với trình độ
tiếp thu của các em; đặt ra và trả lời được câu hỏi: "học xong tiết này học sinh
cần nắm được nội dung cốt lõi nào của bài? Làm những gì để học sinh để học
sinh có thể nắm được những điều cốt lõi đó?"
+ Biết dành thời gian hợp lý cho những kiến thức trọng tâm của tiết dạy;
+ Không ghi chép nhiều trên bảng, cũng như không nên cho học sinh chép
nhiều trong tập (vì mọi kiến thức đã có trong SGK). Dạy cho họs sinh biết kết
hợp hài hoà các hoạt động: lắng nghe - tìm tòi, suy gẫm - thảo luận (phát biểu ý
kiến) - ghi chép. Chỉ rõ hoặc gợi ý những nội dung cần học ở nhà.
+ Nói chậm, rõ ràng, lựa chọn hệ thống câu hỏi khéo léo để phát huy được
tính tích cực, chủ động của các đối tượng học sinh;
+ Đa số học sinh trong lớp có lực học yếu, do đó cần phải luyện tập đức
tính kiên nhẫn, tạo ra được không khí nhẹ nhàng, vui vẻ cho tiết học (một chút
hài ước của giáo viên sẽ làm cho học sinh bớt căng thẳng và có hưng phấn hơn
trong học tập).
Sau những hoạt động: soạn giáo án, dự giờ của giáo viên giỏi, những kinh
nghiệm học được từ đồng nghiệp chất lượng tiết dạy của giáo viên có chuyển
biến rõ rệt. Đầu năm tỷ lệ tiết dạy (của nhóm giáo viên này) đạt yêu cầu 65%
12
Công tác bồi dưỡng giáo viên ở trường THPT Trần Phú/ Hà Xuân Văn
khá 35% thì cuối năm xếp loại tiết dạy Giỏi 20%, tiết dạy Khá 55%, tiết dạy Đạt
yêu cầu còn 25%.
d) Soạn đề kiểm tra, chấm bài:
Sau nhiều năm phụ trách chuyên môn tôi nhận thấy giáo viên trẻ thường ra
đề kiểm tra khó hơn, dài hơn, vụn vặt hơn so với những giáo viên đã có kinh
nghiệm giảng dạy. Hệ quả của việc này là điểm bài kiểm tra một tiết của các lớp
không ổn định (do nhà trường tổ chức bốc thăm đề kiểm tra một tiết), Ban giám

hiệu rất khó đánh giá chính xác tình hình giảng dạy của giáo viên và chất lượng
học tập của học sinh. Trước thực trạng này nhà trường tổ chức cho toàn thể giáo
viên rèn luyện kỹ năng ra đề thông qua việc lập ma trận (nội dung này cũng rất
thuận lợi khi Sở GD-ĐT tổ chức tập huấn chuyên môn cho tổ trưởng và giáo
viên cốt cán ngay từ đầu năm). Mỗi giáo viên ra một đề kiểm tra, kèm ma trận
sau đó trình bày trước tổ chuyên môn để thảo luận, rút kinh nghiệm.
e) Tham gia thao giảng:
Bản thân mỗi giáo viên đều muốn tự khẳng định mình. Thao giảng là cách
tốt nhất để giáo viên thể hiện được khả năng chuyên môn, trình độ tay nghề của
bản thân, đồng thời cũng thể hiện sự cầu tiến của mình. Qua thao giảng giáo
viên còn được đồng nghiệp góp ý kiến để phát huy những ưu điểm, khắc phục
những tồn tại. Trước đây, công tác thao giảng chỉ tiến hành theo phong trào và
thường gắn với các sự kiện lịch sử, văn hoá. Với mục đích thao giảng để nâng
cao chất lượng chuyên môn, trình độ tay nghề nên công việc thao giảng được lập
kế hoạch ngay từ đầu năm, nhà trường bố trí lịch hợp lý để các giáo viên của
nhóm này đều có thể tham gia được và mỗi giáo viên được thao giảng nhiều lần
trong năm học.
Theo đánh giá của ban kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà trường và báo
cáo của nhóm phụ trách, tuy vẫn còn những vấn đề cần phải bồi dưỡng thêm
nhưng kết quả đạt được rất khả quan, nhiều giáo viên trẻ ở cuối năm học đã rất
chững chạc, tự tin trong giờ dạy, được đồng nghiệp khen, học sinh mến. Kết quả
đạt được đã làm cho họ phấn khởi và yêu nghề nhiều hơn.
2.2.2Nhóm 2: Bồi dưỡng về tin học
Stt Họ tên Giáo viên Bộ môn Người phụ trách
1 Nguyễn Thị Hương Lài Văn Thái Huy Tâm
2 Đặng Thị Thanh Hải Văn
3 Đặng Thị Sen Lịch sử
4 Nguyễn Thị Lam Lịch sử
13
Công tác bồi dưỡng giáo viên ở trường THPT Trần Phú/ Hà Xuân Văn

5 Lê Thị Trang Địa lý
6 Hồ Thị Hợp GDCD
Nhóm này là giáo viên thuộc các bộ môn khoa học xã hội, trước đây rất ít
tiếp cận với máy tính hoặc chỉ sử dụng máy tính để ra đề kiểm tra. Khi nhà
trường đưa ra chỉ tiêu phải có tiết dạy bằng công nghệ thông tin thì nhóm giáo
viên này mới thật sự có nhu cầu bồi dưỡng về tin học.
Kế hoạch bồi dưỡng được lập ra mỗi tuần một buổi (vào chiều thứ 7). Nội
dung bồi dưỡng tập trung vào các phần mềm soạn giáo án. Kiến thức tin học rất
rộng, do đó quan điểm bồi dưỡng cho nhóm này là cần kiến thức nào thì bồi
dưỡng kiến thức đó, lâu dần sẽ có vốn kiến thức tin học để tự mình có thể giải
quyết được.
Bên cạnh tập trung bồi dưỡng tin học cho nhóm giáo viên trên thì các
thành viên phụ trách có nhiệm vụ tìm hiểu các phần mềm hay, thiết thực hoặc
các thủ thuật tin học giới thiệu cho toàn thể giáo viên của nhà trường để mọi
người thử nghiệm và tự nâng cao kỹ năng tin học cho mình.
Kết quả đạt được là các giáo viên trong nhóm cần bồi dưỡng về tin học đã
có thể tự mình tạo được các hiệu ứng trong soạn giáo án điện tử, biết cách chèn
hình ảnh, âm thanh, tìm kiếm tài liệu trên mạng
2.2.3 Nhóm 3: Bồi dưỡng giáo viên giỏi cấp trường, tạo nguồn cho hội thi
giáo viên giỏi cấp tỉnh:
Stt Họ tên Giáo viên Bộ môn Người phụ trách
1 Lương Thị Mỹ Thuỳ Toán Hà Xuân Văn
Nguyễn Ngọc Duật
Nguyễn Thị Phương Dung
2 Đỗ Thị Thuỷ Toán
3 Thái Huy Tâm Tin học
4 Nguyễn Anh Tuân Vật lý
5 Trần Hoài Nam Vật lý
6 Nguyễn Thị Thuỳ Trang Hoá học
7 Huỳnh Thị Xuân Lộc Hoá học

8 Dương Thị Tiến Văn Lê Việt Hùng
9 Danh Thị Kiều Oanh Văn
10 Đinh Thị Thuý Linh Lịch sử
11 Lê Thị Trang Địa lý
12 Hồ Thị Hợp GDCD
14
Công tác bồi dưỡng giáo viên ở trường THPT Trần Phú/ Hà Xuân Văn
13 Nguyễn Quang Thiện TD-QP
14 Nguyễn Thị Thuỳ Dung T.Anh
15 Trịnh Thị Minh Tâm T.Anh
Đây là nhóm có số năm công tác từ 5 năm trở lên, đã có kinh nghiệm
giảng dạy và quản lý học sinh. Nội dung bồi dưỡng của nhóm này là:
+ Kỹ năng soạn giáo án.
+ Đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức, điều khiển học sinh hoạt
động trong tiết dạy.
+ Làm sáng kiến kinh nghiệm.
Mỗi giáo viên thuộc nhóm này mỗi kỳ sinh hoạt tổ, nhóm phải báo cáo
một giáo án (sẽ dạy trong tuần sau), trình bày rõ ý tưởng soạn, cách tổ chức cho
học sinh hoạt động trong tiết dạy, tổ nhóm góp ý. Trong buổi sinh hoạt lần sau
báo cáo kết quả thực hiện để rút kinh nghiệm. Nhóm phụ trách lập kế hoạch dự
giờ để cùng trao đổi, rút kinh nghiệm tiết dạy.
Năm học 2010-2011 trong số 15 giáo viên nói trên có 11 giáo viên đạt
danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường (năm học này sở Giáo dục - Đào tạo
không tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi bậc trung học phổ thông cấp tỉnh)
2.2.4 Nhóm 4: Lập danh sách dự kiến giáo viên học trên chuẩn.
Stt Họ tên Giáo viên Bộ môn Người phụ trách
1 Nguyễn Ngọc Duật Toán
Nguyễn Đình Thiện
2 Thái Huy Tâm Tin học
3 Hà Xuân Phong Hoá học

4 Lê Văn Trung Sinh vật
5 Lê Việt Hùng Văn
6 Đinh Thị Thuý Linh Lịch sử
Đây là những giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, ham tìm tòi
nghiên cứu, có khả năng về ngoại ngữ, có điều kiện (hoàn cảnh gia đình, bản
thân) để có thể theo học. Nhóm này được ưu tiên bố trí thời gian ôn thi. Nếu có
vướng mắc công tác nhà trường sẽ sắp xếp hợp lý, đáp ứng yêu cầu của giáo
viên.
Trong số các giáo viên thuộc nhóm trên hiện đã có 3 giáo viên đăng ký ôn
thi tại các trường ĐHSP TP.Hồ Chí Minh và ĐH KHTN TP.Hồ Chí Minh. Có
một giáo viên hiện đang học Thạc sĩ ngành Hoá.
15
Công tác bồi dưỡng giáo viên ở trường THPT Trần Phú/ Hà Xuân Văn
C. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI
Thực hiện công văn số 1545/SGDĐT-VP về việc đăng ký sáng kiến kinh
nghiệm nên ngay từ đầu năm đề tài này đã được nghiên cứu và tổ chức thực
hiện. Quá trình viết sáng kiến này cũng diễn ra đồng thời với những hoạt động
được trình bày ở trên. Trong các hoạt động này có những hoạt động đã đi vào nề
nếp, có những hoạt động đang bắt đầu, có những hoạt động cần có thời gian dài
hơn mới thấy được kết quả. Ở góc độ khoa học và thực tiễn bước đầu cho thấy
những hoạt động này là đúng hướng, cần phải duy trì, hoàn thiện và phát huy.
Việc tổ chức thực hiện cũng gặp rất nhiều khó khăn do tâm lý ngại ngùng cùa
giáo viên và cũng là lần đầu tiên tổ chức thực hiện nên mọi người chưa quen.
Một khó khăn khác nữa khi thực hiện sáng kiến này là công việc của nhà trường
và của mỗi giáo viên là khá nhiều, phải tốn nhiều công sức để bố trí thời gian
hợp lý, nếu không các hoạt động sẽ chồng chéo lên nhau. Tuy nhiên hoạt động
này đã tìm được sự ủng hộ của chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường và sự đồng
thuận của giáo viên, bên cạnh đó mọi người đều xác định được đây là một hoạt
thường xuyên, liên tục nên sáng kiến này cũng đã thu được những lợi ích thiết
thực. Đó là:

- Sau bồi dưỡng, trình độ chuyên môn được nâng lên, các nhu cầu bồi
dưỡng của mỗi người được đáp ứng. Góp phần quan trọng trong việc nâng cao
chất lượng giáo dục của nhà trường. Hoạt động này đã trở thành phong trào của
cả một tập thể, lôi cuốn những người trước đây ít quan tâm hoặc tự bằng lòng
với trình độ của mình tham gia tích cực.
- Hoạt động này tạo ra một tiền đề tốt trong công tác bồi dưỡng giáo viên
cho những năm tiếp theo. Theo lộ trình, các đối tượng bồi dưỡng được chuyển
tiếp dần lên một mức độ cao hơn.
- Hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên cũng đã tạo ra một nề
nếp làm việc khoa học, hạn chế được các sai sót vẫn thường xảy ra như ghi chép
sổ sách sai quy định, thực hiện không đúng kế hoạch chuyên môn (trễ tiết, trước
tiết so với phân phối chương trình).
- Hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên còn mang một ý nghĩa
tích cực khác, đó là: tạo ra một tập thể đoàn kết, nhất trí, có tinh thần trách
nhiệm, gắn bó mọi người với nhau, gần nhau, hiểu nhau, tương trợ giúp đỡ nhau
trong công tác cũng như cuộc sống.
Sau đây là bảng thống kê số liệu kết quả đạt được của năm học 2010-2011
so với năm học 2009-2010
Bảng 1:
Các mặt hoạt động
Năm học 2009-2010 Năm học 2010-2011
16
Công tác bồi dưỡng giáo viên ở trường THPT Trần Phú/ Hà Xuân Văn
Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ
Giáo viên tự bồi dưỡng 20/45 44,4% 46/46 100%
Giáo viên dạy giỏi cấp trường 11/45 24,4% 20/46 43,5%
Giáo viên biết ứng dụng công
nghệ thông tin trong giảng dạy
36/45 80% 42/46 91,3%
Giáo viên ôn thi Thạc sĩ 1/45 2,2% 6/46 13%

Bảng trên cho thấy so với năm học 2009-2010, năm học 2010-2011 khi tổ
chức bồi dưỡng giáo viên theo đề tài này số lượng giáo viên tham gia bồi dưỡng
tăng 27 người, giáo viên dạy giỏi cấp trường tăng lên 11 người, 100% giáo viên
đã có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; số giáo viên ôn thi
trên chuẩn đã tăng lên 6 (hiện có 1 giáo viên đang học thạc sĩ) và nằm trong quy
hoạch nhân sự của nhà trường.
Bảng 2. Trình độ tay nghề:
Năm học
Số lượng
GV
Trình độ tay nghề
Giỏi
Khá
Đạt
YC
Cấp tỉnh Cấp trường
2009-2010 45 8 9 16 12
2010-2011 46 8 20 13 5
Bảng 3: Chất lượng giáo dục (chỉ thống kê kết quả học sinh lớp 12, do lớp 10,
11 cuối tháng 5/2011 mới có số liệu)
Kết quả xếp loại Học lực (tính theo tỷ lệ %)
Năm học Giỏi Khá Tb Yếu Kém
2009-2010 1,5 19,2 57,1 21,7 0,5
2010-2011 1.7 20,2 60,7 17,4 0
Kết quả xếp loại Hạnh kiểm (tính theo tỷ lệ %)
Năm học Tốt Khá Tb Yếu
2009-2010 47,0 38,9 14,1 0
2010-2011 53,4 39,9 6,7 0
17
Công tác bồi dưỡng giáo viên ở trường THPT Trần Phú/ Hà Xuân Văn

So với năm học 2009-2010 thì năm học 2010-2011 kết quả giáo dục được
nâng cao hơn, tuy rằng có thể chưa phải là cao như mong muốn nhưng để có
được thành tích đó là cả một sự nhọc nhằn trên từng tiết dạy của giáo viên.
Kết quả xếp loại các mặt giáo dục ở trên so với các trường khác có thể là
rất thấp, song đối với trường THPT Trần Phú, nơi có chất lượng đầu vào thấp
(trúng tuyển 20 điểm, không có hồ sơ dự tuyển nào bị loại), thì đây là một sự có
gắng rất lớn trong công tác, trong bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của tập thể
cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường.
Hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên đã đem lại hiệu
quả thiết thực cho nhà trường. Có được kết quả đó phải nói thêm về sự quan tâm
của hiệu trưởng nhà trường, Hội cha mẹ học sinh trong năm học này. Cụ thể:
- Hiệu trưởng đã chỉ đạo bộ phận xếp thời khóa biểu ưu tiên dành thời gian
cho giáo viên tham gia hoạt động bồi dưỡng một cách thuận lợi nhất.
- Sự dụng linh hoạt, hợp lý nguồn kinh phí để chi cho công tác bồi dưỡng
giáo viên
- Mua thêm 6 máy vi tính, kết nối Internet phục vụ cho công tác giảng dạy
và học tập của giáo viên.
- Mua thêm một màn hình LCD 46 inch và bộ loa phục vụ cho tiết dạy sử
dụng công nghệ thông tin.
- Hội cha mẹ học sinh hỗ trợ nguồn kinh phí động viên, khen thưởng giáo
viên
D. ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG
Hoạt động bồi dưỡng giáo viên đã được ngành giáo dục tổ chức thực hiện
qua các chu kỳ bồi dưỡng thường xuyên, hiệu quả của công tác này đã góp phần
làm cho người thầy nắm vững nội dung kiến thức chương trình, thúc đẩy đổi
mới phương pháp giảng dạy. Tuy nhiên, với đặc điểm riêng từng trường, chỉ dựa
vào nội dung, chương trình bồi dưỡng do cấp trên tổ chức thì chưa đủ, bởi vì
hoạt động bồi dưỡng phải diễn ra thường xuyên thì mới đáp ứng được yêu cầu
phát triển.
Đề tài này đã được nghiên cứu và áp dụng trong thực tiễn tại trường

THPT Trần Phú, đã mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác bồi dưỡng chuyên
môn cho giáo viên không phải là mới, nhưng để làm cho khoa học, hiệu quả,
mang tính ổn định, theo một kế hoạch đã xây dựng chi tiết thì đây là lần đầu tiên
nhà trường thực hiện. Cũng vì lý do đó đề tài vẫn còn những khiếm khuyết phải
được sữa chữa, điều chỉnh trong những năm tiếp theo để nó được hoàn thiện và
mang lại hiệu quả thiết thực hơn nữa. Mỗi trường có một đặc điểm riêng về đội
ngũ giáo viên, tôi tin rằng những trường những có đặc điểm về đội ngũ gần
18
Công tác bồi dưỡng giáo viên ở trường THPT Trần Phú/ Hà Xuân Văn
giống như trường THPT Trần Phú khi áp dụng đề tài này đều đem lại hiệu quả
thiết thực.
Để thực hiện tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên
cần phải:
- Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường phải xác định tầm quan trọng công
tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên từ đó có sự quan tâm, chỉ
đạo thường xuyên.
- Đánh giá đúng vai trò của đội ngũ giáo viên trong việc nâng cao chất
lượng giáo dục, chỉ khi đó mới phát huy hết khả năng của họ đóng góp cho sự
nghiệp giáo dục. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho
nhân dân và toàn xã hội nhận thức rõ vai trò quan trọng của đội ngũ giáo viên
trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.
- Làm tốt công tác tư tưởng và tìm được sự đồng thuận của tập thể giáo
viên. Các nội dung bồi dưỡng phải là nhu cầu mà mỗi giáo viên mong muốn có
được. Đặc biệt phải bố trí lịch giảng dạy sao cho giáo viên có thời gian để tham
gia bồi dưỡng.
- Phải xây dựng một kế hoạch khoa học, phù hợp với đặc điểm của nhà
trường. Quá trình thực hiện phải có sự kiểm tra, động viên của ban lãnh đạo nhà
trường.
- Cần đề cao vai trò tự bồi dưỡng - học tập suốt đời của mỗi giáo viên, có
sự khuyến khích biểu dương kịp thời. Hoạt động tự bồi dưỡng của giáo viên

thuận lợi nhất là trong thời gian nghỉ hè.
Khuyến nghị đối với cơ quan quản lý giáo dục cấp trên:
- Thường xuyên nhắc nhở, chỉ đạo Ban giám hiệu các trường quan tâm
thực hiện công tác bồi dưỡng giáo viên.
- Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ vừa là quyền lợi, vừa là
nghĩa vụ của mỗi giáo viên, tuy nhiên để tổ chức hoạt động như nội dung của đề
tài, đề nghị cần có một khoản kinh phí chi hỗ trợ.
- Cần quan tâm hơn nữa đến công tác thuyên chuyển, tiếp nhận giáo viên
đối với các trường vùng ven, vùng sâu, qua đó giúp cho nhà trường có đội ngũ
giáo viên ổn định, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu.
- Phải quản lý chặt chẽ hơn nữa việc cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
cho người học ngành khác để được tuyển dụng làm giáo viên.
- Khi xét về thi đua cần tính đến chất lượng đầu vào của mỗi trường. Vấn
đề thành tích luôn là áp lực đối với trường có chất lượng học sinh thấp, theo đó
việc ghi nhận của các cấp quản lý đối với sự nỗ lực công tác, sự tiến bộ của giáo
viên trong trường ít nhiều còn thiếu khách quan, có phần thiệt thòi.
NGƯỜI THỰC HIỆN
19
Công tác bồi dưỡng giáo viên ở trường THPT Trần Phú/ Hà Xuân Văn
Hà Xuân Văn
E. TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Quản lý nhân sự trong nhà trường - Th.S Nguyễn Thị Thu Hiền, GVC
trường Cán bộ Quản lý TP. Hồ Chí Minh - Chỉnh lý bổ sung năm 2010
2. Chỉ thị 40 của BCHTW ngày 15/6/2004 về việc: "nâng cao chất lượng
đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục"
3. Phát triển giáo dục Việt Nam trong nền kinh tế thị trường và trước nhu
cầu hội nhập quốc tế. Chính sách phát triển giáo viên - Viên nghiên cứu
giáo dục - ĐHSP TP. Hồ Chí Minh - tháng 02/2009
4. Công tác tự bồi dưỡng của giáo viên - Th.S Vũ Thị Thu Hiền, giảng viên
trường Cán bộ quản lý Giáo dục TP. Hồ Chí Minh- bài viết đăng trên tạp

chí "Dạy và học ngày nay" của Trung ương hội khuyến học Việt Nam số
4/2011.
5. Đề án số 09 về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán
bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010 của Thủ tướng Chính phủ.
6. Luật công chức năm 2010.
7. Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về qui định chuẩn nghề nghiêp giáo viên trung học cơ
sở, giáo viên trung học phổ thông
20

×