Tải bản đầy đủ (.doc) (9 trang)

Mot so code hay cho trang rieng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (69.35 KB, 9 trang )

(1)

Chơi cờ vua trực tuyến


<script type="text/javascript" src=


"http://cdn.widgetserver.com/syndication/subscriber/InsertWidget.js">
</script>


<script type="text/javascript">


if (WIDGETBOX) WIDGETBOX.renderWidget('f2455f04-fc72-4395-b116-da0c47e1250c');
</script><noscript>Get the <a href=


"http://www.widgetbox.com/widget/chess-sem_81">Chess</a> widget and
many other <a href="http://www.widgetbox.com/">great free


widgets</a> at <a href=


"http://www.widgetbox.com">Widgetbox</a>!</noscript>


Trị chơi trí tuệ SODOCU<script type="text/javascript" src=


"http://cdn.widgetserver.com/syndication/subscriber/InsertWidget.js">
</script>


<script type="text/javascript">


if (WIDGETBOX) WIDGETBOX.renderWidget('a7556d1d-e9de-41bf-8348-4b3561a9db96');
</script><noscript>Get the <a href="http://www.widgetbox.com/widget/sudokupark">Sudoku Park - Billions
of Free Sudoku Puzzles</a> widget and many other <a href=


"http://www.widgetbox.com/">great free widgets</a> at <a href=
"http://www.widgetbox.com">Widgetbox</a>!</noscript>
Trị chơi Nơng trại


<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
codebase=


"http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0"
width="480" height=" 480" align="middle"><param name="FlashVars"


value="">


<param name="movie" value=


"http://d.violet.vn/uploads/resources/597/0.farm-mania.swf">
<param name="quality" value="high">


<param name="allowScriptAccess" value="always">
<param name="wmode" value="transparent">


<param name="base" value="/uploads/resources/597/">
<embed src=


"http://d.violet.vn/uploads/resources/597/0.farm-mania.swf"
quality="high" width="480" height="480" align="middle" type=
"application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" wmode=
"transparent" base="/uploads/resources/597/" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars=
""></object>


Đi tìm người yêu


<iframe width="650" height="450" src=(2)

Đi tìm 4 cánh


<iframe width="560" height="420" src=


"http://www.freeonlinegames.com/embed.php?g_id=2769" frameborder=
"0" scrolling="no"></iframe>


Phi tiêu


<script type="text/javascript" src=


"http://cdn.widgetserver.com/syndication/subscriber/InsertWidget.js">
</script>


<script type="text/javascript">


if (WIDGETBOX) WIDGETBOX.renderWidget('863a08e3-3ec8-448f-b701-46739d702f75');
</script><noscript>Get the <a href=


"http://www.widgetbox.com/widget/darts-dow271">Darts</a> widget and
many other <a href="http://www.widgetbox.com/">great freewidgets</a> at <a href=


"http://www.widgetbox.com">Widgetbox</a>!</noscript>
Xem tivi online


<div class="content">


<div style="text-align: center;"><a onclick=


"window.open('http://vtc.com.vn/view_Program.aspx?


lpid=10','1','width=500,height=385,directories=no,scrollbars=yes');return false"
href="http://traitimyenbai.net/tivi/"><img src=


"http://i832.photobucket.com/albums/zz241/truongsanh11/vtc1.jpg"
border="1" alt=


"Click vào đây để xem kênh truyền hình VTC1"></a><a
onclick="window.open('http://vtc.com.vn/view_Program.aspx?


lpid=11','1','width=500,height=385,directories=no,scrollbars=yes');return false"
href="http://traitimyenbai.net/tivi/"><img src=


"http://i832.photobucket.com/albums/zz241/truongsanh11/vtc2.gif"
border="0" alt=


"Click vào đây để xem kênh truyền hình VTC2"></a>
<a onclick=


"window.open('http://vtc.com.vn/view_Program.aspx?lpid=4','1','width=500,height=385,directories=no,scrollbars=yes');return false"
href="http://traitimyenbai.net/tivi/"><img src=


"http://i832.photobucket.com/albums/zz241/truongsanh11/htv9peta.jpg"
border="0" alt=


"Click vào đây để xem kênh truyền hình HTV9"></a>
<a onclick=


"window.open('http://vtc.com.vn/view_Program.aspx?


lpid=24','1','width=500,height=385,directories=no,scrollbars=yes');return false"
href="http://traitimyenbai.net/tivi/"><img src=


"http://i832.photobucket.com/albums/zz241/truongsanh11/htv7peta.jpg"
border="0" alt=


"Click vào đây để xem kênh truyền hình HTV7"></a>
<a onclick=


"window.open('http://vtc.com.vn/view_Program.aspx?


lpid=15','1','width=500,height=385,directories=no,scrollbars=yes');return false"
href="http://traitimyenbai.net/tivi/"><img src=(3)

"Click vào đây để xem kênh truyền hình VTV1"></a>
<a onclick=


"window.open('http://vtc.com.vn/view_Program.aspx?lpid=23','1','width=500,height=385,directories=no,scrollbars=yes');return false"
href="http://traitimyenbai.net/tivi/"><img src=


"http://i832.photobucket.com/albums/zz241/truongsanh11/vtv2_tivi_online.jpg"
border="0" alt=


"Click vào đây để xem kênh truyền hình VTV2"></a>
<a onclick=


"window.open('http://vtc.com.vn/view_Program.aspx?


lpid=20','1','width=500,height=385,directories=no,scrollbars=yes');return false"
href="http://traitimyenbai.net/tivi/"><img src=


"http://i832.photobucket.com/albums/zz241/truongsanh11/vtc8.png"
border="0" alt=


"Click vào đây để xem kênh truyền hình VTC8"></a>
<a onclick=


"window.open('http://vtc.com.vn/view_Program.aspx?


lpid=21','1','width=500,height=385,directories=no,scrollbars=yes');return false"
href="http://traitimyenbai.net/tivi/"><img src=


"http://i832.photobucket.com/albums/zz241/truongsanh11/vtc9.gif"
border="0" alt=


"Click vào đây để xem kênh truyền hình VTC9"></a>


<a onclick=


"window.open('http://vtc.com.vn/view_Program.aspx?


lpid=5','1','width=500,height=385,directories=no,scrollbars=yes');return false"
href="http://traitimyenbai.net/tivi/"><img src=


"http://i832.photobucket.com/albums/zz241/truongsanh11/htvpeta.jpg"
border="0" alt=


"Click vào đây để xem kênh truyền hình Hà nội"></a>
<a onclick=


"window.open('http://vtc.com.vn/view_Program.aspx?


lpid=22','1','width=500,height=385,directories=no,scrollbars=yes');return false"
href="http://traitimyenbai.net/tivi/"><img src=


"http://i832.photobucket.com/albums/zz241/truongsanh11/vtc10.gif"
border="0" alt=


"Click vào đây để xem kênh truyền hình VTC10"></a>
<a onclick=


"window.open('http://hanoi.megafun.vn/common/v1/player/player.swf?
file=vtc3.flv&streamer=rtmp://203.210.142.205/?


rtmp://203.162.70.138/hctv&autostart=true&fullscreen=true&controlbar=bottom&image=http://img.pho
to.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/09/09/12/79821252432772.png&skin=tv/skinplayer
.swf','1','width=520,height=400,directories=yes,scrollbars=yes');return false"href="http://traitimyenbai.net/tivi/"><img src=


"http://i832.photobucket.com/albums/zz241/truongsanh11/vtc3_tivi_online.gif"
border="0" alt=


"Click vào đây để xem kênh truyền hình thể thao giải trí VTC3">
</a> <a onclick=


"window.open('http://vtc.com.vn/playstream.swf?


id=3&tp=l','1','width=520,height=400,directories=no,scrollbars=yes');return false"
href="http://traitimyenbai.net/tivi/"><img src=


"http://i832.photobucket.com/albums/zz241/truongsanh11/vtv3peta.jpg"
border="0" alt=


"Click vào đây để xem kênh truyền hình VTV3"></a><a onclick="window.open( src="
pluginspage=


"http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/><img src="
border="0" alt="THVL1"><br>(4)

Bản đồ điện tử


<div class="content">


<div class="content"><iframe name="wblite" frameborder="0" width=
"525" height="525" scrolling="no" src="http://www.weatherbonk.com/servlet/WeatherLite?version=2&query=Thanh


%20hoa&width=536&height=536&display=C&iconMode=BIG&showWB=on&mapType=G_NORMA
L_MAP&allowOverlap=no&showMapTypeSelector=large&showMapZoomSelector=small&showWBS
earchBar=off&mapBrand=Google">


</iframe>


<p align="right"><marquee width="100%" bgcolor="#BEF1EE" behavior=
"scroll" scrollamount="2"><font color="#17524F"><font size=


"2">Nhấn vào nút Map, Satellite hoặc Hybrid để chọn
dạng bản đồ. Nháy đúp vào địa điểm cần xem để
phóng to. Giữ chuột và kéo để di chuyển bản
đồ</font></font></marquee></p>


</div>
</div>


<div class="frame-block1">
<div class="doc"></div>
</div>


Thư giãn


Nhấn chuột vào bể để cho cá ăn nhé bạn!<table>
<tr>


<td><p align="center"><embed width="446" height="322" type=
"application/x-shockwave-flash" src=


"uploads/resources/597/0.fish_new.swf" wmode="opaque" bgcolor=
"#F0F7FF" flashvars=


"up_fishColor6=F45540&up_fishColor7=F45540&up_backgroundColor=F0F7FF&up_backgroundIma
ge=/uploads/resources/blog/663/hocandf2.jpg&up_fishColor2=40D6F4&up_fishColor8=F45540&up_n
umFish=5&up_fishColor4=40D6F4&up_fishColor10=F45540&up_fishColor9=F45540&up_fishName=
Fish&up_fisColor5=F45540&up_fishColor3=40D6F4&">


<img src="/css/layout/c-ndf/images/block-bottom1.gif" width=
"446"></p>


</td>
</tr>
</table>


Click để cho chuột ăn nhé!<p align="center"><object classid=
"clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase=


"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0"
width="200" height="150"><param name="wmode" value="transparent">


<param name="movie" value=


"http://images.timnhanh.com/yume/app/flashes/nuoichuot.swf">
<param name="quality" value="high">


<embed src="styles/Wchild/stars.swf" wmode="transparent" quality=


"high" pluginspage=


"http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/x-shockwave-flash" width="150" height=


"150"></object> <object classid=


"clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase=


"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0"
width="150" height="150"><param name="wmode" value="transparent">


<param name="movie" value=(5)

<embed src="styles/Wchild/stars.swf" wmode="transparent" quality=
"high" pluginspage=


"http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/x-shockwave-flash" width="150" height=


"150"></object></p>
bao


<div class="content">


<div><a target="_blank" href=


"http://translate.google.com.vn/"><img border="1" src=


"http://www.google.com.vn/intl/vi/images/translate_beta_res.gif"


width="180" height="60"></a></div>


<div><a target="_blank" href=


"http://www.thanhnien.com.vn/"><img border="1" src=


"http://www.thanhnien.com.vn/PublishingImages/img-thanhnien/logoTN.jpg"
width="180" height="40"></a></div>


<div><a target="_blank" href=


"http://www.tuoitre.com.vn/"><img border="1" src=


"http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Images/Logo.gif" width="180"
height="60"></a></div>


<div><a target="_blank" href="http://vn.yahoo.com/"><img border="1"
src="http://l.yimg.com/hb/i/vn/mastheads/logo_vn.png" width="180"
height="50"></a></div>


<div><a target="_blank" href="http://vietnamnet.vn/"><img border=
"1" src=


"http://vietnamnet.vn/chuyenmuc/quangcao/giaodien/vnn/logovnn.jpg"
width="180" height="40"></a></div>


<img src=


"http://i649.photobucket.com/albums/uu213/tuongct1/icon-new.gif">
<script type="text/javascript">epi_id = 'epi-widget-container'; epi_width = '175'; epi_height = '350';
</script><script type="text/javascript" src=


"http://www.baomoi.com/Widget/JS/Widget.js">
</script><script type="text/javascript" src="http://www.baomoi.com/Widget/GenerateJS.aspx?zone=-1&count=30&ntype=popular&dtype=2&target=0">
</script>


<div class="content">
<div>�


<!--webbot bot="Validation" s-display-name="http://violet.vn/hungha" value-required="TRUE"
b-disallow-first-item="TRUE" --><select name="sites3"


onchange=


"window.open(this.options[this.selectedIndex]. value,'_blank'); sites.options[0]. selected=true"
size="1" style=


"width:179;FONT-FAMILY: Times New Roman; height:17; color:#008000"
border="0">


<option>WEBSITE C P TRÊN</option>


<option value="about:Tabs">---</option>
<option value="http://www.moet.gov.vn/">B Giáo d c và ào t
o</option><option value="http://www.thaibinh.edu.vn/">S giáo d c và ào t o
Thái Bình</option>


<option value="http://www.thaibinh.edu.vn/">Thơng tin t S GD Thái
Bình</option>(6)

<option value="http://pgdhungha.edu.vn/">Thơng tin t Phịng Giáo
d c H ng Hà</option>


<option value="http://violet.vn/thcs-thaihung-thaibinh/">Websites
Tr ng THCS Thái H ng</option>


</select></div>


<div class="side-block1"></div>
<div class="side-block1"></div>
<div><select name="sites4" onchange=


"window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank'); sites.options[0].selected=true"
size="1" style=


"border:1px solid #008000; width:179;FONT-FAMILY: Times New Roman; height:18;
background-color:#008000"


border="0">


<option>LIÊN K T VIOLET</option>


<option value="about:Tabs">---</option>


<option value="http://bachkim.vn/">1.CT B ch Kim</option>
<option value="http://violet.vn/main/">2.Trang Ch Violet</option>
<option value="http://tulieu.violet.vn/">3.Th vi n t li u</option>
<option value=


"http://baigiang.violet.vn/4.Th? vi?n Bài gi?ng</option> <option value=">
5.Th vi n giáo án</option>


<option value="http://dethi.violet.vn/">6.Th vi n thi</option>
<option value="http://lophoc.violet.vn/">7.L p h c tr c tuy
n</option>


<option value="http://daotao.violet.vn/">8. ào t o kinh nghi m Vi
Tính</option>


<option value="http://violet.vn/main/home/listsubblog">9.Blog giáo
viên</option>


<option value="http://bachkim.violet.vn/">10.Nhóm phát tri n
Violet</option>


</select></div>


<div class="side-block1"></div>
<div>


<div><select name="sites6" onchange=


"window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank'); sites.options[0].selected=true"
size="1" style="width:179;FONT-FAMILY: Times New Roman; height:17; color:#FF00FF"
border="0">


<option>L u tr File</option>


<option value="about:Tabs">---</option>
<option value="http://www.megaupload.com/">1.
MeGaupload.com</option>


<option value="http://megashare.vn/">2. MEGASHARE VI T NAM</option>
<option value=" http://vnnshare.com/ ">3. vnnshare.com</option>


</select>


<div><font face="Times New Roman"><select id="Select2" onchange=


"window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank');this.options[0].selected=true"
style=


"width: 179; height:22; font-family:Times New Roman; color:#008080"
class="text_noresize" name="select2" size="1">


<option>Gi i trí qua kênh hình</option>


<option value="about:Tabs">---</option>
<option value="http://www.xemtruyenhinh.net/">1. Xem tivi trên
INTERNET</option>


<option value="http://www.tivi360.com/">2. 360 TIVI</option>


<option value="http://www.vtc.com.vn/">3. Truy n hình KTS
VTC</option>(7)

Phim truy n Th y H</option>


<option value="http://www.petalia.org/Funpage/Phim/tayduky.htm">5.
Phim Truy n Tây Du Ký</option>


<option value="http://www.thegioiphim.com/Ma-Kiem-Sinh-Tu-Ky_F1750FB8-69AA-268F-1168-7E90D2B890B8.html">


6. Ma ki n Sinh T k</option>


<option value="http://tienphong.vn/">7. Ti n phong Online</option>
<option value="http://vietbao.vn">8. Vi t báo</option>


<option value="http://www.baomoi.com/">10. Báo m i</option>
<option value="http://www.nhandan.org.vn/">11. Nhân dân
Online</option>


<option value="http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.qdnd">12. Quân i
nhân dân</option>


<option value="http://www.thethaovanhoa.vn/">13. Th thao - Vn
hóa</option>


<option value="http://www.laodong.com.vn/">14. Lao ng</option>
<option value="http://antg.cand.com.vn/">15. An ninh th gii</option>


<option value="http://www.thegioiphunu-pnvn.com.vn/">16. Ph N Vi t
Nam</option>


<option value="http://suckhoedoisong.vn/home.htm">17. S c kh e và
i s ng</option>


</select></font>
<div>


<div><font face="Times New Roman"><select id="Select3" onchange=


"window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank');this.options[0].selected=true"
style="width: 179;height:22; color:#FF0000" class="text_noresize"


name="select3" size="1">
<option>Góc n i tr</option>


<option value="about:Tabs">---</option>
<option value=


"http://www.tapchigiadinh.vn/diendan/showthread.php?t=16286">1. m
th c cho ng i Vi t</option>


<option value=


"http://hoilhpn.org.vn/news.asp?CatId=100&lang=VN">2. M o v t
gia ình</option><option value="http://vn.beta.promo.yahoo.com/sucsongmoi/index">3.
S c s ng m i</option>


<option value="http://www.tapchilamdep.com/">4. Làm p</option>
<option value="http://suckhoedoisong.vn/home.htm">5. S c kh e và i
s ng</option>


<option value=


"http://giadinh.net.vn/home/15091p1007c1010/5-bi-quyet-giu-gin-hanh-phuc-gia-dinh.htm">
6. Bí quy t gi gìn h nh phúc</option>


<option value=


"http://kienthuc360.com/kienthuc/forumdisplay.php?f=10">7. Ki n th
c 360</option>


<option value="http://www.thegioimevabe.com/">8. Th gi i M và
bé</option>


<option value=


"http://www.vuontinhnhan.net/forum/forumdisplay.php?36-S%E1%BB%A9c-kh%E1%BB%8Fe-v
%C3%A0-Gi%E1%BB%9Bi-t%C3%ADnh">


9. S c kh e và gi i tính</option>


<option value="http://giaoducgioitinh.org/">10. Giáo d c gi i
tính</option>
(8)

<option value=


"http://vnthuquan.net/truyen/truyentext.aspx?tid=2qtqv3m3237nnn2n0n0n31n343tq83a3q3m3237n1n">
12. Bí quy t sinh con theo ý mu n</option>


</select></font>


<div><select name="sites7" onchange=


"window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank'); sites.options[0].selected=true"
size="1" style=


"width:179;FONT-FAMILY: Times New Roman; height:18; color:#FF00FF"
border="0">


<option>Góc Gi i trí - Nghe</option>


<option value="about:Tabs">---</option>


<option value="http://www.nhacso.net/Music/">1. Nh c s</option>
<option value="http://www.nhaccuatui.com/">2. Nh c c a tui</option>
<option value="http://www.dearsongs.com/">3. Romantic


music</option>
<option value=


"http://mp3.baamboo.com/s/1/1/YWxidW06bmjhu69uZyB0w6xuaCBraMO6YyBi4bqldCBo4bun/albu
m-nhung-tinh-khuc-bat-hu">4. Nh ng tình khúc b t h</option>
<option value=


"http://music.top1.vn/the-loai/9/ca-si/1/nhac-trinh.htm">5. Nh c tr
nh</option>


<option value="http://music.top1.vn/artisttab/764/0812/1.htm">6.
Phi Nhung</option>


<option value=


"http://mp3.zing.vn/mp3/search/do.html?t=2&q=Nh%C6%B0+Qu%E1%BB%B3nh">
7. M nh Qu nh</option>


<option value="http://music.top1.vn/artisttab/746/0812/1.htm">8. Nh
Qu nh</option>


<option value="http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-album/Tuyet-Pham-Song-Ca-2009-Ly-Hai-amp-Hoang-Chau.449441.html">


9. Tuy t ph m song ca 1</option>
<option value="http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-album/Tuyet-Pham-Song-Ca-Phi-Nhung-manh-Quynh-Ngoc-Son-Nhu-Quynh.473794.html">


10. Tuy t ph m song ca 2</option><option value="http://music.vietfun.com/menu.php?cat=10">11. Tân c
giao duyên</option>


<option value=


"http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-album/Dan-Ca-3-Mien-Viet-Nam.144305.html">
12. Dân ca Nam B</option>


<option value="http://mp3.baamboo.com/s/1/1/RMOibiBDYSBRdWFuIEjhu40gQuG6r2MgTmluaA==/Dan-Ca-Quan-Ho-Bac-Ninh">


13. Dân ca quan h B c Ninh</option>
<option value=


"http://www.cinet.vn/upLoadFile/HTML/8_35_27_882008/nghethuattuongvn.htm">
14. Ngh thu t Tu ng Vi t Nam</option>


</select></div>


<div><select name="sites8" onchange=


"window.open(this.options[this.selectedIndex]. value,'_blank'); sites.options[0]. selected=true"
size="1" style="width:179;FONT-FAMILY: Times New Roman; height:18"


border="0">


<option>Hài Hoài Linh</option>
<option value=
(9)

<option value=


"http://music.vietfun.com/author.php?casi=Ho%C3%A0i+Linh">2. Hoài
Linh ph n II</option>


<option value=


"http://video.baamboo.com/watch/5/video/73438/phim-video-clip-hai-hoai-linh.html">
3. Hoài Linh Ph n III</option>


</select></div>
</div>

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×