Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Ke hoach thuc hien cuoc van dong Hoc tap va lamtheo tam guong dao duc Ho Chi Minh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (114.7 KB, 2 trang )

(1)

PHÒNG GD& ĐT TÂN HIỆP


TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5


Số : /KH-THA5CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tân Hiệp A, ngày 21 tháng 8 năm 2010

KẾ HOẠCHTHỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG''HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH '' năm 2010


Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 7 tháng 11 năm 2006, của Bộ Chính trị; Hướng
dẫn số 11-HD/TTVH, ngày 6 tháng 12 năm 2006, của Ban Tư tưởng - Văn hoá TW;


Thực hiện Hướng dẫn số 19-HD/BCĐTW ngày 13/11/2009 của Ban Chỉ đạo Trung
ương Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Ban Chỉ đạo
trường THCS Tân Hiệp A5 lập kế hoạch thực hiện cuộc vận động năm 2010 như sau:


I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:


Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh" gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổ chức Đại hội chi bộ và kỷ niệm các ngày lễ lớn
trong năm, phấn đấu thực hiện thắng lợi chỉ tiêu năm học 2009 – 2010; 2010 – 2011.


Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong triển khai, thực
hiện Cuộc vận động thời gian vừa qua, tiếp tục đưa Cuộc vận động vào cùng với các phong
trào thi đua của nhà trường, tạo chuyển biến trong hành động, đặc biệt những việc làm "nêu
gương" của cán bộ, giáo viên.II. NỘI DUNG1/- Lồng ghép chủ đề của cuộc vận động với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà
trường, trong năm 2010 tập trung vào một số nội dung chủ yếu:


Rà soát các chỉ tiêu, đề ra các biện pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu giáo dục, xây
dựng ý thức, tác phong, trách nhiệm giáo dục học sinh, liên hệ với PHHS của cán bộ, giáo viên
trong nhà trường.


Từng bộ phận, tổ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ lập kế hoạch và tổ chức cho
các tổ viên thực hiện kế hoạch, từng bước nâng cao hiệu quả thực hiện các nội dung học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về "thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quan liêu";
"nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân".


Tạo sự chuyển biến về thực hiện nếp sống văn hoá trong nhà trường, hội họp; văn minh
trong việc cưới, việc tang; chấp hành luật giao thơng.


Phát huy vai trị lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán
bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh.


2/- Tổ chức tuyên truyền về cuộc vận động gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm
2010, kết hợp với biểu dương các cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.(2)

Tổ chức tuyên truyền về những cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sức lan toả, thúc đẩy cuộc vận động cả chiều rộng và
chiều sâu.Nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết hợp với cuộc vận
động tổ chức thi kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác Hồ.


3/-. Triển khai, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh về chủ đề
cuộc vận động: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong
sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh" gắn với công tác tổ chức và tiến hành Đại hội chi
bộ.


3.1/ Tổ chức họp Hội đồng sư phạm:Nhà trường tổ chức cho cán bộ, đảng viên, giáo viên nghe giới thiệu, nghiên cứu, học
tập chủ đề và thảo luận đề ra chương trình hành động của tập thể, cá nhân.


Báo cáo viên là Bí thư chi bộ - hiệu trưởng.


Thời gian: 1/2 ngày, hoàn thành trước ngày ……….
3.2/ Trong sinh hoạt chi bộ Đảng thường kỳ:


Gắn nội dung chủ đề với việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; đẩy mạnh Cuộc
vận động để thực hiện các nhiệm vụ chính trị nhằm xây dựng Đảng ta thật trong sạch, vững
mạnh; tổ chức thành công Đại hội chi bộ..


3.3/ Tài liệu: Sử dụng tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.
III/- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:


Tiếp tục thành lập Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh" kết hợp với hai cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng
trường học thân thiện, học sinh tích cực”.


Tổ chức triển khai, học tập nội dung cuộc vận động trong cán bộ, giáo viên và học sinh.


Xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả.


Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Cơng đồn cơ sở có trách nhiệm vận động
đồn viên, cơng đồn viên thực hiện tốt cuộc vận động này.


Các quy định những việc cán bộ, giáo viên không được làm trong ứng xử nơi công cộng:
Cán bộ, giáo viên không được vi phạm các quy định về nội quy, quy tắc và các chuẩn
mực về thuần phong mỹ tục ở nơi công cộng để bảo đảm sự văn minh, tiến bộ của xã hội.


Cán bộ, giáo viên không được vi phạm các quy định về đạo đức công dân đã được pháp
luật quy định hoặc đã được cộng đồng dân cư thống nhất thực hiện.


Nơi nhận Hiệu trưởng


- Phòng GD-ĐT;
- Lưu.

×