Tải bản đầy đủ (.doc) (111 trang)

TDca nam 20102011moi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (895.49 KB, 111 trang )

(1)

Tuần 1


Tiết 1


Phòng tránh chấn th ơng


khi hoạt động TDTT(mục 1)
A. Chuẩn bị:


* Mục đích :


Cung cấp cho học sinh một số hiểu biết cần thiết để chủ động phòng tránh không
để chấn thơng xảy ra trong hoạt động TDTT.


* Yêu cầu:


Hiu c ý ngha, mt s nguyờn nhõn cơ bản và cách phòng tránh chấn thơng
trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.


Biết vận dụng những hiểu biết đã học để bảo đảm an toàn trong tập luỵện và thi
đấu thể dục thể thao.


B. Nội dung.
I/ phần mở đầu


- n định tổ chức lớp
- Kiểm tra sĩ số


- Giới thiệu nội dung, yêu cầu bài học.
II/ Phần cơ bản:1.ý ngha của việc phòng tránh chấn thơng trong hoạt động TDTT


Mục đích cơ bản và quan trọng nhất khi tham gia tập luyện TDTT là nâng cao
sức khoẻ, phát triển thể lực của mỗi ngời thế nhng chúng ta biết hoặc không biết coi
th-ờng, không chịu tuân theo các nguyên tắc , phơng pháp khoa học trong hoạt động TDTT
nên ngời tập đã để xảy ra chấn thơng nh :


- Xây sát nhẹ cha hoặc có chảy máu ít ra ngoài
- Cho¸ng, ngÊt


-Tỉn th¬ng c¬
- Bong gân


-Tổn thơng khớp vµ sai khíp
- Giập hoặc gẫy xơng


- Chấn động não và cột sống.


Để xảy ra chấn thơng làm ảnh hởng xấu đến sức khoẻ, thể lực , đến kết quả
học tập hiện tại cũng nh lao động và công tác sau này là đi ngợc lại với mục đích khi
tham gia tập luyện TDTT.Biết đợc nguyên nhân và cách phịng tránh khơng để chấn
th-ơng xảy ra là u cầu quan trọng trong quá trình tập luyện và thi đấu


III/ PhÇn kÕt thóc:


Giáo viên nhắc lại toàn bộ nội dung của bài ngắn gọn, nhắc nhở tríc khi tËp lun.


Tn 1


TiÕt 2đội hình đội ngũ - chay nhanh - chay bền
I. Mơc tiªu:


ĐHĐN: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng; Đứng nghiêm, nghỉ, quay trái- phải, quay
đằng sau.


Yêu cầu :Hiểu đợc khẩu lệnh và thực hiện đúng, đều, đẹp các nội dung.
Chạy nhanh :Chạy bớc nhỏ ;Chạy nâng cao đùi.;Chạy gót chạm mơng.(2)

Chạy bền: Giới thiệu hiện tợng thở dốc và cách khắc phục; Một số động tác th giãn ,
thả lỏng ; Chạy bền trên địa hình tự nhiên


Yêu cầu: Hs vận dụng đợc trong khi chạy và sau khi chạy
II.Địa điểm - phơng tiện.


- S©n tËp có vạch CB và xuất phát cách nhau 8->10m
III. Tiến trình giảng dạy:


Nội dung lvđ Phơng pháp tổ chức


A. Phần mở đầu.


Nhận lớp.


- GV nhận lớp nhận lớp kiÓm
tra sÜ sè- Phổ biến mục đích, yêu
cầu,nhiệm vụ bài học.


Khởi động


* Khởi động chung:


- Khởi động các khớp: cổ tay, cổ
chân, khớp hông, gối


- Tập các động tác tay, văn
mình, lng bụng và ép dọc.


* Khởi động chuyờn mụn:
- Ti ch ỏnh tay.


- Chạy tại chỗ.


- Nõng cao ựi ti ch.
B. Phn c bn.


1. Ôn ĐHĐN.


- Tp hợp hàng dọc, dóng hàng.
- Đứng nghiêm, nghỉ, quay
trỏi-phi, quay ng sau.


2. Động tác bỉ trỵ ch¹y
nhanh.- Chạy bớc nhỏ
- Chạy nâng cao đùi.
- Chy gút chm mụng.


3. Chạy bền.


- Giới thiệu hiện tợng thở dốc và
cách khắc phục


-Mt s động tác th giãn , thả
lỏng


10'
2'


8'
Mỗi
động
tác
2lx8n


30'
2L


3L
3L
3L

800m


- Cán sự lớp tập trung lớp thành
4 hàng ngang báo cáo sĩ số cho
gv.


ĐHKĐ


* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
5m


GV


Thành 4 tổ tập luyện, mỗi tổ do
tổ trơng chỉ huy cho tổ mình tập
luyện


Gv quan sát theo dâi sưa sai cho
c¸c nhãm


* * * *
* * * *
* * * *


- Gv làm mẫu phân tích sau đó


gv vỗ tay cho hs tập theo
hàng(mỗi hàng thực hiện 2 lần)
Cả lớp về đội hình 4 hàng ngang
Gv giới thiệu hiện tợng thở dốc
và cách khắc phục, một số động
tác th giãn , thả lỏng


Hs ¸p dơng trong khi chạy và
khi ch¹y xong(3)

- Chạy bền trên địa hình tự
nhiên.


C. PhÇn kÕt thóc.


Håi tÜnh.


Cả lớp thực hện động tác thả
lỏng.


Gv nhËn xÐt giê häc.


- Giao bài tập về nhà.
- Tập động tác đánh tay.


Xng líp


(nam)
600m
(n÷)


5P


nhóm là 5 em
ĐLXL


* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *


5m
GV


TuÇn 2


TiÕt 3


đhđn - chạy nhanh


I. Mục tiêu :


- ĐHĐN: Nh tiết 2, ôn tiếp đếm số từ 1-> hết và đếm số theo chu kỳ 1->2,… ,1-2.
Học biến đổi đội hỡnh 0 - 2 - 4.


Yêu cầu các em thùc hiƯn chÝnh x¸c.


- Chạy nhanh: trò chơi phát triển sức nhanh ‘chạy tiếp sức chuyển vật “Chạy tiếp
sức ”, một số động tác hỗ trợ: chạy bớc nhỏ, nâng cao ựi, gút chm mụng.


II. Địa điểm phơng tiện :Bàn tập, bóng, cịi, đồng hồ bấm giây.
III. Tiến trình giảng dạy:


Néi dung lvđ Phơng pháp tổ chức
A. Phần mở đầu.


GV nhận líp nhËn líp kiĨm tra
sÜ sè


- Phổ biến mục đích, yêu
cầu,nhiệm vụ bài học.


Khởi động


* Khởi động :


- KĐC: xoay kỹ các khớp cổ
tay, cổ chân, khớp hông, gối,
thực hiện 7 động tác tay không
do gv qui định


* Khởi động chuyên môn:
- Chạy bớc nhỏ.


- Nâng cao đùi .
- Chạy đạp sau.
B. Phần cơ bản.


10'2Lx8n


2Lx8n


2Lx8n


30'


- C¸n sù tËp chung báo cáo sĩ số
cho gv.


ĐHKĐ


* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *


5m


GV
- Gv làm mẫu.(4)

1. Ôn ĐHĐN.


- Tập hợp , dóng hàng.


- ng nghiờm, ngh, quay


trỏi-phi, quay ng sau.


- Điểm số từ 1-> hết và điểm sè
1->2


- Học biến đổi đội hình .
0 - 2 - 4


2L
2L
2L
5L


§H 0- 2 - 4
o o
o o


* * * * * *
0 2 4 0 2 4


Nội dung lvđ Phơg pháp - tổ chức


Trò chơi.


'Chạy tiếp sức '


- Gv phổ biến cách chơi.


Động tác bổ trợ.- Chy bc nh.
- Nõng cao đùi.
- Chạy đạp sau.


C. PhÇn kÕt thóc.
1. Håi tÜnh.


Cả lớp thực hện động tác thả
lỏng một số động tác điều hoà.
2. Gv nhận xét kết quả ý thc
tp luyn ca hs


- Giao bài tập về nhà.


3 hiệp


2Lx8n


2Lx8n


2Lx8n


5'


ĐH ch¬i


8m


* * * * 1m


* * * *


§HXL
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *


5m
GV


TuÇn 2


Tiết 4


đhđn - chạy nhanh - chạy bền


I. Mục tiêu:
Ôn ĐHĐN.


- Tp hp hng dọc,dóng hàng .Đứng nghiêm nghỉ , quay phải ,trái, quay đằng sau
Học biến đổi đội hình .0 - 2 - 4


- Yêu cầu :thực hiện tơng đối chính xác


Chạy nhanh:Ôn luyện : Chạy bớc nhỏ;Nâng cao đùi ;Tại chỗ đánh tay;Đứng mặt hớng
chạy xuất phát(5)

Học phân phối sức khi chạy;Chạy bền trên trên địa hình t nhiờn.Yêu cầu: Biết phân phối sức khi chạy
II.Địa điểm ph¬ng tiƯn :


Sân tập, đờng chạy, đồng hồ bấm giõy.
III. Tin trỡnh ging dy:


Nội dung lvđ Phơng pháp tổ chức


A Phần mở đầu.


Nhận lớp:


- GV nhận lớp nhËn líp kiĨm
tra sÜ sè


- Phổ biến mục đích, yêu
cầu,nhiệm vụ bài học.


* Khởi động :


+) khởi động chung:


xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ
chân, khớp hông, gối, thực hiện
7 động tác tay không do gv qui
định


+) Khởi động chuyên môn:
- Chạy bớc nhỏ.- Nâng cao đùi .
- Gót chạm mơng


KiĨm tra bµi cị


Em cho biết chạy là một hoạt
động có chu kỳ gồm bao nhiêu
bứơc chạy? ( 1 bớc chân trái và
1 bớc chõn phi)


B. Phần cơ bản.
1. Ôn ĐHĐN.


- Tp hp hng dọc,dóng hàng
- Đứng nghiêm nghỉ , quay phải
,trái, quay đằng sau


- Học biến đổi đội hình 0 - 2 - 4
10'
2’


8’


Mỗi
động
tác
2Lx8n


2Lx8n2Lx8n


2Lx8n


30'
10’


8p


- C¸n sù tËp chung b¸o c¸o sÜ sè
cho gv.


§HK§


* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *


5m


GV
- Gv lµm mẫu.


- Hô cho hs tập kết hợp sửa sai.


GV nhận xét và cho điểm


- GV nhc li ton b nội dung


sau đó phân nhóm để tập luyện


§H 0- 2 - 4
o o
o o(6)

2. Ôn chạy nhanh:
Một số động tác bổ trợ
- Chạy bớc nhỏ.


- Nâng cao đùi.
- Tại chỗ đánh tay.


- Đứng mặt hớng chạy xuất phát
3. Chạy bền:


Học ph©n phèi søc khi ch¹y:


Khi mới xuất phát nên chạy
chậm , nhẹ nhàng cho cơ thể
thích nghi dần ,sau đó nâng dần
và giữ ổn định tốc độ đến khi
về đích


Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
C. Phần kết thúc.


Håi tÜnh.Cả lớp thực hiện động tác thả
lỏng, một số động tác điều hoà.
Gv nhận xét kết quả ý thức tập
luyện của hs


- Giao bài tập về nhà.( tại chỗ
đánh tay)


15’


2Lx8n


2Lx8n


4lÇn
2lÇn
4p


5p
4p
2p


- Gv hớng dẫn cách chạy và
phân nhóm để chạy.


- Đối với nội dung tại chỗ đánh
tay sử dụng phơng pháp đồng
loạt, còn nội dung xuất phát mặt
hớng chạy thì tập luyện theo 4
hng dcGiáo viên quan sát học sinh
chạy, sửa sai


Tập hợp về 4 hàng ngang hớng
dẫn và phân tích phân phối sức
khi chạy


Hs chú ý lắng nghe và áp dụng
ngay trong khi chạy


Thành 2 nhóm chạy Nam, Nữ
chạy riêng


ĐHXL


* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *


5m

GV


TuÇn 3


TiÕt 5


Lý thuyết : nguyên nhân và cách Phòng tránh chấn th ơng


khi hoạt động TDTT(mục 2)(7)

* Mục đích :


Cung cấp cho học sinh một số hiểu biết cần thiết để chủ động phịng tránh khơng
để chấn thơng xảy ra trong hoạt động TDTT.


* Yªu cÇu:


Hiểu đợc ý nghĩa, một số nguyên nhân cơ bản và cách phòng tránh chấn thơng
trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.


Biết vận dụng những hiểu biết đã học để bảo đảm an toàn trong tập luỵện và thi
đấu thể dục thể thao.


B. Nội dung.
I/ phần mở đầu


- n định tổ chức lớp
- Kiểm tra sĩ số


- Giới thiệu nội dung, yêu cầu bài học.
II/ Phần cơ bản:


2. Mt s nguyờn nhõn c bn để xảy ra chấn thơng và cách phòng tránh.
a) Một số nguyên nhân.


* Không tập luyện đúng một số nguyên tắc cơ bản trong tập luyện và thi đấu
TDT nh:- Nguyªn tắc hệ thống: cần tập luyện TDTT thờng xuyên, kiên tr× cã hƯ
thèng


- Ngun tắc tăng tiến: cần tập từ nhẹ đến nặng; từ đơn giản đến phức tạp
dần theo kế hoạch nhất định, khơng nóng vội, ngẫu hứng, tuỳ tiện.


- Nguyên tắc vừa sức: tập phải phù hợp với khả năng và sức khoẻ của mỗi
ng-ời.


* Không đảm bảo các nguyên tắc vệ sinh trong tập luyện TDTT:


- Địa điểm, phơng tiện TL khơng bảo đảm an tồn, vệ sinh
- Trang phục tập luyện không phù hợp


- Môi trờng tập luyện nh ánh sáng, khơng khí, nhiệt độ, tiếng ồn
- Ăn uống nhiều trớc và sau khi tập.


* Không tuân thủ nội quy, kỷ luật trong TL và thi đấu TDTT.


- Tập luyện TDTT là hoạt động tập thể nếu không tuân thủ theo quy định dẫn
đến xảy ra chấn thơng.


Ví dụ : trong giờ học bóng ném cha có lệnh của ngời điều khiển HS đã
ném,nên ném vào đầu nhau


b) Cách phòng tránh:


- Khi bắt đầu buổi tập phải khởi động để đa cơ thể từ trạng thái tĩnh sang trạng
thái vận động, trong phần nôi dung học cần tập từ đơn giản đến phức tạp, từ nhẹ đến
nặng. Không tập các động tác nguy hiểm khi khơng có ngời hớng dẫn .Trớc khi nghỉ


nhất thiết phải hồi tĩnh để đa cơ thể từ trạng thái vận động sang trạng thái bình thờng.
- Trong quá trình tập nếu học sinh sức khoẻ khơng tốt phải báo cáo với giáo viên,
không tham gia thi đấu khi cha có một q trình tập luyện nhất định.


- Giáo viên và học sinh cần phải vệ sinh sân tập và kiểm tra phơng tiện trớc khi
tiến hành buổi tập . Có kế hoạch trồng cây xanh ,xây dựng hệ thống thoát nớc, nên mặc
đồng phục thể thao, giầy tập, không ăn, uống nhiều trớc và sau khi tập, khi tập xong
không nên ngồi trớc gió và tắm ngay.


- Mỗi học sinh cần tạo cho mình một nếp sống lành mạnh, tập luyện TDTT thờng
xuyên, không uống rợu bia, hút thuóc lá và dùng các chất ma tuý.Không tự ra ao hồ
tăm bơi khi không có ngời hớng dẫn ,bảo hiểm


III/ Phần kết thúc:


Giáo viên nhắc lại toàn bộ nội dung của bài ngắn gọn, nhắc nhở trớc khi tập luyện.
Tuần 3(8)

đhđn - chạy nhanhI. Mục tiêu


- ĐHĐN: Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng,điểm số và cách điều khiển của ngêi
chØ huy.


- Chạy nhanh: Ơn: Chạy bớc nhỏ ;Nâng cao đùi ;Gót chạm mông ;Đứng vai hớng
chạy - xuất phát


-Yêu cầu: học sinh thực hiện tơng đối chính xác.
II.Địa điểm phơng tiện :Sân tập, đờng chạy 20m, đồng hồ bấm giây.
III. Tiến trình giảng dạy:


Nội dung lvđ Phơng pháp tổ chức
A. Phần mở đầu.


NhËn líp:


- GV nhËn líp nhËn líp
kiĨm tra sÜ sè


- Phổ biến mục đích, yêu
cầu,nhiệm vụ bài học.


* Khởi động :


+) khởi động chung:
xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ
chân, khớp hông, gối, thực hiện
7 động tác tay không do gv qui
định


+) Khởi động chuyên môn:
- Chạy bớc nhỏ.


- Nâng cao đùi .
- Gót chạm mơng


KiĨm tra bµi cị:Em hãy phân tích động tác
tại chỗ đánh tay, TTCB , tay
đánh nh thế no?


B. Phần cơ bản.


1. Ôn ĐHĐN.


- Tập hợp hàng ngang
- Dóng hàng, điểm số
- Cách điều khiển của
chỉ huy


10'
2


8


Mỗi ĐT
2Lx 8N


2Lx8n


2Lx8n


2Lx8n


30'- C¸n sù tËp chung b¸o c¸o sÜ sè
cho gv xÕp thành 4 hàng ngang
ở cự ly hẹp.


ĐHKĐ


* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *


5m


GV


Gv gäi 2-3 em kiÓm tra ,goi 1-2
hs nhận xét ,gv nhận xet và cho
điểm


- GV ụn lại sau đó cử lớp trởng
lên chỉ huy, GV chấn chỉnh khẩu
lệnh t thế của chỉ huy, cách điều
khiển đội hỡnh.


Đội hình tập luyện :
* * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *


* GV


2. Ôn chạy nhanh:


- Chạy bớc nhỏ.
- Nâng cao đùi.
- Gót chạm mơng


- Đứng vai hớng chạy - xuất
phát


C. Phần kÕt thóc.


Håi tÜnh.


Cả lớp thực hện động tác thả


2Lx8n


2Lx8n


2Lx8n


3 lÇn


5'


Yêu cầu : Đầu gối thả lỏng,cổ
chân thả lỏng, tay đánh tự nhiên
bụng hóp.- Y/c đùi vuụng gúc song song
vi mt t


- Y/c gót chân chạm m«ng


- y/c chân thuận để trớc, chân
không thuận để sau, chân nọ tay
kia(9)

lỏng, một số động tác điều hoà.
Gv nhận xét kết quả ý thức tập
luyện của hs


- Giao bài tập về nhà.( tại chỗ
đánh tay)


§HXL
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *


5m
GV


- Giáo viên nhận xét ng¾n
gän vỊ ý thøc häc tËp vµ nội
dung bàihọ


Tuần 4


Tiết 7


®h®n - ch¹y nhanh - ch¹y bỊn
I. Mơc tiªu:


- đhđn:Ôn đi dều – đứng lại, Đi đều vòng phải, Đi đều vòng trái,
Yêu cầu :Các em hiểu đợc khẩu lệnh và thực hiện đúng, đều, đẹp


- Chạy nhanh: Ôn: Chạy bớc nhỏ ;Nâng cao đùi ;Gót chạm mông ;Đứng vai hớng
chạy - xuất phát


Yêu cầu: học sinh thực hiện tơng đối chính xác.
- Chạy bền:


Giới thiệu hiện tợng đau sóc và cách khắc phục
Chy bn trờn a hỡnh t nhiờn.


II. Địa ®iĨm ph¬ng tiƯn :


- Sân tập, đờng chạy 20m, ng h bm giõy.


-III. Tiến trình giảng dạy:Nội dung lvđ Phơng pháp tổ chức


A. Phần mở đầu.


Nhận lớp:


- GV nhËn líp nhËn líp kiĨm
tra sÜ sè


- Phổ biến mục đích, yêu
cầu,nhiệm vụ bài học.


Khởi động


+) khởi động chung:


xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ
chân, khớp hông, gối, thực hiện
7 động tác tay khơng :ĐT tay,
chân, bụng, vặn mình, nghiêng
mình, bật nhảy, điều hồ


KiĨm tra bµi cị:


Em hãy nêu khẩu lệnh của
đội hình 0-2-4?


B. PhÇn cơ bản.


10P2Lx8n


30'
3L


- Cán sự tập chung báo cáo sĩ số
cho gv.


§HK§


* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *


5m


GV


Gv gäi 2-4 hs len thùc hiÖn ,Gv
nhận xét và cho điểm(10)

1. Ôn ĐHĐN.


- Đi đều vòng phải, ( vòng trái)- Động lệnh: bớc! bao gìơ…. Bớc!
- Đi đều vịng trái


- Đi dều – đứng lại


2. Ôn chạy nhanh:
- Chạy bớc nhỏ.
- Nâng cao đùi.
- Gót chạm mơng


- §øng vai hớng chạy xuất
phát


3. Chạy bền:


Giới thiệu hiện tợng đau sóc và
cách khắc phục


Chy bn trờn a hỡnh t nhiờn.
C. Phần kết thúc.


Håi tÜnh.


Cả lớp thực hện động tác thả
lỏng, một số động tác điều hoà.
Gv nhận xét: kết quả ý thức
tập luyện của hs


- Giao bài tập về nhà.( tại chỗ
đánh tay)


Xng líp


2L2L


3 l
3l
3l
7P


6P


cịng rơi vào chân phía bên sẽ
vòng


C lp thực hiên đồng loạt, gv
quan sat sửa sai cho hs


líp trëng h« cho c¶ líp thùc
hiƯn


.


- Giáo viên sử dụng phơng pháp
đồng loạt sau đó cho các em di
chuyển 2 lần với cự ly 8 m


Thành 4 hàng dọc hs luyện tập
theo đội hình nớc chảy


VỊ 4 hµng ngang gv giíi
thiƯu hiƯn tợng đau sóc và cách
khắc phục.Hs áp dụng ngay khi


chạy bền


- Nam chạy 5 vòng, nữ chạy 3
vòng( chạy theo nhóm)


- Yêu cầu học sinh thả lỏng tích
cực.


- Giáo viên nhận xét ng¾n gän
vỊ ý thøc häc tËp vµ néi dung
bµi häc


§HXL


* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *


5m

Gv
Tuần 4


Tiết 8


đhđn - chạy nhanh
(11)

- đhđn:Ơn đi dều – đứng lại, Đi đều vịng phải, Đi đều vòng trái,Đổi chân khi đi
đều sai nhịpYêu cầu :Các em hiểu đợc khẩu lệnh và thực hiện đúng, đều, đẹp
- Chạy nhanh: Ơn: Chạy bớc nhỏ ;Nâng cao đùi ;Gót chạm mông;
Học ngồi xổm - xuất phát


Yêu cầu: học sinh thực hiện tơng đối chính xác.
II. Địa điểm phơng tiện :


- Sân tập, đờng chạy 20m, đồng hồ bm giõy.


-III. Tiến trình giảng dạy:


Nội dung lvđ Phơng pháp tổ chức


A. Phần mở ®Çu.


NhËn líp:


- GV nhËn líp nhËn líp kiĨm
tra sÜ sè


- Phổ biến mục đích, yêu
cầu,nhiệm vụ bài học.


Khởi động


+) khởi động chung:


xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ


chân, khớp hông, gối, thực hiện
7 động tác tay không :ĐT tay,
chân, bụng, vặn mình, nghiêng
mình, bật nhảy, điều hồ


KiĨm tra bµi cò:


- Thực hiện :Đi đều vũng trỏi
,i du ng li


B. Phần cơ bản.
1. Ôn §H§N.


- Đi đều vịng phải,


10P


2Lx8n


29P
15
3L


- C¸n sù tËp chung báo cáo sĩ số
cho gv.


ĐHKĐ


* * * * * *
* * * * * *


* * * * * *
* * * * * *


5m


GV


Gv gäi 2-4 hs lên thực hiện ,Gv
nhận xét và cho điểm


- Khẩu lệnh: Vòng bên phải
( vòng trái). Bớc!


- ng lnh: bớc! bao gìơ
- Đi đều vịng trái


- Đi du ng li


- Đổi chân khi sai nhịp


2. ễn chạy nhanh:
- Chạy bớc nhỏ.
- Nâng cao đùi.
- Gót chạm mơng


- Häc: Ngåi xỉm - xt ph¸t


+Chuẩn bị :Ngồi ,mũi
bàn chân trớc vạch xuất phát,22L


14p


2L


3 l
3l


6P


cũng rơi vào chân phía bên sẽ
vòng


C lớp thực hiên đồng loạt, gv
quan sat sửa sai cho hs


líp trëng h« cho c¶ líp thùc
hiƯn


. -Thay bằng bớc chân sau về
tr-ớc nh bình thờng thì nhanh
chóng chuyển thành bớc trợt để
chân trớc tiếp tục bớc về trớc
- Giáo viên sử dụng phơng pháp
đồng loạt sau đó cho các em di
chuyển 2 lần với cự ly 8 m(12)

bàn chân chạm đất bằng nửa


bàn chân trên, thân hơi ngả về
trớc


+Cã lƯnh,nhanh chãng
nhỉm ngêi lên, xuất phát và
chạyveef trớc , 2 tay phối hợp tự
nhiên


C. Phần kết thúc.


Håi tÜnh.


Cả lớp thực hện động tác thả
lỏng, một số động tác điều hoà.
Gv nhận xét: kết quả ý thức
tập luyện của hs


- Giao bài tập về nhà.( tại chỗ
đánh tay)


Xuèng líp


Thành 4 hàng dọc hs luyện tập
theo đội hình nớc chảy
- Yêu cầu học sinh thả lỏng tích
cực.- Giáo viên nhËn xÐt ng¾n gän
vỊ ý thøc häc tËp vµ néi dung
bµi häc


§HXL


* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *


5m

Gv
TuÇn 5


TiÕt 9


đhđn - chạy nhanh- chạy bền
I. Mơc tiªu:


- đhđn:Ôn đi dều – đứng lại, Đi đều vòng phải, Đi đều vòng trái,Đổi chân khi đi
đều sai nhịp. Biến đổi đội hình 0-2-4


Yêu cầu :Các em hiểu đợc khẩu lệnh và thực hiện đúng, đều, đẹp


- Chạy nhanh: Ôn: Chạy bớc nhỏ ;Nâng cao đùi ;Gót chạm mơng;
Học ngồi xổm - xuất phátYêu cầu: học sinh thực hiện tơng đối chính xác.


- Chạy bền: Học kiểm tra mạch trớc , sau khi chay và theo dõi sức khoẻ
Chạy trên địa hình tự nhiên


-Yêu cầu :Học sinh vận dụng đợc kiến thức kiểm tra mạch và theo dõi sức khoẻ
II. Địa điểm phơng tiện :


- Sân tập, đờng chạy 15m, đồng hồ bấm giây.
III. Tiến trình giảng dạy:


Nội dung lvđ Phơng pháp tổ chức


A. Phần mở đầu.


Nhận lớp:


- GV nhËn líp nhËn líp kiĨm
tra sÜ sè


- Phổ biến mục đích, yêu
cầu,nhiệm vụ bài học.


Khởi động


+) khởi động chung:


xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ
chân, khớp hông, gối, thực hiện


7 động tác tay khơng :ĐT tay,


10P


2Lx8n


- C¸n sù tập chung báo cáo sĩ số
cho gv.


ĐHKĐ


* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *(13)

ch©n, bụng, vặn mình, nghiêng
mình, bật nhảy, điều hoà


KiĨm tra bµi cị:


- Thùc hiƯn:Ngåi xỉm-xt phát
B. Phần cơ bản.


1. Ôn ĐHĐN.


- i u vũng phải,


29P
12


3L


GV


Gv gäi 2-4 hs lên thực hiện ,Gv
nhận xét và cho điểm


- Khẩu lệnh: Vòng bên phải
( vòng trái). Bớc!


- ng lnh: bớc! bao gìơ
- Đi đều vịng trái


- Đi dều – đứng lại
- Đổi chân khi sai nhịp
. Biến đổi đội hình 0-2-4
2. Ơn chạy nhanh:
- Chạy bớc nhỏ.


- Nâng cao đùi.
- Gót chạm mơng
- Ngồi xổm - xuất phát
3.Chạy bền:


Häc kiĨm tra m¹ch
tr-íc , sau khi chay và theo dõi sức
khoẻ


Chạy trên địa hình tự nhiên


C. Phần kết thúc.


Håi tÜnh.


Cả lớp thực hện động tác
thả lỏng, một số động tác điều
hồ.


Gv nhËn xÐt: kÕt qu¶ ý thøc tËp
lun cđa hs


- Giao bài tập về nhà.( tại chỗ
đánh tay)


Xng líp


2L


3L
3L
3L


10p


2L


2 l
2l
2l
8P


6P


cịng rơi vào chân phía bên sẽ
vòng


C lớp thực hiên đồng loạt, gv
quan sat sửa sai cho hs


líp trëng h« cho c¶ líp thùc
hiƯn


. -Thay bằng bớc chân sau về
tr-ớc nh bình thờng thì nhanh
chóng chuyển thành bớc trợt để
chân trớc tiếp tục bớc về trớc
- Giáo viên sử dụng phơng pháp
đồng loạt sau đó cho các em di
chuyển với cự ly 15 m


Gv quan sat sửa sai ngay cho hs
Thành 4 hàng dọc hs luyện tập
theo đội hình nớc chảy


VỊ 4 hµng ngang gv híng
dÉn cho Hs cách kiểm tra mạch
trớc ,sau khi chay vµ theo dõi
sức khoẻ


Hs áp dụng ngay khi ch¹y bỊn
- Nam ch¹y 5 vòng, nữ chạy 3


vòng( chạy theo nhóm)


- Yêu cầu học sinh thả lỏng tích
cực.


- Giáo viên nhận xÐt ng¾n gän
vỊ ý thøc häc tËp vµ néi dung
bµi häc


§HXL


* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
5m Gv(14)

TiÕt 10


đội hình đội ngũ - chạy nhanh
I. Mơc tiªu:


- ĐHĐN:Ôn một số kỹ năng Hs thực hiện cịn yếu, Học :Biến đổi đội hình 0-3-6-9
Yêu cầu :Thực hiện đợc một số động tác cịn yếu ,bớc đầu biết biến đổi đội
hình 0-3-6-9- Chạy nhanh: Ôn Đứng vai hớng chạy- xuất phát, Ngồi- xuất phát. ,Học : T thế
sẵn sàng - xuất phát.


Yêu cầu :Thực hiện tơng đối Đứng vai hớng chạy- xuất phát, Ngồi- xuất
phát.,b-ớc u bit T th sn sng- xut phỏt.


II. Địa điểm ph¬ng tiƯn :


Sân tập, đờng chạy 20m, đồng hồ bấm giây.
III. Tiến trình giảng dạy:


Nội dung lvđ Phơng pháp tổ chức


A. Phần mở đầu.


1.Nhận lớp:


- GV nhận lớp nhận líp kiĨm
tra sÜ sè


- Phổ biến mục đích, yêu
cầu,nhiệm vụ bài học.


2.Khởi động


* Khởi động :


+) khởi động chung: Xoay kỹ
các khớp cổ tay, cổ chân, khớp


hông, gối, ép dây chằng, thực
hiện 7 động tác tay không: ĐT
tay, chân, bụng, vặn mình,
nghiêng mình, bật nhảy, điều
hồ


+) Khởi động chun mơn:
- Chạy bớc nhỏ.


- Nâng cao đùi .
- Đá lăng sau.
B. Phần cơ bản.
1. ĐHĐN.


- Giậm chân tại chỗ
- Đi đều - đứng lại.
- Vòng phải, vòng trái.
- Học :


Biến đổi đội hình 0-3-6-9:


Những em số 0 đứng yên,các
em số 3-6-9 đồng loạt bớc chân
trái về trớc theo số đã điểm
2. Chạy nhanh.


- §øng vai híng chạy xuất


10P
2P8P
2Lx8n


2Lx30m


2Lx30m


2Lx30m


30P
15p
2L


15P
3L
2Lx30m


3L
2Lx20m


5Lx5m


- Cán sự tập chung báo cáo sĩ số
cho gv.


- ĐH nhận lớp xếp thành 4 hàng
ngang cự ly hĐp.


§HK§* * * * *
* * * *
* * * * *
* * * *
5m
GV


- Chạy bớc nhỏ tại chỗ 2 lần
- Nâng cao đùi tại chỗ 2 lần.
- Đá lăng sau tại chỗ 2 lần,


- Sau đó cho học sinh di chuyển
theo hàng dọc.


- Tập theo phơng pháp đồng loạt
sau đó phân 4 nhóm cho học
sinh tự ôn.


- Giáo viên quan sát sửa sai.
GV hớng dẫn sau đó hs thực
hiện


Lớp thành 4 hang ngang , học
sinh tập luyện: Biến đổi đội hình
0-3-6-9
(15)

ph¸t.


- Ngåi xuÊt ph¸t.


- Häc :


T thÕ sẵn sàng xuất phát.


Chuẩn bị: 2 tay chống đất
rộng bằng vai,2chân co chạm
đất bằng nửa bàn chân


Động tác: Có lệnh đạp chân
sau,sau đó đạp mạnh chân trớc
phối hợp với đánh tay để xuất
phát và chạy lao


C. PhÇn kÕt thóc.


Th¶ láng.


- Xếp thành vịng trịn thực hiện
động tác iu ho.


- Đấm lng cho nhau.


Giáo viện nhận xét


kết quả giê häc.Giao bµi tËp vỊ nhµ.


5P khẩu lệnh, học sinh thực hiện 2
lần tại chỗ sau đó chạy với cự ly
30m


Giáo viên làm mẫu - phân tích.
Thành 4 hang ngang , häc sinh
tËp luyÖn


* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *


Đội hình thả lỏng.


ĐHXL


* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *


GV
Tn 6


TiÕt 11


đội hình đội ngũ - chạy nhanh- Chạy bền

I. Mơc tiªu:


- §H§N:


+Ôn một số kỹ năng Hs thực hiện cịn yếu, Biến đổi đội hình 0-3-6-9, Biến
đổi đội hình 0-2- 4


Yêu cầu :Thực hiện đợc một số động tác còn yếu , biết biến đổi đội hình 0-3-6-9
Biến đổi đội hình 0-2 - 4


-Chạy nhanh:


+Ôn Đứng vai hớng chạy- xuất phát, Ngồi- xuất phát. , T thế sẵn sàng - xuÊt ph¸t.


Yêu cầu :Thực hiện tơng đối đúng Đứng vai hớng chạy- xuất phát, Ngồi- xuất
phát.,thực hiện đợc T thế sẵn sàng- xuất phát.


- Ch¹y bỊn:


+ Chạy trên địa hình tự nhiên
Yêu cầu: Hs chạy hết cự li
II. Địa điểm phơng tiện :


Sân tập, đờng chạy 20m, đồng hồ bấm giây.
III. Tiến trình giảng dạy:


Nội dung lvđ Phơng pháp tổ chức
(16)

A. Phần mở đầu.


1.Nhận lớp:


- GV nhận lớp nhận líp kiĨm
tra sÜ sè


- Phổ biến mục đích, yêu
cầu,nhiệm vụ bài học.


2.Khởi động


* Khởi động :


+) khởi động chung: Xoay kỹ
các khớp cổ tay, cổ chân, khớp
hông, gối, ép dây chằng, thực
hiện 7 động tác tay không: ĐT
tay, chân, bụng, vặn mình,
nghiêng mình, bật nhảy, điều
hồ


+) Khởi động chun mơn:
- Chạy bớc nhỏ.


- Nâng cao đùi .
- Đá lăng sau.


*KiĨm tra bµi cị:+ Ngåi - xuÊt ph¸t.


+T thế sẵn sàng xuất phát.
B. Phần cơ bản.


1. ĐHĐN.


- Gim chõn ti ch
- Đi đều - đứng lại.
- Vòng phải, vòng trái.


- Đổi chân khi đi đều sai nhịp
-Biến đổi đội hình 0-3-6-9
-Biến đổi đội hình 0-2 – 4
2. Chạy nhanh.


- Đứng vai hớng chạy xuất
phát.


- Ngồi - xuất phát.
-T thế sẵn sàng xuất phát.


3, Chạy bền:


Chy trờn a hỡnh t nhiờn
+800m(Nam)


+600m (Nữ )
C. Phần kết thúc.Thả lỏng.


- Xếp thành vòng tròn thực hiện


10P
2P


8P
2Lx8n


2Lx30m


2Lx30m


2Lx30m


30P
12p
2L


12P
3L
2Lx30m


3L
2Lx20m


5Lx5m


6P5P


- Cán sự tập chung báo cáo sĩ số
cho gv.


- ĐH nhận lớp xếp thành 4 hàng
ngang cự ly hẹp.


ĐHKĐ


* * * * *
* * * *
* * * * *
* * * *
5m
GV


- Chạy bớc nhỏ tại chỗ 2 lần
- Nâng cao đùi tại chỗ 2 lần.
- Đá lăng sau tại chỗ 2 lần,


- Sau đó cho học sinh di chuyển
theo hàng dọc.


- GV gọi 3-5 Hs thực hiện , sau
đó Gv nhận xét và cho điểm


- Tập theo phơng pháp đồng loạt
sau đó phân 4 nhóm cho học
sinh tự ôn.


- Giáo viên quan sát sửa sai.
GV hớng dẫn sau đó hs thực
hiện


Lớp thành 4 hang ngang , học
sinh tập luyện biến đổi đội hình:
0-3-6-9, 0-2-4


- Tập theo nhóm, giáo viên hô
khẩu lệnh, học sinh thực hiện 2
lần tại chỗ sau đó chạy với cự ly
30m


Thành 4 hang ngang , học sinh
tập luyện đồng loạt


* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *


Thµnh 2 nhóm chạy ,nam ,nữ
riêng.Gv quan sát theo dõi nhắc
nhở Hs tập luyện

Đội hình thả lỏng.(17)

ng tỏc iu ho.
- m lng cho nhau.


Giáo viện nhận xét


kết quả giờ häc.


Giao bµi tËp vỊ nhµ. * * * * * * *§HXL
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *


Tn 6


TiÕt 12


đội hình đội ngũ - chạy nhanh
I. Mơc tiªu:


- §H§N:


+Ơn Biến đổi đội hình 0-3- 6-9, Biến đổi đội hình 0 – 2 - 4


Yêu cầu :Thực hiện đúng biến đổi đội hình 0-3-6-9; Biến đổi đội hình 0-2 – 4;
thực hiện đúng theo khẩu lệnh.- Ch¹y nhanh:


+ Ôn chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi- t thế sẵn sàng xuất phát, Học: Chạy đạp sau.


Yêu cầu:Thực hiện đúng các động tác bổ trợ, bớc đầu biết và thực hiện đợc kĩ
thuật chạy đạp sau


II. Địa điểm phơng tiện :


- Sõn tp, ng chạy 20m, đồng hồ bấm giây.
III. Tiến trình giảng dạy:


Néi dung LVĐ Phơng pháp tổ chức


A. Phần mở đầu.


1.NhËn líp:


- GV nhËn líp nhËn líp kiĨm
tra sÜ sè


- Phổ biến mục đích, yêu cầu,
nhiệm vụ bài học.


2.Khởi động


* Khởi động chung:


- Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ


chân, khớp hông, gèi


-Thùc hiƯn c¸c bài tập phát
triển chung.


* Khi ng chuyên môn:
- Chạy bớc nhỏ.
- Nâng cao đùi .
- Đá lăng sau.


* KiĨm tra bµi cị :


+ Thùc hiÖn t thế sẵn sàng xuất
phát.


10P
2P


8P
2 lần tại


chỗ
2L nt


2L nt


30P
13P


- Cán sự tập chung báo cáo sĩ số cho


gv.


ĐHKĐ và CM
* * * * * *
* * * * *
* * * * * *
* * * * *


5 m
GV(18)

B. Phần cơ bản.
1. ĐHĐN.
Ôn tËp:


+Ôn Biến đổi đội hình 0-3- 6-9
+ Biến đổi đội hình 0 – 2 - 4
* Các nhóm trình diễn 1 trong 2 nội
dung mà gv yờu cu


2. Ôn chạy nhanh.


- Chạy bớc nhỏ di chuyển.
- Chạy nâng cao đùi


- T thế sẵn sàng xuất phát.
* Học :Chạy đạp sau:


- Dùng sức của chân sau đạp
mạnh xuống đất ở phía sau sao cho


hơng, đầu gối, cẳng chân và thân trên
tạo thành một đoạn thẳng chếch với
mặt đất, đồng thời phối hợp chân trớc
co gối ở phía trớc.


* Cñng cè:


Thực hiện chạy đạp sau
C. Phần kết thúc.
- Thả lỏng.


- Giáo viện nhận xét kết quả giờ
học.


- Giao bµi tËp vỊ nhµ.


.Rót kinh nghiƯm sau giê d¹y


3-> 4L


3-> 4L


17P
2x 30m


2x 30m


3L
4->5L15m


5P


- Giáo viên nhắc lại khẩu lệnh sau
đó phân thành 4 nhóm cho học sinh
tự chỉ huy và tp.


- Gv theo dõi, quan sát và sửa sai
cho các nhóm


- Lần lợt các nhóm lên trình diễn nội
dung Gv yêu cầu


- Gv nhËn xÐt phÇn trình diễn các
nhóm


Thnh 4 hng dc lần lần thực hiện
động tác di chuyển , tập luyện theo
i hỡnh nc chy


Gv quan sát và sửa sai ngay cho häc
sinh


Về 4 hàng ngang giáo viên làm
mẫuphân tích động tác ngắn ngọn
dễ hiểu


- Cho häc sinh tËp kÕt hỵp víi sưa
sai.- Thành 4 hàng ngang lần lợt từng
hàng ngang tập luyện theo đội hình
nớc chảy


- Gv gọi 3-4 Hs thực hiện tốt lên
trình diễn, sau đó 1-2 hs khác nhận
xét , GV nhận xét


§HXL


* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *


5 m
GV
Tn 7


TiÕt 13


Đội hình đội ngũ - chạy nhanh - chạy bền

.


I. Mơc tiªu


- ĐHĐN :Ôn đi đều, đứng lại.đổi chân khi đi đều sai nhịp , một số kĩ năng hs thực
hiện còn yếu(19)

+ Học:Xuất phát cao chạy nhanh 40mYêu cầu biết và thực hiện tơng đối chính xác động tác.
- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên


II. Địa điểm phơng tiện :
- Sân tập, ng chy.
III. Tin trỡnh lờn lp.


Nội dung Định lợng Phơng pháp tổ chức


A. Phần mở đầu.


1.Nhận líp:


- GV nhËn líp nhËn líp
kiĨm tra sÜ sè


- Phổ biến mục đích, yêu
cầu, nhiệm vụ bài học.


2.Khởi động


* Khởi động chung:


- Xoay kỹ các khớp cổ tay,
cổ chân, khớp hông, gối, ép d©y
ch»ng.


-Thực hiện thực hiện 7
động tác tay không.* Khởi động chuyên môn:
thực hiện 3 động tác hỗ trợ cho
chạy nhanh.


- Chạy bớc nhỏ.
- Nâng cao đùi .
- Chạy đạp sau.
B. Phần cơ bản.
1. Ôn ĐHĐN.


- Đổi chân khi đi đều sai nhịp
- Đi đều, vòng trái, vịng
phải, đứng lại


2. Ch¹y nhanh.


- T thế sẵn sàng xuất phát
- Chạy đạp sau


- XuÊt phát cao chạy
nhanh 40m


3 Ch¹y bỊn


Chạy bền trên địa hình tự nhiên
C. Phần kết thúc.


1. Thả lỏng.2. Giáo viƯn nhËn xÐt kÕt
qu¶ giê häc.


3. Híng dÉn bµi tËp vỊ nhµ.


VI.Rót kinh nghiƯm sau giờ dạy


10'
2


8
2Lx8N


mi ng
tỏc
2Lx8N


2Lx20m


2Lx20m


2Lx20m


30'


5L
5L
4L
5 p5P


- Cán sự tập chung báo cáo
sĩ số cho gv.


- Đội hình nhËn líp xÕp
thµnh 4 hµng ngang cù ly
hÑp.


§HK§


* * * * *
*


* * * *
*


* * * * *
*


* * * *
*


5 m
GV


- Yêu cầu học sinh hiểu đợc
khẩu lệnh và thực hiện
đúng, đều, đẹp.Chú ý: Dự lệnh và động
lệnh của đi đều vòng phải,
đứng lại đều rơi vào chân
phải


- TËp luyÖn theo phơng
pháp phân nhóm.


- Mỗi nhóm do nhóm trởng
chỉ huy, Gv theo dõi và sửa
sai cho các nhãm


- Giáo viên làm mẫu sau đó
phân tích và hô cho học
sinh cùng tập theo tín hiệu.
Hs chạy trên trục đờng xã
- Yêu cầu học sinh thả lỏng
tích cực.


- GV nhËn xÐt ngắn ngọn
về kết quả ý thức tập.(20)

TuÇn 7
TiÕt 14
Ôn tập :Đội hình đội ngũI. Mơc tiªu.-ĐHĐN: Ôn các kỹ năng đã học còn yếu yêu cầu học sinh phải hiểu đợc khẩu
lệnh và thực hiện đúng, đều, đẹp các nội dung ó hc


.II. Địa điểm -Phơng tiện:
Chuẩn bị sân tập.
III. Tiến trình lên lớp.


Nội dung Định lợng Phơng pháp tổ chức


A. Phần mở đầu.


1.Nhận lớp:


- GV nhËn líp nhËn líp
kiĨm tra sÜ sè


- Phổ biến mục đích, yêu
cầu, nhiệm vụ bài học.


2.Khởi động


* Khởi động chung:


- Xoay kü c¸c khíp cỉ
tay, cổ chân, khớp hông, gối, ép
dây chằng.


B. Phần cơ bản.
1. Ôn ĐHĐN.- Ôn lại các kỹ năng còn yếu.
- Đổi chân khi sai nhịp
- Biến đổi ĐH: 0 – 2 – 4
0 – 3 – 6 –
9


- Đi đều vòng phải( trái)
Củng cố : Các tổ lên trình
diễn các nội dung theo u cầu
của gv


C. PhÇn kÕt thóc.


1. Th¶ láng.


Từ đội hình chơi xếp thành


10'
2’


8’


30’


3L
3L
3L
3L
3l

5’


- C¸n sù tËp trung b¸o c¸o
sÜ số cho gv.


- Giáo viên phổ biến nội
dung, yêu cầu bài học ngắn
gọn.


ĐHKĐ


* * * * *
*


* * * *
*


* * * * *
*


* * * *
*


5 m
GV


- Giáo viên ơn lại tồn bộ


những kỹ năng học sinh
học còn yếu theo phng
phỏp ng lot.


- Giáo viên phân nhóm cho
häc sinh tù chØ huy, GV
quan s¸t sưa sai.


Lần lợt các tổ lên trình
diễn các tổ cha đến lợt theo
dõi và nhận xét(21)

1 vßng tròn đi lại thả lỏng.
- §Êm lng cho nhau


2. Giáo viện nhận xét kết
quả giê häc.


3. Giao bµi tËp về nhà.
VI.Rút kinh nghiệm sau giờ dạy


gv nhận xét giờ häc vµ giao
bµi tËp vỊ nhµ cho hs : ôn
luyện kỹ năng ĐHĐN còn
yếu


Tuần 8


Tiết 15Kiểm tra Đội hình đội ngũI. Mơc tiªu


- Kiểm tra ĐHĐN: Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải,
quay trái, quay đằng sau, đi đều, đứng lại, biến đổi yêu cầu hiểu đợc khẩu lệnh và thực
hiện đúng, đều đẹp.


II. Địa điểm -Phơng tiện:


Chuẩn bị sân tập ghế cho giáo viên.


III. Tiến trình lên lớp.


Nội dung LVĐ Phơng pháp tổ chức


A. Phần mở đầu.
1.Nhận lớp:


- GV nhận lớp nhËn líp, kiĨm
tra sÜ sè


- Phổ biến mục đích, yêu cầu,
nhiệm vụ bài học.


2.Khởi động


- Cho häc sinh ôn lại toàn bộ
nội dung ĐHĐN.B. Phần cơ bản.
1. Kiểm tra ĐHĐN.


- Tập hợp hàng dọc, hàng
ngang, điểm số, đứng nghiêm,
nghỉ, quay phải, quay trái, quay
đằng sau, đi đều vòng phải, trái,
đổi chân khi sai nhịp


- Biến đổi ĐH: 0 – 2 - 4


2. Cách cho điểm:


- Điểm 9-10: Thực hiện đúng,
đều đẹp các động tác quy định.
- Điểm 7-8: Thực hiện đợc tơng


10'
2’


8’
30’


2L
2L
2L
2L


- C¸n sù tËp trung báo cáo sĩ số


cho gv.


- Giáo viên phổ biến nội dung,
yêu cầu bài học ngắn gọn.


ĐHNL


* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *


5 m
GV


-Yêu cầu khi kiểm tra học sinh
phải nghiêm tóc.


- Kiểm tra lam nhiều đợt mỗi
đợt 5 em, sẽ do nhóm trởng điều
khiển(22)

đối đúng nhng cha đều.


- Điểm 5-6: Cơ bản biết cách
thực hiện nhng khi thực hiện
điểm số sai hoặc đi đều thiếu
b-ớc hay thừa bb-ớc.


- Điểm 3-4: KHông thực hiện


đúng điểm số và dàn hàng dồn
hàng


C. Phần kết thúc.
1. Giáo viêc đọc điểm.


2. NhËn xÐt kÕt qu¶ kiĨm tra
nhắc nhở những điểm mạnh và
yếu


VI.Rút kinh nghiệm sau giờ dạy


5p


ĐHKT


* * * * *
* * * * *
* * * * *
GV


§HXL


* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *


5 m
GVTuÇn 8


TiÕt 16
ch¹y nhanh

ThĨ Thao TùchänI. Mơc tiªu


- Chạy nhanh:Luyện tập nâng cao kĩ năng chạy bớc nhỏ , chạy nâng cao đùi ,chạy
đạp sau,xuất phát cao- chạy nhanh 30m


Yêu cầu Biết và thực hiện tơng đối đúng một số động tác bổ trợ sức nhanh
- TTtự chọn( Bóng chuyền ) :Làm quen với một số động tác bổ trợ và trò chơi


Yêu cầu : Thực hiện đợc một số động tác bổ trợ
II. Địa điểm - Phơng tiện:


Chuẩn bị sân tập, 10 quả bóng chuyền.
III Tiến trình lên lớp.


Nội dung LVĐ Phơng pháp tổ chức


A. Phần mở đầu.


1.Nhận lớp:


- GV phæ biÕn yêu cầu


nội dung bài học.


2.Khi ng


-Xoay kü c¸c khíp cỉ tay,
cổ chân, khớp hông, gối, ép dây


10'
2
mỗi đt


2Lx 8n


- Cỏn sự tập trung báo cáo sĩ số
cho gv ơ đội hỡnh 4 hng ngang
c ly hp.


ĐHKĐ(23)

chằng.


B. Phần cơ bản.


1. Tự chọn : Bóng chuyền


* Một số động tác bổ trợ:


- Tung vµ b¾t bãng b»ng hai tay
theo nhãm hai ng êi.- Chuẩn bị: Cầm bóng đứng đối
diện nhau 2- 4m 1 ng ời cầm
bóng bằng 2 tay cao ngang trán.
- Động tác: Ng ời cầm bóng
tung bóng bằng hai tay cho ng ời
đối diện, ng ời đối diện bắt bóng
bằng hai tay trên cao, sau đó
đẩy bóng cho bạn hoặc: Ng ời
cầm bóng ném bóng cho bạn
bằng hai tay trên đầu, ng ời bắt
bóng đ a hai tay lên bắt bóng ở
trên cao, ném lại cho bạn bằng
hai tay trên đầu... bài tập cứ tiếp
tục nh vậy.


* Trß chơi: Bóng chuyền 6
- Chia nhóm thành 2 tổ nhỏ, số
l ợng ng ời bằng nhau, phân biệt
tổ b»ng c¸ch: 1 tổ buộc khăn
quàng vào tay.


- Cách chơi: Khi có lệnh ng ời
quản trị tung bóng và đội tr ởng
của mỗi đội ra tranh bóng và
chuyền cho các thành viên trong
tổ của mình (1 ng ời khơng đ ợc
chạm bóng hai lần) khơng để
bóng rơi. Nếu đ ợc 6 lần chạm
bóng thì tổ đó sẽ đ ợc thắng 1
điểm, sau 5 phút đội nào ghi đ -


ợc nhiều điểm thắng cuộc.
*Củng cố: Thực hiện động tác
nâng cao đùi, tung bắt bóng hai
ng


êi.


2. Ch¹y nhanh.


- Luyện tập nâng cao kỹ năng.
- Chạy bớc nhỏ di chuyển.
- Chạy nâng cao đùi di chuyển.
- Chạy đạp sau – di chuỷên.


30’


5’


3l
3l
3l
3l


5p


* * * * * *
* * * * *5 m
GV


- Gv làm mẫu, HS quan sát.
Tổ chức cho HS tËp luyÖn hai
em/1 bãng.


GV bao quát chung và sửa sai
cho HS.


x x x x
x x x x


CB XP1 XP2 §


- Hs chơi vui vẻ, thực hiện đúng
luật đảm bảo an ton.


Gv h ớng dẫn và tổ chức cho hs
chơi trò chơi


- Gọi 4-5 HS thực hiện nếu tập
tốt GV cho ®iĨm


Thành 4 hàng ngang luyện tập
theo đội hình nớc chy
(24)

- Xuất phát cao chạy nhanh30m
C. Phần kết thúc.


1. Thả lỏng.


- Đi lại thả lỏng, rũ chân, tay


2. Gi¸o viƯn nhËn xÐt kÕt qu¶
giê häc.


3. Giao bµi tËp vỊ nhµ.


* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *


5 m


TuÇn 9


TiÕt 17


Ch¹y nhanh TT Tù Chän Ch¹y bỊn


I. Mục tiêu


- Chạy nhanh :Trò chơi , bài tập phát triển sức nhanh


Yêu cầu : Thực hiện tốt các bài tập phát triển søc nhanh- Thể thao tự chọn : Một số động tác bổ trợ, trò chơi và tập thể lực với mơn bóng
chuyền


Yêu cầu :Bớc đầu biết và thực hiện đợc các động tác bổ trợ


- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên
II. Địa điểm, ph ơng tiện


- Sân tập vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn


- Kẻ vạch xuất phát , đích 20 -30m, hai đ ờng chạy, cờ hiệu
- 8 quả bóng chuyền


-Trang phục gọn gàng


III. tiến trình giảng dạy


Nội dung LVĐ Phơng pháp tổ chức


A. Phần mở đầu


1. Tập hợp, nhận lớp, kiểm
tra sĩ số thăm hỏi


2. Phæ biÕn néi dung, yêu
cầu giờ học.


10'+ + + + +
+ + + + +
+ + + + +(25)

Khởi động:


- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân
- Bài thể dục phát triển
chung: 4 động tác.


- Xoay kÜ c¸c khíp
-


Ð p däc, Ðp ngang
KiĨm tra bµi cò:


Thực hiện động tác chạy b -
ớc nhỏ nâng cao đùi


B. Phần cơ bản


a) Ch¹y nhanh


*Ơn một số động tác bổ trợ,
trò chơi- Chạy b ớc nhỏ
- Nâng cao ựi
- Gút chm mụng


- Đứng mặt h ớng chạy- xuất
phát.


Trò chơi: Chạy tiếp søc
chuyÓn vËt”


* Học: Đứng tại chỗ đánh tay
Chuẩn bị: Đứng chân tr ớc,
chân sau hoặc hai chân //. Hai
đầu gối hơi khuỵu, hai tay co (1
tạy tr ớc, 1 tay sau) góc độ lớn.
Thân trên thẳng, P dồn đều lên
2 chân.


Động tác: Đánh tay nhịp độ
tăng dần, góc độ đánh tay nhỏ
dần ( giữa cánh tay và cẳng tay)
khi đánh đánh mạnh khuỷu tay
ra phía sau phối hợp nhp
nhng.


Di chuyển sang chạy 20
-30m.


Chuẩn bị: Đứng tự nhiên sau


vạch xuất phát.


ng tỏc: i tăng dần tốc độ 5
- 10 b ớc sau đó chuyển thành
chạy nhanh.


b. Tự chọn: số động tác bổ
trợ: - Tung và bắt bóng bằng hai
tay theo nhóm hai ng ời.


- Yêu cầu:Tung và bắt bóng
bằng hai tay ở trên cao, khơng
để bóng chạm gan bàn tay có
kết hợp lực đẩy của chõn.


2lx8N
2lx8N
2lx8N


30


13p
2Lx10N


2Lx10N


3Lx15N


Mỗi ĐT
2Lx8N2Lx8N


2Lx8N


12p
7p
6p


- T i hỡnh hng ngang ->
vũng trũn khởi động


- Cán sự điều khiển lớp khởi
động


- Gv yêu cầu HS thực hiện đúng
TTCB động tác.


- Gäi 2 Hs lªn thùc hiƯn lớp
quan sát nhận xét.


- GV cho điểm


- Gv chia lớp thành hai nhóm:
N1: Học chạy nhanh


N2: Học môn tự chän.


Sau 1/2 thời gian đổi nội dung
tập.- Thực hiện theo đội hình n ớc
chảy 2 em/1lần


- GV làm mẫu phân tích những
điểm kĩ thuật cơ bản động tác.
- HS quan sát và tập luyện chậm
theo lời hô và nhịp vỗ tay của
GV => chuyển với tốc độ tăng
dần đến tối đa.


* Những sai lầm th ờng mắc:
Không đánh đ ợc khuỷu tay ra
sau, tay đánh lệch sang hai bên
quá nhiều


- Sửa: Gv làm lại động tác sai
của HS chỉ rõ chỗ sai và nhận
xét nh thế nào là đúng.


- Cho HS tËp theo ph ơng pháp
trên.


Gv phõn tớch v lm mu động
tác sau đó HS thực hiện


Thµnh 2 hµng ngang quay mặt
vào nhau thực hiện tung và bắt
bóng bằng hai tay theo nhãm 2
ngêi


Gv quan sát và sửa sai cho HS
- GV bao quát chung h íng dÉn(26)

- T


thế cơ bản và di chuyển
* Trò chơi: Chuyền và b¾t
bãng tiÕp søc


Chuẩn bị: Chia số HS thành
hai tổ, số l ợng đều bằng nhau.
Kẻ hai vạch giới hạn cách 2
-3m, mỗi tổ chia làm hai nhóm
đứng ở hai bên vạch giới hạn.
Cách chơi: Khi có lệnh em
cầm bóng nhanh chóng chuyền
bóng bằng hai tay trên cao cho
đồng đội ở bên kia, sau đó chạy
vịng về đứng ở cuối hàng, em
đối diện bắt bóng và tiếp tục
thực hiện nh vậy tổ nào xong tr -
ớc tổ đó thắng cuộc.


c


. Ch¹y bỊn:Chy trờn a hỡnh t nhiờn


C.Phần kết thúc


1, Thả láng


2. NhËn xÐt : ý thøc + kÕt
qu¶ giê häc
3.Hớng dẫn : ễn luyn nhng
ni dung ó hc.


HS chơi trò ch¬i


x x x x x x
x x x x x x
Nếu để bóng rơi phải nhặt lên
chơi tiếp.


Chạy thành 2 nhóm chạy , nam
nữ riêng .Chạy trên sân vận
động xã


- GV h« häc sinh tËp hít vào thở
ra, chạy vòng số 8.


- GV quan tâm tới các HS cá


biệt


x x x x x
x x x x x


GV


Tuần 9


Tiết 18


chạy nhanh

tt tự chọn
I. Môc tiªu


- Chạy nhanh : Luyện tập nâng cao kỹ năng chạy bớc nhỏ , chạy nâng cao đùi ,chạy
đạp sau , xuất phát cao chạynhanh 30-40m,


Yêu cầu Học sinh thực hiện tơng đối chính xác các động tác bổ trợ
- Thể thao tự chọn : Ôn tung bóng bằng 2 tay


Yêu cầu : Thực hiện đúng động tác tung bóng bằng 2 tay
II.Địa điểm - Phơng tiện :


Sân tập, đờng chạy 20m, đồng hồ bấm giây.
10 quả bóng chuyn


III. Quá trình lên lớp.Nội dung lvđ Phơng pháp tổ chức
A. Phần mở đầu.


1.Nhận lớp:


- GV nhËn líp nhËn líp
kiĨm tra sÜ sè


10'
2’(27)

- Phổ biến mục đích, yêu
cầu,nhiệm vụ bài học.


2.Khởi động
* Khởi động :


+) khởi động chung:


xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ
chân, khớp hông, gối, thực hiện
7 động tác tay không do gv qui
định


+) Khởi động chuyên môn:
- Chạy bớc nhỏ.


- Nâng cao đùi .
- Gót chạm mơng+ KiĨm tra bµi cị:


Em hãy phân tích động tác
tại chỗ đánh tay, TTCB , tay
ỏnh nh th no?


B. Phần cơ bản.


8


Mỗi ĐT
2Lx 8N


2L


2L


2L


30'


30p


ĐHKĐ


* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *5m


GV


- GV ôn lại sau đó cử lớp trởng
lên chỉ huy, GV chấn chỉnh khá
lệnh t thế của chỉ huy, cách điều
khiển đội hình.


1. Ơn chạy nhanh:
- Chạy bớc nhỏ.
- Nâng cao đùi.
- Chạy đạp sau


-XuÊt ph¸t cao - ch¹y
nhanh 30 – 40m


* Cñng cè
2. Tự chọn: * Ôn - Tung và
bắt bóng bằng hai tay theo
nhãm 2 ng êi.


- T thế cơ bản và di chuyển
- Động tác: Đứng hai chân rộng
bằng vai hoặc chân tr ớc, chân
sau khoảng 1/2 bàn chân, 2 gối


hơi khuỵu, chân tr ớc chạm đất
bằng cả bàn, chân sau chạm đất
bằng 1/2 bàn chân trên (kiễng
gót), thân ng ời hơi khom về
phía tr ớc, 2 tay co tự nhiên. Các
ngón tay h ớng vào nhau theo
một góc chếch, mặt h ớng về tr -
ớc theo dõi bóng và sẵn sàng
đón bóng hoặc di chuyển để
đón bóng.
- Chun bãng cao tay b»ng
2L


2L


2L


3 lÇn


u cầu : Đầu gối thả lỏng,cổ
chân thả lỏng, tay đánh tự nhiên
bụng hóp.


- Y/c đùi vng góc song song
với mt t


- Y/c gót chân chạm mông- y/c chân thuận để trớc, chân
không thuận để sau, chân nọ tay
kia


Giáo viên nhận xét ngắn gọn về
ý thức học tập vµ néi dung bµi
häc


- Gv bao quát chung, sửa sai cho
HS đồng thời làm mẫu,phân tích
kĩ thuật cơ bản, động tác mới.


x x x x x


x x x x x
- Một số sai lầm và cách sửa sai.
Đứng khoảng cách chân tr ớc
chân sau quá lớn hoặc để bàn
chân sau chạm đất bằng cả bàn,
P dồn nhiều vào bàn chân sau.
+ Sửa: - Chỉ dẫn t thế, khoảng
cách hai bàn chân(28)

2 tay


* Cñng cè:- ChuyÒn bãng cao tay b»ng
2 tay
- T thế cơ bản và di chuyển
C. Phần kết thóc.


1. Håi tÜnh.


Cả lớp thực hện động tác thả
lỏng, một số động tác điều hoà.


2. Gv nhËn xÐt kÕt qu¶ ý
thøc tËp lun cđa hs


- Giao bài tập về nhà.( tại
chỗ đánh tay)


VI.Rót kinh nghiƯm sau giê d¹y


5P


tay ë TTTB.


- Gọi 4 hs lên thực hiện tốt nhất ,
lớp nhận xét, Gv đánh giá
chung.- Gv quan tâm đến hs cá biệt, h -
ớng dẫn hs các động tác thả lỏng
sau khi chạy.


- Lớp về đội hình 4 hàng ngang
Hs thả lỏng chân tay sau đó GV
nhận xét giờ học và giao bài tập
về nhà cho HS


Tuần 10


Tiết 19


chạy nhanh

tt tự chọn- Ch¹y bỊn

I. Mơc tiªu


- Chạy nhanh : Luyện tập nâng cao kỹ năng chạy bớc nhỏ , chạy nâng cao đùi
,chạy đạp sau , xuất phát cao chạynhanh 30-50m,


Yêu cầu học sinh thực hiện tơng đối chính xác.


- Thể thao tự chọn : Ôn di chuyển bớc thờng , bớc trợt .Học :Chạy
- Chạy bền : Chạy trên địa hình t nhiờn


II.Địa điểm - Phơng tiện :


Sân tập, đờng chạy 20m, đồng hồ bấm giây.


10 quả bóng chuyền


III. Quá trình lên lớp.


Nội dung lvđ Phơng pháp tổ chức
A. Phần mở đầu.


1.Nhận lớp:


- GV nhận lớp nhận líp kiĨm
tra sÜ sè


- Phổ biến mục đích, yêu
cầu,nhiệm vụ bi hc.


2.Khi ng
* Khi ng :


+) khi ng chung:


10'
2


8


Mỗi ĐT


- C¸n sù tËp chung b¸o c¸o sÜ sè
cho gv xÕp thành 4 hàng ngang
ở cự ly hẹp.ĐHKĐ(29)

xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ
chân, khớp hông, gối, thực hiện
7 động tác tay không do gv qui
định


+) Khởi động chuyên môn:
- Chạy bớc nhỏ.


- Nâng cao đùi .
- Gót chạm mơng


KiĨm tra :


- Đứng t thế chuẩn bị và bắt
bóng bằng hai tay, (cá nhân).


- Thực hiện xuất phát cao
chạy nhanh 20m


B. Phần cơ b¶n.


2Lx 8N


2L


2L2L


30p


* * * * * *
5m
GV


- Gọi 2 học sinh lên thực hiện,
lớp quan sát nhận xÐt.


- Gv đánh giá cho điểm.


1. Ôn chạy nhanh:
- Chạy bớc nhỏ.
- Nâng cao đùi.
- Chạy đạp sau


-XuÊt ph¸t cao - ch¹y
nhanh 30 – 50m
2. Tù chän:
Bóng chuyền:


- Ôn: Di chuyển b íc th êng


b


ớc tr ợt tung và đón bóng hai
ng


êi.


* Häc :Ch¹y


- Động tác: Bật nhanh khi
xuất phát và đột ngột thay đổi
h


ớng hoặc dừng lại. B ớc chạy
cuối cùng th ờng dài nhất chân
chạm đất bằn gót bàn chân, hai
tạy nhanh chóng về


- Thùc hiƯn: Di chun b íc
th


ờng, b ớc tr ợt hoặc chạy tung
và đón bóng theo nhóm hai ng -
ời.


* Cđng cè:


- Thực hiện kĩ thuật xuất phát
cao chạy nhanh 25m đến 30m.
- Tung và bắt bóng theo nhóm


hai ng ời có phối hợp di chuyển
b


íc th êng, b íc tr ợt
- Đệm bóng


13p
2L


2L


2L


6 lần
13p


3p


6p


GV nêu yêu cầu kĩ thuật
- Chia lớp thành hai nhóm.
N1: Ôn chạy nhanh


N2:ễn v hc mi bóng chuyền
Sau 1/2 thời gian đổi nội dung.
Cán sự tổ chức cho nhóm tập
luyện theo i hỡnh n c chy vi
phơng pháp thi ®ua.


Gv làm mẫu, phân tích kĩ thuật
động tác mới.


HS tập chạy và dừng lại hoặc
thay đổi h ớng theo tín hiệu cịi
và h ớng chỉ tay của giáo viên
theo đội hình
x x x x x
x x x x


GV


Goị 2- 4 HS lên thực hiện, nếu
tập tốt GV có thể cho điểm.
- Tại chỗ “hÝt thë” tỉ chøc thi
gi÷a hai tỉ nam n÷ t ơng đ ơng.
x x(30)

3. Ch¹y bỊn


Chạy trên địa hình tự nhiên
C. Phần kết thúc.


1. Håi tÜnh.Cả lớp thực hện động tác thả
lỏng, một số động tác điều hoà.
2. Gv nhận xét kết quả ý thức
tập luyện của hs


- Giao bài tập về nhà.( tại chỗ
đánh tay)


VI.Rót kinh nghiƯm sau giê d¹y


5p x x


Thành 2 nhóm chạy nam ,nữ
riêng


Đh nhận xét


x x x x x
x x x x


GV


Tuần 10


Tiết 20


chạy nhanh

tt tự chọn


I. Môc tiªu


- Chạy nhanh : Luyện tập nâng cao kỹ năng chạy bớc nhỏ , chạy nâng cao đùi
,chạy đạp sau , xuất phát cao chạynhanh 40-60m,


Yêu cầu học sinh thực hiện tơng đối chính xác.


- ThÓ thao tù chän : On di chun bíc thêng , bíc trỵt .Chạy
II.Địa điểm - Phơng tiện :


Sân tập, đờng chạy 20m, đồng hồ bấm giây.
10 quả bóng chuyền
III. Quá trình lên lớp.(31)

A. Phần mở đầu.


1.Nhận líp:


- GV nhËn líp nhËn líp
kiĨm tra sÜ sè


- Phổ biến mục đích, yêu
cầu,nhiệm vụ bài học.


2.Khởi động* Khởi động :


+) khởi động chung:


xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ
chân, khớp hông, gối, thực hiện
7 động tác tay không do gv qui
định


+) Khởi động chuyên môn:
- Chạy bớc nhỏ.


- Nâng cao đùi .
- Gót chạm mơng


B. Phần cơ bản.


10
2


8


Mỗi ĐT
2Lx 8N


2L


2L2L


30p


- C¸n sù tËp chung b¸o c¸o sÜ sè
cho gv xÕp thành 4 hàng ngang ở
cự ly hẹp.


ĐHKĐ
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *


5m


GV


-


Từ 2-4 hàng ngang -> thành đh
vòng tròn khởi động


- Cán sự điều khiển lớp khởi động.
Giáo viên yêu cầu học sinh thực
hiện đúng t thế cơ bản động tác.


1. Ôn chạy nhanh:
- Chạy bớc nhỏ.


- Nâng cao đùi.
- Chy p sau


-Xuất phát cao - chạy nhanh
40 60m
2. Tù chän:


+ Ôn: - T thế chuẩn bị cơ
bản


15p
2L


2L


2L


3 lần
15p


- Chia lớp thành hai nhóm


Nhóm 1: Ôn và học míi (bãng
chun).


Nhóm2: Ơn chạy nhanh sau 1/2
thời gian đổi nội dung.- Cán sự tổ chức cho nhóm tập
luyện theo đội hình n ớc chảy
2-4HS/1lần với ph ơng pháp thi đua.
x x x x


x
x


x x x x x
CBXP(32)

- Di chun b íc th êng
- Di chuyển sang ngang
- Chạy


Yêu cầu: Khi di chun
th©n ng ời cần giữ thăng b»ng
tay co tù nhiên mắt theo dâi
bãng.


- Không bật quá cao mà
bàn chân là là mặt đất. Đột ngột
thay đổi h ớng chạy hoặc dừng
lại...


+ VËn dông: Di chun b íc th -
êng b ớc tr ợt hoặc tung và bắt
bóng theo nhóm 2 ng êi.* Cñng cè:


- Thùc hiÖn kÜ thuËt xuất
phát cao chạy nhanh 20m.


- Tung và bắt bãng theo
nhãm hai ng êi cã phèi hỵp di
chun b íc th êng, b íc tr ỵt.
C. PhÇn kÕt thóc.


1. Håi tÜnh.


Cả lớp thực hện động tác thả
lỏng, một số động tác điều hoà.


2. Gv nhËn xÐt kÕt qu¶ ý
thøc tËp lun cđa hs


- Giao bài tập về nhà.( tại
chỗ đánh tay)


VI.Rót kinh nghiƯm sau giê d¹y


5p


- Gv tỉ chøc cho häc sinh tËp theo
hiƯu lƯnh cßi hc h íng chØ tay.


+ Về hđ hai hàng ngang đứng đối
diện tung và bắt bóng.+GV bao quát chung và sửa sai
lầm cho HS th ờng mắc


- Go 4 HS lên thực hiện
- Lớp quan sát nhận xét
GV đánh giá chung.


- HS thực hiện các động tác thả
lỏng


- GV giao bài cho từng đối t ợng cụ
thể


TuÇn 11


TiÕt 21


Ch¹y nhanh - thĨ thao tự chọn chạy bền


I. Mục tiêu:


Chạy nhanh : luyện tập nâng cao chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau .Trò
chơi :Ai nhanh hơn


ThÓ thao tù chän :


-Chạy bền : Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
II. Địa điểm - Phơng tin:Sân tập, dây nhảy.Bóng chuyền 10 quả
III. Quá trình lên lớp.


GV(33)

Nội dung LVĐ Phơng pháp tổ chức
A. Phần mở đầu.


1.Nhận lớp:


- GV nhËn líp nhËn líp, kiĨm
tra sÜ sè


- Phổ biến mục đích, yêu cầu,
nhiệm vụ bài học.


2.Khởi động


- Thực hiện 7 động tác tay
khơng.


- Xoay kü c¸c khíp: cỉ tay, cổ
chân, khớp hông, khớp gối, ép
dây chằng.


B. Phần cơ bản.
1. Chạy nhanh.
- Chạy bớc nhỏ
- Chạy nâng cao ựi.
- Chy p sau.- Trò chơi : Ai nhanh h¬n


2,ThĨ thao tù chän:
Bãng chun


- ¤n: Di chun b íc th êng b íc
tr


ợt tung và đón bóng hai ng ời.
* Học - Chạy


- Động tác: Bật nhanh khi xuất
phát và đột ngột thay đổi h ớng
hoặc dừng lại. B ớc chạy cuối
cùng th ờng dài nhất chân chạm
đất bằn gót bàn chân, hai tạy
nhanh chóng về


- Thực hiện: Di chuyển b ớc th -
ờng, b ớc tr ợt hoặc chạy tung và
đón bóng theo nhóm hai ng ời.
c. Củng cố:


- Thực hiện kĩ thuật xuất phát
cao chạy nhanh 25m đến 30m.
- Tung và bắt bóng theo nhóm
hai ng ời có phối hợp di chuyển
bíc th êng, b íc tr ỵt
3. Ch¹y bỊn:


Chạy bền trên địa hình tự nhiên
C. Phần kết thúc.


1. Th¶ láng


2. NhËn xÐt giê häc


VI.Rót kinh nghiƯm sau giê d¹y


10'


30


4L


4L


4L


3hiƯp


3’


5p


- C¸n sù tËp trung b¸o cáo sĩ số


cho gv.


ĐHNL


* * * * *
* * * * *


5 m
GV
§HK§
* * * *
* * * * *


* * * *
5 m


GV


Lần lợt từng hàng ngang thực hiện
theo đội hình nớc chảy


Đội hình chơi trò chơi :
********


********


Giáo viên hớng dẫn cách chơi ,hs
chơi trò chơi


Phân nhóm tập luyện ,mỗi nhóm


do nhãm trëng chØ huy hô, giáo
viên quan sát sưa sai cho c¸c nhãm
tËp lun


- HS tập chạy và dừng lại hoặc
thay đổi h ớng theo tín hiệu cịi và
h


ớng chỉ tay của giáo viên theo đội
hình
x x x x x
x x x x


GV


GoÞ 2- 4 HS lªn thùc hiƯn, nÕu tËp
tèt GV cã thể cho điểm.


Chạy theo nhóm sức khoẻ
Yêu cầu thả láng tÝch cùc.
§HXL gièng §HNL(34)

TiÕt 22


Ch¹y nhanh - thĨ thao tù chänI. Mơc tiªu:Chạy nhanh : luyện tập nâng cao kỹ năng chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp
sau .Xuất phát cao chạy nhanh 40 -60m


ThÓ thao tù chän :Bãng chuyền Ôn t thế cơ bản ,bớc thờng ,chạy
II. Đia điểm - Phơng tiện:


Sân tập, dây nhảy.Bóng chuyền 10 quả
III. Quá trình lên lớp.


Nội dung LVĐ Phơng pháp tổ chức


A. Phần mở đầu.
1.Nhận líp:


- GV nhËn líp nhËn líp, kiĨm
tra sÜ sè


- Phổ biến mục đích, yêu cầu,
nhiệm vụ bài học.


2.Khởi động


- Thực hiện 7 động tác tay
khơng.


- Xoay kü c¸c khớp: cổ tay, cổ
chân, khớp hông, khớp gèi, Ðp
d©y ch»ng.B. Phần cơ bản.
1. Chạy nhanh.
- Chạy bớc nhỏ
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy đạp sau.


- XuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh
40-60m


2,ThĨ thao tù chän:


Bóng chuyền+ Ôn: - T thế
chuẩn bị cơ bản


- Di chuyển b ớc th ờng
- Di chuyển sang ngang
- Chạy


Yêu cÇu: Khi di chun th©n
ng


ời cần giữ thăng bằng tay co
tự nhiên mắt theo dõi bóng.
- Không bật quá cao mà bàn
chân là là mặt đất. Đột ngột
thay đổi h ớng chạy hoặc dừng
lại...


+ VËn dơng: Di chun b íc th -
êng b ớc tr ợt hoặc tung và bắt


bóng theo nhãm 2 ng êi.


c. Cñng cè:


- Thùc hiƯn kÜ tht xt ph¸t
10'


30’


4L


4L


4L


3’


5p


- C¸n sù tËp trung b¸o c¸o sÜ sè
cho gv.


§HNL


* * * * *
* * * * *
* * * * *


5 m
GV-


Từ 2-4 hàng ngang -> thành đh
vòng tròn khởi động


- Cán sự điều khiển lớp khởi động.
Giáo viên yêu cầu học sinh thực
hiện đúng t thế cơ bản động tác.
- Chia lớp thành hai nhóm


Nhãm 1: Ôn và häc míi (bãng
chun).


Nhóm2: Ơn chạy nhanh sau 1/2
thời gian đổi nội dung.


- Cán sự tổ chức cho nhóm tập
luyện theo đội hình n ớc chảy
2-4HS/1lần với ph ơng pháp thi đua.
- Gv tổ chức cho học sinh tập theo
hiệu lệnh còi hoặc h ớng chỉ tay.


+ Về hđ hai hàng ngang đứng đối
diện tung và bắt bóng.


+GV bao qu¸t chung và sửa sai
lầm cho HS th êng m¾c


- Goị 4 HS lên thực hiện


- Lớp quan sát nhận xét
GV đánh giá chung.(35)

cao chạy nhanh 20m.


- Tung và bắt bóng theo nhóm
hai ng êi cã phèi hỵp di chun
b


íc th ờng, b ớc tr ợt.
C. Phần kết thúc.
1. Thả lỏng


2. Nhận xét giờ học


Đội hình nhËn xÐt giê häc


- GV giao bài cho từng i t ng c
th


Tuần 12


Tiết 23


ôn tập :chạy nhanhI. Mơc tiªu.


- Luyện tập xuất phát cao, chạy nhanh 60m( chuẩn bị kiểm tra)
II.Địa điểm - Phơng tiện:sõn tp, k đờng chạy
III. Q trình lên lớp.


Néi dung LV§ Phơng pháp tổ chức


A. Phần mở đầu.
1.Nhận lớp:


- Gv nhận líp, kiĨm tra sÜ sè
-GV phỉ biến yêu cầu nội
dung bài học.


2.Khi ng


*Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ
chân, khớp hông, gối, Ðp d©y
ch»ng.


*Thực hiện 3 động tác bổ trợ:
- Chạy bớc nhỏ.


- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy đá lăng sau
B. Phần cơ bản.
1. Chạy nhanh.
- Tại chỗ ỏnh tay.


- Lng hớng chạy Xuất phát
- Vai hớng chạy Xuất phát


- Xuất phát cao chạy nhanh
60m


- §i nhanh chun sang ch¹y
2, Cđng cè :


Thùc hiƯn xt ph¸t cao
chạy nhanh


10'
2


8


30


5


- Cán sự tập trung báo cáo sĩ số
cho gv.


ĐHNL xếp thành 4 hàng ngang
cự ly hẹp.


ĐHKĐ


* * * * * *
* * * * *
* * * * * *
* * * * *5 m
GV


- Yêu cầu 2 tay đánh luân phiên
nhịp nhàng


- Luyện tập theo đội hình nớc
chảy


- TËp theo tÝn hiƯu cđa GV
§HTL gièng §HK§


§éi h×nh tËp lun :
***********


***********
***********


Gv gäi 3-5 em thùc hiƯn tèt
nhÊt , gäi mét sè hs kh¸c bỉ sung
, gv nhận xét(36)

3, Trò chơi:
Ai nhanh hơn ai


C. Phần kết thúc.
1. Thả lỏng.


- thc hin động tác điều hoà


2. Giáo viện nhận xét kết quả
giờ học.


3. Giao bµi tËp vỊ nhµ.


VI.Rót kinh nghiƯm sau giê dạy


Đội hình chơi trò chơi :
********


********


Giáo viên hớng dẫn cách chơi ,hs
chơi trò chơi


- Yêu cầu học sinh thả láng tÝch
cùc


§HXL


* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *


5 m
GV


TuÇn 12TiÕt 24


KiĨm tra :ch¹y nhanh
I. Mơc tiªu.


- Kiểm tra kỹ thuật xuất phát cao, kỹ thuật bớc chạy và thành tích. Yêu cầu ý thức
nghiêm túc, thực hiện kỹ thuật ở mức tơng đối chính xác.


II. Địa điểm -Phơng tiện:
sân tập, đồng hồ bm giõy
III. Quỏ trỡnh lờn lp.


Nội dung LVĐ Phơng pháp tổ chức


A. Phần mở đầu.
1.Nhận lớp:


- Gv nhận lớp, kiểm tra sÜ sè
-GV phæ biến yêu cầu nội
dung bµi häc.


2.Khởi động


- Thùc hiƯn bµi thĨ dơc tay
không.


- Xoay kỹ các khíp cỉ tay,
ch©n, khíp h«ng, gèi, ép dây


chằng.


B. Phần cơ bản.
1. Chạy nhanh.


10'
2


8


30


- Cán sự tập trung báo cáo sĩ số
cho gv.


- ĐH báo cáo xếp thành 4 hàng
ngang cự ly hẹp.


ĐHKĐ


* * * * * *
* * * * *
* * * * * *
* * * * *


5 m
GV(37)

- Cho học sinh tự ôn luyện 5
phút sau đó kiểm tra.2. Néi dung kiĨm tra.


- Xt ph¸t cao, kü thuËt bớc
chạy và thành tích.


*. Cách cho điểm:


- Điểm 9-10: Thực hiện đúng
kỹ thuật ở mức độ“ Giỏi”. Nam
: 9,5s,Nữ: 10,4s.


- Điểm 7- 8: Thực hiện đúng kỹ
thuật và thành tích đạt ở mức
“ Khá”. Nam: 10,2s, Nữ: 11,2s
- Điểm 5-6: Thực hiện những
điểm cơ bản của kỹ thuật và
thành tích đạt ở mức: “
Đạt”.Nam: 11s,Nữ: 11,9s


- Điểm 3-4: Chạy để gót chân
chạm đất và khơng t mc
: t


C. Phần kết thúc.
1. Thả láng.


2. Nhận xét kết quả bài kiểm
tra và đọc điểm.3. Giao bµi tËp vỊ nhµ.


VI.Rót kinh nghiƯm sau giờ dạy


t, mi t 2 hc sinh.


- Mỗi học sinh tham gia kiÓm
tra mét lần: Xuất phát
cao-chạy 60m


-> Do điều kiện sân khơng đủ
để thành tích nên chỉ chấm về
mặt kỹ thuật.


§HKT


* * * * *
* * * * *
*


*
*
*


*
GV


CB XP §Ých
§HXL* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *


5 m
Gv
TuÇn 13


TiÕt 25


tt tù chän

(Bãng chun)-

kÐo co - Ch¹y bÒn

I. Mục tiêu


- Bóng chuyền : Ôn t thế cơ bản , bớc thờng ,bớc sang ngang chạy
- KÐo co


Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên
II.Địa điểm - Phơng tiện :


Sân tập, đờng chạy 20m, đồng hồ bấm giây.
10 quả bóng chuyền, dõy kộo co
III. Quá trình lªn líp.Néi dung lvđ Phơng pháp tổ chức
A. Phần mở đầu.


1.Nhận lớp:


- GV nhËn líp nhËn líp kiĨm
tra sÜ sè


- Phổ biến mục đích, yêu
cầu,nhiệm vụ bài học.


2.Khởi động
* Khởi động :


+) khởi động chung:


xoay kü c¸c khíp cỉ tay, cổ
10'
2


8


Mỗi ĐT
2Lx 8N


- Cán sự tập chung báo cáo sĩ số
cho gv xếp thành 4 hàng ngang
ở cù ly hĐp.


§HK§
(38)

chân, khớp hơng, gối, thực hiện
7 động tác tay không do gv qui
định


+) Khởi động chun mơn:
- Chạy bớc nhỏ.


- Nâng cao đùi .
- Gót chạm mơng


KiĨm tra : Đứng t thế chuẩn
bị và b¾t bãng b»ng hai tay,
(cá nhân).


- Thực hiện xuất phát cao chạy
nhanh 20m


B. Phần cơ bản.


2L


2L


2L


30p


5mGV


- Gäi 2 học sinh lên thực hiện,
lớp quan sát nhận xét.


- Gv đánh giá cho điểm.


1. Tù chän:


+ Ôn: - T thế chuẩn bị cơ bản
- Di chuyển b ớc th ờng


- Di chuyển sang ngang
- Chạy


Yêu cÇu: Khi di chun th©n
ng


ời cần giữ thăng bằng tay co
tự nhiên mắt theo dõi bóng.
- Không bật quá cao mà bàn
chân là là mặt đất. Đột ngột
thay đổi h ớng chạy hoặc dừng
lại...


+ VËn dơng: Di chun b íc th -
êng b ớc tr ợt hoặc tung và bắt
bóng theo nhãm 2 ng êi.Cđng cè:


- Thùc hiƯn kĩ thuật xuất phát
cao chạy nhanh 20m.


- Tung và bắt bóng theo nhóm
hai ng ời có phối hợp di chun
b


íc th êng, b íc tr ỵt.
2, KÐo co


3. Ch¹y bỊn


Chạy trên địa hình tự nhiên
C. Phần kết thúc.


1. Håi tÜnh.


Cả lớp thực hện động tác thả
lỏng, một số động tác điều hoà.
2. Gv nhận xét kết quả ý thức
tập luyện của hs


- Giao bài tập về nhà.( tại chỗ
đánh tay)


2L


2L2L


3 lÇn


5p


khởi động. Giáo viên yêu cầu
học sinh thực hiện đúng t thế cơ
bản động tác.


- Chia líp thµnh hai nhãm


- Cán sự tổ chức cho nhóm tập
luyện theo đội hình n ớc chảy
2-4HS/1lần với ph ơng pháp thi
đua.


x x x x
x


x


x x x x x
CBXP


+ Về hđ hai hàng ngang đứng
đối diện tung và bắt bóng.


+GV bao qu¸t chung và sửa sai


lầm cho HS th ờng mắc


- Go 4 HS lên thực hiện
- Lớp quan sát nhận xét
GV đánh giá chung.


Thành 2 hoặc 4 đội có số l ợng
Nam ,Nữ bằng nhau


Gv tæ chøc cho HS chơi kéo co
Thành 2 nhóm chạy nam nữ
riêng


§h nhËn xÐt


x x x x x
x x x x(39)

Tuần 13


Tiết 26


thể thao tc

(Bóng chuyền)-

kéo co

chạy bềnI. Mục tiêu:


- Bóng chuyền :Ôn t thề chuẩn bị , chạy , chuyền bòng cao tay bằng hai tay
- KÐo co


- Chạy bền : Chạy bền trên địa hình tự nhiên.


II. Địa điểm -Phơng tiện:


S©n tËp, d©y nhảy.Bóng chuyền 10 quả
- Dây kéo co


III. Quá trình lên lớp.


Nội dung LVĐ Phơng pháp tổ chức


A. Phần mở đầu.


1.Nhận lớp:


- GV nhận lớp nhận lớp, kiĨm tra sÜ


- Phổ biến mục đích, u cầu, nhiệm
vụ bài học.


2.Khởi động


- Thực hiện 7 động tác tay không.


- Xoay kỹ các khớp: cổ tay, cổ chân,
khớp hông, khớp gối, ép dây chằng.
B. Phần cơ bản.


1.Thể thao tự chọn:


+ Ôn: - T thÕ chuÈn bị, di


chuyển,chạy


+ Học: ChuyÒn bãng cao tay b»ng
hai tay.


- Chuẩn bị: Phán đoán h ớng bóng
đến để di chuyển về phía đó và đứng
ở TTCB


- Động tác: + Đốn đúng điểm rơi
của bóng nhanh chóng đ a hai tay về
phía bóng. Hai bàn tay mở khum
khum (2 ngón cái h ớng vào nhau).
Tiếp xúc với bóng ở tầm tr ớc và trên
trán, sau đó dùng sức cả 10 đầu
ngón tay (từ 1 đến 2 đốt đầu của các
ngón tay), chủ yếu là ngón cái, trỏ
và giữa để “búng” bóng đi. Khi bóng
rời khỏi tay, hai tay và thân ng ời thả
lỏng sau đó nhanh chóng về t thế
chuẩn bị.


+ TËp chuyÒn bãng cao tay b»ng 2
tay (2 ng êi).


10'


4L


4L30p


3 hiƯp


5p
6 phót


- C¸n sù tËp trung b¸o c¸o sÜ
sè cho gv.


§HK§


* * * * *
* * * *
* * * * *


* * * *
5 m


GV


Lần lợt từng hàng ngang thực
hiện theo đội hình nớc chảy
- GV và 1 Hs làm mẫu động
tác phân tích những mẫu chốt
kĩ thuật


- Hs tËp - T thÕ tay- §iĨm tiÕp xúc với bóng
- Động tác búng bóng đi


- GV bao qu¸t chung và sửa
sai cho HS


- Trong quá trình tập luyện GV
gọi một số HS lên thùc hiƯn.
NÕu tËp tèt cã thĨ cho ®iĨm.
Ph©n nhãm tËp lun ,mỗi
nhóm do nhóm trởng chỉ huy
hô, giáo viên quan s¸t sưa sai
cho c¸c nhãm tËp lun(40)

Củng cố:


- Thực hiện kĩ thuật xuất phát cao,
chạy nhanh


- ChuyÒn bãng cao b»ng hai tay
2, KÐo co


3. Ch¹y bỊn:


Chạy bền trên địa hình tự nhiên


C. PhÇn kÕt thóc.
1. Th¶ láng2. NhËn xÐt giê häc


VI.Rót kinh nghiƯm sau giê d¹y


Thành 2 hoặc 4 đội có số l ợng
Nam ,Nữ bằng nhau


Gv tỉ chøc cho HS ch¬i kéo co
Chạy theo nhóm sức khoẻ
Yêu cầu thả lỏng tích cực.
ĐHXL giống ĐHNL


GV nhận xét giờ học và giao
bài tập về nhà cho hs


Tuần 14


Tiết 27


thể thao tc

(Bóng chuyền)-

kéo co

chạy bềnI. Mục tiêu:


- Bóng chuyền :Ôn một số động tác bổ trợ , chuyền bịng cao tay bằng hai tay
Học :đệm bóng


- KÐo co


-Chạy bền : Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
II. Địa điểm -Phơng tiện:S©n tËp, dây nhảy.Bóng chuyền 10 quả , Dây kéo co
III. Quá trình lên lớp.


Nội dung LVĐ Phơng pháp tổ chức


A. Phần mở đầu.


1.Nhận lớp:


- GV nhận lớp nhận lớp, kiÓm
tra sÜ sè


- Phổ biến mục đích, yêu cầu,
nhiệm vụ bài học.


10' - C¸n sù tËp trung b¸o c¸o sÜ sè
cho gv.


§HNL(41)

2.Khởi động


- Thực hiện 7 động tác tay
không.


- Xoay kü các khớp: cổ tay, cổ
chân, khớp hông, khớp gối, ép
dây chằng.B. Phần cơ bản.
1Thể thao tự chọn:


+ Ôn: Tung b¾t bãng 2 ng êi
,®Ëp bãng ,


+ : Chun bãng cao tay b»ng
hai tay


Häc: §Ưm bãng


Cđng cè:


§Ưm bãng
2, KÐo co
3. Ch¹y bỊn:


Chạy bền trên địa hình tự nhiên
C. Phần kết thúc.


1. Th¶ láng


2. NhËn xÐt giê häc


VI.Rót kinh nghiƯm sau giê d¹y


4L


4L30p


3 hiƯp


5p
6 phót


* * * * *
5 m


GV
§HK§


* * * * *
* * * *
* * * * *


* * * *
5 m


GV


Lần lợt từng hàng ngang thực hiện
theo đội hình nớc chảy


Ph©n nhãm tËp lun ,mỗi nhóm
do nhóm trëng chØ huy hô, giáo
viên quan sát sửa sai cho các nhóm
tập luyệnĐội hình :


* * * * *
* * * * *
- GV và 1 Hs làm mẫu động tác
phân tích những mẫu chốt kĩ thuật
- GV bao quát chung và sửa sai
cho HS


- Trong qu¸ trình tập luyện GV gọi
một số HS lên thực hiện. Nếu tập
tốt có thể cho điểm.


Goị 2- 4 HS lªn thùc hiƯn, nÕu tËp
tèt GV cã thĨ cho ®iĨm.


Thành 2 hoặc 4 đội có số l ợng
Nam ,N bng nhau


Gv tổ chức cho HS chơi kéo co
Chạy theo nhóm sức khoẻ
Yêu cầu thả lỏng tích cực.
ĐHXL giống ĐHNL


GV nhận xét giờ học và giao bài
tập về nhà cho hs


Tuần 14


Tiết 28thể thao tc

(Bóng chuyền

)-

kéo co

ch¹y bỊn
(42)

Bóng chuyền :Ơn chuyền bịng cao tay bằng hai tay ,đệm bóng
Học : Phát bóng thấp tay chính diện


- KÐo co


-Chạy bền : Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
II. Địa điểm - Phơng tin:


Sân tập, dây nhảy.Bóng chuyền 10 quả , dây kéo co
III. Quá trình lên lớp.


Nội dung LVĐ Phơng pháp tổ chức


A. Phần mở đầu.
1.Nhận lớp:


- GV nhận líp nhËn líp, kiĨm
tra sÜ sè


- Phổ biến mục đích, yêu cầu,
nhiệm vụ bài học.


2.Khởi động


- Thực hiện 7 động tác tay
khụng.- Xoay kỹ các khớp: cổ tay, cổ
chân, khớp hông, khớp gối, ép
dây chằng.


B. Phần cơ bản.
1.Bóng chuyền :


- Ôn chuyÒn bãng cao tay
b»ng hai tay


- §Ưm bãng


Häc : Ph¸t bãng thÊp tay chÝnh
diƯn


Cđng cè:


Ph¸t bãng thÊp tay chÝnh diƯn
2, KÐo co


3. Ch¹y bỊn:


Chạy bền trên địa hình tự nhiên
C. Phần kết thúc.


1. Th¶ láng


2. NhËn xÐt giê häc


10'4L


4L


30p


3 hiƯp
6phót


5p


- C¸n sù tËp trung b¸o cáo sĩ số
cho gv.


ĐHNL


* * * * *
* * * * *
* * * * *


5 m
GV
§HK§


* * * * *
* * * *
* * * * *


* * * *


5 m


GV


Ph©n nhãm tập luyện ,mỗi nhãm
do nhãm trëng chỉ huy hô, giáo
viên quan sát sửa sai cho các nhóm
tập luyện


Đội hình :


* * * * *
* * * * *
- GV và 1 Hs làm mẫu động tác
phân tích những mẫu chốt kĩ thuật
- GV bao quát chung và sửa sai
cho HS


GoÞ 2- 4 HS lên thực hiện, nếu tập
tốt GV có thể cho điểm.


Thnh 2 hoặc 4 đội có số l ợng
Nam ,Nữ bng nhau


Gv tổ chức cho HS chơi kéo co
Chạy theo nhóm sức khoẻ
Yêu cầu thả lỏng tích cực.
ĐHXL giống §HNL(43)

VI.Rót kinh nghiƯm sau giê d¹y tËp về nhà cho hsTuần 15


Tiết 29


thể thao tự chọn

- kéo co

chạy bềnI. Mục tiêu:


Bóng chuyền :Ơn chuyền bịng cao tay bằng hai tay ,đệm bóng
Phát bóng thấp tay chính diện


Học : Một số điều luậy thi đấu bóng chuyền mini
-Chạy bền : Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
II. Địa điểm- Phơng tiện:


Sân tập, dây nhảy.Bóng chuyền 10 quả , dây kéo co
III. Quá trình lên lớp.


Nội dung LVĐ Phơng pháp tổ chức


A. Phần mở đầu.
1.Nhận lớp:


- GV nhËn líp nhËn líp,
kiĨm tra sÜ sè


- Phổ biến mục đích, yêu cầu,
nhiệm vụ bài học.2.Khởi động


- Thực hiện 7 động tác tay
khơng.


- Xoay kü c¸c khíp: cỉ tay,
cổ chân, khớp hông, khớp gối,
ép dây chằng.chạy bớc nhỏ
B. Phần cơ bản.


1.Bóng chuyền :


- ¤n chuyÒn bãng cao tay
b»ng hai tay


- §Ưm bãng


- Ph¸t bãng thÊp tay chÝnh
diƯn


-Học : Một số điều luật thi
đấu bóng chuyền mini


* Cđng cè:


Điều luật thi đấu bóng chuyền
mini


2, KÐo co
3. Ch¹y bỊn:10'


4l


4L


4L


30p


5 hiƯp
6-7 phót


5p


- C¸n sù tËp trung b¸o c¸o sÜ sè
cho gv.


§HK§


* * * * *
* * * *
* * * * *


* * * *
5 m


GVLần lợt từng hàng ngang thực hiện
theo đội hình nớc chảy


Ph©n nhãm tËp luyÖn ,mỗi nhóm
do nhóm trởng chØ huy h«, giáo
viên quan sát sửa sai cho các nhóm
tập luyện


Đội hình :


* * * * *
* * * * *
- GV bao qu¸t chung vµ sưa sai
cho HS


- Về 4 hàng ngang GV nêu một số
chiến thuật khi thi đấu bóng
chuyền mini
GV nêu m ột số chiến thuật khi
thi đấu


HS chó ý l¾ng nghe


Thành 2 đội có số l ợng hs nam nữ
bằng nhau


Gv tỉ chøc cho hs ch¬i
(44)

Chạy bền trên địa hình tự nhiên
C. Phần kết thúc.


1. Th¶ láng


2. NhËn xÐt u nhợc điểm giờ
họcgiờ học


VI.Rút kinh nghiệm sau giờ dạy


Gv quan sát theo dõi nhắc nhở hs
luyện tập


Yêu cầu thả lỏng tích cực.
ĐHXL giống ĐHNL


GV nhËn xÐt giê häc vµ giao bµi
tËp vỊ nhµ cho hs


TuÇn 15


TiÕt 30


thĨ thao tù chän- kÐo co

ch¹y bỊn
I. Mơc tiªu:


- Bóng chuyền :Ơn chuyền bịng cao tay bằng hai tay ,đệm bóng


Phát bóng thấp tay chính diện


Häc : §Êu tËp
- KÐo co


-Chạy bền : Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
II.Địa điểm - Phơng tiện:


S©n tập, dây nhảy.Bóng chuyền 10 quả ,dây kéo co
III. Quá trình lên lớp.


Nội dung LVĐ Phơng pháp tổ chức


A. Phần mở đầu.
1.Nhận lớp:


- GV nhận lớp nhận lớp, kiÓm
tra sÜ sè


- Phổ biến mục đích, yêu cầu,
nhiệm vụ bài học.


2.Khởi động


- Thực hiện 7 động tác tay
không.


- Xoay kỹ các khớp: cổ tay, cổ
chân, khớp hông, khớp gối, ép
dây chằng.B. Phần cơ bản.
1.Bóng chuyền :


- Ôn chuyền bãng cao tay
b»ng hai tay


- §Ưm bãng


10'


4L


4L


4L


30p


3 hiƯp
5 hiƯp


- C¸n sù tËp trung b¸o c¸o sÜ sè
cho gv.


§HNL


* * * * *
* * * * *
* * * * *5 m
GV
§HK§


* * * * *
* * * *
* * * * *


* * * *
5 m


GV


Ph©n nhãm tËp luyện ,mỗi nhóm
do nhóm trëng chØ huy hô, giáo
viên quan sát sửa sai cho các nhóm
tập luyện


Đội hình :(45)

- Phát bóng thấp tay chính diện


- Học : Đấu tËp
* Cñng cè:


Một số chiến thuật cơ bản khi
thi đấu


2, KÐo co3. Ch¹y bỊn:


Chạy bền trên địa hình tự nhiên
III. Phần kết thúc.


1. Th¶ láng


2. NhËn xÐt giê häc


VI.Rót kinh nghiƯm sau giê d¹y


6-7 phót


5p


* * * * *
- GV bao quát chung và sửa sai
cho HS


- Trong quá trình tập luyện GV gäi
mét sè HS lªn thùc hiƯn. NÕu tËp
tèt cã thĨ cho ®iĨm.


Lần l ợt cho các nhómvào thi đấu
Các nhóm ch đến l ợt đứng ngồi
quan sát và cổ vũ cho 2 đội
Tập hợp lớp thành 4 hàng ngangGV nêu m ột số chiến thuật cơ
bản khi thi đấu


Hs chó ý l¾ng nghe


Thành 2 đội có số l ợng hs nam nữ
bằng nhau


Gv tỉ chức cho hs chơi


Gv công bố kết quả và nhận xét
Chạy theo nhóm sức khoẻ


Gv quan sát theo dõi nhắc nhở hs
luyện tập


Yêu cầu thả lỏng tích cực.
ĐHXL giống ĐHNL


GV nhận xét giờ học và giao bài
tập về nhà cho hs


Tuần 16


Tiết 31


thĨ thao tù chän- kÐo co

ch¹y bỊnI. Mơc tiªu:- Bóng chuyền :Ơn chuyền bịng cao tay bằng hai tay ,đệm bóng
Phát bóng thấp tay chính diện, Đấu tập


- KÐo co


-Chạy bền : Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
II. Địa điểm _ Phơng tiện:


Sân tập, dây nhảy.Bóng chuyền 10 quả ,dây kéo co
III. Quá trình lên lớp.


Nội dung LVĐ Phơng pháp tổ chức


A. Phần mở đầu.


1.Nhận lớp:


- GV nhËn líp nhËn líp,
kiĨm tra sÜ sè


- Phổ biến mục đích, yêu
cầu, nhiệm vụ bài học.


2.Khởi động


- Thực hiện 7 động tác tay
khơng.


10'4Lx8n


- C¸n sù tËp trung b¸o c¸o sÜ sè
cho gv.


§HNL


* * * * *
* * * * *
* * * * *


5 m
GV
§HK§(46)

- Xoay kỹ các khớp: cổ tay,
cổ chân, khớp hông, khớp gối,
ép dây chằng.


B. Phần cơ bản.
1.Bóng chuyền :


- Ôn chuyền bãng cao tay
b»ng hai tay


- §Ưm bãng


- Phát bóng thấp tay chính diện


- Đấu tËp

* Cñng cè:


2, KÐo co
3. Ch¹y bỊn:


Chạy bền trên địa hình tự nhiên
C. Phần kết thúc.


1. Th¶ láng


2. NhËn xÐt giê häc


VI.Rót kinh nghiƯm sau giê d¹y


4Lx8n


30p
13-15p


3hiƯp
6-7 phót
5p


* * * *
5 m


GVLần lợt từng hàng ngang thực hiện
theo đội hình nớc chảy


Ph©n nhãm tËp luyÖn ,mỗi nhóm
do nhóm trởng chØ huy h«, giáo
viên quan sát sửa sai cho các nhóm
tập luyện


Đội hình :


* * * * *
* * * * *
- GV bao qu¸t chung vµ sưa sai
cho HS


- Trong quá trình tập luyện GV gọi
một số HS lên thực hiện. Nếu tập
tốt có thể cho điểm.


Ln l ợt cho các nhómvào thi đấu
GV nêu m ột số chiến thuật khi thi
đấu


Thành 2 đội có số l ợng hs nam nữ
bằng nhau


Gv tổ chức cho hs chơi


Gv công bố kết quả và nhận xét


Chạy theo nhóm sức khoẻ
Yêu cầu thả lỏng tích cực.
ĐHXL giống ĐHNL


GV nhận xét giờ học và giao bài
tập về nhà cho hs


Tuần 16


Tiết 32


thể thao tự chọn- kéo co

chạy bềnI. Mục tiêu:


- Bóng chuyền :Ơn chuyền bịng cao tay bằng hai tay ,đệm bóng
Phát bóng thấp tay chính diện : Đấu tập


- KÐo co


-Chạy bền : Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
II. Địa điểm - Phơng tiện:


Sân tập, dây nhảy.Bóng chuyền 10 quả ,dây kéo co
III. Quá trình lên lớp.


Nội dung LVĐ Phơng pháp tổ chức


A. Phần mở đầu.1.Nhận lớp:


- GV nhËn líp nhËn líp,


10' - C¸n sù tËp trung b¸o c¸o sÜ sè
cho gv.(47)

kiÓm tra sÜ sè


- Phổ biến mục đích, yêu
cầu, nhiệm vụ bài học.


2.Khởi động


- Thực hiện 7 động tác tay
khơng.


- Xoay kü c¸c khíp: cỉ tay,
cỉ chân, khớp hông, khớp gối,
ép dây chằng.


B. Phần cơ bản.
1.Bóng chuyền :


- Ôn chuyền bóng cao tay
b»ng hai tay


- §Ưm bãng


- Phát bóng thấp tay chính diện- Đấu tập


* Cđng cè:


- Ph¸t bãng thÊp tay chÝnh diƯn
2, KÐo co


3. Ch¹y bỊn:


Chạy bền trên địa hình tự nhiên
C. Phần kết thúc.


1. Th¶ láng


2. NhËn xÐt giê häc


VI.Rót kinh nghiƯm sau giê d¹y


4Lx 8n


4Lx8n


30p
15p


3 hiƯp
6-7 phót


5p* * * * *
* * * * *
* * * * *


5 m
GV
§HK§


* * * * *
* * * *
* * * * *


* * * *
5 m


GV


Lần lợt từng hàng ngang thực hiện
theo đội hình nớc chảy


Ph©n nhãm tËp luyện ,mỗi nhóm
do nhãm trëng chØ huy hô, giáo
viên quan sát sửa sai cho các nhóm
tập luyện


Đội hình :


* * * * *
* * * * *


- GV bao quát chung và sửa sai
cho HS


- Trong quá trình tập luyện GV gäi
mét sè HS lªn thùc hiƯn. NÕu tËp
tèt cã thĨ cho ®iĨm.


Lần l ợt cho các nhómvào thi đấu
GV nêu một số chiến thuật khi thi
đấu


Gäi 1 -2 hs thùc hiƯn


Thành 2 đội có số l ợng hs nam nữ
bằng nhau


Gv tæ chøc cho hs chơi


Gv công bố kết quả và nhận xét
Chạy theo nhóm sức khoẻ
Yêu cầu thả lỏng tích cực.
ĐHXL giống §HNL


GV nhËn xÐt giê häc vµ giao bµi
tËp vỊ nhà cho hs


Tuần 17


Tiết 33thĨ thao tù chän - kÐo co

ch¹y bỊn
(48)

I. Mơc tiªu:


-

ThĨ thao tự chọn

- Đệm bóng .Phát bóng thÊp tay chÝnh diƯn. §Êu tËp


- KÐo co- Chạy bền

: Chạy trên địa hình tự nhiên


II. Phng tin:


Sân tập, .Bóng chuyền 10 quả , dây kéo co
III. Quá trình lên lớp.


Nội dung LVĐ Phơng pháp tổ chức


A. Phần mở đầu.


1.Nhận lớp:


- GV nhËn líp nhËn líp, kiĨm
tra sÜ sè


- Phổ biến mục đích, yêu cầu,
nhiệm vụ bài học.


2.Khởi động


- Thực hiện 7 động tác tay
khụng.- Xoay kỹ các khớp: cổ tay, cổ
chân, khớp hông, khớp gối, ép
dây chằng.


B. Phần cơ bản.
1.Bóng chuyền :


- Ôn chuyÒn bãng cao tay
b»ng hai tay


- §Ưm bãng


- Ph¸t bãng thÊp tay chÝnh diƯn
10'


4L


4L


30p
15p


5 h
6p
5p


- C¸n sù tËp trung b¸o c¸o sÜ sè
cho gv.§HNL


* * * * *
* * * * *
* * * * *


5 m
GV
§HK§


* * * * *
* * * *
* * * * *


* * * *
5 m


GV


Lần lợt từng hàng ngang thực hiện
theo đội hình nớc chảy


Ph©n nhãm tËp luyện ,mỗi nhóm
do nhãm trëng chØ huy hô, giáo
viên quan sát sửa sai cho các nhóm
tập luyện


Đội hình :


* * * * *


* * * * *
- GV bao quát chung và söa sai
cho HS(49)

- §Êu tËp


. Cđng cè:


- §Ưm bãng


2. KÐo co3. Ch¹y bỊn:


Chạy bền trên địa hình tự nhiên
C. Phần kết thúc.


1. Th¶ láng


2. NhËn xÐt giê häc


bài tập về nhà: Ơn luyện đệm
bóngvà luyện tập chạy bền


Lần l ợt cho các nhómvào thi đấu
Các đội ch a đến l ợt đứng ngoài
quan sát và cổ vũ cho hai đội dang
đấu tập


GV nêu một số chiến thuật khi thi


đấu


Thành 2 đội có số lng Nam, N
bng nhau


Chạy theo nhóm sức khoẻ


Gv theo dõi nhắc nhở hs tập luyện
Yêu cầu thả lỏng tích cực.


ĐHXL giống ĐHNL


GV nhận xét giờ học và giao bài
tập về nhà cho hs


Tuần 17


Tiết 34


thÓ thao tù chän - kÐo co

ch¹y bỊn
I. Mơc tiªu:


-

ThĨ thao tù chọn

- Đệm bóng .Phát bóng thấp tay chÝnh diƯn. §Êu tËp


- KÐo co- Chạy bền

: Chạy trên địa hình tự nhiên


II. Phng tin:


Sân tập, .Bóng chuyền 10 quả , dây kéo co
III. Quá trình lên lớp.


Nội dung LVĐ Phơng pháp tổ chức


A. Phần mở đầu.


1.Nhận lớp:


- GV nhËn líp nhËn líp, kiĨm
tra sÜ sè


- Phổ biến mục đích, yêu cầu,
nhiệm vụ bài học.


10' - C¸n sù tËp trung b¸o c¸o sÜ sè
cho gv.


§HNL


* * * * *
* * * * *
* * * * *(50)

2.Khởi động


- Thực hiện 7 động tác tay
khụng.- Xoay kỹ các khớp: cổ tay, cổ
chân, khớp hông, khớp gối, ép
dây chằng.


B. Phần cơ bản.
1.Bóng chuyền :


- Ôn chuyÒn bãng cao tay
b»ng hai tay


- §Ưm bãng


- Ph¸t bãng thÊp tay chÝnh diƯn


- §Êu tËp


. Cđng cè:


- §Ưm bãng


2. KÐo co3. Ch¹y bỊn:


Chạy bền trên địa hình tự nhiên
C. Phần kết thúc.


1. Th¶ láng


2. NhËn xÐt giê häcbài tập về nhà: Ơn luyện đệm
bóngvà luyện tập chạy bền


4L


4L


30p
15p


5 h
6p
5p


GV
§HK§


* * * * *
* * * *
* * * * *


* * * *
5 m


GV


Lần lợt từng hàng ngang thực hiện
theo đội hình nớc chảyPh©n nhãm tập luyện ,mỗi nhãm
do nhãm trëng chØ huy hô, giáo
viên quan sát sửa sai cho các nhóm
tập luyện


Đội hình :


* * * * *
* * * * *
- GV bao qu¸t chung và sửa sai
cho HS


- Trong quá trình tập luyện GV gọi
một số HS lên thực hiện. NÕu tËp
tèt cã thĨ cho ®iĨm.


Lần l ợt cho các nhómvào thi đấu
Các đội ch a đến l ợt đứng ngoài
quan sát và cổ vũ cho hai đội dang
đấu tập


GV nêu một số chiến thuật khi thi
đấu


Thành 2 đội có số lợng Nam, Nữ
bằng nhau


GV chú ý nhắc nhở học sinh t thế
đứng v cỏch cm dõyChạy theo nhóm sức khoẻ


Gv theo dõi nhắc nhở hs tập luyện
Yêu cầu thả lỏng tích cực.


ĐHXL giống ĐHNL(51)

Tuần 18


Tiết 35


thÓ thao tù chän - kéo co

chạy bềnI. Mục tiêu:


-

Thể thao tự chọn

- Đệm bóng .Phát bóng thÊp tay chÝnh diƯn. §Êu tËp


- KÐo co- Chạy bền

: Chạy trên địa hình tự nhiên


II. Phng tin:


Sân tập, .Bóng chuyền 10 quả , dây kéo co
III. Quá trình lên lớp.


Nội dung LVĐ Phơng pháp tổ chức


A. Phần mở đầu.


1.Nhận lớp:- GV nhËn líp nhËn líp, kiĨm
tra sÜ sè


- Phổ biến mục đích, yêu cầu,
nhiệm vụ bài học.


2.Khởi động


- Thực hiện 7 động tác tay
khụng.


- Xoay kỹ các khớp: cổ tay, cổ
chân, khớp hông, khớp gối, ép
dây chằng.


B. Phần cơ bản.
1.Bóng chuyền :


- Ôn chuyÒn bãng cao tay
b»ng hai tay


- §Ưm bãng


10'


4L


4L30p
15p


5 h


- C¸n sù tËp trung b¸o c¸o sÜ sè
cho gv.


§HNL


* * * * *
* * * * *
* * * * *


5 m
GV
§HK§


* * * * *
* * * *
* * * * *


* * * *
5 m


GV


Lần lợt từng hàng ngang thực hiện
theo đội hình nớc chảyPh©n nhãm tập luyện ,mỗi nhãm
do nhãm trëng chØ huy hô, giáo
viên quan sát sửa sai cho các nhóm
tập luyện


Đội hình :(52)

- Ph¸t bãng thÊp tay chÝnh diƯn


- §Êu tËp


. Cđng cè:


- §Ưm bãng


2. KÐo co3. Ch¹y bỊn:


Chạy bền trên địa hình tự nhiên
C. Phần kết thúc.


1. Th¶ láng


2. NhËn xÐt giê häc


bài tập về nhà: Ơn luyện đệm
bóngvà luyện tập chạy bền


6p


5p


* * * * *
- GV bao qu¸t chung vµ sưa sai
cho HS


- Trong quá trình tập luyện GV gọi
một số HS lên thực hiện. Nếu tập
tốt có thể cho điểm.


Lần l ợt cho các nhómvào thi đấu
Các đội ch a đến l ợt đứng ngoài
quan sát và cổ vũ cho hai đội dang
đấu tập


GV nêu một số chiến thuật khi thi
đấu


Thành 2 đội có số lợng Nam, Nữ
bằng nhau


GV chú ý nhắc nhở học sinh t thế
đứng và cách cầm dây


Ch¹y theo nhãm sức khoẻ


Gv theo dõi nhắc nhở hs tập luyện
Yêu cầu thả lỏng tích cực.


ĐHXL giống ĐHNLGV nhận xét giờ học và giao bài
tập về nhà cho hs


Tuần 18


Tiết 36


ÔN TÂP:

thể thao tự chọn - chạy bềnI. Mục tiêu:


-

Thể thao tự chọn

- Đệm bóng .Phát bóng thấp tay chính diện.

- Chạy bền

: Chạy trên địa hình tự nhiênII. Phơng tiện:


Sân tập, .Bóng chuyền 10 quả , dây kéo co
III. Quá trình lên lớp.


Nội dung LVĐ Phơng pháp tổ chức


A. Phần mở đầu.


1.Nhận lớp:


- GV nhận líp nhËn líp, kiĨm


10' - C¸n sù tËp trung b¸o c¸o sÜ sè
cho gv.
(53)

tra sÜ sè


- Phổ biến mục đích, yêu cầu,
nhiệm vụ bài học.


2.Khởi động


- Thực hiện 7 động tác tay
khụng.


- Xoay kỹ các khớp: cổ tay, cổ
chân, khớp hông, khớp gối, ép
dây chằng.


B. Phần cơ bản.
1.Bóng chuyền :


- Ôn chuyÒn bãng cao tay
b»ng hai tay


- §Ưm bãng


- Phát bóng thấp tay chính diện


- Đấu tập


. Củng cố:


- Đệm bóng


2. Chạy bền:


Chy bn trờn địa hình tự nhiên
C. Phần kết thúc.


1. Th¶ láng


2. NhËn xÐt giê häc


bài tập về nhà: Ôn luyện đệm
bóngvà luyện tập chạy bền


4L


4L


30p
15p


6p
5p


* * * * *
* * * * *
* * * * *


5 m
GV
§HK§* * * * *
* * * *
* * * * *


* * * *
5 m


GV


Lần lợt từng hàng ngang thực hiện
theo đội hình nớc chảy


Ph©n nhãm tập luyện ,mỗi nhãm
do nhãm trëng chØ huy hô, giáo
viên quan sát sửa sai cho các nhóm
tập luyện


Đội hình :


* * * * *
* * * * *
- GV bao qu¸t chung và sửa sai
cho HS


- Trong quá trình tập luyện GV gọi
một số HS lên thực hiện. NÕu tËp
tèt cã thĨ cho ®iĨm.


Lần l ợt cho các nhómvào thi đấu
Các đội ch a đến l ợt đứng ngoài


quan sát và cổ vũ cho hai đội dang
đấu tập


GV nêu một số chiến thuật khi thi
u


Chạy theo nhóm sức khoẻ


Gv theo dõi nhắc nhở hs tập luyện
Yêu cầu thả lỏng tích cực.


ĐHXL giống ĐHNL(54)

Tuần 19


Tiết 37


Kiểm traHọc kì I


TTTC: bãng chunI. Mơc tiªu.


Nhằm đánh giá quá trình tập luyện của hs
- Đệm bóng


- Ph¸t bãng thÊp tay chÝnh diƯn
II. Địa điểm phơng tiện:
Bóng chuyền 10 quả, sân ,lới


III. tiến trình giảng dạy.Nội dung Đlợng Phơng pháp tổ chức


A. Phần mở đầu.
1.Nhận lớp:


- Gv nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè,
trang phơc, dơng cơ, s©n tËp.
- GV phỉ biÕn yªu cầu bài
kiểm tra.


2.Khi ng


- Thc hiện bài thể dục phát
triển chung gồm 7 động tác.
- Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ
chân, khớp hông, khớp khuỷu
tay, bả vai, gối, ép dây chằng
tr-ớc sau.


- Thực hiện chạy bớc nhỏ.
- thực hiện nâng cao đùi.
- Thực hiện đá lăng sau.
B. Phần cơ bản.


1. Nội dung kiểm tra.


-- Đệm bóng


- Phát bóng thấp tay chính diện


10'
2


8


Mỗi đ/t
2lx8n


2L
2L
2L


ĐHNL


* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *


5 m
GV


- Lớp trởng báo cáo sĩ số cho
GV sau đó dàn hàng khởi động
- Sau khi khởi động xong, tập
hợp lớp GV phổ biến nội dung,
yêu cầu trớc khi kiểm tra.(55)

2. Cách cho điểm. Theo mức độ
thực hiện kỹ thuật và thành tích


đạt đợc của từng học sinh.


- Điểm 9-10: Thực hiện đúng kỹ
thuật động tác cơ bản đúng
- Điểm 7-8: Thực hiện đúng kỹ
thuật động tác cơ bản đúng
nh-ng cịn vài sai sót nhỏ


- Điểm 5-6: Thực hiện các giai
đoạn kĩ thuật của động tác nhng
còn cha chuẩn xác


- Điểm 3-4: Thực hiện đợc kĩ
thuật động tác ,nhng cịn nhiều
sai sót , lúng túng


C. PhÇn kết thúc.
1. Thả lỏng.


2. Giáo viên nhận xét giờ kiểm
tra và công bố điểm.


3. Giao bài tập về nhà.


Rút kinh nghiệm sau giờ dạy


30


5ĐHKT


*GV
* * * * *
* * * * *
* * * * *


§HXL


* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *


5 m
GV
TuÇn 19


Tiết 38


Kiểm tra Tiêu chuẩn RLTT:


chạy nhanhI. Mục tiêu :


- Kiểm tra kỹ thuật xuất phát cao, kỹ thuật bớc chạy và thành tích. Yêu cầu ý thức
nghiêm túc, thực hiện kỹ thuật ở mức tơng đối chính xác.


II. Địa điểm - Phơng tiện:


Sân tập, đồng h bm giõy
III. Quỏ trỡnh lờn lp.


Nội dung LVĐ Phơng pháp tổ chức


A. Phần mở đầu.
1.Nhận líp:


- Gv nhËn líp, kiĨm tra sÜ sè
-GV phỉ biến yêu cầu nội dung
bài học.


2.Khi ng


- Thùc hiƯn bµi thĨ dơc tay
kh«ng.


- Xoay kü c¸c khíp cỉ tay,
ch©n, khíp h«ng, gèi, Ðp dây
chằng.


10'
2


8


30


- Cán sự tập trung báo cáo sĩ số
cho gv.- ĐH báo cáo xếp thành 4 hàng
ngang cự ly hẹp.


ĐHKĐ


* * * * * *
* * * * *
* * * * * *
* * * * *(56)

B. Phần cơ bản.
1. Ch¹y nhanh.


- Cho học sinh tự ôn luyện 5
phút sau đó kiểm tra.


2. Néi dung kiÓm tra.


- XuÊt ph¸t cao, kü thuËt bớc
chạy và thành tích.


*. Cách cho điểm:


- Điểm 9-10: Thực hiện đúng kỹ
thuật ở mức độ“ Giỏi”. Nam :
9,5s,Nữ: 10,4s.


- Điểm 7- 8: Thực hiện đúng kỹ
thuật và thành tích đạt ở mức


“ Khá”. Nam: 10,2s, Nữ: 11,2s
- Điểm 5-6: Thực hiện những
điểm cơ bản của kỹ thuật và
thành tích đạt ở mức: “
Đạt”.Nam: 11s,Nữ: 11,9s


- Điểm 3-4: Chạy để gót chân
chạm đất và không đạt ở mức
độ : t


C. Phần kết thúc.
1. Thả lỏng.


2. Nhn xột kết quả bài kiểm tra
và đọc điểm.


3. Giao bµi tËp về nhà.


VI.Rút kinh nghiệm sau giờ dạy


- Kim tra cỏch cho im nhiu
t, mi t 2 hc sinh.


- Mỗi học sinh tham gia kiểm
tra một lần: Xuất phát cao- ch¹y
60m


-> Do điều kiện sân khơng đủ để
thành tích nên chỉ chấm về mặt
kỹ thuật.§HKT


* * * * *
* * * * *


* GV


§HXL


* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *


5 m
GV
Tuần 20


Tiết 39


Thể dục - bật nhảy - chạy bềnI. Mục tiêu


- Bài thể dục : vơn thở và tay . Yêu cầu thực hiện tơng đối chính xác, đẹp, đúng
ph-ơng hớng, biên độ, nhịp điệu bài thể dục với cờ.


- BËt nh¶y.Một số động tác bổ trợ và phát triển sức mạnh chõn.
- ỏ lng trc.


- Đá lăng sau.


- Chạy bền; Chạy trên địa hình tự nhiên
II. Địa điểm - Phơng tiện(57)

Néi dung LVĐ Phơng pháp tổ chức
A. Phần mở đầu.


1.Nhận lớp:


- Gv nhËn líp, kiĨm tra sÜ sè
-GV phỉ biÕn yêu cầu nội dung
bài học.


2.Khi ng


- Thc hiện 7 động tác tay
khơng.


*Xoay kü c¸c khíp cỉ tay, cổ
chân, khớp hông, gèi, Ðp d©y
ch»ng.


*Thực hiện 3 động tác bổ trợ:
- Chạy bớc nhỏ.- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy đá lăng sau.
B. Phần cơ bản.
1. Bài thể dục vi c:
T1: vn th


hình


ĐT2: tay


2. Bật nhảy.


Mt s ng tỏc b tr v phỏt
trin sc mnh chõn.


- Đá lăng trớc.
- Đá lăng sau.
3. Chạy bền:


Chi trũ chi: Ti n ra chin
trng


C.Phần kết thúc.
1. Thả lỏng.


2. Gi¸o viƯn nhËn xét kết quả
giờ học.


3. Giao bài tập về nhà.VI.Rút kinh nghiệm sau giờ dạy


10'
2


8


2Lx 15n


2Lx 15n


2Lx 15n


30’


2Lx 8n


2Lx 8n


3L


3L


3 hiƯp
5’


- C¸n sù tËp trung b¸o c¸o sĩ số
cho gv.


- Gv phổ biến nội dung, yêu cầu


bài học ngắn gọn


ĐHKĐ


* * * * * *
* * * * *
* * * * * *
* * * * *


5 m
GV
- ĐHTL giống ĐHKĐ


- Giáo viên làm mẫu 1Lx 8n sau


ú phõn tớch cho học sinh cùng
tập


- Y/c khi tay lªn cao mắt nhìn
theo tay.


- Giáo viên làm mẫu phân tích
cho học sinh cùng tËp.


- N2: ®a hai tay ra tríc song
song cao ngang vai, lòng bàn tay
hớng vào nhau, cê híng tríc.
- GV lµm mÉu.


- Sau đó hơ học sinh tập theo


ph-ơng pháp phân chia.


§HC
§HXL


* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *(58)

TuÇn 20


TiÕt 40


Thể dục - bật nhảy - chạy bềnI. Mơc tiªu:


-Tiếp tục ôn bài thể dục với cờ gồm 6 động tác. Yêu cầu tập chính xác, đúng phơng
hớng, nhịp điệu.


-Bật nhảy: Ôn một số động tác bổ trợ.
- Đá lăng trc.


- Đá lăng sau.


- Đá lăng sang ngang


Chơi trò chơi: Bật xa tiếp sức .- Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên
II. Địa điểm- Phơng tiện:


ChuÈn bÞ cê tËp, sân tập.
III. Quá trình lên lớp.


Nội dung LVĐ Phơng pháp tổ chức


A.Phần mở đầu.


1.Nhận lớp:


- Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số
-GV phổ biến yêu cầu nội dung
bài học.


2.Khi động


- Thùc hiƯn bµi thĨ dơc ph¸t
triĨn chung.


- Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ
chân, khớp h«ng, gèi, Ðp d©y
ch»ng.


- Thực hiện chạy bớc nhỏ.
- Nâng cao đùi


- Đá lăng sau.
B.Phần cơ bản.


1. Bài thể dục.


ễn li ng tác vơn thở, động
tác tay.


Học mới 2 động tác
* Động tác chân
* Động tác lờn
2. Bật nhảy.


* Ôn mt s ng tỏc b tr.
- ỏ lng trc.


- Đá lăng sau.


- Đá lăng sang ngang


*. Chơi trò chơi: Bật xa tiếp
sức .


- GV phổ biến trò chơi.
3. Ch¹y bỊn:


- Luyện tập chạy bền trên a
hỡnh t nhiờn.


Nam: 6 vòng sân
Nữ 4 vòng sân.
C.Phần kết thóc.
1. Th¶ láng.- Thực hiện động tác điều hồ


10'


2Lx 8n


2Lx 15n


2Lx 15n


2Lx 15n


30’


5’


- C¸n sù tËp trung b¸o c¸o sÜ số
cho gv.


- Đội hình nhËn líp xÕp thµnh
hµng ngang.


§HK§


* * * * * *
* * * * *
* * * * * *
* * * * *5 m
GV


-GV cho tËp thi theo tõng tỉ.
§HTL


- Tập theo phơng pháp đồng loạt
ĐHTL giống ĐHKĐ


- Yêu cầu : N1 kiễng gót, N2 hạ
thấp trọng tâm, N3 mắt nhìn
theo tay


- Gv làm mẫu: yêu cầu N2
nghiªng lên tÝch cùc


- TËp theo nhãm 5 em một
nhóm.


ĐHXL(59)

- Rũ chân, rũ tay tÝch cùc.


2. Gi¸o viƯn nhËn xÐt kÕt qu¶
giê häc.


3. Giao bµi tËp vỊ nhµ.


VI.Rót kinh nghiƯm sau giê d¹y* * * * * *
* * * * * *


5 m
GV
Tuần 21


Tiết 41


Bài thể dục - bật nhảy- chạy bền
I. Mơc tiªu:


- Bài thể dục: Ôn lại bài thể dục với cờ gồm 4 động tác. Yêu cầu thuộc và thực
hiện chính xác.


- Bật nhảy ; Ôn động tác dá lăng trớc – sau , đá lăng sang ngang ,trò chơi :Bật xa
tiếp sức


- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
II. Địa điểm Phơng tiện:


- 40 lá cờ và đờng chạy.
III. Quá trình lên lp.


Nội dung LVĐ Phơng pháp tổ chức


A. Phần mở đầu.1.Nhận líp:


- Gv nhËn líp, kiĨm tra sÜ sè
- GV phæ biÕn yêu cầu nội
dung bài học.


2.Khi động


- Thùc hiƯn bµi thĨ dơc ph¸t
triĨn chung.


-Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ
chân, khíp h«ng, gèi, Ðp dây
chằng.


B. Phần cơ bản.


1 Bật nhảy ;


ễn động tác dá lăng trớc – sau
, đá lăng sang ngang


Trò chơi :Bật xa tiếp sức


10'
2


830


2Lx 8n


2Lx 8n


3L


2Lx 8n


2Lx 8n


2Lx 8n


2Lx 8n


5’


- C¸n sù tËp trung b¸o c¸o sĩ số
cho gv.


ĐHNL xếp thành 4 hàng ngang
cự ly hẹp.


- Gv phổ biến nội dung, yêu cầu
bài học ngắn gọn.


ĐHKĐ


* * * * * *


* * * * *
* * * * * *
* * * * *


5 m
GV
- Giáo viên làm mẫu
- Y/c: tần s tng dn u.


L1: cho học sinh vịn tay vào tờng


nâng cao chân.


- Giáo viên làm mẫu(60)

2. Bµi thĨ dơc.


* ơn lại 4 động tác đã hc.
- ng tỏc vn th.


- Động tác tay.
- Động tác chân.
- Động tác lờn.
3. Chạy bền:


Chy trờn a hỡnh tự nhiên
C.Phần kết thúc.


1. Th¶ láng.- Cói ngêi th¶ láng tÝch cùc
2. Gi¸o viƯn nhËn xÐt kÕt quả
giờ học.


3. Giao bài tập về nhà.


VI.Rút kinh nghiệm sau giờ dạy


Phân nhóm tập luyện , gv quan
sát và sửa sai cho các nhóm


Chạy theo nhóm sức khoẻ ,nam
nữ riêng


ĐHXL


* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *


5 m
GV


Tn 21


TiÕt 42


ThĨ dục - bật nhảy
I. Mục tiêu:


- Lun tËp n©ng cao chÊt lợng bài thể dục với cờ.


- Bật nhảy: Luyện tập đá lăng trớc- sau, đá lăng sang ngang ,đà một bớc giậm nhảy
vào m.


II. Địa điểm- Phơng tiện:


Chuẩn bị cờ tập, sân tập, đệm
III. Q trình lên lớp.


Néi dung LV§ Phơng pháp tổ chức


A. Phần mở đầu.


1.Nhận lớp:


- Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số
-GV phổ biến yêu cầu néi dung
bµi häc.


2.Khởi động


- Thùc hiƯn bµi thĨ dơc ph¸t
triĨn chung.


- Xoay kü c¸c khíp cỉ tay, cổ
chân, khớp hông, gối, ép dây10'
2


8


- Cán sự tập trung báo cáo sĩ số
cho gv.


ĐHNL


* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *(61)

ch»ng.


- thực hiện: Nâng cao đùi
Đá lăng trứơc.
Đá lăng sau.
B. Phần cơ bản.


1. Bài thể dục với cờ:
* Ơn lại 4động tác đã học.


- §éng tác vơn thở, tay, chân,
l-ờn,


2. Bật nhảy.
- Đá lăng trớc sau


- Đá lăng sau.


- ỏ lng sang ngang


- Đà một bớc giậm nhảyvào
đệm.


C. PhÇn kÕt thóc.
1. Thả lỏng.


2. Giáo viện nhËn xÐt kÕt qu¶
giê häc.


3. Giao bµi tËp vỊ nhµ.


VI.Rót kinh nghiƯm sau giê dạy


30


2Lx 8n


2Lx 8n


3L


5


ĐHKĐ


* * * * * *


* * * * *
* * * * * *
* * * * *


5 m
GV


- Ôn theo từng hàng ngang một.
- Cho thi giữa 4 tổ với nhau.
- 2 em một nhóm vịn vào vai
nhau thực hiện đá thẳng chân
lăng.


- GV lµm mÉu- ph©n tÝch kü
thuËt – Cho học sinh tập theo
nhóm.


- Yêu cầu học sinh thả lỏng tích
cực.


- GV nhận xét kết quả bài học
và ý thức tËp lun


- GV lµm mÉu.


Cho học sinh tập theo nhóm,
mỗi nhóm 4 em tập theo đội
hình hng dc.


Tuần 22Tiết 43


Thể dục - bật nhảy

Chạy bềnI. Mục tiêu:


- Luyện tập nâng cao chất lợng bµi thĨ dơc víi cê.


- Bật nhảy: Luyện tập đà một bớcgiậm nhảy đá lăng ,đà ba bớc giậm nhảy vào
đệm.


- Tiếp tục luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên
II. Địa điểm- Phơng tiện:


Chuẩn bị cờ tập, sân tập, đệm
III. Quỏ trỡnh lờn lp.


Nội dung LVĐ Phơng pháp tổ chức


A. Phần mở đầu.
1.Nhận lớp:


- Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số
-GV phổ biến yêu cầu nội dung
bài häc.


2.Khởi động


- Thùc hiÖn bµi thĨ dơc ph¸t


triĨn chung.


- Xoay kü c¸c khíp cỉ tay, cỉ
10'
2’


8’


- Cán sự tập trung báo cáo sĩ số
cho gv.


ĐHNL

g/v
§HK§
       


       

(62)

ch©n, khíp h«ng, gèi, Ðp d©y
ch»ng.- thực hiện: Nâng cao đùi
Đá lăng trứơc.
Đá lăng sau.


B. Phần cơ bản.
1. Bài thể dục với cờ:
* Ôn lại 4 động tác đã học.
- Động tác vơn thở, tay, chân,
l-ờn,


2. BËt nh¶y.
- Đá lăng trớc sau
- Đá lăng sau.


- mt bcgim nhảy đálăng
_ Đà ba bớc giậm nhảy bằng
vào m.


3. Chạy bền:
- Nhảy dây.


- Nam nhảy trong vòng 2


-- Nữ nhảy trong vòng 1


C. Phần kết thúc.
1. Thả lỏng.


2. Giáo viện nhËn xÐt kÕt qu¶


giê häc.


3. Giao bµi tËp vỊ nhµ.


VI.Rót kinh nghiƯm sau giê d¹y


30’


2Lx 8n


3L


5’


       


cs


GV


- Ôn theo từng hàng ngang một.
- Cho thi gi÷a 4 tỉ víi nhau.


- 2 em một nhóm vịn vào vai
nhau thực hiện đá thẳng chân
lăng.


- GV lµm mÉu- ph©n tÝch kü


thuËt – Cho häc sinh tËp theo
nhãm.


- Giáo viên quan sát nhắc nhở
cho các em khi nhảy song thực
hiện động tác đi lại hít thở đều.
- Yêu cầu học sinh thả lỏng tớch
cc.


- GV nhận xét kết quả bài học
và ý thức tËp lun


- GV lµm mÉu.


Cho học sinh tập theo nhóm,
mỗi nhóm 4 em tập theo đội
hình hng dc.


Tuần 22


Tiết 44


Thể dục - bật nhảyI. Mục tiêu:


- Tiếp tục ôn 4 động tác của bài thể dục và học tiếp động tác bụng phối hợp. Yêu cầu
thực hiện tơng đối chính xác, đẹp, đúng phơng hớng, biên độ, nhịp điệu bài thể dục với
cờ.- Bật nhảy: Luyện tập đà một bớcgiậm nhảy đá lăng ,đà ba bớc giậm nhảy vào đệm.
II. Địa điểm- Phơng tiện:(63)

Néi dung LV§ Phơng pháp tổ chức
A. Phần mở đầu.


1.Nhận lớp:


- Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số
-GV phổ biến yêu cầu néi dung
bµi häc.


2.Khởi động


- Thực hiện 7 động tác tay
khơng.


*Xoay kü c¸c khíp cỉ tay, cỉ
ch©n, khíp h«ng, gèi, Ðp d©y
ch»ng.


*Thực hiện 3 động tác bổ trợ:
- Chạy bớc nhỏ.


- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy đá lăng sau.
B. Phần cơ bản.


1. Bài thể dục với cờ: ễn 4
ng tỏc ó hc.*Động tác bụng.


*. Động tácphối hợp.


2. Bật nhảy.


Mt s ng tỏc b tr v phỏt
trin sc mnh chõn.


- Đá lăng trớc.
- Đá lăng sau.
- Đà


mt bc gim nhy đá lăng.
- Đà ba bớc giậm nhảy vào hố
cát


Ch¬i trò chơi: Nhảy khéo
v-ớng chân


C. Phần kết thúc.
1. Thả lỏng.


2. Gi¸o viƯn nhËn xét kết quả
giờ học.


3. Giao bài tập về nhà.


VI.Rút kinh nghiệm sau giờ dạy10'
2


8


2Lx 15n


2Lx 15n


2Lx 15n


30’


2Lx 8n


2Lx 8n


3L


3L


3 hiƯp
5’


- C¸n sù tËp trung b¸o c¸o sĩ số
cho gv.


- Gv phổ biến nội dung, yêu cầu
bài học ngắn gọnĐHKĐ
      


       
       


       


cs


- §HTL gièng ĐHKĐ
- GV làm mẫu.


- Yêu cầu gập sâu chân thẳng.


- GV lµm mÉu


- Yêu cầu : N2 gập sâu chân
thẳng.N3: ngởi thẳng đồng thời
vặn mình sang trái 900, 2 tay


dang ngang, lòng bàn tay ngửa,


mắt nhìn thẳng.


- GV làm mẫu.


- Sau ú hụ học sinh tập theo
ph-ơng pháp phân chia.


§HC


§HXL






 g/v


TuÇn 23


TiÕt 45


BÀI THỂ DỤC - BẬT NHY - CHY BN.


I. Mục tiêu:(64)

Yêu cầu : Biết và thực hiện được tương đối chính xác, đẹp, đúng phương hướng, biên


độ, nhịp điệu bài thể dục với cờ. Biết thở đúng khi thực hiện các động tác. Biết vận dụng
để có thể tự tập hằng ngàyBật nhảy : Ôn động tác đá ba bước giậm nhảy vào hố cát ; Trò chơi “ khéo vướng
chõn.


Yêu cầu Bit v thc hin c ng tỏc đà ba bước giậm nhảy đá lăng. Biết vận


dụng tự tập hằng ngày.


Chạy bền : Chạy trên địa hỡnh t nhiờn.


Yêu cầu: Bit v thc hin tt cỏc động tác kĩ thuật đã học, phát triển thể lực. Biết tự


tập và kiên trì tập luyện để phát trin sc bn.
II. Địa điểm- Phơng tiện:


Sõn trng


Tranh nh, c, đ m nhy.
III .Tiến trình dạy -học.


Nội dung LVĐ Phơng pháp tổ chức


A. Phần mở ®Çu.


1 . Giáo viên nhận lớp.Phổ biến nội
dung yêu cầu bài học.


2. Khởi động .
- Khởi động chung:* Xoay các khớp cổ tay,cổ chân,
vai,hông,gối, ép ngang, ép dọc,..
- Khởi động chuyên môn:


* Chạy tại chỗ .
*


Chạy bước nhỏ .


* Chạy nâng cao đùi.
* Chạy gót chạm mơng.


3 . Kiểm tra bài cũ.
( Bài thể dục )


8 phút


1 phút


5 phút
2lần x 8


nhịp/
động
tác.


2 phút
1 lần





- Cán sự lớp tập hợp lớp , báo cáo
giáo viên về tình lớp .
     
     
     
     
 Giáo viên- Đứng theo đội trên,giáo viên điều
khiển cho học sinh khởi động.


Gọi 2-4 học sinh thực thực hiện 6
động tác bài thể dục. Cho học sinh


nhận xét. Giáo viên cho đ i ể m,


nhận xét chung
B. Phần cơ bản.


1. Bi Theồ dục phát triển chung với
cờ :


1.1 : Ơn động tác vươn thở.
1.2 : Ôn động tác tay.


1.3 : Ôn động tác chân
1.4 : Ôn động tác lườn


32
phút


3 phút


- Giáo viên thị phạm và phân tích
kĩ thuật 4 động tác vươn thở, Tay,
chân, luờn một lần cho học sinhquan sát. Sau đó cho các em ơn
lại


từng độ tácng . Vừa giảng dạy(65)

1.5 : Ôn động tác bụng
1.6 : Ôn động tác phối hợp
2.


Kiểm tra bài thể dục với cờ


+ Điểm 9-10: Hoàn thiện cả 6 động
tác.


+ Điểm 7-8: Thực hiện được 6 động
tác ở mức tương đối đúng, nhưng
chưa đẹp, chưa thở sâu ở động tác
vươn thở ho¹c động tác thăng bằng


thực hiện với cờ ở biên độ hẹp.
+ Điểm 5-6 : Có 1-2 động tác thực
hiện sai


+ Cịn lại: Có từ 3 động tác thực
hiện sai trở lên.


3. Bật nhảy :


- Đà ba bước giậm nhảy vào hố cát.
- Trò chơi : “ Khéo vướng chân ”4. Củng cố ( Bật nhảy )


5. Chạy bền :


- Chạy trên địa hình tự nhiên.


15 phút


7 phút


2 phút


5 phút


cho caùc em .


      


      
      


      

(GV)


Giáo viên chia lớp thành nhiều


nhóm, mỗi nhóm 2- 3 học sinh.
Cho từ ng nhóm tiến hành kiểm tra
15 phút 6 động tác bài th ể d ụ c. Cho


điểm.


- Phân nhóm luyện tập theo sự
hướng dẫn của GV.


 GV





- Gv phổ biến trò chơi và tiến hành
cho các em chơi. Đánh giá.
- Gọi 2 – 4 học sinh lên thực hiện
lại kĩ thuật đà ba bước giậm nhảy
vào hố cát .Lớp quan sát nhận
xét.Giáo viên kết luận và cho điểm


các em.


- Chạy một hàng dọc 1 vòng sân,
nam trước nữ sau GV hướng dẫn
đường chạy và chỉ huy cho các em
chạy.


C. PhÇn kÕt thóc.
1/ Hồi tĩnh:


- Tập động tác điều hoà của bài thể
dục giữa giờ , hít thở sâu, rũ chân rũ
tay.


5 phút


2 phút
2
lầnx8nhị


p/ động      
    
     


     (66)

2 . Nhận xét và giao bài tập về nhà.
Kết thúc giờ học.


tác
3 phút


- Giáo viên điều khiển cho học
sinh thả lỏng, thực hiện ở đội hình
trên.


Tn 23


TiÕt 46


BÀI THỂ DỤC + BẬT NHẢY


I. Mơc tiªu:


Bài thể dục : Ơn 6 động tác : Vươn thở, tay, chân , lườn, Bụng, phối hợp.
Học 2 ng tỏc : Thng bng , nhy.


Yêu cầu : Bit và thực hiện được tương đối chính xác, đẹp, đúng phương hướng,


biên độ, nhịp điệu bài thể dục với cờ. Biết thở đúng khi thực hiện các động tác. Biết vận
dụng để có thể tự tập hằng ngày.


Bật nhảy : Ôn động tác đá ba bước giậm nhảy vào hố cát ; Trị chơi “ khéo vướng
chân”.Yªu cÇu : Biết và thực hiện được tương đối đúng trò chơi “khéo vướng chân ”, động


tác đà ba bước giậm nhảy vào hố cát. Biết vận dụng tự tp hng ngy.
II. Địa điểm- Phơng tiện:


- Sõn trường


- Tranh ảnh, cờ, nệm nhảy .
III .Tiến trình dạy -học.


Nội dung LVĐ Phơng pháp tổ chức


A. Phần mở đầu.


1


. Giỏo viên nhận lớp.Phổ biến nội
dung yêu cầu bài học.


2. Khởi động .
- Khởi động chung:


* Xoay các khớp cổ tay,cổ chân,
vai,hông,gối, ép ngang, ép dọc,..
- Khởi động chuyên môn :


* Chạy tại chỗ .
* Chạy bước nhỏ .* Chạy nâng cao đùi.
* Chạy gót chạm mơng.


3 . Kiểm tra bài cũ.
( Bật nhảy )


8 phút
1 phút


5 phút
2lần x 8


nhịp/
động
tác.


2 phút
1 lần







- Cán sự lớp tập hợp lớp , báo cáo
giáo viên về tình lớp .
     
     
     
     
 Giáo viên


- Đứng theo đội trên,giáo viên điều
khiển cho học sinh khởi động.
Gọi 2 - 4 học sinh thực thực hiện
động tác đà một bước giậm nhảy đá
lăng ; Đà ba bước giậm nhảy vào
hố cát . Cho học sinh nhận xét. GV


cho(67)

B. Phần cơ bản.


1.Bài Thể dục phát t ri ể n chung vớ i


c ờ :


1.1 : Ơn 6 động tác bài thể dục.


1.2 :Học động tác : Thăng bằng.


- Nhịp 1: Đưa chân trái ra sau, mũi
chân chạm đất, hai tay đưa ra trước
lên cao // lòng bàn tay hướng vào
nhau, trọng tâm dồn vào chân phải.
- Nhịp 2: Nâng chân trái lên cao ở
phía sau, ngã thân trên về trước ưỡn
ngực, hai tay đưa trước dang ngang,
bàn tay sấp, cờ hướng hai bên.


- Nhịp 3: Về nhịp 1.
- Nhịp 4: Về TTCB


- Nhịp 5, 6, 7, 8 như nhịp 1, 2, 3, 4
nhưng nhịp 5 đưa chân phải ra sau,
nhịp 6 thăng bằng trên chân trái.
1.3 :Học động tác : Nhảy.


- Nhịp 1: Bật nhảy người lên, rơi
xuống hai chân rộng bằng vai, bàn
tay sấp.- Nhịp 2: Bật nhảy người lên về tư
thế đứng thẳng, hai tay dang ngang,
bàn tay sấp.


- Nhịp 3: Bật nhảy như nhịp 1, đưa
hai tay ra trước ngang vai, lòng bàn
tay hướng vào nhau.


- Nhịp 4: Bật nhảy về TTCB


- Nhịp 5, 6, 7, 8 như nhịp 1, 2, 3, 4
nhưng nhịp 5 đưa tay phải sang
ngang, nhịp 6 đưa tay traùi sang
ngang.


2. B


ậ t nh ả y :


- Đà ba bước giậm nhảy vào hố cát.
- Trị chơi : “ Khéo vướng chân ”


32 phút
13 phút


15 phút
5 phút


- Giáo thị phạm và phân tích kĩ
thuật 4động tác cũ và 2 động tácm


ớ i một lần cho học độ ng tác .


Vừa giảng dạy vừa chú ý quan sát
các em tập luyện để sửa kỹ thuật
động tác cho các em .
      
      
      
      
 (GV)


Giáo viên chia lớp làm 4 tổ cho các


em tự tập luyện với sự hướng dẫn
của các em tổ


trưởng.


N.1

 
 


N.2    N.4
 GV 
 


 


N.3





- Phân nhóm luyện tập theo sự
hướng dẫn của GV.



 GV




(68)

3. Củ ng c ố ( Bài thể dục )


- Gọi 2 – 4 học sinh lên thực hiện
lại 8 động tác của bài thể dục.Lớp
quan sát nhận xét.Giáo viên kết
luận và cho điểm các em.


C. PhÇn kÕt thóc.
1/ Hồi tĩnh:


- Tập động tác điều hoà của bài thể
dục giữa giờ , hít thở sâu, rũ chân rũ
tay.


2 . Nhận xét và giao bài tập về nhà.
Kết thúc giờ học.


5 phút


2 phút


2
lầnx8nhị


p/ động
tác
3 phút

      
    
     
     
- Giáo viên điều khiển cho học sinh
thả lỏng, thực hiện ở đội hình trên.


Tn 24


TiÕt 47


Bµi TH Ể D Ụ C - B ẬT NHẢ Y - CHẠ Y BỀ N.
I. Mơc tiªu:Bài thể dục : Ôn 8 động tác đã học. Học động tác: iu hũa.


Yêu cầu :Bit v thc hin c tng i chính xác, đẹp, đúng phương hướng, biên


độ, nhịp điệu bài thể dục với cờ. Biết thở đúng khi thực hiện các động tác. Biết vận dụng
để có thể tự tập hằng ngày


Bật nhảy:Ôn chạy đà tự do nhảy xa;học ng tỏc nhyBc btrờn khụng.


Yêu cầu : Bit v thực hiện được động tác chạy đà, nhảy “bước bộ” trên không . Biết


vận dụng tự tập hằng ngày.


Chạy bn : Chy trờn a hỡnh t nhiờn.


Yêu cầu : Biết và thực hiện tốt các động tác kĩ thuật đã học, phát triển thể lực. Biết tự


tập và kiên trì tập luyện để phát triển sức bền.
II. Địa điểm- Phơng tiện:


- Sõn trng


- Tranh nh, cả ờ , n ệ m nhả y.
III .TiÕn trình dạy -học.


Nội dung LVĐ Phơng pháp tổ chức


A. Phần mở đầu.


1 . Giỏo viờn nhn lp.Ph binni dung yêu cầu bài học. 8 phút 1 phút
5 phút




(69)

2. Khở i ng .độ


- Khở i độ ng chung:


* Xoay các khớp cổ tay,cổ chân,
vai,hông,gối, ép ngang, ép dọc,..


- Khở i độ ng chuyên môn:


* Chạ y t ạ i ch ỗ .


* Chạy bước nhỏ .
* Chạy nâng cao đùi.
* Chạy gót chạm mơng.
3 . Kiể m tra bài cũ.( Bài thể dục )


2lần x 8
nhịp/
động tác.


2 phút
1 lần
- Cán sự lớp tập hợp lớp , báo cáo
giáo viên về tình lớp .
      
    
     
     
 Giáo viên


- Đứ ng theo độ i trên,giáo viên i đề ukhi


ể n cho họ c sinh khở i độ ng.


Gọi 2-4 học sinh thực thực hiện 8


độ


ng tác bài thể d ụ c. Cho học sinh


nhận xét. Giáo viên cho i để m, nhận


xét chung


B. Phần cơ bản.


1 .Bài thể dục :


1.1 : Ôn 8 động tác bài thể dục.


1.2 :Học động tác : Điều hịa


- Nhịp 1: Nâng gối chân trái lên
cao một cách nhẹ nhàng, hai tay
đưa cờ ra trước cao ngang vai
rung lắc cổ tay.


- Nhịp 2: Về TTCB- Nhịp 3: Nâng gối chân phải
lên cao một cách nhẹ nhàng, hai
tay đưa cờ sang ngang, rung lắc
cổ tay.


- Nhịp 4: Về TTCB


- Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2,
3, 4.


2. B


ậ t nh ả y :


32 phuùt


15 phút


10 phút
5 phút


10 phút


Gv phân tích và thị phạm 1 – 2 lần
cho học sinh quan sát và hiểu sau
đó điều khiển cho các em ơn tập.
Nhóm.1 Nhĩm.2









 (GV)


Nhoùm.3 Nhoùm.4












- Phân nhóm luyện tập theo sự
hướng dẫn của GV.



(70)

- Chạy đà tự do nhảy xa


- Học động tác nhảy “Bước bộ ”
trên không.4. Củ ng c ố ( B ậ t nh ả y )


5. Chạ y b n :ề


- Chạy trên địa hình tự nhiên.


5 phút
5 phút


2 phút
5 phút





- Gọi 2 – 4 học sinh lên thực hiện lại
kĩ thuật động tác nhảy “Bước bộ ”
trên không.


Lớp quan sát nhận xét. Giáo viên kết
luận và cho điểm các em.


- Chạy một hàng dọc 1 vòng sân,
nam trước nữ sau GV hướng dẫn
đường chạy và chỉ huy cho các em


ch
ạ y.


C. PhÇn kÕt thóc.1/ H


ồ i t ĩ nh:
- Tập động tác điều hoà của bài
thể dục giữa giờ , hít thở sâu, rũ
chân rũ tay.


2 . Nhận xét và giao bài tập về
nhà.


Kết thúc giờ học.


5 phút


2 phút
2
lầnx8nhịp
/ động tác


3 phút

     
    

     
     


 . GV


- Giáo viên điều khiển cho học sinh
thả lỏng, thực hiện ở đội hình trên.


Tn 24


TiÕt 48


BÀI THỂ DỤC - BẬT NHẢY


I. Mơc tiªu:


Bài thể dục : Luyện tập nâng cao chất lượng bài thể dục 9 ng tỏc.


Yêu cầu : Bit v thc hin c tương đối chính xác, đẹp, đúng phương hướng, biên


độ, nhịp điệu bài thể dục với cờ. Biết thở đúng khi thực hiện các động tác. Biết vận dụng
để có thể tự tập hằng ngày


Bật nhảy : Ôn chạy đà tự do nhảy xa ; học động tác nhảy “ Bước bộ ”trên khơng. ;
Trị chơi “ Nhảy vào vũng trũn tip sc.


Yêu cầu Bit v thc hiện được tương đối đúng trò chơi “Nhảy vào vòng tròn tiếpsức ”, chạy đà tự do nhảy xa ; học động tác nhảy “ Bước bộ ” trên không. Biết vận dụng
tự tập hằng ngày.(71)

- Sân trường


- Tranh ảnh, cờ, nệm nhảy.
III .TiÕn trình dạy -học.


Nội dung LVĐ Phơng pháp tổ chức


A. Phần mở đầu.


1 . Giỏo viờn nhn lp.Ph bin ni
dung yêu cầu bài học.


2. Khởi động .
- Khởi động chung:


* Xoay các khớp cổ tay,cổ chân,
vai,hông, gối, ép ngang, ép dọc,..
- Khởi động chuyên môn:


* Chạy tại chỗ .
* Chạy bước nhỏ .


* Chạy nâng cao đùi.
* Chạy gót chạm mơng.


3 . Kiểm tra bài cũ.


( Bật nhảy )


8 phút


1 phút
5 phút
2lần x 8


nhịp/
động
tác.


2 phút
1 lần






- Cán sự lớp tập hợp lớp , báo cáo
giáo viên về tình lớp .
     
     
     
     
 Giáo viên


- Đứng theo đội trên,giáo viên điều
khiển cho học sinh khởi động.


Gọi 2 - 4 học sinh thực thực hiện


động tác nhảy “ Bước bộ ”trên
không . Cho học sinh nhận xét. GV


cho


đ i ể m, nhận xét chung.
B. Phần cơ bản.1. Bi Theồ duùc phát triển chung với
cờ :


Ôn 9 động tác bài thể dục.


32
phuùt


12 phút
-


Giáo thị phạm và phân tích kĩ
thuật 9 động tác một lần cho học
sinh quan sát. Cho các em ơn . Vừa


giảng dạy vừa chú ý quan sát các


em


tập luyện để sửa kỹ thuật động


taùc cho caùc em .


      


      

      


      
 (GV)(72)

2. Bật nhảy :


- Chạy đà tự do nhảy xa


- Học động tác nhảy “Bước bộ ” trên
khơng.


- Trị chơi : “ Nhảy vào vòng tròn tiếp
sức ”


+ Chuẩn bị : Kẻ 1 vạch xuất phát, 4
dãy vòng tròn. Chia lớp làm 4 hàng
dọc đều nhau.


+ Cách chơi : Khi có lệnh bắt đầu. các
em số 1 lần lược bật nhảy bằng 2 chân
vào các vòng tròn rồi chạy về chạm
tay bạn số 2. Số 2 tiếp tục bật nhảy và
chạy như số 1. Trò chơi cứ tiếp tục
cho đến hết, đội nào về nhanh , ít
phạm quy là thắng cuộc.3. Củng cố ( Bài thể dục )


15 phút


5 phút


trưởng.


N.1



 
 


N.2   N.4
 GV 
 


 


N.3



- Phân nhóm luyện tập theo sự
hướng dẫn của GV .



 GV



- Gv phổ biến trò chơi và tiến hành
cho các em chơi. Nhận xét, đánh
giá trò chơi.
- Gọi 2 – 4 học sinh lên thực hiện
lại 9 động tác của bài thể dục.Lớp
quan sát nhận xét.Giáo viên kết
luận và cho điểm các em.


C. PhÇn kÕt thóc.
1/ Hồi tĩnh:


- Tập động tác điều hoà của bài thể
dục giữa giờ , hít thở sâu, rũ chân rũ
tay.


2 . Nhận xét và giao bài tập về nhà.
Kết thúc giờ học.


5 phút2 phút
2
lầnx8nhị


p/ động
tác
3 phút

      
    
     
     

(73)

TuÇn 25


TiÕt 49


Bµi TH Ể D ỤC - BẬ T NHẢ Y
I. Mơc tiªu:


Bài th d c : Luyệ n t p nâng cao chấ t l ượ ng bài thể d c 9 độ ng tỏc.Yêu cầu: Bit v thc hin c tng đối chính xác, đẹp, đúng phương hướng, biên


độ, nhịp điệu bài thể dục với cờ. Biết thở đúng khi thực hiện các động tác. Bi ế t v ậ n d ụ ng
để có thể tự tập hằng ngày


B


t nh y : Ôn chạy đà tự do nh y xa “ Kiả ể u ng i


Yêu cầu : Biết và thực hi ệ n đượ c k ỹ thu ậ ả t nh y xa “ Ki ể u ng ồ i ” . Bi ế t v ậ n d ụ ng t ự


t ậ p h ng ngy.


II. Địa ®iĨm- Ph¬ng tiƯn:
- Sân trường


- Tranh nh, cả ờ , n ệ m nhả y.
III .TiÕn tr×nh dạy -học.


Nội dung LVĐ Phơng pháp tổ chức


A. Phần mở ®Çu.


1


. Giáo viên nhận lớp.Phổ biến
nội dung yêu cầu bài học.


2. Khở i ng .độ- Khở i độ ng chung:


* Xoay các kh ớ p c ổ tay,cổ chân,


vai,


hông,gối, ép ngang, ép dọc,..
- Khởi động chuyên môn:


* Chạ y t ạ i ch ỗ .


* Chạy bước nhỏ .
* Chạy nâng cao đùi.
* Chạy gót chạm mông.
3 . Kiể m tra bài cũ.


( Bài thể dục )


8 phút


1 phút


5 phút
2lần x 8


nhịp/
động tác.


2 phút
1 lần






- Cán s l ự ớ p t ậ p h ợ p l ớ p , báo cáo giáo


viên về tình lớ p .
      
    
     
     

 Giáo viên


- Đứ ng theo độ i trên,giáo viên điều


khi


ể n cho họ c sinh khở i độ ng.


Gọi 2-4 học sinh thực thực hiện 9


độ


ng tác bài th ể d ụ c. Cho học sinh(74)

xét chung


B. Phần cơ bản.


1.


Bài thể dục :


1.1 : Ôn 9 động tác bài thể dục.


2. B


ậ t nh ả y :- Ôn chạy đà tự do nhảy xa “


Kiểu ngồi ”.


4. Củ ng c ố ( B ậ t nh ả y )


5. Chạ y b n :ề


- Ch


ạ y trên đị a hình t ựnhiên.


32 phuùt


15 phút


10 phút


5 phút
5 phút


2 phút


5 phút


Gv phân tích và thị phạm 1 – 2 lần
cho học sinh quan sát và hiểu sau
đó điều khiển cho các em ơn tập.
Nhóm.1 Nhĩm.2









 (GV)


Nhoùm.3 Nhoùm.4












- Phân nhóm luyện tập theo sự
hướng dẫn của GV.


 GV


- G


ọ i 2 – 4 h c sinh lên thọ ự c hi ệ n l ạ i


k thuĩ ậ t chạy đà tự do nhảy xa “ Kiểu
ngồi ”. Lớp quan sát nhận xét. Giáo
viên kết luận và cho điểm các em.


- Ch


ạ y m ộ t hàng dọc 1 vòng sân,


nam trướ c n sau GV hữ ướ ng d ẫ n
đườ


ng ch ạ y và ch ỉ huy cho các em


ch
ạ y.
C. PhÇn kÕt thóc.


1/ H


ồ i t ĩ nh:

- T ậ p ng độ tác điều hoà của bài


5 phút


2 phút
2

     
    

(75)

th


dể ụ c gi a giữ ờ , hít thở sâu, rũ
chân rũ tay.


2 . Nhậ n xét và giao bài tập về
nhà.


Kết thúc gi ờ ọ h c.


lầnx8nhịp
/ động tác


3 phút     


 . GV


- Giáo viên đ i ề u khi ể n cho h ọ c sinh


th


ả l ỏ ng, thự c hi ệ n ở độ i hình trên.
Tn 25


TiÕt 50


KIỂM TRA BÀI THỂ DỤC


I. Mơc tiªu:


Kiểm tra bài thể dục thực hiện với cờ.


Yêu cầu h c sinh nắm được kỹ thuật, thuộc thứ tự các động tác.


H


c sinh biết vận dụng để t tp hng ngy.
II. Địa đim- Phơng tin:


Sân trường.


- Đồ dùng: Sổ đ i ể m, Bàn gh ế , tranh, cũi, phn.
III .Tiến trình dạy -học.Nội dung LVĐ Phơng pháp tổ chức


A. Phần mở đầu.


Nhn lp.Ph bin nộ i dung


ki


m tra.. ể


Nam nữ chạy vòng quanh sân
trường.


Khởi động : xoay các khớp cổ,
tay, cổ tay, hông, vặn mình,
lường, gập bụng,gối, gập duỗi,
cổ chân, ép dọc, ép ngang.
_ Cho cả lớp tự ôn luyện.
_ Luyện tập theo từng tổ.


8 phút
1 vòng


2x8
l ầ n/1 t đ


 Cán sự tập hợp lớp, báo cáo, GV


nhận lớp phổ biến nội dung,yêu


cầu tiết kiể m tra .


Đội hình lên lớp





 
(76)

B. Phần cơ bản.


* Kieồm tra baứi theồ duùc:


Gm 9 động tác: vươn thở,


tay, chân, lườn, bụng, phối
hợp, thăng bằng, nhảy, điều
hịa. .


Cơng bố điểm KT:
-Thang điểm: 1 đến 10.


32 phút Nhóm.1 Nhóm.2









 (GV)


Nhoùm.3 Nhoùm.4












- Phân nhóm luyện tập bài thể d ụ c


theo sự hướng dẫn của GV.
_ Giáo viên phổ biến nội dung
kiểm tra, chế độ cho điểm (có chú
ý đến những trường hợp HS
yếu-kém nhưng tích cực tập luyện)


 Kiểm tra nam trước , nữ sau.


Điểm9, 10: thực hiện tốt toàn bộ kĩ
thuật chạy và thực hiện đúng thời
gian qui định


Điểm7, 8: thực hiện không tốt 1 kĩ
thuật hoặc không thực hiện đúng
theo thời gianĐiểm5, 6: : thực hiện không tốt 2 kĩ
thuật


Điểm1,2,3,4: : thực hiện khơng được
gì(tùy theo mức độ).


_ Mỗi đợt kiểm tra 3 em đ ứ ng ở 3


h ướ ng khác nhau.






 GV



  


C. PhÇn kÕt thóc.


Hồi tỉnh, thả lỏng


GV nhận xét, đánh giá kết quả
kiểm tra


Giao bài tập về nhà :
Ôn: bật nhảy, chạy bền.


5 phút Tập trung lớp thành 4 hàng ngang





GV


TuÇn 26(77)

bật nhảy - đá cầu

chạy bềnI. Môc Tiªu.
Bật nhảy:Trò chơi Nhảy vào vòng tròn tiếp sức
Học chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà


Yêu cầu : thực hiện chính xác động tác.


Đá cầu : Ôn tâng cầu bằng đùi , tâng cầu bằng má trong bàn chân.
Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên


II. Địa điểm -Phơng tiện:
Cột, đệm, xà, Cầu đá , đờng chy.


III. Quá trình lên lớp.


Nội dung LVĐ Phơng pháp tổ chứcI. Phần mở đầu.
1.Nhận lớp:


- Gv nhận líp, kiĨm tra sÜ sè, trang
phơc, dơng cơ.


-GV phổ biến yêu cầu nội dung bài
học.


2.Khi ng


- Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân,
khớp hông, gối, ép dây ch»ng.


- Thực hiện bài thể dục phát triển
chung gồm 7 động tác.


- Thực hiện đi bớc nhỏ, nâng cao đùi
chạy đạp sau.


II. Phần cơ bản.
1. Bật nhảy.


- Tại chỗ bật nhảy với vật trên cao.
- Đà 3 bớc bật nhảy với vật trên cao.
- Đà 3-5 bớc giậm nhảy co chân qua
xà.


Trò chơi : Nhảy vào vòng tròn tiÕp
søc- Chạy đà chính diện giậm nhảy chân
lăng dới thng qua x.


2. Đá cầu


_ễn tõng cu bng ựi


-Tâng cầu bằng má trong bàn chân
3. Chạy bền:


Chạy trên địa hình tự nhiên
III. Phần kết thúc.


1. Thả lỏng:


Đi theo vòng tròn cúi ngời thả lỏng.
2. Gi¸o viƯn nhËn xÐt kÕt qu¶ giờ
học.


10'
2


8


2Lx8N


mỗi đ/t
2Lx8N30


3L
3L
3L
3L
3L
3L
3->4L


5


- Cán sự tập trung báo cáo sÜ sè cho
GV.


§HK§
       


       
       


       cs


- Cán sự lớp điều khiển khởi động.
- Gv hớng dẫn cho học sinh tập.


§HTL


* *
* *
* *
* *


- GV phổ biến cách chơi


- GV làm mẫu, tập theo phơng pháp
phân nhóm.


- Tập theo tín hiệu của GV.


Chạy theo nhóm sức khoẻ
- Yêu cầu thả lỏng tích cùc.(78)

3. Híng dÉn bµi tËp vỊ nhµ.


VI.Rót kinh nghiệm sau giờ dạyg/v


Tuần 26
Tiết 52


bt nhy - ỏ cuI. Mục Tiêu.


Bật nhảy:Trò chơi :Lß cß tiÕp søc


Ơn chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà


Yêu cầu : thực hiện chính xác động tác.


Đá cầu : Ôn tâng cầu bằng đùi , tâng cầu bằng má trong bàn chân.
Hoc : t thế chuẩn bị v di chuyn


II. Địa điểm -Phơng tiện:


Cột, đệm, xà, Cầu đá , đờng chạy. , Cầu ỏ mi hs 1 qu


III. Quá trình lên lớp.


Nội dung LVĐ Phơng pháp tổ chức


I. Phần mở đầu.
1.Nhận líp:


- Gv nhËn líp, kiĨm tra sÜ sè, trang


phơc, dơng cụ.


-GV phổ biến yêu cầu nội dung bài
học.


2.Khi ng


- Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân,
khớp hông, gèi, Ðp d©y ch»ng.


- Thực hiện bài thể dục phát triển
chung gồm 7 động tác.


- Thực hiện đi bớc nhỏ, nâng cao đùi
chạy đạp sau.


II. Phần cơ bản.
1. Bật nhảy.


- Tại chỗ bật nhảy với vật trên cao.
- Đà 3 bớc bật nhảy với vật trên cao.
- Đà 3-5 bớc giậm nhảy co chân qua
xà.


Trò chơi : Nhảy vào vòng trßn tiÕp
søc


- Chạy đà chính diện giậm nhy chõn
lng di thng qua x.2. Đá cầu


_ễn tõng cu bng ựi


-Tâng cầu bằng má trong bàn chân


10'
2


8


2Lx8N


mỗi đ/t
2Lx8N


30


3L
3L
3L
3L
3L
3L
3->4L


- Cán sự tập trung báo cáo sÜ sè cho
GV.


§HK§

       


       
       


       


cs


- Cán sự lớp điều khiển khởi động.
- Gv hớng dẫn cho học sinh tập.


§HTL


* *
* *
* *
* *


- GV phổ biến cách chơi


- GV làm mẫu, tập theo phơng pháp
phân nhóm.- Tập theo tín hiệu của GV.(79)

Häc : -T thÕ chuÈn bÞ


- Di chuyÓn : Bớc trợt ngang ,
b-ớc trợt chếch


III. Phần kết thúc.
1. Thả lỏng:


Đi theo vòng tròn cúi ngời thả lỏng.
2. Giáo viện nhËn xÐt kÕt qu¶ giê
häc.


3. Híng dÉn bµi tËp vỊ nhµ.


VI.Rót kinh nghiƯm sau giê d¹y


5‘ luyện theo đội hình hàng ngang


- Yêu cầu thả lỏng tích cực.
ĐHXL

g/vTuÇn 27


TiÕt 53


bật nhảy - đá cầu

chạy bềnI. Mơc Tiªu.


Bật nhảy:Ơn đà ba bớc giậm nhảy vào hố cát
Ơn chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà


Yêu cầu: thực hiện chính xác động tác.


Đá cầu : Ơn tâng cầu bằng đùi , tâng cầu bằng má trong bàn chân.
Hoc : Tâng cầu bằng mu bàn chân


Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên
II. Địa điểm -Phơng tiện:


Cột, đệm, xà, Cầu đá , đờng chạy. , Cầu đá mỗi hs 1 qu


III. Quá trình lên lớp.


Nội dung LVĐ Phơng pháp tổ chức


I. Phần mở đầu.
1.Nhận lớp:


- Gv nhận lớp, kiểm tra sÜ sè, trang
phơc, dơng cơ.-GV phỉ biÕn yªu cầu nội dung bài
học.


2.Khi ng


- Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân,
khớp hông, gối, ép dây chằng.


- Thực hiện bài thể dục phát triển
chung gồm 7 động tác.


- Thực hiện đi bớc nhỏ, nâng cao đùi
chạy đạp sau.


II. PhÇn cơ bản.
1. Bật nhảy. :


ễn ba bc gim nhy vo h
cỏt


- Tại chỗ bật nhảy với vật trên cao.
- Đà 3 bớc bật nhảy với vật trên cao.
- Đà 3-5 bớc giậm nhảy co chân qua


10'
2


82Lx8N


mỗi đ/t
2Lx8N


30


3L
3L
3L


- Cán sự tập trung báo cáo sĩ số cho
GV.


§HK§


       
       
       
       
 cs


- Cán sự lớp điều khiển khởi động.
- Gv hớng dẫn cho học sinh tập.


§HTL
(80)

xà.


Trò chơi : Nhảy vào vòng tròn tiếp
sức


- Chạy đà chính diện giậm nhảy chân
lăng dới thẳng qua x.


2. Đá cầu


_ễn tõng cu bng ựi


-Tõng cầu bằng má trong bàn chân
Học : Tâng cầu bằng mu bàn chân
3 .Chạy bền : chạy trên địa hình tự
nhiên


III. PhÇn kÕt thóc.
1. Thả lỏng:


Đi theo vòng tròn cúi ngời thả lỏng.
2. Gi¸o viƯn nhËn xÐt kÕt qu¶ giê
häc.


3. Híng dÉn bµi tËp vỊ nhµ.


VI.Rót kinh nghiƯm sau giờ dạy


3L
3L


3L
3->4L
5


- GV phổ biến cách chơi


- GV làm mẫu, tập theo phơng pháp
phân nhóm.


- Tập theo tín hiệu của GV.


Gv làm mẫu sau đó hs thực hiện ,tập
luyện theo i hỡnh hng ngang


Chạy theo nhóm sức khoẻ , nam ,nữ
riêng


- Yêu cầu thả lỏng tích cực.
ĐHXL


* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *


5 m
Gv


Tn 27TiÕt 54


bật nhảy - đá cầuI. Mơc Tiªu.


Bật nhảy:Ơn chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà .Học : Bật nhảy bằng 2
chân tay với vào vật trên cao . Trò chơi :Nhảy vợt rào tiếp sức


Đá cầu : Ôn tâng cầu bằng đùi , tâng cầu bằng má trong bàn chân. Tâng cầu bằng
mu bàn chân


II. Địa điểm -Phơng tiện:


Ct, m, x, Cầu đá , , Cầu đá mỗi hs 1 qu


III. Quá trình lên lớp.


Nội dung LVĐ Phơng pháp tổ chức


I. Phần mở đầu.
1.Nhận lớp:


- Gv nhận lớp, kiểm tra sÜ sè, trang
phơc, dơng cơ.


-GV phỉ biÕn yªu cầu nội dung bài
học.


2.Khi ng10'
2


8


- Cán sự tập trung báo cáo sĩ số cho
GV.


ĐHKĐ
      


       
       (81)

- Xoay kü c¸c khíp cỉ tay, cổ chân,
khớp hông, gối, ép dây chằng.


- Thc hiện bài thể dục phát triển
chung gồm 7 động tác.


- Thực hiện đi bớc nhỏ, nâng cao đùi
chạy p sau.II. Phần cơ b¶n.
1.BËt nh¶y. :


Ơn đà ba bớc giậm nhảy vào h
cỏt


- Tại chỗ bật nhảy với vật trên cao.
- Đà 3 bớc bật nhảy với vật trên cao.
- Đà 3-5 bớc giậm nhảy co chân qua
xà.


Trò chơi :Nhảy vợt rào tiếp sức


- Chy chớnh din gim nhy chân
lăng dới thẳng qua xà.


Häc : BËt nh¶y b»ng 2 chân tay với
vào vật trên cao .


2. Đá cầu


_ễn tõng cu bng ựi


-Tâng cầu bằng má trong bàn chân
: Tâng cầu bằng mu bàn chân
III. Phần kết thúc.


1. Thả lỏng:


Đi theo vòng tròn cúi ngời thả lỏng.


2. Giáo viện nhËn xÐt kÕt quả giờ
học.


3. Hớng dẫn bài tập về nhà.


VI.Rút kinh nghiệm sau giờ dạy


2Lx8N


mỗi đ/t
2Lx8N


30


3L
3L
3L
3L
3L
3L
3->4L
5


cs


- Cán sự lớp điều khiển khởi động.
- Gv hớng dẫn cho học sinh tập.


§HTL* *
* *
* *
* *


- GV phổ biến cách chơi


- GV làm mẫu, tập theo phơng pháp
phân nhóm.


- Tập theo tÝn hiƯu cđa GV.


Gv làm mẫu sau đó hs thực hiện ,tập
luyện theo đội hình hàng ngang


- Yªu cầu thả lỏng tích cực.
ĐHXL

g/v
Tuần 28


Tiết 55


bật nhảy - đá cầu

chạy bềnI. Môc Tiªu.Bật nhảy: Tiếp tục ơn: Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. Học: Chạy
đà chính diện giậm nhảy lăng duỗi thẳng qua xà.


Yêu cầu: thực hiện tơng đối chính xác động tác.


Đá cầu : Ôn tâng cầu bằng đùi , tâng cầu bằng má trong bàn chân. Tâng cầu bằng
mu bàn chân .Học : Chuyền cầu bằng mu bàn chân


Chạy bền: luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
II. Phơng tiện


Đệm, xà, cột nhảy cao , Cầu đá mỗi hs 1 quả(82)

Nội dung LVĐ Phơng pháp tổ chức
I. Phần mở đầu.


1.Nhận lớp:


- Gv nhận líp, kiĨm tra sÜ sè,
trang phôc, dông cô.


- GV phæ biÕn yêu cầu nội
dung bài học.


2.Khi ng


- Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ
chân, khớp h«ng, gèi, Ðp d©y
ch»ng.- Thùc hiƯn bài thể dục phát
triển chung.
II. Phần cơ bản.
1. Bật nhảy.


- Ôn giậm nhảy co chân qua xà.
- Häc giËm nh¶y duổi thẳng
chân qua xà.


2 Đá cầu :


ễn tõng cu bng ựi ,


Tâng cầu b»ng m¸ trong bàn
chân.


Tâng cầu bằng mu bàn chân
.Học : Chuyền cầu bằng mu bàn
chân


3. Chạy bền


Luyn chy bn trờn a hỡnh t
nhiờn.


III. Phần kết thúc.


1. Thả lỏng.


- Hc sinh tự đá cầu.


2. Gi¸o viƯn nhËn xét kết quả
giờ học.


3. Hớng dẫn bài tập về nhà.


VI.Rút kinh nghiệm sau giờ dạy


10'
2


8


30


3L
3L
3L
3L


5


5


ĐHNL


g/v


- Cỏn sự tập trung báo cáo sĩ số
cho gv sau đó điều khiển khởi
động.


* *


* GV


* *


* *


* *


* *


- Tập theo đội hình hàng dọc.
Thành 4 hàng ngang , cá nhân
ôn luyện tâng cầu


Gv quan sát nhắc nhở hs tËp
lun


Đội hình 4 hàng ngang Gv hớng
dẫn và làm mẫu , sau đó hs thc


hin


Tập theo nhóm: Nam 6 vòng
sân, nữ 4 vòng sân.


Mỗi nhóm là 5 học sinh.
ĐHXL


* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *(83)

Tuần 28


Tiết 56


bt nhy - ỏ cuI. Mục Tiêu.


Bt nhy: Ơn Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà, chạy đà chính diện
giậm nhảy lăng duỗi thẳng qua xà.


Yêu cầu : thực hiện tơng đối chính xác động tác


Đá cầu : Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân , chuyền cầu bằng mu bàn chân. .Học : Phát
cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân . Một số điểm trong Luật đá cầu (sân, lới ,
nội dung thi đấu )II. Ph¬ng tiƯn


Đệm, xà, cột nhảy cao, Cầu ỏ mi hs 1 qu


iii. Quá trình lên lớp.


Nội dung LVĐ Phơng pháp tổ chức


I. Phần mở đầu.


1.Nhận lớp:


- Gv nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè,
trang phôc, dông cô.


- GV phỉ biÕn yªu cầu nội
dung bài học.


2.Khi ng


- Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ
chân, khớp hông, gèi, Ðp d©y
ch»ng.


- Thùc hiƯn bµi thĨ dơc ph¸t
triĨn chung.
II. Phần cơ bản.


1. Bật nhảy.


- Ôn giậm nhảy co chân qua xà.
- Học giËm nh¶y di thẳng
chân qua xà.


2 Đá cầu :


Ôn: Tâng cầu bằng mu bàn
chân


- Chuyn cu bng mu bn chõn
, tõng cu bng ựi


Học :


- Phát cầu thấp chân chính diện
bằng mu bàn chân .


- Một số điểm trong Luật đá
cầu (sân, lới , nội dung thi đấu )
III. Phần kết thúc.


1. Th¶ láng.


- Học sinh tự đá cầu.


2. Gi¸o viện nhận xét kết quả
giờ học.10'
2


8


30


3L
3L
5


7


5 Phút


ĐHNL

g/v


- Cán sự tập trung báo cáo sĩ số
cho gv sau đó điều khiển khởi
động.


* *


* GV* *


* *


* *


* *


- Tập theo đội hình hàng dọc.
Thành 4 hàng ngang , cá nhân
ôn luyện tâng cầu


Gv quan sát nhắc nhë hs tËp
lun


Đội hình 4 hàng ngang Gv hớng
dẫn và làm mẫu , sau đó hs thực
hiện


- Về 4 hang ngang Gv nêu một
số điểm trong luật đá cầu, Hs
chú ý lắng nghe(84)

3. Híng dÉn bµi tËp vỊ nhà.


VI.Rút kinh nghiệm sau giờ dạyg/v


Tuần 29


TiÕt 57


bật nhảy - đá cầu

chạy bềnI. Mơc Tiªu.


- Bật nhảy: Ơn động tác chạy đà chính diện g iậm nhảy co chân qua xà,
Chạy đà chính diện giậm nhảy lăng duỗi thẳng qua xà.


Yêu cầu :Thực hiện tơng đối chính xác động tác


- Đá cầu : Ôn Tâng cầu bằng mu bàn chân . Chuyền cầu bằng mu bàn chân, phát cầu
thấp chân chính diện bằng mu bàn chân . Học : Một số điểm trong luật đá cầu


- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên
II. Địa điểm-Phơng tiện


Đệm, xà, cột nhảy cao, Cầu đá mỗi hs 1 qu


iii. Quá trình lên lớp.


Nội dung LVĐ Phơng pháp tổ chức


I. Phần mở đầu.


1.Nhận lớp:


- Gv nhËn líp, kiĨm tra sÜ sè,
trang phôc, dông cô.


- GV phæ biÕn yêu cầu nội
dung bài học.


2.Khi ng


- Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ
chân, khíp h«ng, gèi, Ðp d©y
ch»ng.


- Thùc hiƯn bµi thĨ dơc ph¸t
triĨn chung.
II. Phần cơ bản.
1. Bật nhảy.


- Ôn giậm nhảy co chân qua xµ.
- Häc giËm nhảy duổi thẳng
chân qua xà.


2. Đá cầu :


ễn tõng cu bng ựi ,Tâng cầu bằng má trong bàn
chân.


Tâng cầu bằng mu bàn chân
Chuyền cầu bằng mu bàn chân
Phát cầu thấp chân chính diện
bằng mu bàn chân .


10'
2


8


30


3L
3L
3L
3L


5


ĐHNL

g/v- Cán sự tập trung báo cáo sĩ số
cho gv sau đó điều khiển khởi
động.


* *


* GV


* *


* *


* *


* *


- Tập theo đội hình hàng dọc.
Thành 4 hàng ngang , cá nhân
ôn luyện tâng cầu


Gv quan sát nhắc nhë hs tËp
luyÖn


Đội hình 4 hàng ngang Gv hớng
dẫn và làm mẫu , sau đó hs thực
hiện(85)

Học : Một số điểm trong luật đá
cầu3. Ch¹y bỊn


Luyện chạy bn trờn a hỡnh t
nhiờn.


III. Phần kết thúc.
1. Thả lỏng.


- Học sinh tự đá cầu.


2. Gi¸o viƯn nhận xét kết quả
giờ học.


3. Hớng dẫn bài tập về nhà.


VI.Rút kinh nghiệm sau giờ dạy


5 sân, nữ 4 vòng sân.Tập theo nhóm: Nam 6 vòng


Mỗi nhóm là 5 học sinh.
ĐHXL

g/v


Tuần 29Tiết 58


bt nhy - ỏ cầuI. Mơc Tiªu.


- Bật nhảy: Ơn chạy đà chính diện g iậm nhảy co chân qua xà,
Chạy đà chính diện giậm nhảy lăng duỗi thẳng qua xà.


Yêu cầu: Thực hiện tơng đối chính xác động tác


- Đá cầu : Ôn : Tâng cầu bằng mu bàn chân . Chuyền cầu bằng mu bàn chân, phát cầu
thấp chân chính diện bằng mu bàn chân .Đấu tập


II. Phơng tiện


m, x, ct nhy cao, Cu ỏ mi hs 1 qu


iii. Quá trình lên lớp.


Nội dung LVĐ Phơng pháp tổ chức


I. Phần mở đầu.
1.Nhận lớp:


- Gv nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè,
trang phôc, dông cô.


- GV phỉ biÕn yªu cầu nội
dung bài học.2.Khi ng


- Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ
chân, khớp hông, gèi, Ðp d©y
ch»ng.


- Thùc hiƯn bµi thĨ dơc ph¸t
triĨn chung.
II. Phần cơ bản.
1. Bật nhảy.


- Ôn giậm nhảy co chân qua xà.
10'
2


8


30


ĐHNL

g/v- Cán sự tập trung báo cáo sĩ số
cho gv sau đó điều khiển khởi
động.


* *


* GV


* *(86)

- Häc giËm nhảy duổi thẳng
chân qua xà.


2.Đá cÇu :


-Ơn tâng cầu bằng đùi


- Tâng cầu bằng má trong bàn
chân.


- Tâng cầu bằng mu bàn chân
- Chun cÇu b»ng mu bàn
chân


- Phát cầu thấp chân chính diện
bằng mu bàn chân .


Đấu tậpIII. Phần kÕt thóc.
1. Th¶ láng.


- Học sinh tự đá cầu.


2. Giáo viện nhận xét kết quả
giờ học.


3. Hớng dẫn bài tập về nhà.


VI.Rút kinh nghiệm sau giờ dạy


3L
3L
3L
3L


5


5


* *


* *


- Tập theo đội hình hàng dọc.
Thành 4 hàng ngang , cá nhân
ôn luyện tâng cầu


Gv quan sát nhắc nhë hs tËp


lun


Đội hình 4 hàng ngang Gv hớng
dẫn và làm mẫu , sau đó hs thực
hiện


Gv tổ chức cho hs đấu tập
,những hs khác cha đến lợt đứng
ngồi quan sát


§HXL


* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *


5 m
TuÇn 30


TiÕt 59


bật nhảy - đá cầu

Chạy bềnI. Mục Tiêu.


- Bật nhảy: Ôn bật nhảy bằng hai chân , tay với vào vật trên cao , trò chơi : Nhảy
vợt rào tiếp sức


Yêu cầu:Thực hiện tốt động tác bổ trợ, chơi trò chơi tự giác nhiệt tình , trung thực


- Đá cầu : Ôn : Tâng cầu bằng mu bàn chân . Chuyền cầu bằng mu bàn chân, phát
cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân .Đấu tập


Yêu cầu:Biết thc hiện tơng đối tốt các động tác cơ bản trong kĩ thuật đá cầu
- Chạy bền : Chy trờn a hỡnh t nhiờn


Yêu cầu:Tự giác tích cực , chạy hết cự li
II. Phơng tiện


m, x, cột nhảy cao, Cầu đá mỗi hs 1 quả


iii. Quá trình lên lớp.


Nội dung LVĐ Phơng pháp tổ chức


A. Phần mở đầu.
1.Nhận lớp:


- Gv nhận líp, kiĨm tra sÜ sè,
trang phôc, dông cô.


- GV phæ biÕn yêu cầu nội
dung bài học.


2.Khi ng


- Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ
chân, khíp h«ng, gèi, Ðp d©y
ch»ng.- Thùc hiƯn bµi thĨ dơc phát
10'
2


8


ĐHNL


* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *


5 m
GV(87)

triÓn chung.

B. Phần cơ bản.
1. Bật nhảy.


- Ôn giậm nhảy co chân qua xà.
- Giậm nhảy duổi thẳng chân
qua xà.


Ôn bật nhảy bằng hai chân , tay
vớivàovật trên trên cao


- Trò chơi :
Nhảy vợt rào tiếp sức


2 .Đá cầu :


-Ôn tâng cầu bằng đùi


- Tâng cầu bằng má trong bàn
chân.


- Tâng cầu bằng mu bàn chân
- Chun cÇu b»ng mu bàn
chân


- Phát cầu thấp chân chính diện
bằng mu bàn chân .


Đấu tập


3. Chạy bền


Luyn chy bn trờn a hỡnh t
nhiờn.


C. Phần kết thúc.
1. Thả láng.


- Học sinh tự đá cầu.


2. Gi¸o viện nhận xét kết quả
giờ học.


3. Hớng dẫn bài tập về nhà.VI.Rút kinh nghiệm sau giờ dạy


30


13p
3L
3L
3L
3L


10p


7 p
5 p


* *


* GV


* *


* *


* *


* *


- Tập theo đội hình hàng dọc.- Về đội hình 4 hàng ngang Gv
hớng dẫn , phổ biến và tổ chức
cho hs chơi trò chơi


- Hs chơi trò chơi


Thành 4 hàng ngang , cá nhân
ôn luyện tâng cầu


Gv quan sát nhắc nhở hs tËp
luyÖn


Gv tổ chức cho hs đấu tập
,những hs khác cha đến lợt đứng
ngoài quan sát


TËp theo nhãm: Nam 6 vòng
sân, nữ 4 vòng sân.


Mỗi nhóm là 5 học sinh.
ĐHXL


* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *(88)

GV
TuÇn 30TiÕt 60


bật nhảy - đá cầuI. Mơc Tiªu.


Bật nhảy: Ơn chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà ,bật
nhảy bằng hai chân , tay với vào vật ở trên cao , trò chơi : Nhảy vợt rào tiếp sức


Yêu cầu: Thực hiện tốt động tác bổ trợ, chơi trò chơi tự giác nhiệt tình , trung thực
Đá cầu : Ơn : Tâng cầu bằng mu bàn chân . Chuyền cầu bằng mu bàn chân, phát
cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân .Đấu tập


Yêu cầu: Biết thc hiện tơng đối tốt các động tác cơ bản trong kĩ thuật đá cầu
II. Phơng tiện


Đệm, xà, cột nhảy cao, Cầu ỏ mi hs 1 qu


iii. Quá trình lên lớp.


Nội dung LVĐ Phơng pháp tổ chức


A. Phần mở đầu.
1.Nhận lớp:


- Gv nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè,
trang phôc, dông cô.


- GV phổ biến yêu cầu nội
dung bài học.2.Khi ng


- Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ
chân, khớp hông, gèi, Ðp d©y
ch»ng.


- Thùc hiƯn bµi thĨ dơc ph¸t
triĨn chung.B. Phần cơ bản.
1. Bật nhảy.


- Ôn giậm nhảy co chân qua xà.
- Giậm nhảy duổi thẳng chân
qua xà.


Ôn bật nhảy bằng hai chân , tay
với vào vật trên cao


- Trò chơi :
Nhảy vợt rào tiÕp søc


10'
2’


8’


30’15p
3L
3L
3L
3L


§HNL






 g/v


- Cán sự tập trung báo cáo sĩ số
cho gv sau đó điều khiển khởi
động.


* *


* GV


* *


* *


* *


* *- Tập theo đội hình hàng dọc.
- Về đội hình 4 hàng ngang Gv
hớng dẫn , phổ biến và tổ chức
cho hs chi trũ chi(89)

2 .Đá cầu :


-Ơn tâng cầu bằng đùi


- T©ng cầu bằng má trong bàn
chân.


- Tâng cầu bằng mu bàn chân
- Chun cÇu b»ng mu bàn
chân


- Phát cầu thấp chân chính diện
bằng mu bàn chân .


Đấu tập


C. Phần kết thúc.
1. Th¶ láng.


- Học sinh tự đá cầu.


2. Giáo viện nhận xét kết quả
giờ học.3. Hớng dẫn bài tập về nhà.


VI.Rút kinh nghiệm sau giờ dạy


15p


5


Thành 4 hµng ngang , cá nhân
ôn luyện tâng cầu


Gv quan sát nhắc nhë hs tËp
luyÖn


Gv tổ chức cho hs đấu tập
,những hs khác cha đến lt ng
ngoi quan sỏt


ĐHXL

g/v


\


Tuần 31Tiết 61


bật nhảy - đá cầu

chạy bềnI. Môc Tiªu.


- Bật nhảy: Ơn chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà ,bật nhảy
bằng hai chân , tay với vào vật ở trên cao , trũ chi : Nhy vt ro tip sc


-Đá cầu : Ôn : Tâng cầu bằng mu bàn chân . Chuyền cầu bằng mu bàn chân, phát cầu
thấp chân chính diện bằng mu bàn chân .Đấu tập(90)

II. Ph¬ng tiƯn


Đệm, xà, cột nhảy cao, Cầu đá mi hs 1 qu


iii. Quá trình lên lớp.


Nội dung LVĐ Phơng pháp tổ chức


I. Phần mở đầu.
1.Nhận lớp:


- Gv nhËn líp, kiĨm tra sÜ sè,
trang phôc, dơng cơ.


- GV phỉ biến yêu cầu nội
dung bài học.


2.Khi ng- Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ
chân, khớp hông, gèi, Ðp d©y
ch»ng.


- Thùc hiƯn bµi thĨ dơc ph¸t
triĨn chung.
II. Phần cơ bản.
1. Bật nhảy.


- Ôn giậm nhảy co chân qua xà.
- Giậm nhảy duổi thẳng chân
qua xà.


- Ôn bật nhảy bằng hai chân ,
tay với vào vật trên cao


- Trò chơi :


Nhảy vợt rào tiếp sức
2 .Đá cầu :


-ễn tõng cu bng ựi


- Tâng cầu bằng má trong bàn
chân.- Tâng cầu bằng mu bàn chân
- Chun cÇu bằng mu bàn
chân


- Phát cầu thấp chân chính diện
bằng mu bàn chân .


Đấu tập
3. Chạy bền


Luyn chy bn trờn a hỡnh t
nhiờn.


III. Phần kết thúc.
1. Thả lỏng.


- Hc sinh t ỏ cu.


2. Giáo viện nhận xét kết quả
giờ học.


3. Hớng dẫn bài tập về nhà.


10'
2


8


3012p
3L
3L
3L
3L
13p


5p
5


ĐHNL

g/v


Cán sự tập trung báo cáo sĩ số
cho gv sau đó điều khiển khởi
động.


- Hs chơi trò chơi


Thành 4 hàng ngang , cá nhân
ôn luyện tâng cầu


Gv quan sát nhắc nhở hs tËp
luyÖnGv tổ chức cho hs đấu tập
,những hs khác cha đến lợt đứng
ngoài quan sát


TËp theo nhãm: Nam 6 vòng
sân, nữ 4 vòng sân.(91)

VI.Rút kinh nghiệm sau giờ dạy
g/v


TuÇn 31


TiÕt 62


bật nhảy - đá cầuI. Mơc Tiªu.


- Bật nhảy: Ơn chạy đà ( tự do ) - nhảy xa , Nhảy "bớc bộ " trên khơng ,trị chơi :
Nhảy nhảy vào vịng trũn tip sc tip sc


-Đá cầu : Ôn : Tâng cầu bằng mu bàn chân . Chuyền cầu bằng mu bàn chân, phát cầu
thấp chân chính diện bằng mu bàn chân .Đấu tập


II. Phơng tiệnm, x, ct nhảy cao, Cầu đá mỗi hs 1 quả


iii. Qu¸ trình lên lớp.


Nội dung LVĐ Phơng pháp tổ chức


I. Phần mở đầu.
1.Nhận lớp:


- Gv nhận líp, kiĨm tra sÜ sè,
trang phôc, dông cô.


- GV phæ biÕn yêu cầu nội
dung bài học.


2.Khi ng


- Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ
chân, khớp h«ng, gèi, Ðp d©y
ch»ng.


- Thùc hiƯn bài thể dục phát
triển chung.
II. Phần cơ b¶n.
1. BËt nh¶y.- Ơn chạy đà ( tự do ) - nhảy xa
- Nhảy "bớc bộ " trên khơng
- Trị chơi :


Nh¶y nh¶y vào vòng tròn tiếp
sức tiếp sức


2 .Đá cầu :


-ễn tõng cu bng ựi


- Tâng cầu bằng má trong bàn
chân.


- Tâng cầu bằng mu bàn chân
- Chun cÇu bằng mu bàn


10'
2


8


30


15p
3L
3L
3L
3L
15p5


ĐHNL

g/v


- Cán sự tập trung báo cáo sĩ số
cho gv sau đó điều khiển khởi
động.


- Tập theo đội hình nớc chảy.


- Về đội hình 4 hàng ngang Gv
hớng dẫn , phổ biến và tổ chức
cho hs chi trũ chi


- Hs chơi trò chơi(92)

chân


- Phát cầu thấp chân chính diện
bằng mu bàn chân .


Đấu tậpIII. Phần kÕt thóc.
1. Th¶ láng.


- Học sinh tự đá cầu.


2. Giáo viện nhận xét kết quả
giờ học.


3. Hớng dẫn bài tập về nhà.


VI.Rút kinh nghiệm sau giờ dạy


Gv quan sát nhắc nhë hs tËp
luyÖn


Gv tổ chức cho hs đấu tập
,những hs khác cha n lt ng
ngoi quan sỏt


ĐHXL

g/v
Tuần 32


TiÕt 63Kiểm tra : đá cầuI. Môc Tiªu.


- Kiểm tra kỹ thuật và thành tích tâng cầu.
- Nhằm đánh giá quá trình tập luyện của hs


u cầu thực hiện chính xác các động tác kỹ thuật. Nam 30 quả, Nữ 20 qu.
II. Phng tin


Mỗi học sinh một quả cầu, sân tập.
iii. Quá trình lên lớp.


Nội dung Định


lợng Phơng pháp tổ chức


I. Phần mở đầu.
1.Nhận lớp:


- Gv nhËn líp, kiĨm tra sÜ sè,
trang phôc, dông cơ, s©n tËp.
- GV phổ biến yêu cầu bµi
kiĨm tra.


2.Khởi động


- Thực hiện bài thể dục phát
triển chung gồm 7 động tác.


- Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ
chân, khớp hông, khớp khuỷu
tay, bả vai, gối, ép dây chằng
tr-ớc sau.


- Thực hiện chạy bớc nhỏ.
- thực hiện nâng cao đùi.
- Thực hiện đá lăng sau.
II. Phần cơ bản.
1. Nội dung kim tra.


- Kiểm tra kỹ thuật tâng cầu và
thành tÝch.


2. Cách cho điểm. Theo mức độ
thực hiện kỹ thut v thnh tớch
t c ca tng hc sinh.


10'
2


8


Mỗi đ/t
2lx8n


2L
2L
2L
30ĐHNL


* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *


5 m
GV


- Lớp trởng báo cáo sĩ số cho
GV sau đó dàn hàng khởi động
- Sau khi khởi động xong, tập
hợp lớp GV phổ biến nội dung,
yêu cầu trớc khi kiểm tra.(93)

- Điểm 9-10: Thực hiện đúng kỹ
thuật động tác, thành tích đạt
19, 20 quả.


- Điểm 7-8: Thực hiện đúng kỹ
thuật động tác, thành tích đạt
14, 16 quả.


- Điểm 5-6: Thực hiện tơng đối
đúng kỹ thuật động tác.


- Điểm 3-4: thành tích đạt 6-8
quả.III. PhÇn kÕt thóc.
1. Thả lỏng.


2. Giáo viên nhận xét giờ kiểm
tra và công bố điểm.


3. Giao bài tập về nhà.


Rút kinh nghiệm sau giờ dạy


5


ĐHKT


*GV
* * * * *
* * * * *
* * * * *


§HXL


* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *


5 m
GVTuÇn 32


TiÕt 64


bËt nhảy - chạy bềnI. Mục Tiêu.


- Bật nhảy: Ôn Nhảy bớc bộ trên không ,chạy đà tự do nhả xa kiểu ngồi
trò chơi : Nhảy vợt rào tiếp sức


- Yêu cầu : Hs thực hiện tốt kỹ thuật động tác
- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên
II. Phơng tiện


Hố nhảy xa , Cầu đá mỗi hs 1 quả


iii. Quá trình lên lớp.


Nội dung LVĐ Phơng pháp tổ chức


I. Phần mở đầu.
1.Nhận lớp:


- Gv nhận líp, kiĨm tra sÜ sè,
trang phôc, dông cô.


- GV phæ biÕn yêu cầu nội
dung bài học.2.Khi ng


- Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ
chân, khíp h«ng, gèi, Ðp d©y
ch»ng.


- Thùc hiƯn bµi thĨ dơc phát
triển chung.
II. Phần cơ bản.
1. Bật nhảy.


10'
2


8


30


ĐHNL


* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *


5 m
GV- Cán sự tập trung báo cáo sĩ số
cho gv sau đó điều khiển khởi
động.


. .(94)

- Ôn giậm nhảy co chân qua xà.
- Giậm nhảy duổi thẳng chân
qua xà.


- Ôn bật nhảy bằng hai chân ,
tay với vào vật trên cao


- Ôn Nhảy bớc bộ trên không
- Chạy đà tự do nhả xa kiểu
ngồi


- Trß chơi :
Nhảy vợt rào tiếp sức
2. Chạy bền


Luyn chy bn trờn a hỡnh t
nhiờn.


III. Phần kết thúc.
1. Thả láng.


- Học sinh tự đá cầu.2. Gi¸o viện nhận xét kết quả
giờ học.


3. Hớng dẫn bài tập về nhà.


VI.Rút kinh nghiệm sau giờ dạy


3L
3L
3L
3L


* *


* *


* *


* *


- Tập theo đội hình hàng dọc.
- Về đội hình 4 hàng ngang Gv
hớng dẫn , phổ biến và tổ chức
cho hs chơi trị chơi


- Hs ch¬i trò chơi


Tập theo nhóm: Nam 6 vòng
sân, nữ 4 vòng sân.Mỗi nhóm là 5 học sinh.
§HXL


* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *


5 m
GV


TuÇn 33


TiÕt 65


bật nhảy - chạy bềnI. Mục Tiêu.


- Bật nhảy: Ôn : Nhảy bớc bộ trên khơng ,trị chơi : Nhảy vợt rào tiếp sức
Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi


Yêu cầu : Biết và thực hiện tơng đối đúng một số trò chơi ,nhảy bớc bộ trên không
chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi


- Chạy bền : Chạy trên địa hỡnh t nhiờn
II. Phng tin


Hố nhảy xa , giày tập
(95)

Nội dung LVĐ Phơng pháp tổ chức
I. Phần mở đầu.


1.Nhận lớp:


- Gv nhËn líp, kiĨm tra sÜ sè,
trang phôc, dông cô.


- GV phæ biÕn yêu cầu nội
dung bài học.


2.Khi ng


- Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ
chân, khíp h«ng, gèi, Ðp d©y
ch»ng.


- Thùc hiƯn bµi thĨ dơc phát
triển chung.
*Kiểm tra bài cũ :


Nhảy bớc bộ trên không


Chy t do nhả xa kiểu ngồi


II. Phần cơ bản.


1. Bật nhảy.


- Ôn bật nhảy bằng hai chân ,
tay với vào vật trên cao


- Ôn Nhảy bớc bộ trên không
- Chạy đà tự do nhả xa kiu
ngi


- Trò chơi :
Nhảy vợt rào tiếp sức


* Cñng cè :


- Chạy đà tự do nhảy xa kiểu
ngồi


2. Ch¹y bỊn


Luyện chạy bền trên địa hình t
nhiờn.


III. Phần kết thúc.
1. Thả lỏng.


- Hc sinh t ỏ cầu.


10'
2’8’


30’


3L
3L
3L
3L


§HNL


* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *


5 m
GV


- Cán sự tập trung báo cáo sĩ số
cho gv sau đó điều khiển khởi
động.


. .


GV gọi 3-4 hs lên thực hiện , hs
khác nhận xÐt , gv nhËn xÐt cho
®iĨm


* GV* *


* *


* *


* *


- Tập theo đội hình hàng dọc.
- Về đội hình 4 hàng ngang Gv
hớng dẫn , phổ biến và tổ chức
cho hs chơi trò chơi


- Hs chơi trò chơi


GV gọi 3-4 hs thực hiện tốt nhất
lên thực hiện , hs khác nhận xét ,
gv nhận xÐt


TËp theo nhãm: Nam 6 vòng
sân, nữ 4 vòng sân.(96)

2. Giáo viện nhận xét kết quả
giờ học.


3. Hớng dẫn bài tập về nhà.


VI.Rút kinh nghiệm sau giờ dạyĐHXL


* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *


5 m
GV


Tuần 33


Tiết 66


bật nhảy - chạy bềnI. Mục Tiêu.


- Bật nhảy: Ôn : Nhảy bớc bộ trên khơng ,trị chơi : Nhảy vợt rào tiếp sức
Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi


Yêu cầu : Biết và thực hiện tơng đối đúng một số trị chơi ,nhảy bớc bộ trên khơng
chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi


- Ch¹y bỊn :


Chạy trên địa hình tự nhiên
II. Phơng tiệnHè nhảy xa , giày tập


iii. Quá trình lên lớp.


Nội dung LVĐ Phơng pháp tổ chức


I. Phần mở đầu.
1.Nhận lớp:


- Gv nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè,
trang phôc, dông cô.


- GV phỉ biÕn yªu cầu nội
dung bài học.


2.Khi ng


- Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ
chân, khớp hông, gèi, Ðp d©y
ch»ng.


- Thùc hiƯn bµi thĨ dơc ph¸t
triĨn chung.
10'
2’


8’§HNL


* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *


5 m
GV


- Cán sự tập trung báo cáo sĩ số
cho gv sau đó điều khiển khi
ng.(97)

*Kiểm tra bài cũ :


Nhảy bớc bộ trên không


Chy t do nh xa kiểu ngồi


II. PhÇn cơ bản.
1. Bật nhảy.


- Ôn bật nhảy bằng hai chân ,
tay với vào vật trên cao


- ễn Nhy bớc bộ trên không
- Chạy đà tự do nh xa kiu


ngi


- Trò chơi :
Nhảy vợt rào tiếp sức


* Củng cố :


- Chạy đà tự do nhảy xa kiểu
ngồi


- Nhảy bớc bộ trên không
2. Chạy bền


Luyn chy bn trờn a hỡnh t
nhiờn.


III. Phần kết thúc.
1. Thả lỏng.


- Hc sinh tự đá cầu.


2. Gi¸o viƯn nhËn xét kết quả
giờ học.


3. Hớng dẫn bài tập về nhà.


VI.Rút kinh nghiệm sau giờ dạy


303L
3L
3L
3L


GV gọi 3-4 hs lên thùc hiƯn , hs
kh¸c nhËn xÐt , gv nhËn xÐt cho
®iĨm


* GV


* *


* *


* *


* *


- Tập theo đội hình hàng dọc.
- Về đội hình 4 hàng ngang Gv
hớng dẫn , phổ biến và tổ chức
cho hs chi trũ chi


- Hs chơi trò chơi


GV gọi 3-4 hs thùc hiƯn tèt nhÊt
lªn thùc hiƯn , hs kh¸c nhËn xÐt ,
gv nhËn xÐtTËp theo nhãm: Nam 6 vòng
sân, nữ 4 vòng sân.


Mỗi nhóm là 5 học sinh.


§HXL


* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *


5 m
GV


TuÇn 34(98)

bật nhảy - chạy bềnI. Mơc Tiªu.


Bật nhảy: Ơn : Nhảy bớc bộ trên khơng ,trị chơi : Nhảy vợt rào tiếp sức .Chạy đà
tự do nhảy xa kiểu ngồi


Yêu cầu : Biết và thực hiện tơng đối đúng một số trò chơi ,nhảy bớc bộ trên không chạy
đà tự do nhảy xa kiểu ngồi


- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên
II. Phơng tinHố nhảy xa , giày tập


iii. Quá trình lên lớp.


Nội dung LVĐ Phơng pháp tổ chức


I. Phần mở ®Çu.
1.NhËn líp:


- Gv nhËn líp, kiĨm tra sÜ sè,
trang phôc, dông cô.


- GV phỉ biÕn yªu cầu nội
dung bài học.


2.Khi ng


- Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ
chân, khớp h«ng, gèi, Ðp dây
chằng.


- Thực hiện bài thĨ dơc ph¸t
triĨn chung.
*Kiểm tra bài cũ :


Nhảy bớc bộ trên khôngChy t do nh xa kiểu ngồi


II. PhÇn cơ bản.
1. Bật nhảy.


- Ôn bật nhảy bằng hai chân ,
tay với vào vật trên cao


- ễn Nhy bớc bộ trên không
- Chạy đà tự do nh xa kiu
ngi


Trò chơi :


Nhảy vợt rào tiếp sức
* Kiểm tra thử :


Chy đà tự do nhảy xa kiểu
ngồi


10'
2’


8’


30’


3L


3L
3L
3L


§HNL


* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *


5 m
GV


- Cán sự tập trung báo cáo sĩ số
cho gv sau đó điều khiển khởi
động.


. .


GV gäi 3-4 hs lên thực hiện , hs
khác nhận xét , gv nhËn xÐt cho
®iĨm


* GV


* *


* ** *


* *


- Tập theo đội hình hàng dọc.
- Về đội hình 4 hàng ngang Gv
hớng dẫn , phổ biến và tổ chức
cho hs chơi trị chơi


- Hs ch¬i trò chơi(99)

* Củng cố :


- Chy đà tự do nhảy xa kiểu
ngồi


- Nh¶y bớc bộ trên không
2. Chạy bền


Luyn chy bn trờn a hỡnh t
nhiờn.


III. Phần kết thúc.
1. Thả lỏng.


- Hc sinh t đá cầu.


2. Gi¸o viƯn nhËn xÐt kÕt quả
giờ học.3. Hớng dẫn bài tập về nhà.


VI.Rút kinh nghiệm sau giê d¹y


thực hiện .Hs cịn lại đứng theo
dõi quan sát


GV gäi 3-4 hs thùc hiƯn tèt nhÊt
lªn thùc hiƯn , hs kh¸c nhËn xÐt ,
gv nhËn xÐt


TËp theo nhãm: Nam 6 vòng
sân, nữ 4 vòng sân.


Mỗi nhóm lµ 5 häc sinh.


§HXL


* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *


5 m
GV


Tn 34


TiÕt 68KiĨm tra : chay bỊn


I. Mơc tiêu
-


Chạy tuỳ sức 5 phút
Yêu cầu:


+ Đạt tiêu chuẩn RLTT.


+ Bit vn dng những điều đã học trong giờ kiểm tra.
II. Địa điểm ph ơng tiện


- S©n tËp thĨ dơc


-HS chuẩn bị dọn vệ sinh sân tập, cờ, còi, đồng hồ bấm giõy.
III. tin trỡnh ging dy(100)

A.Phần mở đầu
a. NhËn líp:


GV vµ HS lµm thđ tơc nhËn líp
phỉ biÕn mục tiêu, yêu cầu ph -
ơng pháp kiểm tra.


b. Khởi động:


- Tập 5 động tác bài thể dục
phỏt trin chung.- Xoay các khớp cổ chân, cổ
tay, gèi, h«ng, vai.


- Ðp däc, ngang.


- Tại chỗ b ớc nhỏ, nâng cao
đùi, đá gót chạm mơng.
B. Phần cơ bản


1. Néi dung kiĨm tra
C


h¹y t søc 5 phót


2. BiĨu ®iĨm:


- Loại Tốt: Chạy liên tục hết 5
phút thành tích đạt


>960m(nam); >840m(nữ)
- Loại Đạt: Chạy liên tục hết 5
phút thành tích đạt


>=870m(nam); >=750m(nữ)
- Ch a đạt: Khơng chạy hết 5
phút thành tích <870( nam) v
<750(n)


* Tiến hành kiểm tra:


C.Phần kết thúc
1. Hồi tĩnh:


- Tại chỗ hít thở sâu.


- Một số động tác thả lỏng.
2. Giáo viên nhận xét giờ


8 – 10 phót
1 – 2 phót


7 - 8 phót
2 x 8 nhÞp


2 phót
2 x 8 nhÞp


1 phót


30 phót


4-6 phót
2-3 phót


* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *


- GV hoặc cán sự lớp điều


khiển khởi động.


* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *


* * * * * * * *


- Kiểm tra nam, nữ riêng.
-Kiểm tra thành nhiều đợt,
mỗi đợt 5 học sinh có sức
khoẻ bình th ờng và đã có
một q trình tập luyện
nhất định.


- Chú ý đảm bảo an tồn
cho HS.(101)

kiĨm tra: Giao bµi tËp vỊ nhµ
vµ h íng dÉn HS tËp ngoµi giê.


- KÕt thóc giê häc. 2-3 phót


- GV nhËn xÐt u, khut
®iĨm giê kiĨm tra. Tuyªn
d


ơng những em đ ợc điểm
giỏi và phê bình những em


khơng đạt u cầu.


- GV cùng HS kết thúc giờ
học.


Tuần 35


Tiết 69


ôn tập : Đá cầuI. Mục Tiêu.


- Ôn một số động tác kỹ thuật cơ bản để chuẩn bị kiểm tra học kỳ 2


- Yêu cầu biết và thực hiện tơng đối đúng động tác tâng cầu bằng đùi, bằng má trong
bàn chân, tâng cầu bằng mu bàn chân, phát cầu bằng mu bàn chân và đấu tập. Biết một
số điểm cơ bn trong lut ỏ cu.


II. Địa điểm -Phơng tiện
-Mỗi học sinh một quả cầu.
-Vệ sinh sân bÃi(102)

Nội dung Đlợng Phơng pháp tổ chức
I. Phần mở đầu.


1.Nhận lớp:


- Gv nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè,
trang phôc, dông cô.- GV phỉ biÕn yªu cầu nội
dung bài học.


2.Khi ng


- Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ
chân, khớp hông, gèi, Ðp d©y
ch»ng.


- Thực hiện 7 động tác tay
không.


- Thực hiện nâng cao đùi
- Đá má trong, đá má ngoài
- Đá lăng trớc.
II. PhÇn cơ bản.
1. Đá cầu.


- Tõng cu bng ựi.


- Tâng cầu bằng mu bàn chân.
- Chuyển cầu theo nhóm 2 ngời,
3 ngời.


- Phát cầu bằng mu bàn chân.
Bớc chân trơ ra tríc một bớc


dồn trọng tâm lên chân trụ kết
hợp với tay cầm cầu tung cầu
lên cao về trớc.


- Phát cầu cao chân chính diện
bằng mu bàn chân.


2 . Củng cố :


- Thc hin mt s động tác hs
thực hiện c ịn yếu


III. PhÇn kÕt thúc.
1. Thả lỏng.


2. Giáo viên nhËn xÐt kÕt quả
giờ học.


3. Xuống lớp.


Rút kinh nghiệm sau giờ dạy


10'
2


8


2x8n


305


5


ĐHNL


* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *


5 m
GV


- Lớp trởng báo cáo sĩ số cho
GV sau đó cho lớp khởi động.


- Thµnh 2 nhãm tËp lun :
+ Nhãm n÷ :


-Tâng cầu bng ựi.


- Tâng cầu bằng mu bàn chân.
- Chuyển cầu theo nhóm 2 ngời,
3 ngời.


+ Nhóm Nam:


- Phát cầu bằng mu bàn chân.


- Phát cầu cao chân chính diện
bằng mu bàn chân.


Hc sinh t tp mi em mt qu
cu tâng.


- GV quan s¸t sưa sai cho häc
sinh ë tõng nhãm


- Nếu hs sai nhiều gv tâpk trung
lớp lại để phân tích làm mẫu lại
- Sau thời giân tập luyện Gv cho
2 nhóm đổi vị trí và nội dung tập
luyện cho nhau


- Gv gọi 2 hs làm tốt và 2 học
sinh thực hiện còn yếu lên thực
hiện . sau đó cho lớp nhận xét
.Gv nhận xét


- Yêu cầu thả lỏng tích cực
ĐHXL(103)

Tuần 35


Tiết 70


ôn tập : Đá cầuI. Mục Tiêu.- Ôn một số động tác kỹ thuật cơ bản để chuẩn bị kiểm tra học kỳ 2


- Yêu cầu biết và thực hiện tơng đối đúng động tác tâng cầu bằng đùi, bằng má trong
bàn chân, tâng cầu bằng mu bàn chân, phát cầu bằng mu bàn chân và đấu tập. Biết một
số điểm cơ bn trong lut ỏ cu.


II. Địa điểm -Phơng tiện
-Mỗi học sinh một quả cầu.
-Vệ sinh sân bÃi


iii. Quá trình lên lớp.


Nội dung Đlợng Phơng pháp tổ chức


I. Phần mở đầu.


1.Nhận lớp:


- Gv nhận líp, kiĨm tra sÜ sè,
trang phôc, dông cô.


- GV phæ biÕn yêu cầu nội
dung bài học.


2.Khi ng


- Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ
chân, khớp h«ng, gèi, Ðp d©y
ch»ng.- Thựchiện7động tác tay khơng.
- Thực hiện nâng cao đùi


- Đá má trong, đá má ngoài
- Đá lăng trớc.


II. Phần cơ bản.
1. Đá cầu.


- Tõng cu bng ựi.


- Tâng cầu bằng mu bàn chân.
- Chuyển cầu theo nhóm 2 ngời,
3 ngời.


- Phát cầu bằng mu bàn chân.
Bớc ch©n trơ ra tríc một bớc
dồn trọng tâm lên chân trơ kÕt
hỵp víi tay cầm cầu tung cầu
lên cao về trớc.


- Phát cầu cao chân chính diện
bằng mu bàn chân.


10'
2


830


5


ĐHNL


* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *


5 m
GV


- Lớp trởng báo cáo sĩ số cho
GV sau đó cho lớp khởi động.
Thành 2 nhóm tập luyện :
+ Nhóm nữ :


-Tõng cu bng ựi.


- Tâng cầu bằng mu bàn chân.
- Chuyển cầu theo nhóm 2 ngời,
3 ngời.


+ Nhóm Nam:


- Phát cầu bằng mu bàn chân.
- Phát cầu cao chân chính diện
bằng mu bàn chân.Hc sinh t tp mi em một quả
cầu để tâng.


- GV quan s¸t söa sai cho häc
sinh ë tõng nhãm


- Nếu hs sai nhiều gv tâpk trung
lớp lại để phân tích làm mẫu lại
- Sau thời giân tập luyện Gv cho
2 nhóm đổi vị trí và nội dung tập
luyện cho nhau(104)

2 . Cñng cè :


- Thực hiện một số động tác hs
thực hiện c ũn yu


III. Phần kết thúc.
1. Thả lỏng.


2. Giáo viên nhận xét kÕt qu¶
giê häc.


3. Xng líp.


5’


hiện . sau đó cho lớp nhận xét
.Gv nhn xột- Yêu cầu thả lỏng tích cực
§HXL


* * * * *
* * * * *
* * * * *
TuÇn 36


TiÕt 71


ôn tập : Đá cầuI. Mục Tiêu.


- Ôn một số động tác kỹ thuật cơ bản để chuẩn bị kiểm tra học kỳ 2


- Yêu cầu biết và thực hiện tơng đối đúng động tác tâng cầu bằng đùi, bằng má trong
bàn chân, tâng cầu bằng mu bàn chân, phát cầu bằng mu bàn chân và đấu tập. Biết mt
s im c bn trong lut ỏ cu.


II. Địa điểm -Phơng tiện
-Mỗi học sinh một quả cầu.
-Vệ sinh sân bÃi


iii. Quá trình lên lớp.


Nội dung Đlợng Phơng pháp tổ chức


I. Phần mở đầu.


1.Nhận lớp:


- Gv nhËn líp, kiĨm tra sÜ sè,
trang phôc, dông cô.


- GV phæ biến yêu cầu nội
dung bài học.


2.Khi ng


- Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ
chân, khíp h«ng, gèi, Ðp d©y
ch»ng.


- Thực hiện 7 động tác tay
không.


- Thực hiện nâng cao đùi
- Đá má trong, đá má ngoài
- Đá lăng trớc.


II. Phần cơ bản.
1. Đá cầu.


- Tõng cu bng ựi.


- Tâng cầu bằng mu bàn chân.
- Chuyển cầu theo nhóm 2 ngời,
3 ngời.- Phát cầu bằng mu bàn chân.
Bớc ch©n trơ ra tríc một bớc
dồn trọng tâm lên chân trơ kÕt
hỵp víi tay cầm cầu tung cầu
lên cao về trớc.


- Phát cầu cao chân chính diện
bằng mu bàn chân.


10'
2


8


2x8n


30


ĐHNL


* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *


5 m
GV


- Lớp trởng báo cáo sĩ số cho
GV sau đó cho lớp khởi động.- Thµnh 2 nhãm tËp lun :
+ Nhãm nữ :


-Tõng cu bng ựi.


- Tâng cầu bằng mu bàn chân.
- Chuyển cầu theo nhóm 2 ngời,
3 ngời.


+ Nhóm Nam:


- Phát cầu bằng mu bàn chân.
- Phát cầu cao chân chính diện
bằng mu bàn chân.


Hc sinh t tp mi em một quả
cầu để tâng.(105)

2 . Cñng cè :


- Thực hiện một số động tác hs
thực hiện c ũn yu


III. Phần kết thúc.
1. Thả lỏng.


2. Giáo viên nhận xÐt kÕt qu¶
giê häc.3. Xng líp.


Rót kinh nghiƯm sau giê d¹y


5’


5’


- Sau thời giân tập luyện Gv cho
2 nhóm đổi vị trí và nội dung tập
luyện cho nhau


- Gv gọi 2 hs làm tốt và 2 học
sinh thực hiện còn yếu lên thực
hiện . sau đó cho lớp nhận xét
.Gv nhận xét


- Yêu cầu thả lỏng tích cực
§HXL


* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
GV


TuÇn 36


TiÕt 72Kiểm tra học kỳ II : đá cầuI. Mơc Tiªu.


- Kiểm tra kỹ thuật và thành tích tâng cầu.
- Nhằm đánh giá quá trình tập luyện của hs


Yêu cầu thực hiện chính xác các động tác kỹ thuật. Nam 30 qu, N 20 qu.
II. Phng tin


Mỗi học sinh một quả cầu, sân tập.
iii. Quá trình lên lớp.


Nội dung Đlợng Phơng pháp tổ chức


I. Phần mở đầu.
1.Nhận líp:


- Gv nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè,
trang phơc, dơng cơ, s©n tËp.
- GV phæ biÕn yêu cầu bài
kiểm tra.


2.Khi ng


- Thực hiện bài thể dục phát
triển chung gồm 7 động tác.
- Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ
chân, khớp hông, khớp khuỷu
tay, bả vai, gối, ép dây chằng


tr-ớc sau.


- Thực hiện chạy bớc nhỏ.
- thực hiện nâng cao đùi.
- Thực hiện đá lăng sau.
II. Phn c bn.


10'
2


8


Mỗi đ/t
2lx8n


2L
2L
2L


ĐHNL


* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *


5 m
GV(106)

1. Néi dung kiÓm tra.- KiÓm tra kü thuËt tâng cầu và
thành tích.


2. Cỏch cho điểm. Theo mức
độ thực hiện kỹ thuật và thành
tích đạt đợc của từng học sinh.


- Điểm 9-10: Thực hiện đúng kỹ
thuật động tác, thành tích đạt
19, 20 quả.


- Điểm 7-8: Thực hiện đúng kỹ
thuật động tác, thành tích đạt
14, 16 quả.


- Điểm 5-6: Thực hiện tơng đối
đúng kỹ thuật động tác.


- Điểm 3-4: thnh tớch t 6-8
qu.


III. Phần kết thúc.
1. Thả lỏng.


2. Giáo viên nhận xét giờ kiểm
tra và công bố ®iĨm.


3. Giao bµi tËp vỊ nhµ.Rót kinh nghiƯm sau giê d¹y


30’


5’


- Cho từng học sinh kiểm tra 1.
- mỗi học sinh đợc tâng 3 lần lấy
lần cao nhất.


§HKT


*GV
* * * * *
* * * * *
* * * * *


§HXL


* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
GV


Tuần 34


Bài soạn số 68Ôn tập : bật nhảy
I. Mục Tiêu.


- Bật nhảy: Ôn : Nhảy bớc bộ trên khơng ,trị chơi : Nhảy vợt rào tiếp sức
Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi


Yêu cầu : Biết và thực hiện tơng đối đúng một số trò chơi ,nhảy bớc bộ trên khơng
chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi


II. Ph¬ng tiện
Hố nhảy xa , giày tập(107)

Nội dung LVĐ Phơng pháp tổ chức
I. Phần mở đầu.


1.Nhận líp:


- Gv nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè,
trang phôc, dông cô.


- GV phỉ biÕn yªu cầu nội
dung bài học.


2.Khi ng


- Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ
chân, khớp hông, gối, ép dây
chằng.- Thùc hiƯn bµi thĨ dơc ph¸t
triĨn chung.
*Kiểm tra bài cũ :


Nhảy bớc bộ trên không


Chy t do nh xa kiu ngi


II. Phần cơ bản.
1. Bật nhảy.


- Ôn bật nhảy bằng hai chân ,
tay với vào vật trên cao


- ễn Nhy bc bộ trên không
- Chạy đà tự do nh xa kiu
ngi


Trò chơi :


Nhảy vợt rào tiếp sức
* Kiểm tra thử :


Chy đà tự do nhảy xa kiểu
ngồi* Cñng cè :


- Chạy đà tự do nhảy xa kiu
ngi


- Nhảy bớc bộ trên không
III. Phần kết thóc.
1. Th¶ láng.


- Học sinh tự đá cầu.


2. Giáo viện nhận xét kết quả
10'
2


8


30


3L
3L
3L
3L


ĐHNL


* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *5 m
GV


- Cán sự tập trung báo cáo sĩ số
cho gv sau đó điều khiển khởi
động.


. .


GV gäi 3-4 hs lªn thùc hiƯn , hs
kh¸c nhËn xÐt , gv nhËn xÐt cho
®iĨm


* GV


* *


* *


* *


* *


- Tập theo đội hình hàng dọc.
- Về đội hình 4 hàng ngang Gv
hớng dẫn , phổ biến và tổ chức
cho hs chi trũ chi


- Hs chơi trò chơiGv gi tên theo sổ điểm lần lợt
thực hiện .Hs còn lại đứng theo
dõi quan sát(108)

giê häc.


3. Híng dẫn bài tập về nhà.


VI.Rút kinh nghiệm sau giờ dạy


§HXL


* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *


5 m
GV


TuÇn 35


Bài soạn số 69Kiểm tra : bật nhảyI. Mục tiêu .


Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồiNhằm đánh giá quá trình tập luyện của hs


Yêu cầu : Học sinh thực hiện đợc từ mức đạt trở lên
II. Địa điểm phơng tiện:


VÖ sinh sân bÃi , hố nhảy .


iii. tiến trình giảng dạy.


Nội dung Đlợng Phơng pháp tổ chức


a. Phần mở đầu.


a.Nhận lớp:


- Gv nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè,
trang phôc, dông cô.


- GV phỉ biÕn yªu cầu nội
dung bài học.


b.Khi ng


- Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ
chân, khớp hông, gèi, Ðp d©y
ch»ng.


- Chạy bớc nhỏ
- Nâng cao đùi- Chạy đạp sau.
b. Phần cơ bản.


1. BËt nh¶y.


*. Kiểm tra nội dung: Chạy đà
tự do nhảy xa kiu ngi


*. Cách cho điểm


im kim tra cho theo mức độ
thực hiện động tác của từng học
sinh và thành tớch.


- Điểm 9-10: Cả hai lần nhảy
10'
2


8


2L
2L
2L
30


- Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ
số cho GV


ĐHNL* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *


5 m
GV


- ĐHKĐ giống ĐHNL nhng cự
ly giÃn cách 1 s¶i tay.


Về đội hình 4 hàng ngang gv
đọc điểm kiểm tra


- Mỗi học sinh đợc thực hiện 2
lần nhảy.(109)

đều đúng động tác và đạt thành
tích mức: “ Giỏi”.


- Điểm 7-8: Trong 2 lần nhảy có
một lần nhảy chỉ tơng đối đúng
và thành tích đạt mức: “ Khá”.
- Điểm 5-6: Cả hai lần nhảy chỉ
thực hiện đợc động tác tơng đối
đúng và đạt thành tích mức: “
Đạt”.


- Điểm 3-4: Cả hai lần nhảy đều


không thực hiện đợc động tác.
c. Phần kết thỳc.


1. Thả lỏng.


- Cúi ngời đi lại thả lỏng.


2. Giáo viên nhận xét kết quả
giờ kiểm tra và đọc điểm.


3. Híng dÉn bµi tËp vỊ nhµ.


VI.Rót kinh nghiƯm sau giờ dạy


5


* GV


* *


* *


* *


* *


ĐHXL


* * * * *
* * * * *


* * * * *
* * * * *


5 m
GV


Tuần 35


Bài soạn số 70Kiểm tra tiêu chuẩn rltt
chạytuỳ sức 5 phút


I. Mục tiêu
-


Chạy tuỳ sức 5 phút
Yêu cầu:


+ Đạt tiêu chuẩn RLTT.


+ Bit vn dụng những điều đã học trong giờ kiểm tra.
II. Địa điểm ph ơng tiện


- S©n tËp thĨ dơc(110)

III. tiến trình giảng dạy


Nội dung Định l ợng Ph ơng pháp tổ chứcA.Phần mở đầu
a. Nhận líp:


GV vµ HS lµm thđ tơc nhËn líp
phỉ biÕn mơc tiêu, yêu cầu ph -
ơng pháp kiểm tra.


b. Khởi động:


- Tập 5 động tác bài thể dục
phát trin chung.


- Xoay các khớp cổ chân, cổ
tay, gối, h«ng, vai.


- Ðp däc, ngang.


- Tại chỗ b ớc nhỏ, nâng cao
đùi, đá gót chạm mơng.
B. Phần cơ bản


1. Néi dung kiĨm tra
C


h¹y t søc 5 phót


2. BiĨu ®iĨm:


- Loại Tốt: Chạy liên tục hết 5
phút thành tích đạt>960m(nam); >840m(nữ)
- Loại Đạt: Chạy liên tục hết 5
phút thành tích đạt


>=870m(nam); >=750m(nữ)
- Ch a đạt: Khơng chạy hết 5
phút thành tích <870( nam) v
<750(n)


* Tiến hành kiểm tra:
C.Phần kết thúc


8 – 10 phót
1 – 2 phót


7 - 8 phót
2 x 8 nhÞp


2 phót
2 x 8 nhÞp


1 phót


30 phót


* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *- GV hoặc cán sự lớp điều
khiển khởi động.


* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *


* * * * * * * *


- Kiểm tra nam, nữ riêng.
-Kiểm tra thành nhiều đợt,
mỗi đợt 5 học sinh có sức
khoẻ bình th ờng và đã có
một q trình tập luyện
nhất nh.(111)

1. Hồi tĩnh:


- Tại chỗ hÝt thë s©u.


- Một số động tác thả lỏng.
2. Giáo viên nhận xét giờ
kiểm tra: Giao bài tập về nhà
và h ớng dẫn HS tập ngồi giờ.
- Kết thúc giờ học.


4-6 phót
2-3 phót2-3 phút


- ĐH 4 hàng ngang.
- Cán sự hoặc GV điều
khiĨn th¶ láng.


- GV nhËn xÐt u, khut
điểm giờ kiểm tra. Tuyên
d


ng nhng em đ ợc điểm
giỏi và phê bình những em
khơng đạt yêu cầu.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×