Tải bản đầy đủ (.ppt) (77 trang)

Ke hoach day hoc vat li

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (453.61 KB, 77 trang )

(1)


(2)

MỤC TIÊU VÀ KẾT QUẢ MONG ĐỢI


- Cung cấp các kiến thức cơ bản về dạy học tích


cực;


- Xác định các nội dung quản lý việc triển khai dạy
học tích cực trong các trường THCS;


- Hình thành các kỹ năng quản lý, triển khai dạy
học tích cực ở THCS;(3)

NỘI DUNG TÀI LIỆU
GỒM 4 PHẦN:


- Phần 1: NHỮNG CƠ SỞ TRIỂN KHAI DHTC Ở THCS
- Phần 2: CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ DHTC


- Phần 3: CÁC BIỆN PHÁP QL DHTC Ở TRƯỜNG


THCS(4)

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TRAO ĐỔI


CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ
DẠY HỌC TÍCH CỰC


NHỮNG CƠ SỞ


TRIỂN KHAI DHTC Ở THCSCÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ
DHTC Ở TRƯỜNG THCS


Các điều kiện
khác để đổi mới


PPDH ở
TTHCS?


HT CẦN LÀM
GÌ ĐỂ HỖ TRỢ


GIÁO VIÊN
TRONG VIỆC(5)

Một cuộc khám phá mới khơng chỉ


là tìm được vùng đất mới mà cịn


nhìn bằng cặp mắt mới
(6)

I. Những cơ sở để triển khai DHTC ở THCS


Cơ sở khoa học của
việc đổi mới PPDH


Thực trạng của
việc đổi mới PPDH


Lịch sử phát triển
và kinh nghiệm cácnước về DHTC


Cơ sở pháp lý


Cơ sở thực tiễn
Cơ sở thực tiễn


Cơ sở Tâm lý học


Cơ sở Tâm lý học


Lý thuyết kiến tạo(7)

- Cơ sở pháp lý và thực tiễn


Nghị quyết TW 2 – Khoá 8
Nghị quyết TW 2 – Khoá 8
Nghị quyết 40 của Quốc hội
Nghị quyết 40 của Quốc hội


Các văn bản chỉ đạo của Bộ,
Sở và Phòng GD&DT


Các văn bản chỉ đạo của Bộ,
Sở và Phòng GD&DT(8)

- Xu thế xã hội phát triển, nhà trường hội nhập,
cơng nghệ phát triển...


- Chương trình, sách giáo khoa thay đổiYêu cầu xã hội


Phải đổi mới GD trong đó
có đổi mới PPDH


- Cơ sở pháp lý và thực tiễn(9)

- Cơ sở tâm lý học:


Tính tích cực trong học tập


Tính tích cực


Tính tự giác Tính tích cực Tính độc lập(10)

- Lí thuyết kiến tạo:


Thuyết hành viThuyết kiến tạo
(11)

* Lí thuyết hành vi (Behaviorism):
- Do Watson (Mĩ ) (1878-1958) sáng lập


+ Bản chất : Kích thích- Phản xạ (S-R)
+ Hành vi khơng điều kiện


+ Hành vi có điều kiện (Paplov)+ Hành vi tạo tác (tạo ra lí thuyết hoạt động học của
Skinner)


. Các hành vi khơng có sự tham gia của ý thức
. Sự ra đời của dạy học chương trinh hóa vớiB.F


Skinner(1904-1990)-chương trình đường thẳng và
N.A.Crowder- chương trinh phân nhánh(12)

Lý thuyết kiến tạo (Constructivism)


+ Dựa trên nền tảng của tư duy phê phán


+ Dạy học bằng các trải nghiệm:sự tham gia của cá
nhân người học;cá nhân tự khởi xướng; người học tự
đánh giá;có tác động đều khắp đến người học


+ Dạy học khám phá theo thuyết kiến tạo: khám phá
qui nạp;khám phá diễn dịch;giải quyết vấn đề;dạy
học dự án;dạy học tự phát hiện.(13)

1.2. Lịch sử phát triển và kinh nghiệm các nước về
PPDHTC


a. Lịch sử
hình thành
và phát triển


b. Kinh nghiệm
các nước về PP


DHTC


• Các nước trong khu vực
• Các nước trên thế giới(14)

Thuận lợi


Khó khăn
Thuận lợi


1.3.Thực trạng việc đổi mới, sử dụng PPDH theo
hướng tích cực trong trường THCS hiện nay ở VN(15)

II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC(16)

1. Dạy và học thông qua tổ chức các hoạt động
học tập của người học


2. Dạy và học chú trọng rèn luyện PP tự học .


3. Tăng cường học tập cá thể phối hợp với học tập
hợp tác


4. Kết hợp đánh giá của người dạy với tự đánh giá
của người học.


2.2. Đặc trưng của phương pháp dạy học tích
cực


II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC
(17)

Bản chất


Đặc trưng chung nhất của dạy và học tích cực


- Tính hoạt động cao của chủ thể giáo dục
- Tính nhân văn cao của chủ thể giáo dục


- Khai thác động lực học tập trong bản thân người
học để phát triển chính họ


- Coi trọng lợi ích nhu cầu của cá nhân người
học, đảm bảo cho họ thích ứng với đời sống xã hội


II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC(18)

II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC
(Active teaching and learning methods)


2.3.1. Mối quan hệ giữa dạy và học, tích cực với
dạy học lấy học sinh làm trung tâm.


- Chuyển từ dạy học lấy người dạy làm trung tâm
sang dạy tập trung vào người học


- Dạy học hướng vào người học(19)

2.3.2. So sánh dạy học cổ truyền và các mô hình dạy học mới


STT Các vấn đề so sánh PPDH truyền thống(Traditional methods) PPDH tích cực (Active teaching and learning
methods)


1 Mục đích giờ học
2 Nội dung bài học


3 Mối quan hệ của người
dạy và người học


4 Mục đích của PTDH
5 Kết qủa của giờ học


6 Người tham gia đánh giá


II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC(20)

CƠNG VIỆC CẦN LÀM


- Trình bày mối quan hệ giữa người dạy và người
học


- Nêu tên PPDH
- Ví dụ minh hoạ


Phân tích bảng PPDHTC


II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC(21)

DẠY HỌC KHÁM PHÁ


(inquiry teaching)


+ Khám phá qui nạp (Inductive inquiry)


+ Khám phá diễn dịch (Deductive inquiry)


+ Dạy học giải quyết vấn đề (Problem solving)
+ Dạy học tự phát hiện (Discovery learning)
+ Dạy học dự án (Project based learning)


II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC(22)

1. Phương pháp Dạy học nêu vấn đề
(Dạy học nêu và giải quyết vấn đề)
Cách thức tiến hành


- Tạo tình huống có vấn đề


- Phát hiện và nhận dạng vấn đề nảy sinh
- Phát biểu vấn đề cần giải quyết


a. Đặt vấn đề và xây dựng bài toán nhận thức


2.4. Các PPDHTC và kĩ thuật triển khai


II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC(23)

- Đề xuất các giả thuyết


- Lập kế hoạch giải quyết vấn đề


- Thực hiện kế hoạch giải quyết


b. Giải quyết vấn đề đặt ra


II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC(24)

- Thảo luận kết quả và đánh giá


- Khẳng định hay bác bỏ giả thuyết đã nêu
- Phát biểu kết luận


- Đề xuất vấn đề mới


c. Kết luận


II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC(25)

Các mức độ của tình huống có vấn đề trong giờ học
TT Hoạt động 1 Hoạt động 2 PPDH


1 GV xây dựng TH GV giải quyết TH Thuyết trình nêu


vấn đề


2 GV xây dựng THCVĐ GV + HS giải quyết


THCVĐ Vấn đáp nêu vấn đề


3 GV xây dựng THCVĐ HS độc lập giải quyếtTHCVĐ Dạy học nêu vấn đề
4 HS phát hiện THCVĐ HS chủ động giải quyết


THCVĐ Dạy học tự phát hiện(Discovery
Learning)


II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC(26)

2. Phương pháp làm việc theo nhóm


a. Trao đổi, thảo luận trong nhóm


b. Phân cơng trong nhóm, cá nhân làm việc độc lập
rồi trao đổi


c. Cử đại diện lên trình bày kết quả làm việc của
nhóm


Cách tiến hành


II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC(27)

Thảo luận tổng kết trước lớp


b. Thảo luận chung


a. Các nhóm lần lượt báo cáo kết quả


c. Giáo viên tổng kết, đặt vấn đề cho bài học
hoặc vấn đề tiếp theoII. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC(28)

3. Phương pháp trị chơi học tập


Cách tiến hành


- Giới thiệu tên trò chơi, hướng dẫn cách


chơi, thời gian chơi và phổ biến luật chơi.
- Cho người học chơi thử.


- Tổ chức chơi.


- Nhận xét kết quả của trò chơi


- Kết luận: Bài học thu được qua trị chơi.


II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC(29)

4. Phương pháp trò chuyện ngắn


- Mục đích: * Khởi động, thu hút sự chú ý
* Thu thập nhanh thông tin


* Kiểm tra kiến thức của học sinh
- Kỹ thuật câu hỏi triển khai:


+ Tùy theo điều kiện cụ thể, có thể tổ chức theo đội hình nào đó


( đứng thành vòng tròn, ngồi tại chỗ)


+ GV nêu câu hỏi 1 và nhiều HS cùng trả lời câu hỏi 1


+ GV có thể nêu câu hỏi 2 và nhiều HS cùng trả lời câu hỏi 2


+ GV có thể định hướng nội dung của phần này vào mục đích của bài
học
II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC


(Active teaching and learning methods)
Cách tiến(30)

5. PP Động não(Brainstorming)
Cách tiến hành


- Người dạy nêu câu hỏi hoặc vấn đề(có nhiều cách
trả lời) cần được tìm hiểu trước lớp hoặc trước nhóm
- Khích lệ người học phát biểu càng nhiều càng tốt
- Liệt kê mọi ý kiến lên bảng hoặc giấy khổ to,


không loại trừ ý kiến nào trừ ý kiến trùng lặp
- Phân loại các ý kiến


- Làm sáng tỏ những ý kiến chưa rõ ràng


- Tổng hợp ý kiến, hỏi xem có thắc mắc hay bổ sungII. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC(31)

6. PP trực quan bằng hình ảnh, sơ
đồ, biểu đồ, biểu bảng:


– Mục đích: làm rõ nội dung bài giảng, thu hút sự chú ý và
giúp HS hiểu bài dễ dàng hơn.


– Kỹ thuật triển khai: GV chọn cách thức và phương tiện
phù hợp để thiết kế hình ảnh, biểu đồ; sắp xếp theo thứ tự
để tất cả học sinh có thể quan sát; giáo viên giới thiệu nội
dung bài theo từng loại; nguyên tắc là GV quay mặt lại
học sinh để giải thích.


– Lưu ý: Bảng biểu, sơ đồ…nên đơn giản, nhiều màu sắc và
phù hợp với chủ đề.


II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC(32)

2.3.3.Thực hành triển khai kỹ thuật ở một số PPTC
Tên PP Nhóm trình bày Nhóm phản hồi


1. Thảo luận nhóm Nhiệm vụ:


- Khái niệm PP
- Bản chất PP
- Mối quan hệ


giữa người dạy và


người học


- VD minh hoạ


Nhiệm vụ:


- Nhận xét chung
- Nêu câu hỏi thắc
mắc


- Tranh luận


2. Dạy học nêu và giải
quyết vấn đề


3. Động não


4. Trò chơi học tập
(sắm vai)


Làm việc theo nhóm


II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC(33)

Quá trình dạy học là một quá trình tổng thể, chịu sự chi phối


tác động của nhiều yếu tố có liên hệ hữu cơ vừa có ưu điểm
vừa có nhược điểm


Để quá trình DH đạt hiệu quả cần phải phối hợp và lồng


ghép rất nhiều phương pháp bổ trợ lẫn nhau nhằm huy động
được tối đa những lợi thế và hạn chế được những nhược điểm


Nghiê


n cứu
tình h


uống


Thảo luận
Đóng


vai


Hỏi
đáp


Làm việ
c
theo nhó(34)

Trong dạy học phải ln lưu ý câu ngạn ngữ sau:

TƠI NGHE - TƠI SẼ QN;TƠI NHÌN - TƠI SẼ NHỚ;


TƠI LÀM - TƠI SẼ HIỂUII. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC
(35)

3.1.Vai trò, trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc
quản lý, triển khai DHTC ở trường THCS


3.1.1. QL kế hoạch, chương trình dạy học


3.1.2. QL việc soạn bài và chuẩn bị giờ lên lớp
3.1.3. QL giờ lên lớp của GV


3.1.4. QL việc GV kiểm tra, đánh giá kết quả học
tập của HS theo hướng đổi mới PPDH:


3.1.5. QL công tác bồi dưỡng GV


3.1.6. QL cơ sở vật chất và thiết bị dạy học
3.1.7. QL hoạt động học tập của HS(36)

Hiệu trưởng cần thực hiện tốt các hoạt động:


a. Tuyên truyền, vận động


Khi đã có sự suy nghĩ đúng đắn và thông suốt
về mặt tư tưởng thì mọi hành động đều nhất quán
và sẽ đi đến thành công


3.2.1. Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức
cho giáo viên


cho giáo viên.
3.2.3.2.Biện pháp quản lý, triển khai thực hiện DHTC


ở trường THCS(37)

GV nói lên tâm tư nguyện vọng về thực hiện


PPDH TC;


 Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn;


 Tổ chức các giờ giảng áp dụng PPDH tích cực ở
các bộ mơn, tạo điều kiện cho giáo viên tham dự;


 Tổ chức các chuyên đề về đổi mới PPDH, mời
những chuyên gia về PPDH tích cực để hướng dẫn,
tập huấn cho đội ngũ giáo viên của trường;


 Tổ chức các chuyến đi tham quan, học tập.(38)

b. Động viên, khuyến khích:


 Khuyến khích, động viên bằng kinh tế;
 Khuyến khích động viên bằng tinh thần;
 Được tham gia vào công việc nhiều hơn;
 Tạo môi trường cạnh tranh;


 Đổi mới môi trường làm việc.(39)

c. Xây dựng nội qui cụ thể về DH tích cực- Đổi mới PPDH gắn liền với nội qui, qui chế


của nhà là hết sức cần thiết.


- Khi đã trở thành nội qui, qui chế sẽ bắt buộc
mọi người trong tập thể nhà trường thực hiện
nghiêm túc.(40)

3.2.2. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch quản lý hoạt
động dạy học tích cực của các tổ chuyên môn


- Xây dựng kế hoạch


1. Xác định mục tiêu xây dựng kế hoạch hoạt động
dạy học tích cực của các tổ chuyên môn


Việc xác định mục tiêu thường được dựa trên
nguyên tắc: SMARTER và bảng SWOTSWOT


- Khảo sát, đánh giá thực trạng(41)

Xác định mục tiêu QL phải đảm bảo nguyên tắc SMARTER


Xác định mục tiêu QL phải đảm bảo nguyên tắc SMARTER
S: Special Cụ thể


M: Measurable Đo lường


A: Achievable Vừa sứcR: Realistic Thực tế


T: Timebound Thời hạn


E: Engagement Liên kết


R: Relevant Thích đáng.


Vì nó định hướng cho các hoạt động
trong tương lai


Phải có tính thách thức để cố gắng
Nhưng khơng được vượt quá sức


đo lường sự cân bằng giữa khả năng
thực hiện so vối nguồn lực của tổ chức


Lượng hố các MT sẽ có đích cụ thể
để vươn tới


TG hợp lý giúp đạt được mục tiêu lại
vừa dưỡng sức cho các mục tiêu khác


Thực hiện MT phải liên kết
giữa các bộ phận


thích đáng, cơng bằng với tất
cả các bộ phận(42)

2.

Xác định các nguồn lực cụ thể


- Nguồn nhân lực


- Cơ sở vật chất thiết bị
- Nguồn tài chính


- Học sinh


- Môi trường học tập(43)

3. Xây dựng kế hoạch cho từng hoạt động cụ thể để
thực hiện tốt mục tiêu


- Xây dựng kế hoạch cho từng hoạt động;


- Thiết kế các bước đi, biện pháp qua các nguồn lực
đã có và sẽ có;


- Lập kế hoạch ở các cấp độ QL khác nhau.(44)

4. Triển khai kế hoạch


- Quán triệt việc thực hiện kế hoạch toàn đơn vị;
- Xây dựng lực lượng cốt cán, cơ chế hoạt động;
- Triển khai, hướng dẫn, đôn đốc;


- Giám sát để kịp thời điều chỉnh(45)

5. Kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạchKiểm tra việc xác định các mục tiêu của TCM, KT
các bản kế hoạch cụ thể, KT việc thực hiện KH như
thế nào nhằm:


- Điều chỉnh, uốn nắn


- Rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả thực hiện
- Báo cáo kết quả.(46)

3.2.3. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện dạy học


tích cực ở trường THCSTổ chức, chỉ đạo thực hiện dạy học


tích cực ở trường THCS là quản lý đổi


mới PPDH thông qua quản lý hoạt


động giảng dạy của GV, quản lý hoạt


động học tập của HS.
(47)

Với hoạt động giảng dạy của giáo viên


Hiệu trưởng cần quan tâm tới:


- Quản lý việc chuẩn bị giờ lên lớp của GV
- Quản lý giờ dạy trên lớp của GV


- Tổ chức dự giờ và phân tích, đánh giá giờ dạy
của GV(48)

3.2.3.1. Chỉ đạo GV thiết kế giáo án theo hướng
dạy học tích cực- Hướng dẫn giáo viên đổi mới soạn giáo án
theo hoạt động


- Chỉ rõ những yêu cầu của giáo án theo hoạt
động


- Quy định chất lượng giáo án đáp ứng mục tiêu
dạy học tích cực

(49)

- Hướng dẫn GV lựa chọn được các PPDH vừa
phù hợp với nội dung vừa phát huy được tính
tích cực, tự lực, tự giác của HS và ứng dụng
CNTT hỗ trợ GV thực hiện đổi mới PPDH.


- Hướng dẫn GV lựa chọn TBDH, phương tiện
kỹ thuật phù hợp với các hoạt động nhằm phát
huy khả năng tự học của HS


3.2.3.1. Chỉ đạo GV thiết kế giáo án theo hướng
dạy học tích cực(50)

CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI THIẾT KẾ KH BÀI HỌC THEO
HOẠT ĐỘNG


Thay đổi cách viết mục tiêu


- Mục tiêu phải xác định rõ mức độ hoàn thành


việc học tập của học sinh


- MT không chỉ đơn thuần là chủ đề của bài học
mà là cái đích bài học phải đạt tới


- Mục tiêu phải nói rõ kết quả của bài học chứ


khơng phải là mơ tả nội dung, tiến trình bài học.
- Mỗi kết quả trong mục tiêu được diễn tả bằng


một động từ hành động.(51)

THIẾT KẾ KHDH THEO HOẠT ĐỘNG
THIẾT KẾ KHDH THEO HOẠT ĐỘNG


- Thiết kế KHBH theo hoạt động đặt HS vào tình
huống cụ thể sẽ giúp HS nắm được nhưng kiến
thức... trên cơ sở tự giải quyết vấn đề.


- GV khơng rập theo khn mẫu sẵn có mà hướng
dẫn hành động, giúp mỗi HS giải quyết vấn đề
theo cách suy nghĩ của mình.(52)

Hướng dẫn giáo viên lựa chọn hoạt động


- Đạt mục tiêu của từng nội dung cụ thể của bài học
- Hoạt động phù hợp với trình độ nhận thức của HS


- Hoạt động phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi.
- Hoạt động phải cuốn hút HS, tạo hứng thú cho HS,kích thích HS tích cực tham gia.(53)

Hướng dẫn giáo viên lựa chọn hoạt động


- Hoạt động đảm bảo nguyên tắc từ dễ đến khó, từ
đơn giản đến phức tạp, từ thụ động đến chủ
động.


- Hoạt động đảm bảo sự tương tác hiệu quả giữa
giáo viên - học sinh.(54)

- Xây dựng tiêu chuẩn giờ lên lớp theo hướng


dạy học tích cực


Đối với dạy học tích cực chuẩn giờ lên lớp cần
chú trọng tới:


+ Tổ chức, điều khiển HS tham gia hoạt
động học tập tích cực, chủ động


+ Sử dụng linh hoạt nhiều PPDH trong giờ
lên lớp.


3.2.3.2. Chỉ đạo dạy học trên lớp theo hướng dạy
học tích cực(55)

- Xây dựng tiêu chuẩn giờ lên lớp theo hướng dạy


học tích cực


+ Vận dụng hiệu quả các PPDH tích cực để
kích thích hoạt động học của HS


+ Sử dụng và kết hợp tốt các phương tiện,
TBDH với PPDH như mặt kỹ thuật của PPDH(56)

- Tổ chức hoạt động học tập cho học sinh


+ GV nêu rõ tên hoạt động, mục tiêu của hoạt
động, nội dung của hoạt động.


+ Định hướng thực hiện hoạt động


+ Xác định kết quả cụ thể cần đạt của hoạt động
+ Phân bổ nguồn lực cho hoạt động


+ Phân công, giao nhiệm vụ rõ ràng cho học
sinh (cá nhân hoặc nhóm)


+ Tổ chức thực hiện.(57)

- Triển khai kế hoạch bài học (giáo án)


+ Đảm bảo kế hoạch của giờ học


+ Thực hiện đầy đủ các hoạt động dự kiến,


+ Đảm bảo học sinh được tham gia các hoạt


động học tập dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ của
giáo viên.(58)

- Chỉ đạo giáo viên đổi mới PP dạy học
Định hướng đổi mới PPDH


+ Đáp ứng nhu cầu, lợi ích của người học, phát triển
khả năng tự học


+ Sử dụng hiệu quả hệ thống PPDH, kết hợp PPDH
truyền thống với PPDH tích cực đúng mức.


+ Tổ chức hoạt động học tập, tạo điều kiện cho HS tham
gia hoạt động để phát huy tính tích cực, tự giác.


+ Đổi mới PPDH cùng với đổi mới kiểm tra, đánh giá.
+ GV là người tổ chức, hướng dẫn, giúp đỡ.(59)

3.2.3.3. Biện pháp cụ thể


1. Nâng cao nhận thức của giáo viên về việc đổi
mới PPDH


- Quán triệt mục tiêu để nâng cao nhận thức


- Đề cao tinh thần trách nhiệm của giáo viên


- Coi việc đổi mới PPDH là một hoạt động bình
thường- Động viên, khen thưởng(60)

2. Tạo động lực cho GV thực hiện đổi mới PPDH
Các yếu tố tạo động lực


- Thành tích


- Sự công nhận


- Bản thân công việc
- Trách nhiệm


- Cơ hội phát triển
- Sự tự chủ


- Sự tôn trọng...(61)

3. Tăng cường công tác bồi dưỡng GV
Nội dung bồi dưỡng


- KN xây dựng KH bài học theo hoạt động.
- KN lựa chọn và sử dụng các PPDH.


- KN sử dụng TBDH nhằm hỗ trợ việc đổi mới
PPDH.


- KN tổ chức các hoạt động trong giờ học.


(62)

Hình thức bồi dưỡng


- Hội giảng


- Hội thảo theo chuyên đề
- Sinh hoạt tổ chuyên môn
- Mở lớp tập huấn


- Tự bồi dưỡng(63)

4. Chỉ đạo đổi mới PPDH theo quy trình
Bước 1: Chuẩn bị


Nghiên cứu thực trạng đội ngũ giáo viên
- Xem xét các điều kiện


- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo


Chọn đối tượng thực nghiệm
- Chỉ đạo dạy thí điểm


- Dự giờ, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm(64)

Bước 2 : Chỉ đạo điểm


- Chọn đối tượng thực nghiệm


- Thống nhất mục đích, yêu cầu của giờ học thực
hiện đổi mới PPDH- Phân công GV soạn giáo án theo hướng tổ chức
hoạt động học tập nhằm phát huy tính tích cực,
tự lực, tự giác của HS


- Trao đổi, thu thập ý kiến của các thành viên
trong tổ chun mơn, hồn thiện giáo án
- Tổ chức dạy thí điểm


- Tổ chức dự giờ, đánh giá KQ, rút kinh nghiệm(65)

Bước 3 : Chỉ đạo đại trà


- Chỉ đạo thực hiện ở tất cả giáo viên và tất cả các


môn học.


- Dự giờ, đánh giá, rút kinh nghiệm.


Bước 4: Tổng kết đánh giá


- Khen thưởng, trách phạt.


- Tổng kết, nêu bài học kinh nghiệm(66)

- Thông qua việc dự giờ giảng dạy của Giáo viên
- Tổ chức dự giờ theo quy trình


3.2.4. Kiểm tra đánh giá thực hiện DHTC


III. Các biện pháp QL DHTC ở trường
(67)

Bước 1: Chuẩn bị dự giờ


+ Xác định mục đích dự giờ: Xem xét, đánh giá việc
thực hiện dạy học tích cực của GV.


+ Nắm được KH thực hiện bài giảng của GV: Các
hoạt động dạy của GV, hoạt động học của HS.


+ Dự kiến nội dung cần quan sát: các hoạt động cơ
bản của GV đảm bảo mục tiêu của việc thực hiện
dạy học tích cực


+ Xác định các PPDH mà GV sử dụng để tạo điều
kiện cho HS phát huy tính tích cực, tự lực, tự giác(68)

Bước 2: Tiến hành dự giờ


+ GV thực hiện nội dung bài giảng đảm bảo tính hệ thống


+ Hệ thống câu hỏi của GV kích thích tính tích cực, phát
triển tư duy của HS.


+ GV lựa chọn và sử dụng PPDH tích cực
+ Sử dụng thiết bị dạy học hỗ trợ hiệu quả


+ Kết hợp các PPDH trong khi Tổ chức hoạt động Dạy –
Học


+ GV hướng dẫn HS tự đánh giá để điều chỉnh cách học.+ Giao tiếp, hợp tác giữa thày-trò và trò-trò(69)

Bước 3: Phân tích và đánh giá giờ dạy của GV
- Phân tích giờ dạy


+ Hoạt động dạy của GV: tổ chức hoạt động học


tập của HS, lựa chọn PPDH nhằm tích cực hóa
người học, sử dụng TBDH hỗ trợ đổi mới PPDH,
phân phối thời gian của các hoạt động hợp lý.


+ Hoạt động học của HS: PP học tập, PP học tập thể


hiện tính tích cực. HS chủ động trong học tập.


+ Quan hệ giao tiếp:


Quan hệ thày-trò, quan hệ trò-trò; KN xử lý tình
huống của GV(70)

- Đánh giá giờ dạy


+ Theo quy chuẩn giờ lên lớp


+ Trình độ kiến thức, khả năng giảng dạy, tinh
thần trách nhiệm…


+ Khả năng vận dụng PPDH tích cực


Bộ phiếu đánh giá giờ dạy:+ Thảo luận và phân tích bộ phiếu đánh giá giờ


dạy trên lớp của giáo viên(71)

Bộ phiếu đánh giá giờ dạy tích cực của giáo viên:
Các nội dung cần đánh giá Điểm đánh giá


Kém(1)Yếu(2)TB(3)Khá(4)Tốt(5)


1. Nội dung giờ day:
2. Tổ chức giờ dạy


3. Sự giao tiếp thầy trò
(Quan trọng)


4. Diễn đạt


5. Sử dụng phương tiện dạy học(72)

IV. Hiệu trưởng cần làm gì để hỗ trợ giáo
viên trong việc triển khai dạy học tích cực


 Hiệu trưởng phải nắm vững nguyên tắc đổi mới


PPDH, phấn đấu làm người đi tiên phong:


- Đổi mới PPDH phải có tính kế thừa, kết hợp
các PPDH truyền thống với PPDH hiện đại- Phải phù hợp với điều kiện của trường, trình
độ, năng lực của GV và HS


- Phải tạo các điều kiện thuận lợi cho việc thực
hiện đổi mới PPDH(73)

Tăng cường sinh hoạt tổ chuyên môn(HT chỉ đạo)


- Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về đổi mới PPDH
- Trao đổi việc thiết kế bài dạy theo PPDH tích cực


- Trao đổi cách tổ chức các hoạt động HT cho HS, cách xây
dựng hệ thống câu hỏi gợi mở nhằm kích thích tính tích cực,
sáng tạo của HS trong các giờ học …


Tổ chức dự giờ thăm lớp để rút kinh nghiệm


- Tổ chức dự giờ theo nhóm chun mơn, cụm trường


- Khuyến khích GV chủ động dự giờ của đồng nghiệp để học
hỏi về PPDH


- Sau dự giờ cần đánh giá nghiêm túc dựa vào các đặc trưng cơ
bản, biểu hiện của dạy và học tích cực cũng như các mức độ
đạt được để cung cấp các phản hồi có tính xây dựng….(74)

 Hiệu trưởng phải xây dựng đội ngũ GV giỏi làm nòng cốt. Tạo
điều kiện để GV học tập nâng cao trình độ:


- Khuyến khích GV chủ động đăng kí các giờ dạy đổi mới PP- Thực hiện chỉ đạo điểm rồi nhân ra diện rộng dựa vào lực
lượng GV cốt cán


- Cử GV tham gia các đợt tập huấn chun mơn do Phịng GD,
Sở GD, Bộ GD tổ chức. Chủ động tổ chức các lớp tại trường
mời chuyên gia báo cáo cho GV về PPDH tích cực, về cách
thiết kế bài dạy theo PP tích cực, cách khai thác thơng tin và
hướng dẫn HS cách tìm hiểu thơng tin học tập…


- Tổ chức các đợt học tập tham quan các trường bạn, trong nước
hoặc nước ngoài….(75)

 Cung cấp đầy đủ phương tiện, đồ dùng dạy học cho GV
và khuyến khích GV sử dụng CNTT trong dạy học


- Đầu năm học chủ động xây dựng kế hoạch mua sắm,
bổ sung TBDH phù hợp với chuyên môn


- Khuyến khích GV và HS tự làm đồ dùng dạy học


- Chủ động khai thác các nguồn tại trợ từ các dự án,
các tổ chức và cá nhân để bổ sung CSVC và TBDH
phục vụ đổi mới PPDH


- Sắp xếp bố trí TBDH phù hợp, tập huấn cách sử
dụng để GV chủ động trong khai thác phục vụ đổi
mới PPDH….(76)

 Đánh giá sát đúng trình độ, năng lực và sự phù hợp trong


PP dạy học của từng GV trong trường


- Cụ thể hóa chuẩn đánh giá giờ dạy để đánh giá cụ thể
các giờ dạy tích cực theo chuẩn KT kỹ năng


- Xây dựng các tiêu chí đánh giá vừa để đánh giá đúng
năng lực của GV, vừa là sự định hướng cho việc chuẩn
bị và thực hiện các giờ dạy học đổi mới PP phù hợp với
chuẩn và thực tế của nhà trường


- Đánh giá có tính xây dựng để GV muốn được đồng
nghiệp dự giờ và chia sẻ thông tin, tư vấn giúp họ điều
chỉnh việc dạy học…@


 Biết cách tiếp nhận TTin phản hồi từ sự đánh giá nhận xét
xây dựng của học HS để điều chỉnh việc DH của GV…(77)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×