Tải bản đầy đủ (.doc) (5 trang)

KHGD LOP 3 TUAN 11 15

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (673.98 KB, 5 trang )

(1)

(Từ ngày 9/11 đến ngày 13/11 )


Thø
ngày


tháng Tiết Môn Tên bài dạy


Thiết bị dạy
học cần có
Sáng


2
9- 11


1 TN- XH T- H:Phõn tớch v v s :Mqh h hng( tit 1)


2 L.TViệt


3 Ngoại ngữ Tập viết th và phong bì th


4 Thủ công Cắt, dán ch÷ I, T (tiÕt 1)


ChiỊu
2


1 TĐ- KC Đất q đất yờu


2 T- KC t quý t yờu


3 Toán Bài toán gi¶i b»ng hai phÐp tÝnh ( T 2 )4 C C


Chiều
3
10-11


1 Chính tả N- V: Tiếng hò trên sông


2 MT Lun tËp


3 To¸n


4 Tập đọc Thực hành kĩ năng giữa học kì I
Sáng


4
11-11


1 L.To¸n Lun tËp


2 Ngoại ngữ Lun đọc: Chõ bánh khúc của dì tơi.


3 L.TViƯt


4 TN-XH T.H: Phân tích và vẽ sơ đồ mqh họ hàng (T2)
Chiều


4


1 LT&C Vẽ quê hơng2 Toán Bảng nhân 8


3 Tập viết Từ ngữ về quê hơng. Ôn tập câu: Ai làm gì?
4 Thể dục Động tác bụng của bài TD phát triển chung
Chiều


5
12-11


1 Ôn chữ hoa G ( tiết 3)


2 Chính tả Luyện tập


3 Âm nhạc (Nhớ viết): Vẽ quê hơng


4 Toán Động tác toàn thân của bài TD phát triển chung
Sáng


6
13-11


1 o c


2 MT Luyện viết: Bài 11


3 L.TViệt Luyện tập


4 L.Toán Giáo dục quyền và bổn phận của trẻ em.
ChiỊu6


1 GDNG Lun tËp


2 Nói về cảnh đẹp đất nớc


3 Toán


4 TLV Kiểm điểm nề nếp tuần 11


Thể dục
SHTT


Ngày.tháng.năm 2010
KiÓm tra, nhËn xÐt
………...


..


………


HiÖu trëng


( Kí tên, đóng dấu


KÕ hoạch giảng dạy tuần 12


(T ngy 16/11 n ngy 20/11 )Thứ(2)

tháng
Sáng


2
16- 11


1 Phòng cháy khi ở nhà


2


3 Núi v cnh p t nc


4 Cắt, dán chữ I, T (tiết 2)


Chiều
2


1 Nắng phơng Nam


2 Nắng phơng Nam


3 Luyện tập


4
Chiều


3
17-111 ( Nghe- viết) Chiều trên sông Hơng


2 So sánh số lớn gấp mấy lần số bé


3


4 Tích cùc tham gia viƯc trêng,viƯc líp ( tiÕt 1 )
S¸ng


4
18-11


1 So sánh số lớn gấp mấy lần số bé


2 Luyn đọc: Luôn nghĩ đến miền Nam


3


4 Một số hoạt động ở trờng( T1)


ChiỊu
4


1 Cảnh đẹp non sơng


2 Lun tËp


3 Ơn về từ chỉ hoạt động,trạng thái. So sánh4 Ôn các ng tỏc ca bi TD phỏt trin chung


Chiều
5
19-11


1 Ôn chữ hoa H


2 B¶ng chia 8


3 (Nghe- viết ) Cảnh đẹp non sụng


4 Động tác nhảy của bài TD phát triển chung


Sáng
6
20-11


1


2 Luyện viết: Bài 12


3 Bảng chia 8


4 Giáo dục quyền và bổn phận của trẻ em.


Chiều
6


1 Luyện tập2 Núi, viết về cảnh đẹp đất nớc


3


4 KiĨm ®iĨm nỊ nÕp tuần 12


Ngày.tháng.năm 2010
KiÓm tra, nhËn xÐt
………...


..


………


HiƯu trëng


( Kí tờn, úng du


Kế hoạch giảng dạy tuần 13


(T ngy 23/11 n ngy 27/11 )


Thứ
ngày


tháng Tiết Môn Tên bài dạy


Thiết bị dạy
học cần có


Sáng


2
23-11


1 Mt s hot ng ở trờng ( T2)


2


3 Nói, viết về cảnh đẹp đất nc


4 Cắt dán chữ H, U( T1)


Chiều
2


1 Ngời con của Tây Nguyên


2 Ngời con của Tây Nguyên(3)

Chiều
3
24-11


1 ( Nghe- viết): Đêm trăng trên Hồ Tây


2 Luyện tập


34 TÝch cùc tham gia viƯc trêng, viƯc líp ( tiÕt 2 )
Sáng


4
25-11


1 Luyện tập


2 Luyn c: Vm C ụng


3


4 Không chơi các trò chơi nguy hiểm


Chiều
4


1 Cửa Tùng


2 Bảng nhân 9


3 T a phng. Du chm., chm than


4 Động tác nhảy của bài TD phát triển chung ( T2 )
Chiều


5
26-11


1 Ôn chữ hoa I2 Luyện tập


3 (Nghe- viết ): Vàm Cỏ Đông


4 Bài TD phát triển chung TC: Đua ngựa


Sáng
6
27-11


1


2 Luyện viết: Bài 13


3 Luyện tập


4 Giáo dục về môi trờng


Chiều
6


1 Gam


2 Viết th


3


4 Kiểm điểm nề nếp tuần 13Ngày.tháng.năm 2010
KiÓm tra, nhËn xÐt
………...


..


………


HiÖu trëng


( Kí tên, úng du


Kế hoạch giảng dạy tuần 14


(T ngy 30/11 n ngy 4/12 )


Thứ
ngày


tháng Tiết Môn Tên bài dạy


Thiết bị dạy
học cần có
Sáng


2
30-11


1 Tỉnh (Thành phố) nơi bạn đang sống (T1)2


3 Viết th


4 Cắt dán chữ H, U( T2)


Chiều
2


1 Ngời liên lạc nhỏ


2 Ngời liên lạc nhỏ


3 Luyện tập


4
Chiều


3
1-12


1 ( Nghe- viết): Ngời liên lạc nhỏ


2 Bảng chia 9


3


4 Quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng (T1)(4)

4


2- 12


3


4 Tỉnh ( thành phố) nơi bạn ®ang sèng (T2)


ChiỊu
4


1 Nhí ViƯt B¾c


2 Lun tËp


3 Ơn về t ch c im.ễn tp cõu Ai th no?


4 Ôn bài TD phát triển chung


Chiều
5
3- 12


1 Ôn chữ hoa K


2 Chia sè cã 3 ch÷ sè cho sè cã mét chữ số (tiết1)


3 (Nghe- viết ): Nhớ Việt Bắc


4 Hoàn thiện bài TD phát triển chung


Sáng


6
4- 12


1


2 Luyện viết: Bài 14


3 Chia sè cã 3 ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè (tiÕt1)


4 Tìm hiểu vê đất nớc, con ngời Việt Nam.


ChiỊu
6


1 Chia số có 3 chữ số cho số có một chữ số (tiết 2)
2 Nghe kể: Tơi cũng nh bác. Giới thiệu hoạt động
3


4 KiĨm ®iĨm nỊ nếp tuần 14


Ngày.tháng.năm 2010
KiÓm tra, nhËn xÐt
………...


..


………


HiÖu trëng( Kớ tờn, úng du


Kế hoạch giảng dạy tuần 15


(T ngy 7/12 n ngy 11/12 )


Thứ
ngày
tháng


Tiết Môn Tên bài dạy Thiết bị dạyhọc cần có


Sáng
2
7- 12


1 Cỏc hot động thông tin liên lạc


2


3 TLV: Giới thiệu hoạt động


4 Cắt, dán chữ V


Chiều
2


1 Hũ bạc của ngời cha


2 Hũ bạc của ngời cha3 Chia số có 3 chữ số cho sè cã 1 ch÷ sè (tiÕt 1)
4


ChiỊu
3
8- 12


1 ( Nghe- viÕt): Hị b¹c cđa ngêi cha


2 Chia sè cã 3ch÷ sè cho sè cã 1 ch÷ sè(tiÕt 2)
3


4 Quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng (Tiết 2)
Sáng


4
9- 12


1


2 Luyện đọc: Nhà bố ở


3


4 Hoạt động nơng nghiệp


ChiỊu
41 Nhµ rông ở Tây Nguyên


2 Giới thiệu bảng nhân


3 Từ ngữ về các dân tộc.Luyện tập về so sánh


4 Tiếp tục hoµn thiƯn bµi TD(5)

5


10-12 34 (Nghe- viÕt ): Nhà rông ở Tây NguyênBài TD phát triển chung
Sáng


11-12
1


2 Luyện viết: Bài 15


3 Giới thiệu bảng chia


4 VN ca ngợi chú bộ đội, những ngời có cơng với
nớc


ChiỊu
6


1 Lun tËp


2 Nghe kĨ: GiÊu cµy – Giíi thiƯu tổ em3


4 Kiểm điểm nề nếp tuần 15


Ngày.tháng.năm 2010
KiÓm tra, nhËn xÐt
………...


..


………


HiÖu trëng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×