Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

KIEM TRA 45 PHUT hkII

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (85.75 KB, 1 trang )

(1)

Trường PTDT Nội Trú KIỂM TRA 45 PHÚT


Lớp: ………… Môn: Vật Lý 6


Họ và tên: ……… Thời gian: 45 phút
Điểm Lời phê của thầy cô giáo


I. Phần trắc nghiệm.(2 điểm ) Hãy chọn và đánh dấu x vào ô trống sau mỗi câu đúng.
Câu 1: (0,5 điểm). Máy cơ đơn giản nào sau đây có thể làm thay đổi đồng thời cả
hướng và độ lớn của lực:


A. Ròng rọc động B. Ròng rọc cố định.
C. Đòn bẩy. D. Hai ý A và C


Câu 2: (0,5 điểm). Hiện tượng nào sau đây khơng xảy ra khi làm lạnh khơng khí đựng
trong bình kín.


A. Thể tích của khối khơng khí tăng.
B. Khối lượng riêng của khối khơng khí giảm.


C. Trọng lượng riêng của khối khơng khí tăng.
D. Cả ba hiện tượng trên đều không xảy ra


Câu 3: (0,5 điểm). Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt theo chiều từ ít tới
nhiều sau đây, cách nào đúng.


A.Khí, lỏng, rắn. B. Lỏng, khí, rắn
C. Rắn, lỏng, khí D. Khí, rắn, lỏng


Câu 4: Trong các phép đổi sau phép đổi nào đúng ( Đổi từ 0F sang 0C ).
A. 950F = 300C B. 950F = 350C


C. 1220F = 450C. D. 1050F = 250C
II. Phần tự luận: ( 8 điểm)


Câu 1 : ( 4,0 điểm). Hãy dùng từ thích hợp điền vào chổ trống trong các câu sau.
a. Để kéo vật lên cao bằng ròng rọc động ta cần tác dụng một lực………
trọng lượng của vật.


b. Để đẩy chiếc xe máy lên thềm cao người ta thường dùng ……….
c. Nhiệt kế y tế dùng để đo ………Nhiệt kế rượu
dùng để đo ………


Nhiệt kế ……… dùng để đo nhiệt độ của các thí
nghiệm.


d. Chất rắn nở vì nhiệt ………chất lỏng. Chất khí nở vì nhiệt
……….Chất………


e. Trong nhiệt giai Farenhai(Fahrenheit), nhiệt độ của nước đá đang tan là là
………0F, của hơi nước dang sôi là………0F.


Câu 2: ( 4 điểm). Hãy thực hiện các phép đổi sau.(Chú ý: Đổi theo đúng công thức đã
học)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×