Tải bản đầy đủ (.ppt) (15 trang)

bai truyen thong danh giac giu nuoc cua dan tocviet nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (115.38 KB, 15 trang )

(1)

Bµi 1Truyền thống đánh giặc giữ n c


ca dõn tc Vit Nam(tiết2)Giáo viên : Nguyễn Văn Hßa(2)

II. Truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong
sự nghiệp đánh giặc giữ n ớc


* PhÇn 2 cã 6 néi dung:


1) Truyền thống dựng n ớc đi đôi với giữ n ớc.
2) Truyền thống lấy nhỏ chống lớn, lấy ít địch
nhiều.(3)

4) Truyền thống thắng giặc bằng trí thơng
minh, sáng tạo, bng NTQS c ỏo.


5) Truyền thống đoàn kết quốc tế.(4)

1. Truyền thống dựng n ớc đi đôi với giữ n ớc


* V× sao?


- N íc ta ë vị trí chiến l ợc trọng yếu trong
vùng ĐNá và có nhiều tài nguyên, nên các
thế lực bên ngoài luôn thực hiện âm m u XL,
khuất phôc.
(5)

- Xây dựng CNXH phải kết hợp chặt với bảo
vệ TQ XHCN là quy luật của CM XHCN trong
thời đại hiện nay.


Hơn nửa thế kỷ qua, nhân dân các n ớc XHCN
phải đ ơng đầu với sự chống phá điên cuồng của
CNĐQ và các thế lực thù địch với CNXH.


Vì vậy, để tồn tại và PT, dân tộc ta phải th ờng
xuyên gắn liền dựng n ớc với gi n c.(6)

- Kết hợp chặt chẽ phát triển KT-XH với tăng c ờng
củng cố QP, AN, b¶o vƯ TQ VN XHCN.


- Kết hợp chặt chẽ QP với AN, QP, AN với KT, ĐN và
các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.


2. Truyền thống lấy nhỏ chống lớn, lấy ít địch nhiều


* V× sao?


- Thực tiễn lịch sử, ta luôn phải chống lại sự XL của n
ớc lớn hơn n ớc ta và có số l ợng quân tham chiến lớn
hơn quân ta.


=> VÝ dơ? KC chèng Tèng: Ta = 10 v¹n quân, Tống = 30 vạn
quân;


KC chống Nguyên-Mông lần2: Ta = 15 vạn, Nguyên-Mông=60


vạn(7)

3. Truyn thng cả n ớc chung sức đánh giặc,
toàn dân đánh giặc, đánh giặc tồn diện


- Tõ qui lt cđa CT: mạnh đ ợc yếu thua.


- Địch là n ớc lớn, số l ợng quân tham chiến lớn hơn
quân ta.


* BiĨu hiƯn:


- Cả n ớc chung sức đánh giặc, tồn dân đánh giặc:
+ Tổ tiên: Vua tơi đồng lịng, anh em ho thun


+ Trong chống Pháp, chống Mĩ: Quân với dân một ý
chí, mỗi ng ời dân là một chiÕn sÜ…(8)

* HiÖn nay:


Thực hiện tốt xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết
toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội đối
với việc thực hiện ĐL của Đảng, PL của NN, các ch
ơng trình phát triển KT-XH, QP,AN…


4. Truyền thống thắng giặc bằng trí thơng minh,
sáng tạo, bằng NTQS độc đáo


Dũng cảm, kiên c ờng, sẵn sàng hi sinh ch a đủ mà cịn
phải biết thắng giặc bằng trí tuệ, bằng SMTH* BiĨu hiƯn:(9)

+ Trần Quốc Tuấn: Chế ngự sức mạnh của địch, rồi
phản công khi chỳng suy yu, mt mi.


+ Lê Lợi: Đánh lâu dài, từng b ớc tạo thế và lực, tạo
thời cơ giành thắng lợi.


+ Quang Trung: Đánh thần tốc, tiÕn c«ng m·nh liƯt
b»ng nhiỊu mịi, nhiỊu h íng.


- Trong KC chèng Ph¸p, chèng MÜ:


+ Kết hợp đánh du kích với đánh chính quy, đánh(10)

+ Đánh địch mọi lúc, mọi nơi, bằng mọi thứ vũ khí có
trong tay.


+ Tuỳ tình hình cụ thể, đối t ợng địch cụ thể mà có
cách đánh phù hợp, đạt hiệu quả cao trong diệt địch.
Ví dụ: Đánh địch ở ĐBP; đánh quân chiến đấu Mĩ trên
chiến tr ờng miền Nam trong KCCM.


* HiÖn nay


- Tự giác học tập tốt mơn GDQP,AN, nâng cao trình
độ kỹ thuật, chiến thuật; vận dụng linh hoạt, sáng tạo
trong tình huống cụ thể nếu xảy ra và đ ợc giao tham
gia xử trí.
(11)

5. Truyền thống đoàn kết quốc tế


* Vì sao?


Đoàn kết quốc tế là yếu tố quan trọng góp phần tạo
nên SMTH trong dựng n ớc và giữ n ớc của d©n téc
ta.


* BiĨu hiƯn:


- Đồn kết chiến đấu Việt Nam – Lào – CPC.
- Sự giúp đỡ của các n ớc XHCN trên thế giới.


- Sự đồng tình ủng hộ của phong trào cộng sảnvà công
nhân quốc tế, phong trào ĐLDT và nhân dân yêu(12)

* HiÖn nay:


Tự giác thực hiện tốt các hoạt động xây dựng đoàn kết
quốc tế khi đặt ra trong hoạt động của bản thân.


6. Truyền thống một lòng theo Đảng, tin t ởng vào
sự lãnh đạo của Đảng, vo thng li ca cỏch


mạng Việt Nam


* Vì sao?


- Mục tiêu đấu tranh cách mạng của Đảng cũng là mục


tiêu cần đạt đến của giai cấp công nhân, nhõn dõn lao
ng v ca dõn tc


Điều lệ Đảng CSVN, NXB CTQG, Hµ Néi, 2006, tr. 4 ghi:


“Đảng Cộng sản VN…đại biểu trung thành lợi ích của giai(13)

Mục đích của Đảng là xây dựng n c Vit Nam c


lập, dân chủ, giàu mạnh, xà hội công bằng, văn minh,
không còn ng ời bóc lột ng ời, thực hiện thành công


CNXH và cuèi cïng lµ CNCS”.


- Thực tiễn lãnh đạo cách mạng của Đảng cũng đang
nhằm thực hiện mục tiêu đã xác định.


* BiĨu hiƯn:(14)

- Kiên quyết đấu tranh với những âm m u và hành


động xâm hại đến mục tiêu trong sự nghiệp đấu tranh
cách mạng của Đảng.


* HiƯn nay:


Tích cực tham gia xây dựng Đảng; nói và làm theo sự
lãnh đạo của Đảng, theo yêu cầu, nhiệm vụ CM…


KÕt luËnGV cần khẳng định với HS:


- Suốt chiều dài lịch sử dựng n ớc và giữ n ớc của dân
tộc ta, có lúc thăng, trầm, song phần lớn là thăng và
ch a chịu khuất phục bất cứ kẻ thù nào, dù đó là giặc
ngoại xâm hay thiên nhiên nghiệt ngã… Đó là(15)

- Nội dung của bài học “Truyền thống đánh giặc giữ n
ớc của đân tộc VN” mới chỉ làm rõ những vấn đề cơ
bản trong truyền thống đánh giặc giữ n ớc. Vì vậy,


đồng thời với thấm nhuần những truyền thống vẻ vang
đã đ ợc trang bị, chúng ta phải không ngừng học tập,
tìm hiểu hơn nữa về truyền thống tốt đẹp của dân tộc
trong lịch sử dựng n ớc và giữ n ớc.


- Từ nhận thức sâu sắc về truyền thống tốt đẹp của

×