Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

ke hoach ca nhan

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (43.83 KB, 2 trang )

(1)

céng hßa x· héi chđ nghÜa viƯt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


kế hoạch cá nhânHọ và tên:...
Đơn vị công tác:...


I. cụng tỏc c giao trong nm hc:


1. Chủ nhiệm lớp: ...


2. Công tác kiêm nghiệm khác:...
...
...


II. nề nếp kỷ cơng:
1. Nề nếp:


tt Nội dung công việc Kế hoạch Thực hiện


1 Số ngày công
2 Sè ngµy nghØ


3 Số lần lên lớp đúng giờ
4 Số ln lờn lp mun


2. Chuyên môn:


tt Nội dung công việc KÕ ho¹ch Thùc hiƯn1 Số lần tham gia hội đồng


2 Số lần tham gia sinh hoạt chuyên môn
3 Số lần dự giờ đồng nghiệp


4 Số lần giảng đạt chất lợng
5 Kiểm tra, trả bài đúng hạn
6 Đồ dùng dạy học tự làm
7 Luyện viết chữ đẹp


8 Trng bày vở sạch chữ đẹp, đồ dùng tự làm
9 Số lần tham gia sinh hoạt ngoại khóa
10 Số buổi dạy thêm 2 buổi/tuần


11 Số lần tham gia giao lu CM cụm


3. Công tác chủ nhiệm:


TT Nội dung công việc Kết quả năm20... - 20... Kế hoạchNăm học 20... - 20...Thực hiện


1 Duy trì sÜ sè


2 Sè häc sinh bá häc
3 XÕp(2)

học


lực + TB+ Yếu


+ Không xếp loại


Xếp


loại
h¹nh
kiĨm


+ Thực hiện đầy đủ
+ Cha thực hiện đầy đủ
+ TB


+ Yếu


+ Không xếp loại
4 Xếp loại chung


4. Công tác khác:...
...
...


5. Đăng ký danh hiệu thi đua trong năm:...
...
...

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×