Tải bản đầy đủ (.doc) (66 trang)

Bài giảng TÀI LIỆU BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA, XÂY DỰNG THƯ VIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN SINH HỌC - CẤP THPT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.58 MB, 66 trang )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC – DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC

CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN VỀ BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA,
XÂY DỰNG THƯ VIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
MÔN SINH HỌC - CẤP THPT
(Tài liệu lưu hành nội bộ)
Hà Nội, tháng 12 / 2010

Nhóm biên soạn:

 !"#$%&'&(
)*+&'&(
,
Lời nói đầu
-(./012345566789:;<7=7,>>(?@A1BC#9
A.DEF&(G::E1HEGI./JG&1BK91LJ(?@9.DEF&(JJ
E9.DEF&(MN1O99.DEF&(1CP9Q%;RG:9.DEF&((%;R9./MSJ
K(,>>8,>TO9GS34UV=78B9:;7=7,>>(?@A
GICW9FX1-(././JG&.DEF&(1B%9K(SJK(,>>8
,>T$Y1-(./149Z1GI[\1%]1^.R3EH$I[.YJ1B@1_EJ@1B]$I
1BE91Z1(`(D(1BCP91B%9K((a3#1BCP91B%9K(MN1O9&.DE
F&(B%9K(M4.bMGW.Ca91BcMD11B.Y9.DEF&(1B%9K(1N(d(
1]M%Z(E(D^Ae%`'fG:9.DEG.RGIkĩ thuật biên soạn đề kiểm traG:QL;
F-91CG./(L%g.G:^:.1]MGW.A.F%9(&1YC3@%h
80$HE1B.Y[@.1-(./GS^`CW9FX(?@AGI^.R
3EH$I[.YJ1B@1_EJ@1B]$I1-(./$N.JW.[.YJ1B@$D9.D
8B@9^2(E(D^Ae%`'fG:9.DEG.R(D(e%;1BcG:[\1%]1(a
^`1.i1']MJ@1B]$IG:^.R3EH$I[.YJ1B@1_E(0$HE(?@A
8CW9FX(D((D((a3#9.DEF&(1B%9K(1N(d(QL;F-91CG./(L%
g.^:.1]M$Y9.DEG.RG:K(3.3jF&9^.R3EH(D($I[.YJ1B@1_EJ@1B]


$I
8CW9FX1N(d(^k.FCl9GI[\1%]1^.R3EH$I[.YJ1B@G:QL;
F-91CG./(L%g.G:^:.1]M1H.$2@MCa9
Z%1Bm(1:.'./%9kJ
• 1dZ1h2CW9(0$HEGI$N.JW.[.YJ1B@$D9.D
• 1d@.h.R3EH$I[.YJ1B@
• 1d^@hCG./(L%g.G:^:.1]M
• 1d1ChCW9FX1]M%Z1H.$2@MCa9
• &'&(
m91O..GK9(%41:.'./%3n9.mM(D^Ae%`'fG:9.DEG.R
(o1Y1-9.R(d%G]F&9$YK(1]M1f((-(1BE9'WM1]M%ZD(1D(
9.`BZ1JE9]$Cb(3-9oMp(?@(D(^H$k99./M"K.p[.i9oM
pQ.9j.GI1_E$2@(0h
G%91M1qJE_1_F%GEr($./1EH.>U5=<=U,V>
s.1BL1BK9(`Ja
D(1D(9.`
5
Danh mục các chữ viết tắt
h:.1]M
hL%g.
hO99/1O91.
ha3#G]1(Z1
hCa91Bc9.DEF&(MN1O9
G:h.DEF&(G::E1HE
h.DEF&(MN1O9
h9.DEG.R
hK(3.
t8h[.YJ1B@8$D9.D
t8th[.i1d(u[\S9
th3D(9.DE[E@

h1B%9K((a3#
hMCa9MDMFH;K(
hMCa9MDMK(1]M
vhv%`'f9.DEF&(
U
MỤC LỤC
Trang
P.o.$%
@J&((D((wG.i11x1
"&('&(
CW9FX3jF&91:.'./%
tiEH(A.F%91]M%Z
5
U
y
<
V
Phần thứ nhất
Định hướng chỉ đạo về đổi mới kiểm tra đánh giá V
2CW9(0$HE$N.JW.[.YJ1B@$D9.D
,"A134./JG&1BE9(0$HE$N.JW.[.YJ1B@$D9.D
V
,
Phần thứ hai
Biên soạn đề kiểm tra ,6
t\1%]1^.R3EH$I[.YJ1B@JO.K( ,6
,fF&GI^.R3EH$I[.YJ1B@JO.K( Uy
Phần thứ ba
Thư viện câu hỏi và bài tập
IFH9(L%g.

,I34'Cb9(L%g.
5zR%(%GI(L%g.
U2FH9GS^`
yjF&9(L%g.(?@J{.JOK(1BE91CG./(L%g.
<<
<V
<V
<V
V>
Phần thứ tư
Hướng dẫn tập huấn tại địa phương
V
Phụ lục
D($I[.YJ1B@1@J[`E
,D(JX%^.Y%M.i%3jF&91BE9$b11]M%Z
5.i%$D9.D[ED1]M%Z
U:.'./%1@J[`EoJ1D(9.`$|3jF&91BE9e%D1Bc
^.R3EH1:.'./%1]M%Z
VV
=,
>
>,
y
Hướng dẫn sử dụng tài liệu
Bước 1: Đọc lướt toàn bộ nội dung tài liệu
zR%(%(?@^CW(:;':.Y%A.F%9[D.e%D1(Z%1Bm((?@1:.
'./%R$K(1_E1Bc1-hP.9.W.1./%J&('&(']1@e%@
1}91B@9Q_J(Z%1Bm(G:1.R%$I(D(J&('WRF:1P.9.@$Y
$K([\GI~tiEH(A.F%91]M%Z~1}1B@9>V$i1B@9<
Bước 2:Tìm hiểu nội dung chi tiết của tài liệu

(9.R(d%[\A.F%91}9M$Y.Y%B•(D(GZ$I3@%h
- 2CW9(0$HEGI$N.JW.[.YJ1B@$D9.D'1]M%Z:;':9c€o
w9$.YJ:E('C%p€.i1J@1B]C1i:E(E$m9€
- w9;R%(%(a^`GI$N.JW.[.YJ1B@$D9.D1BE9'1]M%Z:;
':9c€H.3@EM`.$D9f@1_E(%•tut€
- .R3EH$I[.YJ1B@1_Ee%.1BcJZ;^CW(':w9^CW(:E€H.3@E
M`.^x1^%A(G.i1J@1B]$I1BCW([.G.i1(L%g.€H.3@EM`.e%.10
'/‚1BCW((EJ{.A.F%9Bk.JW.e%.B@$.YJ34€
- A.F%9FH;K(3.K(#1}9'WM1}'WM<$i'WM6zR%(%GI
[.i1d(G:[\S9#Gƒ91%]'b.G:Gƒ9[o[S(o9c[D(@%
K([\A.F%9(D(^`9J@1B]$4.(.i%GW.(L%g.1BE9$I[.YJ
1B@T1B@E$N.GW.$k99./MGIw91x(Jx(T1j'Z;GfF&(&1Y1}
M&'&(Bk.$4.(.i%GW.'p1%;i1.R3EH$I[.YJ1B@$Cb(1]M
%ZT$k91P.3E3DGW.A.F%9tG:$Y1Z;w91:
(O9G:H(i[D(@%C@B@(D(p[.iM`k.
- CG./(L%g.G:^:.1]M9.mMf(9c(EG:€D(3jF&9
1CG./(L%g.G:^:.1]M1BRJH9':C1i:E€
Bước 3: Vận dụng tài liệu
- -(:^.R3EH$I[.YJ1B@.K(@%[.$|(o^:.
3EH1c((.@3„[.9./JGW.$k99./M(ƒ9@%1`E
'%]Q_JJ{..Y%CG];$|$m9e%@./JGIe%.1BcB@$I
@;(C@T(1@;$N.@;$.I%(0A.F%9:E$r(^./1e%@
1LJ1W.(D(1.i:1}9^CW(1BE9G.i1J@1B]$IG.i1(L%g.G:
CW9FX(ZJ
<
KẾ HOẠCH HỘI THẢO RA ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THPT
Buổi Phần I Phần II
D9
9:;


8=u=5>h.W.1./%$H.
^.Y%[@.JH(A.92
8  =5>86yh 2  CW9
(0$HEGI$N.JW.[.YJ1B@
$D9.D CG./(L%g.
G:^:.1]M
(Phần chung)
65>u>5>hG.i1M.i%g.
>5>u5>h@9$D9.D
(?@'EEJTv%.1Bc^.R3EH$I
[.YJ1B@
(Phần môn học)
.I%
9:;

U>>uyUyhL1f(
J@  1B]  1.i1  [i  (?@  $I
J.EH
(Phần môn học)
<>>uV>>h.R3EHJA134
$I[.YJ1B@1_E(D(oJ
(Phần môn học)

D9
9:;
,
=  u  >>>h  0  3j@
$D9.D^:.1]MoJ
(Phần môn học)>yu5>h03j@$D
9.D^:.1]MoJ
(Phần môn học)
.I%
9:;
,
U>>  u  y5>h  .`.  $DM
1x(Jx(
yUy u V>>h CW9 FX 1]M
%Z1H.$2@MCa9
N9[i1
NGÀY THỨ NHẤT – PHẦN I
Nhiệm vụ 1: Định hướng chỉ đạo về đổi mới kiểm tra đánh giá
Thư viện câu hỏi và bài tập
I.Mục tiêuh.mM9.DEG.R7K(G.R
 0$HE1B.Y[@.1-(./GS^`CW9FX(?@AGI^.R
3EH$I[.YJ1B@1_EJ@1B]$I1-(./$N.JW.[.YJ1B@$D9.D
, CW9FX(D((D((a3#9.DEF&(1B%9K(1N(d(QL;F-91CG./(L%
g.^:.1]M$Y9.DEG.RG:K(3.3jF&9^.R3EH(D($I[.YJ1B@1_E
J@1B]$I
II.Chuẩn bịh

:.'./%‡k.FCl9(D^Ae%`'fG:9.DEG.RGI^.R3EH$I[.YJ1B@QL;
F-91CG./(L%g.^:.1]M~
:.'./%h“D11B.Y(D(MCa9MDMK(1]M1f((-(1BE9^AJO.K(”
V
8%•^29.Z;1BE9$Y1Bc^:;p1C#9(?@K
8%•^29.Z;…
>
$Y$H.F./oJ1Bc^:;p1C#9(?@Jc
III.Hướng dẫn tiến trình hoạt độngh
Mục tiêu khoá học
"&(1.R%(?@[EDK(9o.9K(D(p(fw9[ˆS9G:9.D1B2(
$H11W.GfF&h
‰ •$ED$Cb(w9[o[S1BE9^.R3EH$ItJO.
K(1_E(%•t8t(?@9.DEG.RT
‰ .i:CW9FX9.DEG.R1DE9lw9[o[S(?@K
‰ Š‹'%;/[\S9G.i1J@1B]$I[\S9ML1f(1N9bMG:$D
9.D(D($It
‰ t\S99.`.e%;i1GZ$I[\S91Bc^:;1BCW($DJ$O9
‰ t\S9Qj'p1c%491BE9EH1$A9

Hoạt độngh
8 .`9G.RR%J&(1.R%EH1$A9;R%(%(D(1d(1-(./;R%
(%3`M•J
8 L(O9oJ1cJ.Y%A.F%91BE91:.'./%T;R%(%oJ1BC#9
ML(O91}9./JG&(E1}9(DL
8 DL$K(1:.'./%Bk.1Bc^:;[i1e%`':JG./(1BE9oJ(`oJ
1`E'%]Bk.149Z1p[.i1B`'P.M.i%hA.F%9:E':((mp
[.^.R3EH$I[.YJ1B@9.`.1f(
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
 H.3@EM`."€

- -(1BH9t1BE9:1BCP9MN1O9./@;
- f1Z1;i%M`.$N.JW.t
- A.F%9$N.JW.[.YJ1B@$D9.D':9c€
- CW9FX(?@AGI^.R3EH$I[.YJ1B@1_EJ@1B]$I
, N(d(QL;F-91CG./(L%g.^:.1]M$Y9.DEG.RG:K(3.3jF&9
8 CG./(L%g.^:.1]M
8 %$.YJ(?@1CG./(L%g.^:.1]M
=
8 D(1d(3jF&91CG./(L%g.^:.1]M
IV. Sản phẩm:
8 N9[i1h 0$HE1B.Y[@.1-(./GS^`CW9FX(?@A
GI^.R3EH$I[.YJ1B@1_EJ@1B]$ICG./(L%g.G:^:.
1]M
8 D(p[.i(?@GIw9GZ$I:;
8 "{.1:G.RM`.E:1:M.i%K(1]M(?@B.R9Jc
8 "{.oJ(oJA1M.i%K(1]M1Bc^:;1BR9.Z;1BE9(.i%1BR
†G_B_@F@;1BR9.Z;(BO[.[N'W1_E./JG&$|$Cb(ML(O9
NGÀY THỨ NHẤT – PHẦN II
Nhiệm vụ 2: Qui trình biên soạn đề kiểm tra. Xây dựng bảng mô tả tiêu
chí dánh giá kết quả học tập môn Sinh học (Ma trận đề kiểm tra).
I.Mục tiêu:
8.mM]1d(Jd($Ae%@1BK9(?@v%.1Bc^.R3EH$I[.YJ1B@
1BE9G./(QL;F-91.R%(f$D9.D[i1e%`K(1]MJOK(
8CW9FX(D((&1YED<Jd($A(?@'EEJ1:(D(1.R%(f$D
9.D1_EJ&(1.R%FH;K(JO.K(
8.mM^.i1(D(3xMQiM(L%g.1BE9J@1B]$I
8CW9FX(D(ML1f(1f[E@K(bM'f(?@J@1B]$I[.YJ1B@
J.EH
8.mM.Y%$Cb(J4.'.R/(r1(n9.w@(D(^CW(1BE9e%.1Bc^.R
3EH$I[.YJ1B@

II.Chuẩn bị:
8&'&(hTiêu chí đánh giá kết quả học tập môn Sinh học theo các mức độ của
Bloom
8&'&(hMa trận của đề kiểm tra một ho
̣
c ky
̀
I lơ
́
p 10J.EH
8%•^29.Z;1BE9$Y1Bc^:;p1C#9(?@K
III.Tiến trình thực hiện:
 .`9G.R1oJ1x1[D../JG:w9động từ^.Y%./(&1Y1}9Jd(
$A$D9.D(?@'EEJ1f(bMGW.JO.K(1}M&'&($|(%•^21BR
1_E^`93@%h
Tiêu chí đánh giá kết quả học tập môn Sinh học theo Bloom
6
1. Nhận biết
2. Thông hiểu
3. Vận dụng
4. Phân tích
5. Tổng hợp
6. Đánh giá
ŒJ{.1.R%(f(':JB•,A.F%9':‡tD../J~G:‡w9^.Y%./(&
1Y(?@Jd($A:;~C^`9FCW.$L;
Cấp độ Các động từ minh họa
]^.i1 K.1R1cJ1Ca9d9'./1[R(K'-@[Y'H.1Bc
^:;QiM'EH.':J'H.•
O9.Y% .`.1f((%;Y$N.F.Ž9.`.$ED1BCW(CW(1f
3xMQiM'H.o.'H.(EB•9\@1oJ'Cb(•

]F&9 @;$N.1BcF.Ž^N3%9$.I%(0F:F-99.`.
e%;i1(Z%1Bm(DMF&93jF&9(0B@•
L1f( L^./13E3DMLg']M3a$k'.R/ML
'EH.MLH9•
D9.D d9J.':$m9MRMDe%;i1$2$D9.DQ•1
$ED1B@'%][i1'%]?9A^`EG/QD(J.
[•9$2•
D91HE1N9bM HEB@[i1bM(Z%1Bm('xMBDM1.i1']MF-$ED']M
$kD$IQ%Z1bMZ1•
,"{.oJ1]M1B%9G:EGZ$IhL1f(J@1B]1.i1[i$I[.YJ1B@
J.EH
Ma trận thiết kế đề kiểm tra ho
̣
c ky
̀
I môn sinh Lớp 10
P.9.@':J^:.hUyMm1
Tên
Chủ đề
Nhận biết Thông hiểu
Vận dụng
thấp
Vận dụng
cao
I. Câ
́
u ta
̣
o


́
ba
̀
o
A.Nhân
B.Nguyên
sinh châ
́
t
C.ma
̀
ng tê
́
ba
̀
o
@‘;[R

1RG@

R%  (C

(  S9
(@

(  ^O

 ML1BE91R

^@

E
<@

;[R

1R(@

(
ML

(%

@1R

^@

E
1BR–

G_


C@B@(@

(
–


@

(%

@1R

^@

E1C

(GL

1G@

$O

9GL

11L

1
(C@$Ca

(F@

;
1BR'a

M;R%

(L

%E

(3.
ML^.R

1(@

(
>
^O

ML


40% cu
̉
a
tổng =32
điểm
18.75% cu
̉
a
ha
̀
ng =6 điểm
43.75%cu
̉
a

ha
̀
ng=14 điểm
37.5%cu
̉
a
ha
̀
ng=12 điểm

II. Tế bào
đô
̣
ng vâ
̣
t
va
̀

́
ba
̀
o
thực vật
A.Giô
́
ng
nhau
B.Kha
́

c
nhau
1.Vo
̃

́

bafoso vơ
́
i
ma
̀
ng
2.Phương
thư
́
c trao
đô
̉
i châ
́
t
V.@

.  1–

(  3C

[@


(  @%  9.C

@
1R

 ^@

E  1C

(  GL

1
G@

$O

9GL

11_E
(@

(  .R

%  (%

@

="O1@

1@


1R

^@

EG@

J@

9 1R

^@

E
10%cu
̉
a
tổng = 8
điểm
100% cu
̉
a
ha
̀
ng= 8 điểm

III. màng

́
ba

̀
o
A.La
̀
ma
̀
ng

́
ng
B.Sư
̣

khuyê
́
ch
ta
́
n qua
ma
̀
ng tê
́

ba
̀
o.
C.Ca
́
c châ

́
t
khuê
́
ch ta
́
n
qua ma
̀
ng

́
ba
̀
o
,@

;[R

1R(@

(
(L

1  ^.

 [%R

(
1@


G@

[O9^.

[%R

(  1@

  e%@
J@

91R

^@

E
5R%  $.
9–

@  GR

 3C

[%R

(1@


6L  ^.R


1  3C

[%R

(1@

G@

O
L

Me%@J@

9
20% cu
̉
a
tổng = 16
điểm
75% cu
̉
a ha
̀
ng
= 12 điểm
25%cu
̉
a ha
̀

ng =
4 điểm
IV.Sư
̣

phân chia

́
ba
̀
o
A.ca
́
c giai
đoa
̣
n phân
chia
4.R%  $.


9–

@GR

3C

ML
(.@    G@


…
yC

9  $.R

J
[@

(  @%  9.C

@
>E1BCa

(3O


1BE9JO

1
1R

^@

E1BCa

(
ML(.@@

;
Q@


($.

3O


1BE9JO‘.1R

^@

E
,L

F%

9
9%;R1S

(
ML(.@1R


^@

E$R

9.@

.
1–


(G@

J.
E

@e%@

1B–



B.NST va
̀

ADN
C.Sư
̣
phân
chia tê
́
ba
̀
o
đô
̣
ng vâ
̣
t va
̀

thư
̣
c vâ
̣
t
ML(.@1R

^@

E
$O

9  GL

1  G@

ML(.@1R

^@

E
1C

(GL

1
3@%ML(.@ '@

EE


@
30%cu
̉
a
tổng = 24
điểm
50%cu
̉
a ha
̀
ng
=12 điểm
25% cu
̉
a ha
̀
ng =
6 điểm
25% cu
̉
a
ha
̀
ng = 6
điểm
Số điểm
100 % =
80 điểm
30 điểm =
37.5% tổng

điểm
32 điểm = 40%
tổng điểm
12 điểm =
15% tổng
điểm
6 điểm =
7.5% tổng
điểm
8zR%(%ML1f(1fbM'f[E@K((?@J@1B]1.i1[i1_E(D(10'/
9.w@(D((?$I9.w@(D(Jd($A]1d(
8]Q•1J4.'.R/(r1(n9.w@(D(^CW(1BE9e%.1Bc^.R3EH$I
[.YJ1B@
8zR%(%3xMQiM(D((L%g.$|ML1f(G:E(D(O1Ca9d9(?@J@
1B]B{9
8CW9FX(D(oJ1`E'%]34$.YJ1Ca9d9(?@1}9(L%g.
8CW9FX$.I(D(34'./%1f(bM34(L%g.G:34$.YJ1Ca9d9#
J{.OG:EJ@1B]
IV.Sản phẩm:
8.`9G.R(o]Q•1$D9.DGIJd($A^.Y%^.i1(?@GIe%.1Bc
^.R3EH$I[.YJ1B@
,
8E3DGW.[.9./J$|(o(?@
Mỗi dạng câu hỏi TNKQ thường được sử dụng khi nào là thích hợp nhất trong
quá trình đánh giá kết quả học tập của môn Sinh học.
STT Dạng câu hỏi Tình huống sử dụng trong môn Sinh học
 .I%'-@(K
, m973@.
5 •M$O.
U .I[%;i1

8oJ1`E'%]GIhMột số sai sót thường gặp khi viết câu hỏi TNKQ ở
môn Sinh học.
STT Dạng câu hỏi Những sai sót thường gặp khi viết câu hỏi
trong môn Sinh học
 .I%'-@(K
, m973@.
5 •M$O.
U .I[%;i1
5
STT Dạng câu
hỏi
Tình huống sử dụng trong môn Sinh học
 .I%'-@
(K
8o1Y3jF&9(EJK.'EH.c[.YJ1B@$D9.D
8ŠZ11f(bM(EG./($D9.D$YML'EH.
, m973@. 8H(if(bM(E[.YJ1B@GZ$DM@
8CP93jF&9[.[O91cJ$Cb($?MCa9D
.Ž%(E(L%.I%'-@(K
5 •M$O. 8f(bM(E(D([.i1d(GI(Z%1HEMƒbMGW.
(d(S9
8f(bMGW.[.YJ1B@G./(]^.i1[.i1d((a
^`3@%[.K(QK9(Ca9(?$I•
U .I[%;i1 8f(bMGW.'WMFCW.
8tˆ1%]1G.i1U'EH.(L%tv1CP9Fƒ9
Một số sai sót thường gặp khi viết câu hỏi TNKQ ở môn Sinh học
STT Dạng câu hỏi Những sai sót thường gặp khi viết câu hỏi
trong môn Sinh học
 .I%'-@(K FXA.F%9[O9B•(o.I%aJA1
$DMD$m9

, m973@. A.F%9[O9B•(o1Y$m9@;3@.1%—1BCP9
bM
5 •M$O. tO9(o(rM$m9$Y9•M$O.
U .I[%;i1 A.F%9$.I[O9M`.':F%;Z1$m9
Kết luận:
8N9[i1(D(1d(G.i1(L%g.1BE9e%.1Bc[.YJ1B@$D9.D[i1e%`K(
1]MJO.K(
8D(p[.i^N3%9(?@GIw93@.3o11CP99rM[.G.i1(L%g.$I
[.YJ1B@
NGÀY THỨ NHẤT - PHẦN III
Nhiệm vụ 3: Phân tích đề kiểm tra minh hoạ
U
Mục tiêu:
- .mM^.i1(D(ML1f(e%.1Bc[.YJ1B@$D9.D[i1e%`K(1]MJO
.K(1O9e%@$IJ.EH
- .mM^.i1(D(ML1f((L%g.$4.GW.1}9FH9
@Z%1Bm(c1d((?@(L%g.T
^"d($A]1d(($D9.DT
(\G-([.i1d(($D9.D
8CW9FXG]F&9ML1f($Cb((D((L%g.$|(K$YJ.EH
Chuẩn bị:
8&'&(hĐề kiểm tra một tiết lớp 10, 11, 12
8%•^29.Z;…
>
$YJ{.oJ1Bc^:;p1C#9(?@K
Tiến trình thực hiện:
.`9G.RML(EJ{.oJML1f(1`E'%]JA134(L%g.:E$o
(?@$IJ.EH3@%$o$.IG:E^`91_EJX%3@%h
Phân tích câu hỏi của đề kiểm tra học kì
Nhóm Câu

hỏi
Hình thức, sai sót Mức độ nhận thức Lĩnh vực kiến thức

,
5
U
Bài tập chuẩn bị cho ngày thứ 2:
"{.oJK(G.R(%•^2h$I[.YJ1B@UyMm1'WM>T$I[.YJ1B@E

(
[;

'a

MT$I[.YJ1B@K([c'WM,
NGÀY THỨ HAI
Nhiệm vụ: Phân tích, chỉnh sửa đề kiểm tra của HV
I.Mục tiêu:
8CW9FX(D(ML1f($D9.DJ@1B]$I[.YJ1B@
8.mMG]F&9[i1e%`ML1f($D9.D$Y(03j@(L%g.1BE9
$I
II.Chuẩn bị:
8tMLM4.(Ca91BcJO.K('WM>,TCW9
FX1-(./(%•tutJO.K('WM>,
y
8%•^29.Z;1BE9$YJ{.oJ1Bc^:;^:.1]M(?@K
III.Tiến trình thực hiện:
Hoạt động 1:
.I%[.YML1f($D9.DG:(03j@$I[.YJ1B@(?@oJ
Hoạt động 2:

.I%[.YML1f($D9.DG:(03j@$I[.YJ1B@(?@oJ,
Hoạt động 3:
.I%[.YML1f($D9.DG:(03j@$I[.YJ1B@(?@oJ5
Hoạt động 4:
.I%[.YML1f($D9.DG:(03j@$I[.YJ1B@(?@oJU
IV.Sản phẩm:
8"{.oJ(o$I[.YJ1B@UyMm1'WM>T$I[.YJ1B@E

([;


'a

MT$I[.YJ1B@K([c'WM,
8.`9G.R$D9.D$Cb([\S91.i1[iJ@1B][\S9G.i1(L%g.^:.
[.YJ1B@G.i1CW9FX(ZJ$.YJ
8.`9G.R$D9.D$Cb([\S9ML1f((03j@(L%g.(?@
8"{.1-$D9.D$Cb([\S9ML1f((03j@(L%g.G.i1J@
1B]$I[.YJ1B@
<
Kết luận bài học:
t.YJ1B@$D9.D[O9M`.':GZ$IJW.$4.GW.C9$@34
1BE91-(1.ŽFH;K('H.(C@1-(3-e%@1LJ1W.GZ$I:;RG./(
[.YJ1B@$D9.D(˜J@91f(.i%'/P.b1[O9[f(1f(K(1]M1f(
(-((?@cG];G./($N.JW.[L%[.YJ1B@$D9.D1BE9e%D1BcFH;
K(':;R%(%(ZM1.i1(?@G./($N.JW.A.F%9G:MCa9MDMFH;K(
,N.JW.[L%[.YJ1B@$D9.D1BCW(i1':$N.JW.1BE93%;9\
(?@GIGZ$I:;.DEG.R(1:1HE1BE9G./(']MJ@1B]$I
[.YJ1B@G.i1(L%g.G.i1CW9FX(ZJG:^.Y%$.YJ.DEG.R(G]
F&9.I%c1d([.YJ1B@[D(@%o.G.i1.I%[.Y%(L%g.[.YJ1B@

[D(@%[.YJ1B@(?e%@[.YJ1B@[D(e%@$D9.D[O9(0$a
1%':(E$.YJ(L%1B`'P.@;^:.':J(?@1Z;w93@.'JG:(D(
3j@(w@(D(3@.'J$o':G./(1@;FN.A.F%9G:MCa9MDMFH;K((?@
$Y$H1(D(J&(1.R%FH;K($D9.D
Vận dụng bài học:
"{.oJ9.DEG.R']MJ@1B]$I[.YJ1B@G.i1(L%g.G.i1CW9FX
(ZJG:^.Y%$.YJ1_E3-ML(O9(?@9.`9G.R
V
PHẦN THỨ NHẤT
ĐỊNH HƯỚNG CHỈ ĐẠO VỀ ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
t.YJ1B@$D9.D[i1e%`K(1]M(?@K(3.™J1_EF•.e%D1Bc
K(1]M(?@K(3.$C@B@(D(9.`.MDM[2M1P.$.I%(0MCa9MDMFH;
(?@1:;MCa9MDMK((?@1B˜9.mMK(3.1.i^AG:$H1$Cb(J&(1.R%
9.DEF&(
o.I%[D../JGID9.D$Cb(R%1BE9(D(1:.'./%(?@.I%
1D(9.`[D(@%CW.$L;':JA134[D../J1CP99rM1BE9(D(1:.'./%
GI$D9.D[i1e%`K(1]M(?@K(3.h
8‡D9.D':e%D1Bc1%1]MG:Qj'f[2M1P.(o/1491O91.GI./
1BH9[`S9@;9%;RL(?@(Z1'Cb9G:./%e%`9.DEF&((S(d
G:EJ&(1.R%9.DEF&(':J(a3#(Ew9(?1BCa9^./MDMG::
$A99.DEF&(1.iM1_E™JMD1%;[i1e%`3j@(w@1.i%3o1~
8‡D9.D[i1e%`K(1]M(?@K(3.':e%D1Bc1%1]MG:Qj'f1O91.
GI1Bc$A[`S9$H1$Cb(J&(1.R%K(1]M(?@(ƒ9GW.1D($A9G:
9%;RL(?@1cc$o™J1HE(a3#(Ew9e%;i1$23CMHJ
(?@9.DEG.RG::1BCP9$YK(1]M9:;JA11.i^Aa~
8_Eš_@8"@B.__t_1_'_MD1^.Y%6=6h‡D9.D(o9\@':h%
1]MJA11]MbM1O91.$?1f(bM(o9.D1B2G:$D91.(];TG:Q_JQ•1
Jd($AMƒbM9.w@1]MbM1O91.:;G:JA11]MbM1.R%(fMƒbM
GW.(D(J&(1.R%$2B@^@$%@;$.I%(01BE9e%D1Bc1%1]M1O9
1.T™JB@JA1e%;i1$2~

8_E}$.Y.i9./1h‡D9.D$Cb(.Y%':]$29.D1B2~
8BE99.DEF&(K(h‡D9.D$Cb(.Y%':e%D1Bcc1:w9]
$2MD$EDGI[i1e%`(O9G./(F-@G:E3-ML1f(w91O91.
1%$Cb($4.(.i%GW.J&(1.R%1.R%(%•$|$IB@™J$IQ%Z1w9
e%;i1$21f(bM$Y(`.1./1-(1BH9$.I%(0L9(@E(Z1'Cb9
G:./%e%`(O91D(9.DEF&(~
8‡D9.D':e%D1Bc1%1]M1O91.(d9(dGI$4.1Cb9$D9.DG:
$C@B@w9MDQ•1]$2GIJd($A$H1$Cb(1_E(D(1.R%(f$|$C@
B@1BE9(D((%•@;[i1e%`K(1]M~JOc…Š
=
8‡D9.D':e%D1Bc1%1]M1O91.(d9(dGI$4.1Cb9$D9.DG:
$C@B@w9MDQ•1]$2GIJd($A$H1$Cb(1_E(D(1.R%(f$|
$Cb($C@B@1BE9(D(1.R%(%•@;[i1e%`K(1]MD9.D(o1Y':$D
9.D$2'Cb9e%@_F-@G:E(D((E34Er($21fe%@'_
F-@G:E(D(p[.iG:9.D1B2~
D9.D9kJ(o5[L%(f':h%1]M1O91.Qj'f1O91.G:
B@e%;i1$2D9.D':JA1e%D1Bc^x1$%[.(m91@$2B@JA1J&(
1.R%M`.1_E$%N.G:[i11m([.(m91@$|$IB@JA1e%;i1$2'.Re%@
$iJ&(1.R%$o.I%$o[O9(o9\@':e%D1Bc1N91Y[i11m([.B@
e%;i1$29Cb('H.e%;i1$2$DFZ%3-[#.$%JA1e%D1Bc[D(
(›9e%@1BK9C$D9.Dh$o':e%D1Bc$IB@w9^./MDM(&1Y1%—
1_E[i1e%`$D9.D
D  9.D  @33_33J_1  ':  JA1  1%]1  9w  J@9  (`  9\@  'Cb9  9.D
_G@'%@1.EG:$E$H(J_@3%B_J_1
D9.De%D1BcFH;K(1-(./$k91P.,(d(S9hG}@':
9%k1O91.M`k.GIe%D1BcFH;K(G}@9oMM$.I%(0EH1
$A9:;
%•$D9.D':(S(de%@1BK9$Y1-(./G./($D9.D$Cb(
.Y%':;R%(%(a^`14.1.Y%($H1$Cb(1BE9G./(Q_JQ•1(Z1'Cb9
3`M•J

t.YJ1B@':1.I$I(?@$D9.D':[L%[O91Y1.i%$Cb(1BE9e%D
1BcFH;K(
Việc đánh giá phải đảm bảo ca
́
c yêu cầu cơ bản sau đây
Đảm bảo tính khách quan, chính xác
`D(fQD([i1e%`Co1k1H.1BR(a3#$4.(.i%GW.J&(
1.R%$IB@[O9M&1%A(G:EpJ%4(?e%@(?@9CP.$D9.D
,Đảm bảo tính toàn diện
;$?(D([f@(H(D(Jr1($D9.D1_E;R%(%G:J&($f(
5Đảm bảo tính hệ thống
.i:'.R1&(G:$I%$r1_E[iEH(Z1$2$D9.D1CP9
Q%;R(o/1493n1%$Cb(w91O91.$;$?B•B:9G:1HE(a3#$Y
$D9.DJA1(D(1E:F./
6
U Đảm bảo tính công khai và tính phát triển
D9.D$Cb(1.i:(O9[@.[i1e%`$Cb((O9^4[2M1P.1HE
B@$A9'-($Y1m($•;$4.1Cb9$Cb($D9.DJE9J%4GCa'R(o1D(
F&91m($•;(D(Jr1141H(iJr1QZ%
5. Đảm bảo tính công bằng
`J^`EB™9w9K(3.1-(./(D(EH1$A9K(1]MGW.(ƒ9
JA1Jd($AG:1Y./(ƒ9JA1{'-(3n]$Cb([i1e%`$D9.DC
@%
1. Định hướng chỉ đạo đổi mới kiểm tra, đánh giá
`.(o3-CW9FX(0$HE(r1(n(?@(D((ZMv
N.JW.t8':JA1^AM](?@$N.JW.o.B.R9G:$N.JW.
o.(%9./($N.JW.M`.$.1}1N9[i11-(1.Ž$YMD1%;C%
$.YJ[x(M&((D(^.Y%./H(i'H(]%;i%[•J1BR(a3#$o1.iM1%
G]F&9(D(1:1-%./$H.(?@[E@K(1BE9CW(G:e%4(1iG:E
1-(1.ŽCW(1@D((ZMe%`'p(0$HE(r1(n(E.1BK9CW9FX

(D((ae%@e%`'p(ZMFCW.$i(D(1BCP9K((D(1N(%;RJOG:
1}91BE9G./(1N(d(1-(./3@E(E$.$i1N9[i1$D9.D$Cb(
./%e%`(%4.(ƒ9CW($E1:(O9(?@(D(9.`.MDM(0$HE':3-$N.
JW.(D(9\(D(':J(?@1}9G:(D((034L9(@E(Z1'Cb9FH;
K(
,`.(o3-{1Bb(?@$k99./MZ1':(ƒ9^AJO
aG21N(d(1-(./$N.JW.$N.JW.t8':1BCP9K(
JOK(GW.JA1$.I%[./1N(d(FH;K((&1YEG./($N.JW.t8
M`.9xGW.$r(1BC9J{.JOK(RM`.(E.1BK9G@.1B˜(?@(D(1N
(%;RJO':a.1B@E$N.[.9./J9.`.e%;i1JK.[o[SGCW9Jx(
BE9G./(1N(d(1-(./$N.JW.t8(MD1%;G@.1B˜(?@$A.9›
9.g.(o.I%[.9./J(41(D(%;RJO$Y{1BbJW.
1@;9I(C@(@E[O9$Y:EM`.$a$A(`.(E.1BK9c1d(
A.1`E1@E9.`9F-9.P1SJ'WM$YBm1[.9./J[2M1P.$D9.D
./%e%`1}99.`.MDM(&1Y1BE9G./($N.JW.G:$N.JW.t8h
[.9./JB@$I3@E(E^`E$`J(Z1'Cb9[.9./J[i1bMc1d(
1-'%]GW.1Bx(9./J(EMƒbMGW.$r(1BC9^AJO
,>
5'Z;p[.iQL;F-9(?@$YE:1./G:t8
N.JW.G:$N.JW.t8(0J@9'H.[i1e%`[.MD1%;
G@.1B˜1f((-((?$A93D91HE^.i1$N.JW.^.i11-K(1-$D9.D
[i1e%`K(1]MBE9JO.1BCP93CMHJ1L1./G./(1%1]Mp[.iQL;
F-9(?@$Y9.mM$D9.D$m9GIJc1cJB@(E$CP9[x(M&(
(D(H(i1.i%3o1E:1./$N.JW.t8':i13d((1.i1
G:':(D(':JJ@9'H..I%'b.f(MD1%;J4.e%@/1m($•;1Ca9{
9.w@9CP.FH;G:9CP.K(
UN.JW.t8M`.$k9^AGW.(D([L%'.Re%@G:L9(@E(D(
$.I%[./^`E$`J(Z1'Cb9FH;K(
N.JW.t89x'.IGW.$N.JW.(?@G:$N.JW.
(?@[i1bM$D9.D1BE9GW.$D9.D9E:.Œ(ZM$A1ZM(o1Y

Fƒ9$I[.YJ1B@(?@9CP.[D((?@$k99./MFE:1BCP9(%9(ZM1}
9%kFw'./%1BR(D(œ_^3.1_(%;R9:$Yt8[i1e%`K(1]M(?@
'WMJcŒ(ZM$A(@Ea:1BCP9(o1Y1BC9(%JA11BCP9[D(
(ae%@(%;RJO^R9E:.1N(d(t8[i1e%`K(1]M(?@1BCP9
Jc
N.JW.t8(0(o./%e%`[.[i1bM$D9.D(?@GW.1-$D
9.D(?@@%J{.[—[.YJ1B@(^41Bf1P.9.@1B`^:.CW9FX
1-$D9.D[i1e%`':J^:.1-(E$.YJ^:.':J(?@Jc]Q•1Jd(
$A(fQD(1BE9(ZJ^:.(?@BE9e%D1BcFH;K(G:[.1.i:
t8M`.^.i1‡[@.1D('{.~$Y9.mM1-]B•3@.3o1™JB‹
'%;/1CF%;
0$HE$N.JW.t8M`.$k91P.GW.L9(@EM•J(Z1G:S9
'-((?@$A.9›$%1CL9(ZM1BE9$o(o1.i1^2FH;K(G:1N
(d(141(D(ME91B:E1.$%@JW.MD1%;$;$?./%e%`
yD1%;G@.1B˜1m($•;(?@$N.JW.t8$4.GW.$N.JW.
BE9J4.e%@/@.(.I%9.w@$N.JW.t8GW.$N.JW.
[.$N.JW.JHJn3n$r1B@;R%(%[D(e%@M`.$N.JW.t8
^`E$`J$k9^A(Ee%D1BcCW91W.L9(@E(Z1'Cb9FH;K(
t.$N.JW.t8^`E$`J;R%(%[D(e%@(fQD((O9^™93n1HE
1.I$IQL;F-9JO.1BCP93CMHJ1L1./1HE$A9'-(JW.1m($•;$N.
,
JW.G:$N.JW.(O91D(e%`'p}$o3n9.mMG:(D((ae%@
e%`'pQD($2$m9$x./%e%`9.`9FH;1HE(a3#$Y$N.JW.
G:(D((ZMe%`'p$IB@9.`.MDMe%`'pMƒbM
<`.$C@A.F%9(0$HE$N.JW.t8G:E1BK91LJ(%A(G]
$A9 "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" G:
ME91B:E1.$%@“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
BE9:1BCP9EH1$A9FH;K(':1B%91LJ$Y1-(././JG&
(f1B2$Cb(9.@E1-(./3dJ/‡1Bk99CP.~EH1$A9FH;K((0
$H1./%e%`(@E[.1HE']M$Cb(JO.1BCP93CMHJ':JH^%[O9

[f1L1./MD1%;9:;(:9(@EG@.1B˜1f((-((?$A93D91HE(?@
E$oM`.$C@A.F%9(0$HE$N.JW.o.(%9G:$N.JW.
t8o.B.R91:1BK91LJ(?@(%A(G]$A9"Mỗi thầy cô giáo là một
tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" G:ME91B:E1.$%@ “Xây dựng
trường học thân thiện, học sinh tích cực”. ›91BE9J4.e%@/$o^CW(
MD11B.Y(?@(%A(G]$A9G:ME91B:E1.$%@:;3n1HE$A9'-(1m(
$•;e%D1Bc$N.JW.G:$N.JW.t8$H1$Cb(J&(1.R%(%4.(ƒ9
':1m($•;L9(@E(Z1'Cb91E:F./
2. Một số nhiệm vụ trong chỉ đạo đổi mới kiểm tra, đánh giá
2.1. Các công việc cần tổ chức thực hiện
@D((ZMe%`'pG:(D(1BCP9((o[iEH((0$HE$N.JW.
1BE9$o(o$N.JW.t81BE91}9SJK(G:1BE9ySJ1W.ti
EH((e%;$2B•A.F%9(D(^CW(e%;1Bc1.i:(O91D([.YJ
1B@1@1B@(%;RJOG:^./MDM$D9.D(r1(n./%e%`(%4.(ƒ9
1Y./1O9e%@[i1e%`DMF&9(?@
^Y':JB•(S(d[E@K((?@G./(t8(1N(d(9.R(d%
(E$A.9›(41(DG:1E:1YxJGw9(?@(ZMK(1}
J&(1.R%(ZMK((Z%1Bm((Ca91Bc(Ca91Bc(D(JOK((D(EH1
$A9G:$r(^./1':(%•t8t;R%(%GI1D.$A$4.GW.9CP.K(
`.[x(M&(1c1BH9(0F-@G:E3D(9.DE[E@$Y':J(S(d
3EH^:.9.`9FH;G:t8$|1:1o.e%_1c1BH9:;FX$iF.Ž
9.`9F:1B`.F:.F˜9(C@1-(3-^DJ3D1(%•t8t^DJ3D11BK9
1LJ^:.K(
,,
(YG}@(E.1BK9L9(@E]1d(G}@(E.1BK9$N.JW.1BE9EH1
$A9t8(?@1}9M`.'Z;$aG21BCP9K(G:1N(%;RJO':
$aG2(a^`1B.Y[@.1-(./
}SJK(,>>8,>(D(#((0$HE(D(1BCP91B.Y
[@.JA134(%;R$I3.EH1(%;RJO3@%$L;1N(d(1_E(ZMh(ZM1N
(%;RJO(ZM1BCP91_E(D((&JG:1E:101:M4

8I9.R(d%Ca91Bch%•t8tG:;R%(%GI1D.
$A$4.GW.9CP.K((?@(D(JOK(G:(D(EH1$A9T[@.1D((%•
$Y3EH^:.FH;K(1BR'WMG:t8
8I1f((-(h]F./1f((-(G:(D(DMF&91BE9
EH1$A9FH;K(9/1%]1^k.FCl91c(`Jd91mK(1]M(ET
MD1%;e%@/1m($•;9.w@$N.JW.t8GW.$N.JW.
8I$N.JW.t8h]F./GIt81BE91f((-(G:(D(
DMF&9T(D([i1bM$D9.D(?@GW.$D9.D(?@[i1bM$D9.D
1BE9GW.$D9.D9E:.
8I[ˆ1%]1B@$I[.YJ1B@$I1.htˆ1%]1B@$I1-'%]$I1Bx(9./J
G:(D([i1bMbM'pc1d(1-'%]GW.c1d(1Bx(9./J(EMƒ
bMGW.A.F%9[.YJ1B@G:$r(1BC9JOK(T(D([@.1D(9%kFw'./%
J#hCG./(L%g.G:^:.1]M9L:9$I[.YJ1B@$I1.1BR(D(œ_^3.1_
(%;RJO
8I3jF&9th3jF&9tG:[@.1D((%•t8t(?@
(Ca91BcJOK(1i:E(E[E@K(3jF&9t1BR'WM1i:E(E
bM'p3jF&9t1BE9t8T
8Id9F&9h•9F&9$Y3C%1J1C'./%d9F&9
1BE9FH;K(1BR'WM1BE9t8G:e%`'p(%;RJO1i:E(E[E@
K(1BD'HJF&9T
8ICW9FX$N.JW.^.i11-$D9.DG:1%1]Mp[.i(?@
$4.GW.G:t8(?@T
9E:.B@(S(d1cc(&1Y(?@Jc(D(1BCP9(o1Y^N3%9JA1
34(%;R$IMƒbM1.i11-($DMd9%(%(?@
FI(0$HE(?@(D((ae%@e%`'pG:(D(1BCP9
,5
I1.i:(?@:1BCP9J{.(%;R$I((0$HEDMF&91f
$.YJQL;F-9^DE(DE[.9./JG:1`E'%][i1'%]Bk.LBA9[.
9./J1:(O9$D9.D./%e%`J{.(%;R$I1O9e%@F-9.P1SJ
'WM1@1B@[.YJ1B@(%;RJO

BR(a3#1.i:(?@(D(1BCP9(D(#(o1Y1N(d(A.
1`E[%G-(Er(1E:101:M4LBA9Gw9(x([.9./J141
$|$m([i1$Cb(@%$o1.i:1@1B@[.YJ1B@(%;RJO1_E1}9
(%;R$I$Y1m($•;DMF&9G:$D9.D./%e%`
2.2. Phương pháp tổ chức thực hiện
@O91D($N.JW.t8':./JG&e%@1BK9'L%F:.C9M`.
(o^./MDM(0$HE(&1Y(o(.I%3L%(EJ{.SJK(1BD(%9(%9
1_E[.Y%MD1$A9ME91B:E1.$%@3O.N.(0™J1-(./JA1‡(.i
F2(~1BE9JA11P.9.@Z1$2N.JW.t8':JA1EH1$A91-(
1.Ž(%;RJO(o1f[E@K((@E1BE9:1BCP9(ERM`.$k9
1P.L9(@E]1d(^N3%9[.i1d(1B@9^2[ˆS9(E$A.9›
$O9$`EG:M`.1N(d(1-(./$N.JW.1BE9:$A9$N.JW.(D(
9\(D(':J$k9^AGW.$N.JW.(E.1BK9CW9FX[.YJ1B@
9.DJ3D1[.YJ(d9[i1e%`$Y(?9(4.IJ1.$Y1.iM1&($N.JW.
BE9[iEH((0$HEM`.$IB@J&(1.R%^CW($.(&1Y(0$HE$N.
JW.t8$Y1%$Cb([i1e%`(%4.(ƒ9MD1$A9QL;F-9(?9(4
1:IiM(%;RJOGw9(x(1BE9EH1$A9FH;K(h
8BCW(i1M`.;R%(%G:1HE$.I%[./(E1}9xJGw9(%•
t8tG:;R%(%GI1D.$A$4.GW.9CP.K($|$Cb(e%;$21H.(Ca9
1BcJOK(Gc$L;':căn cứ pháp lý khách quan$Y1.i:t8T
8`.L9(@E]1d(GIJ&(1.R%G@.1B˜G:1Je%@1BK9(?@t8
3-(1.i1[D(e%@M`.$N.JW.t8^`E$`J[D(e%@(f
QD((O9^™9$YL9(@E(Z1'Cb9FH;K(T
8`.1B@9^2(D([.i1d(G:[ˆS914.(1.i1(o1f[ˆ1%]1GI
t8o.(%9G:(D(c1d(t8o.B.R91BE9$o$r(^./1':[ˆ
1%]1B@$I1Bx(9./J9.W.HDMF&9c1d(1Bx(9./J1BE9t8
L;':[L%(O91D((o1Je%@1BK9$r(^./1Gc1BE91-(1iM
$O9(C@$Cb(1B@9^2[ˆ1%]1:;[.$Cb($:E1HE#1BCP93CMHJ
,U
C9(C@M`.$2@MCa9:E1BCP9:E(›9$|9.`.e%;i1141X

(˜JA1^AM][O9f1M`.1-J:;J˜1BE9G./(1.iM(]c1d(
1Bx(9./JFX$i(Z1'Cb9$I1Bx(9./J(C@(@E(C@MƒbMGW.
A.F%9[.YJ1B@G:$r(1BC9^AJO[O9f11BCP9bM(o1c1BH9'HJ
F&91Bx(9./J
8`.(0$HE$N.JW.t81_E(%;R$I(o(.I%3L%(1.i1(E.
1BK9MN^.i[.9./J141G:1S9(CP91DE9l[o[SGCW9Jx(
1O9e%@3.EH11N(%;RJO9.w@(D((ƒ9^AJO
^D((ZMe%`'pM`.(E.1BK93a[i11N9[i1$m(Bm1[.9./J
L$.Yc1]M1Y(DL1.R1.i1BE9$N.JW.t8
(BE9J{.SJK((D((ZMe%`'p1N(d((D($b1[.YJ1B@1@1B@
(%;R$I$Y$D9.D./%e%`$N.JW.t8#(D(1BCP9(D(1N
(%;RJOG:1}9O9e%@$oBm1B@[.9./J(0$HE^.Y%
FCa9[_1C#9(D($aG2(DL':J141%4x(D(^.Y%./^`E1?
9H.$N.JW.Er(1.i%1BD(./J^:9e%@1Pa
2.3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
@BD(./J(?@#.DEF&(G::E1HEh
8&1Yo@(?1BCa9(0$HE(?@AGI$N.JW.t8$C@
(O91D((0$HE$N.JW.1BE9$o(o$N.JW.t8':J1BK91LJ
(?@(%A(G]$A9“Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và
sáng tạo” G:ME91B:E1.$%@ “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích
cực”,GW.J&(1.R%QL;F-9JO.1BCP93CMHJ':JHG:MD1%;G@.
1B˜1f((-(1.1d91m(?$A93D91HE1BE9K(1]M(?@T
8]M[iEH((0$HE$N.JW.$N.JW.t8F:.H1B%9
HG:SJK((&1Yo@(D(1BE91LJ(O91D((E1}9SJK(h
žsD($2B•J&(1.R%($H1$Cb(A.F%9$4.1Cb9MCa9MDM
1N(d(^k.FCl9c1d($D9.D[.YJ$2[i1e%`^k.FCl9T'k99•M
G./($D9.D[i1e%`^k.FCl9GW.G./(ML'EH.(D^Ae%`'p(a3#
™9SJ1_E(%•$|^@:
žsL;F-9$A.9›(41(DGw9G:9(E1}9^AJOG:1]M%Z
9./MG&GI$N.JW.$N.JW.t8(Ew99CP.':J(O91D(

1@1B@(%;RJO
,y

×