Tải bản đầy đủ (.ppt) (13 trang)

Tài liệu Bài 6 : Tụ điện docx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (248.12 KB, 13 trang )

BÀI 6. TỤ ĐiỆN
Mục Tiêu

Biết được tụ điện là gì

Nhận biết được một số tụ điện trong thực tế

Phát biểu được định nghĩa điện dung của tụ
điện

Nêu được điện trường trong tụ điện có dự
trữ năng lượng

Giải được một số bài tập đơn giản về tụ điện
Nội dung
I. Tụ điện
II. Điện dung của tụ điện
I- Tụ Điện

Dưới đây là một số hình ảnh của tụ điện:
 Em hãy cho biết cấu tạo của tụ điện?

Tụ điện một hệ hai vật dẫn đặt gần nhau và
ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.
1. Tụ điện là gì?
I-Tụ điện

Theo em công dụng của tụ điện là gi?

Tụ điện dùng để tích điện và phóng điện
trong mạch điệnTụ điện phẳng:

Kí hiệu của tụ điện

2.cách tích điện cho tụ điện.
Em có nhận xét gì về
độ lớn điện tích của
hai bản?
Vì hai bản tụ rất gần
nhau, nên có sự
nhiễm điện do hưởng
ứng, điện tích hai bản
có độ lớn bằng nhau.
Quy ước: điện tích
của bản dương là
điện tích của tụ
điện.

×