Tải bản đầy đủ (.docx) (26 trang)

TAP HOP DE THI THU DAI HOC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (388.91 KB, 26 trang )

(1)ĐỀ SỐ :1. KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN: ĐỊA LÝ Thời gian: 180 phút. Câu 1. (3,5 điểm) a. So sánh đặc điểm khí hậu của Duyên hải Nam Trung Bộ với Bắc Trung Bộ. b. Quan sát bảng số liệu sau: Tháng. HÀ NỘI. NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH THÁNG VÀ NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH NĂM TẠI HÀ NỘI VÀ TP. HỒ CHÍ MINH (Đơn vị: 0C). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16,4 17,0 20,2 23,7 27,3 28,8 28,9 28,2 27,2 24,6 21,4. 12 18,2. Năm 23,5. TP HỒ 25,8 26,7 27,9 28,9 28,3 27,5 27,1 27,1 26,8 26,7 26,4 25,7 27,1 CHÍ MINH Hãy phân tích sự khác biệt trong chế độ nhiệt của 2 địa điểm trên và giải thích vì sao lại có sự khác biệt đó?. Câu 2. (3,0 điểm). a. Thế nào là khai thác lãnh thổ theo chiều sâu? Nêu những nét chính về khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong ngành nông nghiệp vùng Đông Nam Bộ. b. Tại sao nói công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm? C âu 3. (3,5 điểm). Cho bảng số liệu sau đây Tình hình phát triển dân số của Việt Nam trong giai đoạn 1995-2003 Năm Tổng số dân Số dân thành thị Tốc độ gia tăng dân số ( nghìn người ) ( nghìn người ) (%) 1995 1998 2000 2001 2003. 71995.5 75456.3 77635.4 78685.8 80902.4. 14938.1 17464.6 18771.9 19469.3 20869.5. 1.65 1.55 1.36 1.35 1.37. a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình phát triển dân số từ bảng số liệu đã cho. b. Nhận xét và giải thích tình hình phát triển dân số của nước ta thời gian trên . Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. ĐỀ SỐ :1. ĐÁP ÁN KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN MÔN: ĐỊA LÝ Thời gian: 180 phút.

(2) Câu. ý. Nội dung. điể m. 1. a. So sánh đặc điểm khí hậu của Duyên hải Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ.. 2.0. - Giống nhau: 1,0. +Có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa với nền nhiệt cao (nhiệt độ TB năm cao hơn 22 0C), mưa nhiều (1600mm-2000mm), chịu tác động của gió mùa. + Khí hậu có sự phân hoá theo vĩ độ (càng vào nam biên độ nhiệt càng thấp: Thanh Hoá khoảng 100C, Đồng Hới khoảng 90C, Nha Trang khoảng 40C). +Mưa theo mùa ( chủ yếu mùa thu-đông).. + Chịu tác đông của bão hàng năm từ biển Đông và Thái Bình Dương, chịa tác động của gió Tây khô nóng. - Khác nhau. 1,0 +Bắc Trung Bộ.  Chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa Đông Bắc…  Chịu ảnh hưởng của gió Tây khô nóng vào đầu hạ.  Bão hoạt động mạnh trong các tháng VIII, I với tần suất cao và trung bình (1-1,7 cơn bão/tháng). +Duyên hải Nam Trung Bộ..  Không chịu tác động của gió mùa Đông Bắc, chịu tác động chủ yếu của gió Mậu dịch Bán cầu Bắc, nên mùa đông ấm (nhiệt độ TB các tháng đều trên 200C…).  Hoạt động của bão từ tháng X-XII với tần suất nhỏ và TB.  Ít chịu tác động của gió Tây khô nóng. b Phân tích chế độ nhiệt.. Nhận xét. 0,5 - Hà Nội có nền nhiệt độ thấp hơn TP Hồ Chí Minh (nhiệt độ trung bình năm 23,50C so với 27,10C). - Hà Nội có 3 tháng (12, 1 và 2) nhiệt độ xuống dưới 200C, thậm chí có 2 tháng nhiệt độ xuống dưới 180C. - Hà Nội có 4 tháng (6, 7, 8, 9) nhiệt độ cao hơn ở TP Hồ Chí Minh. - TP Hồ Chí Minh quanh năm nóng, không có tháng nào nhiệt độ xuống dưới. - Hà Nội có biên độ nhiệt năm lớn 12,50C - TP Hồ Chí Minh có biên độ nhiệt năm nhỏ 1,30C Giải thích: 1,0 - Hà Nội chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa Đông Bắc thổi từ vùng áp cao lục địa phương Bắc tràn xuống nên có nhiệt độ thấp trong các tháng mùa Đông. Trong thời gian này TP Hồ Chí Minh không chịu tác động của gió này, nền nhiệt độ cao. - - Từ tháng 5 đến tháng 10, toàn bộ lãnh thổ nước ta có gió hướng Tây Nam thịnh hành và Tín phong nữa cầu Bắc hoạt động xen kẽ. Trong thời gian này nhiệt độ cao đều trên toàn quốc. - Hà Nội nằm ở gần chí tuyến Bắc, cùng với nhiệt độ hạ thấp về mùa Đông nên biên độ nhiệt cao hơn. TP Hồ Chí Minh nằm gần Xích đạo, cùng với 2 mùa đều có nhiệt độ tương đối cao nên biên độ nhiệt độ tháp hơn. - Hà Nội nằm ở gần chí tuyến Bắc, thời gian 2 lần Mặt Trời qua thiên đỉnh trong mùa Hạ ngắn hơn, thêm vào đó hiệu ứng phơn thỉnh thoảng xảy ra trong mùa Hạ nên nhiệt độ các tháng 6, 7, 8, 9 cao hơn TP Hồ Chí Minh.. 1,5.

(3) 2. a. 0,25 Khái niệm khai thác lãnh thổ theo chiều sâu: - Là nâng cao hiệu quả khai thác lãnh thổ trên cơ sở đẩy mạnh đầu tư vốn, khoa học, công nghệ; nhằm khai thác tốt nhất các nguồn lực tự nhiên và kinh tế - xã hội; đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đồng thời giải quyết tốt các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường. Những nét chính về khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong ngành nông, lâm nghiệp vùng Đông Nam Bộ:. 1,25. + Thủy lợi là vấn đề có ý nghĩa hàng đầu. Có nhiều công trình thuỷ lợi, trong đó có công trình thủy lợi Dầu Tiếng lớn nhất nước: rộng 270km2, chứa 1,5 tỷ m3, đảm bảo tưới tiêu cho 170.000 ha của Tây Ninh & Củ Chi. Dự án thuỷ lợi Phước Hòa (Bình Dương, Bình Phước) cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt. Ngoài ra việc xây dựng các công trình thuỷ điện cũng giải quyết một phần nước tưới vào mùa khô, làm tăng hệ số sử dụng ruộng đất, DT trồng trọt tăng lên… +Đây là vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất nước. Cho nên cần phải thay đổi cơ cấu cây trồng: thay thế cao su già cỗi , năng suất thấp bằng các giống cao su nhập có năng suất cao (nhập giống cao su từ Malaixia về lai tạo với giống cao su của vùng và cho năng suất cao hơn 1,5-2 lần), nhờ thế sản lượng không ngừng tăng lên.. +Thay đổi cơ cấu cây trồng, đưa các giống cây có năng suất cao và ứng dụng công nghệ mới vào phát triển cây cao su và các loại cây khác trên quy mô lớn và chiếm vị trí hàng đầu cả nước b Khái niệm CNTĐ: 0,25 Công nghiệp trọng điểm là ngành có thế mạnh lâu dài, mang lại hiệu quả kinh tế cao, và tác động sâu sắc tới các ngành kinh tế khác. BiÓu hiÖn.. - C«ng nghiÖp chÕ biÕn l¬ng thùc, thùc phÈm lµ ngµnh cã thÕ m¹nh l©u dµi . 0,5 + Nguån nguyªn liÖu t¹i chç phong phó. * Nguån nguyªn liÖu tõ ngµnh trång trät .. Lóa vµ c©y l¬ng thùc C©y c«ng nghiÖp Rau vµ c©y ¨n qu¶.. * Nguyªn liÖu tõ ngµnh ch¨n nu«i . *Thế mạnh từ ngành nuôi trồng đánh bắt thuỷ hải sản .. + ThÞ trêng tiªu thô réng lín. * Do cÇu vÒ s¶n phÈm cña ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn l¬ng thùc , thùc phÈm trong níc ngµy cµng t¨ng. * Më réng thÞ trêng sang c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi t¹o ®iÒu kiÖn ®Èy m¹nh ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn l¬ng thùc ,thùc phÈm . + C¬ së vËt chÊt hiÖn cã . - Một số ngành công nghiệp chế biến lơng thực, thực phẩm ra đời lâu và đã có các cơ sở sản xuất nhất định . Phân bố tập trung ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, CÇn Th¬... - C«ng nghiÖp chÕ biÕn l¬ng thùc, thùc phÈm lµ ngµnh ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. 0,5 + Không đòi hỏi vốn đầu t lớn , thời gian thu hồi vốn nhanh + HiÖu qu¶ kinh tÕ thÓ hiÖn ë chç. ChiÕm tû träng kh¸ cao trong c¬ cÊu gi¸ trÞ s¶n lîng c«ng nghiÖp c¶ níc .. + Giải quyết việc làm cho ngời lao động, phát triển công nghiệp ở miền trung du miền. 1,25.

(4) nói .. - Công nghiệp chế biến lơng thực, thực phẩm tác động mạnh đến sự phát triÓn mét sè ngµnh kinh tÕ kh¸c .0,25 + §èi víi c¸c ngµnh cung cÊp nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn l¬ng thùc, thùc phÈm . + N«ng nghiÖp ( trång trät, ch¨n nu«i ).. +Ng nghiÖp.. + §èi víi c¸c ngµnh kh¸c ( c«ng nghiÖp chÕ biÕn...) 3. a. 2,0. Vẽ biểu đồ. Biểu đồ cột chồng và đường Chính xác về khoảng cách năm Có chú giải Đẹp, chính xác về số liệu trên biểu đồ. b. 1,5. Nhận xét và giải thích. ĐỀ SỐ :2. Đề thi thử đại học. M«n: §Þa lÝ. ( Thêi gian:180 phót).. I. PhÇn chung cho c¸c thÝ sinh.(8®iÓm). C©u1.(2®iÓm) 1.Trình bày đặc điểm địa hình của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ? Đặc điểm địa hình này có ảnh hởng nh thế nào đến khí hậu của miền? 2.Chứng minh dân c nớc ta phân bố không đồng đều? Hậu quả của sự phân bố dân c không đều là gì? Câu2.(2,5điểm) Phân tích thế mạnh để phát triển ngành công ngiệp chế biến lơng thực, thực phÈm ë níc ta? C©u3. (3,5®iÓm)Cho b¶ng sè liÖu:S¶n lîng thuû h¶i s¶n cña c¶ níc vµ §BSCLong, n¨m2005. §¬n vÞ:TÊn. S¶n lîng. C¶ níc. §BSCLong. Tæng s¶n lîng thuû s¶n:. 3465915.. 1845821. - S¶n lîng c¸ biÓn. 1367500. 529100. - S¶n lîng c¸ nu«i.. 971179. 652262. - S¶n lîng t«m nu«i.. 327194. 265761. a. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu sản lợng thuỷ hải sản của ĐBSCLong và cả nớc, năm2005..

(5) b. Từ biểu đồ rút ra nhận xét. Nêu vai trò và vị trí của ĐBSCLong trong sản xuất thuỷ sản cả níc. II. PhÇn riªng. (2®iÓm) C©u4a.( Theo ch¬ng tr×nh chuÈn) Chøng minh vïng B¾c Trung Bé cã nhiÒu thuËn lîi cho viÖc x©y dùng c¬ cÊu kinh tÕ n«ngl©m- ng nghiÖp? V× sao viÖc ph¸t triÓn c¬ cÊu kinh tÕ n«ng, l©m, ng nghiÖp gãp phÇn ph¸t triÓn bÒn v÷ng? C©u4b. Theo ch¬ng tr×nh n©ng cao. So s¸nh thÕ m¹nh vÒ tù nhiªn trong ph¸t triÓn c«ng nghiªp ë Trung du miÒn nói B¾c Bé vµ T©y nguyªn?. ĐỀ SỐ :2. Đáp án đề thi thử đại học.. I. PhÇn chung cho c¸c thÝ sinh. (8®iÓm). C©u1.(2®iÓm) 1. Trình bày đặc điểm địa hình của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ: (1,0đ) - Địa hình cao nhất, đồi núi chiếm u thế, gồm vùng núi cao tập trung ở Tây Bắc, các cao nguyên , sơn nguyên đá vôi, nhiều lòng ch¶o. (0,25®) - Địa hình đồng bằng diện tích ít, đồng bằng duyên hải nhỏ hẹp, địa hình bờ biển bị chia cắt mạnh, có nhiều cồn cát, đầm phá, vòng vÞnh. (0,25®) - Hớng của địa hình và hớng núi là hớng tây bắc- đông nam, Dãy Hoành Sơn và Bạch Mã hớng tây- đông... (0,25®). + ảnh hởng của địa hình đến khí hậu: (0,25đ) - Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông bớt lạnh, khô hơn do dãy HLSơn chắn gió đông bắc, mùa hạ nóng chịu tác động m¹nh cña giã ph¬n... - Làm cho khí hậu phân hoá theo độ cao và theo hớng bắc- nam(Dẫn chứng) 2.Chứng minh dân c nớc ta phân bố không đồng đều: (1,0đ) - Mật độ dân số TB cả nớc là 254 ngời/km2 (2006), nhng phân bố rất không đồng đều: +Giữa đồng bằng và trung du miền núi:. (0,25®). Đồng bằng chiếm 1/4 diện tích nhng chiếm 75% dân số, mật độ rất cao: ĐBSH là 1225 ngời/ km2. Miền núi chiếm 3/4 diện tích nhng chỉ chiếm 25% dân số, mật độ thấp, nh Tây Bắc: 69 ngời/ km2. + Gi÷a thµnh thÞ víi n«ng th«n: Thµnh thÞ chiÕm 26,9% d©n sè, n«ng th«n chiÕm 73,1%.(2005).. (0,25®). + Trong nội bộ khu vực cũng có sự phân bố không đồng đều: ở đồng bằng thì ĐBSH mật độ cao hơn ĐBSCL, ở miền núi thì Đông Bắc mật độ cao hơn T.Bắc và Tây Nguyên...(0,25đ) - HËu qu¶: (0,25®) + Gây khó khăn trong việc khai thác tài nguyên và sử dụng hợp lí nguồn lao động giữa các vùng, địa phơng. + Tạo sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế giữa các vùng. C©u2.(2,5®iÓm) Phân tích thế mạnh để phát triển ngành công ngiệp chế biến lơng thực, thực phẩm ở nớc ta: - Nguån nguyªn liÖu t¹i chç phong phó:. (0,75®). + Tõ ngµnh trång trät: C©y l¬ng thùc, c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m vµ hµng n¨m, rau qu¶... + Ch¨n nu«i: Gia sóc, gia cÇm víi sè lîng lín ... nguyªn liÖu cho CN chÕ biÕn thùc phÈm. + Thuû s¶n; s¶n lîng thuû s¶n 3,4 triÖu tÊn... - Có nguồn lao động dồi dào, giá nhân công rẻ. (0,25đ) - ThÞ trêng tiªu thô lín: trong níc vµ xuÊt khÈu më réng.. (0,5®).

(6) - Cơ sở vật chất kỹ thuật: là ngành lâu đời nên nhiều cơ sở công nghiệp chế biến xây dựng quy mô lớn với công nghệ hiện đại, tập trung ở các đô thị lớn nh Hà Nội và TPHCM, Đà Nẵng... (0,5®). - ChÝnh s¸ch cña nhµ níc: (0,5®) + Đây là ngành CN trọng điểm nên đợc nhà nớc chú trọng đầu t. + Chñ tr¬ng thùc hiÖn 3 ch¬ng tr×nh kinh tÕ lín lµ s¶n xuÊt l¬ng thùc, thùc phÈm, hµng tiªu dïng vµ hµng xuÊt khÈu, t¹o ®iÒu kiÖn cho ngµnh ph¸t triÓn. C©u3. (3,5®iÓm) a. Vẽ biểu đồ: ( 1,5đ) - Xö lÝ sè liÖu: C¬ cÊu s¶n lîng thuû h¶i s¶n cña c¶ níc vµ §BSCLong, n¨m2005. §¬n vÞ:%. S¶n lîng. C¶ níc. §BSCLong. Tæng s¶n lîng thuû s¶n:. 100,0. 100,0. - S¶n lîng c¸ biÓn. 39,5. 28,7. - S¶n lîng c¸ nu«i.. 28,0. 35,3. - S¶n lîng t«m nu«i.. 9,4. 14,4. - S¶n lîng thuû s¶n kh¸c. 23,1 21,6 - TÝnh b¸n kÝnh: Chän bk h×nh trßn thÓ hiÖn s¶n lîng thuû h¶i s¶n cña §BSCL lµ 1 ®vbk, th× bk h×nh trßn thÓ hiÖn s¶n lîng thuû h¶i s¶n ë c¶ níc lµ 1,4 ®vbk. - Vẽ biểu đồ: 2 hình tròn, yêu cầu: chính xác, khoa học, có chú giải, tên, ghi số liệu.. b. NhËn xÐt: (2,0®) C¬ cÊu s¶n lîng thuû h¶i s¶n c¶ níc vµ §BSCL cã sù kh¸c nhau: - Cả nớc: Chiếm tỷ trọng cao nhất là sản lợng cá biển(39,5%), tiếp đến là cá nuôi, tỷ trọng thấp nhất là tôm nuôi(9,4%). (0,5®) - ĐBSCL: Chiếm tỷ trọng cao nhất là sản lợng cá nuôi(35,3%), tiếp đến là cá biển, thấp nhất là tôm nuôi(14,4%). (0,5®) - Tû träng vÒ c¸ biÓn ë c¶ níc cao h¬n §BSCL, nhng tû träng cña c¸ nu«i, t«m nu«i vµ thuû s¶n kh¸c ë §BSCL l¹i cao h¬n c¶ níc. (0,5®) Vai trß cña §BSCL trong sx thuû h¶i s¶n c¶ níc: §©y lµ vïng quan träng nhÊt trong ph¸t triÓn thuû s¶n níc ta: chiÕm 53,2%tæng s¶n lîng thuû h¶i s¶n, 38,7% s¶n lîng c¸ biÓn khai th¸c, 67,2% s¶n lîng c¸ nu«i, vµ 81,2% s¶n lîng t«m nu«i c¶ níc. (0,5®). II. PhÇn riªng. (2®iÓm) C©u4a.( Theo ch¬ng tr×nh chuÈn) Chøng minh vïng B¾c Trung Bé cã nhiÒu thuËn lîi cho viÖc x©y dùng c¬ cÊu kinh tÕ n«ng- l©m- ng nghiÖp: - Vị trí địa lí và hình dáng lãnh thổ: Lãnh thổ dài bắc, nam, hẹp ngang, theo chiều đông- tây có 3 dạng địa hình: biển, đồng bằng vµ trung du, miÒn nói lµ ®iÒu kiÖn h×nh thµnh c¬ cÊu kinh tÕ n«ng- l©m- ng nghiÖp.. (0,25®). - §iÒu kiÖn tù nhiªn vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn: + Đất: đất cát pha và đất phù sa ở vùng đồng bằng thuận lợi trồng cây hàng năm nh lú, lạc mía. Đất feralit (ba dan) ở vùng trung du vµ miÒn nói thÝch hîp c©y c«ng nghiÖp vµ c©y ¨n qu¶.. (0,25®). Diện tích đồng cỏ ở vùng đồi trớc núi lớn là điều kiện phát triển chăn nuôi gia súc. + Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh thuận lợi cho phát triển nông- lâm –ng nghiệp và đa dạng hoá nông sản. (0,25®) + BiÓn:§êng bê biÓn dµi, vïng biÓn réng cã tr÷ lîng h¶i s¶n lín, däc ven biÓn cã c¸c ®Çm ph¸, cöa s«ng thuËn lîi cho nu«i trång thuû s¶n. (0,25®) + Tµi nguyªn rõng víi diÖn tÝch lín sau t©y Nguyªn, chiÕm diÖn tÝch lín lµ rõng phßng hé ë ®Çu nguån c¸c s«ng vµ ven biÓn c¾n giã ch¾n c¸t.. (0,25®). - Dân c lao động đông, có kinh nghiệm sản xuất nông, lâm, ng nghiệp, tạo ra thị trờng tiêu thụ lớn. (0,25®) - ChÝnh s¸ch cña nhµ níc gãp phÇn thóc ®Èy n«ng, l©m, ng nghiÖp ph¸t triÓn. (0,25®).

(7) ViÖc ph¸t triÓn c¬ c¸u kinh tÕ n«ng, l©m, ng nghiÖp gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ bÒn v÷ng, bëi v×: (0,25®) - Gãp phÇn t¹o ra c¬ cÊu kinh tÕ ngµnh vµ thÕ liªn hoµn trong ph¸t triÓn kinh tÕ theo kh«ng gian. - Việc phát triển lâm nghiệp sẽ bảo vệ môi trờng sinh thái, ngăn lũ cho vùng đồng bằng, chắn gió chắn cát. Phát triển nông, lâm, ng nghiệp còn giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho ngời lao động. - Vùng tiến hành CNH-HĐH cần phải phát huy thế mạnh sẵn có trong đó có thế mạnh nông, lâm, ng nghiệp. C©u4b.Theo ch¬ng tr×nh n©ng cao. So s¸nh thÕ m¹nh vÒ tù nhiªn trong ph¸t triÓn c«ng nghiªp ë Trung du miÒn nói B¾c Bé vµ T©y nguyªn: 1. Gièng nhau: (0,5®) + §Òu cã mét sè kho¸ng s¶n tr÷ lîng lín, gi¸ trÞ kinh tÕ cao.. + Có tiềm năng lớn về thuỷ điện, 2 vùng đã và đang khai thác mạnh. +§Òu lµ 2 vïng chuyªn canh c©y c«ng nghiÖp lín nªn nguån nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn dåi dµo. 2. Kh¸c nhau:(1,5®) + Trung du vµ miÒn nói B¾c Bé (0,5®) - Vị trí địa lí: Giáp ĐBSHồng và Bắc trung Bộ , sự phát triển CN chịu tác động mạnh của ĐBSH, Giáp biển có nguồn nguyên liệu từ thuỷ hải sản để phát triển CN chế biến. Giáp Trung Quốc và Lào thuận lợi cho trao đổi hàng hoá. - Tµi nguyªn kho¸ng s¶n giµu cã nhÊt c¶ níc, gåm 4 nhãm: N¨ng lîng(than), klo¹i, phi klo¹i, vËt liÖu x©y dùng…ph¸t triÓn CN ®a ngµnh. Mét sè má tr÷ lîng lín ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn CN träng ®iÓm.. - Nguồn thuỷ năng lớn nhất cả nớc: 11 triệukw, (chiếm 1/3 trữ năng cả nớc). Tiềm năng này đang đợc khai thác mạnh: nhà máy thuỷ điện công suất lớn đã hoạt động là Thác Bà, Hoà Bình, đang xây dựng nhà máy Sơn La, Tuyên Quang.. - Nguån h¶i s¶n, l©m s¶n cung cÊp nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn l©m, thuû s¶n. - ĐK đát, khí hậu thích hợp cho phát triển cây có nguồn gốc cận nhiệt nh chè.. nên CN chế biến chè phát triển. + T©y nguyªn: (0,5®) - Vị trí địa lí: không giáp biển, việc trao đổi hàng hoá với các vùng và các nớc bằng đờng bộ. Tài nguyên khoáng sản ít hơn, chỉ có bốxit trữ lợng rất lớn, mới tiến hành khai thác để sản xuất bột nhôm. - Nguồn thuỷ năng nhỏ hơn TDMNBBộ, đã và đang đợc khai thác xây dựng nhiều nhà máy thuỷ điện công suất vừa và nhỏ. (Yaly,§r©yhlinh,§a Nhim…) - Tµi nguyªn rõng: DiÖn tÝch rõng lín nh©t c¶ níc, kh¶ n¨ng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn l©m s¶n lín h¬n TDMNBBé. - ĐK đát, khí hậu thích hợp cho phát triển cây có nguồn gốc nhiệt đới nh cà phê, cao su, hồ tiêu... với quy m« lín, nªn CN chÕ biÕn c¸c s¶n phÈm nµy ph¸t triÓn m¹nh.. ĐỀ SỐ :3 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC. MÔN ĐỊA LÍ (Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề). I. Phần chung cho tất cả thí sinh (8 điểm) Câu 1. (2 điểm) - Giải thích tại sao duyên hải miền Trung nước ta lại có mùa mưa vào thu đông? - Phân tích ảnh hưởng của đô thị hoá ở nước ta đến quá trình phát triển kinh tế – xã hội? Câu 2. (3 điểm) - Chứng minh rằng trong những năm gần đây hoạt động xuất nhập khẩu nước ta có những chuyển biến tích cực? - Sự khác nhau về đặc điểm nổi bật giữa 2 vùng nông nghiệp đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long? Câu 3. (3 điểm). Cho bảng số liệu về tốc độ và giá trị sản xuất nông nghiệp nước ta sau 20 năm Đổi mới..

(8) Năm. Tốc độ (%). Trồng trọt. Chăn nuôi. Dịch vụ. ( nghìn tỉ đồng). ( nghìn tỉ đồng). ( nghìn tỉ đồng). 1986. 5,1. 43,5. 9,1. 1,6. 1990. 1,6. 49,6. 10,3. 1,9. 1995. 6,9. 66,2. 13,6. 2,5. 2000. 5,4. 90,9. 18,5. 2,7. 2005. 3,2. 107,8. 26,2. 3,3. - Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ và giá trị sản xuất nông nghiệp nước ta sau 20 năm Đổi mới? - Qua biểu đồ em có nhận xét và giải thích gì về tốc độ và giá trị sản xuất nông nghiệp nước ta sau 20 năm Đổi mới? II. Phần riêng (2 điểm). Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu 4. a hoặc câu 4.b). Câu 4.a. (cơ bản) Phân tích khả năng, hiện trạng phát triển cây công nghiệp và cây đặc sản ở trung du miền núi Bắc Bộ? Câu 4.b (nâng cao). Phân tích khả năng, hiện trạng phát triển cây công nghiệp ở Tây Nguyên? Điều kiện để phát triển cây công nghiệp bền vững ở Tây Nguyên Thí sinh không được sử dụng Atlát, giám thị không giải thích gì thêm.. ĐỀ SỐ :3. HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN ĐỊA LÍ. I.. Phần chung cho tất cả thí sinh (8 điểm). Câu. 1,a. Hướng dẫn chấm. Điểm. - Địa hình đón gió. 0,2. - Ảnh hưởng gió đông bắc. 0,2. - Ảnh hưởng của bão biển Đông. 0,2. - Dải hội tụ nhiệt đới. 0,2. - Mưa frông. 0,2. - Đô thị hoá có tác động mạnh tới quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tê của đất nước.. 1.b. - Các đô thị cso ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương. Ví dụ…. 0,2. - Các thành phố, thị xã là thị trường tiêu thụ sản phẩm hành hoá lớn và đa dạng, là nơI sở đông đảo nguồn lao động có trình độ chuyên môn …. 0,2. - Các đô thị lớn tạo nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động - Hạn chê đô thị hoá nảy sinh nhiều vấn đề về môi trường, an ninh xã hội…. 0,2. 0,2 0,2.

(9) - Trước đổi mới hoạt động xuất nhập khẩu có quy mô nhỏ bé, mặt hàng manh mún, thị trường thu hẹp. - Sau Đổi mới, hoạt động xuất nhập khẩu nước ta có chuyển biến tích tực đó là quy mô xuất nhập khẩu tăng nhanh, mặt hàng ngày càng đa dạng. 0,5. (xuất hiện các măt hàng chủ lực), thị trường ngày càng mở rộng nhất là sau khi Việt Nam gia nhập WTO . - Năm 1992, lần đầu tiên Việt Nam xuất siêu, hiện nay nước ta vẫn nhập siêu song về bản chất khác trước. - Giá trị xuất khẩu tăng nhanh, năm 2005 đạt 32,4 tỉ USD; cơ cấu hàng xuất khảu gồm công nghiệp nặng và khoáng sản;, nông – lâm – thuỷ sản, công nghiệp nhẹ và tiểu thủ cộng nghiệp; thị trường chính là Hoa Kì, Nhật Bản và Trung Quốc. - Giá trị nhập khẩu tăng nhanh, năm 2005 đạt 36,8 tỉ USD; cơ cấu hàng nhập khảu gồm nguyên liệu, tư liệu sản xuất và một phần hàng tiêu dùng; thị 2.a. trường chính là châu A - Thái Bình Dương và châu Âu. - Nguyên nhân do đổi mới cơ chế xuất nhập khẩu…. 0,5. 0,5 *Đồng bằng sông Hồng. 0,75. - Điều kiện sinh thái nông nghiệp: Đồng bằng câhu thổ có nhiều ô trũng; đất phù sa không được bồi đắp hàng năm do hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình; có mùa đông lạnh. - Điệu kiện kinh tế- xã hội: Có mật độ dân số cao nhất nước ta; dân có kinh nghiệm thâm canh lúa nước; mạng lưới đô thị dày đặc tập trung nhiều trung tâm công nghiệp; Có quá trình đô thị hoá và công nghiệp hoá đang diễn ra mạnh mẽ. - Trình độ thâm canh khá cao, nhiều lao động; áp dụng giống mới, cao sản và công nghệ tiên tiến. - Hướng chuyên môn hoá: Lúa cao sản, lúa chất lượng cao; cây thực phẩmđặc biệt là các loại rau cao cấp, cây ăn quả; Đay, cói; lợn, bò sữa(ven đô thị), gia cầm, nuôi thuỷ sản. *Đồng bằng sông Cửu Long. - Điều kiện sinh thái nông nghiệp: Các dải đất ngọt, các vùng đất phèn, đất mặn; vịnh biển nông, ngư trường rộng; Các vùng rừng ngập mặn có tiền 2.b. năng để nuôI trồng thuỷ sản. - Điệu kiện kinh tế- xã hội: Có thị trường rộng lớn là vùng đông Nam Bộ; Điều kiện giáo thông vận tảI thuận lợi; Có mạng lưới đô thị vừa và nhỏ, có các cơ sở công nghiệp chế biến. - Trình dộ thâm canh cao; sản xuất hàng hoá; sử dụng nhiều máy móc vật tư nông nghiệp. - Hướng chuyên môn hoá: Lúa có chất lượng cao; cây công nghiệp ngắn ngày (mía, đay cói…): Cây ăn quả nhiệt đới; Thuỷ sản; gia cầm.. 0,75. Vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện giá trị ngành nông nghiệp kết hợp đường đồ thị thể hiên tốc độ phát triển ngành nông nghiệp. 3.a. Đúng, chính xác đẹp có chú giải, có tên biểu đồ. Sai không cho điểm, thiếu (tên, kí hiệu…) môi thứ trừ 0,25 điểm. - Ngành sản xuất nông nghiệp nước ta đều tăng qua các năm là do chính sách phát triển nông nghiệp của nước ta, trong đố ngành chăn nuôi phát triển nhanh nhất ( dẫn chứng).. 1,5.

(10) 3.b. - Tốc độ phát triển ngành nông nghiệp chậm và không đều (dẫn chứng). thiếu dẫn chứng trừ 0,25 điểm. 1,5. *Khả năng. 0,75. - Đất feralit phát triển trên các loại đá khác nhau.. Đất phù sa cổ…; đất phù sa…. - Khí hậu phân hoá 4.a. + Đông Bắc… + Tây Bắc… - Khả năng mở rộng diện tích còn nhiều… * Hiện trạng - Cây chè ( diện tích, sản lượng, phân bố). 0,75. - Quế, hồi… - Rau ôn đới… * Khả năng. 0,5. - Đất đỏ ba dan… - Khí hậu cận xích đạo … * Hiện trạng 4.b. 0,5. - Cây cà phê… - Cây khác… * Điều kiện phát triển bền vững: - Về lương thực phải đảm bảo đủ cho người trồng cây công nghiệp. - Về lao động... - Về cơ sở vật chất kĩ thuật… - Về cơ sở hạ tầng... - Về đường lối chính sách…. 0,5.

(11) ĐỀ SỐ :1. KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN: ĐỊA LÝ Thời gian: 180 phút. Câu 1. (3,5 điểm) a. So sánh đặc điểm khí hậu của Duyên hải Nam Trung Bộ với Bắc Trung Bộ.. b. Quan sát bảng số liệu sau: Tháng. HÀ NỘI. NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH THÁNG VÀ NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH NĂM TẠI HÀ NỘI VÀ TP. HỒ CHÍ MINH (Đơn vị: 0C). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16,4 17,0 20,2 23,7 27,3 28,8 28,9 28,2 27,2 24,6 21,4. 12 18,2. Năm 23,5. TP HỒ 25,8 26,7 27,9 28,9 28,3 27,5 27,1 27,1 26,8 26,7 26,4 25,7 27,1 CHÍ MINH Hãy phân tích sự khác biệt trong chế độ nhiệt của 2 địa điểm trên và giải thích vì sao lại có sự khác biệt đó?. Câu 2. (3,0 điểm). a. Thế nào là khai thác lãnh thổ theo chiều sâu? Nêu những nét chính về khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong ngành nông nghiệp vùng Đông Nam Bộ. b. Tại sao nói công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm? C âu 3. (3,5 điểm). Cho bảng số liệu sau đây Tình hình phát triển dân số của Việt Nam trong giai đoạn 1995-2003. Năm. Tổng số dân Số dân thành thị Tốc độ gia tăng dân số ( nghìn người ) ( nghìn người ) (%) 1995 71995.5 14938.1 1.65 1998 75456.3 17464.6 1.55 2000 77635.4 18771.9 1.36 2001 78685.8 19469.3 1.35 2003 80902.4 20869.5 1.37 a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình phát triển dân số từ bảng số liệu đã cho. b. Nhận xét và giải thích tình hình phát triển dân số của nước ta thời gian trên .. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. ĐỀ SỐ :2. Đề thi thử đại học. M«n: §Þa lÝ. ( Thêi gian:180 phót).. I. PhÇn chung cho c¸c thÝ sinh.(8®iÓm)..

(12) C©u1.(2®iÓm) 1.Trình bày đặc điểm địa hình của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ? Đặc điểm địa hình này có ảnh hởng nh thế nào đến khí hậu của miền? 2.Chứng minh dân c nớc ta phân bố không đồng đều? Hậu quả của sự phân bố dân c không đều là gì? Câu2.(2,5điểm) Phân tích thế mạnh để phát triển ngành công ngiệp chế biến lơng thực, thực phÈm ë níc ta? C©u3. (3,5®iÓm)Cho b¶ng sè liÖu:S¶n lîng thuû h¶i s¶n cña c¶ níc vµ §BSCLong, n¨m2005. §¬n vÞ:TÊn. S¶n lîng. C¶ níc. §BSCLong. Tæng s¶n lîng thuû s¶n:. 3465915.. 1845821. - S¶n lîng c¸ biÓn. 1367500. 529100. - S¶n lîng c¸ nu«i.. 971179. 652262. - S¶n lîng t«m nu«i.. 327194. 265761. a. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu sản lợng thuỷ hải sản của ĐBSCLong và cả nớc, năm2005. b. Từ biểu đồ rút ra nhận xét. Nêu vai trò và vị trí của ĐBSCLong trong sản xuất thuỷ sản cả níc. II. PhÇn riªng. (2®iÓm) C©u4a.( Theo ch¬ng tr×nh chuÈn) Chøng minh vïng B¾c Trung Bé cã nhiÒu thuËn lîi cho viÖc x©y dùng c¬ cÊu kinh tÕ n«ngl©m- ng nghiÖp? V× sao viÖc ph¸t triÓn c¬ cÊu kinh tÕ n«ng, l©m, ng nghiÖp gãp phÇn ph¸t triÓn bÒn v÷ng? C©u4b. Theo ch¬ng tr×nh n©ng cao. So s¸nh thÕ m¹nh vÒ tù nhiªn trong ph¸t triÓn c«ng nghiªp ë Trung du miÒn nói B¾c Bé vµ T©y nguyªn?. ĐỀ SỐ :3 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC. MÔN ĐỊA LÍ (Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề). I. Phần chung cho tất cả thí sinh (8 điểm) Câu 1. (2 điểm) - Giải thích tại sao duyên hải miền Trung nước ta lại có mùa mưa vào thu đông? - Phân tích ảnh hưởng của đô thị hoá ở nước ta đến quá trình phát triển kinh tế – xã hội?.

(13) Câu 2. (3 điểm) - Chứng minh rằng trong những năm gần đây hoạt động xuất nhập khẩu nước ta có những chuyển biến tích cực? - Sự khác nhau về đặc điểm nổi bật giữa 2 vùng nông nghiệp đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long? Câu 3. (3 điểm). Cho bảng số liệu về tốc độ và giá trị sản xuất nông nghiệp nước ta sau 20 năm Đổi mới. Năm. Tốc độ (%). Trồng trọt. Chăn nuôi. Dịch vụ. ( nghìn tỉ đồng). ( nghìn tỉ đồng). ( nghìn tỉ đồng). 1986. 5,1. 43,5. 9,1. 1,6. 1990. 1,6. 49,6. 10,3. 1,9. 1995. 6,9. 66,2. 13,6. 2,5. 2000. 5,4. 90,9. 18,5. 2,7. 2005. 3,2. 107,8. 26,2. 3,3. - Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ và giá trị sản xuất nông nghiệp nước ta sau 20 năm Đổi mới? - Qua biểu đồ em có nhận xét và giải thích gì về tốc độ và giá trị sản xuất nông nghiệp nước ta sau 20 năm Đổi mới? II. Phần riêng (2 điểm). Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu 4. a hoặc câu 4.b). Câu 4.a. (cơ bản) Phân tích khả năng, hiện trạng phát triển cây công nghiệp và cây đặc sản ở trung du miền núi Bắc Bộ? Câu 4.b (nâng cao). Phân tích khả năng, hiện trạng phát triển cây công nghiệp ở Tây Nguyên? Điều kiện để phát triển cây công nghiệp bền vững ở Tây Nguyên Thí sinh không được sử dụng Atlát, giám thị không giải thích gì thêm.. ĐỀ SỐ :4 ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (2,0 điểm). 1. 2.. Trình bày tóm tắt sự phân hóa theo độ cao của thiên nhiên nước ta. Nguyên nhân dẫn đến sự phân hóa đó. Nêu sự không hợp lý trong phân bố dân cư giữa đồng bằng với trung du, miền núi nước ta. Các giải pháp để khắc phục tình trạng này? Câu II (3,0 điểm). 1. 2.. Hãy kể tên các tuyến đường sắt của nước ta. Trong đó, tuyến nào quan trọng nhất? Tại sao? Chứng minh Trung du và miền núi Bắc Bộ có thuận lợi về tài nguyên thiên nhiên để phát triển công nghiệp. Câu III (3,0 điểm) Dựa vào bảng số liệu:.

(14) DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG LÚA CỦA NƯỚC TA PHÂN THEO VÙNG Đơn vị: nghìn ha Năm. 1996. 2006. Cả nước. 7 004. 7 325. Đồng bằng sông Hồng. 1 170. 1 171. Đồng bằng sông Cửu Long. 3 443. 3 774. Các vùng khác. 2 391. 2 380. Vùng. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự quy mô, cơ cấu gieo trồng lúa của nước ta.. 1. 2.. Nhận xét và giải thích sự thay đổi về quy mô và cơ cấu diện tích gieo trồng lúa của nước ta năm 2006 so với năm 1996. II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b) Câu IV.a. Theo Chương trình Chuẩn (2,0 điểm) Trình bày thế mạnh về tự nhiên để phát triển kinh tế của khu vực đồng bằng và khu vực đồi núi nước ta. Câu IV.b. Theo Chương trình Nâng cao (2,0 điểm) Trình bày các định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng. Việc dịch chuyển theo định hướng đó có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của vùng?. ĐỀ SỐ :5. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2011-2012 MÔN: ĐỊA LÍ Thời gian:180 phút. Câu 1: (3,0 điểm) Việt Nam - đất nước nhiều đồi núi. 1. Đặc điểm của địa hình nhiều đồi núi nước ta được thể hiện như thế nào? 2. Hãy nêu ảnh hưởng của địa hình nhiều đồi núi đến thiên nhiên phân hoá theo độ cao. 3. Nêu những thuận lợi, khó khăn của đặc điểm tự nhiên nhiều đồi núi thấp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam. Câu 2: (3,5 điểm) Nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng ở nước ta. 1. Phân tích vai trò của cây công nghiệp trong nền kinh tế ở nước ta..

(15) 2. Giải thích vì sao việc phát triển vùng chuyên canh cây công nhiệp bao gồm công nghiệp chế biến là một trong những phương hướng lớn trong chiến lược phát triển nông nhiệp của đất nước?. 3. Phân tích các điều kiện để phát triển cây công nghiệp ở nước ta. Câu 3: (3,5 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau đây về tình hình sản xuất lúa của nước ta thời kì 1985-2005 Cả nước Năm. Đồng bằng. Đồng bằng. sông Hồng. sông Cửu Long. Diện tích. Sản lượng. Diện tích. Sản. lượng. Diện tích. Sản lượng. (triệu ha). (triệu tấn). (triệu ha). (triệu tấn). (triệu ha). (triệu tấn). 1985. 5,7. 15,8. 1,05. 3,1. 2,25. 6,8. 2005. 7,4. 35,8. 1,03. 5,4. 3,8. 19,2. 1. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất để so sánh quy mô về diện tích và sản lượng lúa đồng bằng sông Hồng, đồng bắng sông Cửu Long với cả nước.. 2. Nêu những nhận xét về vị trí của hai đồng bằng trong sản xuất lúa của cả nước. 3. So sánh đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long trong sản xuất lúa. ĐỀ SỐ :6 PhÇn chung cho tÊt c¶ thÝ sinh (8,0 ®iÓm) C©uI. (2,0 ®iÓm). 1. Thiên nhiên nhiều đồi núi ở nớc ta có những thuận lợi và khó khăn nh thế nào đối với sự phát triển kinh tế – x· héi?. 2. Gi¶i thÝch sù kh¸c biÖt vÒ khÝ hËu gi÷a §«ng Trêng S¬n vµ T©y Nguyªn?. C©uII. (3,0 ®iÓm).. T©y Nguyªn lµ mét trong ba vïng chuyªn canh c©y c«ng nghiÖp lín nhÊt c¶ níc. Anh (chÞ) h·y tr×nh bµy:. 1. Sù ph©n bè mét sè c©y c«ng nghiÖp dµi ngµy chñ yÕu ë T©y Nguyªn. 2. Các vấn đề đặt ra và giải pháp để ổn định và phát triển cây cà phê ở vùng này.. C©uIII. (3,0 ®iÓm). Cho b¶ng sè liÖu sau ®©y: DiÖn tÝch vµ s¶n lîng lóa cña níc ta: N¨m. DiÖn tÝch lóa c¶ n¨m. S¶n lîng lóa c¶ n¨m. Trong đó sản lợng lúa đông. (ngh×n ha). (ngh×n tÊn). xu©n (ngh×n tÊn). 1995. 6766. 24964. 10737. 1999. 7654. 31394. 14103. 2000. 7666. 32530. 15571. 2002. 7504. 34447. 16720. 2003. 7452. 34569. 16823. 2005. 7329. 35833. 17332. 2006. 7325. 35850. 17588. 1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình sản xuất lúa của Việt Nam trong giai đoạn 1995 – 2006. 2. NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch t×nh h×nh s¶n xuÊt lóa cña níc ta.. PhÇn riªng (2,0 ®iÓm). ThÝ sinh chän mét trong hai c©u IVa hoÆc IVb.

(16) C©u IVa. Thế nào là ngành công nghiệp trọng điểm? Những ngành công nghiệp nào đợc xác định là ngành trọng điểm ở nớc ta hiÖn nay? T¹i sao níc ta ph¶i ®Èy m¹nh ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp träng ®iÓm? C©uIVb. Trình bày những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên để phát triển ngành thuỷ sản ở nớc ta? HÕt Thí sinh không đợc sử dụng átlát. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.. ĐỀ SỐ :7. đề thi thử đại học lần 3 năm học 2010-2011. Môn : §Þa lý. (Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian phát đề) Phần I : Dành cho tất cả thí sinh Câu I ( 2.5 điểm ) 1. Vị trí địa lý nước ta có ý nghĩa như thế nào đối với việc hình thành các đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam ? 2. Con người là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội . Em hãy : Giải thích vì sao dân số lại là vấn đề quan tâm hàng đầu và thường xuyên ở nước ta hiện nay . Câu II ( 3 điểm ) Cho bảng số liệu về diện tích rừng và giá trị sản xuất lâm nghiệp theo giá trị thực tế phân theo ngành. Năm. Diện tích rừng. Giá trị sản xuất. ( Nghìn ha ). ( Tỉ đồng ). Chia ra Trồng và nuôi. Khai thác lâm sản. Dịch vụ và hoạt động khác. 2000. 10916. 7674. 1132. 6235. 307. 2002. 11533. 8411. 1165. 6855. 391. 2003. 11975. 9064. 1447. 7176. 528. 2005. 12419. 9940. 1423. 7938. 579. 1.Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình sản xuất của ngành lâm nghiệp nước ta giai đoạn 2000 – 2005 2.Nhận xét và giải thích về sự biến động về diện tích rừng và sự thay đổ cơ cấu giá trị sản xuất lâm nghiệp phân theo ngành giai đoạn 2000 – 2005 Câu III ( 2,5 điểm ) 1.. Nêu ranh giới của các vùng công nghiệp nước ta theo quy định của Bộ công nghiệp năm 2001. 2.. Chứng minh rằng Đông Nam Bộ có khả năng phát triển tổng hợp kinh tế biển . Việc phát triển tổng hợp kinh tế biển ở Đông Nam Bộ sẽ làm thay đổi cơ cấu kinh tế của vùng này như thế nào ?. Phần riêng ( 2 điểm ) Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu.

(17) Câu IVa . Dành cho chương trình cơ bản Nước ta có những thuận lợi và khó khăn như thế nào về tự nhiên để phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới . Tình hình sản lương thực nước ta trong những năm qua có những chuyển biến như thế nào ? Câu IV b. Dành cho chương trình nâng cao Kể tên , địa điểm , năm công nhận của 5 di sản ( vật thể ) thiên nhiên và văn hóa thế giới ở Việt Nam . Phân tích các tài nguyên du lịch nước ta .. ĐỀ SỐ : 8 ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn thi: ĐỊA LÍ Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề. I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (8,0 điểm) Câu I (2,0 điểm) 1. Đối với việc phát triển kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng, vị trí địa lí của nước ta có những khó khăn gì? 2. Hãy nêu những vấn đề cần phải chú ý trong quá trình đô thị hóa ở nước ta. Câu II (3,0 điểm) Lương thực – thực phẩm ở nước ta là một trong vấn đề đang được sự quan tâm thường xuyên của Nhà nước. Anh (Chị) hãy: 1. Nêu ý nghĩa của việc sản xuất lương thực – thực phẩm. 2. Trình bày điều kiện sản xuất lương thực – thực phẩm. Câu III (3,0 điểm) 1. Vẽ lược đồ Việt Nam (Chiều dài lược đồ bằng chiều dài tờ giấy thi). 2. Điền vào lược đồ đã vẽ: a) Các mỏ khoáng sản: than (Quảng Ninh), Sắt (Tòng Bá, Trại Cau, Thạch Khê), thiếc (Tĩnh Túc). b). Các trung tâm du lịch: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng.. II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm) (câu IV.a hoặc câu IV.b) Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm) Trình bày phương hướng phát triển kinh tế của 3 vùng kinh tế trọng điểm trong những năm tới Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm) Trung du – miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên là hai vùng có thế mạnh về chăn nuôi gia súc lớn. Anh (Chị) hãy cho biết:.

(18) 1. Tại sao hai vùng này lại có thế mạnh về chăn nuôi gia súc lớn và thế mạnh đó được thể hiện như thế nào? 2. Sự khác nhau trong cơ cấu đàn gia súc lớn của hai vùng và giải thích tại sao lại có sự khác nhau đó? ------ Hết -----Giám thị không giải thích gì thêm.. ĐỀ SỐ :9. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 1 NĂM HỌC 2010 -2011. Môn: Địa Lý (Thời gian làm bài 180p) Câu I (2,5đ): 1, Hãy nêu những biểu hiện chứng tỏ khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới: Nguyên nhân dẫn đến điều đó? 2, Thế mạnh và hạn chế của khu vực đồng bằng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nước ta? Câu II (2,0đ) 1, Cho bảng số liệu sau: Lượng mưa trung bình của Hà Nội và Huế (mm) Tháng. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Hà nội. 18,6. 26,2. 43,8. 90,1. 188,5. 230,9. 288,2. 318,0. 265,4. 130,7. 43,4. 23,4. Huế. 161,3. 62,6. 47,1. 51,6. 82,1. 116,7. 95,3. 104,0. 473,4. 795,6. 580,6. 297,4. a. Tính tổng lượng mưa ở 2 địa điểm trên. b. Nhận xét và giải thích chế độ mưa và sự phân hoá mùa mưa ở Hà Nội và Huế Câu III. (1,5đ) 1, Gió mùa mùa hạ có ảnh hưởng gì đến sản xuất nông nghiệp ở nước ta? 2, Hãy chứng minh các đặc điểm của giai đoạn Tiền Cam bri trong lịch sử phát triển lãnh thổ nước ta? Câu IV (3,0đ) 1, Dựa vào bảng số liệu sau: Giá trị GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta thời kì 1991 - 2005 (Đơn vị : nghìn tỷ đồng theo giá so sánh 1994) Năm. 1991. 1995. 2000. 2005. Nhà nước. 53,3. 78,4. 111,5. 159,8. Ngoài nhà nư3ớc. 80,8. 104,0. 132,5. 185,7. Có vốn đầu tư nước ngoài. 5,3. 13,2. 29,6. 47,5. Xác định các biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện: a. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của từng thành phần kinh tế nước ta thời kì 1991 - 2005 b. Sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta thời kì trên. c. Quy mô và cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế 1995 – 2005. d. So sánh giá trị sản xuất giữa thành phần kinh tế qua các năm. 2, Cho bảng số liệu sau: Tỉ suất sinh và tỉ suất tử ở nước ta, giai đoạn 1979 – 2006 (Đơn vị 0/00) Năm. 1979. 1989. 1999. 2006. Tỉ suất sinh. 32,2. 31,3. 23,6. 19,0.

(19) Tỉ suất tử. 7,2. 8,4. 7,3. 5,0. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tỉ suất sinh, tỉ suất tử và tỉ suất gia tăng tự nhiên của nước ta, giai đoạn 1979 - 2006 -------------------------------------- Hết---------------------------------- Họ và tên thí sinh: ………………………………………. SBD: .................. - Giám thị không phải giải thích gì thêm!. ĐỀ SỐ 10.

(20) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG. ĐỀ SỐ 11. MÔN : ĐỊA LÍ Thời gian : 90 phút (không kể thời gian giao đề ) I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (8 điểm ) Câu I : (3,0 điểm ) 1. Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, trình bày phạm vi lãnh thổ nước ta. Hãy kể tên một số cửa khẩu quốc tế quan trọng trên đường biên giới của nước ta với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia 2. Cho bảng số liệu sau :.

(21) Phân bố đô thị và số dân đô thị ở một số vùng,năm 2006 Các vùng. Số lượng. Trong đó. Đô thị. Thành. Thị xã. Phố Trung du và miền núi Bắc Bộ Đồng bằng sông Hồng. Số dân Thị. (nghìn người). trấn. 167. 9. 13. 145. 2151. upload.123doc.n. 7. 8. 103. 4547. et Tây Nguyên. 54. 3. 4. 47. 1368. Đông Nam Bộ. 50. 3. 5. 42. 6928. a.. Tính số dân bình quân trên 1 đô thị ở mỗi vùng. b.. Nhận xét sự phân bố đô thị và số dân bình quân /đô thị giữa các vùng. Câu II : (2,0 điểm ) Dựa vào bảng số liệu sau : Giá trị xuất nhập khẩu của nước ta, giai đoạn 1990-2005 ( Đơn vị : tỉ USD ) Năm. 1990. 1996. 1998. 2000. 2005. Giá trị xuất khẩu. 2,4. 7,3. 9,4. 14,5. 32,4. Giá trị nhập khẩu. 2,8. 11,1. 11,5. 15,6. 36,8. 1. Vẽ biểu đồ đường thể hiện giá trị xuất nhập khẩu nước ta 1990-2005 2. Nhận xét tình hình xuất nhập khẩu trong thời gian trên. Câu III : (3,0 điểm ) 1. Hãy phân tích những thuận lợi và khó khăn trong phát triển kinh tế ở Bắc Trung Bộ 2. Tại sao phải khai thác tổng hợp các tài nguyên vùng biển và hải đảo. II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm ) Thí sinh làm một trong hai câu sau( câu IV.a hoặc câu IV.b ) Câu IV.a Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm ) 1. Vì sao nước ta phải thực hiện phân bố lại dân cư cho hợp lí. 2. Hãy phân biệt một số nét khác nhau cơ bản giữa nông nghiệp cổ truyền và nông nghiệp hàng hóa. Câu IV.b Theo chương trình Nâng cao : (2,0 điểm ) 1. Kể tên các tỉnh dẫn đầu về sản lượng thủy sản đánh bắt và các vùng nuôi cá nước ngọt phát triển ở nước ta 2. Chứng minh tài nguyên du lịch nước ta tương đối phong phú và đa dạng.. .......... Hết ........... ĐỀ SỐ 12 ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) Câu I (2,0 điểm) 1. Trình bày tóm tắt sự phân hoá theo độ cao của thiên nhiên nước ta. Nguyên nhân dẫn đến sự phân hoá đó ? 2. Nêu sự không hợp lí trong phân bố dân cư giữa đồng bằng với trung du, miền núi nước ta. Các giải pháp để khắc phục tình trạng này ?.

(22) Câu II (3,0 điểm) 1. Hãy kể tên các tuyến đường sắt của nước ta. Trong đó, tuyến nào quan trọng nhất ? Tại sao ? 2. Chứng minh Trung du và miền núi Bắc Bộ có thuận lợi về tài nguyên thiên nhiên để phát triển công nghiệp. Câu III (3,0 điểm) Dựa vào bảng số liệu: DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG LÚA NƯỚC TA PHÂN THEO VÙNG (Đơn vị: nghìn ha) Vùng. 1996. 2006. Cả nước. 7 004. 7 325. Đồng bằng sông Hồng. 1 170. 1 171. Đồng bằng sông Cửu Long. 3 443. 3 774. Các vùng khác. 2 391. 2 380. 1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô, cơ cấu diện tích gieo trồng lúa của nước ta. 2. Nhận xét và giải thích sự thay đổi về quy mô và cơ cấu diện tích gieo trồng lúa của năm 2006 so với năm 1996. II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b) Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm) Trình bày thế mạnh về tự nhiên để phát triển kinh tế của khu vực đồng bằng và khu vực đồi núi nước ta. Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm) Trình bày các định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng. Việc chuyển dịch theo định hướng đó có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của vùng ? BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO. ĐỀ THI ĐẠI HỌC ,CAO ĐẲNG NĂM 2011. ĐỀ CHÍNH THỨC-1. Môn thi: ĐỊA LÝ, Khối C Thời gian làm bài : 180 phút,không kể thời gian phát đề. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) Câu I: (2,0 điểm) Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên nước ta có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế- xã hội. (Anh chị) hãy: 1.Trình bày tính chất nhiệt đới ẩm của khí hậu nước ta. 2.Chứng minh rằng thiên nhiên nhiệt đới gió mùa ở nước ta có ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động sản xuất nông nghiệp . Câu II (3,0 điểm) Trong quá trình CNH-HĐH đất nước, vấn đề chuyển dịch cơ cấu công nghiệp là nhiệm vụ cấp thiết. Anh (chị) hãy: 1.Trình bày sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp nước ta. 2.Giải thích vì sao Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận là khu vực có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất cả nước? Câu III: ( 3,0 điểm).

(23) Cho bảng số liệu dưới đây: TỔNG GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CÁN CÂN CỦA NƯỚC TA THỜI KỲ 1990- 2007 ( Đơn vị : Triệu USD) Năm. Tổng giá trị xuất nhập khẩu. Cán cân xuất nhập khẩu. 1990. 5.156,4. - 348,4. 1992. 5.121,4. + 40,0. 1995. 13.604,3. - 2.706,5. 1999. 23.162,0. - 82,0. 2005. 69.114,0. - 4.648,0. 2007. 111.243,6. -14.120,8. Anh ( chị) hãy: 1.Tính giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của nước ta thời kỳ 1990- 2007. 2.Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng giá trị xuất khẩu và nhập khẩu nước ta thời kỳ 1990-2007. 3.Từ biểu đồ đã vẽ hãy rút ra các nhận xét cần thiết.. PHẦN RIÊNG:(2,0 điểm). Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 câu ( Câu IV. a hoặc IV.b). Câu IV a. Theo chương trình chuẩn. ( 2,0 điểm). Phân tích các tài nguyên du lịch nước ta.. Câu IV b. Theo chương trình nâng cao (2,0 điểm) Vì sao trong việc sản xuất lương thực, Đồng bằng sông Cửu Long luôn có sản lượng lương thực bình quân trên đầu người cao hơn Đồng bằng sông Hồng? Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.. Họ và tên thí sinh:………………………………………………………Số báo danh:…………………….. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO. ĐỀ THI ĐẠI HỌC ,CAO ĐẲNG NĂM 2011. ĐỀ CHÍNH THỨC-8. Môn thi: ĐỊA LÝ, Khối C Thời gian làm bài : 180 phút,không kể thời gian phát đề. I-PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) Câu I: (2,00 điểm) 1- Hướng Tây Bắc- Đông Nam của dãy Trường Sơn có ảnh hưởng như thế nào tới khí hậu của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ nước ta? 2- Nêu mối quan hệ giữa quá trình đô thị hóa và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nước ta.. Câu III. (3,00 điểm) Anh ( chị) hãy: 1- Tại sao tài nguyên rừng ở Tây Nguyên cần hết sức chú trọng khai thác đi đôi với tu bổ và bảo vệ vốn rừng? Nêu các biện pháp bảo vệ vốn rừng của vùng..

(24) 2- Chứng minh rằng Đông Nam Bộ có khả năng phát triển tổng hợp kinh tế biển. Việc phát triển tổng hợp kinh tế biển ở Đông Nam Bộ sẽ làm thay đổi cơ cấu kinh tế của vùng này như thế nào? Câu II: (3,00 điểm) Cho bảng số liệu: Diện tích cây trồng phân theo loại cây của nước ta năm 1985 và 2005 (Đơn vị: ngàn ha). Chia ra Cây hàng năm Năm. Cây lâu năm. Trong đó. Tổng số Tổng số. Cây lương. Cây công. thực. nghiệp. Trong đó Tổng số. Cây khác. Cây công nghiệp. Cây ăn quả. Cây khác. 1985. 8557,5. 7841,0. 6833,6. 600,7. 406,7. 716,5. 477,6. 217,7. 21,2. 2005. 13487,2. 11019,0. 8383,4. 861,5. 1774,1. 2468,2. 1633,6. 767,4. 67,2. Anh (Chị) hãy: 1-Vẽ biểu đồ thể hiện qui mô, cơ cấu diện tích các loại cây trồng phân theo các nhóm cây năm 1985- 2005. 2-Từ biểu đồ đã vẽ, hãy rút ra nhận xét về sự thay đổi diện tích các nhóm cây trồng trên. II- PHẦN RIÊNG:(2,00 điểm)- Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 câu ( Câu IV. a hoặc IV.b)---. Câu IV a. Theo chương trình chuẩn. ( 2,00 điểm). Phân tích đặc điểm phát triển và phân bố ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta. Câu IV b. Theo chương trình nâng cao (2,00 điểm) Trình bày điều kiện và hiện trạng phát triển ngành chăn nuôi ở nước ta? Giải thích vì sao chăn nuôi gia cầm lại phát triển mạnh ở các đồng bằng? Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.. Họ và tên thí sinh:……………………… ………………Số báo danh:…………………….. Thông tin về luyện thi ĐH- CĐ có tại:. Web: http://thpttamnong.edu.vn Mail: C3tamnong.phutho.moet.edu.vn Điện thoại: 02103 794152. Trần Anh Tuấn- Giáo viên môn Địa Lý- Trường THPT Tam Nông; K45- ĐHSPHN I. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO. ĐỀ THI ĐẠI HỌC ,CAO ĐẲNG NĂM 2011. ĐỀ CHÍNH THỨC-6. Môn thi: ĐỊA LÝ, Khối C Thời gian làm bài : 180 phút,không kể thời gian phát đề. I-PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) Câu I: (2,00 điểm).

(25) 1- Giải thích vì sao Duyên hải miền Trung của nước ta lại có mưa vào mùa thu đông? 2- Nêu các đặc điểm cơ bản của lao động nước ta.. Câu III. (3,00 điểm) Anh ( chị) hãy: 1- Phân tích những thế mạnh về tự nhiên để phát triển kinh tế- xã hội ở Trung du và miền núi Bắc Bộ? 2- Giải thích vì sao Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận là khu vực có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất cả nước? Câu II: (3,00 điểm) Cho bảng số liệu dưới đây : Diện tích và sản lượng lúa của nước ta Diện tích lúa cả năm. Sản lượng lúa cả năm. Trong đó sản lượng lúa đông xuân. (nghìn ha). (nghìn tấn). (nghìn tấn). 2000. 7666. 32530. 15571. 2002. 7504. 34447. 16720. 2003. 7452. 34569. 16823. 2005. 7329. 35833. 17332. 2009. 7440. 38896. 18696. Năm. (Nguồn: Tổng cục Thống kê- 2010) Anh ( Chị ) hãy: 1-Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tình hình sản xuất lúa của Việt Nam trong giai đoạn 1995- 2009. 2-Nhận xét và giải thích tình hình sản xuất lúa của nước ta trong thời gian nói trên. II- PHẦN RIÊNG:(2,00 điểm)- --Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 câu ( Câu IV. a hoặc IV.b)-. Câu IV a. Theo chương trình chuẩn. ( 2,00 điểm). Tại sao dân số là một trong những vấn đề đang được quan tâm hàng đầu ở nước ta hiện nay ?. Câu IV b. Theo chương trình nâng cao (2,00 điểm) Việc phát triển tổng hợp kinh tế biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ so với Bắc Trung Bộ thuận lợi hơn như thế nào? Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.. Họ và tên thí sinh:……………………… ………………Số báo danh:……………………... Thông tin về luyện thi ĐH- CĐ có tại:. Web: http://thpttamnong.edu.vn Mail: C3tamnong.phutho.moet.edu.vn Điện thoại: 02103 794152. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO. ĐỀ THI ĐẠI HỌC ,CAO ĐẲNG NĂM 2011. ĐỀ CHÍNH THỨC -4. Môn thi: ĐỊA LÝ, Khối C Thời gian làm bài : 180 phút,không kể thời gian phát đề.

(26) I-PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) Câu I: (2,00 điểm) 1-Nêu đặc điểm chung của thiên nhiên nước ta. 2- Vì sao nước ta cần phải phân bố lại dân cư cho hợp lí? Nước ta đã thực hiện những biện pháp gì để phân bố lại dân cư? Câu II: (3,00 điểm) 1-Việc phát triển cây công nghiệp có ý nghĩa như thế nào về phương diện kinh tế- xã hội và môi trường? 2-Có sự khác biệt nào trong chuyên môn hóa nông nghiệp giữa Đông bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long? 3-Tại sao nước ta lại có sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp? Dựa trên cơ sở nào để khẳng định sự phân bố lãnh thổ công nghiệp nước ta ngày càng hợp lí hơn? Câu III (3,00 điểm) Cho bảng số liệu: Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép vào Việt Nam thời kì 1991- 2006 Năm. Vốn đăng kí (triệu USD). Vốn thực hiện (triệu USD). 1991. 1 292. 329. 1995. 6 937. 2 556. 1996. 10 164. 2 714. 1997. 5 591. 3 115. 2000. 2 839. 2 414. 2005. 6 840. 3 309. 2006. 12 004. 4 100. Anh (chị) hãy: 1-Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu nguồn vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam trong thời kì 1991- 2006. 2-Nhận xét và giải thích về tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong thời 1991- 2006 II- PHẦN RIÊNG:(2,00 điểm)---Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 câu ( Câu IV. a hoặc IV.b)Câu IV a. Theo chương trình chuẩn. ( 2,00 điểm). Tại sao Bắc Trung Bộ cần phải hình thành cơ cấu kinh tế nông- lâm- ngư nghiệp kết hợp? Việc hình thành cơ cấu nông- lâm-ngư nghiệp của vùng hiện nay ra sao? Câu IV b. Theo chương trình nâng cao (2,00 điểm) Tại sao Đông Nam Bộ lại là vùng có nền kinh tế phát triển nhất so với các vùng khác trong cả nước? Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.. Họ và tên thí sinh:……………………………Số báo danh:……………………...

(27)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×