Tải bản đầy đủ (.pdf) (5 trang)

Tài liệu Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện (Khi mất ) doc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (125.94 KB, 5 trang )

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt
động của chi nhánh, văn phòng đại diện
(Khi mất )
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân cấp huyện/ Trưởng
phòng ĐKKD thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện /
Phòng ĐKKD cấp tỉnh
Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc (tối đa)
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1.
từ 100.000 đến 200.000
đồng.
Thông tư 97/2006/TT-BTC
ngày...


Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
Các bước
Tên bước Mô tả bước
1.
Khi mất Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi
nhánh, văn phòng đại diện, hợp tác xã phải khai báo với cơ
quan Công an nơi mất Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
của chi nhánh, văn phòng đại diện và được cơ quan Công
an xác nhận bằng văn bản, đồng thời thông báo cho cơ quan


đăng ký kinh doanh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt
Tên bước Mô tả bước
động của chi nhánh, văn phòng đại diện và thông báo trên
báo in hàng ngày của trung ương hoặc địa phương ba số
liên tiếp.
2.
Sau 30 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu hợp tác xã không tìm
được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh,
văn phòng đại diện đã mất, thì hợp tác xã đề nghị cơ quan
đăng ký kinh doanh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt
động của chi nhánh, văn phòng đại diện, cấp lại Giấy chứng
nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện
cho hợp tác xã
3.
Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận trao giấy biên nhận
và hẹn ngày đến lấy kết quả

Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.
1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi
nhánh, văn phòng đại diện;
2.
2. Xác nhận của cơ quan Công an về việc khai báo mất Giấy chứng
nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã;
3.
3. Giấy biên nhận của cơ quan thông tin đại chúng về việc nhận đăng
thông báo mất Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng
đại diện của hợp tác xã hoặc bản in ba số báo đã đăng thông báo;
4.

4. Mã số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn
phòng đại diện cấp lại là mã số đã được ghi trong Giấy chứng nhận
đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đã mất
Số bộ hồ sơ: 01
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không

×