Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Tài liệu Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện ( bị hư hỏng ) docx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (121.57 KB, 4 trang )

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt
động của chi nhánh, văn phòng đại
diện ( bị hư hỏng )
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân cấp huyện/ Trưởng
phòng ĐKKD thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện /
Phòng ĐKKD cấp tỉnh
Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc (tối đa)
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1.
từ 100.000 đến 200.000
đồng.
Thông tư 97/2006/TT-BTC
ngày...

Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
Các bước
Tên bước Mô tả bước
1.
Hợp tác xã nộp hồ sơ tại cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận
đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện
2.
Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận trao giấy biên nhận
và hẹn ngày đến lấy kết quả


Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.
1) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn
phòng đại diện;
2.
2) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn
phòng đại diện bị hư hỏng;
3.
3) Mã số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn
phòng đại diện được cấp lại là mã số đã được ghi trong Giấy chứng
nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đã bị hư hỏng;
4.
5.
Số bộ hồ sơ: 01
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không

×