Tải bản đầy đủ (.pdf) (5 trang)

Tài liệu Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài pptx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (131.35 KB, 5 trang )

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy
nghề đối với trung tâm dạy nghề có vốn đầu
tư nước ngoài

Thông tin
Lĩnh vực thống kê:Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Giám đốc Sở Lao động – Thương binh
và Xã hội
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Dạy nghề
Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
Các bước
Tên bước Mô tả bước
1.
Trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ
đăng ký hoạt động dạy nghề tại Sở LĐTBXH nơi trường
đặt trụ sở chính
2.
Sở LĐTBXH tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký hoạt động
dạy nghề
3.
Sở LĐTBXH cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy
nghề
Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1. Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề
2. - Bản sao giấy phép đầu tư hoặc quyết định thành lập trung tâm


Thành phần hồ sơ
3.
- Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo
các nghề đăng ký hoạt động
4.
- Bảo sao quy chế trung tâm đã được Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương nơi trường/trung tâm có trụ sở chính phê duyệt
5. - Chương trình dạy nghề đối với những nghề đăng ký hoạt động
6. - Giấy tờ chứng minh các điều kiện đảm bảo
Số bộ hồ sơ:
văn bản không quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề
Quyết định số
72/2008/QĐ-BLĐT...

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
2.
Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo
cho hoạt động đào tạo các nghề đăng ký hoạt
động
Quyết định số
72/2008/QĐ-BLĐT...

Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Nội dung Văn bản qui định
1.
* Đối với các nghề trình độ sơ cấp nghề
Có cơ sở vật chất, thiết bị phù hợp với nghề, quy

mô, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích
phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3 m2/01 học
sinh quy đổi; diện tích phòng học thực hành tối
thiểu đạt 2,5 m2/ 01 học sinh quy đổi
Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ
chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư
phạm theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ
học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là
20 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ
Quyết định số
72/2008/QĐ-
BLĐT...

Nội dung Văn bản qui định
hữu cho nghề được tổ chức đào tạo
Có đủ chương trình dạy nghề theo quy định
Riêng các nghề ngành y, dược; nghề lái xe cơ
giới đường bộ, lái tàu sông, tàu biển, tàu hoả;
nghề vệ sĩ phải có văn bản của Bộ chuyên ngành
xác nhận đủ điều kiện đảm bảo đào tạo các nghề
đó

×