Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Tài liệu Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề công lập, tư thục docx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (128.75 KB, 4 trang )

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt
động dạy nghề đối với trung tâm dạy
nghề công lập, tư thục

Thông tin
Lĩnh vực thống kê:Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Dạy nghề
Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
Các bước
Tên bước Mô tả bước
1.
Trung tâm nộp hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề tại Sở LĐTBXH nơi
trường đặt trụ sở chính

2. Sở LĐTBXH tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề
3. Sở LĐTBXH cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề
Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1. Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề
2. Bản sao quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trung tâm
3.
Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng
ký hoạt động

Thành phần hồ sơ
4. Bảo sao quy chế trung tâm đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt


5. Chương trình dạy nghề đối với những nghề đăng ký hoạt động
6. Giấy tờ chứng minh các điều kiện đảm bảo
Số bộ hồ sơ:
văn bản không quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề
Quyết định số
72/2008/QĐ-BLĐT...

2.
Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt
động đào tạo các nghề đăng ký hoạt động
Quyết định số
72/2008/QĐ-BLĐT...


Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Nội dung Văn bản qui định
1.
* Đối với các nghề trình độ sơ cấp nghề
Có cơ sở vật chất, thiết bị phù hợp với nghề, quy mô, trình
độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích phòng học lý thuyết tối
thiểu đạt 1,3 m2/01 học sinh quy đổi; diện tích phòng học
thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/ 01 học sinh quy đổi
Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn,
kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp
luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi
tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu
cho nghề được tổ chức đào tạo

Có đủ chương trình dạy nghề theo quy định
Riêng các nghề ngành y, dược; nghề lái xe cơ giới đường
bộ, lái tàu sông, tàu biển, tàu hoả; nghề vệ sĩ phải có văn
bản của Bộ chuyên ngành xác nhận đủ điều kiện đảm bảo
đào tạo các nghề đó
Quyết định số
72/2008/QĐ-BLĐT...


×