Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

TOAN TV VONG 4 LOP 1 20152016

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (153.46 KB, 2 trang )

(1)ĐỀ THI VIOLYMPIC 2015 – 2016 _ LỚP 1 VÒNG 4 (Mở ngày 12/10/2015) Họ và tên: …………………………………………………………………………………………… Bài thi số 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần:. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… BÀI 2: Tìm cặp bằng nhau:. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… BÀI 3: Khỉ con thông thái: 10 1+2 2+2 1 2+0 8 6 7 2+3 0 số 10. 3+0. 3+1. 1+0. 1+1. số 8. số 6. ĐÁP ÁN VÒNG 4 (Mở ngày 12/10/2015). số 7. 4+1. số 0.

(2) Họ và tên: …………………………………………………………………………………………… Bài thi số 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần:. 0 < 1 < 1+1 < 2+1 < 2+2 < 2+3 < 6 < 7 < 8 < 10 BÀI 2: Tìm cặp bằng nhau:. BÀI 3: Khỉ con thông thái: 10 1+2 2+2 số 10. 3+0. 3+1. 1. 2+0. 8. 6. 7. 2+3. 0. 1+0. 1+1. số 8. số 6. số 7. 4+1. số 0.

(3)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×