Tải bản đầy đủ (.docx) (5 trang)

ktra hinh 7

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (81.32 KB, 5 trang )

(1)TRƯỜNG THCS Hoï vaø teân :……………………………… Lớp : 7…. KIEÅM TRA 45 PHUÙT MOÂN :HÌNH HOÏC 7 (Baøi soá 1) Đề 1 Lời phê của giáo viên. Điểm. I/ TRAÉC NGHIEÄM : Câu 1 : (2điểm) Đánh dấu X vào ô trống thích hợp Caâu Đúng 1. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. 2. Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng ấy. 3. Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau. 4. Có một và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng cho trước . Caâu 2 : (2ñieåm) Veõ hình vaø vieát giaû thieát, keát luaän baèng kí hieäu cuûa ñònh lyù sau :. a. Q. Sai. M 1. bP. 1. N. 2. “ Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia” II/ TỰ LUẬN : Baøi 1 ( 3ñieåm). x. A B. y. C. Cho hình veõ bieát :  900 , N  900 , Q  1270 M 1 a). a và b có song song với nhau không ? Vì sao ?   Tính soá ño goùc P1 , P2 .. b) Baøi 2 (2ñieåm) Cho hình veõ bieát : xAB  ABC  BCy  3600 Chứng minh : Ax // Cy.

(2) Bài 3: (1điểm) Cho trước điểm A nằm ngoài đường thẳng a và đường thẳng d vuông góc với đường thẳng a . Bằng phương pháp phản chứng và tiên đề Ơclit hãy chứng minh rằng : qua điểm A chỉ có thể vẽ được 1 đường thẳng d/ vuông góc với đường thẳng d . Bài làm. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… TRƯỜNG THCS Hoï vaø teân :……………………………… Lớp : 7…. KIEÅM TRA 45 PHUÙT MOÂN :HÌNH HOÏC 7 (Baøi soá 1) Đề 2 Lời phê của giáo viên. Điểm. I/ TRAÉC NGHIEÄM : Câu 1 : (2điểm) Đánh dấu X vào ô trống thích hợp Caâu 1. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh . 2. Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng có một và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng đó . 3. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc trong cùng phía bù nhau. 4. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau. Caâu 2 : (2ñieåm) Veõ hình vaø vieát giaû thieát, keát luaän baèng kí hieäu cuûa ñònh lyù sau : d C B m 1. D. 2 1 A. Đúng. Sai. n. “ Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau” II/ TỰ LUẬN :.

(3) Baøi 1 ( 3ñieåm) Cho hình veõ bieát :. D. a. E F. b. 0  0  n // m , D 90 , B1 64 a) Hai đường thẳng d và m có vuông góc với nhau không ? Vì sao ?   b) Tính soá ño goùc A1 , A2 .. Baøi 2 (2ñieåm) Cho hình veõ bieát :   EF  EF  b 3600 aDE D Chứng minh : Da // Fb Bài 3: (1điểm) Cho trước điểm A nằm ngoài đường thẳng a và đường thẳng d vuông góc với đường thẳng a . Bằng phương pháp phản chứng và tiên đề Ơclit hãy chứng minh rằng : qua điểm A chỉ có thể vẽ được 1 đường thẳng d/ vuông góc với đường thẳng d . Bài làm. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….. HƯỚNG DẪN CHẤM HÌNH HỌC 7 BAØI SOÁ 1. Đề 1 I. PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM Câu 1 : Mỗi câu đúng 0,5điểm 1 –Ñ ; 2 – S ; 3 –Ñ; 4 –S Caâu 2 : -Vẽ hình đúng 1 điểm - Ghi GT đúng 0,5 điểm. Đề 2 I. PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM Câu 1 : Mỗi câu đúng 0,5điểm 1 –Ñ ; 2 – S ; 3 –Ñ; 4 –S Caâu 2 : -Vẽ hình đúng 1 điểm - Ghi GT đúng 0,5 điểm.

(4) -Ghi KL đúng 0,5 điểm II. TỰ LUẬN : Baøi 1 : 0  a) Ta coù : M 90 (gt) => MN  a  900 N (gt) => MN  b (0,5ñ). x. A. z. 1 2 C. y. a//b 0  b) P1 53. D E. B. Neân. (0,5ñ) (1ñ).  1270 P 2. -Ghi KL đúng 0,5 điểm II. TỰ LUẬN : Baøi 1 : 0  a) Ta coù : D 90 (gt) => d  n m //n (0,5ñ). (1ñ). 1 2 F. a c b. Neân dm (0,5ñ) 0  b) A1 60 (1ñ) A 1160 2 (1ñ). Baøi 2 :. Baøi 2:. Qua B veõ Bz // Ax 0   Suy ra xAB  B1 180 ( 2 goùc trong cuøng phía) (1) (0,5ñ)    Ta có B1  B2  ABC ( vì Bz nằm giữa BA và. Qua E veõ Ec // Da 0   Suy ra aDE  E1 180 ( 2goùc trong cuøng phía )(1). BC (2) xAB  ABC  BCy  3600 (gt) (3) (0,5ñ) Từ (1), (2) và (3) ta có :   Bcy  1800 B 2   Mà B2 và BCy ở vị trí trong cùng phía Neân Bz // Cy (0,5ñ) Ta coù Bz // Ax ( caùch veõ ) => Ax//Cy(0,5ñ ). (0,5ñ)    Mà E1  E2 DEF ( vì Ec nằm giữa ED và EF )(2) 0    Vaø aDE  DEF  EFb 360 (gt) (3) (0,5ñ) Từ (1), (2) và (3) ta có :   EF  b 1800 E 2   Mà E2 va EFb ø ở vị trí trong cùng phía Neân Ec // Eb (0,5ñ) Ta coù Ec // Da (caùch veõ) => Da //Fb (0,5ñ). d ❑. A. d1. a Baøi 3 :. vaø d 2. ❑. cùng vuông góc với d. ❑ Ta coù : d 1 d ad. Giả sử qua A vẽ được hai đường thẳng.

(5) ❑ => a// d 1 d❑ d 2 ad ❑ => a// d 2 ❑ ❑ Vậy qua A vừa có d 1 // a vừa có d 2 // a . Điều này trái với tiên đề Ơclit . Vậy qua A chỉ vẽ được một đường thẳng d/  d.

(6)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×