Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

De thi HKI 1415

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (145.71 KB, 3 trang )

(1)PHÒNG GD-ĐT TRẢNG BÀNG TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN. ĐỀ THI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2014-2015 MÔN:NGỮVĂN 8 - HKI THỜI GIAN : 90 phút MA TRẬN ĐỀ THI. Mức Nhận biết độ Chủ đề 1.Vănhọc Taùc phaåm, taùc giaû vaø bieän pháp tu từ được sử dụng trong vaên baûn. Số câu:1 Số điểm:2 Tỉ lệ:20%. Thông hiểu. .. Số câu 1 Số điểm 2 Tỉ lệ:20% 3.Tập làm văn Tự sư ï(Keát hợp với mieâu taû vaø bieåu caûm). Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ phần trăm. Số câu 1 2 điểm=20 %. Xác định đúng yêu Xác định ngoâi keå, cầu của đề, chọn một sự việc chính. moät taám göông vượt khó vươn leân trong hoïc taäp maø em bieát kể chuyện.. Đưa đưa miêu tả và biểu cảm vào bài văn tö sự.. Số điểm:3 Tỉ lệ=30%. Số điểm:1 Tỉ lệ=1%. Số điểm:1 Tỉ lệ=10%. 1 Số điểm:5 Tỉ lệ:50%. Cộng. Số câu:1 2 điểm=20 % Thế nào là câu ghép? Hãy đặt một câu ghép có quan hệ điều kiện.. 2.Tiếng Việt. Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao. Số điểm:3 Tỉ lệ:30%. Số điểm:1 Tỉ lệ:10%. Bài viết mạch lạc , sắc bén và có sức thuyết phục cao . Số điểm:1 Tỉ lệ=15%. Số câu:1 6điểm= 60%. 1. 3. Số điểm:1 Tỉ lệ:10%. Số điểm:10 Tỉ lệ: 100%.

(2) PHÒNG GD-ĐT TRẢNG BÀNG TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN. ĐỀ THI HỌC KÌ I - NĂM HỌC2014-2015 MÔN:NGỮVĂN 8 - HKI THỜI GIAN : 90 phút (Không kể thời gian. giao đề) ………………………………………………………………………………………………………… … I . PHAÀN VAÊN - TIEÁNG VIEÄT(4đ) 1. Thế nào là câu ghép? Hãy đặt một câu ghép có quan hệ điều kiện và một câu ghép có quan hệ nguyên nhân.(2điểm) . 2.Đọc hai câu thơ sau: “Xách búa đánh tan năm bảy đống Ra tay đập bể mấy trăm hòn” a. Hai câu thơ trên được trích từ văn bản nào? Tác giả là ai?(0.5điểm) b.Tìm và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ trên?(1điểm) c.Vieát tieáp hai caâu thô tieáp theo cuûa baøi thô.(0.5điểm) II . PHAÀN TAÄP LAØM VAÊN (6đ) Đề : Hãy kể về một tấm gương vượt khó vươn lên trong học tập mà em biết ..

(3) ĐÁP ÁN I .PHAÀN VAÊN - TIEÁNG VIEÄT (4ñ) 1. Nêu định nghĩa câu ghép đúng (1điểm) - Câu ghép là câu do hai kết cấu chủ vị trở lên không bao chứa nhau tạo thành, mỗi kết cấu chủ vị được gọi là một vế câu. - Đặt câu: một câu đúng 0.5 điểm. + Quan hệ điều kiện có dùng cặp quan hệ từ: Nếu -thì. + Quan hệ nguyên nhân có dùng cặp quan hệ từ: Vì-nên. 2. Tìm hieåu caùc yeáu toá(2điểm) a. Hai câu thơ trên được trích từ văn bản “ Đập đá ở Côn Lôn” của Phan Châu Trinh.(0.5điểm) b. Biện pháp tu từ nói quá được sử dụng trong các cụm từ: “đánh tan năm bảy đống”, “đập bể mấy trăm hòn” nhằm thể hiện sức mạnh, tầm vóc phi thường của người chí sĩ cách mạng trong cảnh tù ngục nhưng vẫn thể hiện khí phách kiên cường bất chấp mọi gian lao.(1điểm) c. Hai caâu thô tieáp theo: “Thaùng ngaøy bao quaûn thaân saønh soûi Möa naéng caøng beàn daï saét son”.(0.5điểm) II. PHAÀN TAÄP LAØM VAÊN(6ñ) a . Mở bài : ( 1 điểm) Giới thiệu tấm gương vượt khó mà em sẽ kể ( Bạn đó tên gì ? Ở đâu ? Do đâu mà em biết được câu chuyện này ?) b. Thaân baøi: ( 4điểm) - Kể về tấm gương vượt khó của bạn : + Miêu tả vài nét về ngoại hình của bạn . + Kể về gia cảnh của bạn . Bạn đã đạt được những thành tích gì ? Đã vượt khó vươn lên như thế naøo ? + Biểu cảm cảm xúc của em khi chứng kiến những nổ lực vươn lên của bạn . - Qua tấm gương vừa kể em đã học tập được điều gì để bản thân phấn đấu tốt hơn . c. Kết bài :( 1điểm ) Cảm nghĩ của bản thân qua tấm gương vừa kể . Lời hứa của em phải làm thế nào để thầy cô, cha mẹ được vui lòng . Löu yù : - Bài làm trình bày sạch đẹp , chữ viết rõ ràng , có kết hợp miêu tả, biểu cảm và các yếu tố khác trong văn tự sự . - Xây dựng được cốt truyện lôi cuống đọc giả. Thị Trấn, ngày 20 tháng 11 năm 2014 GVBM. Trần Thị Hảo.

(4)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×