Tải bản đầy đủ (.docx) (10 trang)

sai sot chuyen mon

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (167.32 KB, 10 trang )

(1)TRUNG TÂM Y TẾ ĐẮK R’ LẤP TRẠM Y TẾ ĐẮK WER. QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ BÁO CÁO SỰ CỐ, SAI SÓT CHUYÊN MÔN TỰ NGUYỆN Số: 01/QTr-TYT. Trách nhiệm Họ và tên. Soạn thảo ĐD. Nguyễn Thị Mai. Xem xét YS. Lưu Văn Tuất. Phê duyệt ThS BS. Lê Đình Thu. Chữ ký. (Đã ký). (Đã ký). (Đã ký). Chức vụ. Nhân viên. Trưởng trạm. Giám đốc.

(2) TRẠM Y TẾ XÃ ĐẮK WER. Số: 01/QTr-TYT TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ BÁO CÁO SỰ CỐ, SAI SÓT Ngày ban hành: CHUYÊN MÔN 05/01/2015 TỰ NGUYỆN Lần ban hành: 01. 1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy trình này. 2. Nội dung trong quy trình này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của Giám đốc Trung tâm. 3. Lưu bản có đóng dấu TTYT huyện, tại Trạm Y tế . NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu X ô bên cạnh).  Giám đốc. □. □.  Phó giám đốc. □. □.  Trạm Trưởng. □. □.  Các phòng chức năng. □. □.  Các đơn vị lâm sàng. □. □.  Các đơn vị cận lâm sàng. □. □. THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó) Trang. Hạng mục sửa đổi. Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi.

(3) 1. MỤC ĐÍCH Quy định thống nhất quy trình tiếp nhận và xử lý các sự cố, sai sót liên quan đến công tác khám chữa bệnh, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được báo cáo tự nguyện. 2. PHẠM VI ÁP DỤNG Áp dụng tại Trạm Y tế xã Đắk Wer. 3. TÀI LIỆU THAM KHẢO Quy chế bệnh viện theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 19 tháng 9 năm 1997 Quy chế hoạt động Trạm Y tế. Hệ thống báo cáo sai sót Y khoa tại bang Indiana – Sở Y Tế Indiana, Hoa Kỳ, 2012 4. THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT 4.1.. Giải thích thuật ngữ:. Sự cố chuyên môn là một sự việc liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, xảy ra tại các đơn vị gây ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của người bệnh, nhân viên y tế hoặc tổn thất cho đơn vị, cho TYT. Người thực thi nhiệm vụ chuyên môn: là nhân viên của Trạm Y tế, những người tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào công tác điều trị và chăm sóc người bệnh gồm: bác sĩ, điều dưỡng, dược sỹ, KTV…...

(4) 5. NỘI DUNG  Lưu đồ: Tiếp nhận báo cáo sự cố, sai sót tự nguyện. Xác minh sự cố, sai sót. Có. Xử lý sự cố, sai sót & Lập biên bản. Không Xin ý kiến chỉ đạo BGĐ Báo cáo xác minh Tiếp tục xử lý theo chỉ đạo Làm báo cáo kết quả xử lý.  Mô tả: TT. Hoạt động. Trách nhiệm. 5.1. Tiếp nhận báo cáo sự cố, sai sót tự nguyện. Nguyễn Thị Mai Lưu Văn Tuất. Tổng hợp các báo cáo tự nguyện hằng Phiếu báo cáo ngày, ghi nhận vào sổ “Báo cáo sự cố, sự cố, sai sót sai sót chuyên môn tự nguyện”. chuyên môn tự nguyện. 5.2. Xác minh sự cố, sai sót. Nguyễn Thị Mai Lưu Văn Tuất. Lập tổ xác minh sự cố, sai sót tại đơn vị liên quan.. 5.3.1. 5.3.2. Mô Rúttả kinh nghiệm. Hoàn thiện hồ sơ. Biểu mẫu. Trường hợp 1: Không có xảy ra sự cố, sai sót Báo cáo Lưu Văn -Làm báo cáo kết quả xác minh sự cố, Báo cáo sự sai sót. xác minh Tuất việc gửi Ban -Báo cáo Ban Giám đốc. Giám Đốc Trường hợp 2: Có xảy ra sự cố, sai sót Xử lý sự Lưu Văn Trong trường hợp có sự cố, sai sót xảy ra nhưng không được nhân viên cố, sai sót Tuất liên quan báo cáo theo quy định: Lập biên bản và trực tiếp chỉ đạo đơn vị liên quan xử lý sự cố, sai sót..

(5) 5.4. Xin ý kiến BGĐ chỉ đạo của BGĐ. 5.5. Xử lý theo chỉ đạo BGĐ & Báo cáo kết quả. 5.6. Rút kinh nghiệm & hoàn thiện hồ sơ. - Trạm trưởng báo cáo Ban Giám đốc xin ý kiến chỉ đạo xử lý. -BGĐ chỉ đạo xử lý các trường hợp có sự cố, sai sót xảy ra nhưng không được đơn vị liên quan báo cáo theo quy định. Xử lý tiếp theo chỉ đạo của BGĐ. Lưu Văn Tuất. Lưu Văn Tuất. -Tiến hành họp rút kinh nghiệm tại -Biên bản đơn vị liên quan. cuộc họp -Làm báo cáo kết quả xử lý sự cố, sai - Báo cáo sự sót. việc gửi Ban Giám Đốc. 6. HỒ SƠ TT. Tên biểu mẫu. 1. Phiếu Báo cáo sự cố, sai sót chuyên môn tự nguyện. 2. Biên bản cuộc họp. 3. Báo cáo sự việc gửi Ban giám đốc. 4. Sổ theo dõi sự cố chuyên môn tự nguyện. Ghi chú: Các tài liệu khác có liên quan: HSBA (nếu cần). 7. PHỤ LỤC -. BM 2015(1)/QLCL/BC/1.2: Phiếu Báo cáo sự cố, sai sót chuyên môn tự nguyện. -. BM 2015(1)/HC/BB/3.1: Biên bản cuộc họp. -. BM 2015(1)/HC/BC/1.8: Báo cáo sự việc gửi Bam Giám đốc. -. BM: Sổ theo dõi sự cố chuyên môn tự nguyện. BIỂU MẪU 1.

(6) TRUNG TÂM Y TẾ ĐẮK R’ LẤP TRẠM Y TẾ ĐẮK WER Số:. / BC- TYT. MẪU BÁO CÁO CÁC SAI SÓT, SỰ CỐ Y KHOA (Mẫu báo cáo tự nguyện) Trạm Y tế Đắk Wer Vị trí công việc:. ☐ Bác sĩ. ☐ Điều dưỡng. ☐ Ysỹ. ☐ Dược sĩ. ☐ Khác. Thông tin sai sót, nhầm lẫn đã phát hiện (Liệt kê chi tiết thời gian, diễn tiến, đối tượng liên quan, nội dung sai sót) ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. BIỂU MẪU 2. TRUNG TÂM Y TẾ ĐẮK R’ LẤP TRẠM Y TẾ ĐẮK WER Số:. / BC- TYT.

(7) BIÊN BẢN Về việc……………… 1. Thời gian họp -. Bắt đầu lúc:………….giờ………ngày……….tháng…………năm.................... -. Địa điểm tại:........................................................................................................ Nội dung............................................................................................................ 2. Thành phần dự -. Chủ trì (ghi rõ họ tên, chức danh, chức vụ công tác)........................................... -. Thư ký (ghi rõ họ tên, chức danh, chức vụ công tác).......................................... Thành viên: có mặt……………………trên tổng số........................................... 3. Nội dung: -. Khai mạc: ai khai mạc......................................................................................... -. Trình bày báo cáo: (ghi rõ họ tên, chức vụ người báo cáo)................................. -. Ghi tóm tắt nội dung báo cáo.............................................................................. -. Thảo luận:........................................................................................................... -. Ý kiến phát biểu.................................................................................................. Kết luận của chủ trì:.................................................................................................. Biểu quyết (nếu có):................................................................................................. Kết thúc cuộc họp vào…… giờ…… ngày…… tháng…….. năm............................ Tài liệu kèm theo (nếu có)........................................................................................ THƯ KÝ. CHỦ TRÌ. (Chữ ký). (Chữ ký, dấu (nếu có)). Họ và tên. Họ. và. Nơi nhận: -. ………..; Lưu: (Đơn vị soạn thảo).. BIỂU MẪU 3. TRUNG TÂM Y TẾ ĐẮK R’ LẤP TRẠM Y TẾ ĐẮK WER Số:. / BC- TYT. Ngày … tháng … năm 20…. tên.

(8) BÁO CÁO Về việc ……………………………… Kính gửi: Ban Giám đốc ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Khoa/Phòng…..kính báo cáo để Ban Giám đốc được biết. TRƯỞNG TRẠM. Nơi nhận: -. Như trên; …..; Lưu: (nơi phát hành văn bản)..

(9) Tiếp nhận và xử lý báo cáo sự cố, sai sót chuyên môn. Số: 01/QTr-. TYT Tự nguyện TRUNG TÂM Y TẾ ĐẮK R’ LẤP TRẠM Y TẾ ĐẮK WER. GHI NHẬN BÁO CÁO SAI SÓT - SỰ CỐ TỰ NGUYỆN TỪ NGÀY …/…/20… - …/…/20… STT. HỌ TÊN. TUỔI. NỘI DUNG. T.GIAN XẢY RA. TẠI. NGUYÊ N NHÂN. BIỂU MẪU 4. XỬ TRÍ. KHOA. Kết quả.

(10) Ngày ban hành: 05/01/2015. Trang 9/9.

(11)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×