Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Ban tu danh gia BDTX bnam hoc 20142015

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (110.14 KB, 2 trang )

(1)Mẫu M1: (Dành cho giáo viên, tổ chuyên môn, nhà trường) PHÒNG GD – ĐT HƯƠNG SƠN TRƯỜNG………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI KẾT QUẢ BDTX GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2014 – 2015 Họ và tên GV: ..................................................................... Ngày sinh: ........................ Trình độ chuyên môn: ......................................................... Năm vào ngành: .............. Chức vụ: .............................................................................. Tổ chuyên môn: ............... Nhiệm vụ được phân công trong năm học 2014 – 2015: .............................................. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI BDTX Điểm tối đa. TT. Tiêu chí đánh giá. 1. Nội dung 1: Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học Phần 1: Kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX Phần 2: Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua hoạt động dạy học và giáo dục Nội dung 2: Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học Phần 1: Nhận thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX Phần 2: Vận dụng kiến thức, kỹ năng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua hoạt động dạy học và giáo dục Nội dung 3: Đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên Tên các modun. Mỗi modun được đánh giá theo 2 phần Phần 1: Nhận thức và kỹ thuật được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX Phần 2: Vận dụng kiến thức, kỹ năng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua hoạt động dạy học và giáo dục Ví dụ: Modun 14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp Phần 1: Nhận thức việc XDKH dạy học theo hướng tích hợp. Phần 2: Vận dụng kiến thức, kỹ năng xây dựng KHDH theo hướng tích hợp vào dạy và học năm học 2014 - 2015 Việc đánh giá các modun được thực hiện lần lượt cho đến hết số modun do GV đăng ký theo kế hoạch BDTX của giáo viên (tính điểm bình quân của các modun cho nội dung 3) Tổng cộng (Điểm trung bình BDTX của 3 nội dung) Xếp loại:. 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3. 3.1 3.1.1 3.1.2. Sơn Hàm, ngày HIỆU TRƯỞNG. TỔ TRƯỞNG. Tự đánh giá. Tổ chuyên môn đánh giá. 10 5 5 10 5 5. 10 5 5 10 5 5. tháng. năm 2015. GIÁO VIÊN. *Lưu ý: Phiếu này được lập thành 03 bản (01 bản lưu tại tổ chuyên môn, 01 bản cá nhân lưu giữ, 01 bản nộp về Phòng).

(2) Mẫu M2: (Dành cho các nhà trường) PHÒNG GD – ĐT HƯƠNG SƠN TRƯỜNG………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH BDTX GV NĂM HỌC 2014 – 2015. TT. Họ và tên. Năm sinh. Bộ môn. Trình độ đào tạo. Điểm TB BDTX. Đề nghị xếp loại. Ghi chú. 1 2 3 4 Tổng số GV trong toàn trường: ...., Số GV tham gia bồi dưỡng: ...., trong đó: - Xếp loại Giỏi có .............. người ........... tỷ lệ.......%. - Xếp loại Khá có .............. người ........... tỷ lệ.......%. - Xếp loại TB có .............. người ........... tỷ lệ.......%. - Không hoàn thành có ........... người ............. tỷ lệ ........%. (Lý do không hoàn thành: ...................................) - Số GV không tham gia bồi dưỡng: ......... (Lý do không BD: ....................) HIỆU TRƯỞNG (Ký tên, đóng dấu).

(3)

×