Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

DE HSG 11TINH VINH PHUC 20092010

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (69.66 KB, 3 trang )

(1)së gd&®t VÜnh Phóc ————————. kú thi chän hsg líp 11 thpt n¨m häc 2009-2010 đề thi môn: địa lý. đề chính thức. Dµnh cho häc sinh c¸c trêng THPT kh«ng chuyªn. Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề. ———————————— C©u 1: KÓ tªn c¸c níc khu vùc T©y Nam ¸. Gi¶i thÝch v× sao ®©y lµ khu vùc hay cã tranh chấp xung đột kéo dài. C©u 2: WTO lµ g×? Môc tiªu, chøc n¨ng c¬ b¶n cña WTO? H·y nªu nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña ViÖt Nam khi gia nhËp WTO? C©u 3: Tr×nh bµy vÞ thÕ cña EU trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi. C©u 4: Cho b¶ng sè liÖu sau: TiÒm n¨ng, tr÷ lîng, khai th¸c khÝ tù nhiªn (% so víi thÕ giíi) Khu vùc - Quèc gia Liªn bang Nga B¾c MÜ Trung §«ng T©y ©u Ch©u Phi. TiÒm n¨ng 33 23 18 14 12. Khai th¸c 10 8 7 5 3. Dựa vào số liệu hãy vẽ biểu đồ thể hiện rõ tiềm năng và khai thác khí tự nhiên của tõng khu vùc, quèc gia. —HÕt— C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm Thí sinh đợc sử dụng átlat địa lý Việt Nam Hä vµ tªn thÝ sinh …………………………………………………… SBD …………….

(2) së gd&®t VÜnh Phóc ————————. kú thi chän hsg líp 11 thpt n¨m häc 2009-2010 hớng dẫn chấm môn: địa lý. Dµnh cho häc sinh c¸c trêng THPT kh«ng chuyªn. ————————————. §iÓm C©u 1: (2 ®iÓm) + Khu vùc T©y Nam ¸ bao gåm nhiÒu níc A rËp Xª ót, Xyry, Goãc®ani, Ixraen, Yªmen, «man, Iran, Ir¾c, Thæ NhÜ Kú, Grudia, Adecbaigian, C« ãet, Céng hoµ ¶ rËp thèng nhÊt…..(Xem s¸ch gi¸o khoa 11 phÇn in mµu). Häc sinh kÓ ® îc 8 níc trong khu vùc cho ®iÓm tèi ®a. NÕu kÓ 5 níc cho 0,5 ®iÓm + §©y lµ khu vùc hay cã tranh chÊp kÐo dµi v×: - Vị trí mang tính chiến lợc nằm ở ngã 3 đờng của 3 Châu lục. - Nguån tµi nguyªn dÇu má giµu cã, tr÷ lîng dÇu má íc tÝnh chiÕm 60% toµn cÇu cã nhiÒu ë c¸c níc ArËp XÕut, Ir¾c, Iran, C« oÐt…. - Sự tồn tại các vấn đề dân tộc mang tính lịch sử các tôn giáo với những tín ngỡng khác biệt và các phần tử cực đoan trong các tôn giáo. - Sù can thiÖp mang tÝnh vô lîi cña c¸c thÕ lùc bªn ngoµi C©u 2: (3 ®iÓm) - WTO là tổ chức thơng mại thế giới ra đời 11/1994 đây là tổ chức quốc tế đầu tiên đề ra các luật lệ buôn bán với qui mô toàn cầu và giải quyết các tranh chấp quèc tÕ trong lÜnh vùc nµy. - Môc tiªu: Thóc ®Èy sù ph¸t triÓn bu«n b¸n trªn thÕ giíi - Chøc n¨ng: + Gi¶i quyÕt tranh chÊp th¬ng m¹i gi÷a c¸c níc + Quản lý và thực hiện các hiệp định đa phơng và nhiều bên tạo nên WTO. + Diễn đàn đàm phán thơng mại đa phơng toàn cầu + Kết hợp với các tổ chức quốc tế liên quan đến chính sách kinh tế toàn cầu - ThuËn lîi cña níc ta khi gia nhËp WTO + ViÖt Nam lµ thµnh viªn thø 150 cña WTO, vµo WTO ta cã thuËn lîi më ra thÞ trêng, thuËn lîi trong xuÊt khÈu hµng ho¸. + Thu hút vốn đầu t để CNH đất nớc, qua đó đổi mới công nghệ thiết bị. + Më cöa ph¸t huy néi lùc + Nhiều điều kiện để chuyển dịch cơ cấu kinh tế. - Khã kh¨n + Trình độ quản lý còn thấp, nền kinh tế mới phát triển còn lạc hậu, chấp nhận c¹nh tranh gay g¾t. + ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ cßn chËm, sö dông c¸c nguån vèn hiÖu qu¶ cßn thÊp. C©u 3: (3 ®iÓm): * VÞ thÕ cña EU trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi. + Trung t©m kinh tÕ hµng ®Çu thÕ giíi - T¹o ra mét thÞ trêng chung tù do lu th«ng hµng ho¸ con ngêi dÞch vô vèn gi÷a c¸c thµnh viªn. - GDP đứng đầu thế giới (hơn Hoa Ký và gấp 3 Nhật Bản) - D©n sè chiÕm 7% thÕ giíi, GDP chiÕm 31% thÕ giíi. + Trung t©m th¬ng m¹i hµng ®Çu thÕ giíi - Kinh tÕ cña c¸c níc EU phô thuéc nhiÒu vµo xuÊt nhËp khÈu (dÉn chøng) - C¸c níc trong EU dì bá hµng rµo thuÕ quan trong bu«n b¸n víi nhau vµ cã chung mét thuÕ quan trong quan hÖ th¬ng m¹i víi níc ngoµi - §øng ®Çu thÕ giíi vÒ th¬ng m¹i trªn c¶ Mü, NhËt - Lµ b¹n hµng lín nhÊt cña c¸c níc ®ang ph¸t triÓn.. 1. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25.

(3) - Dành cho một số nớc châu á, Caribê, châu Phi… những u đãi thơng mại. - EU ủng hộ buôn bán tự do trên thế giới có đặt ra mức phạt thuế quan với các mÆt hµng nhËp khÈu vµo EU cã gi¸ rÎ h¬n so víi møc gi¸ ë c¸c níc xuÊt khÈu. - EU phô cÊp cho hµng n«ng s¶n vµ lµm cho gi¸ n«ng s¶n cña hä thÊp h¬n so víi thÞ trêng thÕ giíi. C©u 4: (2 ®iÓm) - Vẽ biểu đồ hình cột: trục tung là phần trăm, trục hoành là khu vực hay quốc gia. (VÏ cét chÝnh lµ hîp lý h¬n vÝ dô Liªn bang Nga tiÒm n¨ng 33% khai th¸c 10% sau đó tiếp Bắc Mỹ) - Có chú giải của biểu đồ, các loại khác không cho điểm Chú ý: Bài làm đủ lôgíc mới cho tối đa. 0,25 0,25 0,25.

(4)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×