Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

de khao sat

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (56.38 KB, 2 trang )

(1)

TRƯỜNG THCS KIM SƠN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 8ĐẦU NĂM HỌC 2015- 2016
Môn : VẬT LÝ 8


Thời gian: 45 phút
Họ và tên :……….


Điểm Lời phê của thầy cô giáo


ĐỀ BÀI


Câu 1(2 điểm): Phát biểu định luật phản xạ của ánh sáng ?
Câu 2. (4 điểm): Hãy giải thích hiện tượng nhật thực.
Câu 3. Đổi đơn vị đo


a) 1m/s =………km/h b)54km/h =………m/s
c)1km/phút =………km/h d)18m/s =……….km/h
g)36km/h =…………m/s h)0,5cm/s =………….m/h(2)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×