Tải bản đầy đủ (.ppt) (20 trang)

bai 2 duong kinh va day

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (367.29 KB, 20 trang )

(1)

(2) KiÓm tra bµi cò Cho hình veõ:. A 6cm. 8cm. C Chứng minh ba điểm A,B,C B O cùng thuộc đường tròn tâm O, tính bán kính đường tròn đi qua ba ñieåm A,B,C. Đoạ n thaú ngng tại A, có AO là đường trung Giaûi: Ta coù: Tam giaù c ABC vuoâ tuyến ứng với cạnh AB,BC,AC huyeàn neân OA=OB=OC laø. daâyccung a n taâm O. Suy ra A,B,C cuøng thuoä đườngcủ troø đường tròn (O). Tam giaùc ABC vuoâng taïi A, AB=6cm, AC=8cm => BC = 10cm => OA = 5cm.. * Trong các dây của đờng tròn tâm O bán kính R, dây lớn nhất có độ dài bằng bao nhiêu ?.

(3) Hãy chỉ rõ đờng kính và dây trong hình vẽ bên? *§êng kÝnh: AB. *D©y AB ®i qua t©m D©y CD kh«ng ®i qua t©m. D. C A. O. Vậy đờng kính và dây có mối quan hệ đặc biệt gì ?. B.

(4) §2. .§­êng­kÝnh­vµ­d©y­cña­®­ êng­trßn.

(5) B ài 2 :. Đờng kính và dây của đờng tròn. 1. So sánh độ dài của đường kính vaø daây: Bài toán 1: Gọi AB là một dây bất kì của đường tròn (O ; R). Chứng minh rằng AB  2R. Ñònh lí 1: Trong các dây của đường tròn, dây lớn nhất là đường kính.. Giaûi: TH1: AB là đường kính. Ta coù AB = 2R (1). R. A. B. O. TH2: AB không là đường kính. A. Xeùt AOB, ta coù. R. B. O. AB < AO + OB ( theo B§T tam gi¸c) Hay AB < R + R = 2R (2). Tõ (1) vµ (2) suy ra AB ≤ 2R. ** Qua kết quả bài cña toán emtrßn có VËy trong c¸c d©y đờng xétkÝnh gì về t©mnhận O b¸n R, độ d©ydài líncủa nhÊtdây cã đường độ với dµi b»ng baokính? nhiªu? dây đó là gì . của đường tròn ?.

(6) B ài 2 :. ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CỦA ĐƯỜNG TRÒN. 1. So sánh độ dài của đường kính vaø daây Bài toán 1: Gọi AB là một dây bất kì của đường tròn (O ; R). Chứng minh rằng  2R. AB Ñònh lí 1 Trong các dây của đường tròn, dây lớn nhất là đường kính.. Giaûi: TH1: AB là đường kính. Ta coù AB = 2R (1). R. A. B. O. TH2: AB không là đường kính. A. Xeùt AOB, ta coù. R. B. O. AB < AO + OB ( theo B§T tam gi¸c) Hay AB < R + R = 2R (2). Tõ (1) vµ (2) suy ra AB ≤ 2R.

(7) TiÕt 21:. ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CỦA ĐƯỜNG TRÒN. 1. So sánh độ dài của đường kính vaø daây Ñònh lí 1. H. K B. Trong các dây của đường tròn, dây lớn nhất là đường kính.. C O. Bµi tËp Cho h×nh vÏ: So s¸nh KH vµ BC. Gi¶i Xét đờng tròn (O) : KH lµ d©y kh«ng ®i qua t©m BC là đờng kính => KH < BC ( định lí 1).

(8) Bµi tËp : Chän tõ thÝch hîp (b»ng, nhá h¬n, nhá h¬n hoÆc b»ng, lín h¬n, lín hơn hoặc bằng, là đờng kính, không là đ êng kÝnh ) ®iÒn vµo chç trèng: * Trong một đờng tròn: D©y lu«n … nhá ............................. hơn hoặc bằng đờng kính D©y lín nhÊt lµ ………… đờng kính ..

(9) Bài 2:. Đờng kính và dây của đờng tròn. 1. So sánh độ dài của đường kính vaø daây: Ñònh lí 1:. TH1: CD là đường kính.. Trong các dây của đường tròn, dây lớn nhất là đường kính.. Bài toán 2: Cho đường tròn (O; R), đường kính AB vuông góc với dây CD tại I. Chứng minh rằng IC = ID.. C. A. D. O. B. TH2:CD không là đường kính. A. O C. D. I B. Nếu CD là dây thì xảy ra những trường hợp nào?.

(10) B ài 2 :. Đờng kính và dây của đờng tròn. 1. So sánh độ dài của đường kính vaø daây Ñònh lí 1. Trong các dây của đường tròn, dây lớn nhất là đường kính.. Giaûi: TH1: CD là đường kính. Ta coù I  O C neân IC = ID (=R). A. I O. D. B. Bài toán 2: Cho đường tròn (O; R), đường kính AB vuông góc với dây CD tại I. Chứng minh rằng IC = ID. Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung ñieåm cuûa daây aáy.. TH2:CD không là đường kính. A Xeùt COD coù: O OC = OD (= R) neân COD caân taïi O C I OI là đường cao nên cũng B là đường trung tuyến, do đó IC = ID. Qua kết quả bài toán 2 em có nhận xét gì giữa đường kính và dây?. D.

(11) B ài 2 :. Đờng kính và dây của đờng tròn. 1. So sánh độ dài của đường kính vaø daây Ñònh lí 1. Trong các dây của đường tròn, dây lớn nhất là đường kính.. Giaûi: TH1: CD là đường kính. Ta coù I  O C neân IC = ID (=R). A. I O. 2. Quan hệ vuông góc giữa đường TH2:CD không là đường kính. kính vaø daây A Bài toán 2: Cho đường tròn (O; R), đường kính Xét COD có: O OC = OD (= R) AB vuông góc với dây CD tại I. C I neân noù caân taïi O Chứng minh rằng IC = ID. B Ñònh lí 2 OI là đường cao nên cũng là đường trung tuyến, Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với một dây thì đi do đó IC = ID. qua trung ñieåm cuûa daây aáy.. D. B. D.

(12) TiÕt 21:. Đờng kính và dây của đờng tròn. 1. So sánh độ dài của đường kính vaø daây Ñònh lí 1. Trong các dây của đường tròn, dây lớn nhất là đường kính.. 2. Quan hệ vuông góc giữa đường kính vaø daây. H·y ph¸t biÓu mÖnh đề đảo của định lý 2. Ñònh lí 2. Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung ñieåm cuûa daây aáy. Trong một đường tròn, đường kính ñi qua trung ñieåm cuûa moät dây thì vuông góc với dây ấy.. Mệnh đề đảo có đúng không?. Hãy đưa ra một hình vẽ chứng tỏ rằng đường kính đi qua trung điểm của một dây mà không vuông góc với dây ấy..

(13) B ài 2 :. Đờng kính và dây của đờng tròn. 1. So sánh độ dài của đường kính vaø daây Ñònh lí 1. Trong các dây của đường tròn, dây lớn nhất là đường kính.. 2. Quan hệ vuông góc giữa đường kính vaø daây Ñònh lí 2. Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung ñieåm cuûa daây aáy.. TH1: Neáu daây CD khoâng A ñi qua taâm O Xeùt COD coù: OC = OD (= R) neân C I COD caân taïi O B OI là đường trung tuyến nên cũng là đường cao. Do đó OI  CD . TH2: Neáu daây CD ñi qua taâm A. D. Ñònh lí 3. Trong một đường tròn, đường kính ñi qua trung ñieåm cuûa moät khoâvuoâ ng nñig qua daây thì goùc taâ vớm i daây aáy.. D. O C B. Mệnh đề đảo không đúng.

(14) B ài 2 :. Đờng kính và dây của đờng tròn. 1. So sánh độ dài của đường kính vaø daây Ñònh lí 1. Trong các dây của đường tròn, dây lớn nhất là đường kính.. 2. Quan hệ vuông góc giữa đường kính vaø daây Ñònh lí 2. Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung ñieåm cuûa daây aáy.. TH1: Neáu daây CD khoâng A ñi qua taâm O Xeùt COD coù: C OC = OD (= R) I neân noù caân taïi O B OI là đường trung tuyến cũng là đường cao. Do đó OI  CD . TH2: Neáu daây CD ñi qua taâm A. D. Ñònh lí 3. Trong một đường tròn, đường Trong moättrung đườngđiể troø , đườ ngt kính ñi qua mncuû a moä kính ñi qua trung ñieå mthì cuûvuoâ a moä daây khoâ nnggñi qua ngt khoâ ñi quataâ taâm m daâ thìi daâ vuoâ góyc vớ y nấgy.góc với dây ấy.. D. O C B.

(15) Bài 2:. Đờng kính và dây của đờng tròn. 1. So sánh độ dài của đường kính vaø daây Ñònh lí 1. Trong các dây của đường tròn, dây lớn nhất là đường kính.. 2. Quan hệ vuông góc giữa đường kính vaø daây Ñònh lí 2. Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung ñieåm cuûa daây aáy. Ñònh lí 3. Trong một đường tròn, đường kính ñi qua trung ñieåm cuûa moät daây khoâng ñi qua taâm thì vuoâng góc với dây ấy.. Bµi tËp 1:. Cho hình vẽ. Hãy tính độ dài dây AB, bieát OA = 13cm,AM = MB, OM = 5cm.. Giaûi : OM ñi qua trung ñieåm M cuûa daây AB (AB khoâng ñi qua O) neân OM AB. . O A. B. M. Aùp duïng ñònh lí pitago trong tam giaùc vuoâng MOA ta coù: AM  OA2  OM 2  132  52  144 12. AB 2 AM 2.12 24(cm) kt.

(16)

(17) Bµi tËp 2: §¸nh dÊu X vµo « thÝch hîp: C©u Khẳng định. §. S. 1. Trong một đờng tròn, đờng kính đi qua trung ®iÓm cña mét d©y th× vu«ng gãc víi d©y Êy.. X. 2. §êng kÝnh vu«ng gãc víi mét d©y th× ®i qua trung ®iÓm cña d©y Êy.. X. 3. Trong một đờng tròn, đờng kính đi qua trung điểm của một dây( không là đờng kính) thì vu«ng gãc víi d©y Êy.. X. Trong một đờng tròn, đờng kính vuông góc với một dây thì hai đầu mút của dây đối xứng với nhau qua đờng kính này.. X. 4.

(18) Tiết 22. ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CỦA ĐƯỜNG TRÒN. Đường kính Đường kính là dây lớn nhất đi qua trung điểm của dây. vuông góc với dây Không qua tâm.

(19) Bài 2:. Đờng kính và dây của đờng tròn. Ñònh lí 1 Trong các dây của đường tròn, dây lớn nhất là đường kính. Ñònh lí 2. Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung ñieåm cuûa daây aáy.. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Nắm được 3 định lí đã học. -Laøm baøi taäp 11 (SGK/104); -Baøi taäp 16, 18, 19,20 (SBT/130-131). Ñònh lí 3. Trong một đường tròn, đường kính ñi qua trung ñieåm cuûa moät daây khoâng ñi qua taâm thì vuoâng góc với dây ấy.. kt.

(20)

(21)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×