Tải bản đầy đủ (.docx) (15 trang)

Ke hoach nam hoc 20152016

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (243.51 KB, 15 trang )

(1)PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA VÌ. TRƯỜNG THCS PHÚ SƠN. KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015 - 2016.

(2) PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA VÌ. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG THCS PHÚ SƠN. Độc lập- Tự do- Hạnh phúc. Số:05 / KH-NH Ba Vì, ngày 05 tháng 9 năm 2015 KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2015- 2016 Căn cứ Quyết định số: 2797/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2015 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm giáo dục phổ thông ngành GD&ĐT Hà Nội năm học 2015- 2016; Văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH cấp THCS năm học 2015- 2016; Căn cứ kế hoạch số 559/ KH-THCS ngày 31/8/2015 về tổ chức thực hiện nhiệm năm học 2015- 2016 cấp THCS huyện Ba Vì; Căn cứ kết quả đạt được năm học 2014-2015 và các điều kiện thực tế của trường THCS Phú Sơn năm học 2015-2016; Trường THCS Phú Sơn xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2015- 2016 cụ thể như sau: A/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Tạo sự thống nhất trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Bộ GD, Sở GD và Phòng GD&ĐT; Quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo kế hoạch. - Xây dựng kế hoạch cần xác định rõ các nhiệm vụ, các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương và được công khai hóa nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. B. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH: - Huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo qui định được vào lớp 6. - Tỉ lệ HS bỏ học, lưu ban 0,2% (năm trước bỏ học: 0,4%, lưu ban 1,4%). Chất lượng GD toàn diện : +Hạnh kiểm : + Học lực : - Tốt : 90%( năm trước 82,12%; huyện - Giỏi : 25% ( năm trước 17,7%; huyện 87,13%) 20,82 - Khá : 9,6 %( năm trước 16,7%; huyện - Khá: 45% (năm trước 41,26%; 11,58%) huyện 41,86%) -Trung bình : 0,4 % ( năm trước còn - Yếu: dưới 1%( năm trước 3,93%;.

(3) 1,18%) huyện 3,39%) - Yếu : 0 ( năm trước không còn HS yếu; huyện 0,01%) + HSG huyện về văn hóa : 40 em trở lên ( năm trước đạt 55 em). + HSG Thành phố : 1 em trở lên (năm trước đạt 5 em). + Xét tốt nghiệp 100% ( Năm trước đạt 99%) . + Thi nghề PT : 98 % trở lên. - Phấn đấu 4 GV đạt GVG cấp huyện, 4 CSTĐ cấp cơ sở. - Mỗi GV phải có ít nhất 2 bài giảng điện tử trong năm học. - 80% CBGV có đề tài SKKN trong đó có 40% xếp loại A cấp trường, 20% được xếp loại cấp huyện( năm 2013-2014 có 8 đề tài được xếp loại, trong đó có 6 loại A, 2 loại B, 1 đề tài loại B cấp TP được bảo lưu, năm học 2014-2015 có 3 đề tài xếp loại A cấp huyện ). - Phấn đấu xây dựng thư viện đạt thư viện tiên tiến vào năm 2016. - Tiếp tục đạt danh hiệu trường học thân thiện- học sinh tích cực. - Trường đạt danh hiệu tiên tiến cấp huyện. - Duy trì và giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia . C/ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ: I. Nhiệm vụ trọng tâm: 1. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03- CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành. Rút kinh nghiệm 5 năm giảng dạy bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống văn minh, thanh lịch cho học sinh Hà Nội". 2. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học. Tăng cường các biện pháp để tiếp tục giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học. Tổ chức tốt việc quản lý điểm của học sinh, thi học sinh giỏi và xét tốt nghiệp THCS năm 2016. 3. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh theo hướng phát triển năng lực người học, đảm bảo trung thực, khách quan; phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và cộng đồng..

(4) 4. Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, tăng quyền chủ động của nhà trường trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn, nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện học sinh. 5. Tích cực tham mưu cho PGD, UBND huyện thực hiện đổi mới cơ chế tài chính giáo dục, sử dụng và quản lý có hiệu quả các nguồn đầu tư cho giáo dục kết hợp với đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục. Đẩy mạnh xây dựng thư viện trường học đạt thư viện tiên tiến; nâng cao chất lượng trường chuẩn Quốc gia gắn với nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Chỉ đạo tổ chức rà soát, đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả sử dụng CSVC và trang thiết bị dạy học hiện có của nhà trường. 6. Tuyệt đối chấp hành các qui định về quản lý dạy thêm, học thêm; thu chi tài chính do các cấp quản lý qui định. II. Nhiệm vụ và những giải pháp cụ thể: 1. Duy trì, phát triển số lượng và công tác phổ cập: 1.1. Phát triển số lượng: + Số lớp , số học sinh : - Khối 6 : 5 lớp = 146 học sinh - Khối 7 : 5 lớp = 163 học sinh - Khối 8 : 4 lớp = 117 học sinh - Khối 9 : 4 lớp = 112 học sinh Tổng số 18 lớp = 538 Học sinh So với năm học trước tăng 2 lớp, 29 học sinh. 1.2. Thực hiện phổ cập giáo dục: Triển khai thực hiện theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục và duy trì tốt chất lượng phổ cập giáo dục THCS, hoàn thành số liệu điều tra PCGD bậc trung học, tạo điều kiện thuận lợi cho thực hiện PCGD trung học. Tham mưu với địa phương kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD của xã; thực hiện tốt việc quản lý và lưu trữ hồ sơ PCGD; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng tình hình PCGD; tích cực huy động các đối tượng diện PCGD THCS ra lớp; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục tình trạng này; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số học sinh. Thực hiện quản lý PCGD THCS theo Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC của Toàn thành phố ..

(5) 2. Thực hiện kế hoạch giáo dục (KHGD): 2.1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục. 2.1.1. Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh theo tinh thần Hướng dẫn số 791/HD-BGDĐT ngày 25/6/2013 của Bộ GDĐT; đảm bảo 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần); thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học theo thống nhất chỉ đạo của thành phố. 2.1.2. Chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn, giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; giáo viên có thể thiết kế tiến trình dạy học cụ thể cho mỗi chủ đề mà không nhất thiết phải theo bài, tiết trong SGK. Kế hoạch dạy học của tổ, nhóm chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để thanh tra, kiểm tra. 2.2. Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày: Phấn đấu khi có đủ điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, bố trí và huy động được các điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo tinh thần công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn học 2 buổi/ngày. Không ép buộc học sinh học trên 6 buổi/tuần dưới bất kỳ hình thức nào. 2.3. Tổ chức dạy học ngoại ngữ: Triển khai dạy chương trình tiếng Anh mới cho 100% học sinh lớp 6 (chương trình NN 10 năm) theo tinh thần Công văn số 7972/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2013 và Công văn số 2653/ BGDĐT-GDTrH ngày 23/5/2014 của Bộ GD&ĐT. Các khối lớp khác thực hiện dạy theo chương trình 7 năm hiện hành. 2.4. Giáo dục hướng nghiệp, nghề phổ thông: - Tổ chức tốt việc thực hiện chương trình Giáo dục hướng nghiệp và môn Công nghệ lớp 9. Có kế hoạch bồi dưỡng và chọn học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi Kỹ thuật. Gắn việc học nghề phổ thông với giáo dục lao động hướng nghiệp. - Tiếp tục phối hợp với Trung tâm GDTX và DN Cầu Giấy triển khai dạy nghề cho học sinh THCS đảm bảo nội dung, chương trình giảng dạy nghề phổ thông 70 tiết theo quy định của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội. Quản lý hoạt động dạy học nghề theo quy định. Tổ chức thi nghề theo Quy chế của Bộ vào tháng 1/2016. 2.5. Thực hiện tích hợp: Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục kỹ năng sống; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; giáo dục ATGT....

(6) Việc tích hợp tạo điều kiện làm cho bài học sống động, hấp dẫn, gắn với thực tiễn hơn nhưng không gây quá tải. Phương pháp giảng dạy các bài tích hợp phải phát huy tối đa tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh. Việc KTĐG đối với tích hợp nội dung giáo dục cần lồng ghép trong KTĐG môn học. 2.6. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật: Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 10188/BGDĐT-GDTrH ngày 24/9/2007 về thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh khuyết tật; Thông tư liên tịch 42/2014 quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật khi có học sinh khuyết tật đến học tập tại trường. 2.7. Chỉ đạo tổ chức tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học mới: đặc biệt quan tâm đối với các lớp đầu cấp nhằm giúp học sinh làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường, tổ chức các hoạt động để tạo môi trường học tập gần gũi, thân thiện đối với học sinh. Đổi mới công tác giáo dục truyền thống nhà trường, truyền thống lịch sử, văn hóa Thủ đô. Có kế hoạch để học sinh được sinh hoạt tại phòng Truyền thống, giới thiệu về lịch sử nhà trường, những tấm gương tiêu biểu của các thế hệ thầy cô giáo và học sinh để phát huy truyền thống tốt đẹp, góp phần thúc đẩy tinh thần tu dưỡng đạo đức và ý thức vươn lên trong học tập của học sinh. 2.8. Đối với các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, giáo dục kỹ năng sống: Chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt theo tinh thần của Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Đối với giáo viên được phân công thực hiện Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và Hoạt động giáo dục hướng nghiệp được tính giờ dạy học như các môn học; việc tham gia điều hành các hoạt động giáo dục tập thể (chào cờ đầu tuần và sinh hoạt lớp cuối tuần) thuộc nhiệm vụ quản lý của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm lớp, không tính là giờ dạy học. - Tổ chức rút kinh nghiệm 5 năm triển khai hiệu quả bộ tài liệu "Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh"cho học sinh Hà Nội và tham gia cuộc thi "Viết về nếp sống thanh lịch, văn minh" cấp THCS năm 2015 do thành phố tổ chức. 3. Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học: 3.1. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh theo tinh thần Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông..

(7) - Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường. - Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học thông qua công tác bồi dưỡng và dự giờ thăm lớp của giáo viên; tổ chức rút kinh nghiệm giảng dạy ở các tổ chuyên môn, hội thảo cấp trường và hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp. Chú trọng tổ chức cho giáo viên nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, sáng kiến cải tiến; các tổ quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán ở mỗi bộ môn. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; 3.2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học: - Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; Tổ chức và động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật học sinh trung học theo Công văn số 3162/BGDĐT-GDTrH ngày 24/6/2015 của Bộ GDĐT và Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học. - Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. - Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như văn hóa- văn nghệ, thể dục- thể thao, thi Giải toán trên máy tính cầm tay, Giải toán trên Internet, Olympic Tiếng Anh trên Internet, các hoạt động giao lưu … trên cơ sở tự nguyện của phụ huynh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh trung học. 4. Chỉ đạo tích cực đổi mới kiểm tra đánh giá: - Tiếp tục thực hiện tốt Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS; - Thực hiện nghiêm túc chủ trương tuyệt đối không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 6, không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học theo Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 của Bộ và công văn chỉ đạo của Sở GDĐT. - Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh. - Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh. Chú trọng đánh giá quá trình: đánh giá trên lớp, đánh giá bằng hồ sơ, đánh giá bằng nhận xét, tăng cường hình thức đánh giá thông qua sản phẩm dự án; bài thuyết trình; kết hợp kết quả đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học hướng tới phát triển năng lực học sinh..

(8) - Tăng cường bồi dưỡng giáo viên về kỹ năng ra đề, soạn đáp án và chấm bài thi, kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông với các cấp độ: Biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao. Với các bài kiểm tra cuối học kì, cuối năm nên dành tối thiểu 50% làm bài cho các nội dung thông hiểu, vận dụng. - Tăng cường quản lý công tác đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc công tác thi, kiểm tra ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm thi và nhận xét đánh giá theo đúng qui chế. Tiếp tục duy trì và giữ vững chất lượng đại trà, quan tâm đến giáo dục mũi nhọn, chỉ đạo giáo viên coi trọng việc giúp đỡ học sinh học tập yếu kém, rèn luyện và có những biện pháp thích hợp chống hiện tượng học lệch, đặc biệt là đối với học sinh lớp 9 (chỉ chú ý học những môn thi vào THPT). - Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra học kỳ theo sự chỉ đạo của PGD (Phòng GD&ĐT ra đề kiểm tra học kỳ các môn: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh các khối 6,7,8,9. Các môn còn lại Hiệu trưởng tổ chức ra đề và kiểm tra học kỳ theo phân phối chương trình). - Thực hiện dạy học tự chọn theo văn bản số 7092/BGDĐT-GDTrH ngày 10/8/2006 về việc Hướng dẫn dạy học tự chọn cấp THCS và cấp THPT. Phó Hiệu trưởng lập Kế hoạch dạy học chủ đề tự chọn 2 môn : Ngữ văn, Toán cho từng lớp, ổn định trong từng học kì trên cơ sở đề nghị của các tổ trưởng chuyên môn và giáo viên chủ nhiệm lớp. Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập chủ đề tự chọn các môn học thực hiện theo quy định tại Quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT của Bộ GDĐT. 5. Thi học sinh giỏi: - Tổ chức tốt kì thi học sinh giỏi lớp 9 cấp trường, chọn đội tuyển bồi dưỡng dự thi học sinh giỏi cấp huyện đối với các môn: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân vào tháng 12/2015. - Tổ chức ôn luyện chọn học sinh dự thi HSG kỹ thuật lớp 9 cấp huyện vào tháng 2/2015 . - Tổ chức cuộc thi "Viết về nếp sống thanh lịch, văn minh" cấp THCS vào đầu tháng 10/2015. - Chủ động bồi dưỡng HSG khối 6,7,8 để tham gia thi khảo sát chất lượng HSG cấp huyện 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh vào tháng 4/2016 nếu huyện tổ chức. - Thi Olympic Tiếng Anh và giải toán trên Internet theo KH của Sở và PGD. 6. Các hoạt động giáo dục khác: Thực hiện nghiêm túc kế hoạch ứng dụng CNTT, thư viện, SKKN; tiếp tục triển khai phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện- HSTC; triển khai công tác y tế học đường, văn hóa-văn nghệ, TDTT theo kế hoạch của huyện và thành phố..

(9) 7. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, đổi mới công tác quản lý: 7.1. Tăng cường xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý: - Tích cực tham mưu với UBND huyên, PGD để đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng, đồng bộ về cơ cấu. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho giáo viên và CBQLGD về đường lối, quan điểm phát triển kinh tế-xã hội của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo’’. Có giải pháp ổn định đội ngũ, nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục có ý thức rèn luyện phẩm chất theo các tiêu chí của “Nhà giáo mẫu mực” và có năng lực sư phạm vững vàng. - Tích cực tham gia rà soát đánh giá năng lực giáo viên ngoại ngữ (môn tiếng Anh), tạo điều kiện cho GV được tham gia các lớp bồi dưỡng theo chuẩn quy định của Bộ GDĐT đáp ứng việc triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” tại trường. 7.2. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên: Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lý qua trang mạng Trường học kết nối, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học; tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường, phòng/sở GDĐT (trực tiếp và qua mạng internet) theo hướng dẫn tại công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/ 2014 của Bộ và công văn 10801/SGDĐT- GDTrH ngày 31/10/2014 của Sở GDĐT Hà Nội. 7.3. Tăng cường quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục: Nhà trường chủ động rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên cho các môn học, từng bước khắc phục tình trạng giáo viên không đúng chuyên môn dạy kiêm nhiệm. 7.4. Tổ chức Hội thi GVDG: - Thi chuyên đề Giáo viên chủ nhiệm giỏi vào tháng 9/2015; - Thi giáo viên dạy giỏi các bộ môn: Vật lý, Sinh học và Anh văn cấp trường tháng 10/2015, Tham gia thi cấp huyện tháng 11/2015. 7.5. Tiếp tục đổi mới quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục: Củng cố kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá, thi bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Tăng cường quản lý việc thực hiện CTGDPT, bảo đảm thực hiện các môn học và hoạt động giáo dục. Ngăn chặn, khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục, xây dựng quy chế làm việc khoa học. Nhà trường không tự đặt ra các kì thi ngoài quy định của Bộ, quản lý chặt chẽ các kỳ thi, kiểm.

(10) tra học kỳ, xét công nhận tốt nghiệp THCS. Quản lý chặt chẽ hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT và Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND thành phố. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện biên chế năm học, kiểm tra đột xuất các hoạt động chuyên môn, kiểm tra chuyên đề đối với giáo viên theo kế hoạch kiểm tra nội bộ của nhà trường. Tiếp tục thực hiện tốt Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 về Quy chế 3 công khai để người học và xã hội giám sát, đánh giá. Nghiên cứu, quán triệt đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quy định cho từng cấp quản lý, từng chức danh quản lý theo quy định tại các văn bản của nhà nước: Điều lệ nhà trường do Bộ GDĐT ban hành. Khắc phục ngay tình trạng thực hiện sai chức năng, nhiệm vụ của từng cấp và từng chức danh quản lý. 7.6. Chú trọng quản lý, phối hợp hoạt động của Ban đại diện CMHS: theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011; Tăng cường quản lý chặt chẽ việc quản lý các khoản tài trợ( nếu có) theo Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 7.7. Chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo định kỳ qua mạng, bằng văn bản từ Trường- Phòng. Đối với những vụ việc đặc biệt và đột xuất nhà trường báo cáo ngay về Phòng GDĐT và những cơ quan có liên quan để cùng giải quyết. 8. Phát triển mạng lưới trường, lớp; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia:. 8.1. Phát triển mạng lưới trường, lớp: Tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo để quy hoạch mạng lưới trường lớp hợp lí đáp ứng với nhu cầu học tập của học sinh trong xã, đảm bảo quy mô về số lớp, số học sinh/lớp phù hợp với CSVC hiện có của nhà trường; 8.2. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: - Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, xây dựng khung cảnh sư phạm xanh- sạch- đẹp, an toàn, thu hút học sinh đến trường. - Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành theo Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 và Thông tư số 01/2010/TT BGDĐT ngày 18/01/2010. Thực hiện nghiêm túc Công văn số 7842/BGDĐTCSVCTBTH ngày 28/10/2013 về việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu. - Tiếp tục triển khai, nâng cấp việc kết nối Internet trong trường, chú trọng việc sử dụng và khai thác các thông tin, các phần mềm dạy học... góp phần nâng cao chất lượng dạy học. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác.

(11) quản lý nhân sự, quản lý chuyên môn, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, quản lý thư viện trường học..., đảm bảo hoạt động có hiệu quả. 8.3. Xây dựng trường chuẩn Quốc gia: Thường xuyên rà soát các tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia theo Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Qui chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia để duy trì và giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2016- 2020, đảm bảo chất lượng trường đạt chuẩn. III. Một số quy định chung: 1. Hệ thống hồ sơ, sổ sách: * Có đủ các loại hồ sơ theo quy định tại Điều 27- Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011. * Hồ sơ công khai tại văn phòng nhà trường : - Thời khoá biểu. - Lịch báo giảng. - Lịch công tác tuần ( trên bảng lớn). - Tóm tắt một số chỉ tiêu phấn đấu của nhà trường trong năm học. - Có bảng công khai trách nhiệm của Hiệu trưởng, của nhà giáo, cán bộ, công chức như quy định tại Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ GD&ĐT. 2. Một số định mức: - Giáo viên dự giờ 1 tiết/ tuần. - Hiệu trưởng, hiệu phó dự giờ 2 tiết/ tuần. - Hiệu trưởng dạy 2 tiết/ tuần; Hiệu phó dạy 4 tiết/ tuần. - Hiệu trưởng kiểm tra toàn diện 30% giáo viên/ năm (có đủ hồ sơ lưu trữ theo quy định) và kiểm tra chuyên đề 100% GV/năm (mỗi HK 50% GV). D – TỔ CHỨC THỰC HIỆN : 1. Nhà trường : - Xây dựng kế hoạch chỉ đạo năm học của trường chi tiết phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường . - Phối hợp với Công đoàn tổ chức tốt hội nghị CBVC đầu năm để bàn các biện pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được huyện giao . - Các hoạt động, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và của Ngành nhà trường phải thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể để triển khai thực hiện - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. . - Các tiết học chủ đề tự chọn, Hoạt động ngoài giờ lên lớp đều phải được phân công cụ thể trên Thời khoá biểu, có hồ sơ sổ sách theo dõi . 2 . Các tổ chuyên môn, các cá nhân và các ban ngành đoàn thể trong trường:.

(12) - Phải triển khai nghiên cứu, học tập thật kỹ kế hoạch chỉ đạo của nhà trường và bàn các giải pháp để thực hiện phù hợp có hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đề ra . - Lập các kế hoạch phụ bản chi tiết theo từng nhiệm vụ cụ thể được giao, có đánh giá nhận xét và rút kinh nghiệm thường xuyên hàng tháng, hàng tuần, từng học kỳ và cả năm học. Kế hoạch này được triển khai quán triệt đến từng thành viên trong hội đồng sư phạm nhà trường để thực hiện. Mỗi cán bộ, giáo viên có trách nhiệm nghiên cứu xây dựng kế hoạch cá nhân thật chi tiết nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch chung của toàn trường. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì phát sinh vướng mắc cần giải quyết phải báo cáo ngay với BGH và tổ chuyên môn để cùng xem xét giải quyết . Phú Sơn ngày 15/9/2015 Duyệt của PGD&ĐT Hiệu trưởng. Phùng Hữu Hưng. LỊCH TRIỂN KHAI NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2015- 2016 (Đính kèm Kế hoạch số:05/ KHNH ngày 15/9/2015 của nhà trường) * Tháng 8/2015: 1. Tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn giáo viên. 2. Triển khai học tập hướng dẫn nhiệm vụ năm học mới của BGD, SGD và PGD&ĐT. 3. Triển khai kế hoạch điều tra phổ cập giáo dục..

(13) 4. Triển khai năm học mới từ 17/8/2015. * Tháng 9: 1. Xây dựng kế hoạch năm học của trường, các kế hoạch phụ bản; duyệt kế hoạch phụ bản của các tổ, cá nhân. 2. Tiếp tục điều tra và hoàn thiện hồ sơ phổ cập GD THCS, PC bậc trung học của địa phương. 3. Duyệt kế hoạch năm học và kế hoạch dạy thêm - học thêm với PGD. 4. Nộp các báo cáo đầu năm theo mẫu (trước 10/9/2015) về Phòng GD theo qui định của từng loại báo cáo . 5. Phát động tháng an toàn giao thông và tổ chức kí cam kết về phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, phòng chống dịch bệnh. 6. Thực hiện nghiêm túc tuần công dân đầu năm, nội dung hoạt động theo công văn Hướng dẫn của Sở GD&ĐT. 7. Họp Ban đại diện cha mẹ HS triển khai hoạt động của Ban đại diện. 8. Kiểm tra đột xuất chuyên môn các GV. 9- Tham gia thi chuyên đề GVCN giỏi cấp huyện. 10. Bồi dưỡng giáo viên theo chuyên đề đã tiếp thu ở PGD. 11. Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT và tham gia giải chạy PT của huyện vào ngày 17/9/2015. 12. Kiện toàn các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường. * Tháng 10: 1. Thi giáo viên dạy giỏi các môn Vật lý, Sinh học và Anh văn cấp trường. 2. Tổ chức thi " Viết về nếp sống thanh lịch, văn minh" cấp huyện. 3- Tổ chức chuyên đề các bộ môn về chuẩn kiến thức, kỹ năng trong kiểm tra, đánh giá. 4. Phát động thi viết thư Quốc tế lần thứ 45. 5. Hoàn thành và nộp về phòng GD&ĐT các văn bản đăng ký danh hiệu thi đua. 5. Hoàn thành các hồ sơ về công tác phổ cập trình UBND huyện kiểm tra .. * Tháng 11: 1. Thi GVDG cấp huyện môn Vật lý, Sinh học và Anh văn. 2. Tổ chức Hội giảng, thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. 3. Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam. 4. Kiểm tra đột xuất chuyên môn một số giáo viên. đón đoàn kiểm tra toàn diện ; kiểm tra chuyên đề một số mặt hoạt động theo kế hoạch của PGD; 5. Sơ kết đợt thi đua thứ nhất, phát động đợt thi đua thứ 2 chào mừng ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2. * Tháng 12:.

(14) 1. Tham gia thi HSG cấp huyện lớp 9 các môn: Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, GDCD, Tiếng Anh. 2. Kiểm tra học kỳ I ( Phòng GD& ĐT ra đề chung 3 môn Ngữ văn, Toán, Anh); 3. Phát động tháng cao điểm phòng chống HIV/AIDS vào ngày 01/12/2015; Tổng kết công tác phòng chống ma túy năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016. 4. Hoàn thiện hồ sơ về công tác dạy, học nghề phổ thông cho học sinh lớp 9. 5. Triển khai ôn luyện đội tuyển thi khảo sát chất lượng HSG lớp 6,7,8 . * Tháng 1/2016: 1. Sơ kết HKI và nộp báo cáo về PGD&ĐT . Bắt đầu học kỳ II ngày 02/01/2016. 2. Tổ chức thi nghề phổ thông theo lịch của SGD. 3. Hoạt động ngoại khóa theo chủ điểm. 4. Kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề GV. * Tháng 2: 1. Kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề GV. 2. Sơ kết đợt thi đua thứ 2, phát động thi đua chào mừng ngày thành lập đoàn 26/3. * Tháng 3: 1. Tổ chức tốt “ Tháng Thanh niên” và kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3. 2. Thi HSG các môn văn hóa cấp Thành phố Lớp 9( nếu có). 3. Thi HSG kỹ thuật lớp 9 cấp huyện. 4. Sơ kết đợt thi đua thứ 3, phát động thi đua đợt 4 chào mừng ngày sinh nhật Bác 19/5. * Tháng 4: 1. Thi HSG kỹ thuật cấp Thành phố ( nếu có). 2. Kiểm tra toàn diện GV, triển khai viết đề tài SKKN. 3. Đón đoàn kiểm tra của PGD về PCMT, PCTP, trường học thân thiện-HSTC. 4- Thi khảo sát chất lượng HSG khối 6,7,8: 3 môn: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh; * Tháng 5: 1. Kiểm tra HK II(Phòng GD& ĐT ra đề chung 3 môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) 2. Tổng kết năm học; Nộp báo cáo tổng kết năm học (25/5). 3. Tổng kết thực hiện các cuộc vận động; nộp báo cáo theo đúng lịch. 4. Nộp kết quả điểm THCS (30/5). Xét tốt nghiệp THCS. 5. Bàn giao học sinh về địa phương. * Tháng 6: 1. Nộp báo cáo và các loại hồ sơ xét duyệt thi đua và SKKN về Phòng. 2. Triển khai kế hoạch hoạt động hè 2016, phân công GV trực hè. 3. Phát động tháng cao điểm cao điểm PCMT-HIV/AIDS cao điểm nhất là ngày 26/6/2016 (ngày toàn dân PCMT). 4. Bố trí cho CBGV nghỉ hè. * Tháng 7: 1. Tổ chức hoạt động hè theo kế hoạch..

(15) 2. Triển khai các hoạt động bồi dưỡng giáo viên. 3. Triển khai công tác tuyển sinh đầu cấp..

(16)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×