Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

BC QUAN LY VA SU DUNG DO DUNG DAY HOC 20142015

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (120.75 KB, 2 trang )

(1)PHÒNG GD- ĐT TP BẮC NINH TRƯỜNG THCS KINH BẮC. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Kinh Bắc, ngày 09 tháng 04 năm 2015. BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ CÁC PHẦN MỀM ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ, TRONG DẠY HỌC NĂM HỌC 2014 - 2015. Thực hiện Quyết định số 121/QĐ-SGDĐT-KHTC ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc: Thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đồ dùng dạy học và các phần mềm tin học ứng dụng trong quản lý, giảng dạy trong các cơ sở trường học. Trường THCS Kinh Bắc xin được báo cáo cụ thể như sau: 1. Công tác tiếp nhận, nghiệm thu thiết bị đồ dùng dạy học và các phần mềm ứng dụng đã được trang bị. 1.1. Với phòng họp trực tuyến được trang bị năm học 2013-2014: - Đảm bảo công tác tiếp nhận, nghiệm thu nghiêm túc. - Việc tổ chức các buổi họp trực tuyến có hiệu quả. - Tồn tại: Bên cung cấp chưa bàn giao Míc đa hường theo như biên bản. 1.2. Phòng học đa năng được trang bị năm học 2013-2014: - Đảm bảo công tác tiếp nhận, nghiệm thu nghiêm túc. - Phần mềm ứng dụng hiện đại có tính đột phá và có hiệu quả. 1.3. Phòng học ngoại ngữ: - Đảm bảo công tác tiếp nhận, nghiệm thu nghiêm túc. - Phần mềm ứng dụng hiện đại có tính đột phá và có hiệu quả. 2. Công tác bố trí xếp đặt thiết bị trong các phòng học bộ môn và thí nghiệm thực hành: - Hiện tại trường có 5 phòng học bộ môn: Lý, Hóa, Sinh, Tin, Ngoại Ngữ và một phòng học đa năng..

(2) - Việc lắp đạt các thiết bị trong các phòng trên tốt: Đảm bảo có phòng riêng, xếp đặt khoa học, gọn gàng. 3. Công tác tổ chức quản lý chỉ đạo của hiệu trưởng về sử dụng đồ dùng, phần mềm ứng dụng của giáo viên và cán bộ quản lý. Hiệu trưởng phân công cụ thể cho một giáo viên, có năng lực hiểu biết và giỏi về công nghệ thông tin phụ trách chung công nghệ thông tin của nhà trường. Công tác phụ trách đồ dùng dạy học có 01 cán bộ phụ trách, ngoài ra nhà trường còn phân công cho 01 giáo viên tiếng anh phụ trách phòng tiếng anh (đ/c Quyên), 01 giáo viên phụ trách phòng họp trực tuyến (đ/c Loan), 01 giáo viên phụ trách phòng học đa năng (đ/c Thùy), 01 giáo viên phụ trách trang Web của nhà trường- sổ liên lạc điện tử, phần mềm phổ cập (đ/c Nguyệt), phần mềm xếp thời khóa biểu (đ/c Hiệu phó phụ trách). Các cán bộ giáo viên được giao phụ trách các mảng trên làm việc có hiệu quả, có hiểu biết về công việc mình phụ trách và hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện tốt công việc đó. Hàng tháng các bộ phận phụ trách các mảng trên phải báo cáo với Hiệu trưởng về tình hình hoạt động, tình hình thiết bị của phòng đó. Từ đó thông qua buổi họp Hội đồng hàng tháng Hiệu trưởng đôn đốc nhắc nhở kịp thời để cho các mảng hoạt động được tốt nhất. 4. Về hồ sơ sổ sách theo dõi quản lý và sử dụng của nhà trường. Biên bản bàn giao: Giao cho đ/c Kế toán phụ trách. Sổ theo dõi hoạt động của các phòng được đóng quyển theo dõi tại phòng. Nơi nhận: - Đoàn kiểm tra (báo cáo) - Lưu VT.. HIỆU TRƯỞNG. NGUYỄN VĂN UYÊN.

(3)

×