Tải bản đầy đủ (.docx) (161 trang)

Bai 1 Cong truong mo ra

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (989.32 KB, 161 trang )

(1)TuÇn 1 TiÕt 1. Ngµy so¹n: V¨n b¶n:. Ngµy d¹y:. cæng trêng më ra - LÝ Lan -. A/ Mục tiêu cần đạt. Học xong bài này, học sinh có đợc: 1. KiÕn thøc. - Cảm nhận và hiểu đợc những tình cảm thiêng liêng, đẹp đẽ của gia đình, cha mẹ đối với con c¸i. - Xác định đợc ý nghĩa lớn lao của nhà trờng đối với cuộc đời mỗi con ngời,nhất là với tuổi thiếu niên, nhi đồng -Lời văn biểu hiện tâm trạng ngời mẹ đối với con trong văn bản. 2. Kü n¨ng. - Rèn kĩ năng đọc-hiểu một văn bản biểu cảm diễn tả tâm trạng của ngời mẹ trong đem trớc chuÈn bÞ cho ngµy khai trêng ®Çu tiªn cña con. -Liªn hÖ vËn dông khi viÕt mét bµi v¨n biÓu c¶m.. 3. Thái độ. - Bồi dỡng ý thức học tập tác phẩm văn chơơng, tình cảm gia đình, lòng kính yêu cha mẹ. B. chuÈn bÞ. 1. GV:+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV, b×nh v¨n + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, nêu vấn đề, bình giảng. 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của thầy và trò Hoạt động 1: ổn định tổ chức. - KiÓm tra sÜ sè: 7A:..................... Hoạt động 2: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS - KiÓm tra SGK, vë ghi, vë so¹n. Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. * Giíi thiÖu bµi Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã ra đi nhưng những sáng tác của ông mãi mãi để lại cho đời những giai điệu thật đẹp đặc biệt là về tình mẹ đối với con “Mẹ thương con có hay chăng, thương từ khi thai nghén trong lòng…” thế đấy mẹ lo lắng cho con từ lúc mang thai đến luùc sinh con ra lo cho con aên ngoan choùng khoẻ rồi đến lúc con chuẩn bị bước vào một chân trời mới – trường học. Con sẽ được học hỏi, tìm tòi, khám phá những điều hay mới lạ. Đó cũng là giai đoạn mẹ lo lắng quan tâm đến con nhiều nhất. Để hiểu rõ tâm trạng của các. Yêu cầu cần đạt.

(2) bậc cha mẹ nhất là trong cái đêm trước ngày khai trường vào lớp 1 của con chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu văn bản “Cổng trường mở ra”. * Néi dung d¹y häc cô thÓ - GV giíi thiÖu s¬ lîc vÒ t¸c gi¶ - GV: Giọng đọc dịu dàng, ấm áp, trìu mến - GV đọc mẫu 1 đoạn, gọi HS đọc tiếp. - GV híng dÉn HS gi¶i thÝch 1 sè tõ khã trong bµi. ? Nªu xuÊt xø cña t¸c phÈm? - HS dùa vµo SGK tr¶ lêi. I. §äc vµ t×m hiÓu chung. 1. T¸c gi¶. - LÝ Lan 2. T×m hiÓu chung vÒ v¨n b¶n a. §äc, t×m hiÓu chó thÝch. * §äc: * Chó thÝch: SGK b. T¸c phÈm * XuÊt xø: Lµ bµi b¸o cña LÝ Lan in ? Nêu đại ý của bài văn? trªn tËp b¸o "Yªu trÎ" - HS suy nghÜ tr¶ lêi * §¹i ý: - Bµi v¨n viÕt vÒ t©m tr¹ng cña ngời mẹ trong đêm không ngủ trớc ngµy khai trêng ®Çu tiªn cña con. II. Ph©n tÝch. ? T×m nh÷ng chi tiÕt miªu t¶ t©m tr¹ng con tríc 1. T©m tr¹ng cña ngêi mÑ . ngµy khai trêng ? - Con : h¸o høc, giÊc ngñ dÔ dµng. - HS dùa vµo v¨n b¶n tr¶ lêi  coi nhÑ nhµng, thanh th¶n, v« t ? Kh¸c víi t©m tr¹ng cña con, t©m tr¹ng ngêi mÑ - MÑ: Thao thøc, tr»n träc kh«ng ngñ, nh thÕ nµo? T×m nh÷ng chi tiÕt diÕn t¶ t©m tr¹ng suy nghÜ triÒn miªn.( Nh×n con ngñ, Êy? xem lại những thứ đã chuẩn bị) - HS dùa vµo v¨n b¶n tr¶ lêi. ? Theo em t¹i sao ngêi mÑ l¹i tr»n träc kh«ng ngñ ? - V×: + Lo l¾ng cho con - Ngêi mÑ lo l¾ng v× kh«ng biÕt con m×nh cã bì + §ang n«n nao nghÜ vÒ ngµy ngỡ, lạ lẫm và không hoà nhập đợc với môi trờng khai trêng n¨m xa cña m×nh. míi. Lo v× ngµy khai trêng lµ mét ngµy rÊt thiêng liêng và quan trọng: ở Nhật đó là ngày lễ cña toµn x· héi. - Ngêi mÑ ®ang «n l¹i nh÷ng kØ niÖm tuæi th¬, vÒ ngµy khai trêng ®Çu tiªn cña m×nh. ? Chi tiết nào chứng tỏ ngày khai trờng để lại dÊu Ên s©u ®Ëm trong lßng ngêi mÑ. - "Cø nh¾m m¾t l¹i lµ dêng nh vang bªn tai tiÕng đọc bài trầm bổng, hàng năm cứ vào cuối thu....con đờng làng dài và hẹp" ? Trong bµi v¨n cã ph¶i ngêi mÑ ®ang trùc tiÕp - MÑ ®ang nãi víi chÝnh m×nh, tù «n l¹i nãi víi con kh«ng? kØ niÖm cña riªng m×nh. - HS suy nghÜ tr¶ lêi.

(3) ? C¸ch viÕt nµy cã t¸c dông g×? - Làm nổi bật đợc tâm trạng, khắc hoạ đợc tâm t, t×nh c¶m, nh÷ng ®iÒu s©u th¼m, khã nãi b»ng lêi trùc tiÕp. ? Qua t©m tr¹ng cña mÑ tríc ngµy khai trêng, em hiÓu thªm g× vÒ mÑ cña chóng ta? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? C©u v¨n nµo trong bµi nãi vÒ tÇm quan träng của nhà trờng đối với thế hệ trẻ? - HS t×m c©u v¨n trong bµi. ? Vai trò đó nh thế nào? - HS suy nghÜ tr¶ lêi - GV: KÕt thóc bµi v¨n ngêi mÑ nãi: Bíc qua c¸nh cæng trêng lµ mét thÕ giíi k× diÖu sÏ më ra”. ? §Õn b©y giê häc líp 7 em hiÓu thÕ giíi k× diÖu đó nh thế nào ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Bót ph¸p nghÖ thuËt tiªu biÓu cña v¨n b¶n ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Nªu kh¸i qu¸t néi dung chÝnh cña v¨n b¶n? - HS suy nghÜ tr¶ lêi..  MÑ lu«n lµ ngêi quan t©m, ch¨m sãc vµ dµnh cho con c¸i nh÷ng t×nh c¶m thiªng liªng nhÊt. 2. Vai trß cña nhµ trêng "Ai còng biÕt r»ng, mçi sai lÇm trong gd.........thÕ hÖ mai sau" - Nhà trờng có vai trò to lớn đối với cuộc đời của mỗi con ngời và đối với sù ph¸t triÓn cña x· héi. - Nhà trờng mang lại tri thức, đạo lí, t×nh ngêi...... III. Tæng kÕt 1. NghÖ thuËt: - NT miªu t¶ t©m tr¹ng 2. Néi dung: - Tình cảm đẹp đẽ của mẹ con - Vai trß cña nhµ trêng, cña gi¸o dôc.. Hoạt động 4: Luyện tập, củng cố - Híng dÉn HS th¶o luËn vµ lµm BT 1. * C©u hái tr¾c nghiÖm: - Bµi 1: SGK ? V¨n b¶n "Cæng trêng më ra" viÕt vÒ néi dung g×? a. Miªu t¶ quang c¶nh ngµy khai trêng. * §¸p ¸n: d b. Bµn vÒ vai trß cña nhµ trêng trong viÖc gi¸o dôc thÕ hÖ trÎ . c. KÎ vÒ t©m tr¹ng cña chó bÐ trong ngµy ®Çu tiên đến trờng. d. T¸i hiÖn l¹i nh÷ng t©m t t×nh c¶m cña ngêi mÑ trong đêm trớc ngày khai trờng vào lớp 1 của con. Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - Đọc phần đọc thêm. - Häc néi dung bµi - Lµm bµi tËp 2 phÇn luyÖn tËp - So¹n bµi: MÑ t«i.

(4) --------------------------------------. TuÇn 1 TiÕt 2.. Ngµy so¹n:……………………… Ngµy d¹y: ....................................... V¨n b¶n:. mÑ t«i. ---- Et- môn- đô- đơ A mi- xi --A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc: 1. KiÕn thøc. -Sơ giản về tác giả ét-môn -đô đơ A-mi-xi. -C¸ch gi¸o dôc võa nghiªm kh¾c võa tÕ nhÞ ,cã lÝ vµ cã t×nh cña ngêi cha khi con m¾c lçi. -NghÖ thuËt biÓu c¶m trùc tiÕp qua h×nh thøc mét bøc th. 2. Kü n¨ng. - Rèn kĩ năng đọc-hiểu một văn bản viết dới hình thức một bức th. -Phân tích một số chi tiết liên quan đến hình ảnh ngời cha(tác giả bức th)và ngời mẹ nhắc đến trong bức th.. 3. Thái độ. - Bồi dỡng tình cảm gia đình, lòng kính yêu cha mẹ . B. chuÈn bÞ. 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV, b×nh v¨n + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, nêu vấn đề, bình giảng. 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV và HS. Yêu cầu cần đạt. Hoạt động 1: ổn định tổ chức. - KiÓm tra sÜ sè: 7A: ...................... Hoạt động 2: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS * Gîi ý: Bµi v¨n gióp ta hiÓu thªm tÊm ? Nh÷ng ®iªï s©u s¾c nhÊt mµ em rót ra lßng th¬ng yªu, t×nh c¶m s©u lÆng cña ngêi đợc từ văn bản "Cổng trờng mở ra"? mẹ với con cái và vai trò của nhà trờng đối víi cuéc sèng mçi con ngêi. Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. * Giíi thiÖu bµi: Trong cuộc đời mỗi con ngời, ngời mẹ có mét vÞ trÝ vµ ý nghÜa lín lao, thiªng liªng, cao c¶. Nhng kh«ng ph¶i khi nµo ngêi ta cũng ý thức đợc điều đó . Dờng nh chỉ đến khi lÇm lçi ta míi nhËn ra . V¨n b¶n "MÑ t«i "sÏ cho chóng ta mét bµi häc nh thÕ. * Néi dung d¹y häc cô thÓ ? Dùa vµo chó thÝch dÊu sao, h·y nªu vµi nÐt chÝnh vÒ t¸c gi¶? - HS dùa vµo chó thÝch sao tr¶ lêi.. I. §äc vµ t×m hiÓu chung. 1. T¸c gi¶. - Et- môn- đô- đơ A mi- xi ( 1846 - 1908), là nhà văn,nhà hoạt động xã hội, nhà văn ho¸ I- ta -li - a.. - GV lu ý: Giäng chËm r·i, t×nh c¶m vµ 2. T×m hiÓu chung vÒ v¨n b¶n nghiªm. a. §äc, t×m hiÓu chó thÝch. - GV đọc mẫu 1 đoạn, gọi 2 HS đọc tiếp. * §äc: - HS HS gi¶i thÝch 1 sè tõ khã trong SGK. * Chó thÝch: SGK.

(5) ? Nªu xuÊt xø cña v¨n b¶n "MÑ t«i"? - HS dùa vµ SGK tr¶ lêi ? Văn bản là 1 bức th của bố gửi cho con nhng tại sao tác giả lại lấy nhan đề là "Mẹ t«i" ? - Là chính tác giả đặt cho đoạn trích ? C¸ch viÕt nµy cña t¸c gi¶ cã t¸c dông g× ? - GV: Không để cho ngời mẹ xuất hiện trực tiếp, tác giả dễ dàng mô tả thái độ, tình cảm của ngời bố đối với mẹ, có thể nói tế nhị, sâu s¾c sù vÊt v¶, hi sinh cña ngêi mÑ.. b. T¸c phÈm * XuÊt xø: MÑ t«i trÝch trong " Nh÷ng tÊm lßng cao c¶" * Nhan đề của văn bản: Mẹ tôi. - Ngêi mÑ kh«ng trùc tiÕp xuÊt hiÖn nhng là tiêu điểm mà các chi tiết, nhân vật đều híng vµo.. II. Ph©n tÝch. 1 Thái độ của ngời cha . -Ngời bố viết th cho En- ri- cô vì chú đã hèn l¸o víi mÑ. - Không đợc... nói nặng với mẹ - ph¶i xin lçi mÑ - thµ bè kh«ng cã con cßn h¬n... - sù hçn l¸o cña con nh 1 nh¸t dao ®©m vµo tim bè vËy.  T©m tr¹ng ®au xãt, bÊt ngê, sù xóc ph¹m ? Ngêi cha mong muèn ®iÒu g× ë con qua s©u s¾c. c©u nãi : "con ph¶i xin lçi ......lßng" - Mong con thµnh thËt hèi lçi. ? C©u nãi : "bè rÊt yªu con .....béi b¹c" - Ngời cha có thái độ cơng quyết, dứt thể hiện thái độ tình cảm nào của ngời cha ? khoát, mềm mỏng nhng nghiêm khắc trớc - HS suy nghÜ tr¶ lêi nh÷ng sai lÇm cña con . ? Bên cạnh thái độ nghiêm khắc, ngời cha nh¾n nhñ ®iÒu g× víi En- ri- c«? * Lêi nh¾n nhñ cña ngßi cha: - HS dùa vµo v¨n b¶n tr¶ lêi - con kh«ng thÓ sèng thanh th¶n - l¬ng t©m kh«ng yªn tÜnh - h×nh ¶nh mÑ...t©m hån con nh khæ h×nh -đáng xấu hổ,nhục nhã ...tình yêu thơng đó. ? Từ đó em nhận xét gì về lời nhắn nhủ của - Ông đã vẽ ra cho đứa con h biết cuộc đời ngêi cha ? buån th¶m nhÊt lµ khi kh«ng cã mÑ. - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Qua đó em thấy cha En ri cô là ngời nh thế  Lời nhắn nhủ chân thành, sâu sắc mà thÊm thÝa. nµo? - Nghiªm kh¾c, kh«ng nhu nhîc mµ l¹i rÊt tÕ nhị. Ông đã không nói trực tiếp không mắng mỏ En -ri- cô mà lại viết th, vừa giữ đợc sự kÝn ®ao, võa kh«ng lµm En- ri- c« mÊt lßng tù träng.  Bµi häc s©u s¾c vÒ c¸ch øng xö. ? Theo em vì sao En ri cô xúc động khi đọc th bè ? - LÝ do a,b,c, d... 2. H×nh ¶nh ngêi mÑ ? Hình ảnh ngời mẹ hiện lên qua những chi - thức suốt đêm tiÕt nµo ? - lo sî, khãc nøc në khi nghÜ cã thÓ mÊt - HS dùa vµo v¨n b¶n tr¶ lêi con ? Em cảm nhận đợc phẩm chất cao quý nào - bỏ 1 năm hạnh phúc, hi sinh tính mạng của ngời mẹ sáng lên từ đó ? cøu con - HS suynghÜ tr¶ lêi .- GV nhấn mạnh: đó cũng là phẩm chất tiêu  Tình yêu thơng con mênh mông, đức hi biÓu cña ngêi mÑ VN sinh cao c¶ cña ngêi mÑ hiÒn . => GV HDHS tæng kÕt: ? §Æc s¾c nghÖ thuËt cña v¨n b¶n " MÑ t«i"? - HS suy nghÜ tr¶ lêi III. Tæng kÕt NghÖ thuËt: ? Qua bµi v¨n, em rót ra cho m×nh bµi häc 1. BiÓu hiÖn t©m tr¹ng nh©n vËt g×? 2. Néi dung: - HS dùa vµo ph©n tÝch trªn tr¶ lêi. - T×nh yªu th¬ng cha mÑ lµ t×nh c¶m thiªng liªng h¬n c¶. Hoạt động 4: Luyện tập, củng cố ? V× sao ngêi bè l¹i viÕt th cho En- ri- c«? - Vì chú đã hốn láo với mẹ. ? Em chú ý đến những lời lẽ nào của ngời cha ? - HS t×m nh÷ng c©u v¨n diÔn t¶ lêi lÏ ngêi cha ? Lời lẽ giọng điệu đó thể hiện điều gì? - HS suy nghÜ tr¶ lêi.

(6) - GV nªu yªu cÇu bµi 1. - Bµi 1: Häc thuéc ®o¹n v¨n nãi vÒ vai trß * C©u hái tr¾c nghiÖm: ngêi mÑ 1. Cha cña En- ri- c« lµ ngêi nh thÕ nµo? a. RÊt yªu th¬ng vµ nu«ng chiÒu con. b. Lu«n nghiªm kh¾c vµ lu«n tha thø cho lçi * Gîi ý: lÇm cña con. 1.c c. Yªu th¬ng, nghiªm kh¾c vµ tÕ nhÞ trong viÖc gi¸o dôc con c¸i. d. Lu«n lu«n thay mÑ En- ri- c« gi¶i quyÕt mọi vấn đề trong gia đình. 2. MÑ cña En- ri- c« lµ ngêi nh thÕ nµo? a. RÊt chiÒu con. b. Rất nghiêm khắc đối với con c. Yªu th¬ng vµ h i sinh tÊt c¶ v× con. 2.c d. Kh«ng tha thø cho lçi lÇm cña con. Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - Đọc phần đọc thêm - Lµm bµi 2 phÇn luyÖn tËp - Häc néi dung bµi. - So¹n bµi: Cuéc chia tay cña nh÷ng con bóp bª. --------------------------------------. Ngµy so¹n: ……………….. Ngµy d¹y: ............................. TuÇn 1 TiÕt 3.. Tõ ghÐp A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc:. 1. KiÕn thøc. - Nhận biết đợc cấu tạo của từ ghép chính phụ,từ ghép đẳng lập. - Đặc điểm về nghĩa của từ ghép chính phụ,từ ghép đẳng lập. 2. Kü n¨ng. - RÌn kÜ n¨ng nhËn diÖn c¸c lo¹i tõ ghÐp . -Më réng,hÖ thèng ho¸ vèn tõ. -Sử dụng từ:ding từ ghép chính phụ khi cần diễn đạt cáI cụ thể ,ding từ ghép đẳng lập khi cần diễn đạt cái khái quát. 3. Thái độ. - Båi dìng ý thøc häc tËp bé m«n, häc tõ ng÷ TiÕng ViÖt. B. chuÈn bÞ. 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV, b×nh v¨n + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, làm việc theo mẫu, phân tích ngôn ngữ 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV và HS. Yêu cầu cần đạt.

(7) Hoạt động 1: ổn định tổ chức. - KiÓm tra sÜ sè: 7A:................................ Hoạt động 2: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS ? ThÕ nµo lµ tõ ghÐp ? T×m viÕt 5 tõ ghÐp trong bµi "Cæng trêng më ra"? Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. * Giíi thiÖu bµi Ơû lớp 6 các em đã học cấu tạo từ, trong đó phần nào các em đã nắm được khái niệm về từ ghép (Đó là những từ phức được tạo ra bằng cách ghép các tiếng có nghĩa với nhau) để giúp các em có 1 kiến thức sâu rộng hơn về cấu tạo, trật từ sắp xếp và nghĩa của từ ghép chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài “Từ ghép”. * Néi dung d¹y häc cô thÓ - 1 HS nh¾c l¹i kh¸i niÖm tõ ghÐp - Híng dÉn HS xÐt VD ? Trong 2 tõ ghÐp VD1: tiÕng nµo lµ tiÕng chÝnh, tiÕng nµo lµ tiÕng phô ? (gîi ý : tiÕng nµo kh¸i qu¸t, tiÕng nµo cô thÓ) ? TiÕng phô cã nhiÖm vô g× ?  Bæ sung nghÜa cho tiÕng chÝnh. ?Cho HS so s¸nh: bµ néi - bµ ngo¹i? - HS so s¸nh 2 tõ trªn ? NhËn xÐt vÞ trÝ c¸c tiÕng ? - Tiếng chính đứng trớc, tiếng phụ đứng sau. Gợi ý:Là những từ phức đợc tạo ra bằng c¸ch ghÐp hai tiÕng cã nghÜa ......... VD: khai trêng,chóng t«i,......... I. C¸c lo¹i tõ ghÐp 1.T×m hiÓu vÝ dô: SGK VD1 - bµ ngo¹i - th¬m phøc C P C P. - Bµ néi: sinh ra bè - Bµ ngo¹i: sinh ra mÑ. Kh¸c nhau do t¸c dông bæ sung nghÜa cho tiÕng phô.  Tõ ghÐp chÝnh phô. VD2 - quÇn ¸o - trÇm bæng C¸c tiÕng b×nh đẳng vÒ mÆt ng÷ ph¸p. ? ë VD2 c¸c tõ "quÇn ¸o" vµ "trÇm bæng" cã  Từ ghép đẳng lập tiÕng chÝnh vµ tiÕng phô kh«ng ? - Kh«ng ph©n biÖt tiÕng chÝnh, tiÕng phô. ? C¸c tiÕng cã quan hÖ nh thÕ nµo vÒ mÆt ng÷ ph¸p ? - Các tiếng bình đẳng về ngữ pháp ? Qua t×m hiÓu VD h·y cho biÕt : cã mÊy 2. Ghi nhí 1: SGK T14 loại từ ghép ? Nêu đặc điểm của từng loại và lÊy thªm vÝ dô? II. NghÜa cña tõ ghÐp - HS dùa vµo ph©n tÝch trªn tr¶ lêi 1. VÝ dô : - Gọi HS đọc to mục ghi nhớ - bà ngoại: chỉ riêng (ngời đẻ ra mẹ) ? So s¸nh nghÜa cña tõ "bµ ngo¹i "víi nghÜa - bµ: chØ chung (réng h¬n) cña "bµ" ? -> NghÜa cña tõ "bµ ngo¹i" hÑp h¬n nghÜa - HS suy nghÜ tr¶ lêi cña tõ " bµ" -th¬m phøc: chØ riªng (mïi ? So s¸nh nghÜa cña tõ "th¬m phøc "víi nghÜa h¬ng hÊp dÉn bèc lªn m¹nh) cña "th¬m" ? -th¬m: chØ chung (mïi dÔ chÞu) - HS suy nghÜ tr¶ lêi -> NghÜa cña tõ "th¬m phøc" hÑp h¬n nghÜa cña tõ "th¬m" ?Qua đó hãy nhận xét về nghĩa của từ ghép + NX: Tõ ghÐp C - P cã tÝnh chÊt ph©n ChÝnh -Phô ? nghÜa. NghÜa cña tõ ghÐp chÝnh phô hÑp - HS rót ra nhËn xÐt h¬n nghÜa cña tiÕng chÝnh. ? ë VD2, so s¸nh nghÜa cña tõ ghÐp "quÇn - quÇn ¸o , trÇm bæng : ¸o, trÇm bæng" víi nghÜa cña tõng tiÕng trong mçi tõ ? ->NghÜa cña tõ réng "quÇn ¸o, trÇm bæng" - QuÇn ¸o: ChØ chung c¶ quÇn vµ ¸o. C¸c h¬n nghÜa cña tõng tiÕng -> Tæng hîp tiÕng quÇn, ¸o chØ tõng sù vËt riªng lÎ..

(8) - TrÇm bæng: chØ ©m thanh lóc cao lóc thÊp, khi râ khi v¼ng. C¸c tiÕng trÇm, bæng chØ từng cao độ cụ thể. ? Từ đó em rút ra lết luận gì về tính chất nghĩa của từ ghép đẳng lập ? - HS rót ra nhËn xÐt ? Qua nh÷ng vÝ dô trªn, cho biÕt nghÜa cña tõ ghép chính phụ và từ ghép đẳng lập có gì kh¸c nhau?. nghÜa.. + NX: Tõ ghÐp §-L nghÜa cña tõ ghÐp kh¸i qu¸t h¬n nghÜa cña tõng tiÕng. - HS dùa vµo ph©n tÝch trªn tr¶ lêi 2. Ghi nhí 2 : SGK T 14 - Gọi HS đọc to phần ghi nhớ. - GV nhÊn m¹nh ý-> më réng : 1 số từ ghép đẳng lập có tiếng mờ nghĩa chùa chiền, đất đai ...) III. LuyÖn tËp : Bµi 1 (15) XÕp c¸c tõ vµo b¶ng ph©n lo¹i : ? XÕp c¸c tõ ghÐp vµo b¶ng ph©n lo¹i? Từ ghép C-P lâu đời, xanh ngắt, ... - HS s¾p xÕp vµo b¶ng ph©n lo¹i theo mÉu Tõ ghÐp §-L suy nghÜ, chµi líi, cá c©y,Èm ít,®Çu ®u«i Bµi 2 ( 15) bót ch× lµm quen vui tai ? §iÒn thªm tiÕng t¹o thµnh tõ ghÐp C-P thíc kÎ ¨n b¸m nh¸t gan ( GV híng dÉn, lµm mÉu) ma rµo tr¾ng xo¸ Bµi 3 (15) HS lªn b¶ng Lu ý: C¸c tiÕng cã quan hÖ bæ xung nghÜa . §iÒn thªm tiÕng t¹o tõ ghÐp §-L : ? §iÒn thªm tiÕng t¹o tõ ghÐp §-L núi đồi ham muốn xinh đẹp Lu ý : c¸c tiÕng cã quan hÖ ng÷ ph¸p b×nh nói non ham ch¬i xinh t¬i đẳng -> GV làm mẫu 1 từ : Bµi 4 (15) - GV nªu yªu cÇu bµi 4. - Cã thÓ nãi ......v× : ? T¹i sao cã thÓ nãi : sách và vở đều là DT chỉ sự vật tồn tại ở "mét cuèn s¸ch" dạng cá thể, có thể đếm đợc "mét cuèn vë " - Kh«ng thÓ nãi " mét cuèn s¸ch vë" v× : mµ kh«ng thÓ nãi : "sách vở" là từ ghép đẳng lập có nghĩa "mét cuèn s¸ch vë"? tæng hîp chØ chung c¶ lo¹i nªn kh«ng thÓ ? Có phải mọi thứ hoa màu hồng đều gọi là đếm đợc. "hoa hång" ? Bµi 5 (15, 16) ? Nãi "c¸i ¸o dµi ng¾n qu¸"......? a) kh«ng ph¶i v× : (GV híng dÉn HS kh¸ lµm bµi tËp 6,7) "hoa hồng" để chỉ riêng một loại hoa . b)kh«ng sai v× : Hoạt động 4: Củng cố "¸o dµi"lµ tõ ghÐp chÝnh phô chØ mét lo¹i - GV nhÊn m¹nh c¸c ND chÝnh cña bµi…. ¸o, tiÕng "dµi"ë tõ nµy kh«ng nh»m môc Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: đích chỉ tính chất sự vật . c), d) t¬ng tù phÇn b) - Học bài, thuộc ghi nhớ, đọc thêm. - Lµm hoµn chØnh c¸c bµi tËp SGK, SBT - T×m c¸c tõ ghÐp C-P, §-L cã trong c¸c v¨n bản đã học - §äc, chuÈn bÞ bµi "Liªn kÕt trong v¨n b¶n"  Ph©n tÝch c¸c ®o¹n v¨n VD t×m nh÷ng tõ ng÷ cã t¸c dông liªn kÕt trong tõng ®o¹n -----------------------------TuÇn 1 TiÕt 4.. Ngµy so¹n:…........................ Ngµy d¹y: ............................... Liªn kÕt trong v¨n b¶n A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc:. 1. KiÕn thøc. -HS hiÓu kh¸I niÖm liªn kÕt trong v¨n b¶n..

(9) -Yªu cÇu vÒ liªn kÕt trong v¨n b¶n. 2. Kü n¨ng. -NhËn biÕt vµ ph©n tÝch tÝnh liªn kÕt trong v¨n b¶n. -ViÕt c¸c bµi v¨n ,®o¹n v¨n cã tÝnh liªn kÕt. 3. Thái độ. - Båi dìng ý thøc häc tËp t¹o lËp v¨n b¶n cã tÝnh liªn kÕt chÆt chÏ. B. chuÈn bÞ. 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV, b×nh v¨n + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, phân tích ngôn ngữ, làm việc theo mẫu… 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động 1: ổn định tổ chức. - KiÓm tra sÜ sè: 7A: ....................................... Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ. ? Qua kiến thức đã học ở lớp 6 em hãy cho biết : v¨n b¶n lµ g× ? tÝnh chÊt ? - V¨n b¶n : chuçi lêi nãi hay bµi viÕt Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. có chủ đề thống nhất có liên kết mạch lạc, vận dụng phơng thức biểu đạt phù * Giíi thiÖu bµi hợp để phục vụ mục đích giao tiếp. Ơû lớp 6 các em đã được tìm hiểu “Văn bản và phương thức biểu đạt”. qua việc tìm hiểu ấy, các em hiểu VB phải có những tính chất có chủ đề thống nhất, có liên kất mạch lạc nhằm đạt muïc ñích giao tieáp. Nhö theá 1 VB toát phaûi coù tính lieân keát vaø maïch laïc… Vaäy “Lieân keát trong VB” phaûi nhö theá naøo, chuùng ta cuøng ñi vaøo tieát hoïc hoâm nay. I. Liªn kÕt vµ ph¬ng tiÖn liªn * Néi dung d¹y häc cô thÓ kÕt trong v¨n b¶n. - Gọi HS đọc ví dụ SGK 1.TÝnh liªn kÕt cña v¨n b¶n: ? §o¹n v¨n trªn cã c©u nµo sai ng÷ ph¸p, cã c©u nµo m¬ hå vÒ mÆt ý nghÜa kh«ng? * VÝ dô: SGK - Kh«ng. ? Theo em đọc những câu trên En ri cô có thể - En - ri - c« cha thÓ hiÓu hiÓu ®iÒu ngêi bè muèn nãi cha ? v× sao ? - V× gi÷a c¸c c©u cha cã sù liªn kÕt. - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Vậy để En ri cô hiểu đợc điều ngời bố muốn nãi ph¶i cã thªm nh÷ng c©u nµo ? - HS tìm đọc những câu văn để liên kết trong văn - Các câu văn phải có sự liên kết (trớc hÕt lµ vÒ néi dung ý nghÜa) b¶n ? Qua VD đó em hãy cho biết muốn đoạn văn có 2.Phơng tiện liên kết trong văn bản: thể hiểu đợc thì nó phải có tính chất gì ? * VÝ dô ? ThÕ nµo lµ liªn kÕt? - HS suy nghÜ tr¶ lêi.

(10) ? §äc kÜ ®o¹n v¨n ë môc 1 vµ cho biÕt do thiÕu ý g× mµ nã trë nªn khã hiÓu ? - HS quan s¸t ®o¹n v¨n, tr¶ lêi - Tơng tự nh vậy, GV cho HS đọc ví dụ ở phần đọc thêm. ? Qua nh÷ng vÝ dô trªn, cho biÕt 1 trong nh÷ng ph¬ng tiÖn liªn kÕ tquan träng trong v¨n b¶n lµ g×? - HS suy nghÜ tr¶ lêi - GV: Nhng chØ cã sù liªn kÕt vÒ néi dung ý nghĩa thì cha đủ. - Gọi HS đọc đoạn văn trong mục 2b ? §o¹n v¨n trªn cã mÊy c©u, so víi nguyªn b¶n th× c©u 2 thiÕu côm tõ nµo, c©u 3 chÐp sai tõ nµo? - HS so s¸nh víi v¨n b¶n gèc tr¶ lêi. ? ViÖc chÐp thiÕu vµ sai Êy khiÕn ®o¹n v¨n ra sao? §o¹n v¨n trë nªn khã hiÓu ? Vậy cụm từ "còn bây giờ" và "con" đóng vai trß g×? - Lµm ph¬ng tiÖn liªn kÕt c©u ? VËy ngoµi sù liªn kÕt vÒ néi dung ý nghÜa, v¨n b¶n cßn cÇn sù liªn kÕt nµo n÷a? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Tõ 2 vÝ dô trªn, cho biÕt mét v¨n b¶n cã tÝnh liªn kÕt ph¶i cã ®iÒu kiÖn g× ? Cïng víi ®iÒu kiÖn ấy các câu văn phải sử dụng phơng tiện gì để liªn kÕt? - HS suy nghÜ tr¶ lêi - GV kh¸i qu¸t néi dung c¬ b¶n . - Gọi HS đọc to mục ghi nhớ - lớp học nhẩm. - Gọi HS đọc yêu cầu bài 1 ? Sắp xếp các câu văn theo thứ tự hợp lí để tạo thành 1 đọan văn có tính liên kết chặt chẽ ? - HS th¶o luËn vµ ph¸t biÓu ý kiÕn - Gọi HS đọc yêu cầu bài 2 ?C¸c c©u v¨n cã tÝnh liªn kÕt cha ? v× sao ? -> gîi ý : xÐt vÒ h×nh thøc, néi dung ? - HS đọc yêu cầu bài 3 - GV gợi ý :đoạn văn đề cập tới mấy nhân vật?. a. Do thiÕu ý: " sù hçn l¸o” vËy" -> Khã hiÓu. - CÇn liªn kÕt vÒ néi dung, ý nghÜa gi÷a c¸c c©u, c¸c ®o¹n.. b. - C©u 2: thiÕu " Cßn b©y giê" - C©u 3: nhÇm tõ "con" thµnh tõ "đứa trẻ". -> §o¹n v¨n khã hiÓu. - V¨n b¶n cÇn cã sù liªn kÕt vÒ h×nh thøc ng«n ng÷. + V¨n b¶n ph¶i cã tÝnh liªn kÕt + Néi dung c¸c c©u ®o¹n ph¶i thèng nhÊt, g¾n bã. +Liªn kÕt b»ng ph¬ng tiÖn tõ, c©u 3. Ghi nhí: SGK II . LuyÖn tËp Bài 1(18) HS đọc yêu cầu Gîi ý : thø tù s¾p xÕp : C©u 1- 4- 2- 5- 3 Bµi 2 (19) - VÒ h×nh thøc c¸c c©u v¨n cã vÎ liªn kÕt nhng thùc chÊt kh«ng liªn kÕt v× chóng kh«ng nãi vÒ cïng 1 néi dung,.

(11) Dùa vµo nh÷ng c©u tõ cã s½n s¾p xÕp? - Gọi HS đọc yêu cầu bài 4 - Yªu cÇu HS th¶o luËn vµ ph¸t biÓu ý kiÕn. - GV nhËn xÐt, bæ sung. ? TÝnh chÊt quan träng nhÊt cña v¨n b¶n lµ g× ? §Ó v¨n b¶n cã tÝnh liªn kÕt ngêi viÕt cÇn ph¶i lµm nh thÕ nµo ? Hoạt động 4: Củng cố - V¨n b¶n? Liªn kÕt trong vb? T¹i sao? Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - Häc thuéc ghi nhí, lµm BT 5, hoµn chØnh c¸c bµi tËp - ViÕt 1 ®o¹n v¨n nãi vÒ ngµy khai trêng, chØ râ sù liªn kÕt sö dông. - So¹n: Cuéc chia tay cña nh÷ng con bóp bª.. kh«ng cã 1 d©y t tëng nµo nèi liÒn ý cña c¸c c©u . Bµi 3 (19) -> ®iÒn lÇn lît : bµ, bµ, ch¸u, bµ , bµ , ch¸u, thÕ lµ Bµi 4 (19) §o¹n v¨n kh«ng chØ cã 2 c©u, c©u thø 3 tiếp theo đã nối kết 2 câu trên thành 1 thÓ thèng nhÊt .. ---------------------------------------. Ngµy so¹n: …........................ Ngµy d¹y:................................. TuÇn 2 TiÕt 5. V¨n b¶n:. Cuéc chia tay cña nh÷ng con bóp bª - Kh¸nh Hoµi -. A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc:. 1. KiÕn thøc. - HS thấy đợc những tình cảm chân thành, sâu nặng của 2 anh em trong truyện. Cảm nhận đợc nỗi đau đớn xót xa của những bạn nhỏ chẳng may rơi vào hoàn cảnh bất hạnh, biết cảm th«ng vµ chia sÎ víi nh÷ng ngêi b¹n Êy . - Thấy đợcđặc sắc nghệ thuật của văn bản ( là ở cách kể rất chân thành và cảm động.) 2. Kü n¨ng. - Rèn kĩ năng đọc-hiểu văn bản truyện,đọc diễn cảm lời đối thoại phù hợpvới tâm trạng của c¸c nh©n vËt. -KÓ vµ tãm t¾t truyÖn . 3. Thái độ. - Bồi dỡng tình cảm nhân ái, ý thức trách nhịêm với gia đình, tình cảm anh em . B. chuÈn bÞ. 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV, b×nh v¨n + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, nêu vấn đề, bình giảng. 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: ổn định tổ chức. - KiÓm tra sÜ sè: 7A: .................................... Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ.. Yêu cầu cần đạt.

(12) 1. Tõ v¨n b¶n "MÑ t«i" em rót ra bµi häc s©u s¾c nµo ? 2.VB "Mẹ tôi"dùng phơng thức biểu đạt nào ? Tác dụng của cách biểu đạt đó ? a. Miªu t¶ b. BiÓu c¶m c. NghÞ luËn d. Tù sù Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. *Giíi thiÖu bµi: Trẻ em có quyền đợc hởng hạnh phúc gia đình kh«ng, tÊt nhiªn råi. Nhng nh÷ng cÆp vî chång chia tay nhau có nghĩ gì đến sự đau đớn và mất mát của con cái mình. Vô tình học đã phạm vào quyÒn trÎ em. C©u chuyÖn chia tay cña 2 anh em Thµnh, Thuû còng diÔn ra nh vËy. * Néi dung d¹y häc cô thÓ ? T¸c gi¶ cña v¨n b¶n" Cuéc chia tay" lµ ai? - HS dùa vµo chó thÝch sao tr¶ lêi - GV lu ý: Đọc phân biệt rõ lời kể, các đối thoại, diÔn biÕn t©m lÝ tõng nh©n vËt. - GV đọc mẫu 1 đoạn, gọi 2 HS đọc tiếp. - GV híng dÉn HS gi¶i nghÜa 1 sè tõ khã SGK ? Nªu nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ xuÊt xø cña t¸c phÈm? - HS dùa vµo chó thÝch sao tr¶ lêi. ? Truyện đợc kể theo ngôi thứ mấy? - Ng«i thø nhÊt: lêi ngêi anh. ? Lùa chän ng«i kÓ nµy cã t¸c dông g×? - ThÓ hiÖn s©u s¾c nh÷ng suy ghÜ, t×nh c¶m vµ t©m tr¹ng nh©n vËt. ? H·y tãm t¾t l¹i truyÖn ng¾n trªn b»ng 2 sù viÖc chÝnh? - HS tãm t¾t truyÖn. ? Văn bản này là văn bản nhật dụng, đúng hay sai? - Đúng, chủ đề quyền trẻ em. ? TruyÖn viÕt vÒ ai ? vÒ viÖc g× ? Ai lµ nh©n vËt chÝnh ? - TruyÖn viÕt vÒ cuéc chia tay cña 2 anh em (nv chÝnh )Thµnh & Thuû ? Lµ cuéc chia tay cña 2 anh em Thµnh vµ Thuû, tại sao tên truyện lại đặt là: Cuộc chia tay của nh÷ng con bóp bª ? - Búp bê là một loại đồ chơi của trẻ em-> gợi sự trong s¸ng, ng©y th¬, chóng kh«ng téi lçi g× mµ ph¶i chia tay còng nh 2 anh em Thµnh vµ Thuû. - Tªn truyÖn gîi ra t×nh huèng buéc ngêi ta ph¶i theo dõi và góp phần thể hiện ý đồ tác giả.. * Gîi ý: 1. T×nh yªu th¬ng cha mÑ lµ t×nh c¶m thiªng liªng h¬n c¶. 2. §¸p ¸n: b. I. §äc vµ t×m hiÓu chung. 1. T¸c gi¶. - Kh¸nh Hoµi. 2. T×m hiÓu chung vÒ v¨n b¶n a. §äc, t×m hiÓu chó thÝch. * §äc. * Chó thÝch: SGK b. T¸c phÈm * Xuất xứ: Truyện đợc giải nhì trong cuéc thi viÕt vÒ quyÒn trÎ em. * Ng«i kÓ: Ng«i thø nhÊt. * Tãm t¾t truyÖn: - MÑ b¾t 2 anh em Thµnh Thuû ph¶i chia đồ chơi. - Thành đa em đến lớp chào, chia tay cô gi¸o vµ c¸c b¹n. Thµnh vµ Thuû ph¶i chia tay. * ThÓ lo¹i: V¨n b¶n nhËt dông.. II. Ph©n tÝch.. ? T×m nh÷ng chi tiÕt nãi lªn sù ®au khæ cña 2 1.Nçi ®au khæ cña hai anh em Thµnh anh em Thµnh vµ Thuû? vµ Thuû. - HS dùa vµo v¨n b¶n tr¶ lêi - Suốt đêm khóc nức nở, bờ mi sng mäng. - Thành phải cắn chặt môi để khỏi bật lªn tiÕng khãc to. ? Víi Thuû, cßn mét nçi buån h¬n n÷a lµ g×? - S¸ng sím Thµnh rãn rÐn ra vên, em - Em không đợc đi học nữa vì nhà bà ngoại ở xa gái cũng ra theo. trêng.  Cả 2 anh em cùng đau khổ và cô đơn. - GÇn tra, khi trë l¹i th¨m trêng tõ biÖt cô giáo và bạn bè 2 anh em đứng nép vµo gèc c©y  buån tª t¸i. - Thuû c¾n chÆt m«i im lÆng, m¾t nh×n.

(13) ? Chi tiÕt nµo trong cuéc chia tay cña Thuû víi líp häc lµm c« gi¸o bµng hoµng? - HS dùa vµo v¨n b¶n tr¶ lêi. ? Chi tiết nào khiến em cảm động nhất, vì sao? - Em không đợc đi học. - C« cÇm tÆng em quyÓn vë - C« thèt lªn: Trêi ¬i! ? Gi¶i thÝch t¹i sao khi d¾t Thuû ra khái trêng, t©m tr¹ng cña Thµnh l¹i kinh ng¹c khi thÊy mäi ngêi vÉn ®i l¹i b×nh thêng? - Bởi vì trông cảnh vật vẫn rất đẹp, cuộc đời vẫn b×nh yªn, dßng ch¶y thêi gian, mµu s¾c c¶nh vËt, cuéc sèng vÉn diÔn ra mét c¸ch tù nhiªn, Êy thÕ mµ Thµnh vµ Thuû l¹i mÊt m¸t qua lín. Em ng¸c nhiªn v× trong t©m hån m×nh ®ang næi gi«ng b·o khi phải sắp chia tay đứa em gái nhỏ. - Thế mà trời đất không thay đổi  §èi lËp gi÷a t©m c¶nh vµ ngo¹i c¶nh ? Gi©y phót cuèi cïng trong cuéc chia tay xóc động, đó là chi tiết nào? - Thuû khãc nøc në lªn ch¹y l¹i n¾m lÊy tay anh. Thµnh nh×n em qua hµng níc m¾t, mÕu m¸o đứng nh chôn chân xuống đất nhìn theo cái bóng nhá bÐ, liªu xiªu cña em.. đăm đắm khắp sân trờng bật lên tiềng khãc thót thÝt. - Thuỷ không đợc đi học nữa. -> Thuû ph¶i chịu nhiÒu thiÖt thßi. - C« gi¸o bµng hoµng -> C« gi¸o th«ng c¶m vµ th¬ng Thuû. - Cảnh vật không thay đổi  DiÕn biÕn t©m lÝ chÝnh x¸c.. - Thuû khãc nøc lªn ch¹y l¹i n¾m lÊy tay anh. - Thµnh mÕu m¸o.  Nçi ®au buån s©u th¼m , nçi thÊt väng - GV: Bè mÑ bá nhau, khiÕn anh em Thµnh, cña Thµnh vµ Thuû. Thuû ph¶i sèng cuéc sèng chia l×a, xa c¸ch, qua - Gi¸n tiÕp phª ph¸n nh÷ng bËc cha mÑ đó tác giả gián tiếp nói lên điều gì? sèng thiÕu tr¸ch nhiÖm víi con c¸i. - HS suy nghÜ tr¶ lêi Hoạt động 4: Củng cố 1. Nh©n vËt chÝnh trong truyÖn " Cuéc chia tay cña nh÷ng con bóp bª "lµ ai? a. Ngêi mÑ b. C« gi¸o c. Hai anh em d. Nh÷ng con bóp bª * Gîi ý: 1. c 2. T¹i sao l¹i cã cuéc chia tay gi÷a 2 anh em? a. V× cha mÑ chóng ®i c«ng t¸c xa. b. V× anh em chóng kh«ng th¬ng yªu nhau c. Vì chúng đợc nghỉ học 2. d d. V× cha mÑ chóng chia tay nhau Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - Häc néi dung bµi… - TiÕp tôc ph©n tÝch phÇn cßn l¹i: T×nh c¶m cña 2 anh em Thµnh vµ Thuû. - Đọc phần đọc thêm. ---------------------------------. TuÇn 2. Ngµy so¹n: ……………... TiÕt 6.. Ngµy d¹y: ………………. V¨n b¶n: Cuéc. chia tay cña nh÷ng con bóp bª (tiÕp) - Kh¸nh Hoµi -.

(14) A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc:. - Tiếp tục thực hiện mục tiêu đã ghi ở tiết 5: 1. KiÕn thøc. - HS thấy đợc những tình cảm chân thành sâu nặng của 2 anh em trong truyện. Cảm nhận đợc nỗi đau đớn xót xa của những bạn nhỏ chẳng may rơi vào hoàn cảnh bất hạnh, biết cảm th«ng vµ chia sÎ víi nh÷ng ngêi b¹n Êy . - Thấy đợcđặc sắc nghệ thuật của văn bản ( là ở cách kể rất chân thành và cảm động.) 2. Kü n¨ng. - Rèn kĩ năng đọc-hiểu văn bản truyện,đọc diễn cảm lời đối thoại phù hợpvới tâm trạng của c¸c nh©n vËt. -KÓ vµ tãm t¾t truyÖn . 3. Thái độ. - Bồi dỡng tình cảm nhân ái, ý thức trách nhịêm với gia đình, tình cảm anh em . B. chuÈn bÞ. 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV, b×nh v¨n + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, nêu vấn đề, bình giảng… 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động 1: ổn định tổ chức. - KiÓm tra sÜ sè: 7A: ………………………… Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ. ? Nỗi đau khổ của 2 anh em Thành và Thuỷ đợc * Gợi ý: - Suốt đêm khóc nức nở, bờ mi sng thÓ hiÖn nh thÕ nµo? mäng. - Thành phải cắn chặt môi để khỏi bật lªn tiÕng khãc to. - S¸ng sím Thµnh rãn rÐn ra vên, em g¸i còng ra theo.  Cả 2 anh em cùng đau khổ và cô đơn - GÇn tra, khi trë l¹i th¨m trêng tõ biÖt cô giáo và bạn bè 2 anh em đứng nép vµo gèc c©y  buån tª t¸i. - Thuû c¾n chÆt m«i im lÆng, m¾t nh×n đăm đắm khắp sân trờng bật lên tiềng khãc thót thÝt. - Thuỷ không đợc đi học nữa. Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. -> Thuû ph¶i chÞu nhiÒu thiÖt thßi.. * Giíi thiÖu bµi Trong cuộc sống, ngoài việc cho trẻ được sống đầy đủ về vật chất thì cha mẹ còn làm cho con trẻ đầy đủ , hoàn thiện hơn về đời sống tinh thaàn. Treû coù theå soáng thieáu thoán vaät chaát nhöng tinh thần thì phải đầy đủ . Đời sống tinh thần đem lại cho trẻ sức mạnh để vượt qua vô vàn khó khăn khổ não ở đời . Cho dầu rất hồn nhieân , ngaây thô nhöng treû vaãn caûm nhaän , vaãn hiểu biết 1 cách đầy đủ về cuộc sống gia đình mình . Nếu chẳng may rơi vào hoàn cảnh gia.

(15) đình bất hạnh, các em cũng biết đau đớn , xót xa , nhất là khi chia tay với những người thân yêu để bước qua một cuộc sống khacù .Để hiểu rõ những hoàn cảnh éo le, ngang trái của cuộc đời đã tác động tuổi thơ của các em như thế naøo chuùng ta seõ cuøng tìm hiÓu tiÕp vaên baûn “Cuộc chia tay của những con búp bª”â. * Néi dung d¹y häc cô thÓ ? Trớc bi kịch gia đành, tình cảm của 2 anh em Thµnh vµ Thuû nh thÕ nµo? - Cµng trë nªn gÇn gòi, yªu th¬ng, chia sÎ lÉn nhau. ? Tìm những chi tiết nói lên điều đó? - HS dùa vµo v¨n b¶n tr¶ lêi ? Bøc tranh trang 22 nãi lªn ®iÒu g×? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Qua những chi tiết đó cho thấy anh em Thành Thuû lµ ngêi nh thÕ nµo? - HS suy nghÜ tr¶ lêi. ? Lời nói và hành động của Thuỷ khi thấy anh chia 2 con bóp bª ra 2 bªn cã g× m©u thuÉn? - Thuû rÊt giËn d÷, kh«ng muèn chia 2 con bóp bª, nhng mÆt kh¸c em l¹i rÊt th¬ng Thµnh, sî đêm không có con Vệ Sĩ canh giấc ngủ cho anh nªn em tru trÐo lªn giËn d÷. ? Theo em có cách nào giải quyết mâu thuẫn đó kh«ng - Gia đình phải đoàn tụ ? Kết thúc truyện Thuỷ đã chọn cách giải quyết nh thÕ nµo? - HS dùa vµo v¨n b¶n tr¶ lêi ? Cách lựa chọn đó gợi cho em suy nghĩ gì? - Gợi lên trong lòng ngời đọc lòng thơng cảm đối với Thuỷ, một em gái giầu lòng vị tha, vừa th¬ng anh, võa th¬ng con bóp be.Thµ m×nh chÞu chia lìa chứ không để búp bê phải chia tay…. ? Cho biÕt néi dung bøc tranh trang 25? - HS quan s¸t tranh tr¶ lêi ? Sù chia tay cña 2 em nhá nªn cã hay kh«ng? - Kh«ng nªn cã.. II. Ph©n tÝch. ( tiÕp) 2. T×nh c¶m cña 2 anh em Thµnh vµ Thuû. - Thuû mang tËn kim ra tËn s©n vËn động vá áo cho anh - Thành giúp em mình học, đón em khi tan trêng. - S¾p ph¶i chia tay nhau Thµnh nhêng hết đồ chơi cho em - Thuỷ lại sợ không có ai gác đêm cho anh, l¹i nhêng cho anh con VÖ SÜ  Là những đứa trẻ ngoan, luôn yêu thơng, quan tâm, gần gũi, nhờng nhịn nhau, t×nh c¶m anh em s©u nÆng. - Khi chia bóp bª th× Thuû giËn d÷.. - > Gia đình phải đoàn tụ. - Kết truyện: Thuỷ để lại Em Nhỏ bên c¹nh VÖ SÜ -> Thuû giÇu lßng vÞ tha. -> Sù chia tay kh«ng nªn cã vµ hÕt søc v« lÝ - NX: KÓ b»ng sù miªu t¶ c¶nh vËt xung quanh vµ kÓ b»ng nghÖ thuËt miªu t¶ t©m lÝ nh©n vËt..

(16) ? H·y nhËn xÐt vÒ c¸ch kÓ chuyÖn cña t¸c gi¶? C¸ch kÓ chuyÖn nµy cã t¸c dông g× trong viÖc lµm râ néi dung t tëng cña truyÖn? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Qua c©u chuyÖn t¸c gi¶ muèn nh¾n göi ®iÒu g×? - HS tr¶ lêi theo ghi nhí. - HDHS tæng kÕt: ? Nêu những đặc sắc trong nghệ thuật kể chuyện cña t¸c gi¶? - HS dùa vµo ph©n tÝch trªn tr¶ lêi ? Kh¸i qu¸t néi dung chÝnh cña truyÖn? - HS dùa vµo ph©n tÝch trªn tr¶ lêi - Gọi HS đọc to ghi nhớ Hoạt động 4: Củng cố 1. TruyÖn cã mÊy cuéc chia tay, cuéc chia tay nào là cảm động nhất?. - Lêi kÓ ch©n thµnh, gi¶n dÞ phï hîp víi t©m lÝ nh©n vËt,. Lµm t¨ng tÝnh ch©n thøc cña truyÖn. TruyÖn cã søc truyÒn c¶m lín III. Tæng kÕt 1. NghÖ thuËt: - KÓ chuyÖn b»ng miªu t¶. - Lêi kÓ ch©n thµnh. 2. Néi dung: - Cuộc chia tay đau đớn và cảm động cña 2 em bÐ. * Ghi nhí: SGK * Gîi ý: 1. TruyÖn cã 4 cuéc chia tay: - Cuéc chia tay cña bè mÑ - Cuộc chia tay của các đồ chơi - Cuéc chia tay cña c« gi¸o, líp häc víi Thuû. - Cuéc chia tay cña 2 anh em. + Cuộc chia tay 4 là cảm động nhất.. 2. Thông điệp nào đợc gửi gắm qua câu chuyện? a. H·y t«n träng nh÷ng ý thÝch cña trÎ em 2. b b. Hãy để trẻ em đợc sống trong một mái ấm gia đình. c. Hãy hành động vì trẻ em d. Hãy tạo điều kiện để trẻ em phát triển những tµi n¨ng s½n cã. Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - Häc néi dung bµi. - Phân tích nỗi đau đớn của 2 anh em Thành và Thuû. - Tìm đọc các TLTK... - Soạn bài: Những câu hát về tình cảm gia đình. ----------------------------------------TuÇn 2 TiÕt 7. Ngµy so¹n:………………… Ngµy d¹y:................................ Bè côc trong v¨n b¶n.

(17) A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc:. 1. KiÕn thøc. - HS hiÓu t¸c dông cña viÖc x©y dùng bè côc. 2. Kü n¨ng. - NhËn biÕt ,ph©n tÝch bè côc trong v¨n b¶n. -Vận dụng kiến thức về bố cục trong việc đọc-hiểu văn bản,xây dựng bố cục cho một văn b¶n nãi (viÕt) cô thÓ. 3. Thái độ. - Båi dìng ý thøc häc tËp t¹o lËp v¨n b¶n cã tÝnh liªn kÕt chÆt chÏ. B. chuÈn bÞ. 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV. + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, làm việc theo mẫu, phân tích ngôn ngữ. 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: ổn định tổ chức.. Yêu cầu cần đạt. - KiÓm tra sÜ sè: 7A: ……………………… Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ. ?TÝnh chÊt quan träng nhÊt cña v¨n b¶n lµ g× ? ?§Ó v¨n b¶n cã tÝnh liªn kÕt,ngêi viÕt ph¶i lµm * Gîi ý: HS tr¶ lêi theo ghi nhí trang 18. nh thÕ nµo? Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. * Giới thiệu bài: Trong bóng đá, ngời huấn luyện viên phải sắp xếp các cầu thủ thành đội hình. Vì sao ph¶i nh vËy, nÕu kh«ng nh vËy cã hiÖu qu¶ g×? VËy trong viÖc t¹o lËp v¨n b¶n cã cÇn nh vËy kh«ng? V× sao? * Néi dung d¹y häc cô thÓ I. Bè côc vµ nh÷ng yªu cÇu vÒ. bè côc cña v¨n b¶n. ? Muốn viết 1 lá đơn xin ra nhập đội TNTP, em hãy cho biết : Nội dung đơn có cần sắp xếp theo 1 trËt tù kh«ng ? - HS dùa vµo kiÕn thøc cò tr¶ lêi ? Cã thÓ tuú thÝch nªu néi dung nµo tríc còng dîc kh«ng ? v× sao ? - GV ®a thªm c¸c VD cã ý s¾p xÕp lén xén (®a ra : lí do -> tên -> địa chỉ lêi høa -> lÝ do... ) (B¶ng phô) - HS t×m c¸ch s¾p xÕp l¹i hîp lÝ ? Tõ c¸c VD trªn em h·y cho biÕt thÕ nµo lµ bè côc? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? VËy v× sao khi x©y dùng v¨n b¶n cÇn quan t©m tíi bè côc ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi - Gọi HS đọc to ghi nhớ ý 1.. 1.Bè côc cña v¨n b¶n: a) VÝ dô: + Các nội dung trong đơn cần đợc sắp xÕp theo 1 trËt tù tríc sau hîp lÝ : - đơn gửi ai ? - ai gửi đơn ? - lí do làm đơn ? - cam ®oan, lêi høa -> kh«ng thÓ tuú tiÖn. - Gọi HS đọc ví dụ 1 mục 2 ? §äc phÇn tr×nh bµy nµy em cã hiÓu kh«ng ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? So víi v¨n b¶n gèc viÖc s¾p xÕp c¸c c©u ë ®©y cã g× kh¸c ? - Bè côc cña nguyªn b¶n cã 3 phÇn, VB môc 2 cã 2 phÇn.. 2.Nh÷ng yªu cÇu vÒ bè côc trong v¨n b¶n: a) XÐt vÝ dô : SGK. => Sù s¾p xÕp néi dung theo tr×nh tù hợp lí đợc gọi là bố cục + Kh«ng theo trËt tù th× v¨n b¶n kh«ng cã nghÜa, khã hiÓu b. Ghi nhí: ý 1. + VD1: C¸c c©u s¾p xÕp lén xén, n«i dung kh«ng thèng nhÊt -> khã.

(18) - C¸c ý trong nguyªn b¶n m¹ch l¹c, VB ë môc 2 l«n xén ? Tõ VD trªn em h·y cho biÕt : bè côc c¸c phÇn các đoạn văn bản phải đảm bảo yêu cầu gì ? - Gọi HS đọc VD 2 mục 2. ? C©u chuyÖn gåm mÊy ®o¹n ? ý chÝnh mçi ®o¹n ? - HS quan s¸t v¨n b¶n tr¶ lêi. hiÓu. Néi dung c¸c phÇn c¸c ®o¹n ph¶i thống nhất, chặt chẽ, có sự phân định hîp lÝ . + VD2 : 2 ®o¹n : ®1 : nãi viÖc anh hay khoe ®ang muèn khoe mà cha khoe đợc. đ2 : nói việc anh ta đã khoe đợc -> cách sắp đặt các câu, ý làm mất đi yÕu tè bÊt ngê, kh«ng tËp trung vµo viÖc phª ph¸n nh©n vËt chÝnh (mÊt ý nghÜa phª ph¸n, kh«ng cßn g©y cêi -> không đạt đợc mục đích giao tiếp) .  Sự sắp đặt câu, đoạn cần đạt đợc mục đích giao tiếp .. ? Nội dung của từng đoạn tơng đối thống nhất nhng đọc lên vẫn có điểm nào bất hợp lí ở đây ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Ngoµi sù thèng nhÊt chÆt chÏ, néi dung c¸c phần các đoạn trong VB cần đảm bảo yêu cầu gì n÷a? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? H·y nªu nh÷ng yªu cÇu vÒ bè côc trong v¨n b¶n ? - HS dùa vµo ph©n tÝch trªn tr¶ lêi - Gọi HS đọc to ý 2 ghi nhớ b. Ghi nhí: SGK ? Th«ng thêng 1 bµi TLV gåm mÊy phÇn ? H·y nªu nhiÖm vô cña tõng phÇn trong v¨n miªu 3. C¸c phÇn cña bè côc : t¶ vµ tù sù ? miªu t¶ Tù sù - HS dùa vµo kiÕn thøc cò tr¶ lêi MB : Giíi thiÖu Giíi thiÖu sù viÖc đối tợng tả TB : Miªu t¶ DiÔn biÕn sù viÖc đối tợng nghÜ KÕt thóc sù viÖc ? Cã cÇn ph©n biÖt nhiÖm vô cña mçi phÇn KB :vÒC¶m đối tîng kh«ng ? v× sao ? - GV lu ý HS các ý kiến c, d -> các ý kiến đó -> cần thiết để định hớng đúng đều không đúng bởi + Vì MB không phải chỉ đơn thuần là thông báo đề tài mà còn phải làm cho ngời đọc có thể đi - MB không đơn thuần là thông báo. vào đề tài 1 cách dễ dàng, hứng thú. + Cũng nh vậy KB phải đê lại ấn tợng cho ngời - KB phải để lại ấn tợng đọc. ? Qua đó cho biết văn bản cần đợc xây dựng theo bè côc mÊy phÇn? - HS dùa vµo ph©n tÝch trªn tr¶ lêi - V¨n b¶n thêng cã bè côc 3 phÇn - Gọi HS đọc to ghi nhớ ý 3 - Ghi nhí ý 3: * GV chèt l¹i vÒ bè côc cña v¨n b¶n Hoạt động 3.2: Luyện tập II . LuyÖn tËp - HS đọc yêu cầu Bµi 1(30) - Gîi ý cho HS nãi tríc líp Bµi 2 (30) Bè côc v¨n b¶n "Cuéc chia tay ? Ghi l¹i bè côc truyÖn "Cuéc chia tay cña cña ....bª": nh÷ng con bóp bª"? - Lệnh chia đồ chơi của ngời mẹ ? Bè côc nµy cã hîp lÝ kh«ng ? - Thành nhớ lại những ngày đã qua - Diễn biến cuộc chia đồ chơi - Cuéc chia tay cña Thuû víi c« gi¸o vµ b¹n bÌ - Hai anh em chia tay, Thuỷ để lại 2 con bóp bª cho anh. Bµi 3 (30) - GV cho HS đọc yêu cầu bài->hớng dẫn - Bè côc cha rµnh m¹ch hîp lÝ ? NhËn xÐt vÒ bè côc cña b¸o c¸o ? - C¸c phÇn 1, 2, 3(TB) míi kÓ sù viÖc - HS nhËn xÐt häc tèt, cha nªu kinh nghiÖm. ? Theo em ph¶i bæ sung thªm phÇn nµo? - LÏ ra phÇn 4 ph¶i nªu thµnh tÝch tõ - HS suy nghÜ tr¶ lêi - Khi t¹o v¨n b¶n chóng ta cÇn chó ý nh÷ng g× ? nh÷ng kinh nghiÖm l¹i ®i kÓ vÒ thµnh - Để văn bản có tính liên kết ngời viết cần phải tích hoạt động đội, văn nghệ (không cÇn thiÕt) lµm nh thÕ nµo ? H§ 4. Cñng cè..

(19) ? Bè côc trong vb? T¹i sao? ?Các điều kiện để có BC rành mạch, rõ ràng, HL? Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - Häc thuéc ghi nhí, n¾m ch¾c yªu cÇu vÒ bè côc vµ nd c¸c phÇn vb - Ph©n tÝch bè côc v¨n b¶n"Cuéc chia tay cña nh÷ng con bóp bª" - ChuÈn bÞ bµi "M¹ch l¹c trong v¨n b¶n ". Y/C t×m hiÓu tríc c¸c ND bµi, c¸c BT… -------------------------------------. Ngµy so¹n: ……………….. Ngµy d¹y: ............................. TuÇn 2 TiÕt 8. M¹ch l¹c trong v¨n b¶n A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc:. 1. KiÕn thøc. - HS cã nh÷ng hiÓñ biÕt bíc ®Çu vÒ m¹ch l¹c trong v¨n b¶n, vµ sù cÇn thiÕt cña m¹ch l¹c trong v¨n b¶n . - Điều kiện cần thiết để một văn bản có tính mạch lạc . 2. Kü n¨ng. - RÌn kÜ n¨ng nãi ,viÕt m¹ch l¹c 3. Thái độ. - Båi dìng ý thøc häc tËp, t¹o lËp v¨n b¶n cã tÝnh m¹ch l¹c. B. chuÈn bÞ. 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV, b×nh v¨n + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, làm việc theo mẫu, phân tích ngôn ngữ. 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: ổn định tổ chức. - KiÓm tra sÜ sè: 7A: ....................... Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ. 1.ThÕ nµo lµ bè côc cña v¨n b¶n ? Nªu 3 phÇn cña bè côc ? 2. Những điều kiện để bố cục văn bản đợc hợp lí ?. Yêu cầu cần đạt. * Gîi ý: 1. Bè côc lµ sù bè trÝ, s¾p xÕp c¸c phÇn, c¸c ®o¹n theo mét tr×nh tù, mét hÖ thèng rµnh m¹ch vµ hîp lÝ. - Bè côc cã 3 phÇn: MB, TB, KB 2. §iÒu kiÖn: - Néi dung c¸c phÇn, c¸c ®o¹n ph¶i thèng nhÊt chÆt chÏ. - Phải đạt đợc mục đích giao tiếp.. Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. * Giíi thiÖu bµi: Nói đến bố cục là nói đến sự sắp đặt, phân chia. Nhng VB kh«ng thÓ thiÕu liªn kÕt. Lµm thế nào để các phần các đoạn của VB vẫn đợc ph©n c¸ch r¹ch rßi mµ kh«ng mÊt ®i sù liªn kÕt chÆt chÏ víi nhau...--> ND bµi. I. M¹ch l¹c vµ nh÷ng yªu cÇu vÒ * Néi dung d¹y häc cô thÓ.

(20) - HS theo dâi phÇn 1 SGK/31 -> n¾m nghÜa cña tõ m¹ch l¹c ?Khái niệm mạch lạc trong văn bản có đợc dùng theo nghÜa ®en kh«ng ? - kh«ng dïng theo nghÜa ®en ? M¹ch l¹c trong v¨n b¶n cã nh÷ng tÝnh chÊt nµo trong nh÷ng tÝnh chÊt díi ®©y : - Tr«i ch¶y thµnh dßng thµnh m¹ch - TuÇn tù ®i qua c¸c phÇn c¸c ®o¹n trong v¨n b¶n - Thông suốt, liên tục, không đứt đoạn ? Nh vËy n«i dung kh¸i niÖm "m¹ch l¹c"trong v¨n b¶n cã hoµn toµn xa víi nghÜa ®en cña tõ "m¹ch l¹c" kh«ng ? - Kh«ng hµon toµn ? VËy m¹ch l¹c lµ g×? - HS suy nghÜ tr¶ lêi. ? Qua đó em thấy yêu cầu bắt buộc về bố cục 3 phÇn cña v¨n b¶n nh thÕ nµo ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi - GV KL. ? V¨n b¶n " Cuéc chia tay cña nh÷ng con bóp bª" kÓ vÒ nhiÒu sù viÖc kh¸c nhau nhng toµn bé xoay quanh sù viÖc chÝnh nµo ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Sự chia tay và những con búp bê đóng vai trò g× trong truyÖn? - Sù viÖc chÝnh ? Hai anh em Thµnh Thuû gi÷ vai trß g× trong truyÖn ? - Nh©n vËt chÝnh - GV: Mạch văn chỉ có thể đợc thể hiện dần dần, cuéc chia tay cña 2 anh em vµ kh«ng chia tay cña 2 con bóp bª lu«n lu«n cã diÔn biÕn míi mÎ qua mçi phÇn mçi ®o¹n ? Ngoµi tÝnh chÊt liªn kÕt vµ bè côc, v¨n b¶n cÇn cã tÝnh chÊt nµo n÷a ? - TÝnh m¹ch l¹c ? Các từ ngữ: chia tay, chia đồ chơi... cứ lặp lại trong bµi. Mét lo¹t tõ ng÷ biÓu thÞ ý kh«ng muèn ph©n chia còng lÆp ®i lÆp l¹i: anh cho em tÊt c¶, chẳng muốn chia bôi... có phải là chủ đề liên kết c¸c sù viÖc nªu trªn thµnh mét thÓ thèng nh©t kh«ng? §ã cã thÓ xem lµ m¹ch l¹c cña v¨n b¶n kh«ng? - Sù chia tay vµ t×nh th¬ng cña 2 anh em liªn kÕt các sự việc thành 1 chủ đề thống nhất. Đó là m¹ch l¹c trong v¨n b¶n. ? Cho HS th¶o luËn c©u hái c SGK - Cá đoạn văn ấy đợc kết nối với nhau bởi 4 mối quan hÖ. ? Nh÷ng mèi liªn hÖ Êy cã tù nhiªn vµ hîp lÝ kh«ng? - Tr×nh tù râ rµng, hîp lÝ. ? §iÒu kiÖn thø 2 cña 1 v¨n b¶n m¹ch l¹c lµ g×? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Em hiÓu m¹ch l¹c trong v¨n b¶n lµ g× ? C¸c điều kiện để văn bản có tính mạch lạc ? - Gọi HS đọc to mục ghi nhớ. m¹ch l¹c trong v¨n b¶n. 1.M¹ch l¹c trong v¨n b¶n:. + M¹ch l¹c lµ sù tiÕp nèi cña c¸c c©u c¸c ý theo 1 tr×nh tù hîp lÝ + Trong v¨n b¶n b¾t buéc bè côc 3 phÇn ph¶i cã m¹ch l¹c. 2.Các điều kiện để 1 văn bản có tính m¹ch l¹c: a) VÝ dô : V¨n b¶n "Cuéc chia tay cña....b/bª" - Sù viÖc chÝnh : Sù chia tay. - Nh©n vËt chÝnh: Hai anh em Thµnh vµ Thuû.. + TÝnh m¹ch l¹c - Các phần, các đoạn trong VB đều nói về một đề tài, biểu hiện 1 chủ đề chung xuyªn suèt.. - Tr×nh tù râ rµng, hîp lÝ.. - GV nªu yªu cÇu bµi 1. b. Ghi nhí : SGK/ 32 - Gîi ý HS t×m hiÓu tÝnh m¹ch l¹c trong VB "MÑ II . LuyÖn tËp t«i" theo c©u hái gîi ý sau: Bµi 1(33 ) ? ý chủ đạo (chủ đề) trong VB "Mẹ tôi"là gì?.

(21) - HS suy nghÜ tr¶ lêi a.- ý chủ đạo : Ca ngợi lòng yêu th? ý chủ đạo ấy đợc thể hiện nh thế nào trong văn ơng, sự hi sinh của mẹ đối với con . b¶n? -Néi dung chÝnh bøc th : - HS dùa vµo kiÕn thøc cò tr¶ lêi + Giíi thiÖu néi dung bøc th: Bè c¶nh c¸o sù m¾c lçi cña con víi mÑ + Bè nãi vÒ mÑ - GV híng dÉn HS t×m hiÓu tÝnh m¹ch l¹ccña + Bè khuyªn con ph¶i xin lçi mÑ ®o¹n v¨n miªu t¶ cña T« Hoµi theo gîi ý SGK  Tr×nh tù hîp lÝ, tù nhiªn vµ hÊp dÉn. b. - ý chủ đạo: Sắc vàng trù phú , đầm ấm của làng quê vào mùa đông, giữa ngµy mïa. - Tr×nh tù: + C©u ®Çu: Giíi thiÖu s¾c vµng bao qu¸t trong kh«ng gian, thêi gian. + Sau đó nêu biểu hiện của sắc vàng + Hai c©u cuèi: NhËn xÐt c¶m xóc vÒ mµu vµng - GV nªu yªu cÇu bµi 2 ? T¸c gi¶ kh«ng thuËt l¹i tØ mØ nguyªn nh©n dÉn  Mét tr×nh tù nhÊt qu¸n víi 3 phÇn nh đến sự chia tay của bố mẹ. Cách viết đó có hợp lí -> mạch văn thông suốt, bố cục của ®o¹n v¨n m¹ch l¹c. kh«ng ? gi¶i thÝch? Bµi 2 ( 33 ) => c¸ch viÕt hîp lÝ Hoạt động 4: Củng cố ý chủ đạo xoay quanh 1 cuộc chia tay - Khi tạo văn bản chúng ta cần chú ý những gì ? của 2 đứa con. - Nêu những điêù kiện cần có để văn bản có tính - Chú ý tới tính liên kết và mạch lạc m¹ch l¹c ? trong v¨n b¶n. - §iÒu kiÖn: + Các phần, các đoạn…trong VB đều nói về một đề tài, biểu hiện 1 chủ đề Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: chung xuyªn suèt - Häc thuéc ghi nhí, n¾m ch¾c ®k vÒ tÝnh m¹ch + Tr×nh tù râ rµng, hîp lÝ. l¹c cña v¨n b¶n? - BT vÒ nhµ : ViÕt 1 bøc th cho ngêi th©n th«ng b¸o t×nh h×nh häc tËp cña m×nh . - ChuÈn bÞ bµi: Qu¸ tr×nh t¹o lËp v¨n b¶n -------------------------------------------. TuÇn 3 TiÕt 9.. Ngµy so¹n: ................................ Ngµy d¹y: .................................. ca dao , d©n ca Những câu hát về tình cảm gia đình. A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc:. 1. KiÕn thøc. - HS hiểu đợc khái niệm ca dao, dân ca. - Xác định đợc nội dung ý nghĩa và hình thức nghệ thuật tiêu biểu của ca dao, dân ca qua những bài ca thuộc chủ đề tình cảm gia đình. 2. Kü n¨ng. - §äc-hiÓu vµ ph©n tÝch ca dao,d©n ca tr÷ t×nh -Ph¸t hiÖn vµ ph©n tÝch nh÷ng h×nh ¶nh so s¸nh ,Èn dô ,nh÷ng m« tÝp quen thuéc trong c¸c bài ca dao trữ tình về tình cảm gia đình.. 3. Thái độ..

(22) - Bồi dỡng tình cảm gia đình gắn bó tha thiết. B. chuÈn bÞ. 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV, b×nh v¨n… + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, nêu vấn đề, bình giảng. 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động 1: ổn định tổ chức. - KiÓm tra sÜ sè: 7A: ...................... Hoạt động 2: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 1. T×nh c¶m cña 2 anh em Thµnh vµ Thuû nh * Gîi ý: thÕ nµo? 1.- Thuỷ mang kim ra tận sân vận động v¸ ¸o cho anh. - Thành giúp em mình học, đón em khi tan trêng. - S¾p ph¶i chia tay nhau Thµnh nhêng hết đồ chơi cho em 2. Nhận xét cách kể chuyện của tác giả, tác - Thuỷ lại sợ không có ai gác đêm cho dụng của cách kể chuyện đó? anh, l¹i nhêng cho anh con VÖ SÜ.  t×nh c¶m anh em s©u nÆng 2. KÓ b»ng sù miªu t¶ c¶nh vËt xung quanh vµ kÓ b»ng nghÖ thuËt miªu t¶ t©m lÝ nh©n vËt. - Lêi kÓ ch©n thµnh, gi¶n dÞ phï hîp víi Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. t©m lÝ nh©n vËt,. Lµm t¨ng tÝnh ch©n thøc * Giíi thiÖu bµi §èi víi tuæi th¬ mçi ngêi d©n VN, ca dao. cña truyÖn. TruyÖn cã søc truyÒn c¶m D©n ca lµ dßng s÷a ngät ngµo, vç vÒ an ñi lín tam hån chóng ta qua lêi ru cña bµ, cña mÑ. Chóng ta ngñ say m¬ mµng, cïng n¨m th¸ng chóng ta kh«n lín trëng thµnh nhê nguån suối trong lành đó. Chúng ta cùng nhau đọc l¹i, l¾ng nghe vµ suy ngÉm. * Néi dung d¹y häc cô thÓ I. §äc vµ t×m hiÓu chung. - Giäng nhÑ, dÞu ªm, t×nh c¶m, thµnh kÝnh, 1.. §äc, t×m hiÓu chó thÝch. * §äc: trang nghiªm. - GV lu ý c¸ch ng¾t nhÞp cña thÓ th¬ lôc b¸t. - GV đọc mẫu 1 bài, gọi 2 HS đọc tiếp - GV híng dÉn HS gi¶i nghÜa 1 sè tõ khã trong * Chó thÝch: SGK bµi ? Dùa vµo chó thÝch, em hiÓu thÕ nµo lµ ca dao, 2. T¸c phÈm dan ca? * ThÓ lo¹i: Ca dao, d©n ca - HS dùa vµo chó thÝch tr¶ lêi ChØ c¸c thÓ lo¹i tr÷ t×nh d©n gian , kÕt ? Theo em, tại sao 4 bài ca dao khác nhau có hợp lời, nhạc, diễn tả đời sống nội tâm cña con ngêi. thÓ hîp thµnh 1 v¨n b¶n nh trong SGK? - Ph©n biÖt ca dao vµ d©n ca: Ca dao lµ - HS suy nghÜ tr¶ lêi lêi th¬ cña d©n ca . ? NhËn xÐt cña em vÒ nh÷ng ®iÓm hÝnh thøc * CÊu tróc v¨n b¶n - Bốn bài ca dao có chung chủ đề: Tính gièng nhau trong 4 bµi trªn? cảm gia đình. - HS suy nghÜ tr¶ lêi - Dïng thÓ lôc b¸t, diÔn t¶ b»ng lèi so - HS đọc bài ca dao ? Bµi ca dao lµ lêi cña ai nãi víi ai ? Em cã s¸nh, nh¾n göi..

(23) nhËn xÐt g× vÒ ©m ®iÖu bµi ca dao ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Trong bài từ nào đợc lặp lại nhiều lần ? - Nói, biÓn ? Hình ảnh núi , biển trong bài đợc dùng để nói vÒ ®iÒu g× ? - Nãi vÒ c«ng cha, nghÜa mÑ ? T¸c gi¶ d©n gian sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuật nào để diễn tả công cha nghĩa mẹ ? - Lối ví von, so sánh, phép đối. Lấy cái vĩnh h»ng cña thiªn nhiª lµm h×nh ¶nh so s¸nh ? Qua những hình ảnh so sánh đó em hiểu gì vÒ c«ng cha nghÜa mÑ ? ? Công cha nghĩa mẹ còn đợc diễn tả tiếp qua côm tõ nµo ? gi¶i thÝch ? - HS dùa vµo chó thÝch tr¶ lêi ? Qua ®©y bµi ca dao nh¾c nhë chóng ta ®iÒu gì ?Chúng ta cần làm thế nào để tròn bổn phận lµm con ? - HS dùa vµo ph©n tÝch trªn tr¶ lêi ? Em còn biết bài ca dao nào cùng chủ đề nµy ? "Ngµy nµo em bÐ cán con..." - HS đọc bài ca dao ? Trong bµi ca dao em gÆp lêi cña ai nãi víi ai vµ nãi vÒ ®iÒu g× ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Tâm trạng của cô gái đợc nói đến trong thời gian nào ? - HS dùa vµo v¨n b¶n tr¶ lêi ?Tõ "chiÒu chiÒu"lµ kiÓu tõ g× ? Nã diÔn t¶ sù viÖc nh thÕ nµo ? - GV T©m tr¹ng Êy g¾n víi thêi gian kh«ng ph¶i 1 buæi chiÒu mµ nhiÒu buæi chiÒu. ChiÒu h«m lµ thêi ®iÓm cña sù trá vÒ ®oµn tô, vËy mà ngời con gái thấy cô đơn, lạc lõng. ? Tâm trạng ấy đựợc gắn với không gian nào? - HS dùa vµo bµi ca dao tr¶ lêi ? "ngâ sau "kh«ng gian nh thÕ nµo ? Nã diÔn t¶ t©m tr¹ng g× ? ?Nỗi nhớ mẹ, nhớ quê đợc diễn tả qua cụm từ nào ? giải thích ? - HS dùa vµo chó thÝch ? Hình ảnh đó giúp em hiểu gì về tâm trạng cô gái ? GV: Cã thÓ lµ nçi nhí vÒ mÑ, vÒ quª, lµ nçi ®au buån tñi cña kÎ làm con phải xa cách không đỡ đần đợc cha mẹ. Có thể là nỗi nhớ một thời con gái đã qua, nỗi đau về thân phận của mình khi ở nhà chång… ? Qua ®©y em liªn tëng tíi th©n phËn ngêi phô n÷ xa ntn ? -> th©n phËn lµm d©u : "con chim ®a ®a ®Ëu nh¸nh ..." ? Cảm nghĩ của em khi đọc bài ca dao này - HS ph¸t biÓu c¶m nghÜ. II. Ph©n tÝch. 1. Bµi 1 : - Lêi mÑ nãi víi con - ©m ®iÖu t©m t×nh s©u l¾ng C«ng cha nh nói ngÊt trêi NghÜa mÑ nh níc.....biÓn §«ng. + H×nh ¶nh so s¸nh cã tÝnh biÓu tîng , phép đối. + C«ng ¬n trêi biÓn cña cha mÑ víi con c¸i -> "cï lao chÝn ch÷" +ý nghÜa: Nh¾c nhë bæn phËn, tr¸ch nhiệm của con cái phải ghi nhớ, đền đáp c«ng ¬n trêi biÓn cña cha mÑ. -> ph¶i kÝnh yªu, biÕt ¬n, phông dìng, nghe lêi...... * Bµi 2(TK) : - Lêi ngêi con g¸i lÊy chång xa nãi vÒ mÑ, quª mÑ. Nçi buån xãt É s©u l¾ng, ©m thÇm Chiều chiều ra đứng ngõ sau Tr«ngvÒ ........ruét ®au chÝn chiÒu - Thêi gian : chiÒu chiÒu =>tõ l¸y gîi t¶ sù lÆp ®i lÆp l¹i -> Gợi sự cô đơn lạc lõng - Kh«ng gian :ngâ sau->buån, v¾ng vÎ - Nçi nhí : "ruét ®au chÝn chiÒu " => T©m tr¹ng th¬ng nhí, xãt xa, buån nh¬ da diÕt. * ý nghÜa: Bµi ca dao gîi niÒm c¶m th«ng th¬ng c¶m . * Bµi 3 (TK) : - Bµi ca dao lµ lêi cña con ch¸u nãi víi «ng bµ. - HS đọc bài ca dao ? Bài ca dao là lời của ai nói với ai ? về vấn đề g× ? - HS dùa vµo bµi ca dao tr¶ lêi ? Cụm từ mở đầu bài ca dao diễn tả hành động g× ? ngô ý biÓu hiÖn t×nh c¶m nh thÕ nµo ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ?H/¶ "nuéc l¹t m¸i nhµ "gîi cho em suy nghÜ, liªn tëng g× ? ?Qua đó em cảm nhận đợc tình cảm gì thể hiện tõ bµi ca dao ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi - HS đọc bài ca dao ? Bài ca dao nói về vấn đề gì ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi. - "ngã lªn"=>sù tr©n träng, t«n kÝnh - 'nuéc l¹t m¸i nhµ'' => h×nh ¶nh so s¸nh gîi sù kÕt nèi bÒn chÆt… + hÝnh ¶nh so s¸nh gîi t¶, cÆp tõ so s¸nh ''bao nhiªu.....bÊy nhiêu'' -> rất nhiều,vô số không đếm hết * ý nghÜa: ThÓ hiÖn nçi nhí th¬ng, niÒm yªu kÝnh biÕt ¬n «ng bµ .. 2. Bµi 4 : - Bµi ca dao nãi vÒ t×nh anh em Anh em nh thÓ ch©n tay Anh em/ hoµ thuËn/ 2 th©n/vui vÇy - H×nh ¶nh so s¸nh, nhÞp 2/2 ®i liÒn nhau.

(24) ?Tình cảm anh em đợc diễn tả cụ thể qua nh÷ng tõ ng÷ nµo ? - HS tr¶ lêi ?Nói về tình cảm đó bài ca dao sử dụng biện ph¸p nghÖ thuËt g× ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ?T¸c dông cña phÐp so s¸nh vµ nhÞp ®iÖu th¬ - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Bµi ca dao nh¾c nhë chóng ta ®iÒu g× vÒ t×nh c¶m anh em ? (liªn hÖ 1 sè bµi ca dao) - HS suy nghÜ tr¶ lêi- GV KL.. =>ThÓ hiÖn t×nh anh em g¾n bã yªu th¬ng * ý nghÜa: Nh¾c nhë: anh em ruét thÞt phải gắn bó, yêu thơng nhau để cha mẹ vui lßng. ? Qua t×m hiÓu 2 bµi ca dao trªn, em nhËn xÐt gì về cách biểu đạt của ca dao, đân ca ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Hai bµi ca dao thÓ hiÖn néi dung g× ? III. Tæng kÕt - HS sy nghÜ tr¶ lêi 1. NghÖ thuËt: - ThÓ th¬ lôc b¸t. - Gọi HS đọc to ghi nhớ - H×nh ¶nh so s¸nh vÝ von quen thuéc,Èn dụ đối xứng ,tăng cấp -Giäng ®iÖu ngät ngµo mµ trang nghiªm - Cả 2 bài là hình thức độc thoại có kết Hoạt động 4: Củng cố cÊu 1 vÕ. 2. Néi dung: - C¸c bµi ca dao nh¾c nhë chóng ta ®iÒu g× ? - Diễn tả tình cảm gia đình:Lòng biết - §äc thuéc diÔn c¶m 1 bµi em thÝch nhÊt? ¬n,t×nh yªu th¬ng,nçi nhí Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: * Ghi nhí: SGK - Häc thuéc 2 bµi ca dao, ph©n tÝch tõng bµi - Đọc 2 bài đọc thêm còn lại, su tầm các bài cùng chủ đề . -Soạn bài "Những câu hát về tình yêu quê hơng,đất nớc,con ngời" (Bài 1 và 4) BT bæ sung :T×m 10 tõ ghÐp nãi vÒ t/c' gia đình ,chỉ những ngời thân trong gia đình . (VD: yêu thơng, đùm bọc ....) ----------------------------------------TuÇn 3 TiÕt 10.. Ngµy so¹n: …………….. Ngµy d¹y: ........................ Nh÷ng c©u h¸t vÒ t×nh yªu quê hơng, đất nớc, con ngời. A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc:. 1. KiÕn thøc. - HS cñng cè kh¸i niÖm ca dao, d©n ca. - Nắm đợc nội dung ý nghĩa và hình thức nghệ thuật tiêu biểu của ca dao, dân ca qua những bài ca thuộc chủ đề tình yêu quê hơng, đất nớc, con ngời.. 2. Kü n¨ng - Rèn kĩ năng đọc-hiêu, phân tích, cảm thụ ca dao trữ tình -Ph¸t hiÖn vµ ph©n tÝch nh÷n h×nh ¶nh so s¸nh ,Èn dô .nh÷ng m« tÝp quen thuéc trong c¸c bµi ca dao trữ tình về tình yêu quê hơng, đất nớc, con ngời. 3. Thái độ - Bồi dỡng tình yêu quê hơng đất nớc con ngời. B. chuÈn bÞ. 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV, b×nh v¨n + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, nêu vấn đề, bình giảng..

(25) 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: ổn định tổ chức. - KiÓm tra sÜ sè: 7A: ....................... Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ. ?§äc thuéc 2 bµi ca dao vÒ t×nh c¶m gia đình? Nêu cảm nghĩ về 1 bài ca dao mà em thÝch nhÊt? Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. * Giíi thiÖu bµ: Bªn c¹nh chïm ca dao nãi vÒ t×nh c¶m gia đình, chùm ca dao nói về tình yêu quê quê hơng đất nớc con ngời cũng rất hấp dẫn và thó vÞ... * Néi dung d¹y häc cô thÓ - GV lu ý giọng đọc: Giọng vui tơi, trong s¸ng, tù hµo, chËm r·i - GV đọc mẫu 1 bài, gọi HS đọc tiếp - GV híng dÊn HS gi¶i nghÜa 1 sè tõ khã trong bµi ? Theo em, t¹i sao 2 bµi ca dao kh¸c nhau cã thÓ hîp thµnh 1 cÊu tróc nh trong SGK? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? NhËn xÐt cña em vÒ nh÷ng ®iÓm h×nh thøc gièng nhau cña 2 bµi ca dao trªn?. Yêu cầu cần đạt. -HS: §äc-Tr¶ lêi theo ý hiÓu. I. §äc vµ t×m hiÓu chung. 1. §äc, t×m hiÓu chó thÝch. * §äc: * Chó thÝch: SGK 2. T¸c phÈm * CÊu tróc v¨n b¶n - 2 bài có chung 1 chủ đề: Bài 1  tình yêu quê hơng đất nớc, bài 4 kết hợp với tình yªu con ngêi. - Dùng thể thơ lục bát, diễn đạt bằng đối đáp, hỏi mời, nhắn gửi II. Ph©n tÝch. 1. Bµi 1 - Bµi ca dao gåm 2 phÇn : + phÇn hái (lêi c« g¸i): chän nÐt tiªu biÓu để hỏi + phần đáp (lời chàng trai): hiểu ro và trả lời đúng đối tợng. ->h×nh thøc phæ biÕn, nh»m thö tµi nhau về kiến thức lịch sử, địa lí,.... - Gọi HS đọc bài ca dao ?Bµi ca dao cã mÊy phÇn ? Mçi phÇn lµ lêi cña ai - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Nªu râ vµ nhËn xÐt vÒ lêi nãi ë tõng phÇn ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Em thấy hình thức đối đáp này có phổ biến trong ca dao không ? Mục đích hỏi đáp để lµm g× ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? LÊy VD 1 sè bµi ? - VD : DÇu g× kh«ng th¾p, b¾p g×.... ? Các địa danh trong lời hỏi đáp là những nơi nh thÕ nµo ? Nã thÓ hiÖn ®iÒu g× ? - Là đặc sắc của mỗi vùng, nhng đều là di sản v¨n ho¸ næi tiÕng cña níc ta. Ngêi hái biÕt chọn nét tiêu biểu để hỏi. Ngời đáp hiểu rõ và trả lời đúng  Thể hiện sự chia sẻ hiểu biết, niềm tự hào, tình yêu với quê hơng đất nớc. Họ cùng chhung sự hiểu biết, đó là tình cảm * ý nghĩa: Bài ca dao bộc lộ sự hiểu biết tình cảm yêu quý tự hào về vẻ đẹp văn để bày tỏ tình cảm với nhau h¸o, lÞch sö cña d©n téc. ? Nội dung đối đáp toát lên ý nghĩ gì? - HS suy nghÜ tr¶ lêi - HS đọc diễn cảm bài ca dao ? Côm tõ "rñ nhau" më ®Çu bµi ca dao thÓ hiÖn mèi quan hÖ nh thÕ nµo ? (T×m 1 sè vÝ dô kh¸c) ? Các địa danh đợc nói trong bài ? §ã lµ c¶nh ë ®©u ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Trong bài từ nào đợc lặp lại nhiều lần. Nêu nhận xét về cách tả ở ®©y ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi. * Bµi 2 : (TK) - Côm tõ "rñ nhau"->mèi quan hÖ gÇn gòi th©n mËt, cïng chung niÒm say mª yªu thÝch . - Liệt kê : Kiếm Hồ, Thê Húc .... những địa danh giầu truyền thèng lÞch sö v¨n ho¸.. -> cảnh đẹp Hà Nội - §iÖp tõ "xem" - Cách gợi nhiều hơn tả-> các địa danh gắn với truyền thống đấu tranh của dân tộc ..

(26) ? ở đây HN đợc nhắc đến trong vẻ đẹp văn háo truyền thống, vì sao có thể khẳng định nh vậy? - Hồ Gơm gợi nhớ đến truyền thuyết Lê Lợi, Cầu Thê Húc và chùa Ngọc Sơn là nét đẹp kiến trúc tâm linh. Đài Nghiên - Tháp Bút nét đẹp truyền thống học hành  Không ggian thơ mông, thiªng liªng… ? Cảnh sắc đó gợi cho em tình cảm nào - t×nh yªu HN, tù hµo... ? C©u hái cuèi bµi ca dao cã ý nghÜa g× ? (GV : ®©y lµ c©u hái tu tõ ) - Khẳng định, nhắc nhở về công lao xây dựng non nớc của cha «ng . ? Cho biÕt ý nghÜ cña bµi ca dao? HS suy nghÜ tr¶ lêi Gọi HS đọc diễn cảm bài ca dao ? Trong d©n gian tån t¹i 2 c©u: "§êng v« xø HuÕ…"- Chó thÝch cho em hiÓu g× vÒ hiÖn tîng nµy? - HiÖn tîng dÞ b¶n ? Bµi ca t¶ c¶nh n¬i ®©u ? - C¶nh xø HuÕ ? Tõ l¸y "quanh quanh" cã søc gîi t¶ mét kh«ng gian nh thÕ nµo? - HS suynghÜ tr¶ lêi ? Các tính từ trong lời ca: Non xanh, nớc biếc gợi tả vẻ đẹp nào cña phong c¶nh xø HuÕ? ? Ngoµi ra t¸c gi¶ cßn sö dông nghÖ thuËt g×? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Lêi ca: Ai v« xø HuÕ th× v« to¸t lªn ý nghÜ nh¾n göi nµo? - HS suy nghÜ tr¶ lêi. - HS đọc diễn cảm bài ca dao ? NhËn xÐt vÒ c¸ch dïng tõ ng÷ ë 2 c©u ®Çu? - sè tiÕng ? lo¹i tõ ? biÖn ph¸p nghÖ thuËt ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? gi¶i thÝch nghÜa tõ " mªnh m«ng, b¸t ng¸t " - HS gi¶i nghÜa 2 tõ l¸y ? Qua đó em thấy cảnh hiện lên nh thế nào? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Trªn nÒn bøc tranh Êy lµ h×nh ¶nh cña ai ? Tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật gì để miªu t¶ ? - NghÖ thuËt so s¸nh ? Cách so sánh có gì đặc biệt ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Hình ảnh chẽn lúa đòng đòng, phất phơ dới ngän … gîi cho em suy nghÜ g×? - Lúa đòng đòng: Sắp trổ bông, hạt căng mẩy ngêi con g¸i n«ng th«n ®ang tuæi dËy th×, ph¬i phíi søc xu©n. - PhÊt ph¬: KhÏ ®u ®a trong giã - Ngän n¾ng hång buæi mai: C¸ch dïng tõ ng÷ míi l¹, t¹o h×nh ¶nh Ên tîng. ? Em h×nh dung h×nh ¶nh con ngêi hiÖn lªn nh thÕ nµo? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Cả bài ca dao phản ánh vẻ đẹp nào? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Từ những vẻ đẹp đó, bài ca đã toát lên nh÷ng t×nh c¶m dµnh cho quª h¬ng vµ con ngời, đó là tình cảm nào? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? NhËn xÐt vÒ nghÖ thuËt trong 4 bµi ca dao - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? T×nh c¶m chung thÓ hiÖn trong 4 bµi ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi - Gọi SH đọc to phần ghi nhớ Hoạt động 4: Củng cố ? C¸ch t¶ c¶nh cña 4 bµi ca dao vÒ t×nh yªu. * ý nghÜa: Ca ngîi tµi hoa, c«ng lao dùng níc cña cha «ng. Nhắc nhở con cháu phải biết giữ gìn và xây dựng đất nớc cho xøng víi truyÒn th«ng slich sö v¨n h¸o cña d©n téc.. * Bµi 3 : (TK). - C¶nh xø HuÕ : - Tõ l¸y: "Quanh quanh" gîi t¶ kh«ng gian tr¶ réng vµ nh÷ng con dêng mÒm mµi, uèn khóc dÇn vÒ huÕ - dïng nhiÒu tÝnh tõ :xanh, biÕc ... => Phong c¶nh HuÕ ªm dÞu, th¬ méng, hiÒn hoµ. -biện pháp so sánh: nh tranh hoạ đồ * ý nghÜa: Lêi nh¾n göi chµo mêithÓ hiÖn t×nh yªu vµ niÒm tự hào dành cho xứ xở Huế tơi đẹp, hấp dẫn.. 2. Bµi 4 : - 2 c©u ®Çu :. sè tiÕng kÐo dµi tõ l¸y gîi t¶ phép đối, đảo từ. - Tõ l¸y : mªnh m«ng, b¸t ng¸t -> Cảnh cánh đồng rộng lớn, trù phú . - 2 c©u sau :h×nh ¶nh c« g¸i - Thân em.....chẽn lúa đòng đòng =>NT so s¸nh, tõ l¸y gîi t¶ -> m«tÝp "th©n em".  Ngời con gái trẻ trung, xinh đẹp, phơi phíi søc xu©n. - Cảnh thiên nhiên và con ngời với vẻ đẹp trÎ trung ®Çy søc sèng. * ý nghÜa: BiÓu hiÖn t×nh c¶m yªu quý, tù hào, lòng tin vào cuộc sống tốt đẹp nơi quª h¬ng. III. Tæng kÕt 1. NghÖ thuËt: - ThÓ th¬ lôc b¸t, biÐn thÓ lôc b¸t, th¬ tù do. - Nghệ thuật đối đáp. 2. Néi dung: - Tình yêu quê hơng, đất nớc, con ngời * Ghi nhí: SGK.

(27) quê hơng, đất nớc, con ngời có đặc điểm chung g×? * §¸p ¸n: c a. Gîi nhiÒu h¬n t¶ b. T¶ rÊt chi tiÕt nh÷ng h×nh ¶nh thiªn nhiªn c. Chỉ tả chi tiết những đặc điểm tiêu biểu nhÊt. d. Chỉ liệt kê tên địa danh chứ không miêu tả. Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - Häc thuéc, ph©n tÝch c¸c bµi ca dao ?T×m đọc su tầm các bài cùng chủ đề .Tìm các từ l¸y cã trong bµi, t×m hiÓu nghÜa ? - So¹n bµi "Nh÷ng c©u h¸t than th©n". - ChuÈn bÞ: Tõ l¸y. §äc tríc c¸c VD, TL c¸c CH, BT…. Xem l¹i KT vÒ tõu ë líp 6. -------------------------------------------. Ngµy so¹n: ……………… Ngµy d¹y: ........................... TuÇn 3 TiÕt 11. Tõ l¸y A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc:. 1. KiÕn thøc. - Hiểu đợc thế nào là từ láy, các loại từ láy (láy toàn bộ và láy bộ phận). 2. Kü n¨ng. -Ph©n tÝch cÊu t¹o tõ,gi¸ trÞ tu tõ cña tõ l¸y trong v¨n b¶n. -Hiểu nghiã và biết cách sử dụng một số từ láy quen thuộc để tạo giá trị gợi hình,gợi tiếng,biểu cảm ,để nói giảm hoặc nhấn mạnh - RÌn kÜ n¨ng nhËn diÖn ph©n lo¹i tõ l¸y . 3. Thái độ. - Båi dìng ý thøc häc tËp bé m«n, häc tõ ng÷ TiÕng ViÖt. B. chuÈn bÞ. 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV, b×nh v¨n + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, phân tích ngôn ngữ, làm việc theo mẫu . 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: ổn định tổ chức. - KiÓm tra sÜ sè: 7A: ......................... Hoạt động 2: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 1. Tõ ghÐp lµ g×, cã mÊy lo¹i tõ ghÐp?. Yêu cầu cần đạt. * Gîi ý: 1. Tõ ghÐp lµ nh÷ng tõ ghÐp c¸c tiÕng cã quan hÖ vÒ nghÜa. Cã 2 lo¹i tõ ghÐp: 2. Nghĩa của từ ghép chính phụ và từ ghép đẳng ghép chính phụ và ghép đẳng lập..

(28) lËp? 2. - Tõ ghÐp chÝnh phô ph©n nghÜa Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. - Từ ghép đẳng lập  hợp nghĩa * Giíi thiÖu bµi Ơû lớp 6 các em đã biết khái niệm về từ láy. Đó là những từ phức có sự hoà phối âm thanh. Với tiết học hôm nay các em sẽ nắm được cấu tạo từ láy và từ đó vận dụng những hiểu biết vế cấu tạo và cơ chế tạo nghĩa từ để các em vận dụng tốt từ láy. I. C¸c lo¹i tõ l¸y * Néi dung d¹y häc cô thÓ 1. VÝ dô - GV gäi HS nh¾c l¹i kh¸i niÖm tõ l¸y mÕu m¸o liªu xiªu -> nh÷ng tõ phøc cã quan hÖ vÒ ©m, cã tiÕng gèc ®¨m ®¨m -> 2 tiÕng ->gièng ->gièng và tiếng đợc láy lại. gièng nhau ë nhau ë - Híng dÉn HS xÐt VD môc 1 nhau hoµn phô ©m vÇn, toµn vÒ ©m ®Çu kh¸c kh¸c =>L¸y vÇn phô ©m ? Mçi tõ l¸y trªn cã mÊy tiÕng ? toµn bé ? Từ láy "đăm đăm"có đặc điểm gì về âm => L¸y bé phËn thanh ? ? Tõ "mÕu m¸o"tiÕng nµo lµ tiÕng gèc (tiÕng cã nghÜa)? 2 tiÕng trong tõ gièng nhau ë ®iÓm nµo ? ? 2 tiÕng trong tõ "liªu xiªu" gièng nhau ë ®iÓm g× ? ? Qua nh÷ng VD nµy em thÊy cã mÊy lo¹i tõ  2 lo¹i tõ l¸y l¸y ? - Híng dÉn HS xÐt VD môc 3 th¨m th¼m ? So s¸nh c¸c tiÕng vÒ thanh ®iÖu vµ phô ©m cuèi (1) bÇn bËt ? (2) bËt bËt th¼m th¼m - Biến đổi thanh điệu và phụ âm cuối. ? Khi đọc em thấy cách dùng nào dễ hơn? cách (1) dễ đọc, xuôi tai hơn - C¸ch 1 ? Theo em ®©y lµ c¸c tõ l¸y toµn bé hay bé =>Các từ láy toàn bộ có biến đổi thanh phËn ? điệu hoặc phụ âm cuối (để hài hoà âm - Tõ l¸y toµn bé ? Qua ví dụ trên, cho biết có mấy loại từ láy, đặc thanh. ®iÓm cña tõng lo¹i? 2. Ghi nhí : SGK /42 - HS dùa vµo ph©n tÝch trªn tr¶ lêi - Gọi HS đọc to ghi nhớ II. NghÜa cña tõ l¸y - HS QS c¸c VD - SGK. 1. VÝ dô : ? NghÜa cña c¸c tõ l¸y: ha h¶, oa oa, g©u g©u, - ha h¶, oa oa, g©u g©u, tÝch t¾c tích tắc đợc tạo thành do đặc điểm gì về âm =>m« pháng ©m thanh (tiÕng kªu, thanh ? tiếng động) - HS suy nghÜ tr¶ lêi - lÝ nhÝ, li ti, ti hÝ -> chung khu«n vÇn ? Các từ láy lí nhí, li ti, ti hí có đặc điểm gì "i" chung vÒ ©m vµ nghÜa ? => gîi h×nh d¸ng ©m thanh nhá - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? C¸c tõ l¸y : phËp phång, nhÊp nh«, bËp bÒnh - phËp phång, nhÊp nh«, bËp bÒnh có đặc điểm gì chung về âm thanh và về nghĩa ? -> láy phụ âm đầu, tiếng gốc đứng sau, So sánh nghĩa của từ láy "mềm mại, đo đỏ"với tiếng trớc có khuôn vần "ấp" nghÜa cña tiÕng gèc ? => biểu thị trạng thái vận động - HS so s¸nh - mÒm -> mÒm m¹i =>t¨ng lªn ? Cho thªm VD vÒ kiÓu tõ l¸y nµy ? - đỏ -> đo đỏ => giảm đi - ®en ®en, x«m xèp => S¾c th¸i nhÊn m¹nh hoÆc gi¶m nhÑ ?Tõ viÖc ph©n tÝch trªn em rót ra nh÷ng kÕt luËn g× vÒ nghÜa cña tõ l¸y ? - HS dùa vµo ph©n tÝch trªn tr¶ lêi 2. Ghi nhí : - Gọi HS đọc to ghi nhớ * Lu ý: Phân biệt từ láy với từ ghép đẳng lập có.

(29) c¸c tiÕng gièng nhau vÒ phô ©m ®Çu vµ phÇn vÇn: m¸u mñ, r©u ria, t¬i tèt, t¬i cêi.. III. LuyÖn tËp : Bµi 1 (43) Tõ l¸y bÇn bËt, th¨m th¼m, - Gọi HS đọc yêu cầu bài 1 toµn bé chiªm chiÕp. (biÕn ©m) - HD HS t×m c¸c tõ l¸y vµ ®iÒn vµ b¶ng ph©n Tõ l¸y nøc në, tøc tëi, rãn rÐn, lo¹i bé phËn lÆng lÏ, rùc rì, rÝu rÝt nÆng nÒ. ? §iÒn c¸c tiÕng l¸y vµo tiÕng gèc t¹o tõ l¸y ?. ? Chän tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng - HS HS ®iÒn theo thø tõ sau GV gîi ý -> HS lµm lu ý hiểu nghĩa từ và đặt câu - GV gîi ý: xÐt mèi quan hÖ cña c¸c tiÕng : quan hÖ vÒ nghÜa -> tõ ghÐp quan hÖ vÒ ©m, cã tiÕng gèc -> tõ l¸y - GV híng dÉn HS gi¶i nghÜa vµ nhËn xÐt. Bµi 2 ( 43) lÊp lã , nho nhá, nhøc nhèi, khang kh¸c, th©m thÊp, chªnh chÕch, anh ¸ch. Bµi 3 (43) - nhÑ nhµng, nhÑ nhâm - xÊu xa, xÊu xÝ - tan tµnh, tan t¸c Bµi 4 (43) nhá nh¾n, nhá nhoi -> h×nh d¸ng nhá nhÆt, nhá nhen->t/chÊt, t/ c¸ch nhá nhÎ -> lêi nãi Bµi 5 (43) VD : m¸u mñ 2 tiÕng cïng cã nghÜa -> qh vÒ nghÜa => từ ghép đẳng lập Bµi 6 (43): (chiÒn, nª) : mê nghÜa (rít) : r¬i ra, xãt l¹i (hµnh) : lµm -> c¸c tõ nµy lµ tõ ghÐp. Hoạt động 4: Củng cố - Tõ l¸y? Ph©n lo¹i? - GV nhÊn m¹nh c¸c ND cÇn ghi nhí. Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - Hoµn thiÖn c¸c bµi tËp . §äc thªm sgk/ 44. - Tìm các từ láy trong các bài ca dao đã học và ph©n tÝch t¸c dông. - ChuÈn bÞ bµi: §¹i tõ. - So¹n: Qu¸ tr×nh t¹o lËp vb. -------------------------------------. TuÇn 3 TiÕt 12.. Ngµy so¹n:…………………. Ngµy d¹y: ................................ Qu¸ tr×nh t¹o lËp v¨n b¶n (ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 1 - ë nhµ). A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc:. 1. KiÕn thøc. .Nắm đợc các bớc của quá trình tạo lập văn bản trong giao tiếp và viết bài TLV một cách có ph¬ng ph¸p vµ hiÖu qu¶ h¬n.. 2. Kü n¨ng. - T¹o lËp v¨n b¶n cã bè côc,liªn kÕt, m¹ch l¹c. 3. Thái độ. - Cã ý thøc vËn dông vµo lµm bµi v¨n cô thÓ : viÕt bµi lµm v¨n sè 1 . B. chuÈn bÞ. 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV. + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, làm việc theo mẫu, phân tích ngôn ngữ. 2. HS: SGK, SBT,vë ghi..

(30) C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động 1: ổn định tổ chức. - KiÓm tra sÜ sè: 7A:...................... Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ. - ThÕ nµo lµ m¹ch l¹c trong v¨n b¶n? §iÒu kiÖn - M¹ch l¹c lµ sù tiÕp nèi cña c¸c c©u để có một văn bản mạch lạc? c¸c ý theo 1 tr×nh tù hîp lÝ - §iÒu kiÖn: + Các phần, các đoạn trong VB đều nói về một đề tài, biểu hiện 1 chủ đề chung xuyªn suèt Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. + Tr×nh tù râ rµng, hîp lÝ. * Giíi thiÖu bµi: Để có một văn bản hay đạt đợc mục đích giao tiếp thì yêu cầu ngời viết phải xác định đợc quá tr×nh khi viÕt. ViÕt cho ai, viÕt nh thÕ nµo, viÕt để làm gì? Đó là những nội dung mà bài học h«m nay chóng ta ph¶i lµm râ. * Néi dung d¹y häc cô thÓ I - C¸c bíc t¹o lËp v¨n b¶n. ? Theo em khi nµo ngêi ta cã nhu cÇu t¹o lËp v¨n b¶n ? : Viết th cho ông bà để hỏi thăm - Tõ nhu cÇu b¶n th©n: viÕt th, lµm tËp lµm v¨n, VD søc khoÎ vµ kÓ vÒ viÖc häc tËp cña b¸o cao. m×nh. ? Lấy việc viết th cho một ngời nào đó làm ví dụ, 1. Định hớng cần định hớng nh thế nào? - ViÕt cho ai (§èi tîng: «ng bµ ) - HS dùa vµo SGK tr¶ lêi - Làm gì( Mục đích: Trao đổi tình c¶m ) - ViÕt c¸i g×( Néi dung: Hái th¨m søc ?Nếu không xác định đợc 4 vấn đề trên em có khoẻ). - ViÕt nh thÕ nµo( C¸ch thøc ) viết đợc lá th đó không ? - Không viết đợc. ? Sau khi xác định đợc về định hớng, chúng ta 2. Tìm ý và lập dàn ý phải làm gì để viết đợc văn bản? + T×m ý : - T×m ý vµ lËp dµn ý VD : lêi chµo, hái th¨m søc khoÎ, nçi kÓ viÖc häc tËp, høa hÑn, chµo ?Với đề bài trên, em cần viết về những điều gì - nhớ, t¹m biÖt ... HS suy nghÜ tr¶ lêi + S¾p xÕp ý ( dµn ý) ? Theo em c¸c ý trªn cã ph¶i s¾p xÕp theo tr×nh tù kh«ng ? - S¾p xÕp ý theo 1 tr×nh tù thành văn (đúng chính tả, NP, ? Có dàn ý, em phải làm gì để hoàn chỉnh bức 3.Viết dïng tõ chÝnh x¸c, m¹ch l¹c) th ? ?Sau khi viết văn bản có cần đọc lại, chỉnh sửa 4. Đọc lại, chỉnh sửa . kh«ng ? - Cã ? Nh vậy, các bớc cần thiết để tạo lập văn bản là g× ? -> 4 bíc - 4 bíc. - Gọi HS đọc to ghi nhớ 2. Ghi nhí: (sgk 45) - Gọi HS đọc yêu cầu bài 1 - Yªu cÇu HS tr¶ lêi theo c¸c c©u hái SGK. II - LuyÖn tËp. Bµi 1:. Bµi 2: - GV nªu yªu cÇu BT 2 a, CÇn ph¶i tõ thùc tÕ Êy rót ra nh÷ng - Yªu cÇu HS ph¸t biÓu ý kiÕn vÒ néi dung, h×nh kinh nghiệm học tập để giúp bạn khác thøc tr×nh bµy cña b¸o c¸o kinh nghiÖm häc tËp. häc tèt h¬n. b, Xác cha đúng đối tợng, cách xng hô.

(31) - GV nªu yªu cÇu bµi 3 - HS th¶o luËn tr¶ lêi. kh«ng phï hîp. Thay b»ng "t«i" Bµi 3. - Dµn ý cÇn viÕt râ ý, ng¾n gän. - Bố cục rõ ràng, phân cấp độ ý. ) dïng kÝ hiÖu : I, II; 1, 2 ; - , + -> c¸c môc, ý ngang nhau viÕt th¼ng hµng, ý nhá h¬n viÕt lïi vµo - HS đọc yêu cầu bài 4 Bµi 4. - C¸c nhãm th¶o luËn vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ Bíc 1: §Þnh híng: - §èi tîng: ViÕt cho bè. - Mục đích: Để bố hiểu và tha thứ. Hoạt động 4: Củng cố - Néi dung: Thanh minh, xin lçi. - C¸c bíc t¹o lËp vb? Bíc 2: Xd bè côc: - GV nhÊn m¹nh c¸c ND quan träng cña bµi... MB: LÝ do viÕt th. TB : Thanh minh, xin lçi. Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: KB: Lêi høa ko t¸i ph¹m. - Ôn lại các bài: lk, bố cục, mạch lạc, tạo lập văn Bớc 3: Diễn đạt . Bíc 4: §äc,söa lçi b¶n - Hoµn thiÖn bµi tËp(sgk). - Đọc phần đọc thêm. - ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 1 ( HS lµm ë nhµ). ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 1 (L µm ë nhµ) A. Mục tiêu cần đạt 1. KiÕn thøc.: - Ôn lại cách làm bài văn tự sự và miêu tả về cách dùng từ, đặt câu, về liên kết, bố cục, m¹ch l¹c trong v¨n b¶n. - Xác định đợc cách làm bài văn miêu tả. - VËn dông vµo bµi viÕt thµnh th¹o. 2. KÜ n¨ng: - Vận dụng các kiến thức đã học vào viết bài tập làm văn hoàn chỉnh 3. Thái độ: - Yêu thích bộ môn, thích những cảnh đẹp của quê hơng. B. §Ò bµi. Hãy tả lại cánh đồng lúa chín quê em vào 1 buổi sáng đẹp trời C. §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm Đáp án 1. MB ( 1,5đ): Giới thiệu cánh đồng định tả. 2. TB: ( 7®) a. Tả cánh đồng * Tả bao quát: Dới ánh nắng rực rỡ của buổi sớm mai cánh đồng nh 1 tấm thảm trải rộng * T¶ cô thÓ: - Những thửa lúa vàng rực rỡ, thân lúa đổ xếp vào nhau - Nh÷ng thöa lóa ®ang chÝn, th©n lóa ®ang ng¶ sang mµu vµng - Mïi vÞ: th¬m ng¸t - Tả hoạt độngcủa con ngời b. Cảnh bầu trời, con đờng, dòng mơng trên cánh đồng ( Cã thÓ t¶ xen víi c¶nh) 3. KB ( 1,5đ): Nêu cảm nghĩ của em về cảnh cánh đồng lúa chín. BiÓu ®iÓm.

(32) - Điểm 9,10: Đáp ứng các yêu cầu trên, biết viết bài văn miêu tả có liên tởng, so sánh đặc s¾c. Bè côc râ rµng, hµnh v¨n tr«i ch¶y, kh«ng m¾c lçi chÝnh t¶. - Điểm 7,8: Đáp ứng cơ bản các yêu cầu trên, biết cách làm bài văn miêu tả, viết tơng đối lu lo¸t, cßn m¾c 1 vµi lçi chÝnh t¶. - Điểm 5,6: Tỏ ra hiểu đề, nhng viết còn lúng túng, viết tơng đối rõ ý nhng cha có những hình ảnh liên tởng, so sánh đặc sắc, mắc 5 - 7 lỗi chính tả. - Điểm 3,4: Bài viết sơ sài, cha biết miêu tả cách đồng lúa vào buổi sáng đẹp trời, mắc nhiều lçi chÝnh t¶. - §iÓm 1,2: Sai l¹c c¬ b¶n vÒ néi dung vµ ph¬ng ph¸p. -------------------------------------TuÇn 4 TiÕt 13.. Ngµy so¹n: ------------------Ngµy d¹y: --------------------. Nh÷ng c©u h¸t than th©n. A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc:. 1. KiÕn thøc. -Hiểu đợc hiện thực cuộc sống của ngời dân lao động qua những bài ca thuộc chủ đề "than th©n" -Mét sè biÖn ph¸p nghÖ thËt tiªu biÓu trong viÖc x©y dùng h×nh ¶nh vµ sö dông ng«n tõ cña c¸c bµi ca dao than th©n. 2. Kü n¨ng. - §äc - hiÓu nh÷ng c©u h¸t than th©n -Ph©n tÝch gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña nh÷ng c©u h¸t than th©n trong bµi häc. 3. Thái độ. - Biết cảm thông với những con ngời lao động B. chuÈn bÞ. 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV, b×nh v¨n + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, nêu vấn đề, bình giảng… 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: ổn định tổ chức. - KiÓm tra sÜ sè: 7A: ...................... Hoạt động 2: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS ?§äc thuéc lßng 2 ca dao vÒ t×nh yªu quª h¬ng đất nớc em đã đợc học. Phân tích 1 bài mà em thÝch nhÊt. Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. * Giíi thiÖu bµi: Ca dao, d©n ca lµ tÊm g¬ng ph¶n ¸nh ®/sèng t©m hån nd. Cã nhiÒu bµi ca dao - d©n ca lµ tiếng hát than thở về cuộc đời, cảnh ngộ cực khổ đắng cay. Những bài này ngoài ý nghĩa than th©n, cßn cã ý nghÜa tè c¸o x· héi pk. Bµi häc h«m nay chóng ta sÏ t×m hiÓu mét sè bµi ca dao tiêu biểu của chủ đề này. * Néi dung d¹y häc cô thÓ: - GV lu ý giọng đọc: Chậm rãi, trầm buồn. - GV đọc mẫu 1 bài. Yêu cầu cần đạt. HS đọc thuộc lòng 1 bài ca dao. Phân tÝch bµi ca dao vµ nªu ý nghÜa cña bµi ca dao đó.. I. §äc vµ t×m hiÓu chung. 1. §äc, t×m hiÓu chó thÝch. * §äc:.

(33) - Gọi HS đọc đến hết. - Híng dÉn HS gi¶i nghÜa 1 sè tõ khã trong v¨n b¶n ? Nêu chủ đề chung của những bài ca dao? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? ThÕ nµo lµ c©u h¸t than th©n? - Mợn chuyện con vật để giãi bày nỗi đau xót, đắng cay trong cuộc đời ? V¨n b¶n nµy thuéc kiÓu v¨n b¶n nµo? - BiÓu c¶m - HS đọc diễn cảm bài ca dao ?Bài ca dao nói về vấn đề gì ? Điều đó đợc diễn tả qua từ ngữ nào ? - HS dùa vµo bµi ca dao tr¶ lêi ? H·y nhËn xÐt vÒ nghÖ thuËt dïng tõ ng÷ cña t¸c gi¶ ? ? "lªn th¸c xuèng ghÒnh" lµ nh thÕ nµo ? - HS dùa vµo chó thÝch tr¶ lêi ? H×nh ¶nh "lËn ®Ën 1 m×nh"vµ "bÓ ®Çy, ao c¹n"gîi em nghÜ tíi ®iÒu g× trong cuéc sèng cña con cß ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? ë ®©y cã ph¶i chØ nãi cuéc sèng cña con cß kh«ng? GV: liên hệ cảnh đời "kẻ ăn ko hết ngời lần ko ra" ? Câu hỏi trong bài để nói điều gì ? - Ai lµm? Tè c¸o bän thèng trÞ phong kiÕn g©y ra nh÷ngc¶nh ngang tr¸i, lo¹n l¹c. ? Qua cuộc đời lận đận của con cò gợi em liên tởng tới ai ? tới điều g× ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Liên hệ 1số bài ca dao mợn hình ảnh con cò để nói cuộc sống của ngêi n«ng d©n trong x· héi cò? VD: Con cò mà đi ăn đêm... Con cßlÆn léi bê s«ng.... * Chó thÝch: SGK 2 . T¸c phÈm * Chủ đề : thân phận ngời nông dân trong x· héi cò . * Hình thức: Dùng thể lục bát, diễn đạt b»ng h×nh ¶nh so s¸nh, Èn dô * PTB§: BiÓu c¶m II. Ph©n tÝch.. Bµi 1 (TK) - Cuộc đời con cò vất vả, khổ cực: lËn ®Ën 1 m×nh lªn th¸c xuèng ghÒnh bÓ ®Çy> < ao c¹n - dùng thành ngữ, phép đối -> kiếm ăn vất vả, đơn độc cảnh đời ngang trái (cạn - đầy) - NghÖ thuËt Èn dô -> nãi cuéc sèng con ngêi - C©u hái tu tõ -> "Ai" : đại từ phiếm chỉ => tr¸ch mãc * ý nghĩa: Qua việc nói con cò để nói lên cuộc đời vất vả cay đắng của ngời nông dân xa , là tiếng nói tố cáo xã héi phong kiÕn tríc ®©y.. 1. Bµi 2 - "th¬ng thay"=> ®iÖp tõ - HS đọc diễn cảm bài ca dao - T« ®Ëm mèi th«ng c¶m, xãt xa cho ? Kết cấu "thơng thay" lặp lại 4 lần có ý nghĩ gì? cuộc đời cay đắng của ngời lao động. - HS suy nghÜ tr¶ lêi - KÕt nèi, më ra nh÷ng nçi th¬ng kh¸c. ? Những con vật nào đợc nhắc tới ở bài ca dao ? - "con tằm, lũ kiến, hạc, quốc" §ã lµ nh÷ng con vËt nh thÕ nµo ? - Con t»m, lò kiÕn, h¹c, quèc, nh÷ng con vËt nhá bÐ... ? Nh÷ng con vËt trong bµi gîi em liªn tëng tíi ai ? vÒ ®iÒu g×? + Con t»m: ChØ ¨n l¸ d©u, rót ruét nh¶ t¬  bÞ kÎ kh¸c bßn rót søc lùc. + Con hạc: Lách đờng mây  cuộc đời của nh÷ng kÎ phiªu b¹t, lËn ®Ën, cè g¾ng v« väng. + Con kiÕn: Sè phËn nhá nhoi, xu«i ngîc, vÊt v¶ lµm lông mµ vÉn nghÌo khã. + Con cuèc: Kªu ra m¸u  th©n phËn thÊp cæ bé họng, khổ đau oan trái, ko đợc lẽ công bằng ). - nghệ thuật ẩn dụ =>những con ngời ? ë ®©y t¸c gØa sö dông nghÖ thuËt g×? T¸c bÐ nhá thÊp hÌn dông? - T¸c dông: gîi sù c¶m th«ng s©u s¾c - HS suy nghÜ tr¶ lêi *ý nghÜa: Bµi ca dao lµ lêi than vÒ ? ý nghÜa bµi ca dao ? th©n phËn cña ngêi n«ng d©n trong x· - HS suy nghÜ tr¶ lêi - GV KL. hội cũ phải chịu nhiều cay đắng bất c«ng . - HS đọc diễn cảm bài ca dao - Hs hiÓu h×nh ¶nh “tr¸i bÇn”: 1 thø qu¶ tÇm thêng, nhá bÐ bÞ næi tr«i trong sãng níc. ? Bài ca dao đợc mở đầu bằng từ “ Thân em ”.Tõ nµy gîi cho em ®iÒu g×? - Tội nghiệp đắng cay, gợi sự đồng cảm ? Biện pháp nghệ thuật nào đã đợc sử dụng? ? Em h×nh dung h×nh ¶nh "tr¸i bÇn tr«i, giã dËp. 2. Bµi 3 - Th©n em --- tr¸i bÇn tr«i giã dËp sãng dåi - NghÖ thuËt so s¸nh + Số phận lênh đênh chìm nổi, phụ thuéc cña ngêi phô n÷ xa..

(34) sãng dåi"thÓ hiÖn sè phËn nh thÕ nµo ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ?Từ đó em suy nghĩ gì về số phận ngời phụ nữ trong x· héi cò ? - BÞ phô thuéc, vïi dËp kh«ng cã c¬ héi lùa chän, t×m c¬ héi h¹nh phóc. ? Em cßn biÕt bµi ca dao nµo më ®Çu b»ng côm tõ "th©n em"? VD: Thân em nh dải lụa đào.... Thân em nh giếng giữa đàng.. Th©n em nh h¹t ma sa....... ? Cho biÕt ý nghÜa cña bµi ca dao? - HS suy nghÜ tr¶ lêi - Gọi HS đọc ghi nhớ SGK ? Nêu những đặc sắc về nội dung, nghệ thuật của chïm bµi ca dao trªn - HS suy nghÜ tr¶ lêi. * ý nghÜa: Nçi xãt th¬ng th©n phËn ngêi phô n÷. Tè c¸o x· héi phong kiÕn rÎ róng, vïi dËp hä. * Ghi nhí: SGK III. Tæng kÕt 1. NghÖ thuËt: - ThÓ th¬ lôc b¸t: ¢m ®iÖu than th©n, th¬ng c¶m. - H×nh ¶nh so s¸nh, Èn dô mang tÝnh truyÒn thèng.c¸c thµnh ng÷… 2. Néi dung: Hoạt động 4: Luyện tập, củng cố - Xãt th¬ng th©n phËn con ? Biện pháp nghệ thuật nào không đợc sử dụng ở ngời trong xã hội cũ. - Ph¶n kh¸ng x· héi pk bÊt c«ng. c¶ ba bµi ca dao than th©n? a. Nh÷ng h×nh ¶nh so s¸nh hoÆc Èn dô b. ThÓ th¬ lôc b¸t, ©m ®iÖu th¬ng c¶m c. NhiÒu ®iÖp tõ, ®iÖp ng÷. * §¸p ¸n: c d. Nh÷ng h×nh ¶nh mang tÝnh truyÒn thèng Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - Học thuộc văn bản đã học, su tầm, học thuéc nh÷ng bµi cã ý nghÜa t¬ng tù. - N¾m v÷ng néi dung, nghÖ thuËt cña 3 bµi ca dao trªn. - So¹n “ Nh÷ng c©u h¸t ch©m biÕm ”, su tÇm thªm mét sè bµi cã néi dung t¬ng tù. ----------------------------------------. TuÇn 4 TiÕt 14.. Ngµy so¹n: ……………. Ngµy d¹y: ........................ Nh÷ng c©u h¸t ch©m biÕm. A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc. 1. KiÕn thøc. - HS phát hiện đợc cách ứng sử của tác giả dân gian trớc nhứng thói h tật xấu ,những hủ tục l¹c hËu. - Mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt tiªu biÓu thêng thÊy trong c¸c bµi ca dao ch©m biÕm. - Thuộc những bài ca dao trong văn bản và biết thêm 1 số bài ca dao cùng chủ đề. 2. Kü n¨ng. - Rèn kỹ năng đọc- hiểu - cảm thụ về CD. -Phân tích đợc giá trị niội dung và nghệ thuật của những câu hát châm biếm trong bài học. 3. Thái độ. - Giáo dục hs có ý thức tránh những thói h tật xấu; có thái độ phê phán ..

(35) B. chuÈn bÞ. 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV, b×nh v¨n + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, nêu vấn đề, bình giảng. 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV và HS. Yêu cầu cần đạt. Hoạt động 1: ổn định tổ chức. - KiÓm tra sÜ sè: 7A: Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ. - Đọc thuộc lòng 2 bài ca dao thuộc chủ đề than thân. Em xúc động nhất trớc bài nào ? V× sao? Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. * Giíi thiÖu bµi Noäi dung caûm xuùc cuûa ca dao, daân ca raát ña dạng. Ngoài những câu hát yêu thương, tình nghĩa, những câu hát than thân, ca dao dân ca coøn raát nhieàu caâu haùt chaâm bieám. Cuøng với truyện cười, vè, những câu hát châm biếm đã thể hiện khá tập trung những đặc saéc NT traøo loäng daân gian VN, nhaèm phôi bày các hiện tượng đáng cười trong XH. Caùc em haõy cuøng nhau tìm hieåu qua VB: “Những câu hát châm biếm”. * Néi dung d¹y häc cô thÓ - GV hớng dẫn đọc: rõ ràng, hơi kéo dài giọng một chút để mỉa mai , hài hớc. - GV đọc mẫu 1 bài, gọi HS đọc tiếp - GV kiÓm tra viÖc häc chó thÝch cña HS.. - §äc thuéc lßng 2 bµi ca dao - Nªu c¶m nghÜ vÒ 1 bµi ca dao.. I. §äc vµ t×m hiÓu chung. 1. §äc, t×m hiÓu chó thÝch. * §äc: * Chó thÝch: - La đà: say sa đi đứng không vững. - Mâ rao: 1 dông cô = gç, tre tròn hoặc dài, rỗng để báo hiệu, phát hiÖu lÖnh. 2. T¸c phÈm. - Chủ đề: Phản ánh hiện tợng bất bình thờng trong xã hội -> Gây cời, châm biếm. - NghÖ thuËt: ThÓ th¬ lôc b¸t, h×nh ¶nh Èn ? Vì sao 4 bài này đợc xếp chung vào 1 văn dụ, đối lập. b¶n? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Nªu nh÷ng nÐt nghÖ thuËt chung nhÊt cña 4 II. Ph©n tÝch. bÇi ca dao trªn? Bµi 1 - HS suy nghÜ tr¶ lêi - c¸i cß lÆn léi... -> h×nh ¶nh c« g¸i đẹp, lận đận - cô yếm đào.......--> cô thôn nữ xinh đẹp, - HS đọc diễn cảm bài ca dao. t¬i duyªn. ?Bài ca dao đợc mở đầu bằng hình ảnh của -> Chuẩn bị cho việc giới thiệu nhân vật ai? "chó t«i" ? Hình ảnh "yếm đào "gợi ta nghĩ đến cô gái - Chú tôi : hay tửu hay tăm ẳh thế nào ? (trẻ, đẹp, hiền...) hay ...chÌ.....hay... ngñ tra ? Hai c©u më ®Çu cã ý nghÜa g× ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Chú tôi đợc giới thiệu bằng những hình ảnh nµo ? - HS dùa vµo bµi ca dao tr¶ lêi ? Từ nào đợc lặp đi lặp lại nhiều lần ?. - Điệp từ "hay"->sự sa đà, thói xấu, lời lao động. - C¸ch nãi ngîc -> 2 nh©n vËt tr¸i ngîc, mục đích không phải mai mối * ý nghÜa: Bµi ca dao chÕ giÔu ngêi hay nghiÖn ngËp, lêi biÕng ..

(36) ? "hay"ở đây đợc hiểu nh thế nào ? có phải tèt kh«ng ? ? Cách giới thiệu nhân vật để cầu hôn ở đây có gì đặc biệt ? Cách nói đó nhằm dụng ý gì ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Bµi ca dao chÕ giÔu h¹ng ngêi nµo ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi. Bµi 2 - Lêi thÇy bãi : Sè c« ch¼ng giµu th× nghÌo -> k/tÕ sè c« cã mÑ, cha, vî, chång-> g/® con c¸i : ch¼ng g¸i th× trai - những lời nói dựa, nớc đôi, những điều hiÓn nhiªn. - HS đọc diễn cảm bài ca dao ? §èi tîng miªu t¶ trong bµi ca dao lµ ai ?  V« nghÜa, Êu trÜ, nùc cêi Thầy bói này đã phán về những vấn đề gì + dùng điệp từ, cách nói phóng đại - HS dùa vµo v¨n b¶n tr¶ lêi ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ lêi ph¸n Êy ? (nã cã ý nghÜa tiªn ®o¸n kh«ng ?) - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Để miêu tả lời thầy bói tác giả dân gian đã sö dông nghÖ thuËt g× ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Qua đó thể hiện bản chất lời bói toán này nh thÕ nµo ? ? Bµi ca dao cã ý nghÜa g× ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Theo em đến nay bài ca dao còn ý nghĩa kh«ng ? (GV hớng dẫn HS đọc thêm) - HS đọc diễn cảm bài ca dao ? Bµi ca dao t¶ c¶nh g× ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Những đối tợng nào tham gia trong đám ma con cò ? chúng đến để làm gì ? Nêu cụ thể ? Em có nhận xét gì về cảnh tợng, không khí của đám ma này ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? H×nh ¶nh nh÷ng con vËt trong bµi ca dao gîi em liªn tëng tíi những đối tợng nào trong xã hội cũ ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Nh vậy tác giả dân gian đã sử dụng nghệ thuật gì ? ? Việc chọn các nhân vật đóng vai nh thế lí thú ở chỗ nào ? - ý tứ kín đáo, sâu sắc . ? BiÖn ph¸p nghÖ thuËt nµy gièng víi lo¹i truyÖn d©n gian nµo ? - truyÖn ngô ng«n ? Em hiểu đợc bài ca dao phê phán điều gì - HS suy nghÜ tr¶ lêi (GV liªn hÖ thùc tÕ nh÷ng tµn d cña hñ tôc cÇn phª ph¸n ) - HS đọc diến cảm bài ca dao ? Bµi ca dao t¶ vÒ ai? Em hiÓu cËu cai lµ ngêi nh thÕ nµo trong x· héi phong kiÕn? - HS dùa vµo chó thÝch tr¶ lêi ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ ngo¹i h×nh, trang phôc cña cËu cai? - HS dùa vµo v¨n b¶n tr¶ lêi ? BÒ ngoµi cËu cai sang träng nh thÕ nhng thùc chÊt th× thÕ nµo? + Ba năm đợc một chuyến sai: Cách nói thậm xng: ăn chực nằm chờ mãi mới đợc quan sai phái. + ¸o ®i mîn, quÇn ®i thuª . ? Tõ “ cËu cai ” lÆp l¹i cã ý nghÜa g×? ? NhËn xÐt vÒ nghÖ thuËt cña bµi ca dao trªn? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Bµi ca dao phª ph¸n ai? - HS suy nghÜ tr¶ lêi. -> b¶n chÊt bÞp bîm * ý nghĩa: Phê phán đả kích những kẻ hành nghề mê tín đốt nát, lừa bịp. Châm biÕm sù mª tÝn mï qu¸ng. Bµi 3. - Cảnh đám ma cò : Cà Cuống...la đà Chim Ri rÝu rÝt... Chào Mào ....đánh trống Chim ChÝch....®i rao -> Cảnh đánh chén vui nhộn, không khí vui vẻ ->không phù hîp -> Mçi con vËt tîng trng cho mét chøc s¾c trong lµng: lÝ trëng, ch¸nh tæng, mâ .... + NT Èn dô díi d¹ng nh©n ho¸. - ý nghÜa: Bµi ca dao ch©m biÕm, phª ph¸n hñ tôc ma chay rêm rµ Çm Ü Bµi 4 - Miªu t¶ ch©n dung cËu cai lÖ . + BÒ ngoµi: Sang träng. + Thùc chÊt:  ¡n chùc n»m chê.  ¸o mîn, quÇn thuª. - LÆp “ cËu cai ”: Ng÷ ®iÖu, giäng ®iÖu m¬n trín, ch©m biÕm, giÔu cît. - Nghệ thuật: phóng đại, châm biếm, kiểu câu định nghĩa. * ý nghÜa: Miªu t¶ h×nh ¶nh cËu cai nhè nh¨ng ra vÎ víi 1 th¸i độ mỉa mai châm biếm pha chút thơng hại .. III - Tæng kÕt. 1. Néi dung: Phª ph¸n, ph¬i bµy, chÕ giÔu nh÷ng hiÖn tîng xÊu trong x· héi. 2. NghÖ thuËt: + Phóng đại. + Èn dô.. - HDHS tæng kÕt. ? Cả 4 bài đều hớng về nội dung nào? - HS dùa vµo ph©n tÝch trªn tr¶ lêi ? Em hãy cho biết, các bài ca dao này đều có *Ghi nhí (SGK) ®iÓm chung g× vÒ nghÖ thuËt? - HS dùa vµo ph©n tÝch trªn tr¶ lêi Hoạt động 4: Luyện tập, củng cố * §¸p ¸n: c ? Đọc 4 bài ca dao trên, em đồng ý với ý kiến.

(37) nµo? a. Cả 4 bài đều có hình ảnh ẩn dụ, tợng trng. b. Tất cả đều sử dụng biện pháp phóng đại c. Cả 4 bài đều có nội dung, nghệ thuật châm biÕm d. NghÖ thuËt t¶ thùc trong c¶ 4 bµi - hS TL, GV KL - GV nhÊn m¹nh c¸c ND träng t©m bµi. Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - Häc thuéc lßng, ph©n tÝch 2 bµi ca dao - Su tầm các bài ca dao có cùng chủ đề - Dùa vµo bµi "Chó mÌo....."dùng thµnh truyÖn kÓ ng¾n. - ChuÈn bÞ: §¹i tõ. ---------------------------------------. TuÇn 4 TiÕt 15. Ngµy so¹n:…………….. Ngµy d¹y: ..................... §¹i tõ. A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc:. 1. KiÕn thøc. - HS nắm đợc khái niệm đại từ, ý nghĩa của đại từ ( những từ dùng để trỏ) - Phân biệt 2 loại đại từ TV (đại từ để trỏ, đại từ đẻ hỏi ) . 2. Kü n¨ng. -Rèn kĩ năng nhận biết đại từ trong văn bản nói và viết. -Sử dụng đại từ phù hợp với yêu cầu giao tiếp. . 3. Thái độ - Bồi dỡng ý thức học tập bộ môn, biết dùng đại từ phù hợp trong giao tiếp. B. chuÈn bÞ. 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV, b×nh v¨n + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, phân tích ngôn ngữ, làm việc theo mẫu… 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV và HS. Yêu cầu cần đạt. Hoạt động 1: ổn định tổ chức. - KiÓm tra sÜ sè: 7A: ........... Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ. - Ph©n biÖt 2 kiÓu tõ l¸y? Cho vÝ dô? - Nghĩa của từ láy đợc tạo nh thế nào? Ví dụ? Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. * Giíi thiÖu bµi Trong khi nói và viết, ta thường dùng. - 2 kiÓu tõ l¸y: + l¸y toµn bé + l¸y bé phËn - Nghĩa của từ láy đợc tạo thành nhờ đặc ®iÓm ©m thanh cña tiÕng vµ sù hµo phèi ©m thanh gi÷a c¸c tiÕng….

(38) những từ như: Tôi, tao, tớ, mày, nó, họ, hắn,… để xưng hô hoặc dùng: Đây, đó, nọ, kia,… ai, gì, sao, thế nào………để trỏ, để hỏi. Như vậy là vô hình chung ta đã sử dụng 1 số loại đại từ TV để giao tiếp. Vậy đại từ là gì? Đại từ có nhiệm vụ, chức năng và cách sử dụng ra sao? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm lời giải đáp qua tiết học hôm nay. * Néi dung d¹y häc cô thÓ - GV híng dÉn HS xÐt VD (B¶ng phô) ? C©u v¨n cña K/Hoµi nãi vÒ mÊy nh©n vËt ? (- 2 nh©n vËt ) ?Từ "nó"để chỉ vào ai ? Nó giữ chức vụ gì trong c©u? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Trong VD b " nã" chØ con vËt g× ? Nã gi÷ chøc vô g× trong c©u? - HS quan s¸t vÝ dô tr¶ lêi ? Nhê ®©u em biÕt nghÜa cña 2 tõ "nã" trong 2 ®o¹n v¨n trªn ? ? Tõ " thÕ " ë VD c trá sù viÖc g× ? v× sao em biÕt ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Từ " ai" trong bài ca dao để làm gì ? Nó giữ chøc vô g× trong c©u? - HS suy nghÜ tr¶ lêi - GV đa thêm VD để HS phân tích: e. Ngêi häc giái nhÊt líp lµ "nã". ?Tõ "nã" gi÷ chøc vô có ph¸p g×?(- VÞ ng÷ ) - GV chèt: C¸c tõ: nã, thÕ, ai, nã…võa ph©n tích là các đại từ. ? Vậy đại từ là gì? - HS dùa vµo ph©n tÝch trªn tr¶ lêi ? Đại từ có thể đảm nhiệm những vai trò ngữ ph¸p nµo trong c©u? - HS dùa vµo ph©n tÝch trªn tr¶ lêi - Gọi HS đọc to ghi nhớ. I. Thế nào là đại từ 1.VÝ dô: SGK/54. a) nã -> chØ ngêi em -- chñ ng÷ b) nã -> chØ con gµ. -- phô ng÷. -> hiÓu nhê vµo c¸c tõ ng÷ chØ ngêi, vËt ë c©u tríc . c) thế -> chỉ việc chia đồ chơi - phụ ngữ d) Ai -> từ dùng để hỏi -- chủ ngữ -> các đại từ (chỉ ngời,vật;để hỏi) e. Nã - chØ ngêi -- vÞ ng÷. 2.Ghi nhí : SGK / 55. II. Các loại đại từ 1. Đại từ để trỏ : ? Qua c¸c vÝ dô ph©n tÝch ë môc I, xÐt vÒ ý 1. VÝ dô nghĩa có thể chia làm mấy loại đại từ ? a. trỏ ngời, vật( đại từ xng hô) - Đại từ để trỏ VD: t«i, tao, chóng t«i, chóng mµy, nã. - Đại từ để hỏi ? Các đại từ : tôi, tao, tớ, chúng tao, chúng b. trá sè lîng tớ, mày, chúng nó … dùng để trỏ gì ? VD: bÊy, bÊy nhiªu - HS suy nghÜ tr¶ lêi ?Theo em, các từ "bấy, bấy nhiêu"để trỏ gì ? c. trá sù viÖc, tÝnh chÊt - HS suy nghÜ tr¶ lêi VD: VËy, thÕ ? Các từ "vậy, thế"để trỏ gì ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Nh vậy đại từ dùng để trỏ đợc chia làm mấy + Ghi nhớ: SGK lo¹i ? 2. Đại từ để hỏi : - HS dùa vµo ph©n tÝch trªn tr¶ lêi 1. VÝ dô - Gọi HS đọc to ghi nhớ a. hái vÒ ngêi, sù vËt ? Đại từ "ai" ở VD trên hỏi về đối tợng nào VD: ai, g×? - HS suy nghÜ tr¶ lêi b. hái vÒ sè lîng ? §¹i tõ "bao nhiªu, mÊy "hái vÒ ®iÒu g× ? VD: bao nhiªu, mÊy - HS suy nghÜ tr¶ lêi c.hỏi về hành động, tính chất, sự việc ? Các đại từ "sao, thế nào"hỏi về gì ? VD: sao, thÕ nµo - HS suy nghÜ tr¶ lêi.

(39) ? Nh vậy ĐT dùng để trỏ có mấy loại? Đặt c©u víi tõng lo¹i ? 2.Ghi nhí (SGK) - HS suy nghÜ tr¶ lêi - Gọi HS đọc to ghi nhớ. III. LuyÖn tËp : Bµi 1 (56): HS đọc y/cầu bài HDHS LuyÖn tËp a) - GV nªu tõng yªu cÇu bµi 1 sè Ýt sè nhiÒu a) Hãy sắp xếp các đại từ trỏ ngời, sự vật theo 1 tôi,tao,tớ,mình chúng tôi b¶ng ? 2 mµy,b¹n,cËu chóng mµy,c¸c b¹n (gîi ý: xÕp theo ng«i sè Ýt, sè nhiÒu ) 3 nã,h¾n, y chóng nã, hä b) NghÜa cña §T "m×nh" trong c©u : (1) Cậu giúp đỡ mình với nhé . (2) M×nh vÒ cã nhí ta ch¨ng Ta vÒ ta nhí hµm r¨ng m×nh cêi . Nghĩa đó có gì khác nhau ? Gîi ý: Cho thªm VD vµ nãi râ vÒ danh tõ chØ ngời đợc dùng nh đại từ ? ? Đặt câu có các đại từ chỉ chung theo mẫu ? ( GV híng dÉn, lµm mÉu) - Gọi HS lên bảng đặt câu theo yêu cầu - GV nªu yªu cÇu bµi 4. - Gäi c¸ nh©n HS ph¸t biÓu ý kiÕn.. b). (1) m×nh -- ng«i 1 (2) m×nh -- ng«i 2. Bµi 2 (57) VD: - Chó ¬i cho t«i hái th¨m 1 tÝ. - Ch¸u ®i liªn l¹c Vui l¾m chó µ ở đồn Mang Cá ThÝch h¬n ë nhµ Bµi 3 (57) -Giê häc h«m nay ai còng ph¸t biÓu -..Bao nhiªu nuéc l¹t nhí...bÊynhiªu - Dù thế nào tôi cũng đến . - Dï sao nã còng cha thµnh thËt. Bµi 4. ( 57). Hoạt động 4: Củng cố. 1. Thế nào là đại từ? 2. Đại từ có mấy loại, nêu đặc điểm từng lo¹i? - HSTL - GV KL... Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - Học bài, vẽ sơ đồ TD về các loại đại từ. - Hoµn thiÖn c¸c bµi tËp cßn l¹i. - §äc thªm sgk/ 57 + 58. - ChuÈn bÞ bµi: Tõ H¸n ViÖt - So¹n: LT t¹o lËp vb. ------------------------------------. TuÇn 4 TiÕt 16. Ngµy so¹n: ………….. Ngµy d¹y: ....................

(40) LuyÖn tËp t¹o lËp v¨n b¶n. A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc:. 1. KiÕn thøc. -V¨n b¶n vµ qui tr×nh t¹o lËp v¨n b¶n.. 2. Kü n¨ng. - TiÕp tôc rÒn luyÖn kÜ n¨ng t¹o lËp v¨n b¶n. 3. Thái độ - HS có ý thức trong vận dụng các bớc của quá trình tạo lập văn bản để lập văn bản. B. chuÈn bÞ. 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV, b×nh v¨n + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, phân tích ngôn ngữ… 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: ổn định tổ chức. - KiÓm tra sÜ sè: 7A: ................ Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ. ? Tr×nh bµy c¸c bíc t¹o lËp v¨n b¶n?. Lµm bµi tËp 4 SGK/ 47 Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. * Giíi thiÖu bµi Các em đã làm quen trong tiết “Tạo lập VB”. từ đó có thể làm nên một VB tương đối đơn giản, gần gủi với đời sống và công việc học tập của các em. Vậy để tạo ra cho mình 1 sản phẩm hoàn chỉnh, tiết hoïc naøy caùc em seõ ñi vaøo phaàn luyeän taäp taïo laäp VB. * Néi dung d¹y häc cô thÓ GV ghi đề lên bảng Gọi HS đọc đề ? Cho biÕt kiÓu v¨n b¶n cÇn t¹o lËp? - ViÕt th - GV híng dÉn HS thùc hµnh theo c¸c bíc t¹o lËp v¨n b¶n ? Dựa vào kiến thức đã học em hãy nêu nhiÖm vô cña bíc 1? (đối tợng ? mục đích ? nội dung ?) ? Bíc thø 2 ta ph¶i lµm g× ? - t×m ý, lËp dµn ý ? Yªu cÇu cña bíc nµy ? (rành mạch, hợp lí, đúng định hớng) ? Bè côc l¸ th gåm mÊy phÇn ?(- 3 phÇn ) ? PhÇn ®Çu th cÇn tr×nh bµy nh÷ng ý nµo ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Nh÷ng néi dung chÝnh cña bøc th ? (GV chia HS theo 4 nhãm th¶o luËn. Yêu cầu cần đạt. - C¸c bíc t¹o lËp v¨n b¶n: + §Þnh híng chÝnh x¸c + T×m ý vµ lËp dµn ý + ViÕt thµnh v¨n + KiÓm tra vµ ch÷a lçi - HS trình bày BT 4 đã chuẩn bị. I. §Ò bµi : Em hãy viết 1 bức th để tham gia cuộc thi viÕt th do liªn minh bu chÝnh q/tÕ UPU tổ chức với đề tài: "Th cho 1 ngời bạn để bạn hiểu về đất nớc mình" II.Yªu cÇu, néi dung luyÖn tËp - kiÓu v¨n b¶n : viÕt th - độ dài : khoảng 500 chữ 1) §Þnh híng cho v¨n b¶n: - §èi tîng : b¹n cïng trang løa - Mục đích : để bạn hiểu về đất nớc VN. - §Êt níc, con ngêi VN 2.Dµn bµi:. 3 phÇn :. a) §Çu th : - ViÖt Nam ngµy... - Lêi xng h« b) PhÇn chÝnh : - Vài cảm nghĩ về đất nớc bạn qua việc xem truyền hình, đọc sách báo.....

(41) -> thèng nhÊt ý phÇn chÝnh bøc th) - HS TL - thèng nhÊt ý kiÕn.. - Giới thiệu cảnh đẹp đất nớc mình với nh÷ng ®iÓm danh lam th¾ng c¶nh næi tiếng ở đồng bằng, miền núi.... - Giíi thiÖu vÒ con ngêi VN truyÒn thèng, tinh thÇn, ý chÝ ... c) PhÇn cuèi : -Ước mong bạn có dịp đến thăm VN. - Lêi chóc t×nh b¹n m·i m·i th¾m thiÕt . ?Trong phÇn cuèi th em tr×nh bµy nh÷ng ý - KÝ tªn . nµo ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Theo em bố cục trên đã đảm bảo tính mạch l¹c cha ? v× sao ? 3) Diễn đạt thành văn . - Đã đảm bải tính mạch lạc. ? Bớc tiếp theo để tạo lập đợc văn bản là gì - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? H·y viÕt ý c¬ b¶n (2) vµ (3) trong phÇn chÝnh thµnh ®o¹n v¨n hoµn chØnh ? 4) KiÓm tra v¨n b¶n . - HS tiÕn hµnh viÕt 2 ®o¹n v¨n hoµn chØnh ? KiÓm tra xem mçi ®o¹n v¨n cã phï hîp víi định hớng của bài không ? - Phù hợp với định hớng của bài ? Trong đoạn văn em đã kết hợp các yếu tố tả, kÓ vµ biÓu c¶m ntn ? - HS đọc và nêu cụ thể trong đoạn văn viết . Hoạt động 4: Củng cố - GV nhËn xÐt chung giê häc, ghi ®iÓm cho HS luyÖn tËp tèt - Nªu kh¸i qu¸t 4 bíc t¹o lËp v¨n b¶n, c¸ch vận dụng vào 1 đề bài cụ thể . - Thu bµi TËp lµm v¨n sè 1 (bµi lµm ë nh µ) Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - N¾m ch¾c 4 bíc t¹o lËp v¨n b¶n, c¸ch vËn dông - ViÕt hoµn chØnh phÇn ®Çu vµ phÇn cuèi bøc th trªn -ChuÈn bÞ bµi:T×m hiÓu chung vÒ v¨n biÓu c¶m --------------------------TuÇn 5 Ngµy so¹n................ TiÕt 17. Ngµy d¹y:................. - S«ng nói níc Nam ( Nam quèc s¬n hµ) - Phß gi¸ vÒ kinh ( Tông gi¸ hoµn kinh s ) A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc: 1. KiÕn thøc. -Những hiểu biết bớc đầu về thơ trung đại -§Æc ®iÓm thÓ th¬ thÊt ng«n tø tuyÖt. - Chủ quyền về lãnh thổ của đất nớc và ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền đó trớc kẻ thù xâm lîc..( Bµi “S«ng nói níc Nam”) -S¬ gi¶n vÒ t¸c gi¶ TrÇn Quang Kh¶i. -Khí phách hào hùng và khát vọng thái bình thịnh trị của dân tộc ta ở thời đại nhà Trần. 2. Kü n¨ng. -NhËn biÕt thÓ th¬ thÊt ng«n tø tuyÖt §êng luËt. -§äc - hiÓu vµ ph©n tÝch th¬ thÊt ng«n tø tuyÖt §êng luËt ch÷ H¸n qua b¶n dÞch tiÕng ViÖt. 3. Thái độ..

(42) - Bồi dỡng lòng yêu nớc, ý thức độc lập dân tộc cho HS . B. chuÈn bÞ. 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV, b×nh v¨n + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, nêu vấn đề, bình giảng. 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học. Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: ổn định tổ chức. KiÓm tra sÜ sè: 7A: ………… Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ. ?§äc thuéc diÔn c¶m 4 bµi ca dao ch©m biÕm ? ph©n tÝch 1 bµi ? Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. * Giíi thiÖu bµi: Từ khi mới mở mang bờ cõi, dân tộc VN đã đứng lên chống giặc ngoại xâm rất oanh liệt kiên cường. Tự hào thay ông cha ta đã đưa đất nước bước sang 1 trang sử mới: Đó là thoát khỏi ách ñoâ hoä ngaøn naêm PK phöông Baéc, moät kæ nguyeân mới mở ra. Bài Sông núi nước Nam, Phò giá về kinh đã thể hiện rõ điều đó. * Néi dung d¹y häc cô thÓ: - GV lu ý giọng đọc 2 bài thơ: giọng chắc gọn, hµo hïng. - GV hớng dẫn HS đọc cả phần phiên âm, dịch nghÜa vµ dÞch th¬ ë c¶ 2 bµi. Yêu cầu cần đạt. - HS đọc thuộc 4 bài ca dao - Phân tích đợc nội dung, ý nghĩa và nét đặc sắc nghệ thuật của 1 bài tiêu biÓu.. I. §äc vµ t×m hiÓu chung. 1. §äc.. 2. T×m hiÓu chung vÒ v¨n b¶n *T¸c gi¶. - " S«ng nói níc Nam" - LÝ Thêng KiÖt. ? Cho biÕt vµi nÐt vÒ t¸c gi¶ bµi th¬ " S«ng nói níc - " Phß gi¸ vÒ kinh"- TrÇn Quang Kh¶i Nam" vµ "Phß gi¸ vÒ kinh"? - HS dùa vµo chó thÝch tr¶ lêi * Chó thÝch: SGK - GV híng dÉn HS gi¶i nghÜa 1 sè tõ khã phÇn chó thÝch ? Dạ vào chú thích sao nêu hoàn cảnh ra đời của bµi th¬" S«ng nói níc Nam"? - HS dùa vµo chó thÝch tr¶ lêi ? Dạ vào chú thích sao nêu hoàn cảnh ra đời của bµi th¬" Phß gi¸ vÒ kinh"? - HS dùa vµo chó thÝch tr¶ lêi - GV giíi thiÖu vÒ thÓ th¬ thÊt ng«n tø tuyÖt §êng luËt: - HS nhËn d¹ng bµi th¬ trªn c¸c ph¬ng diÖn: Sè c©u, sè ch÷ trong c©u, c¸ch hiÖp vÇn. - 7 ch÷/ 1 c©u, 4 c©u/ 1 bµi. - NhÞp 4/3 hoÆc 2/2/3. - VÇn ë ch÷ cuèi c©u 1,2,4 hoÆc 2,4. ? Nêu đại ý của bài " Sông núi nớc Nam"? - HS nêu đại ý của bài ? Nội dung tuyên ngôn trong bài thơ đợc bố cục nh thÕ nµo? Gåm nh÷ng ý c¬ b¶n nµo? - Hai câu đầu: Khẳng định chủ quyền dân tộc. - Hai c©u cuèi: C¶nh b¸o qu©n giÆc - GV giíi thiÖu vÒ thÓ th¬ Ngò ng«n tø tuyÖt vµ. *. T¸c phÈm + Hoàn cảnh ra đời: SGK * S«ng nói níc Nam + ThÓ lo¹i: ThÊt ng«n tø tuyÖt.. + Đại ý: Bài thơ khẳng định độc lập, chủ quyền của đất nớc và ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền đó. + Bè côc: 2 phÇn * Phß gi¸ vÒ kinh. + ThÓ lo¹i: Ngò ng«n tø tuyÖt..

(43) yªu cÇu HS nhËn xÐt vÒ sè ch÷, sè c©u, c¸ch hiÖp vÇn cña bµi th¬. - 5 ch÷/ 1 c©u; 4 c©u/ 1 bµi. - NhÞp: 2/3 hoÆc 3/2. - VÇn: cuèi c©u 1,2,4 hoÆc 2,4. ? Bµi th¬ " Phß gi¸ vÒ kinh" nãi vÒ ®iÒu g×? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Bµi th¬ cã bè côc ra sao? 2 phÇn: + Hai c©u ®Çu: Hai chiÕn th¾ng lín + Hai câu sau : ý thức xây dựng đất nớc . ? Bài thơ đã từng đợc coi là Tuyên ngôn độc lập. Vậy Tuyên ngôn độc lập là gì? - Tuyªn ng«n ( lêi tuyªn bè tríc toµn d©n ) vÒ mét nền độc lập của dân tộc, là một văn kiện lịch sử râ rµng . ? §äc vµ nhËn xÐt vÒ c¸ch ng¾t nhÞp vµ giäng ®iÖu 2 c©u th¬ ? Nhịp điệu đó có tác dụng gì ? (khẳng định, nhấn m¹nh) ? Theo em trong 2 c©u ®Çu nh÷ng ch÷ nµo cã ý nghÜa quan träng h¬n c¶ ? ? Em hiểu những chữ đó là nh thế nào ? Nam quèc: níc Nam Nam đế c: hoàng đế Nam ở thiªn th : s¸ch trêi ? Những từ ngữ đó thể hiện tình cảm gì ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Qua đó em hiểu ý nghĩa 2 câu đầu nh thế nào? - HS dùa vµo ph©n tÝch trªn tr¶ lêi - GV đọc 2 câu thơ cuối ? Em hãy diễn đạt bằng lời văn ý của 2 câu thơ nµy ? ý c¬ b¶n ë ®©y lµ g× ? - HS dùa vµo phÇn dÞch nghÜa ? NhËn xÐt vÒ nhÞp vµ giäng ®iÖu th¬ ? Tõ ng÷ nµo thÓ hiÖn sù qu¶ quyÕt Êy ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Hai câu thơ này muốn nói tới điều gì ? Qua đó t¸c gi¶ bµy tá ý chÝ nh thÕ nµo ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Bài thơ thiên về bày tỏ ý kiến nhng bên cạnh đó có biểu hiện cảm xúc. Theo em đó là cảm xúc gì ? Nã cã biÓu hiÖn trùc tiÕp hay kh«ng ? ? Vì sao có thể coi bài thơ là bản tuyên ngôn độc lËp ®Çu tiªn cña d©n téc ta ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi - GV liên hệ với nội dung bản tuyên ngôn độc lập của Bác: Không những khẳng định chủ quyền của đất nớc mà còn khẳng định quyền tự do, bình đẳng của mỗi con ngời. ? Nêu đặc sắc về nghệ thuật & nội dung ý nghĩa cña bµi ? - HS dùa vµo ghi nhí... - GV KL.. - Gọi HS đọc to ghi nhớ GVkh¸i qu¸t->chuyÓn ý vµo v¨n b¶n 2. + §¹i ý: Bµi th¬ ca ngîi hµo khÝ chiÕn th¾ng oanh liÖt cña qu©n d©n đời Trần, khẳng định quyết tâm và kh¸t väng x©y dùng nÒn th¸i b×nh muôn đời cho đất nớc. + Bè côc: 2 phÇn II. Ph©n tÝch. A. S«ng nói níc Nam. 1. Hai c©u ®Çu : Nam quốc...........Nam đế c ..........định phận tại thiên th - NhÞp 4/3, giäng ®iÖu dâng d¹c, hµo hïng -> Tính chất khẳng định chân lí: nớc ViÖt Nam cña ngêi ViÖt Nam. - T×nh c¶m tù hµo + Khẳng định chủ quyền độc lập dân téc. ThÓ hiÖn niÒm tù hµo tù t«n d©n téc 2. Hai c©u cuèi : .....nghÞch lç lai x©m ph¹m ....... ....... .... thñ b¹i h - NhÞp 4/3 , giäng ®iÖu c¨m giËn, qu¶ quyÕt, th¸ch thøc . - lai x©m ph¹m = thñ b¹i h + Lét trÇn b¶n chÊt phi nghÜa cña kÎ x©m lîc. ThÓ hiÖn ý chÝ quyÕt t©m gi÷ vững nền độc lập tự do của dân tộc -> c¶m xóc yªu níc m·nh liÖt -> biÓu hiÖn gi¸n tiÕp - B¶n TN§L ®Çu tiªn v× : bµi th¬ khẳng định vững chắc quyền tồn tại độc lập & bình đẳng của non sông Nam quốc cùng quyết tâm sắt đá của vua tôi Đại Việt để bảo vệ chủ quyền đó . 3. Tæng kÕt a. NghÖ thuËt: - ThÓ th¬ thÊt ng«n tø tuyÖt, giäng ®anh thÐp s¶ng kho¸i h©n hoan,tù hµo. b. Néi dung: Bµi th¬ thÓ hiÖn niÒm tin vµo søc m¹nh chÝnh nghÜa cña d©n téc ta .khẳng định về chủ quyến đất nớc ta vµ ý chÝ quyÕt t©m b¶o vÖ chñ quyÒn đó.

(44) * Ghi nhí: SGK B. Phß gi¸ vÒ kinh 1. Hai c©u ®Çu : Đoạt sáo Chơng Dơng độ ? §äc vµ cho biÕt 2 c©u th¬ ®Çu nªu lªn ®iÒu g× ? CÇm Hå Hµm Tö quan - 2 trận đánh Chơng Dơng, Hàm Tử ? Em nhËn xÐt g× vÒ sè tiÕng trong tõng c©u & vÒ - Lêi th¬ ng¾n gän, sóc tÝch - Phép đối (đối thanh) ng÷ ®iÖu ? ? Cách sắp xếp địa danh chiến thắng theo trật tự -> cách sắp đảo ngợc thời gian gợi kh«ng khÝ võa míi x¶y ra nh thÕ nµo ? Nã thÓ hiÖn ®iÒu g× ? - ChiÕn th¾ng Ch¬ng D¬ng sau nhng nãi tríc v× do ®ang sèng trong kh«ng khÝ chiÕn th¾ng Ch¬ng -> nguyên tác : các động từ "đoạt, D¬ng võa diÔn ra. ? So sánh trật tự từ ngữ ở phần phiên âm với bản cầm"đặt lên đầu câu->miêu tả, nhấn mạnh cú đánh trời giáng xuống đầu dịch thơ ? ý đồ của tác giả ở điểm này ? qu©n thï. ? Em hiểu đợc về ý thơ & tâm trạng ngời viết nh + Nãi vÒ nh÷ng chiÕn th¾ng lín cña thÕ nµo ? d©n téc víi t©m tr¹ng phÊn chÊn tù - HS suy nghÜ tr¶ lêi hµo . - GV đọc 2 câu thơ cuối ? So s¸nh nhÞp th¬ 2 c©u nµy víi 2 c©u trªn ? 2. Hai c©u cuèi : - HS suy nghÜ tr¶ lêi Th¸i b×nh tu trÝ lùc ? Theo em t¸c gi¶ muèn göi g¾m ý tëng, suy nghÜ V¹n cæ thö giang san g× qua 2 c©u th¬ nµy ? - Giäng th¬ s©u l¾ng t©m t×nh - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Câu thơ cuối còn bày tỏ tình cảm gì của tác + Lời động viên tinh thần xây dựng đất nớc . Niềm tin sắt đá vào sự bền gi¶ ? vững muôn đời của đất nớc . - T©m nguyÖn cña t¸c gi¶ ? C¸ch biÓu ý vµ biÓu c¶m cña bµi " Phß gi¸ vÒ kinh" vµ "S«ng nói níc Nam" cã g× gièng nhau ? - ý đợc diễn đạt theo kiểu nói chắc nịch, sáng -> Cảm xúc yêu nớc mãnh liệt. rõcảm xúc yêu nớc mãnh liệt đợc nén kín trong ý 3. Tổng kết a. NghÖ thuËt: tëng. ? Nêu đặc sắc về nghệ thuật & nội dung ý nghĩa - Thể thơ ngũ ngôn tứ tuyệt. - Diễn đạt cô đọng, hàm súc. cña bµi ? b. Néi dung: - HS dùa vsß ph©n tÝch trªn tr¶ lêi - Hµo khÝ chiÕn th¾ng vµ kh¸t väng - Gọi HS đọc to ghi nhớ - SGK. hoµ b×nh. * Ghi nhí (Sgk). Hoạt động 4: Luyện tập, củng cố 1. Trong những nhận xét sau, nhận xét nào đúng cho c¶ 2 bµi th¬ "S«ng nói níc Nam" vµ " Phß gi¸ vÒ kinh"? a. Khẳng định chủ quyền bất khả xâm phạm của đất nớc. * §¸p ¸n b. ThÓ hiÖn niÒm tù hµo tríc nh÷ng chiÕn c«ng oai hïng cña d©n téc 1.c c. ThÓ hiÖn b¶n lÜnh, khÝ ph¸ch cña d©n téc trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm d. ThÓ hiÖn kh¸t väng hoµ b×nh 2. NghÖ thuËt næi bËt trong c¶ 2 bµi th¬ lµ g×? a. Sö dông nhiÒu biÖn ph¸p tu tõ vµ ng«n ng÷ biÓu c¶m b. Sö dôngnhiÒu yÕu tè trïng ®iÖp 2.c c. Ngôn ngữ sáng rõ, cô đúc, hoà trộn giữa ý tởng vµ c¶m xóc d. NhiÒu h×nh ¶nh Èn dô, tîng trng. Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - Häc thuéc nguyªn v¨n, dÞch th¬ cña hai bµi th¬..

(45) - Lµm bµi tËp 1, 2 phÇn luyÖn tËp SGK. - §äc tham kh¶o “§äc thªm”. - Soạn bài: Côn sơn ca và Buổi chiều đứng ở phủ thiªn trêng tr«ng ra - ChuÈn bÞ tiÕt sau: Tõ H¸n ViÖt -------------------------------------. TuÇn 5 TiÕt 18.. Ngµy so¹n:………………. Ngµy d¹y: ........................... Tõ H¸n ViÖt. (KiÓm tra 15 phót phÇn tiÕng ViÖt) A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc:. 1. KiÕn thøc. - HS hiểu đợc thế nào là yếu tố Hán Việt ( yếu tố cấu tạo từ Hán Việt ) - Nắm đợc cách cấu tạo đặc biệt của từ ghép Hán Việt - Từ đó nhận biết và sử dụng từ Hán Việt 1 cách thích hợp . 2. Kü n¨ng. - RÌn kÜ n¨ng nhËn diÖn ph©n lo¹i tõ theo nguån gèc . 3. Thái độ. - Bồi dỡng ý thức học từ ngữ Tiếng Việt, biết sử dụng từ Hán Việt hợp lí đúng hoàn cảnh . B. chuÈn bÞ 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV. + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, phân tích ngôn ngữ, làm việc theo mẫu.. 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động 1: ổn định tổ chức. - KiÓm tra sÜ sè: 7A: ……………. Hoạt động 2: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS -KiÓm tra 15 phót PhÇn 1. §Ò: I. Tr¾c nghiÖm : (4®) Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu hỏi sau: C©u1: Trong c¸c tõ sau tõ nµo kh«ng ph¶i lµ tõ l¸y? A. xinh x¾n. B. GÇn gòi. C. Đông đủ. D. DÔ dµng. Câu 2:Từ “Vui lòng” là đơn vị ngôn ngữ có đặc điểm gì về cấu tạo? A.Từ đơn B.Tõ ghÐp C.Từ ghép đẳng lập D.Tõ ghÐp chÝnh phô Câu 3 :Có bạn cho rằng rơi rớt là từ láy .Theo em ý kiến đó đúng hay sai ? A .§óng B.Sai. Câu 4 : Các đại từ ai, gì hỏi về gì ? A.Hái vÒ ngêi B.Hái vÒ sù vËt C.Hái vÒ sè lîng D.Hái vÒ ngêi,sù vËt.

(46) II.Tù luËn :(6 ®) Câu 5 :Viết đoạn văn ngắn tả lại một cảnh đẹp. Trong đoạn văn đó có sử dụng từ 2 từ láy vµ 2 tõ ghÐp trë lªn. (g¹ch ch©n c¸c tõ l¸y vµ tõ ghÐp). PhÇn 2 . §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm chÊm. -I .Phần trắc nghiệm : Mỗi ý trả lời đúng đạt 1 điểm -§¸p ¸n : C©u1 :C. C©u2 : D. C©u3 : B. C©u4 :D. II.PhÇn tù luËn : -Học sinh biết viết một đoạn văn tả cảnh trôi chảy,trong đó có sử dụng đủ số từ láy và từ ghép , gạch chân đúng, còn một vài lỗi nhỏ, đạt 6 điểm. -Học sinh biết viết một đoạn văn tả cảnh nhng diễn đạt cha trôi chảy,trong đó có sử dụng từ láy và từ ghép nhng còn thiếu và không gạch chân đúng một số từ đạt 3-5 điểm. - Học sinh biết viết một đoạn văn tả cảnh nhng diễn đạt cha trôi chảy,trong đó khôngsử dụng từ láy và từ ghép hoặc chỉ có một vài từ và không gạch chân đúng đạt 1-3 điểm. Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. *Giíi thiÖu bµi Ơû lớp 6 chúng ta đã biết thế nào là từ Hán Việt. Ơû bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về yếu tố cấu tạo từ Hán Việt và từ gheùp Haùn Vieät. I. §¬n vÞ cÊu t¹o tõ H¸n ViÖt * Néi dung d¹y häc cô thÓ 1.VÝ dô: ? Tõ HV lµ lo¹i tõ mîn cña ng«n ng÷ nµo? - TiÕng H¸n nam -- ph¬ng nam: Dïng ? §äc phiªn ©m bµi "Nam quèc s¬n hµ" độc lập ? Trong bµi c¸c tiÕng :nam, quèc, s¬n, hµ nghÜa lµ g× ? - HS dùa vµo kiÕn thøc cò tr¶ lêi Kh«ng ? Trong các tiếng trên tiếng nào có thể dùng độc lập nh từ đơn quốc -- nớc dùng độc lập để tạo câu ? s¬n -- nói mµ lµm - VD: - T«i lµ ngêi miÒn Nam - Nói: Cụ là một nhà thơ yêu nớc. Chứ không nói: Cụ là yếu tố để tạo hµ -- s«ng tõ ghÐp mét nhµ th¬ yªu quèc. C¸c tiÕng dïng để t¹o tõ - Vậy các tiếng dùng để tạo từ Hán Việt gọi là yếu tố Hán H¸n ViÖt gäi lµ yÕu tè H¸n ViÖt ViÖt ? H·y nªu nghÜa tiÕng "thiªn" trong c¸c trêng hîp sau : thiên th, thiên đô, thiên lí mã ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ ©m vµ nghÜa cña tõ "thiªn" trong c¸c - thiªn : trêi ( thiªn th) - thiªn : rêi ,chuyÓn (thiªn trêng hîp trªn ? đô) - §ång ©m nhng kh¸c nghÜa - GV lu ý 1 số yếu tố HV có lúc dùng độc lập, có lúc dùng - thiên: nghìn(thiên lí mã, thiªn niªn kØ ) t¹o tõ ghÐp VD: häc hµnh, b«ng hoa, s¸ch bót … - Gọi HS đọc to ghi nhớ +) Một yêú tố HV đồng âm ? C¸c tõ: s¬n hµ, x©m ph¹m, giang san thuéc tõ ghÐp CP hay nhng kh¸c nghÜa . 2. Ghi nhí: SGK §L? v× sao em biÕt ? II. Tõ ghÐp H¸n ViÖt . - Từ ghép đẳng lập vì các tiếng có quan hệ bình đẳng ? So s¸nh nghÜa cña c¸c yÕu tè víi nghÜa cña tõ trong VDa2 ? 1. VÝ dô : SGK 1 s¬n hµ : nói + s«ng - NghÜa cña tõ hÑp h¬n nghÜa cña mçi yÕu tè ? Chóng thuéc lo¹i tõ ghÐp g× ? YÕu tè nµo lµ chÝnh ? vÞ trÝ ? => tõ x©m ph¹m: lÊn + chiÕm - Tõ ghÐp chÝnh phô ghÐp ? C¸c tõ ë VDb2 lµ tõ ghÐp lo¹i nµo ? giang san : s«ng + nói - Tõ ghÐp chÝnh phô đẳng lËp ?Xác định yếu tố chính và vị trí của nó ? 2.a ¸i quèc : yªu níc - HS xác định => tõ ? Qua các VD trên em xác định đợc mấy loại từ ghép HV ?.

(47) - 2 loại: chính phụ và đẳng lập thñ m«n : gi÷ thµnh ?TrËt tù cña c¸c yÕu tè trong tõ ghÐp CP HV? ghÐp - yếu tố chính đứng trớc, nhng khác với từ ghép chính phụ chiến thắng : đánh thắng thuần Việt có cả yếu tố chính đứng sau chÝnh phô -> yếu tố chính đứng trớc 2.b thiªn th , th¹ch m·, t¸i - Gọi HS đọc to ghi nhớ. ph¹m ? Phân biệt nghĩa của các yếu tố H-V đồng âm ? => Tõ ghÐp chÝnh phô. Híng dÉn: HS tra tõ ®iÓn -> n¾m ý nghÜa tõng yÕu tè -> yếu tố chính đứng sau 2.Ghi nhí : SGK III. LuyÖn tËp : - GV KL. HS đọc ghi nhớ . Bµi 1 (70) - hoa1 (hoa bëi, h¬ng hoa) : - HS đọc BT 1  y/c BT. sù vËt, c¬ quan sinh s¶n - GV HD - HS t/h… cña c©y ? §Æt c©u víi 2 trêng hîp nghÜa cña "hoa, gia"? - hoa2 (hoa mÜ, hoa lÖ ) : - HS đặt câu theo yêu cầu của GV đẹp - GV gäi mét sè HS TL, HS kh¸c nhËn xÐt - phi1 (phi công, phi đội) : - GV KL. bay - phi2 (phi ph¸p, phi nghÜa) : tr¸i phi3(cung phi):vî thø. ? T×m c¸c tõ ghÐp H-V cã chøa c¸c yÕu tè "quèc, s¬n, c, b¹i"? - HS th¶o luËn tr¶ lêi. ? XÕp c¸c tõ ghÐp vµo nhãm thÝch hîp :. Hoạt động 4: Luyện tập, củng cố ? Nêu đơn vị cấu tạo từ ghép Hán Việt ? ? C¸c lo¹i tõ ghÐp H¸n ViÖt ? Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - Häc kÜ bµi, thuéc ghi nhí . - GV híng dÉn HS vÒ lµm BT4 - N¾m ch¾c vÒ 2 lo¹i tõ ghÐp H¸n ViÖt, më réng t×m hiÓu nghÜa c¸c yÕu tè - ChuÈn bÞ bµi: Tõ H¸n ViÖt ( tiÕp). phi,v¬ng. cña vua, th¸i tö - tham1 (tham väng, tham lam) : mong cÇu kh«ng biÕt ch¸n - tham2 (tham gia, tham chiÕn) : xen vµo, can dù vµo. - gia1 ( gia chñ, gia sóc ) : nhµ - gia2 (gia vÞ, gia t¨ng) : thªm vµo Bµi 2 ( 71) - quèc : quèc gia, quèc k×, quèc ca , quèc sù .. -s¬n: s¬n cíc,s¬n hµo, s¬n d¬ng - c : c d©n, c ngô, c tró - bại : đại bại, bại tớng, bại ho¹i Bµi 3 (15) HS lªn b¶ng +) h÷u Ých, ph¸t thanh, b¶o mËt, phãng ho¶. +) thi nh©n, t©n binh, hËu đãi, đại thắng . Bµi 4..

(48) - TiÕt sau: Tr¶ bµi TLV - sè 1. ------------------------------------------. TuÇn 5 TiÕt 19. Ngµy so¹n:........................ Ngµy d¹y: .......................... tr¶ bµi lµm v¨n sè 1 (Bµi viÕt ë nhµ) A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc: 1. KiÕn thøc. - HS củng cố kiến thức và kĩ năng đã học về văn bản miêu tả, các bớc tạo lập văn bản và c¸ch sö dông tõ ng÷ viÕt c©u . - HS đánh giá đợc chất lợng bài làm của mình, của bạn . - HS thấy đợc điểm cần rút kinh nghiệm để làm tốt hơn ở những bài làm sau. 2. Kü n¨ng. - RÌn kÜ n¨ng viÕt v¨n miªu t¶ vµ t¹o lËp v¨n b¶n 3. Thái độ. - Båi dìng ý thøc häc giê tr¶ bµi B. chuÈn bÞ. 1. GV+:ChÊm bµi, biÓu ®iÓm, KQ. + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, nêu vấn đề, 2. HS: Xem l¹i néi dung bµi viÕt. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV và HS. Yêu cầu cần đạt. Hoạt động 1: ổn định tổ chức. KiÓm tra sÜ sè: 7A: ................. Hoạt động 2: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS - KiÓm tra trong giê Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. * Giíi thiÖu bµi Tieát naøy thaày seõ traû baøi laøm vaên soá 1 để giúp các em nhận ra những thiếu sót trong bài làm cũng như những mặt mà các em đã làm được. * Néi dung d¹y häc cô thÓ - GV yêu cầu HS nhắc lại đề bài. ? §Ò bµi ra thuéc kiÓu bµi nµo, yªu cÇu ra sao? - HS dùa vµo kiÕn thøc cò tr¶ lêi.. I. Tìm hiểu lại những yêu cầu của đề. 1. Yªu cÇu: - Đề: Tả lại cánh đồng quê em vào một buổi sáng đẹp trời. + KiÓu bµi: Miªu t¶ +Yêu cầu: Tả cánh đồng lúa chín ? Em xác định nội dung chính cần tả là + Nội dung: Tả cánh đồng lúa chín vào buổi sáng đẹp trời. g×? - HS dùa vµo kiÕn thøc cò tr¶ lêi. 2. Dµn ý.

(49) ? H·y tr×nh bµy dµn ý cña bµi v¨n trªn? - HS tr×nh bµy dµn ý cña bµi v¨n. - GV bæ sung, hoµn chØnh dµn ý. - GV tr¶ bµi cho HS. - Yêu cầu 2 HS đọc bài viết của mình vµ tù nhËn xÐt.. - Trªn c¬ së kÕt qu¶ bµi viÕt cña HS, GVnhËn xÐt chung u nhîc ®iÓm cña bµi viÕt.. - HS quan s¸t lçi ë bµi viÕt cña m×nh vµ tù söa - HS báo lỗi theo từng mục để cả lớp cïng söa. - GV chän mét sè ®o¹n v¨n, bµi v¨n hay, yêu cầu HS đọc và bình trớc lớp.. a. Mở bài: Giới thiệu cánh đồng định tả. b. Th©n bµi: * T¶ bao qu¸t: Díi ¸nh n¾ng rùc rì cña buæi sớm mai cánh đồng nh 1 tÊm th¶m tr¶i réng * T¶ cô thÓ: - Những thửa lúa vàng rực rỡ, thân lúa đổ xếp vµo nhau - Nh÷ng thöa lóa ®ang chÝn, th©n lóa ®ang ng¶ sang mµu vµng - Mïi vÞ: th¬m ng¸t - Tả hoạt động của con ngời - Cảnh bầu trời, con đờng, dòng mơng trên cánh đồng ( Cã thÓ t¶ xen víi c¶nh) c. KÕt bµi: Nªu c¶m nghÜ cña em vÒ c¶nh c¸nh đồng lúa chín. II. Tr¶ bµi. III. NhËn xÐt 1. HS đọc và tự nhận xét 2. GV nhËn xÐt chung. a. ¦u ®iÓm: - Đa số học sinh biết xác định đúng thể loại: văn t¶ c¶nh. - BiÕt lùa chän c¸c h×nh ¶nh tiªu biÓu. Sö dông từ ngữ gợi cảm để miêu tả, biết xây dựng các hình ảnh so sánh, nhân hoá tạo sự sinh động, hÊp dÉn. - Ch÷ viÕt râ rµng, s¹ch sÏ, bít lçi chÝnh t¶. - Lỗi câu đã giảm đáng kể. - Bè côc bµi viÕt râ rµng. b. Nhîc ®iÓm: - Mét sè bµi viÕt s¬ sµi. - Dïng tõ cha hîp lý. - Diễn đạt cha lu loát. - Cha cã s¸ng t¹o trong khi miªu t¶: C¸c h×nh ¶nh so s¸nh, nhËn xÐt, tëng tîng cßn nghÌo nµn., giäng v¨n cøng nh¾c. - HiÖn tîng viÕt Èu, viÕt sai chÝnh t¶ vÉn tån t¹i. - VÉn cßn lçi c©u. IV. Ch÷a lçi ®iÓn h×nh + Lçi chÝnh t¶: - Hay viÕt t¾t. - ViÕt sai phô ©m ®Çu. + Lçi dïng tõ. + Lçi c©u. + Lỗi diến đạt. V. §äc, b×nh mét sè ®o¹n v¨n hay, bµi v¨n hay. VI .Thèng kª kÕt qu¶ sau khi chÊm.

(50) §iÓm 0-4 5-6 7-8 9-10 Hoạt động 4: Luyện tập, củng cố Líp ? Nªu l¹i tr×nh tù vµ bè côc bµi v¨n t¶ 7A TL % c¶nh? Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - TiÕp tôc «n tËp v¨n miªu t¶ vµ v¨n tù sù - ChuÈn bÞ bµi: T×m hiÓu chung vÒ v¨n biÓu c¶m ------------------------------------------TuÇn 5 Ngµy so¹n: .................. TiÕt 20 Ngµy d¹y:.................... T×m hiÓu chung vÒ v¨n biÓu c¶m. A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc:. 1. KiÕn thøc. - Phát biểu đợc thế nào là văn biểu cảm - HS hiểu đợc vai trò,đặc điểm của văn biểu cảm. - BiÕt ph©n biÖt biÓu c¶m trùc tiÕp vµ biªñ c¶m gi¸n tiÕp trong v¨n biÓu c¶m . 2. Kü n¨ng. -Nhận biết đặc điểm chung của văn bản biểu cảm và hai cách biểu cảm trực tiếpvà gián tiếp trong c¸c v¨n b¶n biÓu c¶m cô thÓ. -T¹o lËp v¨n b¶n cã sö dông c¸c yÕu tè biÓu c¶m. 3. Thái độ. - Bồi dỡng ý thức học hỏi, tìm hiểu các phơng thức biểu đạt văn chơng . B. chuÈn bÞ. 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV. + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, nêu vấn đề, bình giảng… 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: ổn định tổ chức. KiÓm tra sÜ sè: 7A: ..................... Hoạt động 2: Kiểm tra baứi cũ - Nh÷ng chó ý khi t¹o lËp v¨n b¶n? Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. * Giíi thiÖu bµi Trong đời sống ai cũng có tình cảm. Tình cảm đối với cảnh, với vật, với người. Tình cảm con người lại rất phức tạp và phong phú. Khi có tình cảm dồn nén, chất chứa không nói ra được thì người ta dùng thơ, văn để biểu hiện tình cảm. Loại văn thơ đó người ta goïi laø vaên bieåu caûm. Vaäy vaên bieåu caûm laø loại văn thế nào chúng ta cùng nhau tìm hiểu.. Yêu cầu cần đạt. -HS:Trả lời theo nội dung đã học. I.Nhu cÇu biÓu c¶m vµ v¨n biÓu c¶m.

(51) * Néi dung d¹y häc cô thÓ? Em h·y nªu ý hiÓu vÒ c¸c tõ "nhu cÇu, biÓu c¶m" ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi GV ®a ra 1 sè VD th¬ v¨n biÓu c¶m ? Qua đó em thấy khi nào ngời ta có nhu cầu biÓu c¶m ? ? Ngêi ta thêng biÓu c¶m b»ng nh÷ng ph¬ng tiÖn nµo ? - GVnhÊn m¹nh: v¨n biÓu c¶m chØ lµ 1 trong nh÷ng c¸ch biªñ c¶m cña con ngêi . - HS đọc 2 câu ca dao SGK/71 ? C©u ca dao thø nhÊt thæ lé , c¶m xóc g× ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? ë bµi ca dao thø 2 c¶m xóc cã g× kh¸c ? ? Mục đích của việc biểu lộ cảm xúc trên ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi GV nhÊn m¹nh: nhu cÇu biÓu c¶m vµ h×nh thøc biÓu c¶m rÊt phong phó . ? Qua vÝ dô trªn, cho biÕt khi nµo con ngêi thÊy cÇn lµm v¨n biÓu c¶m? - Khi ngêi ta muèn bµy tá, biÓu hiÖn t×nh c¶m, c¶m xóc ë trong lßng mµ m×nh muèn truyÒn cho ngời đọc. ? VËy thÕ nµo lµ v¨n biÓu c¶m? - HS dùa vµo ph©n tÝch trªn tr¶ lêi - Gọi HS đọc ý 1 ghi nhớ.. 1.Nhu cÇu biÓu c¶m cña con ngêi : -> nhu cÇu : mong muèn -> biểu cảm : cảm xúc, rung động đợc bµy tá ra . + Khi cã t×nh c¶m chÊt chøa muèn biểu hiện cho mọi ngời cảm nhận đợc . -> bµi th¬, v¨n, bøc th, ca h¸t.... a. VÝ dô - C©u 1: Nçi ®au khæ oan tr¸i cña ngêi lao động - Câu 2 : Niềm tự hào, tình yêu quê hơng, đất nớc con ngời Việt Nam. -> gợi sự đồng cảm, chia sẻ .. b. Ghi nhí: ý 1. 2.§Æc ®iÓm chung cña v¨n biÓu c¶m : a. VÝ dô - §o¹n 1: BiÓu hiÖn nçi nhí b¹n : th¬ng nhí ¬i, xiÕt bao th¬ng nhí - Gọi 2 HS đọc đoạn văn 1 và 2 -> T×nh c¶m béc lé trùc tiÕp. ? Đoạn văn (1) biểu đạt nội dung nào ? Chỉ ra nh÷ng tõ ng÷ thÓ hiÖn ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi §o¹n 2:Nçi nhí, t×nh c¶m g¾n bã víi ? Bªn c¹nh viÖc biÓu hiÖn nçi nhí ngêi viÕt cßn -quª hơng đất nớc nªu ®iÒu g× ? -> Sö dụng miêu tả, từ ngữ miêu tả để - Nh¾c l¹i nh÷ng kØ niÖm gîi liªn tëng, c¶m xóc . ? §o¹n (2) biÓu hiÖn néi dung g× ? ThÓ hiÖn qua: tiÕng h¸t d©n ca... quª - HS suy nghÜ tr¶ lêi h¬ng ®ang lªn tiÕng h¸t, tiÕng tõ lßng ? Nội dung biểu cảm đó khác với tự sự và miêu đất....dòng sông, xãm lµng... " t¶ nh thÕ nµo ? -> t×nh c¶m béc lé tiÕp qua tù sù, ? Những từ ngữ, hình ảnh nào thể hiện nỗi nhớ, miêu tả để gợi tình gián c¶m. Sö dông nghÖ tình cảm gắn bó với quê hơng, đất nớc - HS quan thuật so sánh, ẩn dụ rất tinh tÕ . s¸t ®o¹n v¨n tr¶ lêi ? C¸ch biªñ hiÖn c¶m xóc ë 2 ®o¹n v¨n cã g× kh¸c nhau ? - §o¹n 1 biÓu c¶m trùc tiÕp - §o¹n 2 biÓu c¶m gi¸n tiÕp GV chèt : 2 ®o¹n v¨n trªn lµ v¨n biÓu c¶m ? V¨n biÓu c¶m gåm nh÷ng thÓ lo¹i nµo ? - HS dùa vµo ph©n tÝch trªn tr¶ lêi ? T×nh c¶m trong v¨n biÓu c¶m lµ nh÷ng t×nh c¶m nh thÕ nµo? - HS dùa vµo ph©n tÝch trªn tr¶ lêi ? C¸ch biÓu hiÖn t×nh c¶m trong v¨n biÓu c¶m ra b. Ghi nhí ý 2,3,4: SGK sao ? III . LuyÖn tËp - HS dùa vµo ph©n tÝch trªn tr¶ lêi. Bài 1(73) HS đọc yêu cầu - Gọi HS đọc to mục ghi nhớ - 2 đoạn văn đều nói về cây hải đờng - §o¹n 2 lµ v¨n biÓu c¶m v× : nã béc lé *HDHS luyÖn tËp. tình cảm yêu thích hoa hải đờng của BT 1. ? So s¸nh 2 ®o¹n v¨n : ®o¹n nµo lµ v¨n biÓu tøac gi¶ - Néi dung biÓu c¶m : sù yªu thÝch c¶m ? v× sao em biÕt ? ->béc lé: ? H·y chØ ra néi dung biÓu c¶m cña ®o¹n v¨n?.

(52) - HS suy ghÜ tr¶ lêi. BT 2: ? ChØ ra néi dung biÓu c¶m trong 2 bµi th¬: "S«ng nói níc Nam" "Phß gi¸ vÒ kinh". BT 3.. + qua c¸ch nh×n, liªn tëng :"ph¬i phíi nh 1 lêi chµo h¹nh phóc" + qua lời văn trực tiếp :"màu đỏ rất quÝ" Bµi 2 (74) * "S«ng nói níc Nam" - B¶n lÜnh, khÝ ph¸ch d©n téc. Lßng tù hào về nền độc lập dân tộc * "Phß gi¸ vÒ kinh" - KhÝ thÕ chiÕn th¾ng hµo hïng vµ kh¸t väng hoµ b×nh dµi l©u cña d©n téc Bµi 3 (74) - Buæi häc cuèi cïng (Ng÷ v¨n 6) - Cæng trêng më ra ( Ng÷ v¨n 7) - MÑ t«i (Ng÷ v¨n 7). Hoạt động 4: Củng cố 1.a ? KÓ tªn 1 sè bµi v¨n biÓu c¶m ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi 1. Dòng nào sau đây nói không đúng về văn biểu c¶m? a. ChØ thÓ hiÖn c¶m xóc, kh«ng cã yÕu tè miªu t¶ vµ tù sù b. Kh«ng cã lÝ lÏ, lËp luËn c. C¶m xóc chØ thÓ hiÖn trùc tiÕp d. Cảm xúc có thể đợc bộc lộ trực tiếp và gián tiÕp - HS TL - GV KL. Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - Häc néi dung bµi. - Hoµn thµnh c¸c bµi tËp. - ChuÈn bÞ bµi: §Æc ®iÓm cña v¨n biÓu c¶m - Soạn bài: Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trờng trông ra; đọc thêm: Côn Sơn ca. ------------------------------TuÇn 6. Ngµy so¹n: …………………….. TiÕt. Ngµy d¹y:……………………. 21. HD §T:. - Bµi ca c«n s¬n (NguyÔn Tr·i) - Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trờng trông ra ( TrÇn Nh©n T«ng). A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc:. 1. KiÕn thøc.+Bµi C«n s¬n ca -S¬ gi¶n vÒ t¸c gi¶ NguyÔn Tr·i -Sơ bộ về đặc điểm thể thơ lục bát. -Sự hoà nhập giữa tâm hồn Nguyễn Trãi với cảnh trí Côn Sơn đợc thể hiện trong bài thơ, + Bài Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trờng trông ra.

(53) -Bøc tranh lµng quª th«n d· trong mét s¸ng t¸c cña TrÇn Nh©n T«ng -ngêi sau nµy trë thµnh vÞ tæ thø nhÊt cña thiÒn ph¸i Tróc L©m Yªn Tö. -Tâm hồn cao đẹp của một vị vua tài đức . -§Æc ®iÓm cña thÓ th¬ thÊt ng«n t tuyÖt §êng luËt qua mét s¸ng t¸c cña TrÇn Nh©n Tông. đã học và đọc - hiểu một văn ban cụ thể: 2. Kü n¨ng. + Bµi C«n s¬n ca -NhËn biÕt vÒ thÓ th¬ lôc b¸t. -Phân tích đoạn thơ chữ Hán đợc dich sang tiếng Việt theo thể thơ lục bát. - Rèn kĩ năng đọc, cảm thụ thơ thất ngôn tứ tuyệt và thơ lục bát . +Bài Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trờng trông ra -Vận dụng kiến thức về thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đờng luật đã học vào đọc -hiểu một văn b¶n cô thÓ. -Nhận biết đợc một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong bài thơ, -Thấy đợc sự tinh tế trong lựa chọn ngôn gnữ của tác giả để gơị tả bức tranh đậm đà tình quê h¬ng. 3. Thái độ. - Bồi dỡng tình cảm gắn bó, tình yêu quê hơng đất nớc . B. chuÈn bÞ. 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV, b×nh v¨n + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, nêu vấn đề, bình giảng… 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: ổn định tổ chức. - KiÓm tra sÜ sè: 7A:...................................... Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ. ? §äc thuéc bµi "S«ng nói níc Nam"? Qua bài thơ em hiểu đợc những điều gì ? ? §äc bµi "Phß gi¸ vÒ kinh"? Nªu nh÷ng c¶m nhËn cña em vÒ bµi th¬? Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. * Giíi thiÖu bµi Tiªt häc nµy c¸c em sÏ häc hai bµi th¬ .Mét bµi cña vÞ vua yªu níc cã c«ng lín trong c«ng cuéc chống ngoại xâm,đồng thời cũng là nhà văn ho¸ ,nhµ th¬ tiªu biÓu cña nhµ TrÇn.Cßn mét bµi của danh nhân lịch sử dân tộc đã đợc UNéCO c«ng nhËn lµ danh nh©n v¨n ho¸ thÕ giíi.Hai t¸c phẩm này là hai sản phẩm tinh thần cao đẹp của hai cuộc đời lớn hai tâm hồn lớn hẳn sẽ đa lại cho chóng ta nh÷ng ®iÒu lÝ thó vµ bæ Ých. * Néi dung d¹y häc cô thÓ - Gv cho hs quan s¸t tranh ch©n dung NguyÔn Tr·i. ? Nªu nh÷ng nÐt kh¸i qu¸t vÒ t¸c gi¶ vµ bµi th¬ ? - HS dùa vµo chó thÝch sao tr¶ lêi - GV lu ý: Giäng ªm ¸i, ung dungchËm r·i. - GV đọc mẫu 1 lần. - Gọi HS đọc lại bài thơ. - Híng dÉn HS gi¶i nghÜa 1 sè chó thÝch trong bµi - GV: " C«n S¬n ca" viÕt trong thêi kú nhµ th¬ vÒ ë Èn t¹i C«n S¬n. Nguyªn t¸c cña bµi th¬ lµ b»ng ch÷ H¸n (36 c©u ch÷ H¸n), b¶n dÞch theo thÓ lôc. Yêu cầu cần đạt. -Yêu cầu:HS đọc và trả lời theo nội dung bµi häc.. A. Bµi ca C«n S¬n I. §äc vµ t×m hiÓu chung. 1. T¸c gi¶. - NguyÔn Tr·i (1380- 1442),ngêi H¶i D¬ng. + Lµ mét nhµ th¬, nhµ qu©n sù, nhµ ngo¹i giao - danh nh©n v¨n ho¸ thÕ giíi. + Ông để lại cho đời nhiều t/p chữ H¸n, N«m bÊt hñ. 2. T×m hiÓu chung vÒ v¨n b¶n a. §äc, t×m hiÓu chó thÝch. * §äc:.

(54) b¸t ( chØ lµ ®o¹n trÝch 8 c©u ). - GV giíi thiÖu cho HS hiÓu vÒ thÓ lôc b¸t. -HS nhËn d¹ng thÓ lôc b¸t ë b¶n dÞch nµy vÒ sè c©u, sè ch÷, c¸ch gieo vÇn. ? Em tìm hiểu đợc đoạn thơ nói đến những nội dung g× ? - 2 néi dung : c¶nh C«n S¬n vµ cuéc sèng, t©m hån t¸c gi¶. ? C¶nh C«n S¬n cã nh÷ng g×? - HS dùa vµo v¨n b¶n tr¶ lêi ? T¸c gi¶ sö dông nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ thuËt nào để miêu tả cảnh trí ở đây ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Qua c¸ch miªu t¶ cña nhµ th¬, em h×nh dung cảnh vật Côn Sơn có gì độc đáo? - HS suy nghÜ tr¶ lêi. * Chó thÝch: SGK b. T¸c phÈm * XuÊt xø: trÝch tõ bµi th¬ "C«n S¬n ca" * ThÓ lo¹i: Lôc b¸t ( b¶n dÞch). II. Ph©n tÝch. 1. C¶nh C«n S¬n . - suối rì rầm ....nh đàn cầm đá rêu phơi....nh chiếu êm rõng th«ng mäc nh nªm, bãng tróc r©m.... + Dïng tÝnh tõ, tõ l¸y, h×nh ¶nh so s¸nh gîi t¶ + Cảnh vật khoáng đạt, thanh tĩnh và nªn th¬ . 2. T©m tr¹ng nhµ th¬ : ? §äc l¹i bµi vµ t×m xem nh©n vËt tr÷ t×nh trong - ta nghe....., ta ngåi......, ta lªn ta n»m, ta ng©m th¬ nhµn ... bài thơ đợc nhắc tới qua từ ngữ nào ? - Qua đại từ :Ta + 5 lần dùng đại từ ta ->Khẳng định ? §¹i tõ ta ë ®©y chØ ai ? lµm nh÷ng g× ? t thÕ lµm chñ cña con ngêi tríc thiªn ? Đại từ "ta" đợc nhắc lại mấy lần, tác dụng? nhiªn, hoµ m×nh vµo thiªn nhiªn. - HS suy nghÜ tr¶ lêi - giäng ®iÖu ung dung ? Em h·y nhËn xÐt giäng ®iÖu th¬ ë ®©y ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Qua đó em hiểu đợc tâm trạng nhà thơ nh thế + Tâm trạng nhàn nhã thảnh thơi , t/y thiªn nhiªn, giao hoµ víi c¶nh vËt, nµo ? phong th¸i ung dung tù t¹i (kh«ng - HS suy nghÜ tr¶ lêi chán đời tiêu cực ) ? Trong hoµn c¶nh sèng Èn dËt, t©m tr¹ng nµy nãi + ThÓ hiÖn 1 nh©n c¸ch thanh cao, 1 t©m hån thi sÜ . lên vẻ đẹp gì trong tâm hồn Nguyễn Trãi ? - HS suy nghÜ tra lêi ? Từ đó em hình dung nh thế nào về cảnh sống và c¸ch nghÜ cña nhµ th¬ ?  Sèng cuéc sèng gi¶n dÞ, kh«ng bon chen, tr¸nh III. Tæng kÕt xa vßng danh lîi. ? Nªu kh¸i qu¸t néi dung, nghÖ thuËt cña bµi th¬ 1. NghÖ thuËt: + Đối, so sánh độc đáo. - HS dùa vµo ph©n tÝch trªn tr¶ lêi ? Dựa vào chú thích, nêu khái quát về tác giả và + Điệp từ “ ta ” khẳng định t thế nhà th¬. hoµn c¶nh s¸ng t¸c bµi th¬ ? 2. Néi dung: - HS dùa voµ chó thÝch tr¶ lêi - GV KL Ca ngợi vẻ đẹp Côn Sơn và vẻ đẹp nh©n c¸ch, t©m hån nhµ th¬.. B. Buổi chiều đứng ở phủ - GVHDHS tìm hiểu bài thơ: “Buổi chiều đứng ở Thiên Trờng trông ra. phñ Thiªn Trêng tr«ng ra” - GT vÒ TG?. - GV lu ý giọng đọc: Giọng chậm, ung dung - GV đọc mẫu, gọi HS đọc tiếp ? Hai c©u ®Çu t¸c gi¶ t¶ c¶nh g×, ë ®©u? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? C©u 4,5 t¶ c¶nh g×? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Qua đó thể hiện điều gì nơi tâm hồn nhà thơ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi. I. Giíi thiÖu s¬ lîc vÒ t¸c gi¶. - TrÇn Nh©n T«ng(1258- 1308 ) II. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ v¨n b¶n 1. Hớng dẫn đọc 2. Híng dÉn t×m hiÓu v¨n b¶n a. Gi¸ trÞ néi dung - Hai câu đầu: + Cảnh chiều êm đềm, thanh bình đợm nét buồn man mác - Hai c©u sau: + Cánh đồng vắng Bøc tranh yªn b×nh + Cß bay lîn n¬i lµng quª.  T©m hån cao quý cña nhµ th¬ g¾n bã víi quª h¬ng th«n d· cña m×nh b. Gi¸ trÞ nghÖ thuËt - ThÓ th¬ thÊt ng«n tø tuyÖt, ng«n ng÷.

(55) ? Nêu nét đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi - GV KL. Hoạt động 4: Luyện tập, củng cố 1. Bản dịch "Côn sơn ca" đợc viết theo thể thơ nµo? a. ThÊt ng«n b. Ngò ng«n c. Song thÊt lôc b¸t d. Lôc b¸t 2. Cảnh tợng đợc miêu tả trong bài thơ " Buổi chiÒu" lµ c¶nh tîng nh thÕ nµo? a. Rùc rì vµ diÕm lÖ b. Hïng vÜ vµ t¬i th¾m c. HuyÒn ¶o vµ thanh b×nh d. U ¸m vµ buån b· Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - Học thuộc, đọc diễn cảm 2 văn bản . - Ph©n tÝch th¬, häc ghi nhí vµ lµm bµi tËp BT bæ sung : ViÕt 1 ®o¹n v¨n (kho¶ng 10 c©u) nãi lªn c¶m nghÜ cña em vÒ 1 bµi th¬ trªn ? - So¹n bµi: B¸nh tr«i níc vµ Sau phót chia li - TiÕt sau: Tõ H¸n ViÖt (tiÕp).. th¬ gi¶n dÞ.. * §¸p ¸n: 1. d. 2. c. ---------------------------------Ngµy so¹n: ………………… Ngµy d¹y:................................ TuÇn 6 TiÕt 22. Tõ H¸n ViÖt. (tiÕp). A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc:. 1. KiÕn thøc. - HS hiểu đợc tác dụng của từ Hán Việt trong văn bản. - TÊc h¹i cña viÖc l¹m dông tõ H¸n -ViÖt . 2. Kü n¨ng. -Sử dụng từ Hán Việt đúng nghĩa ,phù hợp với văn cảnh. -Më réng vèn tõ H¸n ViÖt 3. Thái độ. - Båi dìng ý thøc häc tËp bé m«n, häc tõ ng÷ TiÕng ViÖt. B. chuÈn bÞ. 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV. + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, phân tích ngôn ngữ, làm việc theo mẫu… 2. HS: SGK, SBT,vë ghi. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV và HS. Yêu cầu cần đạt. Hoạt động 1: ổn định tổ chức. - KiÓm tra sÜ sè: 7A:....................................... Hoạt động 2: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS ?ThÕ nµo lµ tõ H¸n ViÖt?YÕu tè H¸n ViÖt?cho vÝ dô.. HS: Tr¶ lêi nh néi dung bµi häc.

(56) Hoạt động 3: Tổ chức dạy và học bài mới. * Giíi thiÖu bµi Tõ H¸n ViÖt còng nh tõ thuÇn ViÖt ,ngoµi ý nghÜa tõ vùng cßn cã ý nghÜ biÓu c¶m.§Ó sö dông tõ H¸n Việt cho đúng bài học hôm nay sẽ giúp các em điều đó. * Néi dung d¹y häc cô thÓ - GV: Híng dÉn HS xÐt Vda ? C¸c tõ in ®Ëm trong nh÷ng c©u trªn lµ tõ H¸n ViÖt hay tõ thuÇn ViÖt ? Tõ H¸n ViÖt. ? T×m tõ thuÇn ViÖt t¬ng øng ? - HS t×m c¸c tõ thuÇn ViÖt t¬ng øng. ? Thay các từ thuần Việt đồng nghĩa vào vị trí các tõ H¸n ViÖt trªn em thÊy s¾c th¸i cña c¸c c©u thay đổi nh thế nào ? - Tõ H¸n ViÖt: sang träng, tao nh·, tÕ nhÞ - Tõ ThuÇn ViÖt: t¹o c¶m gi¸c céc lèc,th« thiÓn, ghª sî. ? C¸c tõ H¸n ViÖt t¹o cho c¸c c©u trªn s¾c th¸i g×? - HS suy nghÜ tr¶ lêi - Cho HS quan s¸t VDb : ? Gi¶i nghÜ c¸c tõ H¸n ViÖt trong VDb? - HS gi¶i nghÜa c¸c tõ H¸n ViÖt ? C¸c tõ H¸n ViÖt t¹o cho c¸c c©u trªn s¾c th¸i g× ? Dïng nh vËy cã hîp víi ng÷ c¶nh kh«ng ? - Phï hîp víi ng÷ c¶nh - trong XH PK ? T×m thªm 1 sè VD vÒ tõ H¸n ViÖt t¹o s¾c th¸i cæ xa qua phim ¶nh, s¸ch b¸o? - Huynh đệ, tỷ muội… ? Qua c¸c VD trªn em thÊy trong 1 sè trêng hîp ngời ta dùng từ HV để nhằm mục đích gì ? - HS dùa vµo ph©n tÝch trªn tr¶ lêi - Gọi HS đọc to ghi nhớ. I. Sö dông tõ H¸n ViÖt 1. Sử dụng từ HV để tạo sắc thái biÓu c¶m . a.VÝ dô: SGK/81,82 HS đọc a) phụ nữ -- đàn bà tõ trÇn -- chÕt mai tang -- ch«n tö thi -- x¸c chÕt. -> dïng tõ H¸n ViÖt t¹o cho c¸c c©u s¾c th¸i trang träng, tao nh·. b) kinh đô , yết kiến , trẫm, bệ hạ , thÇn. -> C¸c tõ HV t¹o s¾c th¸i cæ xa. b. Ghi nhí: SGK / 82. - GV ghi VD 2.Không nên lạm dụng từ Hán ? So sánh cách diễn đạt trong mỗi cặp câu trên . Việt Em thấy cách diễn đạt nào hay hơn, phù hợp hơn ? a. Ví dụ : SGK/82 - HS suy nghÜ tr¶ lêi c¸ch 1 c¸ch 2 ? Nh vậy khi không cần thiết có nên sử dụng từ - ....con đề nghị -> mẹ thởng cho H¸n ViÖt kh«ng? mÑ con nhÐ - Kh«ng nªn sö dông. - ... nhi đồng -> trẻ em đang đang vui đùa vui đùa ? Qua đó em rút ra kết luận gì ? c¸ch 1: kh«ng phï hîp - HS dùa vµo ph©n tÝch trªn tr¶ lêi cách 2 : diễn đạt hay hơn - Gọi HS đọc ghi nhớ - GV KL... b.Ghi nhí: SGK/ 83 III. LuyÖn tËp : Hoạt động 4: Luyện tập- Củng cố Bµi 1 (83) - GV híng dÉn HS lµm miÖng VD : a) mÑ b) --- phu nh©n ? Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc để điền vào th©n mÉu vî chç trèng : c) ----- s¾p chÕt d) ---- gi¸o ? Tại sao ngời Việt Nam thờng chọn đặt tên ngời, huấn tên địa lí bằng từ Hán Việt ? l©m chung d¹y b¶o ? T×m nh÷ng tõ H¸n ViÖt t¹o s¾c th¸i cæ xa ? Bµi 2 ( 15) - HS tìm từ Hán Việt có sắc thái cổ xa trong đoạn - Đặt tên ngời, tên địa lí bằng từ Hán v¨n ViÖt -> t¹o sù trang träng - GV híng dÉn HS lµm bµi 4 Bµi 3 (15) ? Xem c¸ch dïng hîp lÝ cha ? HS đọc đoạn văn ? Thay thÕ b»ng tõ thuÇn ViÖt -> nhËn xÐt c¸ch -> gi¶ng hoµ, cÇu th©n, hoµ hiÕu, diễn đạt nhan s¾c tuyÖt trÇn..

(57) ? T×m tõ H¸n ViÖt theo nh÷ng s¾c th¸i sau: a. S¾c th¸i trang träng: h¶i qu©n b. S¾c th¸i tao nh·: b¨ng hµ c. Sắc thái cố kính: cố đô Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - Häc bµi, häc ghi nhí - Hoµn thµnh c¸c bµi tËp SGK, bµi 5, 6 SBT/42 , 43- ChuÈn bÞ bµi: Quan hÖ tõ. - TiÕt sau: §Æc ®iÓm cña v¨n biÓu c¶m.. Bµi 4 (15) bảo vệ ( giữ gìn ), mĩ lệ (đẹp đẽ ). --------------------------------------------. TuÇn 6 TiÕt 23. Ngµy so¹n: ............................. Ngµy d¹y: ............................... §Æc ®iÓm cña v¨n b¶n biÓu c¶m.. A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc: 1. KiÕn thøc. - HS hiểu đợc bố cục của văn biểu cảm. - Yªu cÇu cña v¨n biÓu c¶m. -C¸ch biÓu c¶m gi¸n tiÕp vµ c¸ch biÓu c¶m trùc tiÕp. 2. Kü n¨ng. -Nhận biết các đặc điểm của bài văn biểu cảm 3. Thái độ. - Båi dìng ý thøc häc tËp t¹o lËp v¨n b¶n, biÕt liªn hÖ, so s¸nh vÒ kiÓu lo¹i v¨n b¶n. B. chuÈn bÞ 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV. + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, phân tích ngôn ngữ… 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV và HS. Yêu cầu cần đạt. Hoạt động 1: ổn định tổ chức. - KiÓm tra sÜ sè: 7A: …………………… Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ. ? ThÕ nµo lµ v¨n biªñ c¶m, C¸c thÓ lo¹i cña v¨n biÓu c¶m.. Hoạt động 3: Tổ chức dạy và học bài mới. * Giíi thiÖu bµi Tiết trước chúng ta đã đi vào tìm hiểu chung veà vaên bieåu caûm. Tieát naøy chuùng ta seõ ñi vaøo tìm hieåu ñaëc ñieåm VB bieåu caûm. * Néi dung d¹y häc cô thÓ - Gọi HS đọc bài văn "Tấm gơng" ? Bài văn biểu đạt tình cảm gì ?. - V¨n biÓu c¶m lµ v¨n b¶n viÕt ra nh»m biểu đạt tình cảm, cảm xúc.... - Gåm c¸c thÓ lo¹i: th¬ tr÷ t×nh, ca dao, tuú bót. - Tình cảm: là những tình cảm đẹp... - BiÓu c¶m trùc tiÕp, gi¸n tiÕp.. I. Tìm hiểu đặc điểm của văn. biÓu c¶m . 1. VÝ dô : VD1: §äc bµi v¨n : TÊm g¬ng + Ca ngîi, biÓu d¬ng tÝnh trung thùc, phª ph¸n sù dèi tr¸ ..

(58) Gîi ý : bµi nãi tíi nh÷ng phÈm chÊt nµo cña tấm gơng ? Mục đích ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Để biểu đạt tình cảm ấy tác gỉa đã làm nh thế nµo? Cã miªu t¶ 1 tÊm g¬ng cô thÓ kh«ng? Mục đích có phải để tả tấm gơng không ? - Mîn h×nh ¶nh tÊm gq¬ng lµm ®iÓm tùa v× tÊm g¬ng lu«n ph¶n chiÕu trung thùc mäi vËt xung quanh. ? T¸c gi¶ mîn h×nh ¶nh tÊm g¬ng nh»m môc đích nói gì ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Bè côc bµi v¨n gåm mÊy phÇn ? chØ râ tõng phÇn ? MB nªu ý g× ? TB nªu ý g× ? GV nªu VD: M¹c §Ünh Chi, Tr¬ng Tri tÊm g¬ng kh«ng v× t×nh c¶m, vô lîi mµ nãi sai sù thËt. KB nªu ý g× ? ? 3 phÇn cña v¨n b¶n cã mèi quan hÖ nh thÕ nµo? - đều xoay quanh, làm nổi bật chủ đề văn bản. ? Em có nhận xét gì về tình cảm và sự đánh giá cña t¸c gi¶? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Để biểu cảm ngời viết văn bản đã chọn cách diễn đạt nh thế nào ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi GV chèt : -> biÓu c¶m gi¸n tiÕp - Gọi HS đọc đoạn văn mục 2 ? §o¹n v¨n biÓu hiÖn t×nh c¶m g× ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? C¸ch biªñ hiÖn trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp ? Dùa vào dấu hiệu nào em thấy đợc ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi. ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ t×nh c¶m cña ngêi viÕt - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Qua t×m hiÓu c¸c VD trªn em h·y rót ra những đặc điểm của văn biểu cảm ?( về mục đích, cách thức, bố cục, tình cảm trong văn biÓu c¶m) - HS dùa vµo ph©n tÝch trªn tr¶ lêi GV lu ý 4 néi dung c¬ b¶n : - Gọi HS đọc to ghi nhớ Hoạt động 4: Luyện tập - củng cố GV gọi HS đọc -> hớng dẫn làm bài ? Bµi v¨n thÓ hiÖn t×nh c¶m g× ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Việc miêu tả hoa phợng đóng vai trò gì trong bµi v¨n nµy ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Qua h×nh ¶nh hoa phîng ngêi viÕt muèn bµy tá nh÷ng tr¹ng th¸i c¶m xóc g× ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? V× sao t¸c gi¶ gäi hoa phîng lµ hoa häc trß ? - T¸c gi¶ biÕn hoa phîng thµnh biÓu tîng cña sự chia li ngày hè đối với học trò ? Em h·y t×m vµ nªu m¹ch ý cña ®o¹n v¨n (c¸c ý ? néi dung c¶m xóc ë mçi ý ) `? C¸ch biÓu c¶m ë ®©y lµ trùc tiÕp hay gi¸n. - Mợn hình ảnh tấm gơng để bộc lộ suy nghÜ vµ t×nh c¶m cña m×nh vÒ tÝnh trung thực(1thái độ sống đúng đắn) -> ca ngợi gơng là gián tiếp để ca ngợi ngêi trung thùc . + Bè côc 3 phÇn : - MB : nªu phÈm chÊt trung thùc cña tÊm g¬ng - TB: * G¬ng lu«n trung thùc, kh«ng nãi sai nh kÎ xu nÞnh * Kh«ng ai kh«ng soi g¬ng * Hạnh phúc nhất là có tâm hồn đẹp để soi mµ ko hæ thÑn . - KB : Khẳng định phẩm chất trung thực cña tÊm g¬ng .. - Tình cảm rõ ràng, chân thực, đánh giá chÝnh x¸c kh«ng thÓ b¸c bá + Chọn sự vật có tính chất tơng đồng với phẩm chất con ngời để biêủ cảm -> gi¸n tiÕp VD2: §o¹n v¨n + §o¹n v¨n thÓ hiÖn t×nh c¶m mong ngóng thiết tha đối với mẹ + Biểu hiện trực tiếp nỗi niềm đau đớn thèng thiÕt qua tõ ng÷ " sao mÑ ®i l©u thÕ, m·i ko vÒ, mÑ xa con, mÑ cã biÕt kh«ng ..." -> trùc tiÕp - t×nh c¶m : trong s¸ng, ch©n thùc. 2. Ghi nhí: SGK II . LuyÖn tËp Bµi 1(87 ) " Hoa häc trß " a) Tình cảm chủ đạo : Nỗi buồn nhớ khi ph¶i xa trêng, xa thÇy, xa b¹n b) Cách thức diễn đạt : - mợn hoa phợng để nói những cuộc chia ly - tr¹ng th¸i hôt hÉng b©ng khu©ng khi xa trêng, xa b¹n - kh¸t väng sèng hoµ nhËp tho¸t khái sù cô đơn trống vắng - Hoa phîng lµ h×nh ¶nh Èn dô, tîng trng cho hoa häc trß. c) M¹ch ý : - Phîng në b¸o hiÖu mïa chia tay => c¶m xóc b«Ý rèi, thÉn thê - Häc trß nghØ hÌ, phîng 1 m×nh ë s©n trêng => c¶m xóc trèng tr¶i - Hoa phîng mong chê c¸c b¹n HS =>.

(59) tiÕp ? cảm xúc cô đơn, nhớ mong, hờn dỗi . - HS suy nghÜ tr¶ lêi d) C¸ch biÓu c¶m : gi¸n tiÕp ? Nêu các đặc điểm của văn biểu cảm? - HS TL - GV KL, nhÊn m¹nh c¸c Y/c c¬ b¶n cña bµi. Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - Häc thuéc ghi nhí, lµm hoµn chØnh c¸c bµi tËp - ChuÈn bÞ tiÕt sau: "§Ò v¨n biÓu c¶m vµ c¸ch lµm bµi v¨n biÓu c¶m"  Tập ra 1 vài đề vă biểu cảm ? Thử xác định các yêu cầu của mỗi đề bài đó ? -------------------------------. TuÇn 6 TiÕt 24. Ngµy so¹n: ................................ Ngµy d¹y: ................................... §Ò v¨n biÓu c¶m & c¸ch lµm bµi v¨n biÓu c¶m A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc: 1. KiÕn thøc. - HS nắm đợc đặc điểm ,cấu tạo của đề văn biểu cảm . -C¸ch lµm bµi v¨n biÓu c¶m. 2. Kü n¨ng. -Nhận biết đề văn biểu cảm. -Bíc ®Çu rÌn luyÖn c¸c bíc lµm bµi v¨n biÓu c¶m. 3. Thái độ. - Båi dìng ý thøc häc tËp t¹o lËp v¨n b¶n biÓu c¶m. B. chuÈn bÞ 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV. + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, phân tích ngôn ngữ, làm việc theo mẫu. 2. HS: SGK, SBT,vë ghi. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: ổn định tổ chức. KiÓm tra sÜ sè: 7A: ..................... Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ: ? Nêu mục đích, cách thức, bố cục bài văn biÓu c¶m ?. Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. * Giíi thiÖu bµi Tiết trước chúng ta đã đi vào tìm hiểu đặc. Yêu cầu cần đạt. - Mỗi bài văn biểu cảm tập trung biểu đạt mét t×nh c¶m chñ yÕu. - Ngêi viÕt chän mét h×nh ¶nh cã ý nghÜa t¬ng trng... - Bµi v¨n biÓu c¶m thêng cã bè côc 3 phÇn nh bµi v¨n kh¸c..

(60) ñieåm vaên bieåu caûm, tieát naøy chuùng ta seõ ñi vào tìm hiểu đề văn biểu cảm và cách làm I. §Ị v¨n biĨu c¶m vµ c¸c bíc lµm baøi vaên bieåu caûm. bµi v¨n biÓu c¶m . * Néi dung d¹y häc cô thÓ 1.§Ò v¨n biÓu c¶m : a. VÝ dô: - GV dô tîng trªn b¶ng §Ò®a vÝ §èi biÓu phô tình cảm cần thể hiện => Đề văn biểu cảm nêu ra đối tợng biểu c¶m ? H·y chØ ra đối tîng biÓu c¶m vµ t×nhs«ng cảm kỉcảm và định hớng tình cảm cho bài làm 1 Dßng s«ng quª T×n yªu dßng b. Ghi nhí: SGK cÇn thÓ hiÖn ? hơngở mỗi đề bài trên niÖm. 2.C¸c bíc lµm bµi v¨n biÓu c¶m : 2 §ªm tr¨ng NiÒm vui thÝch a VÝ dô - HS suy trung nghÜ tr¶ thulêi §Ò bµi : C¶m nghÜ cña em vÒ nô cêi cña 3 Nô cêi cña Sù hiÒn tõ, th¬ng yªumÑ . mÑ ấm áp, độ lợng a1. Tìm hiểu đề: nêu cảm xúc, suy nghĩ 4 Nh÷ng kØ niÖm Vui buån, yªu th¬ng vÒ nô cêi cña mÑ vui buån tuæi a2. T×m ý vµ lËp dµn bµi th¬ T×nh c¶m yªu thÝch,+ T×m ý: 5 C©y yªu thÝch suy nghÜ vÒ c©y - Em vui ch¬i, ngoan ngo·n, häc hµnh tiÕn bé => nô cêi vui, yªu th¬ng - khi em gÆp chuyÖn kh«ng vui =>nô cêi ? Qua t×m hiÓu nh÷ng VD trªn em rót ra kÕt an ñi - thiÕu v¾ng, buån, ¸y n¸y, lo l¾ng khi luận gì về đề văn biểu cảm ? v¾ng nô cêi cña mÑ - HS dùa vµo ph©n tÝch trªn tr¶ lêi - phải chăm ngoan, học hành tiến bộ để - Gọi HS đọc ý 1 ghi nhớ luôn đợc thấy mẹ vui cời + Dµn bµi + MB: Cảm giác vui, ấm lòng khi đợc - GV ghi đề lên bảng -> 1 HS đọc ? §Ò bµi yªu cÇu ph¸t biÓu c¶m nghÜ vÒ c¸i thÊy nô cêi cña mÑ + TB: - Nªu c¸c biÓu hiÖn s¾c th¸i nô cêi g× ? khi vui, lóc buån - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Trong nh÷ng trêng hîp nµo em nh×n thÊy nô - Nô cêi yªu th¬ng.- Nô cêi khuyÕn khÝch, an ñi...- Buån lo, ¸y n¸y, trèng tr¶i cêi cña mÑ ? khi thiÕu v¾ng nô cêi cña mÑ - HS dùa vµo thùc tÕ tr¶ lêi ? Suy nghĩ và tình cảm của em khi thấy nụ cời - Những việc làm của em để mẹ luôn cời vui. Êy ? ? Mçi khi thiÕu v¾ng nô cêi cña mÑ em thÊy + KB: T×nh c¶m yªu th¬ng, lßng kÝnh träng mÑ. ntn ? ? Em sẽ làm sao để luôn luôn thấy nụ cời của a3. Viết bài mÑ ? ? Với đề bài này theo em MB cần nêu ý gì ? PhÇn th©n bµi em sÏ nªu nh÷ng ý g×, s¾p xÕp chóng nh thÕ nµo ?. ? PhÇn KB cÇn nãi lªn t×nh c¶m g× ? ? H·y viÕt ®o¹n v¨n nãi vÒ t©m tr¹ng cña em khi thiÕu nô cêi cña mÑ ? - HS viÕt ®o¹n v¨n -> tr×nh bµy - GV cã thÓ nªu ®o¹n v¨n mÉu: T«i v« cïng ©n hËn v× nh÷ng ®iÒu m×nh g©y ra. Chính tôi chứ ko phải ai khác đã làm mẹ phải buồn phiền lo lắng. Suốt đêm qua mẹ đã trằn trọc ko ngủ. Nhìn gơng mặt hèc h¸c, quÇng m¾t th©m cña mÑ t«i xãt xa v« cùng. Thế là đã 1 ngày trôi qua mà tôi ko đợc nh×n thÊy nô cêi cña mÑ. Míi chØ 1 ngµy th«i mµ nh hµng th¸ng vËy "MÑ ¬i h·y tha lçi cho. a4. Söa bµi. b. Ghi nhí SGK/88 II.LuyÖn tËp - Bµi v¨n bµy tá t×nh c¶m tha thiÕt víi quª h¬ng An Giang - BiÓu c¶m trùc tiÕp.

(61) con !" T«i tù høa víi lßng m×nh sÏ cè g¾ng ko mắc lỗi lầm để luôn đợc thấy nụ cời tơi vui Êm ¸p cña mÑ . ? Sau khi viết xong có cần đọc lại và sửa bài viÕt kh«ng? V× sao? - Cần đọc lại và sửa lỗi sai để văn bản chhính x¸c râ rµng h¬n. ? Qua việc thực hành với đề bài trên em rút ra đợc các bớc làm bài văn biểu cảm nh thế nào? ? Bài văn biểu đạt tình cảm gì ? với đối tợng nµo ? ? C¸ch biÓu c¶m cña ngêi viÕt ? ? T×m hiÓu dµn ý vµ nhËn xÐt vÒ tÝnh m¹ch l¹c cña bµi v¨n ? GV híng dÉn HS nhËn xÐt - Gọi HS đọc to phần ghi nhớ Hoạt động 4: Luyện tập - củng cố - HS đọc bài văn - GV nªu yªu cÇu vµ HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Nêu đặc điểm của đề văn biểu cảm? ? C¸ch t×m ý cho bµi v¨n biÓu c¶m?. - Dµn ý : + MB: giíi thiÖu t×nh yªu quª h¬ng An Giang + TB: Nh÷ng biÓu hiÖn cña t×nh yªu mÕn An Giang - T×nh yªu tõ tuæi th¬ - Tình yêu quê hơng trong chiến đấu và nh÷ng tÊm g¬ng yªu níc + KB: T×nh yªu quª h¬ng víi nhËn thøc cña ngêi tõng tr¶i, trëng thµnh.. Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà:. - Häc thuéc ghi nhí, lµm BT /89 ,90 SGK - Lập dàn ý cho đề văn sau : Lêi chµo t¹m biÖt khi xa quª h¬ng - ChuÈn bÞ bµi: LuyÖn tËp c¸ch lµm bµi v¨n biÓu c¶m. --------------------------------------------. TuÇn 7 TiÕt 25. Ngµy so¹n:................................... Ngµy d¹y:..................................... B¸nh tr«i níc (Hå Xu©n H¬ng) HD §T: Sau phót chia li ( TrÝch: Chinh phô ng©m khóc) A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc: 1. KiÕn thøc.-Bµi:B¸nh tr«i níc -S¬ gi¶n vÒ t¸c gi¶ Hå Xu©n H¬ng. - HS cảm nhận đợc vẻ đẹp, bản lĩnh sắt son, thân phận chìm nổi của ngời phụ nữ qua sù tr©n träng vµ c¶m th¬ng cña nhµ th¬. -TÝnh chÊt ®a nghÜacña ng«n ng÷ vµ h×nh tîng bµi th¬ -Bµi:Sau phót chia ly -§Æc ®iÓm th¬ song thÊt lôc b¸t -Sơ giản về Chinh phụ ngâmkhúc,tác giả Đặng Trần Côn,vấn đề ngời dịch- HS cảm nhận đợc niềm khao khát hạnh phúc lứa đôicủa ngời phụ nữ có chồng đI chinh chiÕn ë n¬i xa vµ ý nghÜa tè c¸o chiÕn tranh phi nghÜa - Thấy đợc giá trị nghệ thuật của một đoạn thơ dịch . 2. Kü n¨ng. -NhËn biÕt thÓ lo¹i cña v¨n b¶n.

(62) - Rèn kĩ năng đọc - hiểu phân tích cảm thụ thơ Nôm thất ngôn tứ tuyệt Đờng luật, th¬ song thÊt lôc b¸t. 3. Thái độ - Båi dìng t×nh c¶m con ngêi, sù c¶m th«ng víi nçi khæ cña ngêi phô n÷ trong x· héi cò. GhÐt chiÕn tranh . B. chuÈn bÞ. 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV, b×nh v¨n + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, nêu vấn đề, bình giảng. 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: ổn định tổ chức.. Yêu cầu cần đạt. - KiÓm tra sÜ sè: 7A: .................................... Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ. a. §äc thuéc ®o¹n th¬ "C«n s¬n ca", t©m hån a. T©m tr¹ng nhµn nh· th¶nh th¬i , t×nh Nguyễn Trãi đợc thể hiện thế nào qua đoạn thơ yêu thiên nhiên, giao hoà với cảnh vật, nµy? phong th¸i ung dung tù t¹i . + ThÓ hiÖn 1 nh©n c¸ch thanh cao, 1 t©m hån thi sÜ . b. Gi¸ trÞ néi dung, nghÖ thuËt cña bµi " Buæi b. Bøc tranh yªn b×nh n¬i lµng quª. chiÒu..."?  T©m hån cao quý cña nhµ th¬ g¾n bã víi quª h¬ng th«n d· cña m×nh - ThÓ th¬ thÊt ng«n tø tuyÖt, ng«n ng÷ th¬ gi¶n dÞ. Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. * Giíi thiÖu bµi Trong VHVN thời trung đại có một thể thơ do ngêi VN s¸ng t¹o .ThÓ nµy cã chøc n¨ng gÇn nh riªng biÖt trong viÖc diÔn t¶ t©m tr¹ng buån đau sầu bi của con ngời và thờng đợc xuất hiện chñ yÕu vµo giai ®o¹n C§PK suy tµn g©y ®au th¬ng tang tãc cho con ngêi nhÊt lµ ngêi phô nữ.Thể loại này ra đời là do yêu cầu vừa để phản ánh vừa để giải toả những nỗi buồn nặng nề triền miên đó của thời đại. * Néi dung d¹y häc cô thÓ A. B¸nh tr«i níc ? Dùa vµo chó thÝch, nªu nh÷ng nÐt chÝnh vÒ t¸c I. §äc vµ t×m hiÓu chung. gi¶ Hå Xu©n H¬ng? 1. T¸c gi¶. - HS dùa vµo chó thÝch tr¶ lêi - Hå Xu©n H¬ng. - GV đọc mẫu 1 lần, gọi HS đọc lại - §îc mÖnh danh lµ bµ chóa th¬ N«m - Híng dÉn HS gi¶i nghÜa 1 sè tõ khã trong v¨n 2. T×m hiÓu chung vÒ v¨n b¶n b¶n. a. §äc, t×m hiÓu chó thÝch. ? Văn bản đợc viết theo thể thơ gì? * §äc: - GV lu ý thÓ th¬ 4 c©u 7 tiÕng nhng ng«n tõ ®- * Chó thÝch: SGK îc ViÖt ho¸ b. T¸c phÈm ? Bµi th¬ cã nh÷ng tÇng ý nghÜa nµo ? * ThÓ lo¹i: ThÊt ng«n tø tuyÖt - Hai tÇng nghÜa: + NghÜa t¶ thùc: t¶ thùc chiÕc b¸nh tr«i níc + NghÜa Èn dô: nãi vÒ phÈm chÊt, th©n phËn cña ngêi phô n÷ trong x· héi xa ? Em hiÓu g× vÒ mãn b¸nh tr«i ? - HS dùa vµo thùc tÕ tr¶ lêi ? H·y t×m tõ ng÷ h×nh ¶nh gîi t¶ b¸nh tr«i níc ? - tr¾ng, trßn, ch×m, næi ?NhËn xÐt vÒ c¸ch sö dông tõ ng÷ miªu t¶ cña t¸c gi¶? - HS nhËn xÐt II. Ph©n tÝch..

(63) ? Hai c©u th¬ t¶ c¶nh g× ? GV: đây là bài thơ vịnh vật, miêu tả vật để gửi g¾m t tëng t×nh c¶m . ? H×nh ¶nh b¸nh tr«i ë ®©y gîi em liªn tëng tíi ai ? em c¨n cø vµo ®©u ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Mçi c©u th¬ gîi em nghÜ tíi ®iÒu g× ë con ngêi nµy ? - Liên tởng đến vẻ đẹp trong trắng, tinh khiết, xinh xắn của ngời phụ nữ, nhng cuộc đời, thân phËn l¹i tr«i næi, bÊp bªnh. GV liªn hÖ 1 sè bµi ca dao më ®Çu b»ng côm tõ "th©n em" -> sè phËn ngêi phô n÷ ? NhËn xÐt vÒ c¸ch dïng tõ ng÷ ë 2 c©u th¬ sau? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Hai câu thơ nói về điều gì ? Qua đó gợi cho em liªn tëng nµo ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Mợn hình ảnh bánh trôi để nói ngời phụ nữ, vËy toµn bµi th¬ sö dông nghÖ thuËt g× ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Qua cách miêu tả ấy em thấy thái độ, tình cảm cña t¸c gi¶ nh thÕ nµo ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? "V¨n lµ ngêi" . Qua bµi th¬ "B¸nh tr«i níc:, em hiÓu g× thªm vÒ con ngêi nhµ th¬ Hå Xu©n H¬ng? - Bà là ngời phụ nữ có cuộc đời chìm nổi, nhng cã c¸ tÝnh m¹nh mÏ, nh©n c¸ch cøng cái, lu«n tù tin vµo phÈm gi¸ cña m×nh, bÊt chÊp hoµn c¶nh trí trªu. ? Nêu những đặc sắc về nghệ thuật và chủ đề bµi th¬ ? - HS dùa vµo ph©n tÝch trªn tr¶ lêi - gV KL.. 1. Hai c©u ®Çu: Th©n em võa tr¾ng .....trßn B¶y næi ba ch×m ....... non + dïng tÝnh tõ miªu t¶, thµnh ng÷ + DiÔn t¶ b¸nh tr«i vµ qu¸ tr×nh luéc chÝn nã . -> "th©n em" -> h×nh ¶nh ngêi phô n÷ + Hình ảnh ngời phụ nữ có vẻ đẹp hình thÓ (c©u 1)nhng sè phËn long ®ong ch×m næi (c©u 2). 2. Hai c©u sau: R¾n n¸t mÆc dÇu ....... Mµ em ........ tÊm lßng son. + dïng cÆp quan hÖ tõ, tÝnh tõ gîi t¶ + Nãi chiÕc b¸nh r¾n hay n¸t phô thuéc vào ngời nặn. Song vẫn giữ đợc chất lợng bên trong . + ý nói cuộc đời ngời phụ nữ tuy bị vùi dập nhng vẫn giữ đợc phẩm giá trong s¹ch s¾t son. - NghÖ thuËt Èn dô -> 2 líp nghÜa + Thái độ cảm thông với số phận long ®ong ch×m næi, lÖ thuéc. Ca ngîi, tr©n trọng phẩm chất tốt đẹp của ngời phụ n÷ . III. Tæng kÕt 1. NghÖ thuËt: Bµi th¬ lµ mét Èn dô b×nh dÞ mµ tinh tÕ, s©u s¾c. 2. Néi dung: - Ca ngợi vẻ đẹp hình thức và phẩm chÊt cña ngêi phô n÷ trong x· héi xa. - Th«ng c¶m víi sè phËn vÊt v¶, phô thuéc cña hä.. B. Sau phót chia li I. Giíi thiÖu s¬ lîc vÒ t¸c gi¶. ? Em h·y cho biÕt nh÷ng nÐt chÝnh vÒ t¸c gi¶ - T¸c gi¶: §Æng TrÇn C«n - DÞch gi¶: §oµn ThÞ §iÓm §Æng TrÇn C«n vµ dÞch gi¶ §oµn ThÞ §iÓm? II. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ v¨n b¶n - HS dùa vµo chó thÝch tr¶ lêi 1. Hớng dẫn đọc + Hoàn cảnh ra đời: - GV đọc mẫu 1 lần, gọi HS đọc lại §Êt níc xuÊt hiÖn c¸c cuéc khëi ? Cho biết hoàn cảnh ra đời của bài thơ? nghĩa nông dân, triều đình ra sức đàn ¸p. - HS dùa vµo chó thÝch tr¶ lêi + ThÓ th¬: ? VB viÕt theo thÓ th¬ nµo ? em hiÓu g× vÒ sè Song thÊt lôc b¸t. tiÕng vµ c¸ch hiÖp vÇn cña nã ? ( B¶n dÞch N«m) 2. Híng dÉn t×m hiÓu v¨n b¶n - HS d¹ vµo v¨n b¶n tr¶ lêi ? Nêu đại ý của đoạn thơ? a. Gi¸ trÞ néi dung Khæ th¬ 1: - §o¹n th¬ diÔn t¶ nçi nhí cña ngêi vî cã chång a. + PhÐp đối xứng: ®i chinh chiÕn n¬i xa..

(64) ? Trong đoạn thơ, nhiều hình ảnh đối lập đợc t¹o ra. §ã lµ nh÷ng h×nh ¶nh nµo? - HS quan s¸t ®o¹n th¬ tr¶ lêi ? Theo em, sự đối lập này có tác dụng gì trong viÖc diÔn t¶ hiÖn thùc chia ly vµ t©m tr¹ng con ngêi? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Theo em, h×nh ¶nh “ Tu«n mµu m©y biÕc, tr¶i ngµn nói xanh ” cã ý nghÜa g×? ( Nỗi sầu chia li nặng nề tởng nh đã phủ lên mµu biÕc cña trêi, mµu xanh cña nói. C©u th¬ t¶ c¶nh mµ chÊt chøa bao nçi lßng) ? Em thử hình dung về cảnh tợng đợc nói đến trong 4 c©u th¬ ®Çu? - HS dùa vµo ph©n tÝch trªn tr¶ lêi. ? Xác định các biện pháp tu từ trong khổ 2? - HS quan s¸t ®o¹n th¬ tr¶ lêi. ? C¸c thñ ph¸p nghÖ thuËt Êy cho thÊy sù tëng tîng cña ngêi vî nh thÕ nµo? ( Các biện pháp nghệ thuật đó cho thấy, tuy đã c¸ch xa vÒ kh«ng gian nhng t×nh vî chång vÉn còn quyến luyến. Ngời chinh phụ nh vẫn đứng tại chỗ để trông về hớng chồng và tởng tợng chång còng ®ang híng vÒ m×nh ). ? Từ ngữ trong 4 câu thơ cuối có gì đặc biệt?. Chµng ®i >< ThiÕp vÒ. Câi xa >< buång cò. Ma giã >< chiÕu ch¨n.  HiÖn thùc chia li phò phµng, nçi xãt xa cho h¹nh phóc bÞ chia c¾t. + “ Tu«n mµu m©y biÕc, tr¶i ngµn nói xanh ” -> Kh«ng gian v« tËn, cµng lµm rõ thân phận cô đơn, bé nhỏ và cảm gi¸c trèng tr¶i cña lßng ngêi.. -TL: Chinh phu ®i vµo câi xa ma giã, chinh phô trë vÒ buång cò. Kh«ng gian tr¶i ra v« tËn, xa l¹ víi m©y nói ®iÖp trïng. b. Khæ th¬ 2. + §èi ng÷: - Chµng / thiÕp. - Ng¶nh l¹i / tr«ng sang. + Điệp, đảo ngữ: - BÕn Tiªu T¬ng / c¸ch Hµm D¬ng. - C©y Hµm D¬ng / c¸ch Tiªu T¬ng.  ThÓ hiÖn nçi nhí triÒn miªn, xãt xa trong xa x«i c¸ch trë. c. Khæ th¬ 3. + Tõ l¸y: Xanh xanh. + §iÖp tõ: Xanh, ngµn d©u.. + KÕt cÊu vßng trßn. -> Kh«ng gian v« tËn, nçi nhí th¬ng, lu luyến tăng đến cực độ. Cảm giác buồn đến tuyệt vọng. * ý nghÜa: tè c¸o chiÕn tranh phi nghÜa. ThÓ hiÖn kh¸t khao h¹nh phóc cña ngêi phô n÷ b. Gi¸ trÞ nghÖ thuËt - Sö dông ng«n tõ ®iªu luyÖn, sö dông ? Nêu những đặc sắc về nghệ thuật của đoạn điệp ngữ, phép đối. th¬? Hoạt động 4: Luyện tập, củng cố 1. Qua h×nh ¶nh chÕc b¸nh tr«i níc, Hå Xu©n * §¸p ¸n: H¬ng muèn nãi g× vÒ ngêi phô n÷? a. Vẻ đẹp hình thể 1. d b. Vẻ đẹp tâm hồn c. Sè phËn bÊt h¹nh. d. Vẻ đẹp và số phận long đong 2.Néi dung chÝnh cña ®o¹n trÝch "Sau phót chia li lµ"? a. DiÔn t¶ c¶nh chia tay lu luyÕn gi÷a chinh phu 2. d vµ chinh phô b. DiÔn t¶ h×nh ¶nh hµo hïng cña chinh phu khi ra trËn c. DiÕn t¶ t×nh c¶m thuû chung son s¾t cña chinh phụ đối với chinh phu d. DiÕn t¶ nçi sÇu chia li cña ngêi chinh phô sau khi tiÔn chång ra trËn. Nã gîi lªn mét kh«ng gian nh thÕ nµo? TÊt c¶ các thủ pháp nghệ thuật giúp em tởng tợng đợc ®iÒu g×? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Miªu t¶ nçi sÇu ®au cña ngêi vî tiÔn chång ra trËn, t¸c gi¶ muèn nãi lªn ®iÒu g× ?.

(65) Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà:. - Häc néi dung bµi. - Häc thuéc 2 bµi th¬. - Soạn bài: Qua đèo ngang. - C bÞ tiÕt sau: Quan hÖ tõ. ----------------------------------Ngµy so¹n: ………………………. TuÇn 7 TiÕt 26. Ngµy d¹y:………………………... Quan hÖ tõ.. A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc:. 1. KiÕn thøc. - HS nắm đợc khái niệm về quan hệ từ.-Việc sử dụng các quan hệ từ trong giao tiếp và tạo lập văn bản . 2. Kü n¨ng. - RÌn kÜ n¨ng nhËn diÖn quan hÖ tõ trong c©u . -Phân tích đợc tác dụng của quan hệ từ. 3. Thái độ. - Båi dìng ý thøc häc tËp bé m«n, häc tõ ng÷ TiÕng ViÖt. B. chuÈn bÞ 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV, SBT. + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, phân tích ngôn ngữ, quy nạp… 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: ổn định tổ chức. - KiÓm tra sÜ sè: 7A: .................................... Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ 1. Sử dụng từ Hán Việt nhằm mục đích gì, lµm BT 5?. Yêu cầu cần đạt. 1. - T¹o s¾c th¸i trang träng, tao nh· - Tr¸nh g©y c¶m gi¸c th« tôc, ghª sî - T¹o s¾c th¸i cæ xa. Hoạt động 3: Tổ chức dạy và học bài mới. * Giíi thiÖu bµi Bên cạnh các từ loại có thể đứng độc lập một mình còn có một số từ loại không thể đứng độc lËp mét m×nh.VËy khi ®i kÌm trong c©u c¸c tõ lo¹i nµy cã t¸c dông g×? * Néi dung d¹y häc cô thÓ - Híng dÉn HS xÐt VD ? Dựa vào kiến thức đã học ở cấp 1, em hãy xác định quan hệ từ trong các VD trên ? - HS xác định các quan hệ từ trong mỗi ví dụ... ? Trong Vda: quan hÖ tõ "cña" liªn kÕt c¸c tõ ng÷ nµo ? Nã biÓu hiÖn qu¹n hÖ g× ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Trong VDb,c quan hÖ tõ cã t¸c dông liªn kÕt c¸c tõ ng÷ nµo ? Nã biÓu hiÖn quan hÖ g× - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? C¸c QHT trªn liªn kÕt nh÷ng tõ ng÷ hay nh÷ng c©u nµo víi nhau? (Bé phËn c©u víi nhau hay c©u. I. ThÕ nµo lµ quan hÖ tõ 1.VÝ dô: a) §å ch¬i cña chóng t«i ........ A B "cña" => quan hÖ së h÷u b) Hùng Vơng ...... đẹp nh hoa A B "nh" => quan hÖ so s¸nh c) Bëi t«i ¨n uèng...vµ lµm viÖc .... nªn t«i ....l¾m. A B "và" => quan hệ đẳng lập "bëi... nªn"-> liªn kÕt 2 vÕ c©u => quan hÖ nh©n qu¶ d. cña - nhng  QH së h÷u - gi¶i thÝch..

(66) - c©u trong ®o¹n v¨n) ? Qua ®©y em thÊy quan hÖ tõ thêng biªñ thÞ c¸c ý nghÜa vµ quan hÖ g× ? - HS dùa vµo ph©n tÝch trªn tr¶ lêi ? VËy thÕ nµo lµ quan hÖ tõ? - GV gọi HS đọc ghi nhớ ? Hãy đặt 1 câu có sử dụng quan hệ từ ? - HS TL, GV nhËn xÐt, KL. - HS đọc VD - SGK: ? Xác định các quan hệ từ có trong VD ? ? Trong c¸c trêng hîp trªn, trêng hîp nµo b¾t buéc ph¶i cã quan hÖ tõ, trêng hîp nµo kh«ng ? ? Gi¶i thÝch lÝ do ? - HS lªn b¶ng ®iÒn kÝ hiÖu: cã (C), kh«ng (K) ? H·y t×m c¸c quan hÖ tõ cã thÓ dïng thµnh cÆp víi c¸c quan hÖ tõ trªn ? ? §Æt c©u víi mçi cÆp quan hÖ tõ trªn ? VD: - Nếu tôi chăm học thì đã không bị điểm kÐm. - V× m¶i ch¬i nªn t«i kh«ng thuéc bµi. - Vì chăm học và học giỏi nên Nam được khen . - Tuy nhà xa nhưng Bắc vẫn đi học đúng giờ. - Hễ gió thổi mạnh thì diều bay cao . - Sở dĩ nó thi trượt là vì nó chủ quan . - HS th - GV KL. ? Qua nh÷ng VD trªn em rót ra kÕt luËn g× khi sö dông quan hÖ tõ ? - HS dùa vµo ph©n tÝch trªn tr¶ lêi - Gọi HS đọc ghi nhớ Hoạt động 4: Luyện tập Củng cố ? T×m c¸c quan hª tõ cã trong ®o¹n ®Çu v¨n b¶n 'Cæng trêng më ra" ? (tõ ®Çu -> ...kÞp giê) SGK/5 ? §iÒn quan hÖ tõ thÝch hîp vµo chç trèng : ( B¶ng phô cã ghi 6 c©u ) - HS lên bảng đánh dấu đúng/ sai (Đ/S) ? ViÕt ®o¹n v¨n ( 5 -> 7 c©u )cã sö dông quan hÖ tõ hîp lÝ : - HS tự chọn đề tài -> viÕt, tr×nh bµy - GV nhËn xÐt ? Ph©n biÖt ý nghÜa quan hÖ tõ " nhng "trong 2 trêng hîp : Gîi ý: t×m hiÓu vÕ chÝnh, vÕ phô. 1. ThÕ nµo lµ quan hÖ tõ? a. Lµ tõ chØ ngêi vµ vËt b. Là từ chỉ hoạt động, tính chất cuả ngời và vật. c. Lµ tõ chØ c¸c ý nghÜa quan hÖ gi÷a c¸c thµnh phÇn c©u vµ gi÷a c©u víi c©u. d. Lµ tõ mang ý nghÜa t×nh th¸i 2, Trong c¸c dßng sau, dßng nµo cã sö dông quan hÖ tõ? a. Võa tr¾ng l¹i võa trßn b. B¶y næi ba ch×m c. Tay kÎ nÆn. 2.Ghi nhí : SGK / 97. II. Sö dông quan hÖ tõ 1.VÝ dô : SGK/ 97 - b, d, g, h (C) kh«ng dïng sÏ lµm sai hoÆc kh«ng râ nghÜa  B¾t buéc sd. - a, c, e, i (K) K b¾t buéc (cã hoÆc k) +) C¸c quan hÖ tõ dïng thµnh cÆp : - nÕu .... th× - v×.... nªn, cho nªn - tuy ... nhng - hÔ .... th× - së dÜ ... v× -> sử dụng đúng cặp -> tạo sự liên kết. 2. Ghi nhí 2: SGK/98 III. LuyÖn tËp : Bµi 1 (98) c¸c quan hÖ tõ : vµo, cña, cßn. nh,cña, trªn, vµ, nh, vµo, nhng, nh, cña, nhng, cho. Bµi 2 ( 98) ®iÒn quan hÖ tõ : víi , vµ, cïng, víi, nÕu, th×, vµ Bµi 3 (98) - b, d, g, i, l (§) - a, c, e, h (S) Bµi 4 (99). Bµi 5 (99) - Nã gÇy nhng khoÎ ( ý khen) - Nã khoÎ nhng gÇy ( ý chª) * §¸p ¸n: 1.c. 2.a.

(67) d. Gi÷ tÊm lßng son Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - Häc kÜ bµi, thuéc ghi nhí vµ hßan thµnh c¸c bµi tËp. §äc c¸c TLTK… - ChuÈn bÞ bµi: Ch÷a lçi vÒ quan hÖ tõ. - So¹n: LT c¸ch lµm v¨n BC TuÇn 7. Ngµy so¹n:………………………. TiÕt. Ngµy d¹y:…………………………. 27.. LuyÖn tËp c¸ch lµm v¨n b¶n biÓu c¶m. (KiÓm tra 15 phót - TLV). A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc. 1. KiÕn thøc. - §Æc ®iÓm, thÓ lo¹i v¨n biÓu c¶m . - Luyên tập các thao tác làm văn biểu cảm: Tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn ý, viết bµi.C¸ch thÓ hiÖn t×nh c¶m ,c¶m xóc. 2. Kü n¨ng. - Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức đã học để làm bài văn biểu cảm. 3. Thái độ. - Bồi dỡng ý thức học tập tạo lập văn bản , trớc hết là những văn bản đơn giản, gần gũi với đời sống, học tập. B. chuÈn bÞ. 1. GV+ Phơng tiện: SGK, SGV, ra đề, đáp án bài kiểm tra 15 phút + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, phân tích ngôn ngữ, làm việc theo mẫu… 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động 1: ổn định tổ chức. - KiÓm tra sÜ sè: 7A: ......................................... Hoạt động 2: Kiểm tra 15 phút A.§Ò bµi: I. Tr¾c nghiÖm : (4®) Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu hỏi sau: Câu1 Dòng nào sau đây ghi đúng các buớc tạo lập văn bản? A. Định hướng , xây dựng bố cục B. Xây dựng bố cục, diễn đạt C. Xây dựng bố cục, định hướng ,kiểm tra D. Định hướng, xây dựng bố cục , diễn đạt, kiểm tra. C©u 2: Mét v¨n b¶n cã tÝnh m¹ch l¹c lµ: A.Các phần ,các đoạn ,các câu trong văn bản đều nói về một đề tài. B..Các phần ,các đoạn ,các câu trong văn bản đều biểu hiện một chủ đề chung xuyên suèt. C. Các phần ,các đoạn ,các câu trong văn bản đều đợc tiếp nối theo một trình tự rõ ràng hîp lý. D. Tất cả các ý trên đều đúng. Câu3: Có nhận định cho rằng:Đề văn biểu cảm bao giờ cũng nêu ra đối tợng biểu cảm và định hớng tình cảm cho bài làm.Theo em nhận định đó đúng hay sai? A. §óng B.Sai. C©u 4: V¨n b¶n biÓu c¶m lµ: A. Văn bản kể lại một câu chuyện cảm động. B. V¨n b¶n bµn luËn vÒ mét hiÖn tîng trong cuéc sèng C. Văn bản nhằm bộc lộ tình cảm, cảm xúc,sự đánh giá của con ngời đối với thế giới xung quanh và khêu gợi lòng đồng cảm nơi ngời đọc..

(68) D. Văn bản đợc viết bằng thơ. II. Tù luËn (6 ®) Câu 5: Từ văn bản " Mẹ tôi"của Et-môn-đô đơ A-mi -xi, em hãy viết một đoạn văn có chủ đề " tình mẹ con". B.§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm I. Trắc nghiệm : (4đ) Mỗi ý đúng đạt 1 điểm C©u1:D C©u 2: D C©u 3:A C©u 4:C II. Tù luËn (6 ® ) C©u 5: Bµi lµm chÊm theo thang ®iÓm 6. §¸p øng c¸c yªu cÇu sau + Nội dung: HS viết đ ược đoạn văn có chủ đề về "tình mẹ con". Nói lên tình cảm, sự quan t©m cña cha mÑ víi con c¸i; lßng biÕt ¬n, hiÕu th¶o cña con c¸i víi cha mÑ. + H×nh thøc: §o¹n v¨n cã c©u më ®o¹n, th©n ®o¹n, kÕt ®o¹n. - Điểm 5-6: Viết đợc đoạn văn đúng chủ đề, có câu mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn. Giäng v¨n tr«i ch¶y, kh«ng m¾c lçi chÝnh t¶. - Điểm 3-4: Đáp ứng các yêu cầu trên, biết viết đoạn văn theo đúng chủ đề. Hành văn t ương đối l ưu loát, còn mắc vài lỗi chính tả. - Điểm 1-2: Tỏ ra hiểu đề, nh ưng viết còn lúng túng, ch ưa rõ ý, mắc 5 - 7 lỗi chính tả. - §iÓm 0: Ch ưa biÕt viÕt ®o¹n v¨n theo yªu cÇu.. Hoạt động của thầy và trò Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. * Giíi thiÖu bµi Các tiết học trớc các em đã biết đề văn biểu cảm cã nhiÖm vô g× vµ khi lµm v¨n biÓu c¶m ta cÇn chó ý nh÷ng bíc nµo? Giê häc h«m nay gióp c¸c em vận dụng linh hoạt các phơng diện đó. * Néi dung d¹y häc cô thÓ GV ghi đề lên bảng ? Nêu các bớc để tạo lập văn bản ?. - HS dùa vµo kiÕn thøc cò tr¶ lêi: 4 bíc ? Trong bíc nµy ta ph¶i lµm g× ? ? Xác định yêu cầu cụ thể của đề bài : CÇn viÕt vÒ ®iÒu g× ? Em yªu loµi c©y nµo ? ? Loài cây đó có những phẩm chất nào ? ? Mèi quan hÖ cña c©y víi b¶n th©n ? (GV cho HS ph¸t biÓu). ? Cây đó có ích lợi gì ?. Yêu cầu cần đạt. I. Bµi tËp luyÖn tËp *) §Ò bµi : C¶m nghÜ vÒ loµi c©y em yªu 1.Tìm hiểu đề, tìm ý a) Tìm hiểu đề: + §èi tîng biÓu c¶m: 1 loµi c©y + Chñ thÓ bµy tá t×nh c¶m: b¶n th©n + T×nh c¶m cÇn thÓ hiÖn: T×nh yªu, sù gắn bó của cây đó với bản thân em, gi¸ trÞ, sù cÇn thiÕt cña loµi c©y. b) T×m ý: VD: c©y tre *) PhÈm chÊt: - Søc sèng k× diÖu: ë ®©u còng xanh tốt, chịu đựng gió bão. - Ngay thẳng : từ mầm non đã mọc th¼ng. - Tinh thÇn ®oµn kÕt: bao bäc, qu©y quÇn thµnh luü. *) T×nh c¶m g¾n bã : Ngµy nµo còng ®i qua luü tre. NghØ m¸t díi bãng tre ....

(69) - GV híng dÉn HS lµm dµn bµi ? Dµn bµi v¨n biÓu c¶m gåm mÊy phÇn ? Yªu cÇu cụ thể với đề bài này ? ? PhÇn MB nªu ý nµo ? ? Trong phÇn nµy ta cÇn tr×nh bµy nh÷ng ý g× ? Gợi ý: Các đặc điểm gợi cảm xúc của cây ? Cây trong đời sống của mọi ngời ?. *) Ých lîi : tre cho bãng m¸t, t¹o vÎ đẹp độc đáo của làng quê, làm đồ dùng bền đẹp... 2.LËp dµn bµi : a) Më bµi: - Giíi thiÖu chung vÒ c©y tre - LÝ do yªu thÝch: g¾n bã víi lµng quª vµ tuæi th¬ b) Th©n bµi: - PhÈm chÊt: + Søc sèng k× diÖu cña c©y tre + Ngay th¼ng +Tinh thÇn ®oµn kÕt - Tre trong đời sống của mọi ngời: + bao bäc quanh lµng, b¶o vÖ lµng + tạo bóng mát, vẻ đẹp làng quê + làm đồ dùng trong mọi gia đình - Tre víi b¶n th©n: + Ngµy nµo còng ®i häc díi bãng tre, nghØ m¸t... c) KÕt bµi: Tình yêu của em đối với cây tre 3. ViÕt thµnh v¨n:. ? Đối với bản thân em, cây đó có ý nghĩa nh thế nµo ? ? KÕt bµi cÇn nªu ý g× ? Trªn c¬ së dµn ý trªn em h·y viÕt ®o¹n v¨n phÇn: MB -- tæ 1 TB -- tæ 2 & 3 KB -- tæ 4 - GV cho HS đọc , nhận xét Nªu VD 1 ®o¹n viÕt thµnh v¨n : Thời gian trôi qua, luỹ tre vẫn kiên nhẫn đứng đó chứng kiến sự đổi thay của làng quê,cổ vũ sự trởng thành của bao thế hệ. Luỹ tre mãI mãi là ngời b¹n thuû chung g¾n bã víi mçi ngêi d©n quª em. Mai nµy dï cã ®i ®©u, lµm g× th× h×nh ¶nh luü tre xanh cïng kØ niÖm tuæi th¬ m·i in ®Ëm trong tr¸i tim em. ? Sau khi viÕt thµnh v¨n, bíc cuèi cïng em ph¶i 4. §äc l¹i, söa ch÷a lµm g×? - §äc vµ söa bµi. Hoạt động 4: Luyện tập, củng cố - CÇn n¾m ch¾c c¸c bíc, h×nh dung ? Qua bài tập trên em thấy: khi tạo lập văn bản ta đối tợng trong mọi trờng hợp -> tình cảm, cảm xúc khi đó. Bố cục phải rõ cÇn chó ý ®iÒu g× ? rµng, - HS TL, GV KL t×nh c¶m ch©n thùc, lêi v¨n gîi c¶m. Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - ¤n l¹i lÝ thuyÕt vÒ v¨n biÓu c¶m, hoµn chØnh bµi tËp ë líp - ChuÈn bÞ cho viÕt bµi TLV sè 2 - v¨n biªñ c¶m ( t¹i líp) - Soạn: Qua đèo Ngang. -----------------------------------. TuÇn 7 TiÕt 28.. Ngµy so¹n:................................. Ngµy d¹y:..................................... Qua §Ìo Ngang.. (Bµ HuyÖn Thanh Quan) A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc: 1. KiÕn thøc. -S¬ gi¶n vÒ t¸c gi¶ BHTQ. -§Æc ®iÓm th¬ BHTQ qua bµi th¬ “Qua §Ìo Ngang”. - HS hình dung đợc cảnh tợng Đèo Ngang, tâm trạng cô đơn của tác giả..

(70) - Thấy đợc nét nghệ thuật tả cảnh,tả tình độc đáo của bài thơ. 2. Kü n¨ng. - Rèn kĩ năng đọc, hiểu văn bản thơ Nôm viết theo thể thất ngôn bát cú Đơng luật. -Phân tích một số chi tiết nghệ thuật độc đáo trong bài thơ. 3. Thái độ. - Båi dìng t×nh c¶m nh©n ¸i, lßng yªu níc .. B. ChuÈn bÞ 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV, b×nh v¨n + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, nêu vấn đề, bình giảng... 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động 1: ổn định tổ chức. KiÓm tra sÜ sè: 7A: ................................... a. HS đọc thuộc bài thơ " Bánh trôi nHoạt động 2: Kiểm tra bài cũ íc" ?Đọc thuộc bài "Bánh trôi nớc ?Nêu những đặc+sắc vÒ thuËt: Bµi th¬ lµ mét Èn dô b×nh NghÖ nghÖ thuËt vµ néi dung ? dÞ mµ tinh tÕ, s©u s¾c. + Néi dung: - Ca ngợi vẻ đẹp hình thức và phẩm b. §äc diÔn c¶m v¨n b¶n "Sau phót chia ly", nªu chÊt cña ngêi phô n÷ trong x· héi xa. ý nghÜa cña v¨n b¶n? - Th«ng c¶m víi sè phËn vÊt v¶, phô thuéc cña hä. - HS TL - GV vµ líp ®g, cho ®iÓm. b. §äc thuécv¨n b¶n" Sau phót chia ly" - ý nghÜa: tè c¸o chiÕn tranh phi nghÜa. ThÓ hiÖn kh¸t khao h¹nh phóc cña ngêi phô n÷ Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. * Giíi thiÖu bµi Hơn hai thế kỉ đã trôi qua,biết bao ngời đã làm th¬ vÒ §Ìo Ngang,song thi phÈm tuyÖt bót cña bµ HTQ vÉn gi÷ nguyªn gi¸ trÞ tríc thö th¸ch cña thêi giancòng nh lßng ngêi h©m mé .Víi nhan đề “QĐN”bài thơ không đơn giản là miêu tả hành trình vợt qua một con đèo mà QĐN còn là vợt qua một triều đại,vợt lên chính mình.(rời bỏ đất cũ vào theo chú mới,đất mới).Để hiểu h¬n vÒ §N còng nh tÊm lßng cña bµ HTQ chóng ta cïng t×m hiÓu bµi th¬ Q§N. * Néi dung d¹y häc cô thÓ ? Dùa vµo chó thÝch (*) SGK/102 em h·y nªu I. §äc vµ t×m hiÓu chung. 1. T¸c gi¶. nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ t¸c gi¶ bµi th¬? Bµ huyÖn Thanh Quan - Tªn thËt: NguyÕn ThÞ Hinh - quª: Hµ Néi. - Lµ mét trong nh÷ng n÷ sÜ tµi danh - GV lu ý: Giọng chậm rãi, thể hiện tâm trạng hiếm có trong thời đại ngày xa 2. T×m hiÓu chung vÒ v¨n b¶n t¸c gi¶. a. §äc, t×m hiÓu chó thÝch. - GV đọc mẫu 1 lần, gọi HS đọc lại - Híng dÉn HS gi¶i nghÜa 1 sè tõ khã trong v¨n * §äc: b¶n. ? NhËn xÐt vÒ sè c©u, sè tiÕng, nhÞp th¬, luËt th¬ * Chó thÝch: b. T¸c phÈm ? * Thể loại: Thất ngôn bát cú đờng luật - NhÞp 4/3 - LuËt b»ng tr¾c : 1,3,5 tuú ý BTB 2,4,6 theo tr×nh tù TBT.

(71) - Vế đối : câu 3 >< câu 4 c©u 5 >< c©u 6 ( đối thanh, giống nhau về từ loại ) ? Bµi th¬ cã thÓ chia lµm mÊy phÇn? - Gọi HS đọc 2 câu thơ đầu ? Hai c©u th¬ cho em biÕt ®iÒu g× ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Cảnh đợc miêu tả trong thời điểm nào ? Thêi gian Êy gîi t©m tr¹ng g× ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Cảnh vật Đèo Ngang đợc vẽ lên qua những h×nh ¶nh nµo ? C©u th¬ sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuật gì đặc sắc ? ? Tìm từ đồng nghĩa với từ "chen" ? Có thể thay thế từ này đợc không (xét ý nghĩa) ? Từ đó em thấy cách sử dụng từ "chen" có tác dông g×? ? C¶m gi¸c chung vÒ c¶nh vËt mµ c©u th¬ gîi lªn cho em ? - Gọi HS đọc 2 câu thực ? Cảnh đợc miêu tả từ vị trí nào ? (nh×n tõ cao, xa) ? T×m nh÷ng tõ ng÷ miªu t¶ c¶nh sèng ë §Ìo Ngang ? ? NhËn xÐt vÒ c¸ch sö dông tõ ng÷ ë ®©y ? Việc đảo đó có tác dụng gì ? GV: nh vậy bức tranh Đèo Ngang đã có thêm h×nh ¶nh con ngêi nhng chØ lµ Ýt ái, thÊp tho¸ng, Èn hiÖn ? Qua đó em cảm nhận đợc khung cảnh Đèo Ngang nh thÕ nµo ? ? Cảnh đó thể hiện cảm xúc sâu kín nào của nhà th¬ ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi GV đọc --> ? Âm thanh nào vang lên trong buæi chiÒu tµ ë ®©y ? ? Âm thanh đó có ý nghĩa gợi điều gì ? (sự tích vua Thục đế - chim quốc) ? Em h·y gi¶i thÝch 2 yÕu tè "quèc , gia" ? NhËn xÐt vÒ nghÖ thuËt sö dông tõ ng÷ ? ? Qua đó em thấy đợc nỗi niềm tâm sự của nhà th¬ nh thÕ nµo ? GV: BiÖn ph¸p Èn dô tîng trng, dïng chuyÖn chim quốc để nói về nỗi nhớ nớc, sự hoài cổ (nhí qu¸ khø tríc kia) - Gọi HS đọc 2 câu cuối ? Phần kết tác giả đề cập tới vấn đề gì ? - C¶nh vµ t×nh ? Nh÷ng tõ ng÷ nµo diÔn t¶ kh«ng gian ? §ã lµ kh«ng gian nh thÕ nµo ? - HS quan s¸t c©u th¬ tr¶ lêi ? Cụm từ "ta với ta" để diễn tả điều gì ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? NhËn xÐt giµ vÒ nghÖ thuËt ë 2 c©u th¬ cuèi? - HS suy ngÜ tr¶ lêi ? Qua đó em cảm nhận đợc tâm trạng của tác. * Bố cục: 4 phần : đề , thực , luận , kết II. Ph©n tÝch. 1. Hai câu đề: - c¶nh tîng chung ë §Ìo Ngang : Bíc tíi ............ bãng xÕ tµ Cỏ cây chen đá, lá chen hoa -> thêi gian : xÕ chiÒu - gîi buån. - Cảnh đèo Ngang: cỏ, cây, đá, lá, hoa. + NghÖ thuËt nh©n ho¸, ®iÖp tõ "chen" ->gîi sù rËm r¹p, hoang s¬ + C¶nh hoang d¹i, mªnh m«ng mang vÎ đẹp lặng lẽ, gợi nỗi buồn . 2. Hai c©u thùc : Lom khom díi nói tiÒu vµi chó Lác đác bên sông chợ mấy nhà + Dùng từ láy, phép đối thanh, đảo trật tù có ph¸p --> nhÊn m¹nh sù tha thít Ýt ái, nhá bÐ cña ngêi vµ vËt +) C¶nh hoang vu tÜnh lÆng, heo hót gîi nçi buån trèng v¾ng . -> Nçi buån man m¸c tríc c¶n hoang s¬. v¾ng lÆng 3. Hai c©u luËn : Nhí níc ................. quèc quèc Th¬ng nhµ .............. gia gia --> quèc : níc ---- chim quèc gia : nhµ --- chim ®a ®a --> ©m thanh buån, kh¾c kho¶i triÒn miªn + dùng từ tợng thanh, phép đối, nghệ thuËt ch¬i ch÷ +Mîn tiÕng chim nhµ th¬ béc lé t©m tr¹ng nhí níc th¬ng nhµ vµ nçi niÒm hoµi cæ cña nhµ th¬ . => BiÓu c¶m gi¸n tiÕp 4. Hai c©u kÕt : - C¶nh : trêi , non , níc => kh«ng gian réng lín bao la - T×nh : mét m¶nh...riªng, ta víi ta " ta víi ta" - 2 đại từ "ta" đều để chỉ ngôi thứ nhất -> có nghĩa là một mình, cô độc đối diÖn víi chÝnh m×nh, t©m sù mét m×nh, kh«ng biÕt san sÎ cïng ai. + phép đối, sự tơng phản giữa cảnh và t×nh - Nhấn mạnh nỗi cô đơn ,sự nhỏ bé, đơn chiếc của con ngời trớc cảnh vật. => BiÓu c¶m trù tiÕp.

(72) gi¶ lóc nµy nh thÕ nµo ? ? C¸ch biªñ c¶m ë ®©y lµ trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp ? - HS suy ngÜ tr¶ lêi III. Tæng kÕt 1. NghÖ thuËt: - KÕt hîp miªu t¶ vµ biÓu c¶m. ? Bài thơ có những đặc sắc nghệ thuật nào? - Tõ ng÷ gîi t¶. ? Em cảm nhận đợc những nội dung, ý nghĩa - Nghệ thuật đảo, đối, chơi chữ đợc sử nµo tõ bµi th¬? dông ®iªu luyÖn. - HS TL, GV KL. 2. Néi dung: - Cảnh Đèo Ngang đẹp mà buồn. - Nỗi buồn, nhớ, nỗi cô đơn của thi sĩ. III . LuyÖn tËp Hoạt động 4: Luyện tập, củng cố +) Hàm ý : 1 mình, cô đơn, lẻ loi, đối ? T×m hµm ý côm tõ ""ta víi ta " diÖn víi chÝnh m×nh. ? "Qua Đèo ngang" là bài thơ tả cảnh hay tả +) Bài thơ tả cảnh để tả tình. Tình lồng t×nh ? trong c¶nh, c¶nh ®Ëm hån ngêi. ( cµng vÒ cuèi bµi c¶nh cµng mê, t×nh cµng ®Ëm ) Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - Häc thuéc , ph©n tÝch bµi th¬, lµm BT/104, - Chuẩn bị bài " Bạn đến chơi nhà" : ? C©u ch÷ cña bµi th¬ cã ®iÓm g× gièng vµ kh¸c bµi "Qua §Ìo Ngang" ? T×m hiÓu t©m tr¹ng cña nh©n vËt tr÷ t×nh trong bµi ? --------------------------------. TuÇn 8 TiÕt 29.. Ngµy so¹n:............................. Ngµy d¹y:................................... Bạn đến chơi nhà. ( NguyÔn KhuyÕn ) A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc: 1. KiÕn thøc. -S¬ gi¶n vÒ t¸c gi¶ NguyÔn KhuyÕn. -Sù s¸ng t¹o trong viÖc v©n dông thÓ th¬ §êng luËt,c¸ch nãi hµm Èn s©u s¾c th©m thuý cña NguyÔn KhuyÕn trong bµi th¬. 2. Kü n¨ng -Nhận biết đợc thể loại của văn bản - Rèn kỹ năng đọc, cảm thụ thơ Nôm Đờng luật thất ngôn bát cú. - Ph©n tÝchmét bµi th¬ N«m §êng luËt. 3. Thái độ. - Båi dìng t×nh c¶m b¹n bÌ trong s¸ng, ch©n thµnh. B. chuÈn bÞ 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV, b×nh v¨n + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, nêu vấn đề, bình giảng…. 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n..

(73) C. Tổ chức các hoạt động dạy và học. Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: ổn định tổ chức.. Yêu cầu cần đạt. - KiÓm tra sÜ sè: 7A: ................................... Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ. - HS đọc thuộc bài thơ. ? §äc thuéc bµi th¬ "Qua §Ìo Ngang"? ? Cảnh Đèo Ngang đợc miêu tả nh thế nào, qua - Cảnh Đèo Ngang thoáng đãng mà heo hót, thÊp tho¸ng cã sù sèng con ngêi đó thể hiện tâm trạng nào của nhà thơ? nhng còn hoang sơ, đồng thời thể hiện nçi nhí níc, th¬ng nhµ, nçi buån thÇm lặng, cô đơn của tác giả. Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. * Giíi thiÖu bµi Tình bạn là một trong những đề tài truyền thèng cã tõ rÊt l©u trong lÞch sö v¨n häc d©n tộc.Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến là mét trong nh÷ng bµi th¬ næi tiÕng nhÊt viÕt vÒ đề tài tình bạn trong thơ Nguyễn Khuyến nói riªng vµ trong th¬ N«m §êng luËt nãi chung. * Néi dung d¹y häc cô thÓ ? Nªu nh÷ng nÐt kh¸i qu¸t vÒ t¸c gi¶ vµ vÒ bµi I. §äc vµ t×m hiÓu chung. 1. T¸c gi¶. th¬. NguyÔn KhuyÕn (1835-1909) - GV lu ý: Giäng nhÑ nhµng, gi¶n dÞ, th©n thiÕt quª Yªn §æ B×nh Lôc Hµ Nam - GV đọc mẫu 1 lần, gọi HS đọc lại (Tam nguyªn Yªn §æ) - GV híng dÉn HS gi¶i nghÜa 1 sè tõ khã trong - Lµ nhµ th¬ lín cña d©n téc bµi ? Bài thơ thuộc thể thơ gì? Giống bài thơ nào đã 2. Tìm hiểu chung về văn bản a. §äc, t×m hiÓu chó thÝch. häc? * §äc: - HS suy nghÜ tr¶ lêi. ? Dùa vµo m¹ch c¶m xóc cña bµi th¬ h·y x¸c * Chó thÝch: SGK b. T¸c phÈm định bố cục văn bản ? ? Bài thơ có đến 6 câu kể về sự nghèo khó, nhng * Thể thơ : Thất ngôn bát cú mục đích của bài thơ không phải là kể sự * Bố cục3 phần: + C©u 1: cảm xúc khi bạn đến nghÌo? Theo em bµi th¬ thuéc lo¹i v¨n b¶n g×? ch¬i nhµ - Kể sự nghèo làm cái cớ ca ngợi, khẳng định t×nh b¹n tri ©m. Tù sù lµ ph¬ng tiÖn béc lé t×nh + C©u 2 -> c©u 7: c¶m xóc vÒ gia c¶nh c¶m xóc vÒ t×nh b¹n cảm, cảm xúc, do đó bài thơ thuộc văn bản biểu + Câu 8: * PTB§: BiÓu c¶m c¶m. II. Ph©n tÝch. - Gọi HS đọc câu 1 ? Cách xng hô gọi bạn là"bác"có ý nghĩa gì. Nó 1. Cảm xúc khi bạn đến chơi nhà §· bÊy l©u nay b¸c tíi nhµ thÓ hiÖn t×nh c¶m nh thÕ nµo. "đã bấy lâu nay" -> tỏ niềm chờ đợi C¸ch sö dông tõ cã g× g©y Ên tîng? -" b¸c" -> th©n t×nh, gÇn gòi, t«n träng ? Qua đó em nhìn thấy tâm trạng của chủ nhân t×nh c¶m b¹n bÌ khi có bạn đến nh thế nào. + Lêi th¬ gi¶n dÞ GV: Theo đó thì tác giả sẽ thiết đãi bạn bằng + C1: Lêi chµo hå hëi, vui vÎ, tho¶ lßng tÊt c¶ nh÷ng g× m×nh cã khi b¹n đến chơi. -> chuyÓn ý. - §äc 6 c©u tiÕp ?§o¹n th¬ nãi vÒ ®iÒu g×? 2. Cảm xúc về gia đình - Hoàn cảnh khó khăn khi thiết đãi bạn ?H·y nhËn xÐt vÒ c¸ch sö dông tõ ng÷ cña t¸c - Hoàn cảnh khó khăn thiết đãi bạn gi¶.(dïng nhiÒu tõ h¸n viÖt thay thuÇn viÖt) ? Trong cÆp 3-4 vµ 5-6 t¸c gi¶ cßn sö dông biÖn "TrÎ thêi ®i v¾ng chî thêi xa Ao s©u níc c¶ kh«n chµi c¸ ph¸p nghÖ thuËt g×. ? Các từ "khó, chửa, mới, vừa, đơng" là thuộc Vờn rộng rào tha khó đuổi gà C¶i chöa ra c©y cµ míi nô lo¹i tõ g×. Bầu vừa rụng rốn mớp đơng hoa - Tr¹ng tõ ? Qua cách kể và tả đó em hiểu gì về gia cảnh + ngôn ngữ giản dị, liệt kê - Phép đối nhµ th¬. ? Hµng lo¹t tr¹ng tõ xuÊt hiÖn thÓ hiÖn ®iÒu g×. - HS suy nghÜ tr¶ lêi - Gv: Nh vậy các câu thơ trên đã diễn giải tính - Dùng nhiều trạng từ: khó. Chửa, mói,.

(74) chất "có đấy mà lại nh không" của sản vật đợc vừa, đơng. kể đến. ? Nh¾c tíi "trÇu kh«ng"lµ t¸c gi¶ muèn nãi tíi ®iÒu g×. ("MiÕng trÇu lµ ®Çu c©u chuyÖn") -GV: Ph¶i ch¨ng c¸i nghÌo cña cô Tam Nguyªn Yên Đổ lại đến mức ấy.Một ông quan to triều NguyÔn c¸o quan vÒ quª ë Èn víi 1 c¬ ng¬i" 9 sµo 4 thæ lµ n¬i ë" th× kh«ng thÓ miÕng trÇu lµ ®Çu c©u chuyÖn còng kh«ng cã. ? VËy NguyÔn KhuyÕn cã dông ý g× khi cÇn t¹o ra 1 t×nh huèng nh vËy? - HS suy nghÜ tr¶ lêi - GV: NguyÔn KhuyÕn khíc tõ l¬ng bæng cña thùc d©n Ph¸p vÒ quª ë Èn, chøng tá «ng kh«ng mµng danh lîi mµ thÝch mét cuéc sèng thanh b¹ch, gi¶n dÞ. - Lêi th¬ hãm hØnh pha chót tù hµo, vui t¬i, NguyÔn KhuyÕn nh ®ang d¾t tay b¹n ra th¨m vên c©y, ao c¸ tËn hëng thó vui th«n d· lóc tuæi giµ. ? Để nói thẳng, nói vui đợc nh thế chủ nhân ph¶i lµ ngêi nh thÕ nµo. T×nh b¹n cña hä ra sao? ? Nh vËy ®o¹n th¬ biÓu c¶m theo c¸ch nµo? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Em hiÓu côm tõ "ta víi ta" nh thÕ nµo? - HS suy nghÜ tr¶ lêi - GV : ë c©u 8 tõ "b¸c" xuÊt hiÖn lÇn 2: kh«ng quản tuổi già sức yếu, đơng xa bác đến thăm t«i, t×nh b¹n lµ trªn hÕt, kh«ng cã vËt chÊt nµo sánh bằng, mọi cái đều không có nhng có tấm lòng và tình bạn của 2 ta là đủ. ? Câu 8 có vai trò gì trong việc khẳng định tình b¹n cña t¸c gi¶? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Theo em cã g× kh¸c nhau gi÷a côm tõ "ta víi ta" ở bài này so với bài "Qua đèo ngang". - HS th¶o luËn vµ ph¸t biÓu ý kiÕn + Qua đèo ngang:"ta"->1 từ dùng ở 2 vị trí chỉ 1 ngời, 1 tâm trạng->nỗi cô đơn + Bạn đến chơi nhà: "ta" -> 2 từ chỉ 2 ngời có chung t©m tr¹ng vui mõng-> sù hoµ hîp cña t×nh b¹n ? C¸ch biÓu c¶m ë c©u th¬ cuèi ? - BiÓu c¶m trùc tiÕp ? Bµi th¬ cã c¸ch tr×nh tù lËp ý nh thÕ nµo. -> dùng lªn t×nh huèng kh«ng cã g× råi kÕt l¹i bằng 1 câu cuối-> thể hiện tình bạn đậm đà th¾m thiÕt. ? Bài thơ có những đặc sắc nghệ thuật nào? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Em cảm nhận đợc nội dung, ý nghĩa gì của bµi th¬? - HS suy nghÜ tr¶ lêi (Gv lu ý: sö dông ng«n tõ thuÇn viÖt, trong s¸ng, dÔ hiÓu, kh¸c víi thÓ lo¹i th¬ cïng lo¹i ? Em hiÓu g× vÒ nhµ th¬ NguyÔn KhuyÕn vµ t×nh b¹n cña «ng tõ bµi th¬ nµy. - Gọi học sinh đọc bài đọc thêm Hoạt động 4: Luyện tập, củng cố - Côm tõ "ta víi ta" ë bµi nµy cã hµm ý g×?. -> Gia c¶nh cã rÊt nhiÒu s¶n vËt (c¸, gµ. cµ, c¶i....) nhng tất cả đều không thể dùng, cha thể dùng để tiếp đãi bạn. Nghĩa là có đủ lí do để "có" trở thành "không". - "§Çu trß tiÕp kh¸ch trÇu kh«ng cã" -> Nghi lÔ tèi thiÓu khi tiÕp kh¸ch cña ngêi ViÖt Nam. - Bµy tá mét cuéc sèng thanh b×nh, mét t©m hån thanh cao b»ng c¸ch nãi hãm hØnh, hµi híc. - Khẳng định cái "có" của tinh thần, t×nh c¶m.... - Nh÷ng ngêi träng t×nh nghÜa, tin ë sù cao c¶ cña t×nh b¹n. - T×nh b¹n rÊt s©u s¾c. - T×nh c¶m vui t¬i, thanh th¶n. -> biÓu c¶m gi¸n tiÕp qua kÓ vµ t¶ 3. C¶m nghÜ vÒ t×nh b¹n "Bác đến chơi đây ta với ta" víi: quan hÖ tõ liªn kÕt 2 thµnh phÇn ta: §T -> lµ chñ nh©n (nhµ th¬) ta: §T -> lµ kh¸ch (b¹n) + 2 đại từ chỉ 2 con ngời gắn bó hoà hợp trong t×nh b»ng h÷u th©n thiÕt -> BiÓu lé niÒm vui trän vÑn, trµn ®Çy - Tình bạn đậm đà, thắm thiết. -> BiÓu c¶m trùc tiÕp. III. Tæng kÕt 1. NghÖ thuËt: - Từ ngữ bình dị đời thờng. - Thủ pháp đối, lối nói phóng đại đầy hãm hØnh, thó vÞ, bÊt ngê. 2. Néi dung: Ngợi ca tình bạn đẹp, gắn bó, không kiÓu c¸ch mµ rÊt ch©n thËt, b×nh dÞ..

(75) - Nêu cảm nhận của em về cảm xúc, tình bạn đợc thể hiện trong bài. T×m hiÓu tÝnh biÓu c¶m cña bµi th¬. §¸nh dÊu x vào ô chỉ giá trị đúng a, Kh«ng biÓu c¶m mµ chØ kÓ b, ChØ biÓu c¶m ë c©u cuèi c, BiÓu c¶m Èn trong tõng c©u kÓ, t¶ Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - §äc, häc thuéc lßng & ph©n tÝch bµi th¬ - So¹n bµi "Xa ng¾m th¸c nói L ". - Giê sau: ViÕt bµi nTLV - sè 2 - t¹i líp. ----------------------------------. TuÇn 8 TiÕt 30 + 31. Ngµy so¹n: .............................. Ngµy d¹y: ................................... ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 2 A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc 1. KiÕn thøc. - HS thùc hµnh viÕt bµi v¨n biÓu c¶m vÒ thiªn nhiªn , thùc vËt. - ThÓ hiÖn t×nh c¶m yªu quÝ c©y cèi thiªn nhiªn. - Qua đó củng cố các kiến thức đã học về văn biểu cảm. 2. Kü n¨ng. - RÌn kü n¨ng t¹o lËp v¨n biÓu c¶m 3. Thái độ. - Båi dìng lßng nh©n ¸i, t×nh c¶m g¾n bã víi cuéc sèng, víi thÕ giíi xung quanh B. Chuẩn bị Thầy: Đề bài + đáp án và biểu điểm Trò : Chuẩn bị các ND cho bài viết và dụng cụ học tập . C. Các hoạt đéng dạy- học HĐ. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số:7A…………………… HĐ 2. Kiểm tra việc chuẩn bị ở nhà của HS HĐ 3. Bài mới A. §Ò bµi C¶m nghÜ vÒ loµi c©y em yªu B. §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm 1. C¸ch chÊm vµ cho ®iÓm - §äc kÜ bµi lµm cña HS , chÊm c«ng b»ng, chÝnh x¸c, kh¸ch quan. - Chấm đúng đáp án và biểu điểm. 2. §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm *иp ¸n a. MB ( 1,5 ®):- Giíi thiÖu chung vÒ loµi c©y em yªu thÝch - Nªu lÝ do em yªu thÝch b. TB: ( 7đ)- Nêu các đặc điểm và phẩm chất của cây.

(76) - Miªu t¶ vÒ c©y vµ biÓu hiÖn t×nh c¶m cña m×nh mét c¸ch ch©n thµnh - Sự gắn bó, ích lợi của cây đối với đời sống tinh thần vật chất của con ngời. - Và đối với em cây có những kỉ niệm gì? - Tình cảm của em đối với cây đó ra sao? c. KB ( 1,5®): - Nªu c¶m nghÜ cña em *BiÓu ®iÓm chÊm - §iÓm 9,10: §¸p øng c¸c yªu cÇu trªn, biÕt viÕt bµi v¨n biÓu c¶m vÒ loµi c©y víi t×nh c¶m ch©n thµnh, s©u s¾c. VËn dông tèt yÕu tè miªu t¶ vµ tù sù vµo bµi viÕt. Bè côc râ rµng, hµnh v¨n tr«i ch¶y, kh«ng m¾c lçi chÝnh t¶. - Điểm 7,8: Đáp ứng cơ bản các yêu cầu trên, biết cách làm bài văn biểu cảm, viết tơng đối lu lo¸t, cßn m¾c 1 vµi lçi chÝnh t¶. - Điểm 5,6: Tỏ ra hiểu đề, nhng viết còn lúng túng, viết tơng đối rõ ý nhng cha kết hợp nhuần nhuyễn với yếu tố miêu tả và tự sự để biểu cảm, mắc 5 - 7 lỗi chính tả. - §iÓm 3,4: Bµi viÕt s¬ sµi, cha nªu bËt t×nh c¶m víi loµi c©y yªu thÝch, m¾c nhiÒu lçichÝnht¶. - §iÓm 1,2: Sai l¹c c¬ b¶n vÒ néi dung vµ ph¬ng ph¸p. HĐ4. Củng cố. - GV nhận xét giờ làm bài, thu bài chấm HĐ 5. Hướng dẫn về nhà -Xem l¹i bµi viÕt -ChuÈn bÞ : C¸ch lËp ý bµi v¨n biÓu c¶m - Giờ sau: Chữa lỗi về QHT. TuÇn 8 TiÕt 32.. Ngµy so¹n: .................................... Ngµy d¹y: ...................................... Ch÷a lçi vÒ quan hÖ tõ A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc:. 1. KiÕn thøc. - ThÊy râ c¸c lçi thêng gÆp vÒ quan hÖ tõ. - Cách khắc phục các lỗi đó. 2. Kü n¨ng. - Sử dụng quan hệ từ đúng lúc, đúng chỗ.phù hợp với văn cảnh. -Phát hiện và chữa đợc một số lỗi thông thờng về quan hệ từ. 3. Thái độ. - HS có thái độ đúng đắn về cách sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt B. chuÈn bÞ 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV, SBT. + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, phân tích ngôn ngữ… 2. HS: SGK, SBT,vë ghi. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: ổn định tổ chức.. Yêu cầu cần đạt.

(77) - KiÓm tra sÜ sè: 7A:........................................ Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ. 1. ThÕ nµo lµ quan hÖ tõ. Lµm BT4. 2. C¸ch dïng quan hÖ tõ. Lµm BT5.. Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. * Giíi thiÖu bµi Giờ trớc các em dã học về quan hệ từ, các em đã hiÓu thÕ nµo lµ quan hÖ tõ vµ bíc ®Çu nhËn thøc râ rµng khi nãi hoÆc viÕt cã nh÷ng trêng hîp b¾t buéc ph¶i dïng quan hÖ tõ hoÆc ngîc l¹i. * Néi dung d¹y häc cô thÓ - HS đọc hai ví dụ trong sgk. ? Hai c©u trªn thiÕu quan hÖ tõ ë chç nµo? Söa lại cho đúng? - HS nhËn diÖn, söa lçi. HS đọc hai ví dụ. ? Các quan hệ từ “ và ”, “ để ” trong ví dụ có diễn đạt đúng quan hệ ý nghĩa giữa các bộ phận c©u kh«ng ? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Nªn thay b»ng quan hÖ tõ nµo cho phï hîp? - Hs tr¶ lêi, ch÷a l¹i. - Gv nhËn xÐt, chèt l¹i: - Hs đọc hai ví dụ trong sgk. ? Ph©n tÝch CN,VN trong vÝ dô trªn? - ThiÕu chñ ng÷ ? Vì sao các câu đó lại thiếu chủ ngữ? ( V×: + C©u 1: thõa quan hÖ tõ “ qua ”. + C©u 2: thõa quan hÖ tõ “ vÒ ” ). ? Em hãy chữa lại câu văn cho đúng? - HS đọc hai ví dụ trong sgk. ? Nh÷ng chç in ®Ëm sai ë ®©u? H·y ch÷a l¹i cho đúng? - HS suy nghÜ tr¶ lêi. ? Qua nh÷ng vÝ dô võa t×m hiÓu, em h·y cho biÕt, trong khi sö dông quan hÖ tõ ta cÇn tr¸nh nh÷ng lçi sai nµo? Muèn kh«ng sai ph¶i lµm g×? - HS tr¶ lêi. - Gv nhËn xÐt, bæ sung, chèt ý.. 1.- Quan hệ từ dùng để biểu thị các ý nghÜ quan hÖ nh së h÷u, nh©n qu¶... gi÷a c¸c bé phËn cña c©u hay gi÷a c©u víi c©u trong ®o¹n. - HS ch÷a bµi 4. 2.- Cã nh÷ng trêng hîp b¾t buéc ph¶i sö dông quan hÖ tõ, cã trêng hîp kh«ng. - HS ch÷a bµi 5.. I. C¸c lçi thêng gÆp vÒ quan hÖ tõ. 1. ThiÕu quan hÖ tõ. + VÝ dô: (sgk 106) + Lçi: C©u thiÕu quan hÖ tõ-> kh«ng râ nghÜa + Sửa lỗi: a, Điền qht “mà” (để). b, Điền qht “với” (đối với). 2. Dïng quan hÖ tõ kh«ng thÝch hîp vÒ nghÜa. + VÝ dô: (sgk 106) + NhËn xÐt: a, Hai bộ phận diễn đạt 2 sự vật có hµm ý t¬ng ph¶n. b, Quan hệ từ đợc dùng với mục đích gi¶i thÝch lÝ do. + Söa lçi: a, Thay tõ “ nhng”. b, Thay tõ “ v×”. 3. Thõa quan hÖ tõ. + VÝ dô: (sgk) + NhËn xÐt: - Từ “Qua”, “Về” đã biến CN thành TN, thiÕu CN. + Söa lçi: Bá tõ “ Qua”, “VÒ” 4. Dïng quan hÖ tõ mµ kh«ng cã t¸c dông liªn kÕt. + VÝ dô: (sgk 107) - VD 1: gi÷a hai vÕ c©u ko cã sù liªn kÕt. - VD 2: quan hÖ tõ “ víi ” ë vÕ c©u thø hai cha cã t¸c dông liªn kÕt -> ph¶i thªm “ t©m sù ” tríc “ víi ” ). + Söa lçi: - .... Kh«ng nh÷ng giái vÒ m«n to¸n mµ cßn giái vÒ m«n v¨n ... - Nã thÝch t©m sù víi mÑ (mµ) kh«ng thÝch t©m sù víi chÞ. + C¸c lçi thêng m¾c: - ThiÕu, thõa quan hÖ tõ. - Dùng quan hệ từ không đúng nghĩa, kh«ng cã t¸c dông. + §Ó tr¸nh, cÇn: §äc kü, suy nghÜ khi viết, phải nắm đợc ý nghĩa của các quan hÖ tõ..

(78) II. LuyÖn tËp. Hoạt động 4: Luyện tập, củng cố Bµi 1. Thªm quan hÖ tõ: - tõ - cho - HS đọc yêu cầu các bài tập. Bµi 2 . Thay quan hÖ tõ: - GV yªu cÇu mçi nhãm th¶o luËn vµ lµm 1 bµi a, Nh. tËp b, Dï, mÆc dï. c, Qua, vÒ. - Các nhóm đại diện báo cáo. 3.Bµi 3. Söa lçi sai quan hÖ tõ. - GV cïng HS nhËn xÐt, bæ sung. Bá quan hÖ tõ: §èi víi, víi, qua. 4.Bài 4. Câu dùng quan hệ từ đúng: a, b, d, h. 5. Bµi 5: §äc vµ chÐp l¹i nh÷ng c©u dïng sai quan hÖ tõ trong bµi viÕt sè 1. Söa lçi quan hÖ tõ trong bµi viÕt. Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - Häc néi dung bµi, hoµn thµnh c¸c bµi tËp. - VËn dông sö dông quan hÖ tõ phï hîp trong nãi, viÕt. - Chuẩn bị bài: Từ đồng nghĩa ------------------------------------. TuÇn 9 TiÕt 33. Ngµy so¹n:................................. Ngµy d¹y:................................... - Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh. §äc thªm: - Xa ng¾m th¸c nói l. (Lý B¹ch). A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc 1. Kiến thức:Bài Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh : -S¬ gi¶n vÒ Lý B¹ch - Thấy đợc tình yêu quê hơng đợc thể hiện một cách chân thành sâu sắc của Lý Bạch. -Nghệ thuật đối và vai trò của câu kết trong bài thơ. Bµi:Xa ng¾m th¸c nói L: -Vẻ đẹp độc đáo hùng vĩ tráng lệ của thác núi L qua cảm nhậnđầy hứng khởi của thiên tài Lý Bạch, qua đó phần nào hiểu đợc tâm hồn phóng khoáng lãng mạn của nhà thơ - Đặc điểm nghệ thuật độc đáo trong bài thơ. 2. Kỹ năng. Bài :Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh - Rèn kĩ năng đọc- hiểu bài thơ cổ thể qua bản dịch tiếng Việt. -Bíc ®Çu tËp so s¸nh b¶n dÞch th¬ vµ b¶n phiªn ©m ch÷ H¸n ,ph©n tÝch t¸c phÈm. Bµi: :Xa ng¾m th¸c nói L -Rèn kĩ năng đọc- hiểu bài thơ Đờng qua bản dịch tiếng Việt. -Sö dông b¶n dÞch 3. Thái độ. - Yêu vẻ đẹp thiên nhiên, yêu quê hơng, đất nớc con ngời. B. chuÈn bÞ 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV, b×nh v¨n.

(79) + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, nêu vấn đề, bình giảng 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: ổn định tổ chức.. Yêu cầu cần đạt. - KiÓm tra sÜ sè: 7A: ..................................... Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ. ? Đọc thuộc bài thơ “Qua Đèo Ngang”, nêu - HS đọc thuộc bài thơ. kh¸i qu¸t gi¸ trÞ néi dung, nghÖ thuËt bµi + NghÖ thuËt: - KÕt hîp miªu t¶ vµ biÓu c¶m. th¬? - Tõ ng÷ gîi t¶. - Nghệ thuật đảo, đối, chơi chữ đợc sử dông ®iªu luyÖn. + Néi dung: Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. - Cảnh Đèo Ngang đẹp mà buồn. - Nỗi buồn, nhớ, nỗi cô đơn của thi sĩ. * Giíi thiÖu bµi -Trăng luôn là đề tài gợi nhiều cảm hứng cho c¸c nhµ th¬.LÝ B¹ch còng cã tr¨m bµi thơ viết về trăng.Trong số đó Tĩnh dạ tứ là bµi th¬ tr¨ng tiªu biÓu víi néi dung t¶ tr¨ng tuyệt đẹp. Qua đó thể hiện tình cảm nhớ quê h¬ng tha thiÕt cña t¸c gi¶. A. Bài "Cảm nghĩ trong đêm * Néi dung d¹y häc cô thÓ thanh tÜnh" ? Dùa vµo chó thÝch sao trang 111, nªu 1 vµi I. §äc vµ t×m hiÓu chung. 1. T¸c gi¶ nÐt chÝnh vÒ t¸c gi¶ LÝ B¹ch? - LÝ B¹ch (701 - 762) “Tiªn th¬” là nhà thơ nổi tiếng đời Đờng, tính tình - HS dùa vµo chó thÝch tr¶ lêi phãng kho¸ng, v¨n hay, vâ giái, thÝch rîu, ®i nhiÒu, lµm th¬ nhanh vµ rÊt hay vÒ chiÕn tranh, thiªn nhiªn, t×nh yªu,t×nh b¹n... 2. T×m hiÓu chung vÒ v¨n b¶n a. §äc, chó thÝch. - Cách đọc: giọng trầm buồn, tình cảm, nhịp * Đọc: 2/3. - GV đọc mẫu 1 lần, gọi HS đọc lại - GV kiÓm tra viÖc häc tõ H¸n ViÖt cña HS. * Chó thÝch: SGK - Gv lu ý hs: ch÷ “ tø ” nghÜa lµ ý tø, c¶m nghÜ, kh«ng nªn nhÇm víi ch÷ “t” nghÜa lµ b. T¸c phÈm riªng, buån trÇm. ? Xác định thể thơ, vần, nhịp? So sánh với * Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt. ( NhÞp 2/3, vÇn c©u 2,4 ) bµi “Phß gi¸ vÒ kinh”? ? Bài thơ kết hợp 2 yếu tố miêu tả và biêủ * Phơng thức biểu đạt: Biểu cảm và miêu cảm. Theo em phơng thức nào là mục đích, tả. II. Ph©n tÝch. p¼¬ng thøc nµo lµ ph¬ng tiÖn? 1. Hai c©u ®Çu - Biểu cảm là mục đích Sµng tiÒn minh nguyÖt quang - MiÓu t¶ lµ ph¬ng tiÖn ? Cảnh đêm trăng đợc gợi tả bằng những Nghi thị địa thơng sơng - Cảnh đêm trăng thanh tĩnh đợc gợi tả h×nh ¶nh tiªu biÓu nµo? b»ng h×nh ¶nh ¸nh tr¨ng s¸ng. - H×nh ¶nh ¸nh tr¨ng s¸ng ? ở hai câu thơ này, tác giả đã sử dụng thủ - PhÐp so s¸nh: tr¨ng s¸ng xuyªn qua cöa ph¸p nghÖ thuËt g×? ( so sánh: ánh trăng sáng ở đầu giờng với s- sổ ngỡ nh sơng đêm. ¬ng ). ? C¸ch so s¸nh Êy gióp em h×nh dung ra -> Tr¨ng rÊt s¸ng cảnh đêm trăng nh thế nào? ( rÊt s¸ng, v× tr¨ng s¸ng qu¸, chuyÓn thµnh mµu tr¾ng gièng nh s¬ng vËy). ? Ngoµi c¶nh tr¨ng rÊt s¸ng, hai c©u ®Çu cßn - Nh©n vËt tr÷ t×nh: gợi cho em hình dung ra điều gì đối với chủ + “ sàng ” -> Nhà thơ đang nằm trên gi-.

(80) thÓ tr÷ t×nh? Dùa vµo ®©u em nãi nh thÕ? + “ sµng ”: nhµ th¬ ®ang n»m trªn giêng. + “ nghi ” ( ngì, tëng ): ngñ råi l¹i tØnh vµ không sao chợp mắt đợc . - GV: nÕu thay tõ “ sµng ” (giêng ) b»ng mét số từ khác, chẳng hạn: an, trác ( bàn), đình ( s©n ), thay tõ “ nghi ” ( ngì lµ, tëng lµ ) bằng “ nh ” giống Tiêu Cơng: “ Trăng đêm gièng nh s¬ng thu ”.... th× ý c©u th¬ cã thay đổi không? Thay đổi ơh thế nào? - chØ thÊy c¶nh, kh«ng thÊy t×nh . ? VËy hai c©u ®Çu gióp em h×nh dung ra ®iÒu g×? - C¶nh tr¨ng rÊt s¸ng, con ngêi th× tr»n träc, không ngủ đợc . * Gv: T¸c gØa c¶m nhËn tr¨ng khi thao thøc không ngủ đợc. Trong đêm trăng tha hơng tâm trạng và cách cảm nhận trăng đó xuất hiÖn tù nhiªn, hîp lÝ. - HS đọc diễn cảm phần phiên âm, dịch nghÜa vµ dÞch th¬ hai c©u cuèi. ? Em hãy cho biết thủ pháp nghệ thuật đợc sö dông trong hai c©u cuèi lµ g×? H·y chØ râ nghệ thuật đó? - HS so s¸nh “väng”, “kh¸n”. ( + “ väng ”: nh×n tõ xa vµ ngãng tr«ng. + “ kh¸n ”: nh×n, tr«ng ) * Gv: Câu thơ cho ta cảm nhận đợc hành động, ánh mắt của nhà thơ với thái độ, tình c¶m yªu quý, th©n thiÖn, gÇn gòi víi tr¨ng-> T×nh yªu thiªn nhiªn. ? Em thÊy t×nh c¶m quª h¬ng nh thÕ nµo trong t©m hån nhµ th¬? * Gv: “Vọng nguyệt hoài hơng” là đề tài quen thuéc trong th¬ cæ. Trong th¬ LÝ B¹ch có sự sáng tạo, tác gỉa sử dụng 1 loạt động từ đều tỉnh lợc CN nhng ngời đọc vẫn thấy 1 chủ thể duy nhất. Điều đó tạo nên sự liền m¹ch, thèng nhÊt cña c¸c c©u th¬, cña bµi th¬. ? Trong bản dịch thơ, ngời dịch đã giữ nguyªn tõ “ cè h¬ng ” mµ kh«ng dÞch lµ “quê cũ”, điều đó có ý nghĩa gì? ( tr©n träng c¶m xóc cña nhµ th¬, tr©n träng nçi niÒm “t cè h¬ng” cña nhµ th¬ bëi “ cè h¬ng ” gîi c¶m, gîi nhí, gîi th¬ng, gîi nuèi tiếc hơn nhiều. Nó đúng là từ của hoài niệm! ). ? Nh vËy, t×nh c¶m cña nhµ th¬ ë hai c©u cuèi lµ g×?. êng. + “ nghi ” -> Ngì lµ. -TL: Cảnh đêm trăng mang vẻ đẹp dịu êm, mơ màng, yên tĩnh. Trăng rất sáng, con ngời trằn trọc, không ngủ đợc.. 2. Hai c©u cuèi Phép đối: + Cử đầu - đê đầu. + Väng minh nguyÖt - t cè h¬ng.. - ba ch÷ "t cè h¬ng" t¶ t×nh trùc tiÕp, cßn lại đều tả cảnh, tả ngời, tình ngời, tình quê hơng đợc khách quan hoá, thể hiện ở việc nh×n tr¨ng s¸ng: ngÈng ®Çu vµ cói ®Çu - ¸nh m¾t chuyÓn tõ trong ra ngoµi, tõ mÆt đất lên bầu trời - Nçi nhí quª h¬ng thêng trùc, s©u nÆng.. - Cè h¬ng: gîi nhí, gîi th¬ng, gîi nuèi tiÕc.. -> T×nh c¶m nhí th¬ng quª h¬ng da diÕt, s©u nÆng. III. Tæng kÕt. 1. Néi dung. Bµi th¬ thÓ hiÖn s©u s¾c t×nh yªu thiªn ? Tõ nh÷ng ®iÒu võa ph©n tÝch, em thÊy néi nhiªn, t×nh yªu quª h¬ng cña con ngêi. dung chÝnh cña bµi th¬ lµ g×? 2. NghÖ thuËt. - HS dùa vµo ph©n tÝch trªn tr¶ lêi - BiÓu c¶m trùc tiÕp kÕt hîp víi gi¸n tiÕp. ? Bài thơ có những đặc sắc nghệ thuật nào? - Giäng ®iÖu trÇm l¾ng, suy t. - HS dùa vµo ph©n tÝch trªn tr¶ lêi - Từ ngữ giản dị, cô đọng. ? M¹ch th¬, tø th¬ cña bµi nh thÕ nµo? - Nghệ thuật đối gợi cảm, sáng tạo. ( Nhí quª - kh«ng ngñ - thao thøc - nh×n B. Bµi "Xa ng¾m th¸c nói L" tr¨ng - nh×n tr¨ng - l¹i cµng nhí quª.) 1. Hớng dẫn đọc - GV giíi thiÖu vÒ xuÊt xø vµ hoµn c¶nh ra đời của bài thơ..

(81) - GV: Bµi th¬ dÞch s¸t, duy c©u 2 bá mÊt tõ 2. Híng dÉn t×m hiÓu v¨n b¶n “qu¶i” (treo). - HS đọc bài thơ, giải nghĩa từ: Vọng, Hơng a. Giá trị nội dung * C©u th¬ ®Çu: L«, béc bè, Ng©n hµ,... - T¶ toµn c¶nh th¸c nói L - §äc c©u th¬ ®Çu ? Xác định vị trí đứng ngắm thác nớc của tác - Vẽ ra cái phông nền của bức tranh * Ba c©u cuèi: gi¶? - Th¸c níc nh d¶i lôa - Đứng từ xa để quan sát, để miêu tả ? VÞ trÝ nµy cã thuËn lîi g× cho viÖc miªu t¶? - Th¸c níc ch¶y võa nhanh, võa m¹nh, nói cao, sên dèc. - Dễ phát hiện vẻ đẹp của toàn cảnh - §äc 3 c©u cuèi ? T¸c gi¶ so s¸nh th¸c níc víi h×nh ¶nh nµo? - TÝnh chÊt mÜ lÖ, hïng vÜ cña th¸c níc qua cách nói phóng đại mà vẫn chân thực. - D¶i lôa tr¾ng rñ xuèng -> Tình yêu thiên nhiên say đắm, mãnh ? Đặc điểm của dãy núi L và đỉnh Hơng Lô liÖt. nh thÕ nµo? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Vì sao câu 4 nói phóng đại mà vẫn tạo nên b. Gi¸ trÞ nghÖ thuËt h×nh ¶nh ch©n thùc? - Vì sự xuất hiện của dải Ngân Hà đã đợc - Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt. chuÈn bÞ ë 2 c©u ®Çu : ngän nói H¬ng L« cã - H×nh ¶nh so s¸nh, tr¸ng lÖ huyÒn ¶o m©y mï bao phñ nªn th¸c níc tr«ng tõ xa nh d¶i lôa tr¾ng tõ trªn cao rñ xuèng... ? Qua đó em nhận thấy điều gì trong tâm hån, tÝn c¸ch nhµ th¬? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Nêu những đặc sắc nghệ thuật của bài thơ? - HS suy ghÜ tr¶ lêi Hoạt động 4: Luyện tập, củng cố 1. ThÓ th¬ cña bµi :"TÜnh d¹ tø" cïng thÓ víi §¸p ¸n :C bµi th¬ nµo sau ®©y? a. Qua §Ìo Ngang b. Bµi ca C«n S¬n c. S«ng nói níc Nam d. Phß gi¸ vÒ kinh 2. Vẻ đẹp của bức tranh núi L là? §¸p ¸n :b a. HiÒn hoµ, th¬ méng b. Tr¸ng lÖ, k× ¶o c. Hïng vÜ, tÜnh lÆng d. Êm đềm, thần tiên Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - Häc thuéc 2 bµi th¬ - Nắm đợc nội dung, nghệ thuật của mỗi bài - So¹n bµi: NgÉu nhiªn viÕt nh©n buæi míi vÒ quª. - Tiết sau: Từ đồng nghĩa. ---------------------------------TuÇn 9 TiÕt 34.. Ngµy so¹n: ................................ Ngµy d¹y:...................................... Từ đồng nghĩa A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc. 1. KiÕn thøc. - Học sinh hiểu thế nào là từ đồng nghĩa. - Phân biệt đợc đồng nghĩa hoàn toàn và đồng nghĩa không hoàn toàn. 2. Kü n¨ng.

(82) Rèn kĩ năng sử dụng từ đồng nghĩa phù hợp với văn cảnh , Phân biệt từ đồng nghĩa hoàn toàn và từ đồng nghĩa không hoàn toàn. -Phát hiện lỗi và chữa lỗi dùng từ đồng nghĩa. 3. Thái độ. Gi¸o dôc ý thøc dïng tõ tiÕng ViÖt. B. chuÈn bÞ 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV. + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, quy nạp, phân tích ngôn ngữ 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: ổn định tổ chức.. Yêu cầu cần đạt. - KiÓm tra sÜ sè: 7A: ......................................... - Quan hệ từ dùng để biểu thịcác ý nghĩa Hoạt động 2: Kiểm tra abif cũ. quan hÖ: së h÷u, so s¸nh, nh©n qu¶...gi÷a ? ThÕ nµo lµ quan hÖ tõ? Lµm bµi tËp 4? c¸c bé phËn cña c©u hay gi÷a c©u víi c©u trong ®o¹n. Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. - HS đọc đoạn văn có sử dụng quan hệ từ * Giíi thiÖu bµi ë bµi 4. -Qua b¶n dÞch th¬ Xa ng¾m ... cña T¬ng Nh các em đã cảm nhận đợc vẻ đẹp hùng vĩ của thác núi L qua cách sử dụng từ ngữ đặc sắc cña t¸c gi¶.§ã lµ tõ Tr«ng vµ tõ Räi.C¸c tõ đó đặc sắc nh thế nào? * Néi dung d¹y häc cô thÓ I. Thế nào là từ đồng nghĩa. - Hs đọc lại văn bản “ Xa ngắm...”. ? Tìm các từ đồng nghĩa với từ “rọi”, “trông”? 1. Ví dụ: sgk (113, 114). + “ rọi ”: đồng nghĩa với chiếu( soi) - Rọi đồng nghĩa với chiếu + “ trông ”: đồng nghĩa với nhìn( ngó, - trông đồng nghĩa với: nhìn ? Nếu thoát khỏi ngữ cảnh bài thơ thì rọi và nhòm, liếc) - nhìn để nhận biết trông còn có những từ đồng nghĩa nào? - HS suy nghÜ tr¶ lêi - GV: Tõ “tr«ng” trong "Xa ng¾m th¸c…" cã các từ đồng nghĩa là: nhìn, ngó, nhòm, liếc. -Trông (Coi sóc, giữ gìn cho yên ổn) : đồng nghĩa với trông coi, chăm sóc, coi Nhng tõ "tr«ng" trong c¸c v¨n c¶nh : sãc, ... + H·y tr«ng em hé c« nhÐ -Trông (Mong): đồng nghĩa với hy vµ + Con tr«ng mÑ vÒ tõ s¸ng väng, tr«ng mong. có nghĩa là gì và chúng có các từ đồng nghĩa nµo? - HS th¶o luËn tr¶ lêi ? Qua các ví dụ trên, cho biết từ đồng nghĩa là g×? - HS dùa vµo ph©n tÝch trªn tr¶ lêi ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ tõ “tr«ng” trong mèi quan hệ với các nhóm từ đồng nghĩa? - Mét tõ nhiÒu nghÜa cã thÓ cã nhiÒu nhãm tõ đồng nghĩa 2,Ghi nhí: sgk (114) - Gọi HS đọc to mục ghi nhớ HS t×m hiÓu vÝ dô SGK ? So s¸nh nghÜ cña 2 tõ "qu¶" vµ "tr¸i"? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Hai từ “quả, trái” có thể thay thế cho nhau đợc không? Vì sao? - Cã thÓ thay thÕ cho nhau v× nghÜa gièng nhau hoµn toµn ? Hai từ "bỏ mạng" và "hi sinh" đều có nghĩa lµ g×? - ChÕt. II. Các loại từ đồng nghĩa. 1. T×m hiÓu vÝ dô: sgk (114). * VÝ dô 1. - Tõ “ qu¶ ” vµ “ tr¸i ”: gièng nhau hoµn toµn vÒ nghÜa.. * VÝ dô 2. + Gièng nhau:.

(83) ? Nghĩa của 2 từ đó có chỗ nào khác nhau? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Tõ “bá m¹ng, hi sinh” cã thÓ thay thÕ cho nhau kh«ng? V× sao? - Kh«ng thÓ thay thÕ cho nhau, v× s¾c th¸i ý nghÜa kh¸c nhau ? Vậy có mấy loại từ đồng nghĩa? Lấy thêm ví dô? + Có hai loại từ đồng nghĩa: Đồng nghĩa hoàn toàn và đồng nghĩa không hoàn toàn. + §Æc ®iÓm: - §ång nghÜa hoµn toµn: ko ph©n biÖt nhau vÒ s¾c th¸i nghÜa.VD: cha vµ bè - §ång nghÜa ko hoµn toµn: cã s¾c th¸i nghÜa khác nhau.VD: ăn và đớp, uống và tu - Gọi HS đọc to ghi nhớ ? Tõ 2 vÝ dô (1), (2) phÇn II, em h·y rót ra c¸ch sử dụng từ đồng nghĩa? - HS dùa vµo ph©n tÝch trªn tr¶ lêi ? Theo em, t¹i sao ®o¹n trÝch “Sau phót chia li” lại không đặt nhan đề là “Sau phút chia tay”? - Kh«ng thÓ thay thÕ “chia li” b»ng “chia tay” v×: + Chia tay: cã tÝnh chÊt t¹m thêi. + Chia li: chia tay l©u dµi thËm chÝ lµ vÜnh biÖt.Chia li cßn mang s¾c th¸i cæ xa, võa diÕn t¶ c¶nh ngé sÇu bi cña ngêi chinh phô ? VËy khi nãi vµ viÕt cÇn chó ý sö dông tõ đồng nghĩa nh thế nào? - HS suy nghÜ tr¶ lêi - Gọi HS đọc to ghi nhớ - GV lu ý: Cã nhiÒu trêng hîp tõ H¸n ViÖt đồng nghĩa với từ thuần Việt. Từ địa phơng đồng nghĩa với từ toàn dân. Hoạt động 4: Luyện tập. Củng cố - HS thi tìm từ Hán Việt đồng nghĩa với từ thuÇn ViÖt - HS tr×nh bµy b¶ng, giÊy.. “ hi sinh ” và “ bỏ mạng ” đều chỉ sự kh«ng tån t¹i, chÕt. + Kh¸c nhau: - “ bá m¹ng ”: mang s¾c th¸i khinh bØ, coi thêng. - “ hi sinh ”: mang s¾c th¸i t«n kÝnh, trang träng.. 2.Ghi nhí.(Sgk) III - Sử dụng từ đồng nghĩa. - Những từ đồng nghĩa hoàn toàn có thể thay thÕ cho nhau. - Những từ đồng nghĩa không hoàn toàn th× ko thÓ thay thÕ cho nhau.. *Ghi nhí: (115). IV. LuyÖn tËp. 1.Bài 1.Tìm từ Hán Việt đồng nghĩa: - Gan dạ: can đảm, can trờng. - Nhµ th¬: thi sÜ, thi nh©n. - Mæ xÎ: phÉu thuËt, gi¶i phÉu. - GV nhËn xÐt, bè sung. - Cña c¶i: tµi s¶n. - GV nªu yªu cÇu bµi 2 - Níc ngoµi: ngo¹i quèc. - §ßi hái: nhu cÇu, yªu cÇu. - Thi tìm từ địa phơng (Nhóm). 2. Bài 2. Tìm từ gốc ấn Âu đồng nghĩa: - Th¶o luËn thay tõ; ph©n biÖt nghÜa cña c¸c tõ. - M¸y thu thanh: ra - ®i - «. - GV híng dÉn HS ph©n biÖt nghÜa cña nhãm - Sinh tè: vi - ta - min. từ đồng nghĩa - Xe h¬i: « t«. - D¬ng cÇm: pi - a- n«. 3. Bài 3: Từ địa phơng và từ toàn dân. VÝ dô: mu«i - v¸. bao diªm - hép quÑt. 4.Bài 4. Thay từ đồng nghĩa: (a) trao. (d) cêi (b) tiÔn. (e) tõ trÇn. (c) phµn nµn. 5. Bµi 5. Ph©n biÖt nghÜa: VÝ dô: + Xinh: Cái đẹp nghiêng về hình thức, đợc cảm bằng thị giác. ? Thế nào là từ đồng nghĩa? Đẹp: Cái đẹp của xinh + sự thẩm định,.

(84) mé. ? Có mấy loại từ đồng nghĩa, nêu đặc diểm của ngỡng + Tu, nhÊp, nèc: Kh¸c nhau vÒ c¸ch thøc tõng lo¹i? hoạt động. + ¡n, x¬i, chÐn: ~ vÒ s¾c th¸i. Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - Nắm đặc điểm của từ đồng nghĩa. - Lµm bµi tËp cßn l¹i (sgk). - ChuÈn bÞ bµi: Tõ tr¸i nghÜa -------------------------------------. TuÇn 9. Ngµy so¹n: ……………………... TiÕt 35. Ngµy d¹y:………………………... C¸ch lËp ý cña bµi v¨n biÓu c¶m A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc:. 1. KiÕn thøc. - Tìm hiểu cách lập ý rất đa dạng của bài văn biểu cảm để có thể mở rộng phạm vi, kĩ n¨ng lµm bµi biÓu c¶m. - TiÕp xóc víi nhiÒu d¹ng v¨n biÓu c¶m - NhËn ra c¸ch viÕt cña mçi ®o¹n 2. Kü n¨ng. - RÌn kü n¨ng lËp ý cho bµi v¨n biÓu c¶m. 3. Thái độ. - Xác định thái độ đúng đắn, giáo dục thói quen lập dàn ý. B. chuÈn bÞ 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV. + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, nêu và giải quyết vấn đề… 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: ổn định tổ chức.. Yêu cầu cần đạt. - KiÓm tra sÜ sè: 7A:.................................... Hoạt động 2: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS ? Nªu c¸c bíc lµm bµi v¨n biÓu c¶m, muèn t×m ý cho bµi v¨n biÓu c¶m, ta ph¶i lµm nh thÕ nµo? Hoạt động 3: Tổ chức dạy và học bài mới. * Giíi thiÖu bµi -Quá trình làm văn biểu cảm gồm bốn bớc.Trong đó bớc tìm ý có vai trò rất quan trọng.để giúp các em tìm hiểu kĩ hơn về vấn đề nµy h«m nay c¸c em häc tiÕt :C¸ch lËp ý cña bµi v¨n biÓu c¶m. * Néi dung d¹y häc cô thÓ - HS đọc đoạn văn của Thép Mới (117). ? Nh÷ng c©u nµo nãi lªn mét c¸ch trùc tiÕp tình cảm về cây tre Việt nam qua cách đánh gi¸ c¸c phÈm chÊt cña c©y tre? - ®o¹n 3 .. -. C¸c bíc lµm bµi v¨n biÓu c¶m: T×m hiểu đề và tìm ý, lập dàn, viết bài và söa bµi Muốn tìm ý, phải hình dung đối tợng trong mäi trêng hîp vµ c¶m xóc, t×nh c¶m cña m×nh trong c¸c trêng hîp đó.. I. Nh÷ng c¸ch lËp ý thêng gÆp cña bµi v¨n biÓu c¶m. 1. Liªn hÖ hiÖn t¹i víi t¬ng lai. + §o¹n v¨n: (117).

(85) ? Việc liên tởng đến tơng lai công nghiệp hoá kh¬i gîi c¶m xóc g× vÒ c©y tre? - Dï cho s¾t thÐp cã nhiÒu nhng tre, nøa vÉn cßn lµ niÒm vui, h¹nh phóc cña cuéc sèng míi hoµ b×nh . ? Nh vậy, ở đoạn văn này, tác giả đã bộc lộ t×nh c¶m, c¶m xóc b»ng c¸ch nµo? - Hs suy nghÜ, th¶o luËn tr¶ lêi. - GV chèt ý. HS đọc đoạn văn (upload.123doc.net). ? Cảm xúc của tác gỉa đợc bắt nguồn từ sự vật g×? ? Đoạn nào tác giả nghĩ về con gà đất trong qu¸ khø? ( ®o¹n 1 ). ? §o¹n nµo biÓu hiÖn suy nghÜ, t×nh c¶m mét cách trực tiếp về đồ chơi trẻ con trong quá khø? ( ®o¹n 2 ). ? Việc hồi tởng quá khứ đã gợi nên cảm xúc g×? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? §o¹n v¨n béc lé t×nh c¶m, c¶m xóc b»ng c¸ch nµo? - Hs suy nghÜ, th¶o luËn. - GV chèt ý. - HS đọc đoạn văn (119). ? Đoạn văn đã trực tiếp bộc lộ tình cảm, cảm xóc ë nh÷ng c©u nµo? ( ®o¹n “ «i! c« gi¸o rÊt tèt cña em ” ... hÕt ). ? Để bộc lộ cảm xúc ở những câu này, trớc đó ngời viết đã tạo ra một tình huống nh thế nào? - C« gi¸o nãi víi t¸c gi¶ -> t¸c gi¶ tr¶ lêi c« b»ng suy ngÉm, ko b»ng lêi . ? Nh vậy, để trực tiếp bộc lộ cảm xúc, tình cảm với cô giáo, ngời viết đã dựa vào đâu? - HS suy nghÜ, th¶o luËn. - GV chèt ý. - Hs đọc đoạn văn (120). ? Đoạn văn đã nhắc đến những hình ảnh nào vÒ “ U t«i ”? ( + Hình bóng: đen đủi, mơ hồ. + NÐt mÆt: tr¨ng tr¾ng. + Đôi mắt: nhỏ, lòng đen nâu đồng. + Cêi: nÕp nh¨n xÕp lªn nhau. + Mái tóc: lốm đốm bạc, rụng còn la tha. + Hµm r¨ng: khuyÕt mÊy lç ). ? T¹i sao t¸c gi¶ l¹i quan s¸t nh÷ng h×nh ¶nh đó của U? Quan sát để làm gì? - Quan sát để suy ngẫm, để bộc lộ tình thơng U, nỗi hối hận vì đã thờ ơ đối với U . ? Cã nh÷ng c¸ch lËp ý nµo trong bµi v¨n biÓu c¶m? - HS dùa vµo ph©n tÝch trªn tr¶ lêi - Gọi HS đọc to ghi nhớ SGK. Hoạt động 4: Luyện tập. Củng cố - Hớng dẫn HS tìm hiểu đề, tìm ý và lập dàn ý cho đề 1: “ C¶m xóc vÒ vên nhµ ”. - Gv chèt l¹i ý hay cña HS. - GV kh¸i qu¸t néi dung bµi häc.. - Béc lé t×nh c¶m, c¶m xóc b»ng viÖc liªn hÖ víi t¬ng lai. ( gîi sù g¾n bã cña tre víi con ngêi) - KÕt hîp víi trùc tiÕp béc lé c¶m xóc qua đánh giá phẩm chất. 2. Håi tëng qu¸ khø vµ suy nghÜ vÒ hiÖn t¹i. + §o¹n v¨n: (upload.123doc.net) - C¶m xóc b¾t nguån tõ niÒm say mª con gà đất, con gà trống từ thuở ấu thơ. - Suy nghÜ muèn trë thµnh nghÖ sÜ thæi kèn đồng. -> Tính mong manh của đồ chơi dân gian - Béc lé t×nh c¶m, c¶m xóc trùc tiÕp qua håi tëng qu¸ khø. 3. Tëng tîng t×nh huèng, høa hÑn, mong íc. + §o¹n v¨n: (119). - T×nh c¶m cña ngêi viÕt chñ yÕu b¾t ®Çu tõ kÝ øc. - Tõ nh÷ng kØ niÖm vÒ c« gi¸o, ngêi viÕt h×nh dung cuéc gÆp gì... - Dựa vào một tình huống hứa hẹn, để bày tỏ niềm kính trọng đối với cô giáo 4. Quan s¸t, suy ngÉm. - Nhân vật “U tôi” đợc miêu tả: Hình bóng: đen đủi, hòa lẫn bóng tối, chç nµo còng thÊy... Nét mặt: trăng trắng, đôi môi nhỏ, lòng đen nâu đồng... - T×nh c¶m: Lßng th¬ng c¶m, hèi hËn v× đã thờ ơ, vô tình. Quan s¸t —> suy ngÉm —> béc lé t×nh c¶m. * Ghi nhí: (121) II. LuyÖn tËp. §Ò bµi: C¶m xóc vÒ vên nhµ. a.Më bµi: - Giíi thiÖu khu vên (ko gian, thêi gian). - T×nh c¶m cña em víi vên nhµ. b.Th©n bµi:.

(86) Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà:. - Kể lại lai lịch khu vờn. Miêu tả đặc ®iÓm. ( Quan s¸t ) - Vên vµ cuéc sèng vui, buån cña gia đình. ( Hồi nhớ ) - Vờn và lao động của cha mẹ -> biết ¬n. ( Håi nhí ) - Vên qua 4 mïa.(T¬ng lai, høa hÑn ) c.KÕt bµi: C¶m xóc vÒ khu vên.. - TriÓn khai dµn ý trªn thµnh bµi v¨n. - Tập lập dàn ý đề b,c (121); đề 4 (130). - ChuÈn bÞ bµi: LuyÖn nãi. - TiÕt sau: NgÉu nhiªn viÕt nh©n buæi míi vÒ quª. ---------------------------------TuÇn 9 TiÕt 36. Ngµy so¹n:................................ Ngµy d¹y:.................................. NgÉu nhiªn viÕt nh©n buæi míi vÒ quª ( H¹ Tri Ch¬ng ). A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc:. 1. KiÕn thøc. -S¬ gi¶n vÒ t¸c gi¶ H¹ Tri Ch¬ng -Nghệ thuật đối và vai trò của câu kết trong bài thơ. -Nét độc đáo về tứ của bài thơ. -Tình cảm quê hơng là tình cảm sâu lặng bền chặt suốt cả cuộc đời. 2. Kü n¨ng -Rèn kĩ năng đọc-hiểu và phân tích thơ thất ngôn tứ tuyệt.qua bản dịch. -Nhận ra nghệ thuật đối trong bài thơ Đờng. -Bíc ®Çu tËp so s¸nh b¶n dÞch th¬ vµ b¶n phiªn ©m ch÷ H¸n,ph©n tÝch t¸c phÈm. 3. Thái độ. - Bồi dỡng tình yêu quê hơng, đất nớc. B. chuÈn bÞ 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV, b×nh v¨n + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, nêu vấn đề, bình giảng. 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: ổn định tổ chức.. Yêu cầu cần đạt. - KiÓm tra sÜ sè: 7A: .......................................... Hoạt động 2: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 1. §äc thuéc bµi th¬ “ TÜnh d¹ tø”, nªu những nét chính về nộidung, nghệ thuật - HS đọc thuộc bài thơ “Tĩnh dạ tứ” Néi dung. cña bµi th¬? Bµi th¬ thÓ hiÖn s©u s¾c t×nh yªu thiªn nhiªn, t×nh yªu quª h¬ng cña con 2. Nêu cảm nhận của em về vẻ đẹp thác núi ngêi. L? NghÖ thuËt. - BiÓu c¶m trùc tiÕp kÕt hîp víi gi¸n tiÕp. - Giäng ®iÖu trÇm l¾ng, suy t. - Từ ngữ giản dị, cô đọng. Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. - Nghệ thuật đối gợi cảm, sáng tạo. * Giíi thiÖu bµi Hạ Tri Chơng không những là một ông quan đại.

(87) thÇn thêi nhµ §êng mµ cßn lµ mét thi sÜ lín ®Ëu tiến sĩ năm 37 tuổi.Thơ ông thanh đạm nhẹ nhµng gîi c¶m biÓu lé mét trÝa tim,mét t©m hån đáng yêu đáng trân trọng. * Néi dung d¹y häc cô thÓ ? Dùa vµo chó thÝch (*) trong sgk, giíi thiÖu vµi nÐt vÒ t¸c gi¶ H¹ Tri Ch¬ng. GV: Cách đọc: giọng chậm, buồn, câu 3 hơi ngạc nhiªn; nhÞp 4/3, c©u 4 nhÞp 2/5. - GV đọc mẫu 1 lần, gọi HS đọc tiếp - GV kiÓm tra viÖc häc, hiÓu tõ H¸n ViÖt cña HS. ? Xuất xứ và hoàn cảnh ra đời của bài thơ, phơng thức biểu đạt? - HS dùa vµo chó thÝch tr¶ lêi - HS nhËn diÖn thÓ th¬ ë nguyªn t¸c vµ hai b¶n dÞch - GV nhấn mạnh: Hai bản dịch đều theo thể thơ lôc b¸t d©n téc. Tuy kh¸c nhau vÒ c©u, nhÞp, vÇn, luật, cả giọng điệu nhng các dịch giả đều cố chuyển đợc cái tâm trạng, cảm xúc vui, buồn ngỡ ngµng cña nhµ th¬ khi vÒ th¨m quª cò mµ trÎ con l¹i tëng «ng lµ ngêi kh¸ch l¹. ? Em hiểu nh thế nào về nhan đề bài thơ? - GV: Không chủ định làm thơ nhng tình tiết chân thực mà phi lí đã thôi thúc làm bật nẩy tứ thơ. Ngẫu nhiên về hành động không phải về tình c¶m. ? Câu đầu viết theo phơng thức biểu đạt nào? - BiÓu c¶m. ? T¸c gi¶ kÓ vÒ ®iÒu g×? ? Câu thơ đã sử dụng thủ pháp nghệ thuật gì? - Phép đối ? Hãy chỉ rõ phép đối và tác dụng của nó?. I. §äc vµ t×m hiÓu chung. 1. T¸c gi¶. - H¹ Tri Ch¬ng (659 - 744). - Là ngời tài giỏi, để lại 20 bài thơ. 2. T×m hiÓu chung vÒ v¨n b¶n a. §äc, t×m hiÓu chó thÝch. * §äc: * Chó thÝch: SGK b. T¸c phÈm * Hoàn cảnh ra đời: Tình cờ viết nhân lÇn nhµ th¬ vÒ th¨m quª n¨m 744, khi ông 86 tuổi và đã xa quê hơn nửa thế kû. * Phơng thức biểu đạt: Biểu cảm + tự sù. * ThÓ th¬: ThÊt ng«n tø tuyÖt. (B¶n dÞch: th¬ lôc b¸t). II. Ph©n tÝch. * Nhan đề. - NgÉu: t×nh cê, ngÉu nhiªn. - “ ngẫu nhiên viết ”: không có ý định lµm th¬ mµ l¹i thµnh th¬. 1. Hai c©u ®Çu. " Thiếu tiểu li gia lão đại hồi" - Kể khái quát về quãng đời xa quê. - Câu thơ sử dụng phép đối (tiểu đối): + ThiÕu tiÓu / l·o. - HS đọc phần phiên âm, dịch thơ câu 2. ? Câu thơ này viết theo phơng thức biểu đạt nào? + Li gia / đại hồi. -> C©u th¬ béc lé c¶m xóc buån, båi ( miªu t¶ ). håi tríc sù tr«i ch¶y cña thêi gian vµ ? Khi miêu tả, nhà thơ đã sử dụng thủ pháp nghệ tuæi t¸c. thuËt g×? + C©u tiÕp. - đối cả ý và lời . Miªu t¶ giäng nãi, m¸i tãc. ? Có gì ở con ngời nhà thơ thay đổi, có gì không đổi? ? Thủ pháp đối này có tác dụng gì? - Đối: giọng không đổi >< tóc bạc. - gîi ©m hëng buån buån. ? Em hiÓu “ giäng quª” ë ®©y lµ g×? + giäng nãi quª h¬ng. -> C©u th¬ mang ©m hëng buån buån. + c¸i chÊt quª . ? Vậy thủ pháp đối còn nhấn mạnh điều gì? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Nh vËy, em thÊy miªu t¶ vµ tù sù ë 2 c©u ®Çu -> H×nh ¶nh, chi tiÕt võa ch©n thùc võa nhằm mục đích gì? tîng trng lµm næi bËt t×nh c¶m g¾n bã - BiÓu c¶m. §©y chÝnh lµ biÓu c¶m gi¸n tiÕp. ? Có một tình huống khá bất ngờ nào đã xảy ra thuỷ chung với quê hơng. khi nhà thơ vừa đặt chân đến làng? Tình huống đó có lí hay không có lí? Tại sao? 2. Hai c©u cuèi - HS trao đổi, thảo luận. - Khi nhà thơ vừa đặt chân đến làng quê, một lũ " Nhi đồng tơng kiến bất tơng thức trÎ con ïa ra, tß mß nh×n «ng l·o, «ng l·o cha kÞp TiÕu vÊn: kh¸ch tßng hµ xø lai? nói gì, chúng đã nhanh miệng hỏi: “ Khách từ Tình huống bất ngờ + Với lũ trẻ : lạ, hỏi khách từ đâu đến đâu đến làng ?”. Điều này:.

(88)  Víi lò trÎ: lµ lÏ tù nhiªn v× chóng sinh sau, đẻ muộn, không biết nhà thơ là ai.  Víi nhµ th¬: lµ ®iÒu l¹ v× m×nh vÒ quª mµ lũ trẻ đón mình nh khách lạ - khách lạ ngay gi÷a quª h¬ng m×nh ). ? Nh vậy, qua tình huống đợc kể tởng nh là khách quan ấy, em thấy đợc tình cảm gì của nhà th¬? Lý gi¶i t¹i sao? * Gv: ChÝnh t×nh yªu quª h¬ng lu«n thêng trùc, s©u nÆng trong lßng nhµ th¬ nªn chØ cÇn mét nguyên cớ nhỏ đụng chạm vào thôi cũng làm nã béc lé. Kh«ng yªu quª, kh«ng nÆng lßng víi quª, ko thÓ cã nh÷ng phót gi©y ch¹nh lßng v× nh÷ng ®iÒu tëng nh rÊt nhá Êy. ? Giäng ®iÖu 2 c©u th¬ cuèi cã g× kh¸c 2 c©u th¬ trªn? - HS suy nghÜ tr¶ lêi. lµ lÏ tù nhiªn. + Víi nhµ th¬: ng¹c nhiªn, buån tñi, ngËm ngïi, xãt xa. KÎ ®i xa nay trë vÒ thµnh kh¸ch l¹. -> T×nh yªu quª h¬ng thêng trùc, s©u nÆng.. Trong «ng cã c¶ niÒm vui vÒ bän trÎ hån nhiªn, ngoan ngo·n, võa cã nçi buồn xa quê đã lâu. Trẻ con càng vui mõng, l¹ lÉm bao nhiªu th× lßng «ng cµng sÇu muén bÊy nhiªu. - Giäng ®iÖu bi hµi, hãm hØnh. III. Tæng kÕt. 1. Néi dung. - T×nh yªu quª h¬ng thÇm kÝn, s©u nÆng cña nhµ th¬. ? Em cảm nhận đợc nội dung, ý nghĩa nào từ bài - Nhắc nhở: Quê hơng, tình quê là ®iÒu thiªng liªng ko thÓ thiÕu trong th¬? c/® mçi con ngêi. 2. NghÖ thuËt. - BiÓu c¶m gi¸n tiÕp qua miªu t¶, tù sù. ? Bài thơ có những nét đặc sắc nghệ thuật nào? - Tõ ng÷ b×nh dÞ nhng gîi c¶m. - HS đọc ghi nhớ. - Nghệ thuật đối điêu luyện, tµi t×nh. * Ghi nhí: Sgk Hoạt động 4: Luyện tập, củng cố * §¸p ¸n: c T©m tr¹ng cña t¸c gi¶ trong bµi th¬? a. Vui mõng, h¸o høc khi trë vÒ quª h¬ng b.Buån th¬ng tríc c¶nh quª h¬ng cã nhiÒu thay đổi c. NgËm ngïi, hÉng hôt khi trë thµnh kh¸ch l¹ gi÷a quª h¬ng. d. Đau đớn, luyến tiếc khi phải rời xa chốn kinh thµnh. Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - Häc thuéc bµi th¬ - Nắm đợc nội dung, nghệ thuật của bài thơ - ¤n tËp phÇn v¨n tõ tuÇn 1: ChuÈn bÞ tiÕt 39 kiÓm tra V¨n (1 tiÕt) ---------------------------------. TuÇn 10. Ngµy so¹n: …………………. TiÕt 37.. Ngµy d¹y:……………………. Tõ tr¸i nghÜa. A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc:.

(89) 1. KiÕn thøc. - Häc sinh n¾m v÷ng b¶n chÊt, kh¸i niÖm vµ c«ng dông cña tõ tr¸i nghÜa. 2. Kü n¨ng: -Sö dông tõ tr¸i nghÜa phï hîp víi v¨n c¶nh. -NhËn biÕt tõ tr¸i nghÜa trong v¨n b¶n. 3. Thái độ: - Gi¸o dôc ý thøc dïng tõ tiÕng ViÖt. B. chuÈn bÞ. 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV. + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, phân tích ngôn ngữ, làm việc theo mẫu. 2. HS: SGK, SBT,vë ghi. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: ổn định tổ chức.. Yêu cầu cần đạt. - KiÓm tra sÜ sè: 7A: ................................. Hoạt động 2: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS - Từ đồng nghĩa là từ có nghĩa giống ? Thế nào là từ đồng nghĩa? Có mấy loại từ đồng nhau hoặc gần giống nhau nghÜa? Cho vÝ dô? - Có hai loại từ đồng nghĩa: Đồng nghĩa hoàn toàn và đồng nghĩa không hoµn toµn. Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. * Giíi thiÖu bµi Trong qu¸ tr×nh viÕt v¨n còng nh trong qu¸ tr×nh giao tiÕp,nÕu n¾m v÷ng tõ tr·i nghÜa th× sö dông đợc chính xác,tránh đợc sai sótvà lời ăn tiếng nói sinh động hơn. I.ThÕ nµo lµ tõ tr¸i nghÜa? * Néi dung d¹y häc cô thÓ 1. T×m hiÓu vÝ dô: sgk (128). a. VÝ dô 1. - HS đọc lại 2 bản dịch thơ. - Tõ tr¸i nghÜa trong bµi “TÜnh d¹ tø”: ngÈng >< cói. ? H·y t×m c¸c cÆp tõ tr¸i nghÜa trong hai v¨n b¶n ( ho¹t động của đầu...) dÞch th¬ trªn? - Tõ tr¸i nghÜa trong bµi “Håi h¬ng ngÉu th”: ? Dựa trên tiêu chí nào mà em xác định đợc nh ®i ><vÒ (sù di chuyÓn) vậy? Nhận xét về ý nghĩa của các cặp từ đó? trÎ >< giµ (tuæi t¸c) - C¸c cÆp tõ cã nghÜa tr¸i ngîc nhau dùa trªn 1 tiêu chí chung đợc gọi là từ trái nghĩa. ? T×m tõ tr¸i nghÜa víi tõ “ giµ ” trong “ cau giµ ”, “ rau giµ ”? - tr¸i nghÜ víi "non" ? Trong v¨n c¶nh "Anh Êy tr«ng rÊt giµ" th× "giµ" tr¸i nghÜ víi tõ nµo? - tr¸i nghÜa víi "trÎ" ? T×m thªm c¸c tõ tr¸i nghÜ víi tõ "chÝn" trong c¸c trêng hîp: qu¶ chÝn, c¬m chÝn, nhät chÝn. - HS suy nghÜ tr¶ lêi. ? Em h·y cho biÕt, tõ tr¸i nghÜa lµ g×? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Tõ trêng hîp cña tõ “giµ” vµ tõ "chÝn" em cã nhËn xÐt g×? - HS suy nghÜ tr¶ lêi - Gọi HS đọc to ghi nhớ - GV KL. ? Em h·y cho biÕt t¸c dông cña c¸c cÆp tõ tr¸i nghĩa đã tìm đợc trong hai văn bản trên? Tạo ra các cặp tiểu đối: + Tạo sự cân đối, nhịp nhàng cho câu văn, thơ.. b. VÝ dô 2. - giµ >< non - giµ >< trÎ - chÝn >< xanh - chÝn >< sèng - chÝn >< non - Tõ tr¸i nghÜa lµ nh÷ng tõ cã nghÜa tr¸i ngîc nhau. - Mét tõ nhiÒu nghÜa cã thÓ thuéc nhiÒu cÆp tõ tr¸i nghÜa kh¸c nhau. 2. Ghi nhí (Sgk) II. Sö dông tõ tr¸i nghÜa. 1. Trong thể đối: -> tạo sự nhịp nhàng, cân đối, nhấn mạnh một ý nghĩa nào đó..

(90) + NhÊn m¹nh t×nh c¶m, c¶m xóc cña nhµ th¬. ? H·y nªu mét sè thµnh ng÷ cã sö dông tõ tr¸i nghÜa? ( “ ba ch×m b¶y næi ”, “ ®Çu xu«i ®u«i lät ”, “ lªn bæng xuèng trÇm ”, “ chã tha ®i mÌo tha l¹i ”... ). ? Các từ trái nghĩa đợc sử dụng trong các thành ng÷ trªn cã t¸c dông g×? + Tạo ra sự đăng đối, làm cho lời nói sinh động. + T¹o ý nghÜa t¬ng ph¶n, g©y Ên tîng m¹nh - HS đọc phần ghi nhớ - GV KL. Hoạt động 4: Luyện tập Củng cố - GV híng dÉn HS t×m nhanh c¸c tõ tr¸i nghÜa trong bµi tËp 1 vµ 2 - Yªu cÇu HS ®iÒn c¸c tõ tr¸i nghÜa thÝch hîp vµo c¸c thµnh ng÷. ? C¸c cÆp tõ nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ tõ tr¸i nghÜa? a. TrÎ - giµ b. S¸ng - tèi b. Sang - hÌn d. Ch¹y - nh¶y. 2. Trong thµnh ng÷:. -> tạo sự cân đối, sinh động, gây ấn tợng mạnh.. * Ghi nhí: (128) III. LuyÖn tËp. Bµi 1: - lµnh >< r¸ch, giÇu >< nghÌo, ng¾n >< dµi, s¸ng >< tèi. Bµi 2: - c¸ t¬i >< c¸ ¬n, hoa t¬i >< hoa hÐo - ¨n yÕu >< ¨n khoÎ, häc yÕu >, häc giái - chữ xấu >< chữ đẹp, đất xấu >< đất tèt Bµi 3: * §¸p ¸n: d. Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà:. - Häc néi dung bµi. - Lµm bµi tËp 4 - Chuẩn bị bài: Từ đồng âm - Tiết sau: Luyện nói: BC về sv, con người. ------------------------------------. TuÇn 10 TiÕt. 38. Ngµy so¹n: ………………………….. Ngµy d¹y:…………………………….. LuyÖn nãi v¨n biÓu c¶m vÒ sù vËt, con ngêi.. A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc: 1. KiÕn thøc. -C¸c c¸ch biÓu c¶m trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp trong viÖc tr×nh bµy v¨n nãi biÓu c¶m.-nh÷ng yªu cÇu khi tr×nh bµy v¨n nãi biÓu c¶m. 2. Kü n¨ng -T×m ý, lËp dµn ý bµi v¨n biÓu c¶m vÒ sù vËt vµ con ngêi. -BiÕt c¸ch béc lé t×nh c¶m vÒ sù vËt vµ con ngêi tríc tËp thÓ. -Diễn đạt mạch lạc rõ ràng những tình cảm của bản thân về sự vật và con ngời bằng ngôn ng÷ nãi.. 3. Thái độ. - Biết trình bày mạch lạc, diễn cảm một vấn đề trớc tập thể. B. chuÈn bÞ.

(91) 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV. + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại., làm việc theo nhóm. 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học. Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động 1: ổn định tổ chức. - KiÓm tra sÜ sè: 7A:...................................... Hoạt động 2: Kiểm tra sự chuẩn bị (Lång vµo bµi míi) Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. * Giíi thiÖu bµi Trong các tiết học trớc các em đã họcvề văn biÓu c¶m.§Ó gióp c¸c em vËn dông thµnh th¹o c¸c thao t¸clµm bµi v¨n biÓu c¶m ,h«m nay c¸c em häc tiÕt luyÖn nãi. * Néi dung d¹y häc cô thÓ ? ThÕ nµo lµ v¨n biÓu c¶m? - HS dùa vµo kiÕn thøc cò tr¶ lêi ? Nªu c¸c bíc lµm bµi v¨n biÓu c¶m? - HS dùa vµo kiÕn thøc cò tr¶ lêi. I. T¸i hiÖn kiÕn thøc trong t©m. - V¨n biÓu c¶m lµ v¨n b¶n viÕt ra nh»m biểu đạt tình cảm, cảm xúc, sự đánh giá của con ngời đối với thế giới xung quanh và khêu gợi lòng đồng cảm nơi ngời đọc. - C¸c bíc lµm bµi v¨n biÓu c¶m: T×m hiểu đề và tìm ý, lập dàn bài, viết bài và söa bµi. - GV nªu yªu cÇu cña tiÕt luyÖn nãi: II. Thùc hµnh luyÖn nãi + Néi dung: HS biÕt nãi tríc líp bµi v¨n biÓu c¶m vÒ sù vËt, con ngêi 1. Yªu cÇu + Néi dung nãi: theo dàn ý đã chuẩn bị. + KÜ n¨ng nãi: - T×nh c¶m ch©n thµnh. - Tõ ng÷ chÝnh x¸c, trong s¸ng. - Bµi nãi m¹ch l¹c, liªn kÕt chÆt chÏ. - TRªn c¬ së gi¸o viªn giao viÖc ë nhµ cho HS, + KÜ n¨ng nãi: GV yªu cÇu mçi nhãm tr×nh bµy dµn ý nãi cña nhãm m×nh 2.LuyÖn nãi + Nhóm 1 trình bày dàn ý đề 1. a. LuyÖn nãi theo nhãm + Nhóm 2 trình bày dàn ý đề 2. * Thèng nhÊt dµn ý nãi + Nhóm 3 trình bày dàn ý đề 3 §Ò 1. - Mọi thiên tài đều bắt đầu từ chữ A + Nhóm 4 trình bày đàn ý đề 4 -Trong những ngày bỡ ngỡ ấy em đợc thầy cô tận tình giúp đỡ. - GV nhËn xÐt, bæ sung hoµn chØnh dµn ý. - KØ niÖm s©u s¾c nhÊt - Mçi lÇn nhí l¹i kØ niÖm, em l¹i båi håi xúc động nghĩ rằng: Cô không chỉ là ngời lái đò mà thầm lặng nh mẹ hiền. §Ò 2. - Em sinh ra trong một gia đình hạnh phúc nhng tronh lớp có bạn A gia đình gÆp khã kh¨n. - So víi c¸c b¹n kh¸c b¹n A thÊt thiÖt thßi.

(92) - Song b¹n vÉn cè g¾ng häc tËp - Em và các bạn thờng xuyên trao đổi bài, giúp đỡ nhau trong học tập §Ò 3. - Quµ g×? - Sau khi hoàn chỉnh dàn ý, GV mời đại diện - Miêu tả - C¶m xóc c¸c nhãm tr×nh bµy bµi nãi cña nhãm m×nh. §Ò 4. - QuyÓn s¸ch g× - GV nªu mÉu chung cña bµi nãi: - Båi dìng t tëng t×nh c¶m g×? + PhÇn ®Çu: KÝnh tha b. LuyÖn nãi tríc líp + Néi dung: Cô thÓ + Kết thúc: Em xin ngừng lời, cảm ơn mọi ngời đã chú ý lắng nghe - GV nhận xét về nội dung diễn đạt, cử chỉ, ®iÖu bé, tuyªn d¬ng nh÷ng nhãm cã bµi nãi hay. Hoạt động 4: Củng cố - Theo em, với đề trên văn viết khác văn nói ntn? - Bá phÇn dÉn d¾t, kÕt thóc.  HS TL, GV KL. Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - Tiếp tục luyện nói trong nhóm để nói lu loát, tù nhiªn h¬n - Viết thành bài văn hoàn chỉnh 1 đề bài. - TiÕt 42: tr¶ bµi viÕt sè 2 - ChuÈn bÞ tiÕt sau: KiÓm tra v¨n 45 phót. ----------------------------------------TuÇn 10 Ngµy so¹n: ............................ TiÕt 39. Ngµy d¹y: ............................... KiÓm tra v¨n A/ Mục tiêu cần đạt: 1. KiÕn thøc. - Kiểm tra kĩ năng diễn đạt, nắm bắt kiến thức văn bản đã học: Văn bản nhật dụng, ca dao dân ca, văn học trung đại. - Đánh giá nhận thức của học sinh về phần văn học đã học. 2. Kü n¨ng. - RÌn kÜ n¨ng c¶m thô th¬ v¨n. - BD năng lực: Cảm thụ, giải quyết vấn đề, sd ngôn ngữ, sáng tạo … cho HS. 3. Thái độ. - Gi¸o dôc ý thøc tù gi¸c, trung thùc khi lµm bµi kiÓm tra. B. Chuẩn bị - Thầy: Đề bài + đáp án và biểu điểm - Trò : Chuẩn bị bài và dụng cụ học tập . C. C ác ho ạt đ ộng dạy - học HĐ 1. Ổn định tổ chức: 7A: HĐ 2. Kiểm tra việc chuẩn bị ở nhà của HS. HĐ 3. Bài mới.

(93) A. Ma trËn Cấp độ NhËn biÕt Chủ đề V¨n b¶n nhËt dông MÑ t«i ……………. -Sè ®iÓm - tØ lÖ % Ca dao D©n ca. Th«ng hiÓu. VËn dông thÊp. Hiểu đợc Tình cảm gia đình, t×nh mÉu tö lµ thiªng, cao quý.. Rút ra đợc th«ng ®iÖp cña t¸c gi¶ qua v¨n b¶n “MÑ t«i”. 1,5®. 1®. ViÕt chÝnh x¸c mét sè bµi ca dao. HiÓu nh÷ng đặc sắc nghệ thuËt vµ gi¸ trÞ néi dung mét sè bµi CD. 0,5®. 1®. ……………. -Sè c©u -Sè ®iÓm - tØ lÖ %. Tæng sè. 1C 2,5® 25%. 1C 1,5® 15% Cảm nhận đ- cảm nhận đợc những đặc ợc một cách s¾c vÒ nghÖ s©u s¾c vÒ thuËt vµ lÝ gi¶ h×nh tîng đợc ý nghĩa ngời phụ nữ t¸c dông cña trong “BTN” nh÷ng BP NT vµ BiÕt liªn trong “Q§N” hÖ thùc tÕ vµ “B§CN” XH xa vµ b»ng mét ®v nay. Th¬ Trung đại Việt Nam. ......................... -Sè c©u -Sè ®iÓm - tØ lÖ % ........................ -Tæng sè c©u -Tæng sè ®iÓm - tØ lÖ %. VËn dông cao. 0,5® 5%. 2,5® 25%. 2®. 4®. 2® 20%. 4® 40. 2C 6® 60% 4C 10® 100%. B. đề kiểm tra C©u 1. Th«ng ®iÖp mµ nhµ v¨n E. d¬ A-mi-xi muèn göi g¾m qua v¨n b¶n “MÑ t«i” lµ g×? Qua v¨n b¶n nµy, em rót ra bµi häc g× cho b¶n th©n? (2,5 ®iÓm) C©u 2: :(1,5 điểm): Ghi l¹i mét c©u ca dao b¾t ®Çu b»ng tõ th©n em (1 cÆp lôc b¸t). Nªu gi¸ trị nội dung và nghệ thuật của câu ca dao đó. C©u 3: :(2 điểm): So sánh cụm từ “ta với ta” trong bài thơ “Qua Đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan với cụm từ “ta với ta” trong bài “Bạn đến chơi nhà” của Nguyễn Khuyến” . Qua đó nêu ý nghĩa của việc dùng các đại từ “Ta ở mỗi bài? Câu 4:(4 điểm) : Viết đoạn văn từ 6- 8 câu nêu cảm nhận của em về vẻ đẹp và số phận của người phụ nữ trong baì thơ "Bánh trôi nước ” của Hồ Xuân Hương. C. đáp án- biểu điểm C©u 1: - Th«ng ®iÖp: +T×nh yªu th¬ng cha mÑ lµ tc thiªng liªng, cao c¶. (0,75®) +Bất cứ ai đều k đc phép chà đạp lên ty thơng đó.(0,75đ) - Bài học: Biết yêu thơng, lễ phép, kính trọng cha mẹ... trân trọng TC gia đình.... sống theo đúng đạo lí truyền thống của dt....(1đ).

(94) Câu 2: HS ghi lại đợc 1 câu ca dao đã đợc học, đọc có từ mở đầu là thân em , ghi chính xác đợc 0,5điểm VD: - Th©n em nh h¹t ma sa - Nêu đúng giá trị ND và NT(1 đ) ... Câu 3: Đảm bảo 2 ý, mỗi ý đúng cho 1 điểm. HS viết đợc đoạn văn có bố cục rõ ràng, nhận xét đợc sự khác nhau của 2 cụm từ “ta với ta” trong 2 bài thơ. Bài thơ “Qua Đèo Ngang”(BHTQ) và “Bạn đến chơi nhà”(N K) đều kết thúc bằng cụm đại từ trỏ ngời: “Ta với ta”.tuy nhiên ở mỗi bài sắc thái ý nghĩa biểu đạt lại kh¸c nhau. + Trong bài “Qua đốo Ngang” cụm từ “ta với ta” đều là đại từ trỏ ngời thuộc ngôi 1 số ít,đó chính là chủ thể trữ tình của bài thơ (BHTQ) - tỏc giả. Cách sử dụng đại từ nh vậy nhằm bộc lộ nỗi buồn cụ đơn, lẻ loi thầm kớn trong lũng tỏc giả giữa cảnh Đèo Ngang bát ngát, hoang sơ, vắng lặng, cô liêu. + Trong bài ”Bạn đến chơi nhà”, cụm từ “ta với ta” đều là đại từ trỏ ngời thuộc ngôi 1 sè nhiÒu Một từ chỉ tác giả, một từ chỉ người bạn của tác giả.  ách sử dụng đại từ nh vậy nhằm chỉ sự hoà hợp giữa hai con người trong một tỡnh bạn C chan hoà, vui vẻ. tuy hai con ngêi nhng l¹i chung mét chÝ híng. Bằng cụm từ này, tác giả cßn khẳng định tình bạn giữa mình với người bạn tri kỉ của ông, đó là một tình bạn trong sáng, thanh khiết, chân thành và cao đẹp. =>Có lẽ vì vậy mà hai bài thơ sống mãi trong lòng bạn đọc. Câu 9: 1. HS viết được một đoạn văn theo đỳng yờu cầu: (Từ 6 đến 8 cõu) đảm bảo đúng thÓ lo¹i biÓu c¶m. (có câu mở đoạn, phát triển đoạn, kết đoạn; tập trung thể hiện được ý chủ đề của đoạn; có sự liên kết chặt chẽ giữa các câu trong đoạn). (2 điểm) 2. Nội dụng phải trình bày đợc niềm cảm thông với số phận của ngời phụ nữ xa đồng thời trân trọng cảm phục vẻ đẹp của ngời phụ nữ xa không chỉ đẹp về hình thức mà còn đẹp ở tâm hồn đó là sự kiên trung giữ vững đợc phẩm chất thuỷ chung, và lòng vị tha của mình cho dù có bị chà đạp, vùi dập.... (2 điểm) HĐ 4. Củng cố. - GV nhận xét giờ làm bài, thu bài. HĐ 5. Hướng dẫn về nhà -Xem l¹i néi dung bµi viÕt. - ôn lại các ND đã học về phần văn. -ChuÈn bÞ :Bµi ca nhµ tranh bÞ giã thu ph¸ -------------------------------------TuÇn 10 TiÕt 40. Ngµy so¹n:................................... Ngµy d¹y:..................................... §äc thªm : Bµi ca nhµ tranh bÞ giã thu ph¸ ( §ç Phñ ). A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc: 1. KiÕn thøc. -S¬ gi¶n vÒ nhµ th¬ §ç Phñ. - Kĩ năng đọc -Gi¸ trÞ hiÖn thùc:Ph¶n ¸nh ch©n thùc cuéc sèng cña con ngêi. -Giá trị nhân đạo:Thể hiện hoài bão coa cả và sâu sắc của Đỗ Phủ,nhà thơ nghèo bất hạnh. -Vai trò và ý nghĩa của yếu tố miêu tả và tự sự trong thơ trữ tình ,đặc điểm bút pháp hiện thùc cña nhµ th¬ §ç Phñ trong bµi th¬. 2. Kü n¨ng: -§äc-hiÓu v¨n b¶n th¬ níc ngoµi qua b¶n dÞch tiÕng ViÖt - Luyện kĩ năng đọc, tìm hiểu bài thơ qua bản dịch tếng Việt.

(95) 3. Thái độ: Tán thành với ý nghĩa nhân văn cao cả của bài thơ, bồi dỡng tình cảm yêu thơng con ngời, tình đồng loại ở mỗi HS. B. chuÈn bÞ 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV, b×nh v¨n + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, nêu vấn đề, bình giảng… 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học. Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động 1: ổn định tổ chức. -. KiÓm tra sÜ sè: 7A:............................... Hoạt động 2: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS §äc diÔn c¶m bµi th¬ “NgÉu nhiªn viÕt nh©n buæi míi vÒ quª”.Nªu néi dung ý nghÜa bµi -HS:§äc diÔn c¶m bµi th¬ vµ tr¶ lêi c©u hái nh néi dung bµi häc th¬? Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. * Giíi thiÖu bµi: Lý B¹ch, §ç Phñ, B¹ch C Dị là ba nhà thơ lớn nhất của Trung Hoa đời Đờng. Nếu Lý Bạch là nhà thơ lãng mạn vĩ đại - thi tiªn ( «ng tiªn lµm th¬ ) th× §ç Phñ lµ nhµ thơ hiện thực vĩ đại - thi sử thi thánh ( ông thánh làm thơ ). Cuộc đời long đong, khốn khổ, chết vì nghèo, vì bệnh, Đỗ Phủ đã để lại cho đời gần 1500 bài thơ trầm uất, buồn đau, nuèt tiÕng khãc nhng l¹i s¸ng ngêi lªn tinh thÇn nh©n ¸i bao la. Bµi ca nhµ tranh bÞ giã thu ph¸ (Mao èc vÞ thu phong së ph¸ ca) lµ mét bµi th¬ nh thÕ. * Néi dung d¹y häc cô thÓ? I. §äc vµ t×m hiÓu chung. Dùa vµo chó thÝch (*) sgk (132) giíi thiÖu 1. T¸c gi¶. ngắn gọn về cuộc đời và sự nghiệp văn học của - Đỗ Phủ (712 -770) - Là nhà thơ nổi tiếng đời Đờng. §ç Phñ? - Cuộc đời nghèo khổ, bệnh tật. - ¤ng cã tÊm lßng vÞ tha, nh©n ¸i, híng - HS dùa vµo SGK tr¶ lêi - GV KL. tíi nh÷ng con ngêi khèn khæ. - GV HD HS cách đọc (Tập trung trọng tâm - Ông là bậc “Thi thánh”, để lại cho đời sau gÇn 1500 bµi th¬. vào phần luyện đọc) - GV lu ý: đọc bộc lộ đợc cảm xúc buồn bã, 2. Tìm hiểu chung về văn bản bất lực, cay đắng của nhà thơ trong ba khổ thơ a. Đọc, tìm hiểu chú thích. ®Çu; giäng t¬i s¸ng, phÊn chÊn h¬n ë ba khæ * §äc: * Chó thÝch: SGK th¬ cuèi. b. T¸c phÈm - GV đọc mẫu 1 lần, gọi HS đọc lại - Híng dÉn HS gi¶i nghÜa 1 sè tõ khã phÇn chó * ThÓ th¬: Cæ thÓ * Bè côc: Gåm bèn ®o¹n thÝch. - GV: thể thơ cổ thể, ra đời trớc đời Đờng: vần, - Khổ 1: Cảnh gió thu thổi bay mái nhà tranh. nhịp, câu, chữ đều khá tự do, phóng khoáng. - Khæ 2: TrÎ con cíp tranh, nhµ th¬ bÊt lùc, Êm øc. - Khæ 3: §ªm ma, rÐt, nhµ dét, n»m suèt đêm không ngủ. - Khæ 4: M¬ íc cña khæ chñ. II. Ph©n tÝch. (GV HD HS t×m hiÓu s¬ (GV HD HS t×m hiÓu s¬ lîc vÒ bµi th¬) lîc vÒ bµi th¬) - HS đọc lại khổ 1. ? Em h×nh dung, ng«i nhµ cña nhµ th¬ bÞ ph¸ 1. C¶nh giã thu thæi bay m¸i nhµ tranh. trong thêi tiÕt nµo? - Ph¬ng thøc: KÓ, t¶. - Giã thu th¸ng t¸m ? Mét c¨n nhµ mµ kh«ng chèng chäi næi víi - Nhµ bÞ giã thu ph¸ tung c¶ 3 líp tranh: gió thu thì thấy đó là một ngôi nhà nh thế nhà đơn sơ, không chắc chắn; chủ nhà là.

(96) nµo ? Chñ nhµ lµ ngêi ntn? - HS TL - GV KL.. ngêi nghÌo khã. - Mảnh tranh lợp nhà bị gió đánh tốc đi, bay kh¾p n¬i: tan t¸c, tiªu ®iÒu, kinh hoµng. -> C¶nh tan t¸c, tiªu ®iÒu. - HS đọc lại khổ 2. - HÐ lé t©m tr¹ng tiÕc cña, kinh ng¹c ? §· khæ v× nhµ bÞ tèc m¸i, nhµ th¬ cßn khæ cña nhµ th¬ tríc thiªn nhiªn v« t×nh. thªm v× lý do nµo n÷a? ( Nh÷ng tÊm tranh bÞ lò trÎ th«n nam nghÞch 2. C¶nh trÎ con cíp tranh. - Ph¬ng thøc: KÓ, biÓu c¶m. ngîm, x« vµo cíp giËt ). ? Cảnh tợng trên cho thấy cuộc sống XH thời - Thể hiện cuộc sống khốn khổ, đáng thơng. §ç Phñ nh thÕ nµo ? - trẻ em nghèo, thất học, nghịch ngợm là hiện -> Lên án cảnh nghèo đói, trẻ em thất tợng phổ biến trên khắp đất nớc TQ đầy loạn li, học.... - C©u th¬ cho ta c¶m nhËn nçi giËn d÷, néi chiÕn đắng cay, ấm ức, bất lực của nhà thơ. ? Cảm xúc của em khi đọc đến hai câu: “ Môi khô miệng cháy, gào chẳng đợc Quay vÒ, chèng gËy, lßng Êm øc ” ? GV: Nhµ th¬ giµ yÕu, ch©n chËm, m¾t kÐm lµm sao đuổi đợc lũ trẻ, gào thét đòi mãi đến môi khô, miệng cháy cũng chẳng xong, đành lọc cäc chèng gËy trë vÒ ng«i nhµ toang hoang mµ lßng võa ®au xãt, võa Êm øc kh«n ngu«i. Qua đó, ta thấy đợc nỗi giận dữ, đắng cay, bất lực theo tõng bíc ch©n mÖt mái, ch¸n n¶n cña §ç Phñ . - HS đọc lại khổ 3. ? Những nỗi khổ nào của nàh thơ đợc đề cập 3. Cảnh đêm ma, rét, nhà dột. - Ph¬ng thøc: KÓ, t¶. đến trong K3 này? - Gv nhÊn m¹nh: C©u hái tu tõ vang lªn víi - Khæ v× l¹nh, ma dÇm dÒ, nhµ dét lung nhiều ý nghĩa sâu sắc. Cái khổ về vật chất và tung, chăn, mền cũ bở bục bị mấy đứa tinh thần của Đỗ Phủ cũng là cái khổ chung con nhỏ lạnh đạp rách .... của nhân dân lao động, của các nhà nho trí -> Sự nghèo khổ không có cách nào giải thức Trung Quốc đời Trung Đờng vì chiến thoát. tranh, lo¹n l¹c liªn miªn. §ã còng lµ tiÕng nãi - T©m tr¹ng nhµ th¬: tr»n träc kh«ng phê phán thực trạng XH đơng thời và mong cho ngủ, thơng con, thơng mình, cay đắng, ấm ức, bất lực đếm trống canh. XH đổi thay. - NhÊn m¹nh, lµm næi bËt t×nh c¶m g¾n bã víi quª h¬ng. 4. M¬ íc cña nhµ th¬. - HS đọc khổ thơ cuối  ND? ?Gi¶ thö k cã 5 dßng th¬ cuèi bµi th¬ th× ý - ¦íc m¬ cã mét ng«i nhµ réng, v÷ng nghÜa, gi¸ trÞ BC bµi th¬ cña bµi th¬ sÏ gi¶m ®i ch¾c, che cho kÎ sÜ nghÌo trong thiªn h¹. - Kh«ng m¬ íc cho m×nh. ntn? ? PT tình cảm cao quý của tg đợc biểu hiện qua -> Ước mơ giản dị, chân thành, chứa chan lßng vÞ tha cao c¶. phÇn cuèi nµy? - Th¸n tõ “Than «i” trùc tiÕp béc lé c¶m - HS TL - GV KL. - Gv b×nh: Nhµ th¬ th¬ng ngêi h¬n c¶ th¬ng xóc. §ã lµ íc väng cao c¶ nhng chua m×nh. Ph¶i lµ mét bËc th¸nh nh©n ( thi th¸nh xãt, bÕ t¾c. ) mới có đợc tấm lòng nh vậy trong hoàn c¶nh khèn khæ. - HS đọc to ghi nhớ - SGK. III. Tæng kÕt. 1. Néi dung. - Nçi buån cña kÎ sÜ, ngêi d©n trong x· hội Trung Quốc đời Trung Đờng. - Lßng vÞ tha cao c¶ cña nhµ th¬ §ç Phñ. 2. NghÖ thuËt. - KÕt hîp biÓu c¶m, tù sù, miªu t¶. Hoạt động 4: Luyện tập, củng cố - Ng«n ng÷ gi¶n dÞ, dÔ hiÓu. * Ghi nhí (134). - Gọi HS đọc diễn cảm bài thơ... Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - Häc thuéc lßng bµi th¬. N¾m ch¾c néi dung,.

(97) nghÖ thËt cña bµi. - Lµm bµi tËp 2 (134). - Chuẩn bị: Từ đồng âm. -------------------------------------. TuÇn 11. Ngµy so¹n:………………… ……... TiÕt. Ngµy d¹y:………………………….. 41.. Từ đồng âm. A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc: 1. KiÕn thøc. - Học sinh hiểu đợc thế nào là từ đồng âm. - Biết cách sử dụng từ đồng âm. 2. Kü n¨ng - Nhận biết đợc từ đồng âm trong những văn bản đã học -Đặt câu phân biệt từ đồng âm . -Nhận biết từ hiện tợng chơI chữ bằng đồng âm. 3. Thái độ. -Có thái độ cẩn trọng, tránh gây nhầm lẫn hoặc khó hiểu do hiện tợng đồng âm. B. chuÈn bÞ 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV. + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, phân tích ngôn ngữ, làm việc theo mẫu … 2. HS: SGK, SBT,vë ghi. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học. Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động 1: ổn định tổ chức. - KiÓm tra sÜ sè: 7A: ………………………… Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ. - Tõ tr¸i nghÜa lµ nh÷ng tõ cã nghÜa tr¸i - ThÕ nµo lµ tõ tr¸i nghÜa? Sö dông tõ tr¸i ngîc nhau. nghÜa cã t¸c dông g×? Cho vÝ dô? - Trong thể đối: -> tạo sự nhịp nhàng, cân - GV gọi 1-2 HS TL, GV và lớp nhận xét, cho đối, nhấn mạnh một ý nghĩa nào đó. ®iÓm. - Trong thành ngữ : -> tạo sự cân đối, sinh động, gây ấn tợng mạnh. Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. * Giíi thiÖu bµi Bên cạnh từ đồng nghĩa,trái nghĩa,từ đồng âm lµ lo¹i tõ còng xÐt trªn ph¬ng diÖn vÒ nghÜa .Tuy nhiên khi sử dụng loại từ đồng âm này ta phải đặc biệt chú ý đến ngữ cảnh giao tiếp nÕu kh«ng ta sÏ hiÓu sai nghÜa cña tõ.VËy tõ đồng âm là gì?sử dụng từ đồng âm nh thế nµo? * Néi dung d¹y häc cô thÓ - HS đọc 2 ví dụ, giải thích nghĩa của từ I. Thế nào là từ đồng âm? 1. T×m hiÓu vÝ dô: sgk (135) “lång ” trong 2 vÝ dô. ? Nghĩa của các từ “ lồng ” trên có liên quan - Lồng 1: hoạt động: nhảy dựng lên. - Lồng 2: sự vật: chuồng nhỏ để nhốt gì đến nhau không? chim. - HS suy nghÜ tr¶ lêi -> NghÜa 2 tõ “ lång ” kh¸c - GV: Hai từ "lồng" trên là từ đồng âm xa nhau, không liên quan gì đến nhau. ? Vậy em hiểu từ đồng âm là gì? - HS dùa vµo ph©n tÝch trªn tr¶ lêi.

(98) ? Cho thêm ví dụ về từ đồng âm? - HS tr¶ lêi vµ cho vÝ dô - HS đọc và ghi nhớ phần ghi nhớ trong sgk. - GV cho vÝ dô: ch©n tay, ch©n bµn, ch©n nói, ch©n trêi. ? Tõ “ch©n” cã nghÜa nh thÕ nµo? §©y cã phải là hiện tợng đồng âm không ? Vì sao? - HS th¶o luËn. ? Từ đồng âm có gì giống, có gì khác so với tõ nhiÒu nghÜa? + Gièng: Cã ©m thanh gièng nhau. + Kh¸c: * Từ đồng âm: nghĩa không liên quan đến nhau. * Từ nhiều nghĩa: nghĩa có liên quan đến nhau. ? Dựa vào đâu mà em hiểu đợc các nghĩa kh¸c nhau cña tõ “ lång ”? - Dùa vµo ng÷ c¶nh . ? C©u “ §em c¸ vÒ kho ” cã thÓ hiÓu theo mÊy nghÜa? §ã lµ nh÷ng nghÜa nµo? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Hãy thêm từ để câu trên thành câu đơn nghÜa? - Đem cá về mà kho ( hành động) - Đem cá về nhập kho ( chứa đựng) ? Muốn hiểu đúng nghĩa của từ “ kho ” ngoài ng÷ c¶nh ra, em ph¶i dùa vµo ®©u? ( Hoµn c¶nh giao tiÕp ). ? Nh vậy, để hiểu đúng nghĩa của từ đồng âm, em ph¶i c¨n cø vµo ®©u? - HS đọc ghi nhớ (136). Hoạt động 4: Luyện tập Củng cố - HS đọc yêu cầu bài 1 - GV hớng dẫn HS tìm từ đồng âm theo mẫu.. 2. Ghi nhí: (135). * Chó ý. Phân biệt từ đồng âm với từ nhiều nghĩa. - Từ đồng âm: nghĩa không liên quan đến nhau. - Từ nhiều nghĩa: nghĩa có liên quan đến nhau. II. Sử dụng từ đồng âm. 1. VÝ dô: C©u “§em c¸ vÒ kho” cã thÓ hiÓu theo 2 nghÜa: - ChÕ biÕn thøc ¨n. - Nơi để chứa đựng * Chó ý: Cần chú ý đến hoàn cảnh giao tiếp để hiểu đúng nghĩa của từ đồng âm.. 2. Ghi nhí: (136) III. LuyÖn tËp. Bài 1. Tìm từ đồng âm. - cao1: c©y cao - ba1: sè ba - cao2: nÊu cao - ba2: ba mÑ - tranh1: mái tranh - sang1: sang đông - tranh2: tranh giµnh - sang2: giÇu sang Bµi 2. a. NghÜa cña tõ. ? T×m c¸c nghÜa kh¸c nhau cña danh tõ “cæ”? Danh tõ “cæ”:- chØ bé phËn nèi tiÕp ®Çu - HS t×m 2 nghÜa kh¸c nhau cña danh tõ “cæ”. vµ th©n cña ngêi, vËt - chØ bé phËn cña sù vËt: cæ chai, cæ lä ? Tìm từ đồng âm với danh từ “cổ” và cho biết b. Từ đồng âm với danh từ cổ: cổ (cũ kỹ): cổ vật, cổ tích, cổ xa, đồ cổ, truyện cổ. nghĩa của từ đó? Bài 3. Đặt câu có sử dụng từ đồng âm. - HS suy nghÜ tr¶ lêi Ví dụ: Chúng tôi quây quanh bàn để bµn c«ng viÖc s¾p tíi. - HS đọc yêu cầu bài 3 Bµi 4. - GV hớng dẫn HS đặt câu theo mẫu - GV híng dÉn HS t×m hiÓu bµi 4. * Gîi ý: ? Thế nào là từ đồng âm, những lu ý khi sử - Từ đồng âm là những từ giống nhau về dụng từ đồng âm? ©m thanh, nhng nghÜa kh¸c xa nhau, không liên quan gì đến nhau - HS TL - GV tæng kÕt bµi. - KHi sử dụng từ đồng âm phải chí ý đến Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: ng÷ c¶nh... - Häc bµi. Hoµn thiÖn bµi tËp. Cho vÝ dô vÒ đồng âm. - ¤n tËp kiÕn thøc tõ lo¹i (quan hÖ tõ), nghÜa.

(99) cña tõ... - TiÕt 44: KiÓm tra tiÕng ViÖt - Giê sau: Tr¶ bµi TLV sè 2 ----------------------------------. TuÇn 11. Ngµy so¹n: ………………. TiÕt. Ngµy d¹y: ……………….. 42. Tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè 2 A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc: 1. KiÕn thøc. - HS thấy đợc năng lực của mình trong việc làm văn biểu cảm. - Cñng cè nh÷ng kiÕn thøc cßn hæng. - Thấy đợc vai trò của văn biểu cảm đối với đời sống. 2. Kü n¨ng. - Tự đánh giá đợc u khuyết điểm của bài tập làm văn đầu tiên về văn biểu cảm trên c¸c mÆt: kiÕn thøc, lËp ý, bè côc, vËn dông c¸c ph¬ng ph¸p tu tõ díi sù híng dÉn cña GV. 3. Thái độ. - Xác định thái độ đúng đắn, phơng pháp học tập cụ thể đối với loại tập làm văn này. B. chuÈn bÞ 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV. + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, phân tích ngôn ngữ… 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học. Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động 1: ổn định tổ chøc. -. KiÓm tra sÜ sè: 7A: 7A……………………… Hoạt động 2: Kiểm tra sự chuÈn bÞ cña HS - KiÓm tra trong giê häc Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài míi. * Giíi thiÖu bµi Tieát naøy chuùng ta seõ traû baøi làm văn số 2 để giúp các em.

(100) nhận ra những thiếu sót trong baøi laøm cuõng nhö những mặt mà các em đã làm được. * Néi dung d¹y häc cô thÓ: - GV yêu cầu HS nhắc lại đề bµi.. I. Tìm hiểu lại những yêu cầu của đề. 1. Yªu cÇu: - Đề: Cảm nghĩ về một thứ đồ vật mà em yêu thích. + KiÓu bµi: BiÓu c¶m + Đối tợng: Một thứ đồ vật 2. Dµn ý a. Më bµi: ? Đề bài ra thuộc kiểu bài nào? - Giới thiệu chung về đồ vật em yêu thích ? §èi tîng biÓu c¶m? - HS dùa vµo kiÕn thøc cò tr¶ - Nªu lÝ do em yªu thÝch lêi. b. Th©n bµi: ? H·y tr×nh bµy dµn ý cña bµi v¨n trªn? - Nêu các đặc điểm và phẩm chất của đồ vật - HS tr×nh bµy dµn ý cña bµi - Miêu tả về đồ vật và biểu hiện tình cảm của mình một v¨n. - GV bæ sung, hoµn chØnh dµn c¸ch ch©n thµnh ý. - Sự gắn bó, ích lợi của đồ vật đối với đời sống tinh thần vËt chÊt cña con ngêi. - Và đối với em đồ vật có những kỉ niệm gì? - Tình cảm của em đối với đồ vật đó ra sao? c. KÕt bµi: - Nªu c¶m nghÜ cña em II. Tr¶ bµi. - GV tr¶ bµi cho HS. III. NhËn xÐt - Yêu cầu 2 HS đọc bài viết của 1. HS đọc và tự nhận xét 2. GV nhËn xÐt chung. m×nh vµ tù nhËn xÐt. - Trªn c¬ së kÕt qu¶ bµi viÕt a. ¦u ®iÓm: cña HS, GVnhËn xÐt chung u - Đa số các em nắm đợc yêu cầu của đề bài, bài viết có nhîc ®iÓm cña bµi viÕt. c¶m xóc. - Bày tỏ đợc tình cảm chân thành của mình với loài cây yªu thÝch. - Câu chữ gọn, có hình ảnh, trình bày đẹp. - BiÕt liªn kÕt gi÷ c¸c phÇn c¸c ®o¹n trong bµi - Lêi v¨n trong s¸ng. VD: b. Nhîc ®iÓm: - HS quan s¸t lçi ë bµi viÕt cña - Mét sè bµi lµm s¬ sµi, thiÕu ý. m×nh vµ tù söa - T×nh c¶m cha râ rµng, ch©n thùc - HS báo lỗi theo từng mục để - Bè côc kh«ng râ rµng, ch÷ xÊu, mÊt lçi chÝnh t¶. c¶ líp cïng söa. - S¾p xÕp ý lén xén. VD: IV. Ch÷a lçi ®iÓn h×nh + Lçi chÝnh t¶:- Hay viÕt t¾t.- ViÕt sai phô ©m ®Çu. + Lỗi dùng từ.+ Lỗi câu.+ Lỗi diến đạt. - GV chän mét sè ®o¹n v¨n, V. §äc, b×nh mét sè ®o¹n v¨n hay, bµi v¨n hay bài văn hay, yêu cầu HS đọc và b×nh tríc líp. VI .Thèng kª kÕt qu¶ sau khi chÊm 9-10 0-4 5-6 7-8 Hoạt động 4: Luyện tập, Điêm cñng cè 7A ? Tr×nh bµy l¹i c¸ch lµm bµi TØ lÖ % v¨n biÓu c¶m? Hoạt động 5: Hớng dẫn về.

(101) nhµ: - §äc l¹i bµi viÕt vµ tù söa -¤n tËp l¹i v¨n c¸c KT vÒ v¨n BC. - §äc c¸c bµi v¨n TK vÒ v¨n BC. - ChuÈn bÞ bµi: C¸c yÕu tè miªu t¶, tù sù trong v¨n biÓu c¶m. --------------------------------------------. TuÇn 11. Ngµy so¹n: ………………. TiÕt. Ngµy d¹y: ……………….. 43. C¸c yÕu tè tù sù, miªu t¶ trong v¨n biÓu c¶m A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc : 1. KiÕn thøc. - Vai trß c¶u yÕu tè miªu t¶, tù sù trong v¨n biÓu c¶m. -Sù kÕt hîp c¸c yÕu tè biÓu c¶m,tù sù,miªu t¶ trong v¨n biÓu c¶m. 2. Kü n¨ng -NhËn ra t¸c dông cña c¸c yÕu tè miªu t¶ vµ tù sù trong mét v¨n b¶n biÓu c¶m. -Sö dông kªt hîp c¸c yÕu tè,tù sù,miªu t¶ trong v¨n biÓu c¶m. 3. Thái độ. - Rèn cho HS có nhận thức đúng đắn khi viết bài văn biểu cảm phải sử dụng 2 yếu tố miªu t¶ vµ tù sù. B. chuÈn bÞ 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV. + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, phân tích ngôn ngữ, làm việc theo mẫu… 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học. Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động 1: ổn định tổ chức. - KiÓm tra sÜ sè: 7A: ………………………… Hoạt động 2: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS - KiÓm tra ë phÇn cñng cè Hoạt động 3: Tổ chức dạy và học bài mới. * Giíi thiÖu bµi YÕu tè tù sù vµ miªu t¶ trong v¨n biÓu c¶m cã tác dụng rất lớn khi kể về cấc hành động cao.

(102) cả nghĩa khí hoặc thiếu đạo đức.hoặc khêu gợi c¶m sóc. * Néi dung d¹y häc cô thÓ * Th¶o luËn nhãm - GV nªu c©u hái th¶o luËn: ? Xác định các yếu tố tự sự, miêu tả và biểu c¶m trong bµi th¬ “Bµi ca ...”? Nªu ý nghÜa cña c¸c yÕu tè trong bµi th¬? - Hs suy nghÜ, th¶o luËn. - Cử đại diện trả lời ? Mèi quan hÖ cña ba yÕu tè miªu t¶, tù sù vµ biÓu c¶m trong bµi th¬? - Miêu tả + tự sự để thể hiện thái độ, tình cảm cña t¸c gi¶: khæ ®au, chua xãt nhng còng ®Çy kh¸t khao, íc m¬ . - Gv: Bµi th¬ lµ 1 chØnh thÓ. ViÖc ph©n chia ranh giới giữa các phơng thức biểu đạt chỉ là tơng đối... - HS đọc đoạn văn. ? Em h·y chØ ra c¸c yÕu tè miªu t¶, tù sù, biÓu c¶m trong ®o¹n v¨n? - Gv gọi đại diện một vài hs trả lời. ? ViÖc miªu t¶ bµn ch©n vµ viÖc kÓ bè ®i sím vÒ khuya gióp t¸c gi¶ thÓ hiÖn t×nh c¶m g×? - Lßng th¬ng bè ? Theo em, ®o¹n v¨n biÓu c¶m trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp? ? NÕu kh«ng cã yÕu tè miªu t¶, tù sù th× yÕu tè biểu cảm cuối đoạn văn có thể bộc lộ đợc kh«ng ? - Kh«ng, bëi kh«ng cã chÊt liÖu lµm nÒn cho c¶m xóc. ? Tình cảm ở cuối đoạn đã chi phối tự sự, miêu t¶ ntn? - KÓ vµ miªu t¶ trong håi tëng, kh«ng ph¶i kÓ, t¶ trong hiÖn t¹i -> gãp phÇn kh¬i gîi c¶m xóc ? YÕu tè tù sù vµ miªu t¶ cã vai trß nh thÕ nµo trong v¨n biÓu c¶m? - Hs tr¶ lêi. - Gv: NÕu kh«ng cã yÕu tè tù sù, miªu t¶ th× yếu tố biểu cảm khó có thể thực hiện đợc. - HS đọc ghi nhớ. - GV yêu cầu: kể đảm bảo đúng nội dung, đúng các yếu tố miêu tả, tự sự, biểu cảm; dùng ng«n ng÷ v¨n xu«i biÓu c¶m. - Mét häc sinh kÓ tríc líp. - Líp, gi¸o viªn nhËn xÐt, bæ sung. - Mét häc sinh kh¸c kÓ l¹i. - HS đọc văn bản (138). ? Xác định yếu tố tự sự, miêu tả, cảm xúc trong v¨n b¶n? - HS t×m chi tiÕt, nhËn xÐt, bæ sung. - Gv nªu yªu cÇu: + §¶m b¶o cã tù sù, miªu t¶, biÓu c¶m. + §¶m b¶o néi dung. - HS tËp viÕt thµnh bµi v¨n. - GV đọc 1 số bài làm của HS - nhận xét, RKN.. I. Tù sù vµ miªu t¶ trong v¨n b¶n biÓu c¶m. 1. T×m hiÓu vÝ dô a. Trong th¬: + Bµi “Bµi ca nhµ tranh bÞ giã thu ph¸” - Khæ 1: tù sù + miªu t¶. -> T¹o ra bèi c¶nh chung. - Khæ 2: tù sù + biÓu c¶m (2 c©u cuèi). -> Gi¶i thÝch cho t©m tr¹ng uÊt øc v× giµ yÕu. - Khæ 3: tù sù + miªu t¶ + biÓu c¶m (2 c©u cuèi ). -> đặc tả “ít ngủ”, cam phận. - Khæ 4: biÓu c¶m. -> T×nh c¶m cao thîng, vÞ tha. + ThÓ hiÖn t×nh c¶m: khæ ®au, giËn d÷, xãt xa nhng còng ®Çy tha thiÕt, íc mong. * C¸c yÕu tè tù sù, miªu t¶ cã vai trß lµ phơng tiện để tác gỉa bộc lộ cảm xúc, kh¸t väng lín lao. b. Trong v¨n: + §o¹n v¨n: sgk (137). * YÕu tè tù sù: - KÓ chuyÖn bè ng©m ch©n. - Bè ®i sím vÒ khuya. * YÕu tè miªu t¶. - Miªu t¶ bµn ch©n bè: gan bµn ch©n..., mu bµn ch©n... -> C¶m nghÜ : rÊt th¬ng bè. (BiÓu c¶m gi¸n tiÕp). + KÓ, miªu t¶ trong håi tëng cã t¸c dông kh¬i gîi c¶m xóc ë hiÖn t¹i.. 2. Ghi nhí: sgk (138) II. LuyÖn tËp. 1. Bµi 1. Häc sinh cã thÓ theo tr×nh tù sau: - T¶ c¶nh giã mïa thu. Giã g©y ra tai häa nh thÕ nµo. - KÓ l¹i diÕn biÕn sù viÖc nhµ tranh cña §ç Phñ bÞ tèc m¸i. - Kể lại hành động của những đứa trẻ và t©m tr¹ng Êm øc cña t¸c gØa. - T¶ c¶nh ma, dét vµ c¶nh sèng cùc khæ, l¹nh lÏo cña nhµ th¬. - KÓ l¹i m¬ íc cña nhµ th¬. 2. Bµi 2. Xác định các yếu tố: + Tự sự: Chuyện đổi kẹo mầm từ tóc rèi. + Miªu t¶: C¶nh ch¶i tãc cña ngêi mÑ, h×nh ¶nh ngêi mÑ. + BiÓu c¶m: lßng nhí mÑ kh«n xiÕt..

(103) Hoạt động 4: Củng cố ? Tù sù vµ miªu t¶ cã vai trß g× trong v¨n biÓu c¶m? Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - Häc - n¾m ch¾c néi dung bµi. - Hoµn thµnh bµi tËp cßn l¹i. - ChuÈn bÞ tríc bµi: C¸ch lµm bµi v¨n biÓu c¶m vÒ t¸c phÇm v¨n häc. - TiÕt sau: KiÓm tra 45 phót tiÕng ViÖt.. * Gîi ý: - Tự sự và miêu tả để gợi ra đối tợng biÓu c¶m vµ göi g¾m c¶m xóc.. ------------------------------------. TuÇn 11. Ngµy so¹n: ………………. TiÕt. Ngµy d¹y: ……………….. 44. KiÓm tra tiÕng ViÖt A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc: 1. KiÕn thøc. - Giúp HS củng cố và hệ thống hóa lại kiến thức về đại từ, quan hệ từ, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm. - §¸nh gi¸ viÖc «n tËp vµ n¾m kiÕn thøc cña c¸c em - Trên cơ sở đó bổ sung những thiếu sót và tồn tại của HS. 2. Kü n¨ng: - LuyÖn kÜ n¨ng ph¸t hiÖn c¸c hiÖn tîng ng«n ng÷ vµ sö dông, t¹o v¨n b¶n mét c¸ch thµnh th¹o. - Định hướng PT NL HS: NL sử dụng ngôn ngữ, Sáng tạo, giải quyết vân đề, cảm thụ. 3. Thái độ: - HS có thái độ đúng đắn, tự giác khi làm bài B. Chuẩn bị Thầy: Đề bài + đáp án và biểu điểm Trò : Chuẩn bị bài và dụng cụ học tập . C. Các hoạt động dạy - học 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số: 7A……………………….. 2. Kiểm tra việc chuẩn bị ở nhà của HS GiÊy, bót… 3. Bài mới. A- Ma trËn Cấp độ VËn dông VËn dông NhËn biÕt Th«ng hiÓu Tæng sè thÊp cao Chủ đề CÊu t¹o tõ VËn dông KT vÒ tõ l¸y ……………. để phân tích.

(104) gi¸ trÞ cña tõ l¸y trong v¨n b¶n tr÷ t×nh 1C 2,5®. -Sè ®iÓm - tØ lÖ % NghÜa cña tõ ……………. -Sè c©u -Sè ®iÓm - tØ lÖ %. Nhận biết đợc đặc điểm của từ đồng nghÜa 1C 1®. BiÕt c¸ch sö dụng từ đồng ©m phï hîp víi t×nh huèng vµ yªu cÇu giao tiÕp 1C 2®. 1C 2,5® 25% VËn dông KT vÒ tõ tr¸i nghĩa để tạo mét v¨n b¶n ng¾n theo yªu cÇu 1C 3,5®. 3C 6,5® 65%. NhËn biÕt vÒ Tõ lo¹i đại từ ......................... -Sè c©u 1C -Sè ®iÓm 1C 1® - tØ lÖ % 1® 10% ........................ 2C 1C 1C 1C 5C -Tæng sè c©u 2® 2® 2,5® 3,5® -Tæng sè ®iÓm 10® -TØ lÖ % 20% 20% 25% 35% 100% B. §Ò bµi Câu 1 : Gạch dưới quan hệ từ trong bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương. (1.0 điểm) Thân em vừa trắng lại vừa tròn Bảy nổi ba chìm với nước non Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn Mà em vẫn giữ tấm lòng son. Câu 2 : Tìm từ đồng nghĩa với các từ sau : ( 1.0 điểm) dưa leo = nước mắt = mổ xẻ = sinh tố = Câu 3 : Đặt hai câu, mỗi câu có dùng hai từ đồng âm cho sẵn : ( 2.0 điểm) - ba ( danh từ ) , ba ( số từ ) - sơn ( danh từ ) , sơn ( động từ ) Câu 4: (2,5 điểm) Phân tích tác dụng của từ láy trong hai câu thơ sau: “Lom khom dưới núi, tiều vài chú Lác đác bên sông, chợ mấy nhà (Qua đèo Ngang - Bà huyện Thanh Quan) Câu 5 : Viết đoạn văn ngắn từ 5 đến 10 dòng nói về mái trường em đang học. Trong đó có sử dụng hai cặp từ trái nghĩa. Gạch dưới hai cặp từ trái nghĩa đó. ( 3.5 điểm) C. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM : Câu 1 : HS gạch dưới được các quan hệ từ sau : với, mặc dầu, mà. ( 1.0 điểm) Câu 2 : Tìm từ đồng nghĩa : ( mỗi từ đúng 0.25 đ = 1.0 điểm) dưa leo = dưa chuột nước mắt = giọt lệ, giọt châu, giọt ngọc … mổ xẻ = phẫu thuật ; sinh tố = Vitamin Câu 3 : HS đặt được hai câu, mỗi câu có dùng hai từ đồng âm cho sẵn. ( Mỗi câu đúng 1.0 đ = 2.0 điểm) VD : - Ba cho em ba chục ngàn đồng. - Em lấy hộp nước sơn sơn cửa..

(105) Câu 4 : HS Phân tích rõ giá trị của từ láy đc sd trong 2 câu thơ: - Lom khom: từ láy gợi hình ảnh dáng người đang hoạt động , lúc cao lúc thấp, ẩn hiện phía xa ….  gợi h/a mấy chú tiều phu đang nhặt củi dưới núi xa. - Lác đác: gợi h/a thưa thớt, it ởi, vắng vẻ  chỉ có mấy nhà chợ ở trên bến sông … => Bộc lộ nỗi buồn man mác của tg trước cảnh đèo Ngang hoang vu, tĩnh lặng, heo hút, vắng vẻ. => Câu 5: HS viết được đoạn văn ngắn từ 5 đến 10 dòng nói về mái trường em đang học. ( 1.0 điểm) Trong đó có sử dụng hai cặp từ trái nghĩa. ( mỗi cặp được 1.0 đ = 2.0 điểm ) HĐ 4. Củng cố. - GV nhận xét giờ làm bài, thu bài chấm HĐ 5. Hướng dẫn về nhà -Xem l¹i néi dung bµi viÕt. - Ôn lại các ND về TV đã học. -ChuÈn bÞ :Thµnh ng÷ - TiÕt sau so¹n vb: C¶nh khuya. TuÇn 12 TiÕt 45. Ngµy so¹n: .............................. Ngµy d¹y: ............................. C¶nh khuya. ( Hå ChÝ Minh ) A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc: 1. KiÕn thøc. -S¬ gi¶n vÒ t¸c gi¶ HCM - Học sinh cảm nhận đợc tình yêu thiên nhiên gắn liền với tình cảm cách mạng của HCM. -T©m hån chiªn sÜ-nghÖ sÜ võa tµi hoa võa ung dung b×nh tÜnh l¹c quan. - Nắm đợc nét đặc sắc về nghệ thuật tả cảnh tả tình ngôn ngữ và hình ảnh đặc sẳc trong bài th¬. 2. Kü n¨ng: - Rèn KN đọc hiểu, phân tích tác phẩm thơ hiện đại viết theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đ ờng luật. -Phân tích để thấy đợc chiều sâu nội tâm của ngời chiên sĩ cách mạng và vẻ đẹp mới mẻ của nh÷ng chÊt liÖucæ thi trong s¸ng t¸c cña vÞ l·nh tô HCM. -So s¸nh sù kh¸c nhau vÒ nguyªn t¸c vµ b¶n dÞch.bµi th¬. 3. Thái độ: Giáo dục HS kính yêu lãnh tụ; giáo dục HS tình yêu thiên nhiên. B. chuÈn bÞ 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV, b×nh v¨n + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, nêu vấn đề, bình giảng 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học. Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động 1: ổn định tổ chức. -. KiÓm tra sÜ sè: 7A: ………………………….

(106) Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ. ? Kể tên các bài thơ đã học trong chơng trình Văn 7 đợc làm theo thể thơ Thất ngôn tứ tuyệt §êng luËt? Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. * Giíi thiÖu bµi :B¸c Hå rÊt yªu tr¨ng. Ngay tõ håi cßn ngåi trong ngôc tèi, trong nhµ tï Tëng Giới Thạch, Ngời đã bao lần làm thơ Vọng nguyệt. ở Việt Bắc, Ngời rất bận nhng đã dành thời gian đôi lần trò chuyện với trăng. Hoặc lÆng ng¾m vÇng tr¨ng qua cöa sæ. H«m nay chúng ta sẽ đợc dịp tìm hiểu trăng trong thơ B¸c víi bµi C¶nh khuya. * Néi dung d¹y häc cô thÓ - HS đọc thầm phần tác gỉa. ? Nªu vµi nÐt vÒ B¸c, c¸c t¸c phÈm th¬ v¨n cña Ngêi. - HS dùa vµo chó thÝch tr¶ lêi. I. §äc vµ t×m hiÓu chung. 1. T¸c gi¶. - Hå ChÝ Minh (1890 - 1969) - Là lãnh tụ vĩ đại, nhà thơ lớn của dân téc, danh nh©n v¨n ho¸ thÕ giíi. - Th¬ B¸c cã sù kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn gi÷a chÊt chiÕn sÜ vµ chÊt nghÖ sÜ. - GV hớng dẫn đọc: chậm rãi, sâu lắng, nhịp... 2. T×m hiÓu chung vÒ v¨n b¶n - GV đọc mẫu 1 lần, gọi HS đọc lại a. §äc, t×m hiÓu chó thÝch. * §äc: - HDHS t×m hiÓu chó thÝch... * Chó thÝch: SGK b. T¸c phÈm ? Bài thơ đợc làm theo thể thơ gì? * ThÓ lo¹i: ThÊt ng«n tø tuyÖt. - HS dùa vµo v¨n b¶n tr¶ lêi * Hoµn c¶nh s¸ng t¸c: Thêi k× ®Çu cña ? Bµi th¬ “C¶nh khuya” cã thÓ chia lµm mÊy cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p phÇn? Néi dung cña tõng phÇn?. * Bè côc: - HS suy nghÜ tr¶ lêi - GV KL. - Hai phÇn: + Hai c©u ®Çu: c¶nh ? KÕt cÊu cña bµi th¬? + Hai c©u cuèi: t©m tr¹ng - 4: Đề - Thực - Luận - Kết  đặc điểm thơ thất II. Ph©n tÝch. ng«n tø tuyÖt §êng luËt. 1. Hai c©u ®Çu " TiÕng suèi trong nh tiÕng h¸t xa - HS đọc 2 câu đầu: Tr¨ng lång cæ thô bãng lång hoa" ? Tác giả đã sử dụng NT gì để miêu tả tiếng - So sánh: Tiếng suối - tiếng hát xa. suèi? - T¶ b»ng Ên tîng vÒ ©m thanh. - NghÖ thuËt so s¸nh... ? C¸ch so s¸nh nµy cã g× kh¸c víi NguyÔn Tr·i -> tiÕng suèi trë nªn gÇn gòi, th©n mËt trong bµi “ C«n S¬n Ca …”? (C«n S¬n suèi ch¶y r× rÇm…bªn tai). - So s¸nh tiÕng suèi víi tiÕng h¸t lµ mét s¸ng t¹o kh¸c cña nhµ th¬ so víi c¸ch so s¸nh cña NguyÔn Tr·i. LÊy ©m thanh tiÕng h¸t con ngêi lµm nÒn -> tiÕng suèi trë nªn gÇn gòi, th©n mËt h¬n. -> C¶nh cã hån, gÇn gòi, cã søc sèng. ? Cách so sánh đó giúp em hình dung ra một bøc tranh c¶nh khuya nh thÕ nµo? - §iÖp tõ “lång”+ nh©n hãa (tr¨ng lång, - HS suy nghÜ tr¶ lêi… ? Hình ảnh trăng, cổ thụ, hoa đợc miêu tả nhờ bóng lồng) -> cỏ cây hoa lá đan lồng, hoµ quyÖn vµo nhau. thñ ph¸p nghÖ thuËt nµo? -> Bức tranh thiên nhiên đẹp, sống - Nh©n ho¸, ®iÖp tõ. ? Qua cách miêu tả ấy, em hình dung ra cảnh động, nhiều tầng lớp lung linh, huyền ¶o. nh thÕ nµo?. * Thiªn nhiªn yªn tÜnh, gÇn gòi, cã linh - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Em có nhận xét gì về bức tranh cảnh khuya hồn, có sức sống, có sự vận động, rất g¾n bã víi nhau. trong 2 c©u th¬? * GV: Th¬ B¸c mang ®Ëm chÊt th¬ cæ ®iÓn... nhng rất độc đáo, mới lạ, đầy sức sống; Cảnh.

(107) nh đang vận động, có linh hồn. Thiên nhiên trong trÎo, t¬i s¸ng, kh«ng t¸ch khái con ngêi. - HS đọc 2 câu thơ cuối… ? Hai c©u cuèi biÓu hiÖn t©m tr¹ng g× ë B¸c? ( trằn trọc không ngủ đợc ). ? Theo em, vì sao Bác thao thức không ngủ đợc? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Cã ý kiÕn cho r»ng B¸c cha ngñ v× ®ang lo lắng cho vận mệnh đất nớc chứ ko phải yêu thiªn nhiªn. ý kiÕn cña em nh thÕ nµo? - Víi B¸c yªu thiªn nhiªn g¾n liÒn víi yªu níc. Hai nÐt t©m tr¹ng Êy thèng nhÊt trong mét con ngêi, thÓ hiÖn sù hoµ hîp gi÷a con ngêi víi thiªn nhiªn, nhµ th¬ vµ chiÕn sÜ. ? §iÖp ng÷ “ cha ngñ ” cã t¸c dông g×? - HS suy nghÜ tr¶ lêi… ? Qua đó em hiểu gì thêm về con ngời Bác? Liên hệ phong trào học tập tấm gơng đạo đức HCM hiện nay, qua bài thơ này, em đã học tập đợc Bác điều gì? - GV: Bµi th¬ s¸ng t¸c theo thÓ th¬ cè, thi liÖu cæ xa: tiÕng suèi, ¸nh tr¨ng, nhng thiªn nhiªn khoÎ kho¾n, ®Çy søc sèng con ngêi, tâm hồn khoáng đạt, bay bổng  giọng thơ vừa cổ điển, vừa hiện đại . - Häc ë B¸c tinh thÇn l¹c quan,yªu níc,yªu thiªn nhiªn, lu«n lµm chñ hoµn c¶nh…. ? Nêu những nét đặc sắc nghệ thuật của bài th¬? - HS dùa vµo ph©n tÝch trªn tr¶ lêi ? Kh¸i qu¸t néi dung chÝnh cña bµi th¬? - HS dùa vµo ph©n tÝch trªn tr¶ lêi. 2. Hai c©u cuèi " C¶nh khuya nh vÏ ngêi cha ngñ Cha ngñ v× lo nçi níc nhµ" - Bác trằn trọc, thao thức không ngủ đợc vì: + cảnh đẹp nh vẽ. + lo l¾ng cho vËn mÖnh níc nhµ.. - §iÖp tõ “cha ngñ” diÔn t¶ sù tha thiÕt với vẻ đẹp thiên nhiên, sự tha thiết với vËn mÖnh d©n téc - Sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a t×nh yªu thiªn nhiªn, cuéc sèng vµ b¶n lÜnh ngêi chiÕn sÜ c¸ch m¹ng Hå ChÝ Minh. -> Phong th¸i ung dung, tù t¹i, b×nh tÜnh.. III. Tæng kÕt 1. NghÖ thuËt: - Thơ Bác vừa cổ điển vừa hiện đại. - KÕt hîp miªu t¶ vµ biÓu c¶m. - Ng«n tõ gîi c¶m. - Biện pháp tu từ đợc vận dụng tinh tế, s¸ng t¹o. 2. Néi dung: - Bài thơ miêu tả cảnh thiên nhiên đẹp, lßng yªu níc s©u lÆng cña B¸c Hå.. Hoạt động 4. Củng cố * Gîi ý: ? Bài thơ "Cảnh khuya" đợc sáng tác trong thời k× nµo? - §¸p ¸n: b a. Tríc c¸ch m¹ng th¸ng t¸m b. Nh÷ng n¨m ®Çu cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p. c. Nh÷ng n¨m th¸ng hoµ b×nh ë miÒn B¾c d. Nh÷ng n¨m kh¸ng chiÕn chèng MÜ x©m lîc. ?Em biÕt nh÷ng bµi th¬ nµo kh¸c cña B¸c viÕt vÒ tr¨ng? ? §äc diÔn c¶m (ng©m) bµi th¬? H¸t bµi h¸t “§ªm Trêng S¬n nhí B¸c” (NS TrÇn Trung dùa theo ý th¬ cña bµi th¬ nµy)  Ng©m bµi th¬ nµy. Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - Häc thuéc th¬. Ph©n tÝch gi¸ trÞ néi dung, nghÖ thËt cña bµi th¬. - Su tầm những bài thơ viết về trăng của Bác để lµm râ nhËn xÐt: “Th¬ B¸c ®Çy tr¨ng”. - So¹n bµi: R»m th¸ng giªng. ----------------------------------.

(108) Ngµy so¹n: ………………. TuÇn 12 TiÕt. 46.. Ngµy d¹y: ……………….. R»m th¸ng giªng. ( Hå ChÝ Minh ) A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc: 1. KiÕn thøc.-S¬ gi¶n vÒ t¸c gi¶ HCM. - Học sinh cảm nhận đợc tình yêu thiên nhiên gắn liền với tình cảm cách mạng của HCM. -T©m hån chiªn sÜ-nghÖ sÜ võa tµi hoa võa ung dung b×nh tÜnh l¹c quan. - Nắm đợc nét đặc sắc về nghệ thuật tả cảnh tả tình ngôn ngữ và hình ảnh đặc sẳc trong bài th¬. 2. Kỹ năng: Rèn đọc hiểu, phân tích tác phẩm thơ hiện đại viết theo thể thơ thất ngôn tứ tuyÖt §êng luËt. -Phân tích để thấy đợc chiều sâu nội tâm của ngời chiên sĩ cách mạng và vẻ đẹp mới mẻ của nh÷ng chÊt liÖucæ thi trong s¸ng t¸c cña vÞ l·nh tô HCM. -So s¸nh sù kh¸c nhau vÒ nguyªn t¸c vµ b¶n dÞch.bµi th¬. 3. Thái độ: Giáo dục HS kính yêu lãnh tụ; giáo dục HS tình yêu thiên nhiên B. chuÈn bÞ 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV, b×nh v¨n + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, nêu vấn đề, bình giảng 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học. Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động 1: ổn định tổ chức. - KiÓm tra sÜ sè: 7A: ............ Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ. 1. Nªu hiÓu biÕt cña em vÒ B¸c?. 1- Hå ChÝ Minh (1890 - 1969) - Là lãnh tụ vĩ đại, nhà thơ lớn của dân tộc, danh nh©n v¨n ho¸ thÕ giíi. - Th¬ B¸c cã sù kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn gi÷a chÊt chiÕn sÜ vµ chÊt nghÖ sÜ. 2. HS đọc thuộc bài thơ. 2.§äc thuéc bµi th¬ " C¶nh khuya" vµ nªu *NghÖ thuËt: những những đặc sắc về nghệ thuật, nội dung - Thơ Bác vừa cổ điển vừa hiện đại. bµi th¬? - KÕt hîp miªu t¶ vµ biÓu c¶m. - Ng«n tõ gîi c¶m. - Biện pháp tu từ đợc vận dụng tinh tế, s¸ng t¹o. Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. * Nội dung: - Bài thơ miêu tả cảnh thiên nhiên đẹp, * Giíi thiÖu bµi lßng yªu níc s©u nÆng cña B¸c Hå. §Ó hiÓu biÕt thªm vÒ tÊm lßng cña HCM còng nh tµi lµm th¬ cña B¸c chóng ta häc tiÕp bµi R»m th¸ng Giªng. * Néi dung d¹y häc cô thÓ I. §äc vµ t×m hiÓu chung. - GV lu ý: §äc chËm r·i, s©u l¾ng 1. T¸c gi¶.( tiÕt 45) - GV đọc mẫu 1 lần, gọi HS đọc lại - GV híng ®Én HS gi¶i nghÜa 1 sè tõ khã 2. T×m hiÓu chung vÒ v¨n b¶n a. §äc, t×m hiÓu chó thÝch. phÇn chó thÝch. * §äc: ? Bài thơ đợc viết theo thể thơ nào?Chữ? - HS dùa vµo bµi th¬ tr¶ lêi * Chó thÝch: SGK ? Cho biÕt hoµn c¶nh s¸ng t¸c bµi th¬? b. T¸c phÈm - Hs dùa vµo chó thÝch tr¶ lêi * ThÓ th¬: ThÊt ng«n tø tuyÖt, ch÷ H¸n. ? Dùa vµo thêi gian s¸ng t¸c, gióp em hiÓu g× vÒ néi dung bµi th¬?.

(109) - Bµi th¬ viÕt vµo n¨m 1948, sau bµi “C¶nh khuya” 1 n¨m. §©y lµ thêi ®iÓm cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p míi vît qua giai ®o¹n khã kh¨n. Sau chiÕn th¨ng ViÖt B¾c... --> th¾ng lîi quan träng. “ R»m th¸ng giªng” nh 1 ®o¸ hoa xu©n ngät ngµo h¬ng s¾c, thÓ hiÖn niÒm vui d¹t dµo trong t©m hån B¸c. ? Ba× th¬ cã thÓ chia lµm mÊy phÇn, nªu néi dung chÝnh tõng phÇn? - HS suy nghÜ tr¶ lêi. * Hoµn c¶nh: ViÕt thêi k× ®Çu cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p( 1948). * Bè côc: 2 phÇn - Hai câu đầu: Cảnh đêm rằm tháng giêng - Hai c©u cuèi: H×nh ¶nh con ngêi.. II. Ph©n tÝch. ? So víi nguyªn t¸c b¶n dÞch h¹n chÕ ë chç 1. Hai c©u ®Çu R»m xu©n lång léng tr¨ng soi nµo? S«ng xu©n níc lÉn mÇu trêi thªm xu©n - C©u 1 thªm 2 ch÷ "lång léng" rÊt gîi nhng lµm mê ®i c¸i hay cña nguyªn t¸c. Bëi kh«ng ph¶i r»m xu©n chung chung mµ lµ - Khung c¶nh kh«ng gian cao réng, b¸t r»m th¸ng giªng, vÇng tr¨ng trßn vµnh v¹nh ng¸t ®Çy c¸nh tr¨ng vµ søc sèng cña mïa xuân trong đêm rằm tháng giêng trªn bÇu trêi xanh b¸t ng¸t. - B¶n dÞch thiÕu 1 tõ “xu©n” ? Nhận xét về hình ảnh không gian đợc miêu t¶ trong 2 c©u th¬ ®Çu? - HS suy nghÜ tr¶ lêi - Điệp từ “xuân” -> Nhấn mạnh vẻ đẹp và ? ý nghÜa cña ®iÖp tõ “xu©n”? søc sèng cña mïa xu©n ®ang trµn ngËp c¶ - HS suy nghÜ tr¶ lêi đất trời ? NhËn xÐt c¸ch miªu t¶ kh«ng gian cña t¸c  Miªu t¶ theo bót ph¸p ph¬ng §«ng, chó ý gi¶? đến toàn cảnh, ít tả chi tiết, đờng nét cụ - HS suy nghÜ tr¶ lêi - GV KL. thÓ. - C¸ch t¶ gièng nh th¬ cæ ph¬ng §«ng... 2. Hai c©u cuèi. "Gi÷a dßng bµn b¹c viÖc qu©n HS đọc 2 câu thơ cuối. Khuya vÒ b¸t ng¸t tr¨ng ng©n ®Çy thuyÒn". ? Quan s¸t tranh trang 141, cho biÕt néi dung - Kh«ng gian mê ¶o, 1 chiÕc thuyÒn bång bøc tranh? bÒnh trªn s«ng níc. - HS qua s¸t tranh tr¶ lêi - §ã lµ h×nh ¶nh ngêi chiÕn sÜ c¸ch m¹ng ? Trªn nÒn c¶nh thiªn nhiªn Êy h×nh ¶nh B¸c ®ang lo l¾ng cho kh¸ng chiÕn: Bµn viÖc hiÖn lªn nh thÕ nµo? qu©n. - HS suy nghÜ tr¶ lêi -GV: Th× ra ®©y ®©u ph¶i lµ cuéc du ngo¹n ng¾m tr¨ng, mµ lµ gi©y phót nghØ ng¬i sau khi luËn bµn viÖc níc gay go, c¨ng th¼ng ? Trong hai câu thơ cuối tác gỉa đã sử dụng thñ ph¸p nghÖ thuËt g×? - H×nh ¶nh Èn dô: con thuyÒn ®Çy tr¨ng --> - ẩn dụ chuyển đổi cảm giác . ThÓ hiÖn sù l¹c quan, tin tëng vµo t¬ng lai ? Hình ảnh ẩn dụ chuyển đổi cảm giác (ngân thắng lợi của kháng chiến. ) ở đây giúp em cảm nhận đợc điều gì? - Tr¨ng kh«ng chØ lan to¶ ¸nh s¸ng ®Çy thuyÒn mµ cßn ng©n nga xao xuyÕn t©m hån thi nh©n ? Em h·y so s¸nh mèi quan hÖ gi÷a tr¨ng vµ ngêi trong bµi “ C¶nh khuya ” víi tr¨ng vµ ngêi trong bµi “ R»m th¸ng giªng ”? - HS th¶o luËn, tr¶ lêi. + “ C¶nh khuya ”: tr¨ng víi ngêi cßn kho¶ng cách, con ngời say đắm, chiêm ngỡng, thởng ngo¹n tr¨ng tõ xa. + “ R»m th¸ng giªng ”: tr¨ng kh«ng chØ lµ bÇu b¹n, lµ tri ©m tri kû mµ cßn ngåi cïng thuyÒn bµn viÖc qu©n, tr¨ng cßn ®i vµo tr¸i tim thi sÜ, chiÕn sÜ Hå ChÝ Minh . -> Yªu tr¨ng, yªu thiªn nhiªn vµ còng lµ ? Qua đó, em tiếp tục đợc bắt gặp hình ảnh yêu nớc đến thiết tha. nµo cña B¸c trong hai c©u th¬ cuèi? - Sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a t×nh yªu thiªn.

(110) nhiªn, cuéc sèng vµ b¶n lÜnh ngêi chiÕn sÜ c¸ch m¹ng Hå ChÝ Minh. ? Khái quát lại những đặc sắc về nghệ thuật, néi dung bµi th¬? - HS nªu nh÷ng nÐt chÝnh vÒ nghÖ thuËt vµ néi dung bµi th¬. Trong phong trµo häc tËp tấm gơng đạo đức HCM qua bài thơ em đã học tập đợc Bác điều gì? -Häc ë B¸c tinh thÇn l¹c quan,yªu níc,yªu thiªn nhiªn, lu«n lµm chñ hoµn c¶nh..... III. Tæng kÕt 1. NghÖ thuËt: - Thơ Bác vừa cổ điển vừa hiện đại. - KÕt hîp miªu t¶ vµ biÓu c¶m. - Ng«n tõ gîi c¶m. - Biện pháp tu từ đợc vận dụng tinh tế, s¸ng t¹o. 2. Néi dung: Bµi th¬ miªu t¶ ¸nh tr¨ng ë chiÕn khu ViÖt B¾c, thÓ hiÖn t×nh c¶m víi thiªn nhiªn, lßng yªu níc s©u lÆng, phong th¸i ung dung, l¹c quan cña B¸c Hå.. Hoạt động 4: Củng cố 1. ThÓ th¬ cña bµi "R»m th¸ng giªng" cïng *Gîi ý: thÓ víi bµi th¬ nµo? 1.c a. Bµi ca C«n S¬n b. Sau phót chia li c. S«ng nói níc Nam d. Qua §Ìo Ngang 2. §Æc s¾c vÒ néi dung vµ nghÖ thuËt c¶u bµi th¬” C¶nh khuya” vµ “ R»m th¸ng giªng” lµ: a. C¶nh vËt võa cã mµu s¾c cæ ®iÓ, võa to¸t 2.d lên sức sống của thời đại. b. Tâm hồn thi sĩ kết hợp thật đẹp với phẩm chÊt chiÕn sÜ trong con ngêi Hå ChÝ Minh. c. Sö dông nhiÒu biÖn ph¸p nghÖ thuËt cã gi¸ trÞ biÓu c¶m cao. d. Gåm c¶ 3 yÕu tè trªn. Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - Häc thuéc bµi th¬. - N¾m v÷ng néi dung, nghÖ thuËt c¶u bµi. - So¹n bµi: TiÕng gµ tra.. ---------------------------------. TuÇn 12. Ngµy so¹n: ………………. TiÕt. Ngµy d¹y: ……………….. 47.. Thµnh ng÷ A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc:. 1. KiÕn thøc. -Học sinh hiểu đợc khái niệm của thành ngữ. Biết nhận diện thành ngữ và sử dụng thành ng÷ trong giao tiÕp. - HiÓu nghÜa cña thµnh ng÷ - HiÓu chøc n¨ng cña thµnh ng÷ trong c©u -Hiểu đặc điểm diễn đạt và tác dụng của thành ngữ. 2. Kü n¨ng. -NhËn biÕt thµnh ng÷ -Gi¶I thÝch ý nghÜa cña mét sè thµnh ng÷ th«ng dông 3. Thái độ. -Hởng ứng việc sử dụng thành ngữ làm cho lời ăn tiếng nói sinh động, hấp dẫn. B. chuÈn bÞ 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV..

(111) + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, phân tích ngôn ngữ, làm việc theo mẫu 2. HS: SGK, SBT,vë ghi. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học. Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động 1: ổn định tổ chức. KiÓm tra sÜ sè: 7A: …………………… - Từ đồng âm là những từ giống nhau về Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ. ©m thanh nhng nghÜa kh¸c xa nhau, ? Thế nào là từ đồng âm? Cho ví dụ? Nêu không liên quan đến nhau. c¸ch nhËn diÖn? VD: Con ruåi ®Ëu m©m x«i ®Ëu. - Từ đồng âm: nghĩa không liên quan đến ? Sử dụng từ đồng âm? (Câu đối...) nhau. - Từ nhiều nghĩa: nghĩa có liên quan đến nhau. Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. * Giíi thiÖu bµi Trong lời ăn tiếng nói hàng ngày ,đôi khi chúng ta sử dụng thành ngữ để lời nói sinh động hàm súc.Vậy thành ngữ là gì? I. ThÕ nµo lµ thµnh ng÷? * Néi dung d¹y häc cô thÓ - HS đọc ví dụ sgk-143. 1. §Æc ®iÓm cÊu tạo. ? NhËn xÐt vÒ cÊu t¹o cña côm tõ “ lªn th¸c a. VÝ dô: xuèng ghÒnh ”? Côm tõ "lªn th¸c xuèng ghÒnh" - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Cã thÓ thay thÕ c¸c tõ trong côm tõ nµy - Lµ mét tæ hîp tõ (côm tõ ). b»ng c¸c tõ ng÷ kh¸c hay kh«ng? T¹i sao? - Kh«ng thÓ thay tõ kh¸c - ý nghÜa sÏ - Kh«ng, v× ý nghÜ sÏ trë nªn láng lÎo láng lÎo. ? Cã thÓ chªm xen mét vµi tõ kh¸c vµo côm - Không thể chêm xen hoặc thay đổi các từ, hoặc hoán đổi vị trí các từ không? từ trong cụm từ vì đây là trật tự cố định. - Kh«ng ? Tõ nhËn xÐt trªn, em rót ra kÕt luËn g× vÒ đặc điểm cấu tạo của thành ngữ? - HS dùa vµo ph©n tÝch trªn tr¶ lêi b. Ghi nhí: ý 1 - Gọi HS đọc ý 1 ghi nhớ - Gv chó ý hs: Thµnh ng÷ “ lªn th¸c xuèng ghềnh ” có cấu tạo cố định. Tuy nhiên cũng cã mét sè thµnh ng÷ biÕn thÓ. VÝ dô: + châu chấu đá xe - châu chấu đá voi. + b¶y næi ba ch×m - ba ch×m b¶y næi. ? NghÜa cña côm tõ “lªn th¸c xuèng ghÒnh” lµ g×? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ?Theo em nghĩa của thành ngữ này đợc hiểu theo nghÜa ®en hay nghÜa bãng? ? Thµnh ng÷ “ nhanh nh chíp ” cã nghÜa lµ g×? T¹i sao nãi “ nhanh nh chíp ”? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Tõ hai vÝ dô trªn, em h·y cho biÕt, nghÜa của thành ngữ đợc hiểu nh thế nào? - Gọi HS đọc to ghi nhớ - Hs cho vÝ dô vÒ thµnh ng÷, nªu c¸ch hiÓu nghÜa cña thµnh ng÷. VÝ dô: + Tham sèng sî chÕt, Ma to giã lín, MÑ gãa con c«i, N¨m ch©u bèn bÓ. (NghÜa ®en) + Ruột để ngoài ra, Lòng lang dạ thú, Rán sµnh ra mì. (NghÜa bãng) - HS đọc ví dụ SGK ? Thµnh ng÷ trong hai vÝ dô trªn gi÷ chøc vô lµm thµnh phÇn g× trong c©u?. 2. NghÜa cña thµnh ng÷. a. VÝ dô: sgk (143). - “ Lªn th¸c xuèng ghÒnh ”: tr¶i nhiÒu gian lao, vÊt v¶, nguy hiÓm -> nghÜa Èn dô. - “Nhanh nh chíp”: rÊt nhanh -> nghĩa đợc hiểu trực tiếp từ nghĩa đen. + NhËn xÐt. - §îc hiÓu theo nghÜa Èn dô, so s¸nh. - §îc hiÓu theo nghÜa ®en. b. Ghi nhí: ý 2. II. Sö dông thµnh ng÷. 1. VÝ dô: sgk (144) - B¶y næi ba ch×m - vÞ ng÷. - Tắt lửa tối đèn - phụ ngữ của danh từ.

(112) - HS suy nghÜ tr¶ lêi. “khi”. ? Em h·y so s¸nh c¸ch nãi “ b¶y næi ba ch×m - NhËn xÐt: ” víi “ long ®ong, phiªu b¹t ”? + Chøc n¨ng ng÷ ph¸p. - “ b¶y næi ba ch×m ”: cã h×nh ¶nh, biÓu c¶m, Thµnh ng÷ thêng lµm chñ ng÷, vÞ ng÷, ng¾n gän, hµm sóc h¬n . phô ng÷. ? VËy cho biÕt thµnh ng÷ têng gi÷ chøc vô g× trong c©u? + T¸c dông. - HS dùa vµo ph©n tÝch trªn tr¶ lêi - Ng¾n gän, hµm sóc. ? Em thÊy thµnh ng÷ cã nh÷ng t¸c dông g×? - Gîi h×nh, gîi c¶m. - HS dùa vµo ph©nt Ých trªn tr¶ lêi 2. Ghi nhí: (144) - Gọi SH đọc to ghi nhớ - GV KL. Hoạt động 4: Luyện tập Củng cố III. LuyÖn tËp. - GV nªu yªu cÇu bµi 1: T×m vµ gi¶i nghÜa c¸c 1. Bµi 1: T×m thµnh ng÷, gi¶i nghÜa. thµnh ng÷? - S¬n hµo h¶i vÞ: c¸c s¶n phÈm, c¸c mãn - Yêu cầu 3 nhóm HS, mỗi nhóm cử 1 đại ¨n ngon. diện kể tóm tắt 1 truyện để thấy rõ lai lịch của - Nem công chả phợng: ~ quý hiếm. mçi thµnh ng÷ - Kháe nh voi: rÊt kháe. - Yêu cầu HS điền thêm các yếu tố để dợc - Tø cè v« th©n: Ko cã ngêi th©n, ruét thµnh ng÷ trän vÑn thÞt. 1. Thµnh ng÷ lµ g×? Bµi 2: - HS kÓ v¾n t¾t mçi truyÖn a. Là loại cụm từ có cấu tạo cố định Bµi 3: b. BiÓu thÞ mét ý nghÜa hoµn chØnh - Lêi ¨n tiÕng nãi- Mét n¾ng hai s¬ng c. Tất cả đều đúng - Ngµy lµnh th¸ng tèt- No c¬m Êm ¸o 2. Thµnh ng÷ nµo sau ®©y cã nghÜa lµ ý tëng - B¸ch chiÕn b¸ch th¾ng- Sinh c lËp viÓn v«ng, thiÕu thùc tÕ? nghiÖp a. §eo nh¹c cho MÌo b. ThÇy bãi xem voi * §¸p ¸n: c. Đéo cầy giữa đờng 1.c 3. §Æt c©u cã sö dông Thµnh Ng÷? - HS đặt câu - trình bày, GV cùng lớp nhận xÐt, KL. Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - Häc bµi. Su tÇm thµnh ng÷, gi¶i nghÜa. 2.b - Hoµn thiÖn bµi tËp. - ViÕt ®o¹n v¨n cã sd TN. - ChuÈn bÞ bµi: C¸ch lµm bµi v¨n BC vÒ TP v¨n häc. --------------------------------------------------. TuÇn 12. Ngµy so¹n:………………... TiÕt. Ngµy d¹y: ………………... 48.. C¸ ch lµm bµi v¨n biÓu c¶m vÒ t¸c phÈm v¨n häc. A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc:. 1. KiÕn thøc. - Häc sinh hiÓu yªu cÇu cña bµi v¨n biÓu c¶m vÒ t¸c phÈm v¨n häc . - Nắm đợc các bớc làm bài và bố cục của một bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học. - Bíc ®Çu biÕt lËp dµn ý bµi v¨n ph¸t biÓu c¶m nghÜ vÒ t¸c phÈm v¨n häc. 2. Kü n¨ng -C¶m thô t¸c phÈm v¨n häc. -Viết đợc những đoạn văn ,bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học -Làm đợc bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học. 3. Thái độ..

(113) - HS phải có thái độ đúng đắn trớc khi viết bài hoàn chỉnh phải tìm ý, lập dàn ý B. chuÈn bÞ. 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV, b×nh v¨n + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, nêu vấn đề, bình giảng. 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: ổn định tổ chức. - KiÓm tra sÜ sè: 7A: ........... Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ. 1. ThÕ nµo lµ v¨n biÓu c¶m? 2.§Æc ®iÓm cña v¨n biÓu c¶m? Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. * Giíi thiÖu bµi Các em đã biết thế nào là văn biểu cảm,song lµm bµi v¨n biÓu c¶m vÒ t¸c phÈm v¨n häc lµ nh thÕ nµo? * Néi dung d¹y häc cô thÓ - HS đọc văn bản: Cảm nghĩ về một bài ca dao ? Bài văn biểu cảm về bài ca dao nào? Hãy đọc bài ca dao đó? - HS đọc liền mạch 2 bài ca dao. ? Hãy cho biết, tác giả Nguyên Hồng đã biểu cảm về bài ca dao đó theo trình tự nh thế nào? - Theo 5 ®o¹n v¨n, mçi ®o¹n trong 4 ®o¹n ®Çu lÇn lît biÓu c¶m vÒ tõng cÆp c©u theo thứ tự từ đầu đến cuối bài ca dao, đoạn cuối nªu Ên tîng chung vÒ bµi ca dao . ? Tác giả đã biểu cảm bằng cách nào? - Håi tëng, ph©n ®o¹n, vËn dông liªn tëng, tëng tîng. ? ChØ râ c¸c yÕu tè tëng tîng, håi tëng, suy ngÉm trong bµi? - HS t×m chi tiÕt.. Yêu cầu cần đạt. 1. HS nêu đợc khái niệm về văn biểu cảm 2. §Æc ®iÓm cña v¨n biÓu c¶m: - ThÓ lo¹i... - T×nh c¶m... - C¸ch biÓu hiÖn t×nh c¶m.... I. T×m hiÓu c¸ch lµm bµi v¨n biÓu c¶m vÒ t¸c phÈm v¨n häc. 1. VÝ dô: sgk (146) V¨n b¶n: C¶m nghÜ vÒ mét bµi ca dao. a) Bµi v¨n viÕt vÒ 2 bµi ca dao: - Đêm qua ra đứng bờ ao. - Đêm đêm tởng dải Ngân Hà. b) Bè côc: 5 ®o¹n. - 4 ®o¹n ®Çu: Mçi ®o¹n nãi vÒ 2 c©u lôc b¸t. - §o¹n 5: Ên tîng chung.. c) C¸ch biÓu c¶m. + §o¹n 1: - Tởng tợng ra một ngời, nghĩ rằng đó lµ ngêi quen. + §o¹n 2: - Tëng tîng vÒ m¹ng nhÖn, c¶m gi¸c nh dÝnh vµo m¹ng nhÖn. - Tëng tîng vÒ c¶nh ngãng tr«ng vµ tiÕng kªu cña ngêi tr«ng ngãng. + §o¹n 3: - Tëng tîng, c¶m nghÜ vÒ s«ng Ng©n. - §¸nh gi¸, nhËn xÐt, suy ngÉm vÒ ngêi kia. + §o¹n 4: - Suy nghÜ vÒ s«ng Tµo Khª. + §o¹n 5: - Ên tîng chung: thuéc mét c¸ch rÊt tù nhiªn bµi ca dao.. ThÕ nµo lµ ph¸t biÓu c¶m nghÜ vÒ t¸c phÈm v¨n häc? - Lµ tr×nh bÇy nh÷ng c¶m xóc, tëng tîng, suy ngÉm cña m×nh vÒ néi dung vµ h×nh thøc cña t¸c phÈm Êy. ? Muốn phát biểu đợc cảm nghĩ về tác phẩm v¨n häc, ngêi viÕt cÇn chó ý ®iÒu g×? - Đọc kĩ tác phẩm để hình thành cảm xúc từ nh÷ng chi tiÕt, h×nh ¶nh g©y Ên tîng s©u s¾c nhÊt. - Tõ c¶m xóc Êy cã thÓ ph¸t huy trÝ tëng tîng, * Bè côc: 3 phÇn liªn tëng, hæi tëng råi rót ra nh÷ng suy nghÜ, ý - MB: Giíi thiÖu t¸c phÈm vµ hoµn c¶nh nghÜa vÒ t¸c phÈm. tiÕp xóc víi t¸c phÈm.

(114) ?Tõ bµi v¨n trªn h·y rót ra bè côc cña bµi v¨n - TB: Nh÷ng c¶m xóc, suy nghÜ do t¸c ph¸t biÓu c¶m nghÜ vÒ t¸c phÈm v¨n häc. phÈm gîi lªn. - HS suy nghÜ tr¶ lêi - KB: Ên tîng chung vÒ t¸c phÈm - Gọi HS đọc to ghi nhớ 2. Ghi nhí :(Sgk). - GV nªu yªu cÇu bµi 1: Ph¸t biÓu c¶m nghÜ vÒ bµi th¬ "C¶nh khuya" vµ "R»m th¸ng giªng"? ? C¶m xóc cña ngêi viÕt b¾t nguån tõ ®©u? - Yªu cÇu HS th¶o luËn Nhãm 1: Bµi “ C¶nh khuya ”. Nhãm 2: Bµi “R»m th¸ng giªng” * Lu ý: Trong khi t×m ý HS cÇn nªu râ híng biÓu c¶m, biÓu c¶m vÒ nh÷ng h×nh ¶nh, chi tiÕt nµo. - Các nhóm thảo luận, cử đại diện báo cáo kết qu¶. - GV nhËn xÐt, bæ sung.. II. LuyÖn tËp. Bµi 1 * C¶m nghÜ vÒ bµi th¬ “C¶nh khuya”: C¶m xóc cña ngêi viÕt b¾t nguån tõ: - H×nh ¶nh so s¸nh míi mÎ, hÊp dÉn (C©u 1). - Những hình ảnh quấn quýt, sinh động (C©u 2). - Sù hµi hßa gi÷a c¶nh vµ ngêi (C©u 3). - T©m hån cao c¶ cña B¸c (C©u 4). * C¶m nghÜ vÒ bµi th¬ “R»m th¸ng giªng”. - §Ò tµi Nguyªn tiªu. - Cảnh trăng sáng, đẹp, tràn ngập sức xu©n. - H×nh ¶nh mang chÊt liÖu th¬ cæ; h×nh ảnh thơ mới, đẹp, giàu ý nghĩa. - T©m hån B¸c: ung dung, l¹c quan, yªu thiªn nhiªn, yªu níc. Bµi 2: * MB: Giíi thiÖu t¸c phÈm, hoµn c¶nh tiÕp xóc. * TB: Cảm xúc chủ đạo của bài thơ. - Ng¹c nhiªn, niÒm xãt xa cña nhµ th¬ sau bao n¨m xa quª nay trë vÒ xem nh vÞ kh¸ch l¹. - §ång c¶m víi t×nh yªu quª h¬ng trong hoàn cảnh đặc biệt… * KB: C¶m xóc chung vÒ bµi th¬.. - GV nªu yªu cÇu bµi 2: LËp dµn ý cho bµi ph¸t biÓu c¶m tëng vÒ bµi: NgÉu nhiªn viÕt nh©n buæi míi vÒ quª. - HS c¸c nhãm lËp dµn ý vµ b¸o c¸o kÕt qu¶. - GV nhËn xÐt, bæ sung. Hoạt động 4: Luyện tập, củng cố ? ThÕ nµo lµ ph¸t biÓu c¶m nghÜ vÒ t¸c phÈm v¨n häc? ? Nªu bè côc cña bµi v¨n ph¸t biÓu c¶m nghÜ vÒ t¸c phÈm v¨n häc? Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - N¾m kiÕn thøc. Hoµn thiÖn dµn ý. - Viết bài PBCN cho đề bài đã lập. - ChuÈn bÞ tiÕt 51+52: ViÕt bµi TLV sè 3. - Giê sau: TiÕng gµ tra. -------------------------------TuÇn 13 TiÕt 49.. Ngµy so¹n: ........................ Ngµy d¹y: ........................... TiÕng gµ tra (t1) (Xu©n Quúnh). A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc:. 1. KiÕn thøc. -S¬ gi¶n vÒ t¸c gi¶ Xu©n Quúnh -C¬ së cña lßng yªu níc,søc m¹nh cña cña ngêi chiÕn sÜ trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ :Nh÷ng kØ niÖm tuæi th¬ trong s¸ng ,s©u nÆng nghÜa t×nh. -NghÖ thuËt sö dông ®iÖp tõ ,®iÖp ng÷ ,®iÖp c©u trong bµi th¬. 2. Kü n¨ng. -§äc-hiÓu ph©n tÝch v¨n b¶n th¬ tr÷ t×nh cã sö dông c¸c yÕu tè tù sù. -Ph©n tÝch c¸c yÕu tè biÓu c¶m trong v¨n b¶n. 3. Thái độ. - Gi¸o dôc lßng kÝnh träng «ng bµ, cha mÑ.

(115) B. chuÈn bÞ. 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV, b×nh v¨n + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, nêu vấn đề, bình giảng. 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: ổn định tổ chức.. Yêu cầu cần đạt. - KiÓm tra sÜ sè: 7A: ....................... Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ. - HS đọc thuộc bài thơ ? §äc thuéc bµi th¬ " R»m th¸ng giªng", ph©n NghÖ thuËt: tÝch néi dung, nghÖ thuËt cña bµi? - Thơ Bác vừa cổ điển vừa hiện đại. - KÕt hîp miªu t¶ vµ biÓu c¶m. - HS tr×nh bµy miÖng - GV cïng líp KL… - Ng«n tõ gîi c¶m. - Biện pháp tu từ đợc vận dụng tinh tế, s¸ng t¹o. Néi dung: - Bµi th¬ miªu t¶ ¸nh tr¨ng ë chiÕn khu ViÖt B¾c, thÓ hiÖn t×nh c¶m víi thiªn nhiªn, lßng yªu níc s©u lÆng, phong Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. th¸i ung dung, l¹c quan cña B¸c Hå. * Giới thiệu bài: Tiếng gà gáy đã từng khơi nguồn cảm hứng cho bao bài thơ từ xa đến nay, nhng ë trong th¬ Xu©n Quúnh tiÕng gµ mái kêu vang sau khi đẻ trứng chứ không ph¶i lµ tiÕng gµ g¸y. Bµi häc h«m nay chóng ta t×m hiÓu bµi th¬ nµy. * Néi dung d¹y häc cô thÓ I. §äc vµ t×m hiÓu chung. ? Nªu nh÷ng nÐt chÝnh vÒ t¸c gi¶? 1. T¸c gi¶. - HS dùa vµo chó thÝch tr¶ lêi. - Xu©n Quúnh (1942 - 1988) - Lµ nhµ th¬ n÷ xuÊt s¾c trong nÒn th¬ hiện đại VN - Th¬ chÞ thêng viÕt vÒ nh÷ng t×nh c¶m bình dị, gần gũi trong đời sống gia đình và đời sống thờng ngày - GV lu ý: §äc theo nhÞp 2/3 vµ 3/2, nhÊn giäng 2. T×m hiÓu chung vÒ v¨n b¶n ë nh÷ng ®iÖp tõ, ®iÖp ng÷ a. §äc, t×m hiÓu chó thÝch. - GV đọc mẫu 1 đoạn, gọi HS đọc tiếp * §äc: - GV híng dÉn HS gi¶i nghÜa 1 sè tõ khã SGK ? Dựa vào chú thích, nêu hoàn cảnh ra đời và * Chú thích: SGK xuÊt xø cña bµi th¬? - HS dùa vµo chó thÝch tr¶ lêi b. T¸c phÈm. * Hoàn cảnh: “Tiếng gà tra” đợc viết trong thêi kú ®Çu cuéc kh¸ng chiÕn ? Bài thơ đợc viết theo thể thơ nào? chèng Mü - HS quan s¸t bµi th¬ tr¶ lêi * XuÊt xø: §îc in lÇn ®Çu trong tËp th¬ - GV: Bài thơ đợc sáng tác theo thể thơ 5 chữ “Hoa dọc chiến hào” (1968) xen kẽ 3 chữ  thơ tơng đối tự do, gieo vần ở cuối câu nhng không cố định và tơng đối ít vần * Thể thơ: 5 chữ. - Bè côc: 3 ®o¹n + §1: Tõ ®Çu... nghe gäi vÒ tuæi th¬: + §2: TiÕp... sét so¹t: Nh÷ng kØ niÖm tuæi * Bè côc: 3 ®o¹n thơ đợc tiếng gà khơi dậy + §1: TiÕng gµ thøc dËy t×nh c¶m + §3: Cßn l¹i: lµng quª + Đ2: Những kỉ niệm tuổi thơ đợc tiÕng gµ kh¬i dËy + §3: Nh÷ng suy nghÜ tõ tiÕng gµ tra.

(116) - Gọi HS đọc lại khổ thơ đầu ? TiÕng gµ väng vµo t©m trÝ t¸c gi¶ trong hoµn c¶nh nµo? - Trên đờng hành quân ? T¹i sao trong v« vµn ©m thanh cña lµng quª con ngêi chØ bÞ ¸m ¶nh bëi ©m thanh tiÕng gµ tra? -HS suy luËn tr¶ lêi ? Điệp ngữ “Tiếng gà tra” đợc nhắc lại mấy lÇn? T¸c dông cña ®iÖp ng÷ nµy lµ g×? - HS suy nghÜ tr¶ lêi. II. Ph©n tÝch. 1. TiÕng gµ tra thøc dËy t×nh c¶m lµng quª. - TiÕng gµ lµ ©m thanh quen thuéc cña lµng quª.. - §iÖp ng÷: “TiÕng gµ tra” (6 lÇn) -> lµ nỗi ám ảnh, khơi động cảm xúc; nh sợi d©y nèi liÒn m¹ch c¶m xóc qua c¸c khæ ? Vẫn ở khổ thơ 1, điệp từ "nghe" đợc nhắc lại thơ. - §iÖp tõ "nghe" (3 lÇn): -> TiÕng gµ mÊy lÇn, t¸c dông? không chỉ đợc nghe bằng thính giác mà - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Tiếng gà tra đã gợi những cảm giác mới lạ còn nghe bằng cảm xúc tâm hồn. - TiÕng gµ tra -> h×nh ¶nh th©n quen nµo? tiÕng gäi n¬i quª nhµ. - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Qua đó em cảm nhận đợc tình cảm của ngời -> T×nh quª th¾m thiÕt, s©u nÆng, kû chiÕn sÜ nh thÕ nµo? niÖm tuæi th¬ lu«n thêng trùc trong - HS suy nghÜ tr¶ lêi lßng nhµ th¬. Hoạt động 4: Luyện tập, củng cố ? TiÕng gµ tra thøc dËy t×nh c¶m nµo trong t©m hån ngêi chiÕn sÜ? Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - Häc néi dung ph©n tÝch. - TiÕp tôc ph©n tÝch ®o¹n 2, ®o¹n 3 cña bµi th¬ - TiÕt sau häc tiÕp. -----------------------------------. TuÇn 13 TiÕt 50.. Ngµy so¹n: Ngµy d¹y:. TiÕng gµ tra (TiÕp) (Xu©n Quúnh) A/ Mục tiêu cần đạt:. - TiÕp tôc thùc hiÖn néi dung cßn l¹i cña bµi: 1. KiÕn thøc. -C¬ së cña lßng yªu níc,søc m¹nh cña cña ngêi chiÕn sÜ trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ:Nh÷ng kØ niÖm tuæi th¬ trong s¸ng ,s©u nÆng nghÜa t×nh.(§o¹n 2,3) -NghÖ thuËt sö dông ®iÖp tõ ,®iÖp ng÷ ,®iÖp c©u trong bµi th¬. 2. Kü n¨ng. -§äc-hiÓu ph©n tÝch v¨n b¶n th¬ tr÷ t×nh cã sö dông c¸c yÕu tè tù sù. -Ph©n tÝch c¸c yÕu tè biÓu c¶m trong v¨n b¶n. 3. Thái độ. - Gi¸o dôc lßng kÝnh träng «ng bµ, cha mÑ B. chuÈn bÞ. 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV, b×nh v¨n + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, nêu vấn đề, bình giảng. 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học..

(117) Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: ổn định tổ chức.. Yêu cầu cần đạt. - KiÓm tra sÜ sè: 7A: ............... Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ ? Tiếng gà đã gợi lên cảm xúc gì trong lòng * Gợi ý: ngêi lÝnh trÎ? T¹i sao ©m thanh tiÕng gµ l¹i - TiÕng gµ tra - h×nh ¶nh th©n quen - tiÕng cã thÓ gîi lªn c¶m gi¸c Êy? gäi n¬i quª nhµ. - Gîi lªn t×nh quª th¾m thiÕt, s©u nÆng, kû niÖm tuæi th¬ lu«n thêng trùc trong lßng nhµ th¬. Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. -> Vì tiếng gà là âm thanh quen thuộc của lµng quª. * Giíi thiÖu bµi - Qua tìm hiểu tiết 1 các em phần nào đã cảm nhận được:TiÕng gµ nh lµ nót khëi động bất ngờ chạm vào tình quê, kỷ niệm tuæi th¬ lu«n thêng trùc trong lßng nhµ th¬, chØ ch¹m nhÑ th«i nã còng vang lªn bÊt tËn, kh«ng døt. Để cảm nhận rõ hơn về tiếng gà trưa ấy chúng ta cùng tìm hiểu II. Ph©n tÝch ( tiÕp) tiếp bài. * Néi dung d¹y häc cô thÓ 2. TiÕng gµ tra kh¬i dËy nh÷ng kØ niÖm Êu - Gọi HS đọc đoạn 2 th¬. ? Tiếng gà đã khơi dậy những kỉ niệm nào a, Kỷ niệm về những con gà mái mơ, mái vµng. trong kÝ øc tuæi th¬ cña t¸c gi¶? - KØ niÖm vÒ nh÷ng con gµ m¸i - Nµy con gµ m¸i m¬… - KØ niÖm vÒ bµ Nµy con gµ m¸i vµng… ? T×m nh÷ng tõ ng÷ miªu t¶ h×nh ¶nh th©n th¬ng vÒ nh÷ng con gµ m¸i vµ nhËn xÐt? - Hình ảnh, màu sắc đẹp nh tranh. - HS quan s¸t ®o¹n th¬ tr¶ lêi => vẻ đẹp bình dị, tơi sáng, đầm ấm, hiền ? Những hình ảnh đó gợi lên vẻ đẹp nào hoà ở thôn quê. trong cuéc sèng lµng quª? ? Điệp từ “ này ” giúp em hình dung ra điều - Điệp từ “này”: sự giới thiệu hồ hởi, vui sgì? Cảm nhận đợc tình cảm gì của con ngời ớng => tình cảm yêu, gắn bó với loài vật. th«n quª? - HS suy nghÜ tr¶ lêi b, Kû niÖm vÒ bµ. ? H×nh ¶nh ngêi bµ hiÖn lªn qua nh÷ng kû - Lêi tr¸ch m¾ng yªu. niÖm nµo? - C¸ch bµ ch¨m chót, ch¾t chiu tõng qu¶ - HS c¶m nhËn chi tiÕt bµ m¾ng, bµ ch¾t chiu trøng. tõng qu¶ trøng. - Bà lo đàn gà vì trời rét và nhiều sơng muèi. - Bà lo dành dụm, chắt chiu mong đem đến niÒm vui cho ch¸u. -> Mét ngêi bµ rÊt mùc th¬ng ch¸u, chÞu ? Em hãy cho biết, đó là hình ảnh một ngời thơng, chịu khó, tần tảo, giàu đức hi sinh. bµ nh thÕ nµo? - HS suy nghÜ tr¶ lêi - Qua niÒm vui tuæi th¬, nçi nhí vÒ bµ, ta ? Trong nỗi nhớ bà, em thấy tình cảm của cảm nhận đợc tình cảm yêu quý, kính ngêi ch¸u nh thÕ nµo? trọng, biết ơn của ngời cháu đối với bà. - HS suy nghÜ tr¶ lêi - Gv: Víi viÖc håi tëng l¹i nh÷ng kØ niÖm vÒ bµ. ta thÊy t×nh bµ ch¸u thËt s©u lÆng, th¾m thiÕt. Bµ ch¾t chiu ch¨m lo cho ch¸u, ch¸u 3. Nh÷ng suy nghÜ cña ngêi ch¸u. kÝnh träng vµ biÕt ¬n bµ. ? TiÕng gµ tra cßn gîi lªn nh÷ng suy t g× cña a, Suy t vÒ h¹nh phóc. ngêi ch¸u? - HS suy nghÜ tr¶ lêi - M¬ íc tuæi th¬ ®i vµo giÊc ngñ: ? Em hiÓu “ giÊc ngñ hång s¾c trøng ” lµ g×? “ GiÊc ngñ hång s¾c trøng” - Gv nhÊn: GiÊc m¬ rÊt gi¶n dÞ, rÊt trÎ con.

(118) vậy thôi nhng đó cũng chính là giấc mơ đợc -> Mơ đợc hạnh phúc, ấm no - một mơ ớc sèng h¹nh phóc, Êm no. §ã lµ mét h×nh ¶nh nhá bÐ, gi¶n dÞ cña trÎ em thêi chiÕn. đẹp, mang nhiều ý nghĩa khái quát sâu sắc. ? Em hãy cho biết, ngời cháu chiến đấu hôm b, Suy t về hiện tại. nay vì những mục đích nào? - Cháu chiến đấu vì: tình yêu tổ quốc, vì - HS dùa vµo khæ th¬ tr¶ lêi xãm lµng, v× bµ , v× tiÕng gµ côc t¸c, æ ? Cho biÕt ý nghÜa cña ®iÖp tõ “v×”? trøng hång tuæi th¬. - Điệp từ “Vì” khẳng định mục đích chiến đấu cao cả mà bình dị ? Em hiểu ý nghĩa của hình ảnh “ ổ trứng - Điệp từ "vì" : khẳng định cháu chiến đấu hång tuæi th¬ ” ë cuèi bµi lµ g×? để biến giấc mơ tuổi thơ thành hiện thực. - Cháu chiến đấu để giành lấy, để biến ớc mơ tuổi thơ thành hiện thực: đợc ấm no, hạnh phóc . - Gv b×nh: ¦íc m¬ tuæi th¬, íc m¬ hiÖn t¹i của cháu đó cũng là ớc mơ của bà, của xóm lµng vµ cao h¬n n÷a, réng h¬n n÷a lµ cña nh©n d©n, cña tæ quèc. Bµi th¬ kÕt thóc râ ràng, dễ hiểu, giản dị nhng ko giản đơn. ? Qua khæ th¬ cuèi, chóng ta cã thÓ nãi g× vÒ tình cảm gia đình, quê hơng, tình yêu tổ - Tình yêu quê hơng đất nớc bắt nguồn từ quèc? tình cảm gia đình, tình bà cháu, từ quả ? Qua bài thơ, em cảm nhận đợc những đặc trøng hång. s¾c g× vÒ nghÖ thuËt, néi dung cña nµo bµi III. Tæng kÕt. th¬? 1. NghÖ thuËt. - H×nh ¶nh gi¶n dÞ, gÇn gòi. - HS suy nghÜ tr¶ lêi. - §iÖp tõ, ®iÖpng÷ gîi h×nh, gîi c¶m. - HS đọc ghi nhớ (Sgk) 2. Néi dung. Hoạt động 4: Luyện tập, củng cố - T×nh yªu bµ, yªu lµng quª cña nhµ th¬. 1. Tình cảm nào đợc thể hiện xuyên suốt - Tình yêu đất nớc giản dị mà sâu sắc. * Ghi nhí: (sgk 151) trong bµi th¬? a. Hoµi niÖm tuæi th¬ b. T×nh bµ ch¸u * §¸p ¸n: c. Tình yêu quê hơng đất nớc 1.d d. C¶ 3 ý trªn 2. §Æc s¾c nghÖ thuËt cña bµi th¬ trªn? a. Cách diễn đạt tự nhiên với những hình ảnh gi¶n dÞ ch©n thùc. b. Ngôn ngữ cô đọng, hàm xúc. c. Sö dông c¸c biÖn ph¸p so s¸nh, nh©n ho¸ 2.a cã gi¸ trÞ biÓu c¶m cao. c. Sö dông réng r·i lèi liªn tëng, tëng tîng Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - Häc thuéc bµi th¬ vµ néi dung ph©n tÝch. - Ph¸t biÓu c¶m nghÜ cña em vÒ t×nh bµ ch¸u sau khi häc xong bµi th¬. - TiÕt 53: Tr¶ bµi kiÓm tra V¨n, TiÕng ViÖt ----------------------------------TuÇn 13.. Ngµy so¹n: ………………. TiÕt. Ngµy d¹y: ……………... 51 + 52. ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 3 A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc:.

(119) 1. KiÕn thøc. - Kiểm tra những kiến thức, kĩ năng đã học về văn biểu cảm (tạo lập vb, mạch lạc trong vb, kÕt hîp c¸c yÕu tè MT, TS trong v¨n BC, c¸c bp NT .…) - §iÒu chØnh c¸c PPDH cña thÇy vµ PPHT cña trß. 2. Kü n¨ng. - LuyÖn c¸c em viÕt bµi biÓu c¶m cã h×nh ¶nh, c¶m xóc víi c¸c nghÖ thuËt Èn dô, so sánh. Biết kết hợp các KN cơ bản của kiểu bài BC đã học trong một bài viết cụ thể. 3. Thái độ. - ThÓ hiÖn t×nh c¶m yªu mÕn, tr©n träng nh÷ng ngêi xung quanh m×nh. B. Chuẩn bị Thầy: Đề bài + đáp án và biểu điểm Trò : Chuẩn bị bài và dụng cụ học tập . C. Các hoạt động dạy- học H§ 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số:7A………. H§ 2. Kiểm tra việc chuẩn bị ở nhà của HS ¤n tËp… H§ 3. Bài mới I. §Ò bµi. ViÕt mét bµi v¨n biÓu c¶m vÒ mét ngêi mµ em quý mÕn hoÆc ngìng mé. II.. §¸p vµ biÓu ®iÓm. 1. C¸ch chÊm vµ cho ®iÓm: - Giáo viên đọc kĩ từng bài, cho điểm công bằng, chính xác, đúng thang điểm 2. §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm chi tiÕt a. MB: (1,5®) - Giới thiệu đợc đối tợng biểu cảm - Cảm nghĩ chung về đối tợng: yêu mến, kính trọng. b. TB: ( 7®) - Miªu t¶ mét sè chi tiÕt vÒ h×nh d¸ng, tÝnh c¸ch lêi nãi kÕt hîp víi yÕu tè tù sù kÓ l¹i mét vµi sù viÖc, kÓ vÒ c«ng viÖc lµm hoÆc kØ niÖm víi ngêi th©n. - ấn tợng của ngời thân đó để lại trong lòng em … - Qua đó thể hiện tình cảm, cảm nghĩ của mình với ngời thân…. c.KB: ( 1,5®) - K§ t×nh c¶m cña em víi ngêi th©n..... *Thang ®iÓm - §iÓm 9,10: §¸p øng c¸c yªu cÇu DB trªn, biÕt viÕt bµi v¨n biÓu c¶m vÒ ngêi th©n víi t×nh cảm chân thành, sâu sắc. Vận dụng tốt yếu tố miêu tả và tự sự để bộc lộ cảm xúc. Bố cục rõ rµng, lêi v¨n lu lo¸t , kh«ng m¾c lçi chÝnh t¶. - Điểm 7,8: Đáp ứng cơ bản các yêu cầu trên, biết cách làm bài văn biểu cảm, viết tơng đối lu lo¸t, cßn m¾c 1 vµi lçi chÝnh t¶. - Điểm 5,6: Tỏ ra hiểu đề, nhng viết còn lúng túng, viết tơng đối rõ ý nhng cha kết hợp nhuần nhuyễn với yếu tố miêu tả và tự sự để biểu cảm, mắc 5 - 7 lỗi chính tả. - §iÓm 3,4: Bµi viÕt s¬ sµi, cha nªu bËt t×nh c¶m víi ngêi th©n cña m×nh, m¾c nhiÒu lçi chÝnh t¶. - §iÓm 1,2: Sai l¹c c¬ b¶n vÒ néi dung vµ ph¬ng ph¸p. H§ 4. Củng cố. - GV nhận xét giờ làm bài, thu bài. H§ 5. Hướng dẫn về nhà.

(120) -Xem l¹i bµi viÕt -tr¶ bµi KT v¨n, KT TV.. TuÇn 14 TiÕt 53.. Ngµy so¹n: ...................... Ngµy d¹y: ....................... TR¶ bµi kiÓm tra V¨n, bµi kiÓm tra tiÕng viÖt A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc:. 1. KiÕn thøc. - Ôn tập củng cố kiến thức đã học về ca dao. Dân ca, văn học cổ, từ loại Hán Việt, từ đồng âm, quan hệ từ, từ trái nghĩa. - HS nhËn thÊy nh÷ng cè g¾ng vµ tån t¹i cña m×nh qua 2 bµi kiÓm tra, tù rót kinh nghiệm để những tiết kiểm tra sau làm bài tốt hơn. - GV rút KN và điều chỉnh PPDH phù hợp với các đối tợng HS. 2. Kü n¨ng. - RÌn kÜ n¨ng c¶m thô v¨n häc, kÜ n¨ng ph¸t hiÖn lçi vµ söa lçi vÒ c©u... 3. Thái độ. - Båi dìng nh÷ng t×nh c¶m trung thùc, dòng c¶m, tÝch cùc… cho HS. B. chuÈn bÞ. 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV. + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, phân tích ngôn ngữ. 2. HS: SGK, SBT,vë ghi. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV vµ HS. Yêu cầu cần đạt. Hoạt động 1: ổn định tổ chức. KiÓm tra sÜ sè: 7A: .............. Hoạt động 2: Kiểm tra sự chuÈn bÞ cña HS - KiÓm tra trong giê tr¶ bµi Hoạt động3: Tổ chức dạy và day - häc bµi míi. * Giíi thiÖu bµi * Néi dung d¹y häc cô thÓ. I- §Ò bµi (nh tiÕt KT) - GV đọc lại đề phần tr¾c nghiÖm, gäi HS chọn đáp án đúng. - GV nªu c¸c §A II- §¸p ¸n, biÓu ®iÓm (nh tiÕt KT) đúng... - GV tr¶ bµi cho HS. III- Tr¶ bµi. - HS nhËn - tù kiÓm.

(121) tra l¹i ND bµi, ®iÓm.. - Yêu cầu 2 HS đọc bµi viÕt cña m×nh vµ tù nhËn xÐt. - GV nªu kÕt qu¶ chung cña líp qua b¶ng thèng kª ®iÓm.  GV nhËn xÐt chung u nhîc ®iÓm cña bµi viÕt.. - HS quan s¸t lçi ë bµi viÕt cña m×nh vµ tù söa. - HS b¸o lçi theo từng mục để cả líp cïng söa. §iÓm 0-4 Líp 7A(V¨n) Ho¹t 4: cñng TLđộng % cè 7A (TV) TLkh¾c % s©u u nh- GV. IV- NhËn xÐt.. a. ¦u ®iÓm: * Bµi kiÓm tra V¨n: - HS lµm tèt phÇn tr¾c nghiÖm - Đa số hiểu đề, trả lời đúng yêu cầu câu hỏi, trình bày sạch sẽ. - Nêu đợc cảm nhận về tình bạn trong bài thơ" Bạn đến chơi nhà". * Bµi kiÓm tra tiÕng ViÖt: - Nắm đợc kiến thức cơ bản - Biết viết đoạn văn đúng chủ đề, có sử dụng quan hệ từ - Trình bày sạch đẹp. VD: Q Mai, N Trang, Thu, Thóy, Thanh, D¬ng, Chóc ¸nh… b. Nhîc ®iÓm: - Mét sè lêi häc bµi  cha lµm tèt c¸c ND bµi, kÓ c¶ phÇn tr¾c nghiÖm. - Diễn đạt còn lủng củng, 1 số bài chữ xấu, mắc lỗi chính tả. VD: Thµnh, Hoµng Anh, KiÒu Anh, Hoµng… IV. Ch÷a lçi ®iÓn h×nh + Lçi chÝnh t¶:- Hay viÕt t¾t.- ViÕt sai phô ©m ®Çu.... + Lỗi dùng từ.+ Lỗi câu. + Lỗi diễn đạt ...  GV đọc một số lỗi cơ bản ở một số bài... HS xem l¹i, rót KN. V.Thèng kª kÕt qu¶ . 5-6. 7-8. 9-19. îc ®iÓm cña 2 bµi kiÓm tra. Hoạt động 5: Hớng dÉn vÒ nhµ: - TiÕp tôc «n tËp kiÕn thøc. Hoµn thiÖn söa bµi. §äc tham kh¶o, vËn dông kiÕn thøc.ChuÈn bÞ bµi : §iÖp ng÷. (Xem l¹i c¸c BPTT khác đã học, đọc trớc các ND bài...) -------------------------TuÇn 14 TiÕt 54.. Ngµy so¹n…………… Ngµy d¹y:…………….. §iÖp ng÷. A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc:. 1. KiÕn thøc. - Hiểu đợc thế nào là điệp ngữ ,các loại điệp ngữ. -T¸c dông cña ®iÖp ng÷ trong v¨n b¶n. 2. Kü n¨ng..

(122) -RÌn kü n¨ng nhËn biÕt,ph©n tÝcht¸c dông ®iÖp ng÷ trong c¸c v¨n c¶nh cô thÓ. -Sử dụng đợc phép điệp ngữ phù hợp với ngữ cảnh. 3. Thái độ - Xác định rõ ý thức sử dụng, yêu mến tính thẩm mĩ văn chơng qua biện pháp tu từ ®iÖp ng÷. B. chuÈn bÞ. 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV. + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, phân tích ngôn ngữ… 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: ổn định tổ chức. -. Yêu cầu cần đạt. KiÓm tra sÜ sè: 7A:............ -. Hoạt động 2: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 1.Thµnh ng÷ lµ mét lo¹i côm tõ cã cÊu t¹o 1. Thµnh ng÷ lµ g×? NghÜa cña thµnh ng÷? cố định, biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh. - NghÜa cña thµnh ng÷ cã thÓ b¾t nguån tõ nghÜa ®en cña c¸c tõ t¹o nªn nã th«ng qua 2.Cho vÝ dô, gi¶i thÝch nghÜa cña 5 thµnh ng÷ 1 sè phÐp chuyÓn nghÜa nh Èn dô, so s¸nh... mµ em biÕt? 2. HS cho 5 vÝ dô vÒ thµnh ng÷ vµ gi¶i nghÜa. Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. * Giíi thiÖu bµi Để nhấn mạnh nội dung đợc nói đến tạo sự chú ý cho ngời đọc có thể lặp lại một số từ ngữ quan trọng.Cách làm nh thế đợc gọi là phÐp ®iÖp ng÷.Vëy ®iÖp ng÷ lµ g×?t¸c dông cña ®iÖp ng÷? I. §iÖp ng÷ vµ t¸c dông cña ®iÖp ng÷. * Néi dung d¹y häc cô thÓ ? Xác định ở khổ thơ đầu và khổ thơ cuối của 1.Tìm hiểu ví dụ. bài thơ "Tiếng gà tra" có những từ ngữ nào đợc lặp đi lặp lại? - §iÖp tõ “Nghe” (3 lÇn) - NhÊn m¹nh c¶m - HS quan sát đoạn thơ và xác định ? Tác dụng của cách lặp lại đó? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Cũng trong bài thơ "Tiếng gà tra" câu nào đợc lặp đi lặp lại? Tác dụng? - C©u "TiÕng gµ tra" - GV ®a thªm vÝ dô: - GV: Cho ®o¹n v¨n: "T«i chØ cã mét ham muèn, ham muèn tét bËc, lµg lµm cho níc ta hoàn toàn độc lập, dân tộc ta hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng đợc học hành" ? T×m tõ ng÷ lÆp l¹i trong ®o¹n v¨n trªn, nªu t¸c dông?. gi¸c, c¶m xóc khi nghe tiÕng gµ. - §iÖp tõ “V×” (4 lÇn) - NhÊn m¹nh môc đích chiến đấu của ngời chiến sĩ. - §iÖp c©u: TiÕng gµ tra NhÊn m¹nh h×nh ¶nh trong kØ niÖm tuæi th¬ nh sîi d©y liªn kÕt c¸c h×nh ¶nh Êy l¹i, võa nh ®iÓm nhÞp cho dßng c¶m xóc cña nh©n vËt tr÷ t×nh.. - Ham muèn, hoµn toµn, ai còng: NhÊn.

(123) - HS suy nghÜ tr¶ lêi m¹nh mong muèn cña B¸c, toµn d©n ai - GV: Cách lặp lại nh vậy gọi là phép điệp cũng no đủ, hạnh phúc. ng÷, tõ ng÷ lÆp l¹i gäi lµ ®iÖp ng÷. -> Næi bËt ý, g©y c¶m xóc m¹nh ? Tõ vÝ dô trªn, em hiÓu thÕ nµo lµ ®iÖp ng÷, - §iÖp ng÷ lµ lÆp ®i lÆp l¹i 1 tõ, ng÷, c©u t¸c dông cña ®iÖp ng÷? nhằm làm tăng giá trị biểu đạt. - HS dùa vµo ph©n tÝch trªn tr¶ lêi - T¸c dông: - Gv nhÊn m¹nh + Tạo sự cân đối, nhịp nhàng. + Lµm næi bËt ý, g©y c¶m xóc m¹nh. + Liªn kÕt c©u, ®o¹n. - Gọi HS đọc to ghi nhớ 2. Ghi nhí: sgk (152). - HS vËn dông t×m nhanh ®iÖp ng÷ trong c¸c vÝ dô: (1) Đoàn kết... đại thành công. (2) C¶nh khuya ... níc nhµ. (3) Díi bãng tre ... khai hoang. (4) T«i chØ cã mét ham muèn, ... II. C¸c d¹ng ®iÖp ng÷. ? So s¸nh ®iÖp ng÷ trong khæ th¬ ®Çu cña bµi 1. T×m hiÓu vÝ dô: SGK th¬ "TiÕng gµ tra" víi ®iÖp ng÷ trong ®o¹n th¬ a. §iÖp ng÷ c¸ch qu·ng. a. b để tìm ra đặc điểm của mỗi dạng? Nghe xao động nắng tra - GV gîi ý: Dùa vµo dÊu hiÖu h×nh thøc. Nghe bàn chân đỡ mỏi - HS tìm ra đặc điểm của mỗi dạng điệp b. Điệp ngữ nối tiếp. ng÷. - Anh đã tìm em, rất lâu, rất lâu ? Qua c¸c vÝ dô trªn theo em cã mÊy lo¹i ®iÖp c. §iÖp ng÷ chuyÓn tiÕp (®iÖp ng÷ vßng) ngữ, đó là những loại nào? Đặc điểm của mỗi - Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy lo¹i ®iÖp ng÷? ThÊy xanh xanh…. - HS dùa vµo chó thÝch tr¶ lêi - Gọi SH đọc to ghi nhớ 2. Ghi nhí: SGK Hoạt động 4: Luyện tập, củng cố III. LuyÖn tËp. 1. Bài 1: Xác định điệp ngữ, tác dụng: + §iÖp ng÷: d©n téc - GV chia HS lµm 3 nhãm, mçi nhãm th¶o - NhÊn m¹nh b¶n chÊt cøng r¾n, kiªn cêng luËn, lµm 1 bµi tËp 1, 2, 3 (153) của dân tộc (Một dân tộc đã gan góc) - §¹i diÖn tõng nhãm tr¶ lêi. - Nhấn mạnh kết quả tất yếu, xứng đáng... - Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. (dân tộc đó, phải) - Gv chốt đáp án, KL về sự vận dụng lí thuyết + Điệp ngữ: đi cấy, trông vµo lµm BT… - NhÊn m¹nh c«ng viÖc vÊt v¶ cña ngêi n«ng d©n - NhÊn m¹nh sù vÊt v¶, cùc nhäc, lo l¾ng cña ngêi n«ng d©n nghÌo trong x· héi xa..

(124) 2. Bµi 2. Ph©n lo¹i ®iÖp ng÷. - Xa nhau: §iÖp ng÷ c¸ch qu·ng. - Mét giÊc m¬: §iÖp ng÷ chuyÓn tiÕp. 3. Bµi 3. a, §o¹n v¨n m¾c lçi lÆp tõ, nªn kh«ng cã t¸c dông biÓu c¶m, c©u v¨n rêm rµ, kh«ng trong s¸ng. - Hs lµm bµi tËp 4 ra giÊy. b, Ch÷a: ViÕt gän l¹i, bá c¸c tõ ng÷ trïng - Hai HS trao đổi bài, nhận xét, chấm điểm lặp, không cần thiết. 4. Bµi 4. ViÕt ®o¹n v¨n. bµi cña nhau. Gîi ý: 1. - Ghi nhí 1 - Gv thu bài kiểm tra, đánh giá. 1. §iÖp ng÷ lµ g×, t¸c dông cña ®iÖp ng÷? 2. C¸ch dïng ®iÖp ng÷ trong c©u th¬ sau cã 2.b t¸c dông g×? Một đèo .. một đèo … lại một đèo Khen ai khÐo t¹c c¶nh cheo leo a. Nhấn mạnh sự trơ trọi của một con đèo b. NhÊn m¹nh sù trïng ®iÖp cña nh÷ng con đèo nối tiếp nhau Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - Häc bµi. VËn dông sö dông ®iÖp ng÷ trong v¨n. - Hoµn thiÖn bµi tËp 4 - ChuÈn bÞ bµi: Ch¬i ch÷ -----------------------------TuÇn 14. Ngµy so¹n: ………….. TiÕt. Ngµy d¹y: ……………….. 55.. luyÖn nãi ph¸t biÓu c¶m nghÜ vÒ t¸c phÈm v¨n häc A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh cóọc đợc:. 1. KiÕn thøc. -Gi¸ trÞ néi dung, nghÖ thuËt cña mét sè t¸c phÈm v¨n häc. -Nh÷ng yªu cÇu khi tr×nh bµy v¨n nãi biÓu c¶m vÒ t¸c phÈm v¨n häc. 2. Kü n¨ng -T×m ý,lËp dµn ý bµi v¨n biÓu c¶m vÒ mét TPVH -BiÕt c¸ch béc lé t×nh c¶m vÒ mét TPVH tríc tËp thÓ. -Diễn đạt mạch lạc ,rõ ràng những tình cảm của bản thân về một TPVH bằng ngôn ngữ. 3. Thái độ. - Giáo dục cho HS những tình cảm tốt đẹp đối với tác phẩm văn học B. chuÈn bÞ.

(125) 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, phân tích ngôn ngữ. 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: ổn định tổ chức.. Yêu cầu cần đạt. - KiÓm tra sÜ sè: 7A: ............ Hoạt động 2: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS - KiÓm tra trong giê luyÖn nãi Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. * Giíi thiÖu bµi Trong c¸c tiÕt häc tríc c¸c em đã họcvề văn biểu cảm.Để giúp các em vËn dông thµnh th¹o c¸c thao t¸clµm bµi v¨n biÓu c¶m vÒ mét TPVH ,h«m nay c¸c em häc tiÕt luyÖn nãi. * Néi dung d¹y häc cô thÓ ? Khi đọc 1 TPVH em thờng có thái độ gì? I. Tái hiện kiến thức trong tâm. Vì sao em có thái độ nh vậy? * Khi ph¸t biÓu c¶m nghÜ vÒ 1 t¸c phÈm - Hs suy nghÜ tr¶ lêi. v¨n häc, cÇn: ? Khi ta thích tác phẩm thì ta thích những cái + Xác định thái độ thích hay không thích. gì thật cụ thể trong tác phẩm. Theo em đó là Lí do: nh÷ng g×? - T¸c phÈm hay, hÊp dÉn, cuèn hót. - HS th¶o luËn tr¶ lêi. - T¸c phÈm thiÕt thùc, gÇn gòi. * GV nhÊn m¹nh: - Tác phẩm khiến em cảm động, day dứt, + PBCN vÒ TPVH lµ nãi lªn c¶m xóc cña tr¨n trë... ngời đọc bắt nguồn từ 1 nhân vật, 1 chi tiết, + Nêu 1 hình ảnh, lời văn, lời thơ hay ý nghĩa trong thể. đợc cái thích từ những yếu tố rất cụ tp. 1 nhân vật nào đó trong tác phẩm. + PBCN là bày tỏ thái độ, tình cảm, suy -- Thích ThÝch vµi chi tiÕt, sù viÖc, h×nh ¶nh... nghĩ đối với tác phẩm 1 cách cảm tính. ThÝch lêi v¨n, lêi th¬. ? Nªu bè côc cña bµi v¨n ph¸t biÓu c¶m nghÜ vÒ t¸c phÈm v¨n häc? - HS dùa vµo kiÕn thøc cò tr¶ lêi, GV KL * Bè côc: 3 phÇn - MB: Giíi thiÖu t¸c phÈm vµ hoµn c¶nh tiÕp xóc víi t¸c phÈm - TB: Nh÷ng c¶m xóc, suy nghÜ do t¸c phÈm gîi lªn. - KB: Ên tîng chung vÒ t¸c phÈm - GV nªu yªu cÇu cña tiÕt luyÖn nãi: II. Thùc hµnh luyÖn nãi + Néi dung: HS biÕt nãi tríc líp bµi v¨n biÓu 1. Yªu cÇu cảm về tác phẩm văn học theo dàn ý đã + Nội dung nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác chuÈn bÞ phÈm v¨n häc + KÜ n¨ng nãi: - BiÕt ph¸t hiÖn chi tiÕt hay, tiªu biÓu. - Tõ ng÷ chÝnh x¸c, trong s¸ng. + KÜ n¨ng nãi: - Bµi nãi m¹ch l¹c, liªn kÕt chÆt chÏ. - Trên cơ sở giáo viên đã giao việc ở nhà cho HS, GV yªu cÇu mçi nhãm tr×nh bµy dµn ý 2.LuyÖn nãi nãi cña nhãm m×nh… a. LuyÖn nãi theo nhãm - GV nhËn xÐt, bæ sung hoµn chØnh dµn ý. §Ò. Ph¸t biÓu c¶m nghÜ vÒ bµi th¬ C¶nh khuya cña chñ tÞch Hå ChÝ Minh..

(126) * Thèng nhÊt dµn ý nãi: + MB: - Bài thơ đợc sáng tác vào thời điểm khã kh¨n, vµo thêi kÝ ®Çu cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng P h¸p - Bµi th¬ lµ bøc tranh thiªn nhiªn tuyÖt đẹp.. + TB: - §Çu tiªn lµ khung c¶nh thiªn nhiªn trong đêm có âm thanh tiếng nớc suối từ xa väng l¹i nghe nh tiÕng Êm ¸p cña con ngêi. - Sau đó là hình ảnh của rừng dới ánh tr¨ng. - Tr¨ng lÆng lÏ thªu dÖt bøc tranh víi nhiÒu tầng lớp, đờng nét, hình khối - Bãng c©y cæ thô lÊp lo¸ng ¸nh tr¨ng - Thi sÜ cÊt lªn " C¶nh khuya nh vÏ" - Nhng thËt bÊt ngê B¸c kh«ng ngñ kh«ng phải vì cảnh thiên nhiên đẹp mà vì "lo lỗi níc nhµ". + KB: §Õn víi bµi th¬ ta thÊy B¸c kh«ng - Sau khi hoàn chỉnh dàn ý, GV mời đại diện những là nhà cộng sản kiện xuất mà còn là c¸c nhãm tr×nh bµy bµi nãi cña nhãm m×nh nhµ th¬ lín cña d©n téc. b. LuyÖn nãi tríc líp tríc líp. Cã thÓ cho ®iÓm… - GV nhận xét về nội dung diễn đạt, cử chỉ, ®iÖu bé, tuyªn d¬ng nh÷ng nhãm cã bµi nãi hay Hoạt động 4: Luyện tập, củng cố - Gv kh¾c s©u kiÕn thøc, KN giê luyÖn nãi Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - ¤n l¹i lÝ thuyÕt ph¸t biÓu c¶m nghÜ. - Làm hoàn chỉnh đề 2 trong SGK - TiÕt 58: Tr¶ bµi viÕt tËp lµm v¨n sè 3. - HS tr×nh bµy miÖng tríc nhãm.. -------------------------. TuÇn 14 TiÕt 56.. Ngµy so¹n:....................... Ngµy d¹y: ............................ Lµm th¬ lôc b¸t A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc:. 1. KiÕn thøc. - S¬ gi¶n vÒ vÇn, nhÞp, luËt b»ng, tr¾c cña th¬ lôc b¸t. 2. Kü n¨ng - NhËn diÖn ,ph©n tÝch tËp viÕt th¬ lôc b¸t 3. Thái độ. - Gi¸o dôc t×nh c¶m yªu mÕn th¬ ca, tù hµo vÒ ng«n ng÷ phong phó cña d©n téc. B. chuÈn bÞ. 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV, b×nh v¨n + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, nêu vấn đề, bình giảng. 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n..

(127) C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: ổn định tổ chức.. Yêu cầu cần đạt. - KiÓm tra sÜ sè: 7A: ............. Hoạt động 2: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS - KiÓm tra trong giê häc Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. * Giíi thiÖu bµi _Th¬ lôc b¸t lµ thÓ th¬ rÊt th«ng dông trong văn chơng và trong đời sống ngời Việt.Vậy th¬ lôc b¸t cã cÊu t¹o nh thÕ nµo?C¸ch lµm ra sao? * Néi dung d¹y häc cô thÓ I. NhËn diÖn thÓ th¬. - Gv treo b¶ng phô. 1. VÝ dô ? HS đọc ví dụ trong bảng phụ. ? CÆp (c©u) lôc b¸t mçi dßng cã mÊy tiÕng? V× sao gäi lµ lôc b¸t? - HS dùa vµo vÝ dô tr¶ lêi ? Xác định luật bằng - trắc, vần ứng với mỗi tiÕng? - Gv hớng dẫn HS xác định nh trên ? NhËn xÐt vÒ quy luËt thanh, vÇn gi÷a c¸c tiÕng? ( Thanh huyÒn, ngang : b»ng Thanh s¾c, hái, ng·, nÆng: tr¾c) - Hs nhËn diÖn, nhËn xÐt. ? NhËn xÐt vÒ sù t¬ng quan thanh ®iÖu gi÷a c¸c tiÕng thø 6 vµ thø 8 cña c©u 8? - HS dùa vµo vÝ dô tr¶ lêi ? NhÞp th¬ trong c©u lôc b¸t nh thÕ nµo? - GV chèt kiÕn thøc. - Gọi HS đọc to ghi nhớ - GV treo b¶ng phô 2 vÝ dô a,b ? Nhận xét về đặc điểm hình thức và ý nghĩa cña c¸c c©u, ®o¹n th¬? ( H×nh thøc gièng nhau. C©u a: kh«ng cã gi¸ trÞ biÓu c¶m.. Anh ®i anh nhí quª nhµ b t b (vÇn) Nhí canh rau muèng nhí cµ dÇm t¬ng. b t b (vÇn) b(vÇn) Nhí ai d·i n¾ng dÇm s¬ng b t b(vÇn) Nhớ ai tát nớc bên đờng hôm nao b t b(vÇn) b + 1 c©u (cÆp) lôc b¸t: C©u lôc: 6 tiÕng. C©u b¸t: 8 tiÕng. + VÇn: - TiÕng 6 c©u 6 vÇn víi tiÕng 6 c©u 8. - TiÕng 8 c©u 8 vÇn víi tiÕng 6 c©u 6 díi. + LuËt b»ng tr¾c. - C¸c tiÕng lÎ: tù do. - C¸c tiÕng ch½n: theo luËt (Xem vÝ dô) - Trong câu 8, các tiếng thứ 6, thứ 8 đều cïng thanh b»ng nhng ph¶i tr¸i dÊu. + NhÞp th¬: nhÞp ch½n.. 2. Ghi nhí: SGK * Lu ý: Ph©n biÖt th¬ lôc b¸t víi v¨n vÇn lôc b¸t. a. Con mÌo, con chã cã l«ng Bụi tre có mắt, nồi đồng có quai..

(128) C©u b: Giµu h×nh ¶nh, gi¸ trÞ biÓu c¶m cao) ? Theo em, trong c¸c c©u, ®o¹n th¬ trªn ®©u lµ th¬ lôc b¸t, ®©u lµ v¨n vÇn 6 / 8? V× sao? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? VËy theo em, th¬ lôc b¸t kh¸c v¨n vÇn 6 / 8 ë chç nµo? - HS nhËn xÐt. - GV: Muèn th¬ lôc b¸t hay th× c©u th¬ ph¶i cã h×nh ¶nh, cã hån. - GV nªu yªu cÇu bµi 1 ? Yªu cÇu HS ®iÒn tõ thÝch hîp vµ nªu lÝ do? - HS suy nghÜ tr¶ lêi. -> T¸c dông: Gióp trÎ nhËn biÕt sù vËt. b. TiÕc thay h¹t g¹o tr¾ng ngÇn Đã vo nớc đục lại vần than rơm. -> Èn dô: - Lêi than th©n, tr¸ch phËn cña c« g¸i. - Sù th¬ng c¶m cña ngêi th©n ... - NhËn xÐt - V¨n vÇn 6 / 8: cã cÊu t¹o gièng th¬ lôc b¸t nhng kh«ng cã gi¸ trÞ biÓu c¶m. - Th¬ lôc b¸t: cã gi¸ trÞ biÓu c¶m, gîi nhiều liên tởng trong ngời đọc, ngời nghe.. II. LuyÖn tËp. 1. LuyÖn tËp vÒ thÓ th¬ - Gọi HS đọc yêu cầu bài 2 ? Yªu cÇu HS söa l¹i c¸c c©u lôc b¸t cho Bµi 1( 157) đúng luật - Thø tù cÇn ®iÒn: - GV tæ chøc cho c¸c tæ tËp lµm th¬ lôc b¸t + kÎo mµ theo híng dÉn ë bµi 3. + míi nªn th©n ngêi - GV lµm träng tµi nhËn xÐt vµ biÓu d¬ng + ChuyÒn cµnh l¶nh lãt lãt ®i t×m b¾t s©u, những câu thơ hay của mỗi đội hoÆc Trong nhµ l¶nh lãt tiÕng em häc bµi Bµi 2(157) - Vờn em cây quả đủ loài Hoạt động 4: Luyện tập, củng cố - Chúng em phấn đấu để thành trò ngoan. - HS đọc bài tham khảo trang 157 2. TËp lµm th¬ lôc b¸t Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - Häc thuéc ghi nhí - TËp lµm th¬ lôc b¸t tõ 6 -8 c©u nãi vÒ chñ đề học tập - So¹n bµi: Mét thø quµ cña lóa non: Cèm -------------------------------------. TuÇn 15 TiÕt 57.. Ngµy so¹n: ................ Ngµy d¹y: ................... Mét thø quµ cña lóa non: Cèm ( Th¹ch Lam) A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc: 1. KiÕn thøc. -S¬ gi¶n vÒ t¸c gi¶ Th¹ch Lam - Cảm nhận đợc phong vị đặc sắc , nét đẹp văn hóa của 1 thứ quà giản dị mà độc đáo trong c¶m nhËn cña nhµ v¨n.:Cèm.

(129) - Thấy đợc tình cảm trân trọng của Thạch Lam đối với thứ quà dân dã. - Cảm nhận đợc sự nhẹ nhàng, tinh tế mà sâu sắc trong lối văn của Thạch Lam. 2. Kü n¨ng - Rèn đọc, cảm nhận và tìm hiểu, phân tích văn bản tùy bút có sử dụng yếu tố miêu tả và biÓu c¶m. -Sö dông c¸c yÕu tè biÓu c¶m giíi thiÖu mét sè s¶n phÈm cña quª h¬ng.. 3. Thái độ Gi¸o dôc ý thøc gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. B. chuÈn bÞ. 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV, b×nh v¨n + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, nêu vấn đề, bình giảng. 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: ổn định tổ chức.. Yêu cầu cần đạt. - KiÓm tra sÜ sè: 7A: ......... Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ. + 1 c©u (cÆp) lôc b¸t: C©u lôc: 6 tiÕng. ? TR×nh bµy hiÓu biÕt cña em vÒ luËt th¬ lôc C©u b¸t: 8 tiÕng. b¸t? + VÇn: - TiÕng 6 c©u 6 vÇn víi tiÕng 6 c©u 8. - TiÕng 8 c©u 8 vÇn víi tiÕng 6 c©u 6 díi. + LuËt b»ng tr¾c. - C¸c tiÕng lÎ: tù do. Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. * Giới thiệu bài: Việt Nam là một đất nớc - Các tiếng chẵn: theo luật (Xem ví dụ) v¨n hiÕn. V¨n ho¸ truyÒn thèng ViÖt Nam thể hiện ngay ở những thứ quà bánh giản dị - Trong câu 8, các tiếng thứ 6, thứ 8 đều mà đắc sắc, độc đáo của từng vùng, miền. cùng thanh bằng nhng phải trái dấu. NÕu Nam Bé cã b¸nh tÐt, hñ tiÕu th× HuÕ cã bón bß - giß heo, c¬m hÕn vµ c¸c lo¹i chÌ, + NhÞp th¬: nhÞp ch½n. Nghệ Tĩnh có kẹo cu đơ ... Nói đến quà bánh Hà Nội cổ truyền thì không thể quên đợc món phở, bún ốc... và đặc biệt thanh nhã là cèm ( cèm lµng Vßng - DÞch Väng - CÇu GiÊy ). Cèm Vßng mïa thu cµng dËy hÕt s¾c h¬ng qua nh÷ng trang v¨n tuú bót ch©n thành, tài hoa của những nghệ sĩ Hà nội, đặc biÖt lµ Th¹ch Lam víi Mét thø quµ cña lóa non: Cèm . * Néi dung d¹y häc cô thÓ ? Dùa vµo chó thÝch, cho biÕt vµi nÐt vÒ t¸c I. §äc vµ t×m hiÓu chung. 1. T¸c gi¶. gi¶ Th¹ch Lam? - Th¹ch Lam tªn thËt lµ NguyÔn Têng L©n - HS dùa vµo chó thÝch tr¶ lêi (1910 - 1942 ). - GV nhÊn vµi nÐt chñ yÕu vÒ t¸c gi¶. - Mét nhµ v¨n, mét c©y bót truyÖn ng¾n vµ tuú bót. - ¤ng lµ mét nhµ v¨n tinh tÕ, nh¹y c¶m vµ.

(130) - GV nêu cách đọc: giọng tình cảm tha thiết, trÇm l¾ng, chËm. - GV đọc mẫu 1 đoạn, gọi HS đọc tiếp. - Gv híng dÉn HS gi¶i nghÜa 1 sè tõ khã SGK. ? Nªu xuÊt xø, thÓ lo¹i cña t¸c phÈm? - HS dùa vµo chó thÝch tr¶ lêi ? Em h·y cho biÕt t¸c phÈm cã thÓ chia thµnh mÊy phÇn? Néi dung cña tõng phÇn? - HS suy nghÜ tr¶ lêi. - HS quan s¸t phÇn 1 ? C¶m xóc cña t¸c gi¶ b¾t ®Çu tõ ®©u? Nhê gi¸c quan nµo lµ chñ yÕu? - HS quan s¸t ®o¹n v¨n tr¶ lêi - GV bình: Cảm giác chủ yếu có đợc là nhờ khứu giác. Quả thật đấy chính là cảm giác rõ nhất, đặc trng nhất của mùa thu Việt Nam, mïa thu Hµ Néi. + “ S¸ng m¸t trong nh s¸ng n¨m xa Giã thæi mïa thu h¬ng cèm míi ”. + “ Bªn kia s«ng §uèng, Quª h¬ng ta lóa nÕp th¬m nång ”. ? T×m c¸c tõ miªu t¶ h¹t thãc nÕp ®Çu tiªn lµm nªn cèm? - HS dùa vµo v¨n b¶n tr¶ lêi ? NhËn xÐt vÒ nghÖ thuËt biÓu c¶m cña ®o¹n v¨n? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? T¹i sao cèm g¾n víi tªn lµng Vßng? - Lµ n¬i næi tiÕng cña nghÒ lµm cèm - Cèm Vßng dÎo th¬m, ngon nhÊt. ? Cốm làng Vòng đợc miêu tả gắn với hình ¶nh nµo? C¸ch t¶ nh thÕ cã t¸c dông g×? - HS dùa vµo SGK tr¶ lêi ? Nãi vÒ nguån gèc cña cèm, t¸c gi¶ gi¸n tiÕp béc lé t×nh c¶m g×? - HS suy nghÜ tr¶ lêi- G V KL.. - HS quan s¸t phÇn 2.. rÊt giµu lßng tr¾c Èn. 2. T×m hiÓu chung vÒ v¨n b¶n a. §äc, t×m hiÓu chó thÝch. * §äc * Chó thÝch: SGK b. T¸c phÈm * XuÊt xø: TrÝch tõ tËp tuú bót “Hµ Néi b¨m s¸u phè phêng” ( 1943 ). * ThÓ lo¹i. Ký ( Tuú bót ). * Bè côc: 3 phÇn - Tõ ®Çu ... “thuyÒn rång”: Nguån gèc cña cèm. - TiÕp ... “nhòn nhÆn”: Gi¸ trÞ v¨n ho¸ cña cèm. - Cßn l¹i: Sù thëng thøc cèm. II. Ph©n tÝch. 1. Nguån gèc cña cèm. - C¶m xóc b¾t ®Çu tõ: + H¬ng th¬m cña l¸ sen. + Mïi th¬m m¸t cña b«ng lóa non. -> C¶m nhËn b»ng khøu gi¸c.. - H¹t thãc nÕp lµm nªn cèm: Là tinh hoa của trời đất, thiên nhiên.  Vµo bµi tù nhiªn, quan s¸t tinh tÕ, c¸ch viÕt nhÑ nhµng, biÓu c¶m ®Çy chÊt th¬ - Kể về cốm làng Vòng: Kể để ngợi ca. -T¶ h×nh ¶nh c« g¸i b¸n cèm. -> Tôn lên nét đẹp truyền thống dân tộc, mang cả nét đẹp duyên dáng của con ngời trong cèm lµng Vßng. - ThÓ hiÖn t×nh yªu s©u nÆng vµ sù nh¹y cảm đối với cảnh sắc và hơng vị của 1 vïng n«ng th«n Hµ Néi..

(131) ? Tác giả đã ca ngợi cốm nh một thứ quà nh thÕ nµo? - HS “Cèm lµ ... néi cá”. ? Qua đó, em thấy đợc giá trị đầu tiên của cèm lµ g×? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Cốm đợc dùng nhiều nhất vào việc gì tại sao? ? Bµn luËn vÒ tôc lÖ “sªu tÕt”, Th¹ch Lam chú ý đến điều gì? ( hồng - cốm tốt đôi ... ) ? Em hiÓu thªm gi¸ trÞ nµo cña cèm tõ lêi b×nh luËn trªn? - HS suy nghÜ tr¶ lêi *? Giá trị của cốm đợc phát hiện trên phơng diÖn nµo? - Hs suy luËn. ? PhÇn cuèi ®o¹n nhµ v¨n cßn phª ph¸n ®iÒu gì? Qua đó tác gỉa muốn truyền tới bạn đọc tình cảm và thái độ nào trong ứng xử với thøc quµ d©n téc? + T¸c gi¶ phª ph¸n, chª cêi thãi chuéng ngoại, đáng tiếc cho tục lệ ngày một phai nh¹t dÇn. -> Mong muèn mäi ngêi tr©n träng vµ gi÷ gìn cốm nh 1 nét đẹp văn hóa của dân tộc.. 2. Gi¸ trÞ v¨n ho¸ cña cèm. Là thức quà rất riêng, giản dị, độc đáo mà tinh khiết của đất và ngời Việt Nam. - Lµ quµ lÔ tÕt, lµ sÝnh lÔ trong phong tôc cíi hái.. - “ Hồng - cốm tốt đôi ”: sự hoà hợp tuyệt vêi vÒ mµu s¾c, h¬ng vÞ -> BiÓu tîng cho sự gắn bó trong tình duyên đôi lứa. -> Cốm góp phần cho nhân duyên tốt đẹp.. * Cèm võa cã gi¸ trÞ v¨n hãa d©n téc, võa cã gi¸ trÞ tinh thÇn. + T¸c gi¶ phª ph¸n, chª cêi thãi chuéng ngoại, đáng tiếc cho tục lệ ngày một phai nh¹t dÇn.. -> Mong muèn mäi ngêi tr©n träng vµ gi÷ gìn cốm nh 1 nét đẹp văn hóa của dân tộc. - HS quan s¸t phÇn 3 3. Sù thëng thøc cèm. ? PhÇn cuèi, t¸c gØa bµn vÒ sù thëng thøc - 2 c¸ch thëng thøc cèm: c¸ch ¨n vµ c¸ch cèm trªn nh÷ng ph¬ng diÖn nµo? mua với thái độ văn hóa. - HS dùa vµo v¨en b¶n tr¶ lêi ? V× sao khi ¨n cèm ph¶i ¨n tõng Ýt? - Để cảm nhận đợc mùi thơm, màu xanh, tơi mát, vị ngọt, cái dịu dàng, thanh đạm . + ¡n chót Ýt, thong th¶, ngÉm nghÜ. ? T¸c gØa c¶m thô cèm b»ng c¸c gi¸c quan nµo? - khøu gi¸c, thÞ gi¸c, xóc gi¸c, vÞ gi¸c vµ c¶ + Thëng thøc cèm b»ng mäi gi¸c quan -> sù suy tëng . T¸c gØa lµ ngêi tinh tÕ, s©u s¾c, rÊt sµnh vÒ ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch dïng tõ ng÷ cña cèm. t¸c gi¶?.

(132) “ Hìi c¸c bµ mua hµng! “, “h·y”, “chí”, “ph¶i”, “ nªn ”? - Còng nh c©u hái ë ®Çu bµi v¨n, lêi v¨n nh ®ang giao tiÕp, nh ®ang khuyªn r¨n, nh ®ang tìm sự đồng cảm, thể hiện sự tha thiết ... ? Bµi v¨n cho em nh÷ng hiÓu biÕt míi mÎ s©u s¾c nµo vÒ cèm? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Bài văn có những đặc sắc nghệ thuật nào mµ em cÇn häc tËp khi viÕt v¨n? - HS dùa vµo ph©n tÝch trªn tr¶ lêi ? Em cảm nhận đợc giá trị nội dung nào từ bµi v¨n? - HS dùa vµo ph©n tÝch trªn tr¶ lêi. + “Hìi c¸c bµ mua hµng!”, “h·y”,“chí”, “ph¶i”, “nªn” -> Nh ®ang giao tiÕp, nh ®ang khuyªn r¨n, nh đang tìm sự đồng cảm, tha thiết muốn b¶o lu, g×n gi÷ nh÷ng phong tôc tËp qu¸n tốt đẹp. * §ã lµ v¨n ho¸ Èm thùc cña ngêi ViÖt Nam.. III. Tæng kÕt 1. NghÖ thuËt: - KÕt hîp t¶, kÓ vµ biÓu c¶m. - C©u v¨n, tõ ng÷ giµu h×nh ¶nh, giµu chÊt tr÷ t×nh. 2. Néi dung: - Sự trân trọng nét đẹp văn hoá dân tộc trong mét thø quµ gi¶n dÞ. - HS đọc to ghi nhớ... - Sự hiểu biết sâu sắc về thứ quà đó. Hoạt động 4: Luyện tập, củng cố - Khuyªn r¨n nh÷ng ai kh«ng tr©n träng 1. §Æc s¾c vÒ nghÖ thuËt cña bµi v¨n nµy lµ truyÒn thèng v¨n ho¸ d©n téc. g×? * Ghi nhí: SGK a. Giäng v¨n tinh tÕ, nhÑ nhµng mµ s©u s¾c. * §¸p ¸n: a b. Sö dông nhiÒu biÖn ph¸p tu tõ cã gi¸ trÞ biÓu c¶m c. LËp luËn chÆt chÏ, s¾c s¶o d. Ng«n ng÷ kÓ tù nhiªn, hÊp dÉn Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - Häc thuéc ghi nhí, thuéc 1 ®o¹n tiªu biÓu. - Ph©n tÝch c¶m xóc cña t¸c gØa qua v¨n b¶n. - So¹n bµi: Sµi Gßn t«i yªu ----------------------------------TuÇn 15 TiÕt 58. Ngµy so¹n: .................... Ngµy d¹y: .......................... Tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè 3 A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc:. 1. KiÕn thøc. - Giúp HS thấy đợc những đơn vị kiến thức cơ bản trong bài. - Thấy đợc năng lực làm văn biểu cảm về một con ngời thể hiện qua u, nhợc điểm của bµi viÕt. - Bám sát yêu cầu đề ra để viết bài hoàn chỉnh. - GV ®iÒu chØnh PPDH vµ HS ®/c PPHT..

(133) 2. Kü n¨ng. - HS biết vận dụng các phơng thức biểu đạt: tự sự, miêu tả và biểu cảm để viết bài viết cña m×nh. 3. Thái độ. - Thể hiện thái độ yêu mến và quý trọng ngời thân; nghiêm túc trong rút KN… B. chuÈn bÞ. 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV. + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, phân tích ngôn ngữ. 2. HS: SGK, SBT,vë ghi. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: ổn định tổ chøc. - KiÓm tra sÜ sè: 7A: ..... Hoạt động 2: Kiểm tra sự chuÈn bÞ cña HS - KiÓm tra trong giê. Hoạt động3: Tổ chức dạy và míi. * Giíi thiÖu bµi Tieát naøy chuùng ta seõ traû baøi làm văn số 3 để giúp các em nhận ra những thiếu sót trong baøi laøm cuõng nhö những mặt mà các em đã làm được. * Néi dung d¹y häc cô thÓ: - GV yêu cầu HS nhắc lại đề bµi. ? §Ò bµi ra thuéc kiÓu bµi nµo? ? §èi tîng biÓu c¶m? - HS dùa vµo kiÕn thøc cò tr¶ lêi. ? H·y tr×nh bµy dµn ý cña bµi v¨n trªn? - HS tr×nh bµy dµn ý cña bµi v¨n. - GV bæ sung, hoµn chØnh dµn ý.  nhÊn m¹nh c¸c y/c cña kiÓu bµi.... Yêu cầu cần đạt. häc bµi. I. Tìm hiểu lại những yêu cầu của đề. 1. Yªu cÇu: - §Ò: ViÕt mét bµi v¨n biÓu c¶m vÒ mét ngêi mµ em quý mÕn hoÆc ngìng mé. + KiÓu bµi: BiÓu c¶m + §èi tîng: Ngêi th©n. 2. Dµn bµi: a. MB: Giới thiệu đợc đối tợng biểu cảm - Cảm nghĩ chung về đối tợng: yêu mến, kính trọng… b. TB: - Miªu t¶ mét sè chi tiÕt vÒ h×nh d¸ng, tÝnh c¸ch lêi nãi kÕt hîp víi yÕu tè tù sù kÓ l¹i mét vµi sù viÖc, kÓ vÒ c«ng viÖc lµmhoÆc kØ niÖm víi ngêi th©n. - ấn tợng của ngời thân để lại trong lòng em - Qua đó thể hiện tình cảm, cảm nghĩ của mình với ngời th©n. c.KB: - Nªu t×nh c¶m cña em víi ngêi th©n II. Tr¶ bµi. - GV tr¶ bµi cho HS. - Yêu cầu 2 HS đọc bài viết của III. Nhận xét m×nh vµ tù nhËn xÐt. 1. HS đọc và tự nhận xét 2. GV nhËn xÐt chung..

(134) - Trªn c¬ së kÕt qu¶ bµi viÕt cña HS, GVnhËn xÐt chung u nhîc ®iÓm cña bµi viÕt. (Theo b¶ng thèng kª vµ c¸c ®iÓm chi tiÕt).. a. ¦u ®iÓm: - Mét sè em viÕt ch÷ dÑp, lêi v¨n lu lo¸t. - §a sè biÕt lµm bµi v¨n biÓu c¶m vÒ ngêi th©n, t×nh c¶m râ rµng, trong s¸ng. - Bè côc râ rµng, biÕt liªn kÕt c¸c phÇn trong bµi VD: b. Nhîc ®iÓm: - Mét sè bµi lµm s¬ sµi, thiÕu ý. - T×nh c¶m cßn mê nh¹t, mét sè bµi thiªn vÒ v¨n miªu t¶ lÉn tù sù. - Ch÷ xÊu, cÈu th¶, sai chÝnh t¶. - HS quan s¸t lçi ë bµi viÕt cña VD: m×nh vµ tù söa - HS báo lỗi theo từng mục để IV. Chữa lỗi điển hình c¶ líp cïng söa. + Lçi chÝnh t¶:- Hay viÕt t¾t. - ViÕt sai phô ©m ®Çu. + Lỗi dùng từ.+ Lỗi câu.+ Lỗi diến đạt. - GV chän mét sè ®o¹n v¨n, V . §äc, b×nh mét sè ®o¹n v¨n hay, bµi v¨n hay bài văn hay, yêu cầu HS đọc và b×nh tríc líp. VI .Thèng kª kÕt qu¶ ®iÓm sau khi chÊm. §iÓm. 0 4. 5 6. Lớpđộng 4: Luyện tập, Ho¹t TScè ®iÓm cñng % l¹i c¸ch lµm bµi v¨n - GvTLnh¾c biÓu c¶m... Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhµ: - ¤n tËp lÝ thuyÕt vÒ v¨n biÓu c¶m - ChuÈn bÞ bµi: ¤n tËp v¨n biÓu c¶m. 7 8. 9 -->10. ---------------------------TuÇn 15. Ngµy so¹n: ………………... TiÕt. Ngµy d¹y: ……………………. 59.. Ch¬i ch÷ A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc:. 1. KiÕn thøc. - HiÓu thÕ nµo lµ ch¬i ch÷, c¸c lèi ch¬i ch÷ thêng dïng. - ThÊy râ t¸c dông cña phÐp ch¬i ch÷ 2. Kü n¨ng. - RÌn kÜ n¨ng nhËn biÕt phÐp ch¬i ch÷ ph©n tÝch. -ChØ râ c¸ch nãi ch¬i ch÷ trong v¨n b¶n 3. Thái độ. - Bớc đầu cảm nhận đợc cái hay, lí thú do hiệu quả nghệ thuật của biện pháp chơi chữ ®em l¹i. B. chuÈn bÞ.

(135) 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, phân tích ngôn ngữ, làm việc theo mẫu… 2. HS: SGK, SBT,vë ghi. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: ổn định tổ chức. - KiÓm tra sÜ sè: 7A: .............. Hoạt động 2: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS - §iÖp ng÷ lµ g×? Cã mÊy d¹ng ®iÖp ng÷? Cho vÝ dô vµ ph©n tÝch t¸c dông? Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới *Giíi thiÖu bµi: Chơi chữ không chỉ là công việc của văn chơng ,trong đời sống hàng ngày ngời ta cũng rất hay ch¬i ch÷.VËy ch¬i ch÷ lµ g×?c¸ch ch¬i ch÷ nh thÕ nµo? * Néi dung d¹y häc cô thÓ: - HS đọc ví dụ, nhận xét nghĩa của các từ “ lợi ” trong bµi ca dao? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? ViÖc sö dông tõ “ lîi ” ë c©u cuèi bµi ca dao lµ dùa vµo hiÖn tîng g× cña tõ ng÷? - §ång ©m . ? ViÖc sö dông tõ “lîi ” nh trªn cã t¸c dông g×? ? VËy em hiÓu ch¬i ch÷ lµ g×? - HS đọc ghi nhớ.. Yêu cầu cần đạt. -. §iÖp ng÷ lµ viÖc lÆp l¹i 1 tõ, 1ng÷ hay 1 câu để làm nổi bật ý, gây cảm xóc m¹nh. Cã 3 d¹ng ®iÖp ng÷: c¸ch qu·ng, nèi tiÕp, chuyÓn tiÕp( vßng). I. ThÕ nµo lµ ch¬i ch÷? 1. T×m hiÓu vÝ dô: sgk (163) - Lîi 1: lîi Ých, thuËn lîi. - Lîi 2,3 : lîi r¨ng.. -> Lợi dụng hiện tợng đồng âm để tạo sù bÊt ngê, thó vÞ, hµi híc mµ kh«ng cay độc: Bà đã già rồi sao còn tính lấy chång. 2. Ghi nhí: sgk (164). II. C¸c lèi ch¬i ch÷. ? Câu 1, Tú Mỡ đã sử dụng lối chơi chữ nh thế 1. Tìm hiểu ví dụ: sgk (164) nào, nêu tác dụng của lối chơi chữ đó? (1)- “ranh tớng”: trại âm để giễu cợt Na - Tõ "ranh tíng"dïng lèi nãi tr¹i ©m víi lêi nãi va. "ranh" cã nghÜa lµ trÎ ranh, ranh con -> giÔu cît Na Va - “nång nÆc” >< “ tiÕng t¨m” t¬ng - Từ "nồng nặc" đi với từ tiếng tăm để tạo ra sự phản về ý nghĩa để châm biếm, đả kích tơng phản về ý nghĩa nhằm đả kích, châm biếm Na Va. Na Va. ? C©u 2 t¸c gi¶ dïng lèi ch¬i ch÷ nµo? (2) §iÖp phô ©m ®Çu “m”: dÝ dám, vui - HS suy nghÜ tr¶ lêi vÎ. ? C©u 3 ch¬i ch÷ sö dông nh thÕ nµo? - HS suy nghÜ tr¶ lêi (3) Ch¬i ch÷ b»ng c¸ch nãi l¸i. ? ChØ ra lèi ch¬i ch÷ ë c©u 4? “ cá đối ” - “ cối đá ”, - SÇu riªng >< vui chung “mÌo c¸i”- “m¸i kÌo”.

(136) ? T×m thªm vÝ dô vÒ ch¬i ch÷? (4) “SÇu riªng” Lîi dông tõ nhiÒu - §i tu phËt b¾t ¨n chay ... nghÜa, tr¸i nghÜa. - Tr¨ng bao nhiªu tuæi tr¨ng giµ ... ) ? Qua ph©n tÝch vÝ dô, cho biÕt cã mÊy lèi ch¬i ch÷? - HS dùa vµo ph©n tÝch trªn tr¶ lêi ? Chơi chữ thờng đợc sử dụnổitng những trờng hîp nµo? - HS suy nghÜ tr¶ lêi - HS đọc to mục ghi nhớ ... Hoạt động 4: Luyện tập- Củng cố 2. Ghi nhí: sgk (165) ? §äc bµi tËp 1. III. LuyÖn tËp. ? Tác giả dùng những từ ngữ nào để chơi chữ, Bài 1: đó là lối chơi chữ nào? Chơi chữ theo cách dùng từ đồng âm - HS suy nghÜ trr¶ lêi vµ tõ cã nghÜa gÇn gòi nhau. ? Tìm các tiếng chỉ sự vật gần gũi nhau, đó có - Liu điu, rắn, hổ lửa, mai gầm, ráo, lằn, ph¶i lµ ch¬i ch÷ kh«ng? tr©u lç, hæ mang. - HS th¶o luËn tr¶ lêi -> §Òu chØ loµi r¾n. - Híng dÉn HS su tÇm 1 s« c¸ch ch¬i ch÷ trong Bµi 2. C¸c sù vËt gÇn gòi nhau: s¸ch, b¸o… - ThÞt - mì - nem ch¶. Ch¬i ch÷ - Gv cho bµi tËp. Hs ph©n tÝch hiÖn tîng ch¬i - Nøa - tre - tróc - hãp. ch÷. Bµi 3: Su tÇm 1 sè c¸ch ch¬i ch÷… a, X«i ¨n ch¶ ngon. Bài 4 Hiện tợng đồng âm “Khổ tận b, Cóc chết để nhái mồ côi cam lai”. ChÉu ngåi chÉu khãc: chµng ¬i lµ chµng! - Gãi cam: ChØ 1 lo¹i qu¶. c, Bao giê thong th¶ lªn ch¬i nguyÖt - Cam lai: ChØ sù vui vÎ, h¹nh phóc, tèt Nhí h¸i cho xin n¾m l¸ ®a.? đẹp. *BT: T¸c gi¶ sö dông lèi ch¬i ch÷ nµo trong * Bµi tËp bæ sung: câu sau: “Cô Xuân đi chợ hạ, mua cá thu về, a, Hiện tợng đồng âm. chợ hãy còn đông"? b, - Cãc, nh¸i, chÉu chµng: cïng trêng a. Dùng từ đồng âm nghÜa. b. Dïng cÆp tõ tr¸i nghÜa - Tõ nhiÒu nghÜa: Chµng. c, NguyÖt - l¸ ®a - c©y ®a cã chó cuéi: c. C¸c tõ cïng trêng nghÜa nh÷ng tõ cïng trêng nghÜa. d. Dïng lèi nãi l¸i * §¸p ¸n: c Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - Häc - n¨m ch¾c néi dung bµi. - TiÕp tôc lµm bµi tËp 3 - ChuÈn bÞ bµi: ChuÈn mùc sö dông tõ. -----------------------------------------.

(137) TuÇn 15. Ngµy so¹n: ………………... TiÕt. Ngµy d¹y: ………………. 60.. ChuÈn mùc sö dông tõ A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc:. 1. KiÕn thøc. -C¸c yªu cÇu cña viÖc sö dông chuÈn mùc - Học sinh nắm đợc thế nào là chuẩn mực sử dụng từ - Sử dụng đúng âm, đúng chính tả, đúng nghĩa, đúng tính chất ngữ pháp, đúng sắc thái biểu cảm, không lạm dụng từ địa phơng. 2. Kü n¨ng. -Sử dụng từ đúng chuẩn mực. -Nhận biết đợc các từ đợc sử dụng vi phạm các chuẩn mực sử dụng từ 3. Thái độ. Có ý thức khắc phục những nhợc điểm của bản thân, sử dụng từ đúng chuẩn mực trong khi nói, viết, tránh thái độ cẩu thả. B. chuÈn bÞ. 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV. + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, phân tích ngôn ngữ, làm việc theo mẫu… 2. HS: SGK, SBT,vë ghi. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: ổn định tổ chức. - KiÓm tra sÜ sè: 7A: ................... Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ. - Ch¬i ch÷ lµ g×? C¸c lèi ch¬i ch÷? Cho vÝ dô vµ ph©n tÝch?. Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. * Giíi thiÖu bµi Trong giao tiÕp hµng ngµy còng nh khi lµm bµi kiÓm tra nÕu kh«ng cã nh÷ng hiÓu biÕt vÒ chuÈn mực sử dụng từ thì không có định hớng đúng khi nãi viÕt.Nh vËy sÏ ph¹m ph¶i nhiÒu lçi khi sö dông tõ,lµm gi¶m hiÖu qu¶ giao tiÕp.Bµi häc h«m nay giúp các em khắc phục những lỗi đó. * Néi dung d¹y häc cô thÓ - HS đọc 3 ví dụ mục I, sgk (166). ? Các từ in đậm trong những ví dụ đó dùng sai nh thÕ nµo? Nguyªn nh©n sai? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Em hãy chữa lại cho đúng? - HS söa l¹i nh÷ng tõ sai. Yêu cầu cần đạt. -. Chơi chữ: là lợi dụng đặc sắc về âm, về nghĩa của từ để tạo sắc thái dÝ dám, hµi híc...lµm c©u v¨n hÊp dÉn, thó vÞ - C¸c lèi ch¬i ch÷: + Dùng từ đồng âm+ Dùng lối nói trại ©m+ Dïng c¸ch ®iÖp ©m + Dïng lèi nãi l¸i + Dùng từ trái nghĩa, đồng nghĩa, gần nghÜa...... I. Sử dụng từ đúng âm, đúng chính t¶. 1. VÝ dô: sgk (166) - “dïi” - “vïi”: sai ©m (do c¸ch ph¸t ©m). - “tËp tÑ” - “bËp bÑ”, “tËp täe”: sai ©m.

(138) ? Qua nh÷ng vÝ dô trªn, cÇn chó ý ®iÒu g× khi sö (do ©m gÇn nhau, nhí ko chÝnh x¸c). dông tõ? - “kho¶ng kh¾c” - “kho¶nh kh¾c”: sai - Sử dụng từ đúng âm, đúng chính tả. chÝnh t¶ (do gÇn ©m). - HS đọc ví dụ mục II (tr-166) ? Em h·y cho biÕt c¸c tõ in ®Ëm dïng sai nh thÕ nµo? - dïng tõ kh«ng phï hîp vÒ nghÜa. ? Em h·y söa l¹i cho thÝch hîp. V× sao em söa nh thÕ? - HS th¶o luËn, gi¶i thÝch. Khi dùng từ đặt câu, phải sử đụng từ nh thế nào? - Sử dụng từ đúng nghĩa - HS đọc kĩ ví dụ mục III. - Hs th¶o luËn chØ râ nguyªn nh©n sai trong c¸c trêng hîp. Nªu c¸ch söa? ( + “hào quang” - danh từ đợc sử dụng nh tính từ. + “ăn mặc” - động từ đợc sử dụng nh danh từ. + “thảm hại” - tính từ đợc sử dụng nh danh từ. + “gi¶ t¹o phån vinh” - sai trËt tù) - HS đọc ví dụ mục IV ? H·y cho biÕt c¸c tõ in ®Ëm dïng sai nh thÕ nµo? V× sao? - Dùng không đúng sắc thái biểu cảm của từ và kh«ng hîp phong c¸ch ? Em hãy sửa lại cho đúng? - HS chỉ ra cái sai sửa lại cho đúng. ? Em h·y cho biÕt, trong trêng hîp nµo kh«ng sö dụng từ địa phơng, từ Hán Việt? - Gv đa ra một vài ví dụ về việc lạm dụng từ địa phơng mà gây ra những hiểu lầm tai hại đối với ngêi nghe còng nh viÖc l¹m dông tõ H¸n ViÖt sÏ g©y tøc cêi cho ngêi nghe. ? Tại sao ta không nên lạm dụng từ địa phơng và tõ H¸n ViÖt? - Làm cho ngời đọc, ngời nghe ở địa phơng khác. II. Sử dụng từ đúng nghĩa. 1. VÝ dô: (sgk-166) - “s¸ng sña”: nhËn biÕt b»ng thÞ gi¸c. Thay bằng “tơi đẹp”, “khởi sắc”~ t duy, c¶m xóc, liªn tëng. - “cao c¶”: lêi nãi viÖc lµm cã phÈm chất tuyệt đối. Thay b»ng “cã gi¸ trÞ”, “s©u s¾c”. - “biết”: Nhận thức đợc, hiểu đợc. Thay b»ng “cã” (tån t¹i) III. Sử dụng từ đúng tính chất ngữ ph¸p cña tõ. 1. VÝ dô: (sgk- 167) - “hµo quang”(danh tõ - kh«ng trùc tiÕp lµm VN) -> “hµo nho¸ng”. - “ăn mặc”(động từ - không trực tiếp lµm CN) -> “sù ¨n mÆc”. - “th¶m h¹i”(tÝnh tõ - kh«ng lµm BN cho tính từ “nhiều” -> “đã chết rất th¶m h¹i”. - “gi¶ t¹o phån vinh” - “phån vinh gi¶ t¹o”. (sai vÒ trËt tù tõ) IV. Sử dụng từ đúng sắc thái biểu c¶m, hîp phong c¸ch. 1. VÝ dô: (sgk -167) - “lãnh đạo”: ngời đứng đầu các tổ chøc hîp ph¸p chÝnh nghÜa -> s¾c th¸i t«n träng. -> “cÇm ®Çu”: ~ tæ chøc phi ph¸p, phi nghÜa -> s¾c th¸i coi thêng. - “chó hæ” -> gäi th©n mËt con vËt đáng yêu. -> “nã, con” : gäi con vËt hung d÷..

(139) không hiểu đợc ý mình. V. Không lạm dụng từ địa phơng, từ -L¹m dông tõ H¸n ViÖt lµm cho lêi ¨n tiÕng nãi H¸n ViÖt. thiÕu tù nhiªn. (1). Không nên dùng từ địa phơng trong c¸c t×nh huèng giao tiÕp trang ? Qua tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu võa t×m hiÓu, em h·y cho träng vµ trong c¸c v¨n b¶n chuÈn mùc biết, khi sử dụng từ phải đạt đợc những chuẩn (VB hành chính, VB chính luận). mùc nµo? (2). Kh«ng nªn l¹m dông tõ HV khi cã từ thuần Việt tơng đơng (Trừ trờng hợp VB cÇn s¾c th¸i trang träng). - HS đọc và ghi nhớ phần ghi nhớ sgk (167). * Ghi nhí: sgk (167). Hoạt động 4: Luyện tập - Củng cố ? GV nªu yªu cÇu bµi 1: Ph©n biÖt nghÜa cña c¸c VI. LuyÖn tËp. từ sau, đặt câu thích hợp với các từ đó. Bµi 1. Ph©n biÖt nghÜa cña c¸c tõ : - HS giải nghĩa, đặt câu thích hợp với các từ. a. be bÐt - bª bÕt - bª bèi. -Gv nªu yªu cÇu bµi 2 :Cho biÕt, nh÷ng tõ sau, b. dèi d¸ - dèi tr¸. từ nào có thể đổi trật tự hoặc không? ( ao ớc, c. đào thải - sa thải. kÕ thõa, yÕu ®iÓm, xãt xa, Êm ªm, t×nh cê, anh d. danh tiÕng - tai tiÕng - tiÕng t¨m. hïng, cùc khæ, hån nhiªn ... ). e. chó t©m - chñ t©m. GV kh¸i qu¸t néi dung chÝnh cña bµi. Bµi 2: - Từ có thể đảo trật tự: ao ớc, kế thừa, Êm ªm, cùc khæ. Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - Còn lại: Không đảo trật tự đợc. - N¾m bµi häc. VËn dông söa sai, trau dåi vèn tõ. - ChuÈn bÞ bµi: LuyÖn tËp sö dông tõ. ------------------------------------. TuÇn 16 TiÕt 61.. Ngµy so¹n:................... Ngµy d¹y: .......................... «n tËp v¨n biÓu c¶m A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc:. 1. KiÕn thøc. - V¨n tù sù, miªu t¶ vµ c¸c yÕu tè tù sù, miªu t¶ trong v¨n biÓu c¶m. -Cách lập ý, lập dàn bài cho một đề văn biểu cảm. -Cách diễn đạt trong một bài văn biểu cảm. 2.Kü n¨ng..

(140) –Nhận biết,phân tích đặc điểm của văn bản biểu cảm. –T¹o lËp v¨n b¶n biÓu c¶m. 3. Thái độ. - Yêu thích và có thái độ đúng đắn khi viết 1 bài văn biểu cảm. B. chuÈn bÞ. 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV. + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, phân tích ngôn ngữ. 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: ổn định tổ chức.. Yêu cầu cần đạt. - KiÓm tra sÜ sè: 7A: .............. Hoạt động 2: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS - KiÓm tra trong giê «n tËp Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. * Giíi thiÖu bµi Văn biểu cảm là loại văn bản đợc sử dủngất nhiÒu trong qu¸ tr×nh giao tiÕp còng nh viÕt v¨n.§Ó «n l¹i nh÷ng ®iÓm quan träng cña v¨n b¶n biÓu c¶m h«m nay chóng ta häc tiÕt «n tËp. * Néi dung d¹y häc cô thÓ ? ThÕ nµo lµ v¨n biÓu c¶m? - HS dùa vµo kiÕn thøc cò tr¶ lêi. - HS đọc lại đoạn văn về hao hải đờng, về An Giang, bµi hoa häc trß, C©y sÊu Hµ Néi, c¸c ®o¹n v¨n biÓu c¶m bµi 9, bµi C¶m nghÜ vÒ mét bµi ca dao, cho biÕt v¨n miªu t¶ vµ v¨n biÓu c¶m kh¸c nhau chç nµo? - HS suy nghÜ tr¶ lêi - HS đọc lại bài “Kẹo mầm” ? V¨n biÓu c¶m kh¸c v¨n tù sù ë chç nµo? - HS suy nghÜ tr¶ lêi. ? Tự sự và miêu tả trong văn biểu cảm đóng vai trß g×? Chóng thùc hiÖn nhiÖm vô biÓu. I. Nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ v¨n biÓu c¶m. 1. Kh¸i niÖm. - V¨n biªñ c¶m: lµ kiÓu v¨n b¶n bµy tá thái độ, tình cảm và sự đánh giá của con ngêi víi thiªn nhiªn, cuéc sèng. 2. Ph©n biÖt v¨n miªu t¶, tù sù víi biÓu c¶m * Văn miêu tả: Tái hiện lại đối tợng (ngời, vật, cảnh) sao cho ngời ta cảm nhận đợc nó * Văn biểu cảm: Miêu tả đối tợng nhằm mợn những đặc điểm, phong cách của nó mµ nãi lªn suy nghÜ, c¶m xóc cña m×nh. Do đó văn biểu cảm thờng dùng biện ph¸p tu tõ: so s¸nh, nh©n ho¸, Èn dô C©u 2: * Tù sù: KÓ l¹i mét c©u chuyÖn (sù viÖc) cã ®Çu cã cuèi, cã nguyªn nh©n, diÔn biÕn, kÕt qu¶ * Trong v¨n biÓu c¶m yÕu tè tù sù chØ làm nền để nêu cảm xúc. Do đó yếu tố tự sù trong v¨n biÓu c¶m nh»m nhí l¹i nh÷ng sù viÖc trong qu¸ khø, nh÷ng viÖc để lại ấn tợng sâu đậm, chứ không đi sâu vµo nguyªn nh©n, kÕt qu¶ 3. Vai trß cña yÕu tè tù sù vµ miªu t¶.

(141) c¶m nh thÕ nµo? - HS suy nghÜ tr¶ lêi. trong v¨n biÓu c¶m. - Tự sự và miêu tả đóng vai trò làm giá ? Em hãy cho biết, văn biểu cảm gồm mấy đỡ cho tình cảm, cảm xúc. Thiếu tự sự và lo¹i? miªu t¶ th× t×nh c¶m m¬ hå, kh«ng cô thÓ ( Gåm 3 lo¹i: + BiÓu c¶m vÒ sù vËt. v× t×nh c¶m, c¶m xóc cña con ngêi n¶y + BiÓu c¶m vÒ con ngêi. sinh tõ sù viÖc, c¶nh vËt cô thÓ. + BiÓu c¶m vÒ t¸c phÈm ). - TL: Văn biểu cảm mợn tự sự, miêu tả để ? Khi làm một bài văn biểu cảm, em cần thực bộc lộ thái độ, tình cảm và sự đánh giá hiÖn nh÷ng bíc nµo? cña ngêi viÕt. ( + Tìm hiểu đề. II. LuyÖn tËp. + T×m ý. Lập dàn ý cho đề văn biểu cảm: + LËp dµn bµi ). “C¶m nghÜ mïa xu©n”. ? §Ò bµi ra thuéc kiÓu v¨n b¶n nµo? - HS suy nghÜ tr¶ lêi Bớc 1. Tìm hiểu đề, tìm ý. ? §èi tîng biÓu c¶m - KiÓu v¨n b¶n: PBCN (v¨n biªñ c¶m) ? Yêu cầu và mục đích biểu cảm? - §èi tîng: Mïa xu©n. - Yêu cầu: bày tỏ thái độ, tình cảm, sự đánh giá. ? Hãy lập dàn ý cho đề bài trên? - Mục đích: Yêu quý mùa xuân.... - HS th¶o luËn lµm dµn ý, tr×nh bµy. Bíc 2. LËp dµn ý. - GV nhËn xÐt, bæ sung. MB: - Giíi thiÖu mïa xu©n. - Nªu c¶m xóc chung. TB: (1) Mïa xu©n cña thiªn nhiªn: c¶nh s¾c, thêi tiÕt, khÝ hËu, c©y cá, chim mu«ng... (2) Mïa xu©n cña con ngêi: tuæi t¸c, nghÒ nghiÖp, t©m tr¹ng, suy nghÜ. (3) PBCN. - ThÝch, kh«ng thÝch mïa xu©n? V× sao? - Kể, tả để bộc lộ cảm nghĩ thích không thÝch? - HS tËp viÕt ®o¹n. - Giải thích vì sao mong đợi không mong ? Em hãy cho biết, từ phần ôn tập em rút ra đợi mùa xuân? kinh nghiÖm g× cho bµi viÕt v¨n biÓu c¶m häc KB: Nªu c¶m xóc chung. kú s¾p tíi? Bớc 3: Diễn đạt. - HS tr¶ lêi. - Gv nhËn xÐt, bæ sung. Hoạt động 4: Luyện tập, củng cố ? V¨n biÓu c¶m lµ g×? ? Vai trß cña yÕu tè tù sù vµ miªu t¶ vµ tù sù.

(142) trong v¨n biÓu c¶m? Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - Hoµn thµnh dµn ý chi tiÕt, ®o¹n v¨n. - Lµm dµn ý biÓu c¶m vÒ t¸c phÈm v¨n häc “B¸nh tr«i níc”. - ChuÈn bÞ bµi: ¤n tËp t¸c phÈm tr÷ t×nh ---------------------------. TuÇn 16 TiÕt 62. Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Hớng dẫn đọc thêm:. Sµi Gßn t«i yªu. (Minh H¬ng) A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc: 1. KiÕn thøc. - Học sinh cảm nhận đợc những nét đẹp riêng của Sài Gòn với thiên nhiên, khí hậu nhiệt đới và nhất là phong cách con ngời Gài Gòn. - Nắm đợc nghệ thuật tiêu biểu biểu hiện tình cảm, cảm xúc của tác gỉa. - Thấy đợc nét riêng độc đáo của vùng đất phơng Nam. 2. Kü n¨ng - Rèn kĩ năng đọc, hiểu , phân tích văn bản tùy bút.có sử dụng các yếu tố miêu tả và biÓu c¶m -BiÓu hiÖn t×nh c¶m, c¶m xóc vÒ mét sù viÖc qua nh÷ng hiÓu biÕt cô thÓ, 3. Thái độ - Có tình cảm với thành phố lớn của đất nớc, thêm yêu quê hơng đất nớc. B. chuÈn bÞ 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV, b×nh v¨n + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, nêu vấn đề, bình giảng… 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. HD 1. Tæ chøc. 7A: 1. §Ò bµi: C¶m nhËn cña em vÒ khæ th¬ sau: Trên đờng hành quân xa ............ Nghe gọi về tuổi thơ (Tiếng gà tra – Xuân Quỳnh) 2. §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm - HS chỉ rõ các b/p NT (ĐT, AD CĐCG) và tác dụng của các B/p NT đó. - C¶m nhËn ®c gi¸ trÞ cña khæ th¬: AT tiÕng gµ tra  kh¬i gäi c¶m xóc c¶u ng csi vÒ quª h¬ng, làng xóm, gia đình , khơi gợi kí ức tuổi thơ bên bà .... Thể hiện t/y quê hơng thắm thiết, sâu nÆng... lu«n thêng trùc .... Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. * Giíi thiÖu bµi Thµnh phè ph¬ng nam chan hoµ n¾ng giã n¬i B,Hồ ra đi tìm đờng cứu nớc năm 1911 trở thành niềm tự hào vô hạnđối với mỗi ngời Việt Nam .Hôm nay chúng ta đến thăm Sài Gòn qua những trang tuỳ bút chân thành và sôi động của ngời Sµi Gßn Minh H¬ng. * Néi dung d¹y häc cô thÓ I. §äc vµ t×m hiÓu chung. 1. T¸c gi¶..

(143) - GV giíi thiÖu v¾n t¾t vµi nÐt vÒ t¸c gi¶. Minh Hương (1924 - 2002) là Nhà văn, nhà giáo, tên thật là Lê Võ Đài gốc người Minh Hương, sinh năm 1924 tại huyện Điện Bàn, TX Hội An, tỉnh Quảng Nam. Thuở nhỏ học ở Hội An, đến năm 20 tuổi ông theo gia đình vào lập nghiệp ở Sài Gòn với nhiều nghề như: y tá, dạy tư, viết báo. Sau Cách mạng tháng 8 năm 1945, ông tham gia Cách mạng làm cán bộ Đoàn trường Thanh niên, Học sinh Cứu quốc Sài Gòn - Chợ Lớn, nguyên cán bộ Sở Giáo dục TP HCM. Những năm 1950 - 1975 ông là cộng tác viên với các báo: Việt Nam học đường, Tiếng chuông, Tiến Bộ... tại Sài Gòn. Sau năm 1975 ông cộng tác với các báo Sài Gòn giải phóng, Tuổi trẻ... và các báo khác. Ông mất ngày 28 tháng 10 năm 2002 tại TP. HCM.. - Cách đọc: giọng hồ hởi, vui tơi, chú ý từ địa ph¬ng. - GV đọc mẫu 1 đoạn, gọi HS đọc tiếp ? Nªu xuÊt xø vµ cho biÕt thÓ lo¹i cña t¸c phÈm? - HS dùa vµo chó thÝch tr¶ lêi ? Bài văn sử dụng phơng thức biểu đạt gì? - BiÓu c¶m ? Néi dung chñ yÕu cña v¨n b¶n? - HS nêu đại ý của bài? ? Vẻ đẹp của Sài Gòn trong văn bản đợc tác giả kh¾c ho¹ ë nh÷ng ph¬ng diÖn nµo? - KhÝ hËu, thiªn nhiªn, cuéc sèng, sinh ho¹t vµ phong c¸ch ngêi Sµi Gßn . ? Sài Gòn đợc giới thiệu khái quát là một đô thị nh thÕ nµo? - HS dùa vµo v¨n b¶n tr¶ lêi ? Điều đó đợc diễn tả bằng hình ảnh nào? ? Em h·y nhËn xÐt vÒ h×nh ¶nh trªn vµ cho biÕt t¸c dông cña nã? - HS. ph¸t hiÖn, suy luËn. ? Nêu những nét đặc trng của khí hậu Sài Gòn? - HS dùa vµo v¨n b¶n tr¶ lêi ? Em thấy thiên nhiên Sài Gòn có gì đáng nói? - Thiªn nhiªn ®ang bÞ con ngêi tµn ph¸ ? ở đây, thái độ của tác giả nh thế nào?. - Quª ë Qu¶ng Nam nhng sèng ë Sµi Gßn trªn 50 n¨m. - Cã nhiÒu bót ký, tuú bót viÕt vÒ Sµi gòn: “Sài Gòn dậy sớm”, “Hơng đêm ngo¹i thµnh”, “Nhí Sµi Gßn” .... 2. T×m hiÓu chung vÒ v¨n b¶n a. §äc, t×m hiÓu chó thÝch. * §äc: * Chó thÝch: SGK b. T¸c phÈm * XuÊt xø: TrÝch tõ “Nhí Sµi Gßn”. * ThÓ lo¹i: Tuú bót. * §¹i ý: T×nh c¶m yªu mÕn vµ Ên tîng bao qu¸t chung cña t¸c gi¶ vÒ thµnh phè Sµi Gßn trªn c¸c ph¬ng diÖn chÝnh: thiªn nhiªn, khÝ hËu, thêi tiÕt, cuéc sèng sinh ho¹t cña thµnh phè. II. Ph©n tÝch. 1. Vẻ đẹp của Sài Gòn. + §Æc ®iÓm chung: - Một đô thị trẻ trung, nhộn nhịp và năng động. - So s¸nh, tÝnh tõ, thµnh ng÷: t« ®Ëm nÐt trÎ trung cña Sµi Gßn. + KhÝ hËu: - NhiÒu n¾ng, ma. - Không có mùa đông. - Thay đổi thất thờng. + Con ngêi Sµi Gßn: - Cëi më, mÕn kh¸ch, dÔ hßa hîp. - ¡n nãi tù nhiªn, béc trùc, th¼ng th¾n, ch©n thµnh, Ýt tÝnh to¸n. C¸c c« g¸i Sµi Gßn: - Gi¶n dÞ trong ¨n mÆc, kháe kho¾n. - §Ñp trong c¸ch chµo hái, øng xö, d¸ng ®i, nô cêi. - Bất khuất, kiên cờng trong bom đạn. -> Đó là vẻ đẹp truyền thống mang bản.

(144) - Phª ph¸n .. s¾c riªng. - Miªu t¶ tØ mØ, chi tiÕt, chøng tá nhµ ? Ngêi Sµi Gßn hiÖn lªn qua nh÷ng ph¬ng diÖn v¨n am hiÓu con ngêi Sµi Gßn. nào? Con ngời Sài Gòn có đặc điểm gì? ( C¸ch ¨n nãi, tÝnh c¸ch, trang phôc, d¸ng vÎ, 2. T×nh yªu Sµi Gßn cña nhµ v¨n. c¸ch x· giao ... ). ? NhËn xÐt nghÖ thuËt miªu t¶ cu¶ t¸c gi¶? - HS suy nghÜ tr¶ lêi + §iÖp ng÷ “ t«i yªu ”. ?T×m nh÷ng lêi v¨n biÓu c¶m trùc tiÕp t×nh yªu - NhÊn m¹nh Sµi Gßn cã nhiÒu ®iÒu Sµi Gßn cña t¸c gØa? đáng yêu. - HS dùa vµo v¨n b¶n tr¶ lêi - T×nh c¶m ch©n thµnh, nång nµn, ? §iÖp ng÷ “T«i yªu” cã t¸c dông g×? Em hiÓu g× tha thiÕt. vÒ t×nh c¶m cña t¸c gi¶ qua c©u: “ th¬ng mÕn + “ Th¬ng .... cña ”: bao nhiªu còng kh«ng uæng c«ng hoµi cña ”? - Yêu Sài Gòn đến độ hết lòng. ? Qua nh÷ng dßng v¨n ®Çy tr¸ch mãc vµ nuèi - Mong muốn đóng góp sức mình tiếc, em cảm nhận đợc thêm điều gì về tác gỉa? cho Sµi Gßn. - HS suy gnhÜ tr¶ lêi + Mong mọi ngời đến và yêu Sài ? Bµi v¨n “Sµi Gßn t«i yªu” ®em l¹i cho em Gßn. nh÷ng hiÓu biÕt nµo míi mÎ vÒ cuéc sèng, con -> T×nh c¶m tù nhiªn, ch©n thµnh, tha ngêi Sµi Gßn? thiÕt. - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Theo em, søc truyÒn c¶m cña bµi v¨n nµy lµ III. Tæng kÕt. do ®©u? 1. Néi dung. - HS dùa vµo ph©n tÝch trªn tr¶ lêi - Sài Gòn mang vẻ đẹp của một đô thị ? Em biÕt bµi th¬, bµi h¸t nµo vÒ Sµi Gßn? Qua trÎ trung, hoµ hîp. đó, em thấy tình cảm nào của mọi ngời đối với - Ngời Sài Gòn có nhiều đức tính tốt: Sµi Gßn? hån nhiªn, ch©n thµnh, cëi më. - Hs tr¶ lêi, gv nhËn xÐt. - Là mảnh đất đáng để chúng ta yêu mÕn. 2. NghÖ thuËt. - Cách viết độc đáo, sử dụng so sánh, nh©n ho¸ s¸ng t¹o. Hoạt động 4: Luyện tập, củng cố - Sù am hiÓu kÕt hîp víi t×nh c¶m vµ 1. Văn bản “Sài Gòn tôi yêu chủ yếu đợc những suy ngẫm sâu sắc. viÕt theo ph¬ng thøc: a. Tù sù b. Miªu t¶ c. BiÓu c¶m d. NghÞ luËn §¸p ¸n: 1. c 2. Tác giả đã có những cảm nhận sâu sắc gì vÒ thµnh phã Sµi Gßn? a. §ã lµ mét TP t¬i dÖp vµ giÇu tiÒm n¨ng..

(145) b. §ã lµ mét TP cã thiªn nhiªn, khÝ hËu hiÒn hoµ hÊp dÉn. c. Nh÷ng con ngêi Sµi Gßn hiÒn hoµ vµ anh dòng. d. Thiªn nhiªn, khÝ hËu Sµi Gßn vµ phong c¸ch con ngêi Sµi Gßn cã nh÷ng nÐt riªng hÊp dÉn. Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - Häc néi dung bµi - Su tÇm nh÷ng bµi h¸t viÕt vÒ quª h¬ng - So¹n bµi: Mïa xu©n cña t«i. TuÇn 16 TiÕt 63.. 2. d. Ngµy so¹n: Ngµy d¹y:. Mïa xu©n cña t«i . (Vò B»ng) A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc: 1. KiÕn thøc. - Häc sinh hiÓu biÕt bíc ®Çu vÒ t¸c gi¶ Vò B»ng. -C¶m xóc vÒ nÐt riªng cña c¶nh s¾c thiªn nhiªn kh«ng khÝ mïa xu©n Hµ Néi vÒ miÒn B¾c qua nçi lßng “S©u xø”,t©m sù day døt cña t¸c gi¶. -Sù kÕt hîp tµi hoa gi÷a miªu t¶ vµ biÓu c¶m lêi v¨n thÉm ®Ém tr÷ t×nh,d¹t dµo chÊt th¬. . 2. Kü n¨ng - Rèn đọc, hiểu văn bản tùy bút - hồi kí. -Ph©n tÝch ¸ng v¨n xu«I tr÷ t×nh giµu chÊt th¬,nhËn biÕt vµ lµm râ vai trß cña yÕu tè miªu t¶ trong v¨n biÓu c¶m. 3. Thái độ. - Bồi dỡng tình cảm yêu mến, gắn bó với quê hơng đất nớc. B. chuÈn bÞ. 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV, b×nh v¨n + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, nêu vấn đề, bình giảng… 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV và HS. Yêu cầu cần đạt.

(146) Hoạt động 1: ổn định tổ chức. - KiÓm tra sÜ sè: 7A: .............. Hoạt động 2: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS ? Nªu nh÷ng c¶m nhËn chung cña t¸c gi¶ Minh Hơng về vẻ đẹp của Sài Gòn? Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. * Giíi thiÖu bµi Vò B»ng lµ c©y bót së tr¬ng vÒ truyÖn ng¾n và tuỳ bút.Thơng nhớ mời hai đợc đánh giá lµ TP xuÊt s¾c nhÊt trong v¨n nghiÖp cña Vò B»ng.§Ó t×m hiÓu vÒ tp cña «ng h«m nay chóng ta häc bµi;Mïa xu©n cña t«i * Néi dung d¹y häc cô thÓ - Hs đọc chú thích (*) sgk 175, cho biết vài nÐt vÒ t¸c gi¶ Vò B»ng.. - Sµi Gßn lµ thµnh phè trÎ trung, n¨ng động, có nét hấp dẫn riêng về thiên nhiên, khÝ hËu. Ngêi Sµi Gßn cã phong c¸ch cëi mở, bộc trực, chân tình và trọng đạo nghĩa. Bài văn đã thể hiện tình cảm sâu dËm cña t¸c gi¶ víi Sµi Gßn qua sù g¾n bã l©u bÒn, am hiÓu têng tËn vµ c¶m nhËn tinh tÕ.. I. §äc vµ t×m hiÓu chung. 1. T¸c gi¶. - Lµ nhµ v¨n, nhµ b¸o. - ViÕt nhiÒu vÒ thÓ lo¹i tuú bót, bót ký, - Gv nhËn xÐt, bæ sung. truyÖn ng¾n. - ¤ng sèng ë Sµi Gßn sau n¨m 1954 nªn - Gv hớng dẫn đọc: giọng chậm rãi, sâu lắng, luôn nhớ thuơng đất Bắc. T×m hiÓu chung vÒ v¨n b¶n mÒm m¹i, h¬i buån se s¾t. Chó ý nh÷ng c©u 2. a. §äc, t×m hiÓu chó thÝch. * §äc: c¶m. - Gv đọc đoạn đầu, 2 - 3 hs đọc tiếp, nhận xét về cách đọc của bạn. - GV híng dÉn HS gi¶i nghÜa 1 sè chó thÝch SGK. ? Xác định hoàn cảnh sáng tác và xuất xứ của văn bản? Hoàn cảnh đó có ý nghĩa gì? - HS dùa vµo chó thÝch tr¶ lêi ? Em h·y cho biÕt,v¨n b¶n gåm mÊy phÇn? Néi dung cña tõng phÇn lµ g×? - HS suy nghÜ tr¶ lêi. ? V¨n b¶n cã tªn "Mïa xu©n cña t«i" cã ý nghÜ g×? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? NhËn xÐt vÒ giäng ®iÖu më ®Çu v¨n b¶n? Côm tõ “tù nhiªn nh thÕ, kh«ng cã g× l¹ hÕt” đợc tác giả sử dụng với dụng ý gì? - Giọng điệu tự nhiên, khẳng định định tình. * Chó thÝch: SGK b. T¸c phÈm * XuÊt xø: TrÝch “Th¬ng nhí mêi hai” bµi “Th¸ng giªng m¬ vÒ tr¨ng non rÐt ngät”. * ThÓ lo¹i: tuú bót.(Håi kÝ) * Bè côc: Gåm 3 phÇn: + §1: Tõ ®Çu ... mª luyÕn mïa xu©n T×nh c¶m cña con ngêi víi mïa xu©n nh lµ mét quy luËt tÊt yÕu vµ tù nhiªn. + §2: TiÕp ... më héi liªn hoan C¶nh s¾c vµ kh«ng khÝ mïa xu©n B¾c ViÖt trong nh÷ng ngµy tÕt. + §3: PhÇn cßn l¹i C¶nh s¾c mïa xu©n xø B¾c sau ngµy r»m th¸ng giªng.  Tªn v¨n b¶n: Cã ý nghÜ lµ mïa xu©n cña riªng t«i, mïa xu©n ë trong t«i, do t«i c¶m thÊy..

(147) c¶m cña con ngêi víi mïa xu©n nh 1 quy luËt tÊt yÕu. ? Tác giả đã sử dụng thủ pháp nghệ thuật nµo? H·y chØ ra vµ nªu t¸c dông cña thñ ph¸p nghÖ thuËt Êy? - Gv: T¸c gØa liªn hÖ t×nh c¶m mïa xu©n cña con ngời với quan hệ gắn bó của các hiện tợng tự nhiên và xã hội khác nh nớc - non, bớm - hoa, trai - gái để khẳng định tình cảm víi mïa xu©n lµ quy luËt, ko thÓ kh¸c, ko thÓ cÊm ®o¸n. ? Đoạn văn trên đã bộc lộ tình cảm nào của t¸c gi¶? - HS suy nghÜ tr¶ lêi - HS quan s¸t ®o¹n 2 ? H·y t×m nh÷ng chi tiÕt, h×nh ¶nh nãi vÒ c¶nh s¾c, kh«ng khÝ mïa xu©n miÒn B¾c trong nh÷ng ngµy tÕt? - HS quan s¸t ®o¹n 2 tr¶ lêi. ? Qua nh÷ng chi tiÕt trªn vµ qua bøc tranh minh ho¹ trong SGK, em h×nh dung c¶nh s¾c, kh«ng khÝ nh÷ng ngµy tÕt ë miÒn B¾c nh thÕ nµo? Nh÷ng t×nh c¶m g× trçi dËy trong lßng tác gỉa khi mùa xuân đến? - HS suy nghÜ tr¶ lêi. - Nhùa sèng trong lßng ngêi c¨n lªn nh m¸u, c¨ng lªn trong léc cña loµi nai, nh mÇm non. ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ giäng ®iÖu vµ ng«n ng÷ cña ®o¹n v¨n nµy? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Ên tîng cña t¸c gØa vÒ mïa xu©n sau r»m tháng giêng đất Bắc nh thế nào? - HS ph¸t hiÖn. ? Những hình ảnh, chi tiết đó có gì khác với tríc r»m th¸ng giªng? - §èi lËp . ? NhËn xÐt vÒ nghÖ thuËt miªu t¶ qua ®o¹n v¨n trªn?. II. Ph©n tÝch. 1. T×nh c¶m cña con ngêi víi mïa xu©n. - Điệp ngữ “ai bảo”, “đừng thơng”, “ai cấm đợc”. Điệp kiểu câu: “ai bảo”, “đừng thơng”, “ai cấm đợc”. -> Lêi v¨n nhÞp nhµng, tha thiÕt; Khẳng định, nhấn mạnh tình cảm của con ngêi dµnh cho mïa xu©n. §ã lµ 1 t×nh c¶m s½n cã, hÕt søc tù nhiªn trong mçi ngêi.. - ThÓ hiÖn t×nh c¶m th¬ng nhí thuû chung víi mïa xu©n cña t¸c gi¶. 2. C¶nh s¾c, kh«ng khÝ mïa xu©n n¬i đất Bắc. + Cảnh sắc thiên nhiên đợc gợi tả qua nh÷ng dÊu hiÖu ®iÓn h×nh: - Thêi tiÕt, khÝ hËu: ma riªu riªu, giã lµnh l¹nh. - ¢m thanh: tiÕng nh¹n, tiÕng trèng chÌo, c©u h¸t huª t×nh. -> Kh«ng khÝ xu©n hµi hßa t¹o thµnh sù sống riêng của mùa xuân đất Bắc. + Cảnh xuân trong gia đình: trầm, đèn, nÕn, bµn thê tæ tiªn, kh«ng khÝ ®oµn tô gia đình thật đầm ấm. - C¶nh lung linh, huyÒn ¶o, m¬ mµng nh trong méng vµ còng thËt Êm ¸p t×nh ngêi.. - KÕt hîp kÓ, t¶, biÓu c¶m, c©u v¨n dµi,.

(148) ? Nh÷ng chi tiÕt nµy cho thÊy sù tinh tÕ nh thÕ nào trong cách cảm thụ đời sống của tác giả? - HS suy nghÜ tr¶ lêi - Gv: Nhà văn đã cảm nhận đợc những cái h÷u h×nh vµ c¶ nh÷ng c¸i v« h×nh”Nh÷ng lµn sóng hồng hồng rung động, mát nh quạt vào lßng”... ? Cảnh sắc mùa xuân sau rằm tháng giêng đã mang l¹i cho con ngêi c¶m xóc g×? ? Theo em, t¹i sao t¸c gØa l¹i yªu nhÊt mïa xuân vào thời điểm đó? - HS suy nghÜ tr¶ lêi ? Qua văn bản, em cảm nhận đợc những nội dung g×? ? H·y kh¸i qu¸t l¹i nghÖ thuËt tuú bót cña Vò B»ng qua v¨n b¶n? - HS đọc to ghi nhớ. giäng ®iÖu võa s«i næi võa tha thiÕt, ph¶n ¸nh c¶m xóc m·nh liÖt cña t©m hån, t¹o nh¹c cho lêi. 3. C¶nh s¾c vµ h¬ng vÞ mïa xu©n xø B¾c sau r»m th¸ng giªng. + C¶nh s¾c: - §µo h¬i phai, nhôy cßn phong. - Cá nøc mïi h¬ng man m¸c. - Trêi hÕt nåm, ma xu©n... + Kh«ng khÝ: - B÷a c¬m gi¶n dÞ. - Các trò chơi đã mãn. - Màn điều đã cất, lễ hóa vàng. -> TÊt c¶ trë l¹i cuéc sèng thêng nhËt, 1 cuộc sống êm đềm.. - Biện pháp so sánh, hình ảnh sinh động, sù miªu t¶ tµi t×nh. -> ThÓ hiÖn sù tinh tÕ, nh¹y c¶m, cho th¸i độ trân trọng sự sống, yêu thiên nhiên của t¸c gØa. - C¶m xóc con ngêi: vui vÎ, phÊn chÊn Hoạt động 4: Luyện tập, củng cố III. Tæng kÕt. 1. Dòng nào sau đây nêu đúng vẻ đẹp của 1. Néi dung. mïa xu©n ë miÒn B¾c? - Khung cảnh mùa xuân đất bắc trong nỗi a. Tơi tắn, sôi động. nhí th¬ng da diÕt cña t¸c gi¶. b. L¹nh lÏo vµ u ¸m c. Kh«ng gian trong s¸ng, Êm ¸p. 2. NghÖ thuËt. d. Thiªn nhiªn se l¹nh nhng lßng ngêi Êm ¸p - Tïy bót thÓ hiÖn ch©n thùc vµ s©u s¾c t×nh th¬ng. tình yêu quê hơng đất nớc. Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: * Ghi nhí: SGK - Häc néi dung bµi. - Su tÇm vµ chÐp 1 sè ®o¹n v¨n th¬ vÒ mïa * §¸p ¸n : d xu©n - So¹n bµi: ¤n tËp t¸c phÈm tr÷ t×nh -------------------------------.

(149) TuÇn 16 TiÕt 64. Ngµy so¹n: Ngµy d¹y:. luyÖn tËp sö dông tõ A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc:. 1. KiÕn thøc. - Thông qua hệ thống bài tập củng cố cho học sinh về cách sử dụng từ đúng chuẩn: chÝnh t¶, ng÷ ©m, ng÷ ph¸p, phong c¸ch. - ChuÈn mùc sö dông tõ -Mét sè lçi thêng gÆp khi sö dông tõ vµ c¸ch ch÷a. - Båi dìng n¨ng lùc, høng thó cho HS vÒ bé m«n. 2. Kü n¨ng - Rèn luyện các kĩ năng vận dụng các kiến thức đã học về từ để lựa chọn ,sử dụng từ đúng chuẩn mực . 3. Thái độ - Có ý thức đúng đắn trong việc sử dụng vốn từ ngữ tiếng Việt. B. chuÈn bÞ. 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV. + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, phân tích ngôn ngữ, làm việc theo mẫu… 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học..

(150) Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: ổn định tổ chức. - KiÓm tra sÜ sè: 7A: .............. Hoạt động 2: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 1. Nªu c¸c chuÈn mùc sö dông tõ? 2. Nh÷ng c©u sau dïng sai tõ nh thÕ nµo? - §êng phè xe cé ®i l¹i lêm lîp. - Nhi đồng đang nô đùa ngoài sân. Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. * Giíi thiÖu bµi Trong qu¸ tr×nh giao tiÕp còng nh viÕt bµi TLV nhiều khi dùng từ không đúng khiến hiệu quả giao tiÕp ,kÕt qu¶ bµi viÕt kh«ng cao.§Ó gióp c¸c em kh¾c phôc c¸c lçi vÒ sö dông tõ ,h«m nay c¸c em häc tiªt:LuyÖn tËp sö dông tõ * Néi dung d¹y häc cô thÓ - Gv nªu yªu cÇu bµi tËp 1. - HS lËp b¶ng ch÷a lçi sai vÒ dïng tõ theo mÉu trong SGK. - GV yêu cầu HS đọc bài của bạn để nhận xét cách sử dụng từ: không đúng nghĩa, không đúng tinh chất ngữ pháp, không đúng sắc thái biÓu c¶m… - GV cã thÓ ®a ra nh÷ng trêng hîp sö dông tõ. Yêu cầu cần đạt. 1.Khi sö dông tõ ph¶i chó ý: - Sử dụng từ đúng âm, đúng chính tả - Sử dụng từ đúng nghĩa - Sử dụng từ đúng tích chất ngữ pháp - Sử dụng từ đúng sắc thái biểu cảm, hợp t×nh huèng giao tiÕp. - Không lạm dụng từ địa phơng, từ Hán Việt 2.C1: Sử dụng từ cha đúng nghĩa. Thay lờm lợp = tấp nập C2: L¹m dông dông tõ H¸n ViÖt: Thay nhi đồng = trẻa em.

(151) ----------------------------TuÇn 17 TiÕt 65.. Ngµy so¹n: Ngµy d¹y:. «n tËp t¸c phÈm tr÷ t×nh A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc:. 1. KiÕn thøc. - Bớc đầu nắm đợc khái niệm trữ tình - Thấy đợc một số đặc điểm nghệ thuật của ca dao, thơ trữ tình. - Củng cố những kiến thức cơ bản về những bài thơ trữ tình đã học. -Giá trị nội dung nghệ thuật của một số tác phẩm trữ tình đã học. 2. Kü n¨ng -RÌn kÜ n¨ng ghi nhí, hÖ thèng hãa, ph©n tÝch .tæng hîp,chøng minh 1 sè t¸c phÈm tr÷ t×nh. -C¶m nhËn,ph©n tÝch t¸c phÈm tr÷ t×nh. 3. Thái độ - Giáo dục HS yêu thích và có thái độ đúng đắn khi kọc dạng văn bản này. B. chuÈn bÞ. 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV, b×nh v¨n + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, nêu vấn đề, bình giảng… 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động 1: ổn định tổ chức. -KiÓm tra sÜ sè: 7A: .......... Hoạt động 2: Kiểm tra sự chuẩn bị cña HS - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS trong giê «n tËp. Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. 1. Bµi 1: T¸c gi¶ , t¸c phÈm. * Giíi thiÖu bµi T¸c phÈm tr÷ t×nh gÇn nh bè trÝ song 1. Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh - Lí Bạch. song với văn biểu cảm để các em tích hợp.Vậy đó là những tác phẩm nào của 2. Phò giá về kinh - Trần Quang Khải. ai bµi häc h«m nay gióp c¸c em tr¶ lêi 3. TiÕng gµ tra - Xu©n Quúnh. câu hỏi đó. * Néi dung d¹y häc cô thÓ 4. C¶nh khuya - Hå ChÝ Minh. - GV nªu yªu cÇu c©u 1. 5. NgÉu nhiªn viÕt ... - H¹ Tri Ch¬ng.. - HS nªu tªn t¸c gi¶ cña nh÷ng t¸c 6. Bạn đến chơi nhà - Nguyễn Khuyến. phẩm đã cho. 7. Buổi chiều đứng ...- Trần Nhân Tông. 8. Bµi ca nhµ tranh... - §ç Phñ. 2. Bµi 2: Néi dung t tëng. ? S¾p xÕp tªn t¸c phÈm khíp víi néi dung t tởng, tình cảm đợc thể hiện? - HS ph¸t biÓu ý kiÕn. T¸c phÈm Néi dung t tëng Bài ca nhà tranh... Tinh thần nhân đạo và lòng vị tha cao c¶. Qua §Ìo Ngang Nỗi nhớ thơng quá khứ đi đôi với.

(152) nỗi buồn đơn lẻ thầm lặng... T/c quª h¬ng ch©n thµnh pha chót xãt xa lóc míi vÒ quª. ý thức độc lập tự chủ và quyết tâm tiêu diệt địch T/c quª h¬ng, g.® qua nh÷ng kØ niÖm tuæi th¬. C«n S¬n ca Nh©n c¸ch thanh cao vµ sù giao hòa tuyệt đối với quê hơng. C¶m nghÜ trong T×nh c¶m quª h¬ng s©u l¾ng trong đêm...: khoảnh khắc đêm vắng. C¶nh khuya T×nh yªu thiªn nhiªn, lßng yªu n íc s©u nÆng vµ phong th¸i ung dung, l¹c quan. NgÉu nhiªn viÕt...: S«ng nói níc Nam: TiÕng gµ tra:. ? H·y s¾p xÕp tªn t¸c phÈm khíp víi thÓ th¬? - HS sắp xếp theo đúng thể loại.. ? Yêu cầu HS chọn đáp án đúng trong c©u hái 4. ? §iÒn vµo chç trèng? - HS chän tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng.. - GV Nªu 1 sè ®iÓm cÇn lu ý.. Hoạt động 4: Luyện tập, củng cố - Gọi HS đọc to ghi nhớ Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - Ôn lại kiến thức đã học - ViÕt 1 ®o¹n v¨n kho¶ng 10 dßng vÒ t¸c phÈm tr÷ t×nh mµ em yªu thÝch. - ChuÈn bÞ: ¤n tËp t¸c phÈm tr÷ t×nh (tiÕt 2).. Bµi 3. ThÓ lo¹i. 1.Sau phót chia li - Song thÊt lôc b¸t. 2.Qua §Ìo Ngang - ThÊt ng«n b¸t có. 3.C«n S¬n ca - Lôc b¸t (b¶n dÞch). 4.TiÕng gµ tra - Ngò ng«n. 5.C¶m nghÜ ... - Ngò ng«n tø tuyÖt. 6.S«ng nói níc Nam - ThÊt ng«n tø tuyÖt. 4. Bµi 4: Tr¾c nghiÖm. - ý kiÕn ko chÝnh x¸c: a, e, i, k. 5. Bµi 5: §iÒn tõ. a, tËp thÓ vµ truyÒn miÖng. b, lôc b¸t. c, so sánh, ẩn dụ,nhân hóa, điệp, (tiểu) đối, cờng ®iÖu, nãi gi¶m, c©u hái tu tõ, ch¬i ch÷, c¸c m« tÝp... VÝ dô: a, Thân em nh chẽn lúa đòng đòng.... b, Đứng bên ni đồng... c, ¦íc g× s«ng réng mét gang... d, Kh¨n th¬ng nhí ai Khăn rơi xuống đất? Kh¨n th¬ng nhí ai Kh¨n v¾t lªn vai? *. Mét sè ®iÓm cÇn lu ý. 1. So s¸nh ca dao - th¬: + Gièng: T×nh c¶m, c¶m xóc c¸ nh©n tiªu biÓu trong th¬ n©ng lªn thµnh c¶m xóc chung cña cộng đồng. + Kh¸c: - Th¬: T¸c gØa lµ c¸ nh©n. - Ca dao: T¸c gØa lµ tËp thÓ..

(153) 2. Chñ thÓ tr÷ t×nh: T¸c gi¶ 3. Nh©n vËt tr÷ t×nh.: Nh©n vËt * Ghi nhí: SGK --------------------------------. TuÇn 17 TiÕt 66.. Ngµy so¹n: Ngµy d¹y:. «n tËp t¸c phÈm tr÷ t×nh ( tiÕp) A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc:. - Tiếp tục thực hiện mục tiêu đã ghi ở tiết 65: 1. KiÕn thøc. - Bớc đầu nắm đợc khái niệm trữ tình - Thấy đợc một số đặc điểm nghệ thuật của ca dao, thơ trữ tình. - Củng cố những kiến thức cơ bản về những bài thơ trữ tình đã học. -Giá trị nội dung nghệ thuật của một số tác phẩm trữ tình đã học. - Híng dÉn HS thùc hµnh luyÖn tËp. 2. Kü n¨ng -RÌn kÜ n¨ng ghi nhí, hÖ thèng hãa, ph©n tÝch .tæng hîp,chøng minh 1 sè t¸c phÈm tr÷ t×nh. -C¶m nhËn,ph©n tÝch t¸c phÈm tr÷ t×nh. 3. Thái độ. - Giáo dục HS yêu thích và có thái độ đúng đắn khi kọc dạng văn bản này. B. chuÈn bÞ. 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV, b×nh v¨n + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, phân tích ngôn ngữ 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: ổn định tổ chức. - KiÓm tra sÜ sè: 7A: ........... Hoạt động 2: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 1. T¸c phÈm tr÷ t×nh gåm nh÷ng thÓ lo¹i nµo? ? Ca dao vµ th¬ tr÷ t×nh kh¸c nhau nh thÕ noµ?. Yêu cầu cần đạt. 1. T¸c phÈm tr÷ t×nh gåm: Th¬, v¨n xu«i, ca dao... So s¸nh ca dao - th¬: + Gièng: T×nh c¶m, c¶m xóc c¸ nh©n tiªu biÓu trong th¬ n©ng lªn thµnh c¶m xúc chung của cộng đồng. ? §äc diÔn c¶m, thuéc lßng mét t¸c phÈm tr÷ + Kh¸c: - Th¬: T¸c gØa lµ c¸ nh©n. tình và phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm đó? - Ca dao: T¸c gØa lµ tËp thÓ. 2. HS đọc thuộc một bài thơ hoặc ca dao, d©n ca. Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. - Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm đó * Giíi thiÖu bµi Giờ trớc các em đã ôn tập một số kiến thức về Bài 1: ( 192).

(154) t¸c phÈm tr÷ t×nh.h«m nay c¸c em «n phÇn cßn l¹i * Néi dung d¹y häc cô thÓ - GV nªu yªu cÇu bµi tËp 1 trang 192 - GV gîi ý vµ yªu cÇu HS th¶o luËn tr¶ lêi. - GV nªu yªu cÇu bµi 2: So s¸nh t×nh huèng thÓ hiÖn t×nh yªu quª h¬ng trong 2 bµi th¬: C¶m nghĩ trong đêm thanh tĩnh và Ngẫu nhiên viết nh©n buæi míi vÒ quª? - HS dựa vào phần chuẩn bị ở nhà để phát biểu ý kiÕn.. - GV nªu yªu cÇu bµi 3: - HS thảo luận, cử đại diện trả lời. - GV nhËn xÐt vµ chuÈn ho¸ kiÕn thøc.. - GV nªu yªucÇu cña bµi tËp tr¾c nghiÖm. - HS chọn đáp án đúng. Hoạt động 4: Luyện tập, củng cố 1. Khi ph©n tÝch t¸c phÈm v¨n häc, chóng ta cÇn lu ý ®iÒu g×? 2. HÖ thèng h×nh tîng ng«n ng÷ trong t¸c phÈm? 3. C¸c biÖn ph¸p tu tõ -> t×nh c¶m thÓ hiÖn trong các biện pháp tu từ đó?. a. Néi dung: - Hai c©u ®Çu: Nçi lo khiÕn nhµ th¬ không ngủ đợc dù đã quàng chăn trong đêm lạnh. - Hai c©u sau: TÊm lßng cø cuån cuén híng vÒ 1 lÝ tëng.  Nçi lo buån s©u l¾ng cña NguyÕn Tr·i víi d©n, víi níc. b. H×nh thøc: - Hai c©u ®Çu: 1 dßng 6 tiÕng vµ 1 dßng 7 tiÕng. + C©u 1 kÓ, c©u 2 t¶. + Dßng 1 biÓu c¶m trùc tiÕp, dßng 2 biÓu c¶m gi¸n tiÕp. - Hai c©u sau: C¶ 2 dßng 7 tiÕng + C©u 1 biÓu c¶m trùc tiÕp + C©u 2 biÓu c¶m gi¸n tiÕp vµ dïng lèi so s¸nh => Để tô đậm tình cảm lo nớc thơng đời. T×nh c¶m Êy kh«ng chØ lµ nçi lo thêng trùc mµ cßn lµ nçi lo duy nhÊt cña nhµ th¬. Bµi 2 ( T 192) * Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh. - Xa quê trong một đêm trăng sáng nhớ quª. - BiÓu hiÖn t×nh c¶m trùc tiÕp - T×nh c¶m nhÑ nhµng, sau l¾ng * Håi h¬ng ngÉu th: - Tình cảm đợc biểu hiện lúc mới đặt ch©n vÒ quª. - BiÓu c¶m gi¸n tiÕp. - Hãm hØnh vµ ngËm ngïi. Bµi 3 ( T 193) a. Cảnh vật đợc miêu tả. * Giống nhau: đêm khuya, trăg, thuyền, dßng s«ng. * Kh¸c nhau: + Bài "Đêm đỗ thuyền ở Phong Kiều" - C¶nh yªn tÜnh, buån hiu h¾t( tr¨ng tµ, qu¹ kªu, s¬ng ®Çy trêi, kh¸ch n»m ngñ trớc ngọn đèn dài, tiếng chuông chùa tØnh giÊc buån. + Bµi "R»m th¸ng giªng" - Cảnh bao la, bát ngát, sống động, tràn ngËp s¾c xu©n, d¹t dµo søc sèng. b. Tình bạn đợc thể hiện + Bài "Đêm đỗ thuyền ở Phong Kiều" L÷ kh¸ch thao thøc kh«ng ngñ v× nçi buồn cô đơn, xa xứ. + Bµi "R»m th¸ng giªng" Chñ thÓ tr÷ t×nh lµ ngêi chiÕn sÜ ung dung, thanh th¶n, l¹c quan, trµn ®Çy mét niÒm tin ph¬i phíi khi võa hoµn thµnh xong một công việc trọng đại với cách m¹ng. Bµi 4 ( T 193) - Câu đúng: b, c, e.

(155) 4. So s¸nh c¸c t¸c phÈm cïng thêi hoÆc cïng néi dung. Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - Ôn lại các tác phẩm trữ tình đã học. - Nªu c¶m nghÜ vÒ mét t¸c phÈm mµ em thÝch nhÊt. - ChuÈn bÞ «n tËp tiÕng viÖt. ---------------------------TuÇn 17 TiÕt 67. Ngµy so¹n: Ngµy d¹y:. «n tËp tiÕng viÖt A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc:. 1. KiÕn thøc. - Củng cố hệ thống hóa kiến thức tiếng Việt đã học ở học kỳ 1 về: từ láy, từ ghép, đại từ, quan hệ từ, yếu tố Hán Việt, thành ngữ, từ đồng nghĩa, trái nghĩa, đồng âm, .-C¸c phÐp tu tõ ®iÖp ng÷, ch¬i ch÷ - Nhận biết đợc các từ loại đã học trong từng văn cảnh cụ thể. - Nắm đợc ý nghĩa và tác dụng của chúng. 2. Kü n¨ng - Luyện tập các kỹ năng tổng hợp về giải nghĩa một số yếu tố Hán Việt đã học . -T×m thµnh ng÷ theo yªu cÇu. 3. Thái độ - Giáo dục HS thái độ đúng đắn khi sử dụng từ. B. chuÈn bÞ. 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV. + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, phân tích ngôn ngữ… 2. HS: SGK, SBT,vë ghi. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: ổn định tổ chức. - KiÓm tra sÜ sè: 7A: .............. Hoạt động 2: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS - KiÓm tra trong giê «n tËp Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. * Giới thiệu bài để hệ thống ,củng cố nâng cao kiến thức đã học về phân môn Tv hôm nay chóng ta häc tiÕt «n tËp * Néi dung d¹y häc cô thÓ - HS nhắc lại khái niệm từ ghép, từ láy, đại từ, quan hÖ tõ. - Hs ghi nhớ sơ đồ (sgk - 183) và lấy ví dụ theo yªu cÇu cña bµi.. Yêu cầu cần đạt. I. HÖ thèng kiÕn thøc. 1. Tõ phøc: a, Kh¸i niÖm: 2 tiÕng trë lªn. b, Ph©n lo¹i: + Tõ ghÐp: 2 tiÕng cã nghÜa trë lªn. - Từ ghép đẳng lập. (sgk 14) - Tõ ghÐp chÝnh phô. + Tõ l¸y: 1 tiÕng gèc cã nghÜa, quan hÖ ng÷ ©m. - Tõ l¸y toµn bé. (sgk 42) - Tõ l¸y bé phËn..

(156) - Gv gäi mét vµi hs tr¶ lêi. - Líp, gv nhËn xÐt, bæ sung.. - HS nhắc lại khái niệm đại từ. - HS gi¶i thÝch c¸c yÕu tè H¸n ViÖt trong bµi tËp 3 sgk-184. - Líp nhËn xÐt, bæ sung. - Gv nhËn xÐt, bæ sung.. - HS so sánh quan hệ từ với danh từ, động từ, tÝnh tõ vÒ ý nghÜa vµ chøc n¨ng. - HS nh¾c l¹i kh¸i niÖm thµnh ng÷. ? Thµnh ng÷ cã thÓ gi÷ chøc vô g× trong c©u? VÝ dô? - HS lµm bµi tËp 6 (193) Hoạt động 4: Luyện tập, củng cố - HS nhắc lại những kiến thức tiếng Việt đã ôn tập, ở những kiến thức đó, chúng ta phải nhớ những vấn đề gì? Luyện tập những dạng bµi tËp nµo? Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - Ôn tập kiến thức đã học. - Soạn : Chơng trình địa phơng ( phần Tiếng ViÖt ).. 2. §¹i tõ: a, Kh¸i niÖm: (sgk 55) b, Ph©n lo¹i: + Đại từ để trỏ: - Trỏ ngời, sự vật. - Trá sè lîng. - Trá h/®, t/c, ... + Đại từ để hỏi: - Hỏi về ngời, sự vật. - Hái vÒ sè lîng. - Hái vÒ h/®, t/c ... 3. Quan hÖ tõ. a, Kh¸i niÖm: (sgk 97). b, So s¸nh: + Danh từ, động từ, tính từ: - ý nghĩa: biểu thị ngời, sự vật, hoạt động, tÝnh chÊt. - Chøc n¨ng: Cã kh¶ n¨ng lµm thµnh phÇn cña côm tõ, c©u. + Quan hÖ tõ: - ý nghÜa: biÓu thÞ ý nghÜa quan hÖ. - Chøc n¨ng: liªn kÕt c¸c tõ, côm tõ, c©u, ®o¹n ... 4. Thµnh ng÷. a, Kh¸i niÖm: (sgk 144) b, §Æc ®iÓm vÒ ý nghÜa cña thµnh ng÷: - NghÜa ®en. - NghÜa bãng. (Èn dô, so s¸nh,...) c, T¸c dông: c©u v¨n ng¾n gän, cã tÝnh h×nh tîng, tÝnh biÓu c¶m cao. II. LuyÖn tËp. Bµi 6 (193). Thành ngữ thuần Việt tơng đơng. Tr¨m trËn tr¨m th¾ng. Nöa tin nöa ngê. Cµnh vµng l¸ ngäc. MiÖng nam m« bông bå dao g¨m.. -------------------------------TuÇn 17 TiÕt 68. Ngµy so¹n: Ngµy d¹y:. «n tËp tiÕng viÖt (tiÕp). A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc:. - Tiếp tục thực hiện mục tiêu đã ghi ở tiết 67 1. KiÕn thøc. - Củng cố hệ thống hóa kiến thức tiếng Việt đã học ở học kỳ 1 về: từ láy, từ ghép, đại từ, quan hệ từ, yếu tố Hán Việt, thành ngữ, từ đồng nghĩa, trái nghĩa, đồng âm, .-C¸c phÐp tu tõ ®iÖp ng÷, ch¬i ch÷ - Nhận biết đợc các từ loại đã học trong từng văn cảnh cụ thể. - Nắm đợc ý nghĩa và tác dụng của chúng. 2. Kü n¨ng - Luyện tập các kỹ năng tổng hợp về giải nghĩa một số yếu tố Hán Việt đã học . -T×m thµnh ng÷ theo yªu cÇu. 3. Thái độ - Giáo dục HS thái độ đúng đắn khi sử dụng từ. B. chuÈn bÞ. 1. GV+ Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV..

(157) + Phơng pháp: Hỏi đáp, đàm thoại, phân tích ngôn ngữ 2. HS: SGK, SBT,vë ghi. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: ổn định tổ chức. -. Yêu cầu cần đạt. KiÓm tra sÜ sè: 7A:........ Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ. - KiÓm tra trong giê «n Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. * Giíi thiÖu bµi tiÕt häc: h«m nay «n tËp néi dung cßn l¹i... * Néi dung d¹y häc cô thÓ - HS nhắc lại khái niệm: từ đồng nghĩa, trái nghĩa, đồng âm, thành ngữ. - Mçi kh¸i niÖm GV yªu cÇu HS lÊy vÝ dô minh ho¹. ? Tại sao lại có hiện tợng đồng nghĩa? ? Phân biệt từ đồng âm và từ nhiều nghĩa? Ví dô? ? - Häc sinh nh¾c l¹i: + ThÕ nµo lµ ®iÖp ng÷? Cã mÊy d¹ng ®iÖp ng÷? + ThÕ nµo lµ ch¬i ch÷? Cã mÊy lèi ch¬i ch÷? - Líp, gv nhËn xÐt, bæ sung. - HS lµm bµi tËp 7 trang 194. - GV ®a thªm bµi tËp * gióp HS cñng cè, kh¾c s©u kiÕn thøc. (theo TL: Mét sè KT-KN vµ BT n©ng cao NV 7) Hoạt động 4: Luyện tập, củng cố - GV nhÊn m¹nh néi dung «n tËp Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - Ôn tập toàn bộ chơng trình đã học. - ChuÈn bÞ kiÓm tra häc k× I. TuÇn 18 TiÕt 69 + 70. I. HÖ thèng kiÕn thøc. ( tiÕp) 5. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa, đồng ©m. a. Kh¸i niÖm. - Từ đồng nghĩa - Tõ tr¸i nghÜa - Từ đồng âm b, Mét sè ®iÒu cÇn lu ý: - Hiện tợng đồng nghĩa: nhằm diễn đạt chÝnh x¸c c¸c s¾c th¸i rÊt tinh tÕ cña c¸c sù vËt, hiÖn tîng. - Tõ tr¸i nghÜa mang tÝnh chÊt hµng lo¹t. 6. §iÖp ng÷, ch¬i ch÷. a. §iÖp ng÷ - Kh¸i niÖm: - T¸c dông: b. Ch¬i ch÷ - Kh¸i niÖm - T¸c dông: II. LuyÖn tËp. Bµi 7 (194). Thµnh ng÷ thay thÕ. §ång kh«ng m«ng qu¹nh. Cßn níc cßn t¸t. Con d¹i c¸i mang. Nứt đố đổ vách. Bµi *: Cho cÆp tõ tr¸i nghÜa: Buån vui. a, Tìm từ đồng nghĩa với mỗi từ trên. b, Ph©n lo¹i tõ l¸y.. Ngµy so¹n: Ngµy d¹y:. KiÓm tra häc k× I. A/ Mục tiêu cần đạt:. 1. Kiến thức: Bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì nhằm đánh giá HS ở các phơng diện: - §¸nh gi¸ HS n¾m c¸c néi dung c¬ b¶n cña 3 phÇn trong SGK Ng÷ V¨n 7 - tËp I. - Xem xÐt sù vËn dông linh ho¹t theo híng tÝch hîp c¸c kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng cña 3 phÇn: V¨n, TiÕng ViÖt vµ TËp lµm v¨n cña m«n häc Ng÷ V¨n trong bµi kiÓm tra. - §¸nh gi¸ n¨ng lùc vËn dông ph¬ng thøc tù sù nãi riªng vµ c¸c kÜ n¨ng tËp lµm v¨n nói chung để tạo lập 1 bài viết. - Qua đó, GV nắm bắt năng lực của HS và có PPDH thích hợp trong HK II. 2. Kü n¨ng..

(158) - Biết cách vận dụng những kiến thức và kĩ năng đã học 1 cách tổng hợp, toàn diện trong mét bµi KT 3. Thái độ: - Xác định đợc thái độ học tập đúng đắn với bộ môn Ngữ Văn 7 - Gi¸o dôc ý thøc tù gi¸c, nghiªm tóc khi lµm bµi. 4. Định hớng PTNL: NL sử dụng ngôn ngữ, sáng tạo, giải quyết vấn đề, cảm thụ ... B. Chuẩn bị -Thầy: Coi thi theo sô ph©n c«ng cña H§ thi... -Trò : Chuẩn bị bài và dụng cụ học tập . C. Các hoạt động dạy- học H§.1. Ổn định tổ chức: H§ 2. Kiểm tra việc chuẩn bị ở nhà của HS GiÊy, bót, §DHT... H§ 3. Bài mới (Theo đề KT của Phòng GD&ĐT) H§ 4. Củng cố. đánh giá - GV nhận xét giờ làm bài, thu bài chấm H§ 5. Hướng dẫn về nhà -Xem l¹i bµi viÕt... -Chuẩn bị chơng trình địa phơng phần tiếng Việt ---------------------------. TuÇn 18 TiÕt 71. Ngµy so¹n: Ngµy d¹y:. chơng trình địa phơng (PhÇn tiÕng ViÖt) A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc:. 1. KiÕn thøc. -Một số lỗi chính tả do ảnh hởng của cách phát âm địa phơng. 2. Kü n¨ng -Phát hiện và sủa lỗi chính tả do ảnh hởng của cách phát âm thờng thấy ở địa phơng. 3. Thái độ. - Dùng từ địa phơng đúng lúc,đúng chỗ, tránh lạm dụng. B. chuÈn bÞ. 1. GV + Ph¬ng tiÖn: SGK, SGV, bµi so¹n + Phơng pháp: Phân tích ngôn ngữ, làm việc theo mẫu, nêu vấn đề 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học..

(159) Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1: ổn định tổ chức. - KiÓm tra sÜ sè: 7A: ......... Hoạt động 2: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS. - KiÓm tra trong tõng phÇn cña bµi häc. Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài mới. * Giíi thiÖu bµi Do nhiều nguyên nhân lịch sử và địa lý,ngời nãi cïng mét thø tiÕng ë nh÷ng vïng kh¸c nhau cã thÓ cã c¸ch ph¸t ©m vµ c¸ch dïng tõ ng÷ kh¸c nhau t¹o thµnh nh÷ng ph¬ng ng÷ khác nhau.do đó việc phát âm ,vần ,thanh ®iÖu trong ch÷ quèc ng÷ còng kh¸c nhau. * Néi dung d¹y häc cô thÓ - GV đọc đoạn văn, HS chép vào vở chú ý các ©m vµ dÊu dÔ m¾c lçi. “Ngêi ViÖt Nam yªu mïa xu©n v× mïa xuân có tết nguyên đán cổ truyền của dân tộc. H¬n tÊt c¶ cç bµn vµ c¸c cuéc ch¬i, ngêi ViÖt Nam trọng thờ cúng tổ tiên, trời đất, chúc nhau những lời chúc tốt đẹp và sum họp gia đình. Tôi đã chứng kiến đêm 30 tết, ba tôi ®ang nhËn ®iÖn tho¹i cña chó t«i ®ang c«ng tác ở đất nớc xa xôi, mà ba rng rng lệ. Hình nh ba muèn nãi rÊt nhiÒu víi chó nhng ba nghẹn lời không nói đợc. Rất lâu hai anh em cùng đứng khóc rất lâu bên máy. Em đang n»m trong ch¨n còng khãc theo. Em m¬ mµng trong kh«ng khÝ giao thõa thÊy bµ vµ mÑ ®ang th¾p h¬ng, khÊn v¸i. Bµn thê tæ tiªn cña nhµ em trong ngày tết rất đẹp, rất trang trọng...” - GV nªu yªu cÇu bµi 2 a. §iÒn vµo chç trèng - Xö lÝ, sö dông, gi¶ sö, xÐt xö…. - TiÒn xö, tiÓu thuyÕt, tiÕn trõ… - Chung sức, chung thuỷ, trung đại… - Mong manh, dòng m·nh, m·nh liÖt, m¶nh tr¨ng b. T×m tõ theo yªu cÇu - ChÐp, chµy, chai, chi chi, chiªn, chim, chuèi… - Tr¾m, tr«i, tre, trµu (qu¶)… - Bæ cñi, c¸u kØnh, cuång c¼ng, s«i næi, sç sµng, tóng quÉn, v÷ng tr·i… - Gian dèi - Hung d÷ c. §Æt c©u - GV chia líp thep nhãm: + Nhãm 1: §Æt c©u cã tõ: giµnh + Nhãm 2: §Æt c©u cã tõ: dµnh + Nhãm 3: §Æt c©u cã tõ: t¾t + Nhãm 4: §Æt c©u cã tõ: t¾c Hoạt động 4: Luyện tập, củng cố - GV lu ý HS nh÷ng lçi chÝnh t¶ mµ HS thêng m¾c. - Nêu cách chữa các lỗi đó Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - Lµm tiÕp bµi tËp 2. Yêu cầu cần đạt. Bµi 1: ViÕt ®o¹n v¨n chøa c¸c ©m vµ dÊu thanh dÔ m¾c lçi. - HS viết đúng các âm và dấu dễ mắc lỗi chÝnh t¶. - GV đọc đúng chính tả cho HS soát lại. - Yªu cÇu HS g¹ch ch©n c¸c tõ viÕt sai vµ sửa lại cho đúng.. Bµi 2: a. §iÒn vµo chç trèng - §iÒn mét ch÷ c¸i, mét dÊu thanh, hoÆc mét vÇn vµo chç trèng - §iÒn mét tõ hoÆc mét tõ chøa ©m, vÇn vµo chç trèng b. T×m tõ theo yªu cÇu - Tìm tên các sự vật, hoạt động, trạng thái hoặc đặc điểm.. c. §Æt c©u ph©n biÖt c¸c tõ chøa c¸c tiÕng dÔ lÉn - Dµnh vµ giµnh - T¾t vµ t¾c..

(160) - TËp nãi ph¸t ©m chÝnh t¶ - ChuÈn bÞ: TiÕt 72 tr¶ bµi kiÓm tra k× I. ------------------------------. TuÇn 18 TiÕt 72. Ngµy so¹n: Ngµy d¹y:. tr¶ (ch÷a) bµi kiÓm tra häc k× I. A/ Mục tiêu cần đạt: Học xong bài này, học sinh có đợc:. 1. KiÕn thøc. - Qua tiÕt tr¶ bµi nh»m cñng cè l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n cho HS - Thấy đợc những tồn tại mà các em cần khắc phục. - Cñng cè l¹i kiÕn thøc vÒ c¶ 3 m«n: V¨n, TiÕng ViÖt, TLV ë líp 7 tËp I. 2. Kü n¨ng. - N©ng cao kÜ n¨ng lµm 1 bµi v¨n biÓu c¶m . 3. Thái độ. - Qua bài kiểm tra các em sẽ rút kinh nghiệm đợc việc học tập của mình để sang học k× II c¸c em sÏ tiÕn bé h¬n. B. chuÈn bÞ. 1. GV: Bài kiểm tra đã chấm xong , TH kết quả... 2. HS: SGK, SBT,vë ghi, vë so¹n. C. Tổ chức các hoạt động dạy và học.. Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động 1: ổn định tổ chức. I. Tìm hiểu lại những yêu cầu của đề. 1. Yªu cÇu: - KiÓm tra sÜ sè: 7A: ...... Hoạt động 2: Kiểm tra sự chuẩn Theo đề của Phòng GD - ĐT. bÞ cña HS 2. §A: - KiÓm tra trong giê tr¶ bµi Theo §A cña Phßng GD-§T Hoạt động3: Tổ chức dạy và học bài III.míi. NhËn xÐt * Giíi thiÖu bµi -§Ó gióp c¸c em 1. HS tù nhËn xÐt nhËn ra u khuyÕt ®iÓm cña m×nh 2. GV nhËn xÐt chung. trong bµi kiÓm tra häc k× I cïng c¸ch kh¾c phôc,h«m nay chóng ta a. ¦u ®iÓm: - PhÇn TN: c¬ b¶n lµm tèt... häc tiÕt tr¶ bµi * Néi dung d¹y häc cô thÓ - Một số em viết chữ đẹp, lời văn lu loát. - GV đọc lại đề phần trắc nghiệm, - Đa số biết làm bài văn biểu cảm , tình cảm rõ ràng, trong s¸ng. gọi HS chọn đáp án đúng. - GV yêu cầu HS nhắc lại đề bài. - Bè côc râ rµng, biÕt liªn kÕt c¸c phÇn trong bµi - HS dùa vµo kiÕn thøc cò tr¶ lêi. ? H·y tr×nh bµy dµn ý cña bµi v¨n b. Nhîc ®iÓm: - Mét sè bµi lµm s¬ sµi, thiÕu ý. trªn? - T×nh c¶m cßn mê nh¹t, mét sè bµi thiªn vÒ v¨n - HS tr×nh bµy dµn ý cña bµi v¨n. - GV bæ sung, hoµn chØnh dµn ý.- miªu t¶ lÉn tù sù. GV tr¶ bµi cho HS. - Ch÷ xÊu, cÈu th¶, sai chÝnh t¶. - Yêu cầu 2 HS đọc bài viết của.

(161) m×nh vµ tù nhËn xÐt. - TRªn c¬ së kÕt qu¶ bµi viÕt cña HS, GVnhËn xÐt chung u nhîc ®iÓm cña bµi viÕt. - HS quan s¸t lçi ë bµi viÕt cña m×nh vµ tù söa IV. Ch÷a lçi ®iÓn h×nh + Lçi chÝnh t¶:- Hay viÕt t¾t. - HS báo lỗi theo từng mục để cả - Viết sai phụ âm đầu. líp cïng + Lỗi dùng từ.+ Lỗi câu.+ Lỗi diến đạt. söa. - GV chän mét sè ®o¹n v¨n, bµi V . §äc, b×nh mét sè ®o¹n v¨n hay, bµi v¨n hay văn hay, yêu cầu HS đọc và bình VI .THèng kª kÕt qu¶ sau khi chÊm tríc líp. §iÓm Líp. 0 ->4. 5 ->6. 7 ->8. 9 -> 10. Ho¹t 7A động 4: Luyện tập, củng cè TØ lÖ % nh¾c l¹i c¸ch lµm bµi v¨n - Gv biÓu c¶m vÒ t¸c phÈm v¨n häc. Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà: - ¤n tËp l¹i toµn bé kiÕn thøc k× I. - ChuÈn bÞ s¸ch vë sang häc k× II. - So¹n bµi: Tôc ng÷ vÒ thiªn nhiªn và lao động sản xuất.. ---------------------------------.

(162)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×