Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

Giải Anh 6 Unit 1 Writing SBT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (98.86 KB, 1 trang )

(1)Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Giải Anh 6 Unit 1 Writing SBT Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại. A. Complete the chart. What are your favorite things? (Hoàn thành bảng sau. Những việc/ điều yêu thích của bạn là gì?) Gợi ý đáp án FAVORITE COLOR. FAVORITE DAY OF. FAVORITE BOOK. WEEK purple. Sunday. FAVORITE SINGER. Harry Potter. FAVORITE MOVIE. FAVORITE BAND. STAR Taylor Swift. Angelina Jolie. Maroon 5. B. Write sentences. Use the chart in A (Viết các câu. Sử dụng dữ liệu trong bảng A) 1. I like purple 2. My favorite day of week is Sunday. 3. My favorite book is Harry Potter 4. My favorite singer is Taylor Swift 5. My favorite movie star is Angelina Jolie 6. M favorite band is Maroon 5 C. Talk with a partner. Read your sentences (Nói với bạn cùng nhóm. Đọc các câu của bạn) Mời các bạn tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh lớp 6 sách Cánh Diều hay và miễn phí tại: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-6-sach-canh-dieu.

(2)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×