Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Cong van tinh giam bien che cuoi nam 20142015

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (218.61 KB, 1 trang )

(1)UBND HUYỆN TRẦN VĂN THỜI. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 605 /PGD&ĐT. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Huyện Trần Văn Thời, ngày 16 tháng 6 năm 2015. Về việc triển khai thực hiện Công văn số 1186/UBND-VP. Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc Ngày 16 tháng 6 năm 2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 1186/UBND-VP ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời về việc xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy về tinh giản biên chế, về vấn đề trên, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau: 1. Giao cho hiệu trưởng triển khai đến tất cả viên chức trong đơn vị biết và thực hiện xây dựng Đề án, báo cáo đúng theo tinh thần Công văn số 1186/UBNDVP (gửi kèm Công văn số 1186/UBND-VP). Lưu ý: - Xác định đúng đôi tượng. - Tính đúng dự toán kinh phí. - Nếu công chức, viên chức không đăng ký nghỉ hưu trước tuổi thì đến thời điểm đủ điều kiện nghỉ sẽ không được nghỉ. 2. Hiệu trưởng hoàn thành Đề án nộp đúng quy định (Đề án đóng thành 2 quyển, 01 quyển nộp Phòng GD&ĐT, 01 quyển lưu tại đơn vị). 3. Các biểu mẫu được thực hiện tren file Excel. 4. Thời gian nộp báo cáo bằng văn bản về Phòng Giáo dục và Đào tạo tại đ/c Lê Văn Tươi, chậm nhất ngày 23/6/2015 và gửi file theo địa chỉ levantuoi.pgdtvthoi@camau.edu.vn Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị hiệu trưởng các trường trực thuộc thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này./. Nơi nhận: - Như kính gửi; - Lưu: VT.. KT. TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Ký bởi: Trần Hùng Dũng Email: dungth.tvt@camau.gov.vn Cơ quan: Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Thời gian ký:16.06.2015 09:11:33 +07:00.

(2)

×