Tải bản đầy đủ (.docx) (4 trang)

BT Do tan

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (61.74 KB, 4 trang )

(1)Bài tập độ tan. Bài 1. Độ tan là gì? Cho 250 gam dung dịch NaCl tác dụng với l ợng vừa đủ dung dịch AgNO3 thu đợc 129,15 gam kết tủa (trong điều kiện 25 oC). Cho biết dung dịch NaCl đã dùng bão hoà hay cha bão hoà? Biết rằng độ tan của NaCl là 36 gam ở 25oC. Lêi gi¶i Ph¬ng tr×nh ho¸ häc: NaCl + AgNO3  NaNO3 + AgCl  n AgCl =. Theo ph¬ng tr×nh ph¶n øng th×:. 129,15 = 0,9 143,5 mol.. n NaCl = n AgCl = 0,9mol  m NaCl = 0,9 . 58,5 = 52,65 gam 250 . 36 Theo đề bài 250g dung dịch NaCl có: 136 = 66,2 gam > 52,65 gam. Vậy dung dịch. cha b·o hoµ. Bài 2. Có 600g dung dịch NaCl bão hoà ở 90 oC đợc làm lạnh xuống 0oC. Tính khối lợng muối kết tinh thu đợc biết độ tan của NaCl ở 90oC là 50, ở 0oC là 35. Lêi gi¶i 600 . 50 ë 90oC, trong 600g dung dÞch NaCl b·o hoµ cã: 150 = 200g NaCl.  m H2 O = 600 - 200 = 400g. 400 . 35 ë 0oC, trong 400g níc cã: 100 = 140g.. VËy khèi lîng muèi t¸ch ra khái dung dÞch lµ: 200 -140 = 60g. Bài 3. ở 25oC ngời ta đã hoà tan 450g KNO3 vào 500g nớc cất thu đợc dung dịch A. Biết rằng độ tan của KNO3 ở 20oC là 32. Hãy xác định lợng KNO3 tách ra khỏi dung dịch A khi làm l¹nh vÒ 20oC. Lêi gi¶i 500 . 32 ở 20oC, 500g nớc hoà tan đợc: 100 = 160 g KNO3 để tạo thành dung dịch bão hoà.. VËy khèi lîng KNO3 t¸ch ra khái dung dÞch lµ: 450 - 160 = 290 gam. Bài 4. Xác định khối lợng muối KCl kết tinh đợc sau khi làm nguội 604g dung dịch KCl bão hoà ở 80oC xuống 20oC. Biết rằng độ tan của KCl ở 80oC và 20oC lần lợt là 51 và 34. §¸p sè: 68 gam Bµi 5. §é tan cña NaNO3 ë 100oC lµ 180 vµ ë 20oC lµ 88. Cã bao nhiªu gam NaNO3 kÕt tinh lại khi hạ nhiệt độ của 84g dung dịch NaNO3 bão hoà từ 100oC xuống 20oC. §¸p sè: 27,6 gam Bµi 6. TÝnh khèi lîng AgNO3 kÕt tinh khái dung dÞch khi lµm l¹nh 450g dung dÞch AgNO3 bão hoà ở 80oC xuống 20oC. Biết độ tan của AgNO3 ở 80oC và ở 20oC lần lợt là 668 và 222. §¸p sè: 27,6 gam Bµi 7. Khi ®a 528g dung dÞch KNO3 b·o hoµ ë 21oC lªn 80oC th× ph¶i thªm vµo dung dÞch bao nhiêu gam. Biết độ tan của KNO3 ở 21oC và 80oC lần lợt là 32 và 170. Bµi 8. TÝnh khèi lîng AgNO3 t¸ch ra khái dung dÞch khi lµm l¹nh 2500g dung dÞch AgNO3 bão hoà ở 60oC xuống 10oC. Biết độ tan của AgNO3 ở 60oC và ở 10oC lần lợt là 525 và 170. §¸p sè: 1420 gam Bµi 9. LÊy 1000g dung dÞch Al2(SO4)3 b·o hoµ lµm bay h¬i 100g H 2O. PhÇn dung dÞch còn lại đa về 10oC thấy có a gam Al2(SO4)3.18H2O kết tinh. Tính a. Biết độ tan của Al 2(SO4)3 ở 10oC lµ 33,5. §¸p sè: 95,8 gam Bµi 10. CÇn lÊy bao nhiªu gam níc vµ bao nhiªu tinh thÓ hi®rat cã c«ng thøc XY.10H 2O với khối lợng mol là 400g, để pha trộn một dung dịch bão hoà ở 90oC mà làm lạnh đến 40oC sẽ lắng xuống 0,5 mol tinh thể hiđrat có công thức XY.6H 2O. Cho biết độ tan của muối khan XY ë 90oC lµ 90, ë 40oC lµ 60..

(2) Bài 11. Giả thiết độ tan của CuSO 4 ở 10oC và 80oC lần lợt là 17,4 và 55. Làm lạnh 1,5kg dung dÞch CuSO4 b·o hoµ ë 80oC xuèng 10oC. TÝnh sè gam CuSO4.5H2O t¸ch ra khái dung dÞch sau khi lµm l¹nh. §¸p sè: 567,5 gam Bài 12. Xác định độ tan của Na2CO3 trong nớc ở 18oC. Biết rằng ở nhiệt độ này, khi hoà tan hết 143g muối ngậm nớc Na2CO3. 10H2O trong 160g H2O thì thu đợc dung dịch bão hoà. §¸p sè: 21,2 gam Bài 13. Độ tan của CuSO4 ở nhiệt độ t1 là 20g, ở nhiệt độ t2 là 34,2g. Ngời ta lấy 134,2g dung dịch CuSO4 bão hoà ở nhiệt độ t 2 hạ xuống nhiệt độ t 1. Tính số gam tinh thể CuSO 4.5H2O tách ra khỏi dung dịch khi hạ nhiệt độ từ t2 xuống t1. Bài 14. Xác định lợng tinh thể ngậm nớc Na2SO4.10H2O tách ra khỏi dung dịch khi làm nguội 1026,4g dung dịch Na2SO4 bão hoà ở 80oC xuống 10oC. Biết độ tan của Na2SO4 khan ở 80oC lµ 28,3 vµ ë 10oC lµ 9. §¸p sè: 395,2 gam Bµi 15. ë 25oC cã 175g dung dÞch CuSO4 b·o hoµ. §un nãng dung dÞch lªn 90 oC, hái phải thêm vào dung dịch bao nhiêu gam CuSO 4.5H2O để đợc dung dịch bão hoà ở nhiệt độ này. Biết độ tan của CuSO4 khan ở 25oC là 40 và ở 90oC là 80. §¸p sè: 142 gam Bµi 16. TÝnh khèi lîng CuSO4.5H2O t¸ch ra khi lµm nguéi 1877g dung dÞch CuSO 4 b·o hoà ở 85oC xuống 12oC. Biết độ tan của CuSO4 khan ở 85oC là 87,7 và ở 12oC là 35,5.. Bµi tËp pha chÕ dung dÞch Bµi 1. Cã hai dung dÞch: Dung dÞch A chøa H 2SO4 85%, dung dÞch B chøa HNO3 cha biÕt nồng độ. Hỏi phải trộn hai dung dịch này theo tỉ lệ khối lợng là bao nhiêu để đợc một dung dịch mới, trong đó H2SO4 có nồng độ là 60%, HNO 3 có nồng độ là 20%. Tính nồng độ của HNO3 ban ®Çu. Bµi 2. Cã hai dung dÞch HNO3 40% (D = 1,25) vµ 10% (D = 1,06). CÇn lÊy bao nhiªu ml mỗi dung dịch để pha thành 2 lít dung dịch HNO3 15%(D = 1,08). áp dụng quy tắc đờng chéo ta tính đợc:. VHNO3 40%. = 0,288 lÝt.. VHNO3 20%. = 1,698 lÝt. Bµi 3. Cã hai dung dÞch KOH 4% (D = 1,05) vµ 10%(D = 1,12). CÇn lÊy bao nhiªu ml mỗi dung dịch để pha chế thành 1,5 lít dung dịch KOH 8% (D = 1,10). Bµi 4. Cã hai dung dÞch NaOH 10% (D = 1,11) vµ 40% cã (D = 1,44). CÇn lÊy bao nhiªu ml mỗi dung dịch để pha thành 2 lít dung dịch KOH 20% (D = 1,22). Bài 5. Cần lấy bao nhiêu gam dung dịch Fe(NO3)2 90% vào bao nhiêu gam nớc cất để pha thµnh 500g dung dÞch Fe(NO3)2 20%. Làm bay hơi 75g nớc từ dung dịch có nồng độ 20% đợc dung dịch có nồng độ 25%. Hãy xác định khối lợng của dung dịch ban đầu. Biết Dnớc = 1g/ml. Bµi 6. Ph¶i hoµ tan thªm bao nhiªu gam KOH nguyªn chÊt vµo 1200g dung dÞch KOH 12% để có dung dịch 20%. §¸p sè: 120 gam Bài 7. Có hai lọ đựng dung dịch HCl. Lọ thứ nhất có nồng độ 1M, lọ thứ 2 có nồng độ 3M. Hãy pha thành 50ml dung dịch HCl có nồng độ 2M từ hai dung dịch trên. §¸p sè: 25ml HCl 1M + 25ml 3M Bài 8. Cần dùng bao nhiêu lít H 2SO4 có D = 1,84g/ml vào bao nhiêu lít nớc cất để pha thµnh 10 lÝt dung dÞch H2SO4 cã D = 1,28g/ml. §¸p sè: 3,33 lÝt H2SO4 vµ 6,67 lÝt H2O. Bài 9. Có hai dung dịch HCl. Dung dịch A có nồng độ 0,3M, dung dịch B có nồng độ 0,6M. a. Nếu trộn A và B theo tỉ lệ thể tích V A : VB = 2 : 3 đợc dung dịch C. Hãy tìm nồng độ cña dung dÞch C. §¸p sè: 0,48M b. Phải trộn A và B theo tỉ lệ thể tích nh thế nào để đợc dung dịch HCl mới có nồng độ 0,4M. §¸p sè: VA : VB = 2 : 1 Bài 10. Trộn 500g dung dịch HCl 3% vào 300g dung dịch HCl 10% thì đợc dung dịch A. Tìm nồng độ của dung dịch A..

(3) Bài 11. Trong phòng thí nghiệm, một bạn học sinh đổ một lọ đựng 150ml dung dịch HCl 10% có D = 1,047g/ml vào một lọ khác đựng 250ml dung dịch HCl 2M. Lắc nhẹ đều tay. Theo em, dung dịch mới thu đợc có nồng độ mol là bao nhiêu. Bµi 12. Trén 0,5 lÝt dung dÞch NaCl 1M víi D = 1,01g/ml vµo 100g dung dÞch NaCl 10% với D = 1,1. Tính nồng độ % và nồng độ mol của dung dịch thu đợc. Bài 13. Trộn hai dung dịch A và B theo tỉ lệ thể tích là 3 : 5. Nồng độ mol của dung dịch sau khi trộn là 3M. Tính nồng độ mol của hai dung dịch A và B biết rằng nồng độ mol của dung dịch gấp hai lần nồng độ của dung dịch §¸p sè: A: 4,36M; B: 2,18M Bµi 14. Hoµ tan mét lîng oxit kim lo¹i ho¸ trÞ II vµo mét lîng dung dÞch H2SO4 20% võa đủ để tạo thành dung dịch muối sunfat 22,64%. Tìm công thức của oxit kim loại đó. Bµi 15. Hoµ tan hoµn toµn 10,2g mét oxit kim lo¹i ho¸ trÞ III cÇn 331,8g dung dÞch H 2SO4 vừa đủ. Dung dịch sau phản ứng có nồng độ 10%. a. Xác định oxit kim loại. b. TÝnh C% cña dung dÞch axit. Bµi 16. Cã V1 lÝt dung dÞch HCl chøa 9,125g chÊt tan (dung dÞch A). Cã V 2 lÝt dung dÞch HCl chứa 5,475g chất tan (dung dịch B). Trộn V 1 lít dung dịch A với V2 lít dung dịch B thu đợc dung dÞch C cã V = 2 lÝt. a. TÝnh CM cña dung dÞch C. b. TÝnh CM cña dung dÞch A vµ dung dÞch B biÕt CM (A) - CM (B) = 0,4. §¸p sè: CM (C) = 0,2 mol/l. CM (A) = 0,5 mol/l. CM (B) = 0,1 mol/l. Bµi tËp vÒ oxi kh«ng khÝ Bµi 1. §èt ch¸y 14 gam s¾t trong 8,96 lÝt khÝ oxi (®ktc), sau khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn th× dõng l¹i. 1. Sau ph¶n øng chÊt nµo cßn d vµ d víi sè mol lµ bao nhiªu? 2. Tính khối lợng oxit sắt từ thu đợc. Bài 2. Cho 2,24 lít khí hiđro đi qua 12g bột đồng oxit nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn th× dõng l¹i. 1. Sau ph¶n øng chÊt nµo cßn d, nÕu lµ chÊt khÝ th× d bao nhiªu lÝt, nÕu lµ chÊt r¾n th× d bao nhiªu gam? 2. Xác định lợng kim loại Cu thu đợc. Bài 3. Đốt nóng hoàn toàn 24,5g KClO 3 với MnO2, chất khí thu đợc dùng để đốt cháy 3,36 lít khÝ metan. 1. Hãy xác định xem khí oxi hay khí metan còn d và d với thể tích là bao nhiêu? 2. Khi cho lợng khí thu đợc sau phản ứng đốt cháy vào bình chứa nớc vôi trong d thu đợc bao nhiêu gam chất rắn (CaCO3). Biết thể tích các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Bµi 4. §èt ch¸y 10 lÝt khÝ metan trong 100 lÝt khÝ oxi. ChÊt nµo cßn d sau ph¶n øng vµ d víi thÓ tÝch lµ bao nhiªu lÝt? Nếu đốt cháy 10 lít khí metan trong 100 lít không khí. Hỏi sau phản ứng khí metan hay oxi cßn d, biÕt r»ng kh«ng khÝ cã 20% khÝ oxi vµ 80% khÝ nit¬ vÒ thÓ tÝch. TÝnh thÓ tÝch c¸c khi cßn l¹i sau ph¶n øng. Bµi 5. §èt ch¸y hoµn toµn 42 gam hçn hîp A gåm C vµ S. 1. Tính thể tích hỗn hợp khí thu đợc biết rằng C chiếm 42,85% hỗn hợp A. 2. Tính thể tích không cần dùng (đktc) để đốt cháy hết hỗn hợp A. Biết oxi chiếm 20% thÓ tÝch kh«ng khÝ. Bµi 6. ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh hãa häc biÓu diÔn c¸c biÕn hãa sau, cho biÕt mçi ch÷ c¸i A vµ B lµ mét chÊt riªng biÖt: (1) (2) (3) (4) (5) 1. H2O   H2   Cu   CuO   CuCl2   Cu. (1) (2) (3) (4) (5) (6) 2. KMnO4   O2   CO   CO2   Ca(HCO3)2   CaCO3   CO2. (1) (2) (3) (4) (5) (6) 3. FeS2   Fe2O3   Fe   Cu   A   B   Cu Bài 7. Có 11,15 gam chì oxit đợc nung nóng dới dòng khí hiđro. Sau khi ngừng nung nóng, sản phẩm rắn A thu đợc có khối lợng là 10,38 gam. Tính thành phần khối lợng A. Bµi 8. Cã hçn hîp gåm Fe vµ Fe2O3, chia hçn hîp thµnh 2 phÇn b»ng nhau: - Phần 1 ngâm trong dung dịch HCl d, phản ứng xong thu đợc 4,48 lít khí H2 (đktc). - Phần 2 nung nóng và cho dòng khí H2 d đi qua thì thu đợc 33,6 gam Fe. TÝnh thµnh phÇn % theo khèi lîng cña mçi chÊt cã trong hçn hîp ban ®Çu..

(4) Bµi 9. Khö hoµn toµn 3,48g mét oxit cña kim lo¹i M cÇn dïng 1,344 lÝt khÝ H 2 (®ktc). Toµn bé lợng kim loại thu đợc cho tác dụng với dung dịch HCl d thu đợc 1,008 lít khí H2 (đktc). Tìm kim lo¹i M vµ oxit cña nã. Bµi 10. Ng©m mét l¸ kem nhá trong dung dÞch HCl, ph¶n øng xong ngêi ta lÊy l¸ kÏm ra khái dung dÞch, röa s¹ch vµ lµm kh«, nhËn thÊy khèi lîng l¸ kÏm gi¶m 6,5g so víi tríc ph¶n øng. 1. Tính thể tích khí H2 thu đợc (đktc). 2. Tính khối lợng HCl đã tham gia phản ứng. 3. Dung dịch chất nào còn lại sau phản ứng? Khối lợng của chất đó trong dung dịch là bao nhiªu? Bài 11. Khử hoàn toàn 16 gam một oxit sắt bằng CO ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng kết thúc thấy khối lợng chất rắn giảm đi 4,8 gam. Hãy xác định công thức hóa học của oxit sắt. Bài 12. Hòa tan hoàn toàn 3,78 gam một kim loại X bằng dung dịch HCl thu đợc 4,704 lít khí H2 (đktc). Xác định kim loại M. Bài 13. Đốt cháy hoàn toàn 6,3 gam một hiđrocacbon A, sản phẩm thu đợc dẫn vào bình nớc vôi trong d thấy khối lợng bình tăng thêm 27,9 gam và thu đợc 45 gam kết tủa. Hãy xác định c«ng thøc hãa häc cña hi®rocacbon A trªn. Bµi 14. Cho 17,5g hçn hîp gåm 3 kim lo¹i Al, Fe vµ Zn t¸c dông víi dung dÞch H 2SO4 (lo·ng d) thu đợc a gam muối và 11,2 lít khí H2 (đktc). Hãy tính a. Bµi 15. §Ó hoµ tan hoµn toµn 8 gam mét oxit kim lo¹i cÇn dïng 300ml dung dÞch HCl 1M. Xác định công thức phân tử oxit kim loại. Bài 16. Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO 4 (d) thu đợc kết tủa. Lọc kết tủa đem nung nóng thu đợc một chất rắn màu đen. Dùng khí H2 để khử chất rắn này thu đợc 16g một kim loại màu đỏ. Xác định khối lợng Na đã dùng ban đầu..

(5)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×