Tải bản đầy đủ (.ppt) (25 trang)

Bai 11 Su hut nuoc va muoi khoang cua re

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.21 MB, 25 trang )

(1)MÔN: SINH HỌC 6 Giáo viên thực hiện : Vương Huệ Phương.

(2) Thứ 5 ngày 8 tháng 10 năm 2015. KiÓm tra bµi cò. Nêu vai trò của nước và muối khoáng đối với cây? Tr¶ lêi - Nước rất cần cho cây, không có nước cây sẽ chết .. - Muối khoáng giúp cho cây sinh trưởng và phát triển..

(3) Tiết 12-Bài 11: SỰ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA RỄ (tt). I.Cây cần nước và các loại muối khoáng: II. Sự hút nước và muối khoáng của rễ: 1. Rễ cây hút nước và muối khoáng: - Quan sát tranh vẽ: Con đường hút nước và muối khoáng hòa tan qua lông hút..

(4) Quan sát hình bªn, chọn từ thích hợp trong các từ lông hút, vỏ, mạch gỗ điền vào chỗ trống ở c¸c c©u díi ®©y: - Nước và muối khoáng hoà tan hút hấp thụ, trong đất, được lông ………. vỏ tới ………… mạch gỗ chuyển qua ……. hút có chức năng - Rễ mang các lông ………… hút nước và muối khoáng hoà tan trong đất.. LÔNG HÚT. VỎ. MẠCH GỖ.

(5) Hình 11.2. Con đường hút nước và muối khoáng hòa tan qua lông hút..

(6) Tiết 12-Bài 11: SỰ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA RỄ (tt). II. Sự hút nước và muối khoáng của rễ: 1. Rễ cây hút nước và muối khoáng: 1/Em có nhận xét gì về vai trò của lông hút? 2/ Nước và muối khoáng hòa tan sau khi được lông hút hấp thụ sẽ được vận chuyển đi đâu và vận chuyển như thế nào? 3/Nước và muối khoáng được đưa lên thân rồi lên lá để làm gì? 4/Sự hút nước và sự hút muối khoáng có quan hệvới nhau như thế nào?.

(7) Con đường vận chuyển nước và muối khoáng trong cây.

(8) Tiết 12-Bài 11: SỰ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA RỄ (tt). II. Sự hút nước và muối khoáng của rễ: 1. Rễ cây hút nước và muối khoáng: 2. Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng: a. Các loại đất trồng khác nhau: - Các loại đất trồng khác nhau ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của cây như thế nào?.

(9) Đất đá ong vùng đồi trọc (Hòa Bình, Nghệ An).

(10) Đất đỏ Bazan vùng Tây Nguyên.

(11) Đất phù sa ở đồng bằng sông Cửu Long, sông Hồng.

(12) a. Các loại đất trồng khác nhau: Loại đất. §Æc ®iÓm §Þa h×nh dèc. Đất đồi núi Đất đỏ bazan Phï sa, đồng bằng. Gi÷ níc kÐm Xãi mßn, röa tr«i Màu nâu đỏ, đỏ vµng Níc vµ chÊt dinh d ìng kh¸ Do phï sa s«ng bồi đắp NhiÒu níc vµ chÊt dinh dìng. ¶nh hëng MÊt níc vµ chÊt dinh dìng. Cây khó hút đợc -Hút đợc nớc và chÊt dinh dìng - C©y c«ng nghiÖp - ThuËn lîi - C©y cho n¨ng suÊt cao.

(13) Tiết 12-Bài 11: SỰ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA RỄ (tt). II. Sự hút nước và muối khoáng của rễ: 1. Rễ cây hút nước và muối khoáng: 2. Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng: a. Các loại đất trồng khác nhau: b. Thời tiết, khí hậu: - Thời tiết và khí hậu ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của cây như thế nào?.

(14) Mùa đông băng giá, nhiệt độ thấp.

(15) Đất ruộng khô nứt.

(16) Mưa nhiều  đất ngập úng.

(17) b. Thêi tiÕt, khÝ hËu: C¸c yÕu tè. Nhiệt độ. Sù ¶nh hëng. Sù hót níc vµ chÊt dinh dìng cña c©y bÞ ngng trÖ. thÊp Nhiệt độ cao. C©y tho¸t níc nhiÒu, ph¶i hót nhiÒu nớc. Nếu không đủ cây sẽ khô héo.. Ma nhiÒu §Êt ngËp níc, rÔ c©y chÕt, kh«ng thÓ hót níc vµ chÊt dinh dìng..

(18) 1/ Đất trồng đã ảnh hưởng như thế nào đến sự hút nước và muối khoáng của cây? Cho ví dụ minh họa?  Các loại đất khác nhau ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của cây Ví dụ: a. Đất đá ong: Nước và muối khoáng trong đất ít (do khả năng giữ nước kém)  Sự hút nước của rễ khó khăn. b. Đất phù sa: Nước và muối khoáng nhiều  Sự hút nước và muối khoáng của rễ thuận lợi. c. Đất đỏ Bazan: Thíc hợp trồng cây Công nghiệp như: Cà phê, cao su, ca cao, tiêu....

(19) 2/Thời tiết, khí hậu ảnh hưởng như thế nào đến sự hút nước và muối khoáng của cây? Cho ví dụ để minh họa?  Thời tiết, khí hậu làm ảnh hưởng đến khả năng hút nước và muối khoáng của cây. Ví dụ:. a. Khi nhiệt độ xuống thấp (dưới O C nước đóng băng, muối khoáng không hòa tan  Rễ cây không hút được. b. Khi trời nắng, nhiệt độ cao, cây thoát nước nhiều  nhu cầu nước của cây tăng cao. c. Khi mưa nhiều, đất ngập nước lâu ngày, rễ bị chết, cây mất khả năng hút nước và muối khoáng..

(20) CỦNG CỐ Em hãy chỉ trên tranh vẽ con đường hấp thụ nước và muối khoáng hòa tan từ đất vào cây..

(21) CỦNG CỐ Cày, cuốc, xới đất có lợi gì? - Khi cày, cuốc, xới đất làm cho hạt đất nhỏ, tơi ra giúp cho rễ dễ len lỏi vào trong đất, làm cho đất giữ được không khí và nước..

(22) - Trên thực tế bộ rễ thường ăn sâu lan rộng, nhiều rễ con. Em hãy giải thích vì sao ? + Để rễ bám chặt vào đất, giúp cây vững chẵc, đồng thời để cây hút được nhiều nước và muối khoáng hơn  cây sinh trưởng và phát triển tốt hơn.

(23) 1 2 3 4 5 6 7. M C Đ Ấ T V I L. U O T Ư M M I Ề H. Ố N R Ợ Ạ N Ò. I S Ồ N C H A. L Ô N G H Ú T. Â N N G G G Ỗ T A N. 7. Rễ câynào chỉvận hútchuyển được muối khoáng ở dạng nào? 5. Loại 6. mạch Miền quan trọng nhất nước của vàlàmuối rễ? khoáng hòacác tan.................. trong 1. 2. Loại Đất phù muói sa khoáng được hình nào thành có chứa do Phốt sự pho? bồi tụ của 3. Một trong các điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến sự hút nước và cây? 4. Ngoài đạm, lân, kali, cây còn cần các loại phân này? muối khoáng của cây?.

(24) HƯỚNG DẪN VỀ NHAØ. - Học bài, trả lời câu hỏi SGK. - Đọc mục em có biết. - Chuẩn bị bài 12: Biến dạng của rễ (mang củ khoai mì, cà rốt, cây trầu không, cây tầm gửi).

(25)

(26)

×