Tải bản đầy đủ (.ppt) (9 trang)

TIET 5 LUYEN TAP

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (73.31 KB, 9 trang )

(1)SOÁ HOÏC 6 Tieát 5. LUYEÄN TAÄP.

(2) KIEÅM TRA BAØI CUÕ. 1. Mỗi tập hợp có thể có bao nhiêu phần tử? Tập hợp rỗng là tập hợp như thế nào? 2 .Khi nào tập hợp A được gọi là tập hợp con của tập hợp B. TRẢ LỜI :. 1. -Mỗi tập hợp có thể có 1 phần tử , có nhiều phần tử , có vô số phần tử , cũng có thể không có phần tử nào -Tập hợp rỗng là tập hợp không có phần tử nào 2 .Tập hợp A được gọi là tập hợp con của tập hợp B , nếu mọi phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B.

(3) I . CHỮA BAØI TẬP 1.Baøi 16/SGK : a) b) c) d) Vaäy :. a) b) c) d). A = 20 B= 0 C= 0 D = không tìm được x A coù 1 phaàn tö .û B coù 1 pt . C coù 1 pt . D= . 2 . Baøi 19/ SGK : A = 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9 B = 0;1;2;3;4  Vaäy: B A.

(4) II . LUYEÄN TAÄP. Dạng 1 . Tìm số phần tử của tập hợp 1. Baøi 21/14/SGK B = {10; 11; 12; …; 99} có bao nhiêu phần tử ? B có 99 – 10 + 1 = 90 phần tử Tổng quát : N = a ,…,b có b – a + 1 phần tử. Với các số tự nhiên từ a đến b liên tiếp. 2 . Baøi 23/14/SGK D = {21; 23; 25;…; 99} có bao nhiêu phần tử ? E = {32; 34; 36; …; 96} có bao nhiêu phần tử ? D có (99 – 21) : 2 + 1 = 40 phần tử E có (96 – 32) : 2 + 1 = 33 phần tử. Tổng quát : N = a ,…,b có (b – a):2 + 1 phần tử. Với các số từ a đến b đều là số chẵn ( số lẻ) lieân tieáp.

(5) Dạng 2. Viết tập hợp. Viết một số tập hợp con của tập hợp 1.Baøi 22/14/SGK a. Viết tập hợp C các số chẵn nhỏ hơn 10 b. Viết tập hợp L các số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hôn 20 c. Viết tập hợp A 3 số chẵn liên tiếp trong đó số giữa là 18 d.Viết tập hợp B 4 số lẻ liên tiếp trong đó số lớn nhaát laø 31 a. C = {0;2; 4; 6; 8} c. A = {16; 18; 20} b. L = {11; 13; 15; 17; 19} d. B = {25; 27; 29; 31}.

(6) 2 . Cho taäp A = {1; 2; 3}. Trong các cách viết sau cách viết nào đúng, caùch vieát naøo sai? a. 1  A; a. Ñ. b. {1}  A. c. 3  A; c. S. b. S. * Để câu b và c đúng b. {1}  A. Ñ. c. 3 A;. Ñ. d. {2; 3}  A d. Ñ.

(7) Dạng 3 : Bài toán thực tế Baøi 25/14/SGK Nước. Dieän tích (nghìn km2). Nước. Dieän tích (nghìn km2). Bru-naây. 6. Mi-an-ma. 677. Cam-pu-chia 181. Phi-líp-pin. 300. In-ñoâ-neâ-xi-a 1919. Thaùi Lan. 513. Laøo. 237. Vieät Nam. 331. Ma-lai-xi-a. 330. Xin-ga-po. 1. A = {In-ñoâ-neâ-xi-a; Mi–an–ma; Thaùi Lan; Vieät Nam} B = {Xin-ga-po; Bru-naây; Cam-pu-chia}.

(8) HƯỚNG DẪN VỀ NHAØ 1. - Xem lại các bài tập đã giải. - Laømbaøi taäp 34; 35; 36; 37; 40; 41; 42/8/SBT. 2. Chuaån bò baøi :“Pheùp coäng vaø pheùp nhaân”Ø.

(9) SOÁ HOÏC 6 Tieát 5. LUYEÄN TAÄP.

(10)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×