Tải bản đầy đủ (.docx) (4 trang)

DE DAP AN 1 TIET HH CH I

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (110.66 KB, 4 trang )

(1)MA TRẬN ĐỀ KIỂM 1 TIẾT CHƯƠNG I HÌNH HỌC LỚP 10 Nội. Nhận biết. Thông hiểu. VD thấp. VD cao. Tổng. dung Các phép toán vec tơ. 1. 1 2. Tích vec tơ với một số. 2 1. 1 2. 1 Tọa độ trong mp Tổng. 2 1. 1 3. 1. 3 2. 2 2. 3. 5 1. 4. 1 2. 5 1. ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC LỚP 10 A10 CHƯƠNG I: VÉC TƠ Thời gian: 45 phút Câu 1: (5 điểm) Cho hình bình hành ABCD. Gọi G là trọng tâm tam giác BCD. ⃗ GA+ ⃗ GD+ ⃗ GB=⃗ CA 1.Chứng minh .. ⃗ IB=2 ⃗ IC , 3 ⃗ JB+2 ⃗ JD=0⃗. ⃗ IJ theo ⃗ BC , ⃗ BD 2.Cho hai điểm I,J sao cho . Biểu thị. 3.Chứng minh ba điểm I, J, G thẳng hàng. Câu 2: (5điểm) Cho ba điểm M(2,1), N(1;3), P(-2;0). 1.Chứng minh ba điểm M, N, P là ba đỉnh của tam giác và tìm trọng tâm của tam giác MNP. 2.Tìm ba điểm A, B, C sao cho M, N, P lần lượt là trung diểm của các đoạn AB, AC, BC.. 10.

(2) V - HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM Câu 1/1. Cho hình bình hành ABCD. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC.. Điểm. ⃗ GA+ ⃗ GD+ ⃗ GC=⃗ BD 1.Chứng minh .. 2đ ⃗ GA+ ⃗ GD+ ⃗ GC=¿ ⃗ GA + ⃗ GC+ ⃗ GB+ ⃗ BD=¿ ⃗0 + ⃗ BD=⃗ BD Ta có:. ( vì G là trọng tâm tam giác ABC) Câu 1/ 2. A. 1 0,5 0,5. D J G. O. B. C. I IC ⃗ JI+ ¿⃗ ¿ ⃗ ⃗ ⃗ 3 JA+ 2 JC=0 ⇒3( ⃗ JI+ ⃗ IA)+2 ¿ AB ⇒5 ⃗ JI=¿. 3⃗ AI −2 ⃗ IC=3 ⃗ AI −2( ⃗ IA +⃗ AC). 10 ⃗ AB −2 ⃗ AC. 2 ⇒⃗ JI=2 ⃗ AB − ⃗ AC ==. 5. 2 ¿⃗ ¿ 5⃗ AI −2 ⃗ AC=5 ¿. .................................................................................................................... 0.5 0.5 0.5 0.5 .......... 0.5 0.5 0.5. ⃗ AI=2 ⃗ AB Cách 2. Ta có 3⃗ JA+ 2 ⃗ JC=⃗0 ⇒3 ⃗ JA+ 2(⃗ AC − ⃗ AJ)=5 ⃗ JA+2 ⃗ AC=⃗0. 0.5. 2 ⃗ AJ= ⃗ AC 5 2 ¿ 2⃗ AB − ⃗ AC 5 1 5 1 ⃗ IG=⃗ IA+ ⃗ AG=−2 ⃗ AB+ ( ⃗ AB+⃗ AC)=− ⃗ AB+ ⃗ AC Ta có 3 3 3 5 I⃗ G= I⃗J Suy ra . Vậy ba điểm I, J, G thẳng hàng. 6 ⃗ JI=⃗ AI − ⃗ AJ=¿. Câu 1/3. Câu 2/1. Cho ba điểm M(1;2), N(3;1), P(0;-2). 1. Chứng minh ba điểm M, N, P là ba đỉnh của tam giác và tìm trọng. 0,5 0,5.

(3) tâm của tam giác MNP.. 0,5+0,5. ⃗ MN=(2 ; −1) ,⃗ MP=(−1 ; −4 ) Ta có. 2 −1 ≠ ⇒ Vì Nên ba điểm M, N, P không thẳng hàng, tức là M, N, −1 −4. P là ba đỉnh của tam giác.. 0,5. 4 1 ( ; ) Gọi G là trọng tâm của tam giác MNP thì G 3 3. Câu 2/2. 0,5 0,5+0.5. Tìm ba điểm A, B, C sao cho M, N, P lần lượt là trung diểm của các đoạn AB, AC, BC A M. N. B. C P. Gọi A(a,b) Ta có tứ giác AMPN là hình bình hành, suy ra ⃗ MA=⃗ PN ⇒ a −1=3 b −2=3 ⇒ ¿ a=4 b=5 ¿{. Vậy A(4;5). Điểm B đối xứng với A qua M, nên B(-2;-1) Điểm C đối xứng với A qua N, nên C(2;-3). VI – THỐNG KÊ. VII – ĐÁNH GIÁ.. 0,25 0.5 0,25 0.5 0.5.

(4) 1. Đề kiểm tra. 2. Những ưu điểm, hạn chế về kiến thức kỹ năng, thái độ làm bài của học sinh. 3. Các giải pháp..

(5)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×